FOTOGRAFIE S. VAR DER PLAAT Eilanden Bank Tandarts J. 161 IJS Let vooral op dit adres. w EERSTE BLAD ST00MB00TDIENST HORBEMASTIAAT MIDDELHARNIS Marktberichten. Geeft U op als Abonné. ADVERTENT8EN Wiskunde Li, Handefanis L.O. en de Praktijk-Examens, VERKOOPING Die het nog niet weet KARNBAAS. Voorstraat 209-Sommelsdijk MIMOSA-DROPPELS, DE SALAMANDER J.GRUNO'S Adverteert in „Onze Eilanden" Kantoren te: Middelharnis, Brielle, Ooltgensplaat SPAARKAS 4 ZATERDAG 21 JANUARI 1928 DWAALLICHTEN. ONZE EILANDEN VAN WOENSDAG 18 JANUARI 1 9 2 f Vee en Paarden. ROTTERDAM, 16 Januari. Ter Veemarkt waren heden aangevoerd: 509 vette runderen, 258 vette kalveren, 892 schapen of lammeren. 1341 varkens. Prijzen per k g.: Koeien27 32 ct., 39 h 424 ct., 46 4S ct Ossen 36 ct., 39 a 42 ct., 45 h 474 ct., Kalveren 50 a 60 ct., 70—724 ct., 82£—87jet.;Scha pen 15 a 30 ct. per pond; Lammeren f 18 f 28 per stuk; Varkens 32 32| ct. Koeien en ossen waren ruim aangevoerd. De handel was traag en de prijzen waren gedrukt. Een enkele puik beste koe gini nog tot 2 cent boven noteering. Stieren waren onbeteekenend aangevoerd en derhalve geen noteering. Vette kalveren met ruimer aanvoer. De handel was traag en voor 2e en 3e kwaliteit terugloopende prijzen. Voor le kwaliteit konden de oude prezen vrijwel gehandhaafd blijven. Een enkel puik best kalf ging nog van 5 tot 7^ cent boven noteering. Schapen en lammeren waren gewoon aan gevoerd. De handel was sleepend en in de prijzen was weinig verandering. Varkens waren ruimer aangevoerd. De handel was flauw met iets lagere prijzen. Zware varkens gingen tot 324 cent, zouters tot 27 cent. De afloop is vermoedelijk slecht. AMSTERDAM, 16 Jan. Ter veemarkt waren heden aangevoerd: 470 vette koeien waarvan de prijzen waren: le kwal. 102 110 ct., 2e kw. 90 102 ct., 3e kwal. 70 90 ct., mindere soorten 60-70 ct. per K.G. slachtgewicht; 130 melk- en kalfkoeien f 280 360 per stuk; 66 vette kalveren le kwal. 91 105 ct., 2e kwal. 74—90 ct. per K.G. levend gewicht; 68 nuchtere kalveren f 10 IS; 60 schapen f 34 41; 700 varkens, Overz. en Geldersche le kwal. 72 2, enkele boven noteering, 2e kwal. 71 72 per K.G. slachtge wicht; 75 paarden f 100 225. Boter, Kaas en eieren. APELDOORN, 16 Januari. Eieren. Aanvoer 30.000 stuks. Prijzen van f9,— tot f 10,25, middelmarkt f 10,— de 100 stuks. Handel gewoon. OUDE WATER, 16 Jan. Kaas. Aanvoer 23 partijen, te samen S035 stuks, wegende 5175 K.G. Eerste soort Gouda met rij ksmerk f 53—f 55, idem mindere qual. f 50 f 52; zonder rijksmerk f 50—f 51; Handel vlug. TIEL, 16 Jan. Aanvoer 50 K.G. boter, prijs f 1,60—f 2,30 per K.G. Voorts 17.000 eieren, prijs 7£-10 ct. per stuk. Granen enz., Meel en Oliën. ROTTERDAM, 16 Jan. Fijne zaden (Boe- rennoteering)Karwyzaad f 35-f37, blauw maanzaad f 34 f 36, koolzaad f 22—f 23, bruin en geel mosterdzaad niet genotka nariezaad f 12f 13, voerlijnzaad f 18 f20, zaailijnzaad f 23-f 25, alles per 100 K.G. ROTTERDAM, 16 Jan. Buitenl. granen. (Bericht van de makelaars Hagenbeek Van der Schalk). Stemming prijshoudend. Rogge: Western no. 2 disp. f 12.75, Western Golf disp. f 12.90, Canada Western disp. f 12.90, 73 K.G. La Plata disp. f 13. Gerst. Canada no. 3 disp. f 256; Amerik. no. 2 disp. f 249, dito st. f 245; 60/61 K.G. Donau spoedig verwacht f245; 68 KG. dito disp. f 257; 64/65 K.G. disp. f 250. Haver. Canada no. 3 disp. f 13; Peters burger disp. f 11.20; 53/54 K.G. Zuid-Rus sische disp. f 11.70, 54/55 Pommersche disp. f 12.20; 50/52 K G. dito f 11.45. Mais per 2000 K.G. Amerik. Mixed st. f 212, La Plata disp. f212, dito aangekomen en st. f 209, Witte La Plata aangekomen f 209, Witte platte Z. Afrik. no. 2 disp. f214, gele ronde dito no. 6 disp. f212, dito platte no. 4 f 215. ROTTERDAM, 16 Januari. Vlas. In het land was de vraag de vorige week levendig vooral wat de betere soorten betreft in wit en blauw vlas. Men besteedde tot f2, Heden aan de markt bedroeg de aanvoer: blauw 8770 K.G., Groningsch 10 000 K.G., wit 200 K.G., geel 3700 K.G., dauwroot 800 K.G., waarvoor goede vraag bestond. Bijna de geheele aanvoer kon tot vorige weeksprijzen opgeruimd worden. Lijnzaad. Aanvoer onbeduidend, waarte genover ook slechts geringe vraag bestond. AMSTERDAM, 16 Januari. Binnenland- sche granen. Oude roode tarwe f 11 12, nieuwe tarwe f 104-13£, rogge f 10^ 11J, Chevaliergerst f 12£—12£, haver f 11 12, duiveboonen f 14—16, paardeboonen f12 12£, groene erwten f 15 27, alles per 100 K.G, kar wijzaad f 19 20, blauwmaanzaad f 18 19, beide per 50 K.G, Groenten, Fruit en Aardappelen. ROTTERDAM, 16 Jan. Heden waren de prijzen der aardappelen als volgtBrielsche eigenheimers f 6—6.80, zeeuwsche blauwe' f 5.50—6.50, eigenheimers f 5.75—6.25, bonte f 5.506 50, drielingen blauwe f3 25 3.75, dito bonte f 3.25—3.75, industrie klei f4.505, drielingen eigenheimers f4 504 75, bravo's f 6 6 50, red star f 5.25-5.75. Met tame- lijken aanvoer. Matige vraag. AMSTERDAM, 16 Januari. Aardappelen- markt. Prijzen onveranderd. Aanvoer 3 ladin gen of 3104 H.L. Huiden, Leer, Wol, Diversen. ROTTERDAM, 16 Jan. (Opgaaf van de marktmeesters). Aanvoer 8780 K.G. blauw, schoon f 1 35—1.65, 200 K.G. witZeeuwsch f 1—1.25; 10.000 K.G. Groningsch f 135 1.70; 460U K.G. Holl. geel f 1.35-1.70; 200 K.G. Dauwroot f 1 1 25, alles per K G. Zwanenzang. Het was op een kleine badplaats ergens aan de westelijke kust van Frankrijk. Een jonge, schoone vrouw met een lief knaapje van vijf a zes jaar wandelt aan het strand, zij. is elegant modern gekleed met dien fijnen, kostbaren eenvoud, welke het beste kenmerk is van een goeden smaak en een rijke beurs. Terwijl zij schijnbaar druk met het jonge tje speelt en keuvelt, dwalen haar oogen rond over de groepjes heeren en dames, die tus- schen de strandstoelen flaneeren. Daar flik kert in haar oogen plotseling een vonk, ge heime vreugde straalt daaruit naar buiten, ze heeft gevonden wat zij zocht. Een slank, bleek heer, met donkere, dichte haren, die in zekere bestudeerde wanorde over zijn voorhoofd en in zijn hals vallen; de eigenaardige snit en kleur van zijn klee ding, doet in hem dadelijk den artist'kennen. Stanislas Dorinski is de jonge, poolsche violist, die in Londen furore heeft gemaakt, van wien alle hoog- en laaggeboren ladies en misses doodelijk veriiefd waren en die nu aan de oevers der zee rust vraagt voor zijn overspannen zenuwen en vermoeide arm. Maar hoe kan hij rusten, die een bed van lauweren tot zetei heeft Dorinski is spoedig herkend en zijn talent wordt op de proef gesteld; men zal een weldadigheidsconcert houden voor arme visschersvrouwen, wier mannen in den laatsten storm zijn omge komen. Lady Gwendolon, de schoone Engelsche, die in Londen reeds tot Dorinski's vurigste vereerders behoorde, heeft zich aan het hoofd gesteld van het damescomité; het is op haar bede dat de beroemde violist er in toestemde zijn dolce-far-niente te verbreken en in de groote concertzaal van het Kurhaus op te treden. Een welsprekende blik uit haar schoo ne oogen, een betooverende glimlach is zijn belooning; maar hij vermoedt niet, de jonge Pool met zijn warm hart, zijn vurige fan tasie, welke giftdrank de schoone, ijdele, koele sirene hem heeft gereikt. Nu weer wenkt zij hem aan haar zijde en begroet hem als een goede, hooggewaardeerde vriend, en zijn hart jubelt van vreugde. De hulde van de schoonste en hoogst ge plaatste vrouwen van Europa liet hem koud hij nam glimlachend haar dikwijls bespot telijke, altijd overdreven eerbewijzen aan zoodra hij haar gezelschap had verlaten, was hij alles vergeten, maar hier in het aanschijn der eindelooze zee, bijna alleen tegenover deze vrouw van zoo groote schoonheid en' zoo innemende vriendelijkheid, voelde h(j een wonderbare bekoring over zich komen. En zij voelde dat zij overwon, zij zege vierde omdat aan haar was gelukt, wat zoo- velen tevergeefs beproefd hadden, zij bond hem aan haar zegekar, zij zag hoe haar glim lach of het fronsen van haar wenkbrauw licht en schaduw tooverde op zijn gelaat Zij liet hem spelen urenlang, hem slechts be- loonend met een handdruk, een glimlach, en zoo gingen er weken om. Dorinski vervloekte zyn zwakheid, verwenschte de ketenen die hem aan de schoone vrouw klonken, maar hij kon ze niet verbreken, hij had de rozen te lief om haar te vertreden. Lady Gwen dolon lachte echter hoe langer hoe minder. Zij begon te geeuwen, eerst in het verborgen, toen weer openlijk, en eens toonde zij hem achteloos een telegram, zoo pas ontvangen. „Ik vertrek morgen", zeide zy op onver schilligen toon. „Mijn echtgenoot is terug van Canada, waar hy in het Rotsgebergte gejaagd heeft. Haar echtgenoot 1 Ja zeker, Dorinski wist dat zy getrouwd was, maar hij had het vergeten, omdat zij zelf er ook nooit aan scheen te denken. „Niet waar, James," zeide zy lachend tot haar zoontje, „wij gaan morgen weer terug naar Engeland, naar papa. Ben je niet blij papa terug te zien Eindelijk vond Dorinski woorden; „Gij gaat heen maar ik mag U verge zellen. U heeft het mij beloofd!" Lady Gwendolon haalde onverschillig de schouders op. „Lord Vernon houdt niet van muziek, ik heb er niet aan gedacht." Den volgenden middag vertrok Lady Gwen dolon. Dorinski had zich niet meer vertoond, vergeefs had ze naar hem omgezien, in het hotel op het terras, later aan de landings plaats der boot. De stoomboot vertrokweldra was zij in de ruime zee. Lady Gwendolon lag achter over in haar gemakkelijken stoel op het dek en dacht nog eens aan de herinneringen, door de badkuur haar nagelaten. Zij hoort in haar geest de Poolsche melodieën, zoo mee- sleepend wild en toch zoo onuitsprekelijk droevig. Ja, 't waren heerlijke avonden, in gezelschap van Dorinski doorgebracht. Zou zij er ooit heerlijker en schooner ondervinden. Wat is dat? Een klank strijkt over de golven, trilt door de zuivere luchtzij kent de streek, één alleen kan ze voortbrengen. Zij springt op en zie, op de kalme golven, dicht bij haar, dobbert een boot, en daarop staat hij, zijn viool in de hand, en hij speelt voort, blo zend, verwijtend zij rilt ja zelfs ver vloekend. Welsprekender dan woorden zijn de tonen, die hij tot haar alleen richt:zij verstaatzijn taal duidelijker dan als zij in een geopend boek leest. Een vreeselijke beschuldiging tegen haar coquetterie, haar spelen met wat hem 't heiligst is, zijn kunst. Zij gebruikte hem als een speelgoed, een draaiorgel, niets meer, en hy schonk haar zijn hart, zijn groote edele kunstenaarsziel En zij begreep het nu, maar te laat! De stoomboot (snelt heen, de klanken zijner viool worden zwakker en zwakker, zij ster ven weg over de golven, zij ziet zijn kleine gestalte kleiner worden, maar is dat zins bedrog of werkelijkheid? Hij heft zijn instrument, zijn geliefde viool hoog op boven zijn hoofd, dan slingert hij ze van zich af, verre de golven in, het schip na, dat haar medevoert, zijn sirene! Dan ziet zij nog hoe hij in elkaar zakt, en dan wordt alles omneveld voor haar oogen de afstand doezelt alles weg. Dorinski heeft zijn zwanenzang gespteld en kwijnt sedert jaren weg in een gekken huis. Lady Gwendolon is altijd nog een zeer schoone vrouw. Zij houdt veel van muziek, doch als ze soms Poolsche klanken hoort, trekt er een wolk over het schoone gelaat. GEVANGEN VERLANGEN. Smachten.d, als de vogel, gekerkerd in het [kooitje, Hangend in den hof, tusschen het lent' [gebladert, En klagend sjilpt tot de uitverkoor'ne nadert, Die kweëlt haartoe en komt straks in de [sneb een strooitje. Zie, hoe z' in 't kooitje fladdert, het kopje [stootend stuk; Dan neervalt, en hijgt, en hijgt met trillend [beven, Wijl steeds de liefste zingt, onder 't haar [tegenzweven. 't Is lente, lente; o, kom, o, kom, ons [wacht 't geluk. Zoo in 't hart in stadskoortskooi ['k verlang naar duin en zee, Staag lokkend in den droom met lieflijk [ruischen Een groote alikruik van 't strand genomen [mee Vertolkt, vertroostend vaak aan't oor't ver- [rukk'lijk bruisen. M. d. O. Geboren: DIRK, zoon van A. P. BUTH en A. BUTH—VIS. Dirksland14 Januari 1928. Opleiding voor: eventueel schriftelijk, door F. W. NANNING, Leeraar R.H.B.S., Middelharnis. VAN op Donderdag 2 Februari 1928 des namiddags 2 uur, ten verzoeke van de erven van den Heer M. M. J. VLETTER, aan het Zandpad te Middelharnis. Notaris VAN BUUREN. wordt hiermede bekend gemaakt, dat ik al vele jaren op Fiakkee en Omstreken veel menschen voorzie van Zwijndr. pootuien, kool- en kropsla- planten. H. VAN NOORT, tuinman, Telef.2172 ZVVIJNDI^ECHT Beslist verkrijgbaar bijt P. Wlelhouwei; Middelharnis; N. J. Boer, Sommelsdijk, Zaaijer-Teepe, Dirksland; C. de Mooij, Ouddorp; v. d. Maden, Oude Tonge, W. Bout, Brielle; A. v. d. Heuvel, Helle- voetsluls. De Coöp. Roomboterfa briek „Oude Tonge" vraagt 1 Maart 1928 een KARNBAAS. Het Bestuur is ook genegen de fabriek voor exploitatie te verhuren. Inlichtingen te bekomen bij den Secretaris A. DE HAAS VAN DORSSER OUDE TONGE. 2-1 Spreekuren Dagelijks van 8V2 tot 10 uur voorm. en van 1 tot 27a n.ra. en volgens afspraak. Telefoon No. 236. MIDDELHARNIS-ROTTERDAM v.v. via VLAARD1NGEN s. s. „muddelrarnis" Dienstregeling aanvangende 2 October 1927 vast Middelharnis op Maandag en Dinsdag V. Middelharnis 4.30 vm. A. Vlaard. 7.00 vm.* A. Rotterdam 8.00 vm. Overige dagen (beh. Zon- en Feestd.) V. Middelharnis 6.40 vm.A. Vlaard. 9.10vm.** A. Rotterdam 10 00 vm. A. Brielle 10.30 vm.§ van Rotterdam op Maandag en Dinsdag V. Rotterdam 2.15 nra. V. Vlaard. 3.00nm. A. Middelharnis 5.30 nm. Overige dagen (beh. Zon- en Feestd.) Van 2 October t/m 5 November en vanaf 8 Februari. V. Rotterdam 3.00 nm. V. Vlaard.3.55nm. ff V. Brielle 2.20 nra.§ A. Middelharnis 6 20 nm. Van 6 November t/m 7 Februari V. Rotterdam 2 15 nm. V. Vlaard. 3.00 nm. f A. Middelharnis 5.30 nm. In aansluiting op den trein van 7.21 vm. en 7.12 vm. van Vlaardlngen. In aansluiting op den trein van 9.21 vm. en 9.40 vm. van Vlaardlngen. t In aansluiting op den trein van 14.40 (2.40) en 14.51 (2.51) nm. te Vlaardlngen. ft In aansluiting op den trein van 15.40 (3.40) nm.en 15.51 (3.51) te Vlaardlngen. Te Vlaardlngen overstappen. Als Feestdagen zijn te beschouwen: NIeuw]aaridag, 2e Paaacbdag, Hemelvaartsdag ?e Ptnkaterdae en de belde Kerstdagen. 2E ATELIER VANAF HET STATION ALLES WAT OP FOTOGRAFISCH GEBIED VERLANGD WORDT, PRIMA WERK Wilt gij land huren nf verhuren Wilt gij land knopen of verkoopen Wendt U dan tot Mo DE HAAS Beëedigd Makelaar in Landerijen Avenue Concordia 38 ROTTERDAM Tel. 745. JL BREUKBANDEN I I alle soorten met en zonder veer I GENEESMIDDELEN tegen Urinekwalen, Vrouwen ziekten, enz. SANTOLMIDIE f 2,25 per flacon. INJECTIE i 1per flacon. Vraagt onze bekende ter regelingv. d. bloedsomloop falen nooit, succes verzekerd. Al onze goederen worden onder volle garantie verkocht. Niet goed, geld terug. sn^Let op het adres: Kipstraat 43, ROTTERDAM. Inlichtingen gratis ook per brief. Schoone volle lichaamsvormen door onze Oostersche krachtpillen, een Gulen per flacon van 80 pillen FRIESCHE BAAI ROOK-TABAK 10 ct. per 7s ona. Effecten - Coupons - Rekenfng-Courant VERHUURT SAFE-LOKETTEN VERRICHT ALLE BANKZAKEN VERSTREKT GELD OP HYPOTHEEK Zitdag te OUDDORP den le Zaterdag van elke maand, des middags van 2—6 uur in Hotel AKERSHOEK; te OUDE TONGE iederen Vrijdag morgen van 9—IIV2 uur in Hotel DE WEERD. Prijs per kwartaalf I, Losse nummers „0,076 Advertentiën v. 1—6 regels 1,20 Elke regel meer. 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,— per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. W eek-r evue. Binnenland. We leven in onze moderne maatschappij ontzettend snel. Het is een voordurend jagen en nauwelijks heeft het oude voldoende tyd, om plaats te maken voor het nieuwe. Nieuwe ideeën breken zich baan met ongekende kracht en dwingen ons tot op zekere hoogte, hier aan mee te doen. Deze nieuwe ideeën open baren zich ook op het gebied der baldadig heid. Nadat we de Amsterdamsche inktwer per hebben gehad en de Rotterdamscbe kuitenprikker, geniet Rotterdam de primeur van een ruitenkrasser. Deze vandalen schij nen er een genoegen in te vinden, onschuldige spiegelruiten door krassen hopeloos te be derven. Er loopen meer gekken rond, dan er opgesloten zitten en dit wordt ten overvloede nog eens bewezen, door het feit, dat dit sinistre bedrijf in andere plaatsen reeds na volging heeft gevonden. De aandeelhouders van glasverzekeringsmaatscbappijen beleven een angstige tjjd. Dergelijke baldadigheden zijn zeer moeilijk te constateeren en ondanks uitgebreide politiemaatregelen is het nog niet gelukt de snoode bedrijvers hiervan op te sporen. Onze Postchèque en Girodienst heeft zijn tienjarig bestaan herdacht. Dit staatsbedrijf, dat vooral in het begin een doorn in het oog was, van verschillende leiders van het bank wezen, heeft zich in deze tien jaren van haar bestaan ontwikkeld van een klein ver lies gevend bedrijfje, tot een machtige, winstgevende en zeer nuttige instelling. Aan gevangen met vier duizend rekeninghouders, heeft dit bedrijf zich zoodanig ontwikkeld, dat heden byna honderd dertig duizend reke ninghouders hier by zijn aangesloten. Bij de invoering van de centralisatie in 23, scheen het een oogenblik, of deze instelling nog vlugger zou verdwijnen, dan ze was opgekomen. De verwarring nam zulke afme tingen aan, dat zelfs tot een voorloopige sluiting moest worden overgegaan. Heele pagina's heeft de pers hieraan toen gewijd en de drukinkt vloeide rijkelijk, om uiting te geven, aan de Hollandsche verontwaar diging. Deze verontwaardiging was volkomen gerechtvaardigd, doch hetgeen nadien onder de leiding van den Heer Lazonder is ver richt, dwingt bewondering af. Op de ruïnes van het ingestorte bedrijf, is een gezonde zaak opgebouwd, dat zich in een zeer korten tyd een belangrijke plaats in het algemeen geldverkeer heeft veroverd. De verdere uitbreiding gaat gestadig voort en het is te voorzien, dat het aantal rekening houders met nog duizenden zal toenemen. Oorspronkelijk werd over het tegoed bij deze dienst 2 rente vergoed, dat nadat het eerst tot 1£% was teruggebracht, met ingang van Jan. '25 voorloopig is afgeschaft. Als gevolg van deze maatregel is het totaal tegoed der rekeninghouders met de helft gedaald. Om trent de weder invoering van rentevergoeding is nog geen beslissing genomen. De leiders kunnen met voldoening, ondanks 1923, op deze tienjarige periode terugzien. We zullen over eenigen t(jd worden ver- FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. (Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 32) „Wel, zijt ge daar eindelijk!" klonk Egon's stem door de deur. „Ik dacht dat ge in den grond waart verzonken', ts die ongelukkige brieven- tasch eindelijk terechtgekomen?" Rojanow wendde zich om. Hij had het voor wendsel, dat hij te baat had genomen, bijna geheel vergeten. „O ja," antwoordde hij verstrooid. „Het ding lag op de trap." „Dan zou de torenwachter 't ook wel gevonden hebben. Waarom zijt ge niet teruggekomen? 't Is al heel beleefd, mevrouw van Walmoden en mij zoo zonder complimenten in den steek te laten! Gij hebt haar niet eens goedendag gezegd! Zij zal je ook niet vriendelijk meer aankijken!" „Dat ongeluk zal ik mij getroosten," zeide Hart- mut, de schouders ophalend. De jonge vorst kwam naderbij en legde hem schertsend de hand op den arm. „Wel zoo? Misschien omdat ge eergisteren al in ongenade zijt gevallen! 't Ligt toch anders niet in je aard om weg te loopen, als ge een praatje met een mooie vrouw kunt houden. Maar ik weet 't wel, het heeft hare Excellentie behaagd, je den tekst blijd met de radiobelasting. I hand blijft er niets meer I len er voor hebben te dc 9 malen twijfelachtige voorde, - schappij moet stevig worcM opsomming waarvoor we betalen aan belasting, zou 11 beslaan. De radio, de schi® onzer techniek, die het mot rustig in de stoel gezeten, I door het draaien aan een I knoppen in onze kamer te de zegeningen van de pol, die graag grondig wensc I georiënteerd, in deze wijs) wijdsche perspectieven. Door slechts te draaien aai v hij achtereenvolgens college! straks vijftig politieke pari! zich tegoed doen aan politim hors d'oeuvre. Omtrent de re l zijn we eenigzinssceptisch loopig prefereeren we ons 1.1 kenproduct met worst. I Op de algemeene vergaderirB te Utrecht, zijn zoodanige besll dat een oplossing van de re wachten. De ontzetting val Hirschman en B. Swaab de pen met groote meerderheid waardoor deze functionaries» biliteerd. Het gevormde ie bestaande uit F. Hirschman, en G. Hogenkamp, zal een eere. die binnen drie weken rappe gen, over de gestes van best wieletje is dus voorloopig en het is te hopen, dat h droogloopen wordt behoed. 1 door zulke onverkwikkelijke niet gediend en daarom is h dat het mes goed in de won en dat alle vuil grondig wor Met groote belangstelling het verloop van het pan-Ame gres te Havana gevolgd. E Amerikaansche republieken tegenwoordigd, om door mid gres de binnenlandsche welv gen en de bevordering der vrede te dienen. Het tragisc conferentie is, dat het resi wanverhouding staat, tot het doel. In schitterende redevoejl de presidenten van Cuba en Staten de groote lijnen in de gestippeld. Zulke redevoeringen zijn gelegenheid, de bittere pillen voelt, doch door niemand r of gebaar worden aangeroerd, te lezen over je gewone uitvallen en het verwende heertje heeft dit k Nu, door zulke lippen wil men waarheid wei eens laten zeggen'" „Gij schijnt in éene verrukkinJ Hartmut spottend. „Pas op, dal jaloersch wordt, hoe oud hij ook „Ja, 't is een wonderlijk paar!" als verdiept in zijne eigen gedacl diplomaat met zijn grijze haren en lijk gelaat, en die jonge vrouw me schoonheid, als „Als een noorderlicht, dat uit ee 't Is maar de vraag, wie van de het vriespunt staat!" De jonge vorst lachte luid bij c „Zeer dichterlijk en zeer ondeuj Overigens hebt ge niet geheel o heb ook iets van dien poolstroom paar malen zeer afkoelend langs maar dat's een geluk anders wa vrouwtje misschien reddeloos veil Wat dunkt je, willen we nu ma^ Hij begaf zich naar de deur on roepen. Op het punt van hem t Hartmut nog een blik naar buit» open gedeelte van den weg het rij zant wederom zichtbaar werd, e balde hij de hand tot een vuist. „Wij spreken elkander nog wel e heer van Walmoden!" mompelde blijven! Ge moet niet denken d& ontvlucht! Nu zal ik mij door E{ laten voorstellen en alle zeilen bi. werk te doen opvoeren. Dan zuil© of gij mij nog als den eersten den|

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 4