Tandarts J. IBIIIJS DEZE TABAK wjrA*ta- Predikbeurten. dia voor iederesn [120 mps Reclame-toestellen BLOKLAND - Tel. 71 - IHiddeltiamls Voorstraat 209 -Sommelsdiik WOENSDAG 18 JANUARI 1928 Officieele Mededeelingen. Land- en Tuinbouw. DWAALLICHTEN. Pluimveeteelt. M J/oor een jetrekke- gevolgen Bisam- len Rijn |mogelijk voordat [afregelen 1 dat ons met de lijn, ten- houden Itusschen [goed en jjvan den jagers, |i wat de publieke feeds een lig hangc Ihrijving rden ge- en een ■van. [•id moet in deze 'ipmmige Ir, veel li op het jdier, zal |er aan- 11 uit een loopt Ichen is [jap, dat |le jager in goed [en toe- water liel ver- pt men kame- er nog zijn tl ijk en heeft bltaten |en. ver- fuiken 1 onder pen de Hor het lof, die jonden >rdt in n alle landere Ichild- fis, dit [vater- een- leelte- It een 1 gang doet [jen de Jnkele tegen Verstopping Doos 6 Oct. seconden dood. Intusschen mag dit cyanamide alleen door geoefende menschen worden toegepast. Even als het cyaangas voor de dieren absoluut doodelijk is, zoo is het dat ook voor den mensch. Over deze manier van uitroeiing van de Bisam-rat is schrijver dezes nog in correspon dentie met de fabrikanten van dit gevaarlijke goedje. Is omtrent de toepassing zekerheid verkregen, dan zal het resultaat op passende wijze worden gepubliceerd. In het kort saamgevat komt de inhoud van bovenstaande regelen op het volgende neer: Zorg dat het geheele publiek zoo spoedig mogelijk op de hoogte zij van den vijand die op komst is, want zoowel voor den land- bouwe. als de stedeling staan hie. groote belangen op het spel. Voor den eerste groot gevaar voor directe schade, voor den laatste, zeer groote kans op belastingverhooging ter tegemoetkoming in de schade door den land bouwer geleden Laat het gouvernement niet zeggen „het is nog niet zoo ver", want, komt de nood aan den man, dan is het allicht te laat. „Gouverner, c'est prévoir!" J. H. JURRIAANSE. Rotterdam, December 1927. Zondag 15 Januari 1928. NEDERLANDSCH HERVORMDE KERK. Middelharnis, vm. Dhr. v. Yperen uit Herkin- geu en 's av. leeskerk. Soromelsdijk, vm. leeskerk en 'sav. ds. Den Oudsteu (doop). Dirksland, vm. leeskerk en 's av. ds. Bax uit Oude Tonge. Herkingen. vm. ds. Den Oudsten uit Middel harnis (doop) en 'sav. dhr. Van Ieperen. Melissant, vm. ds. Baarslag. Stellendam, vm. en 'sav. dhr. Bouman. Goedereede, nam. ds. Baarslag uit Melissant. Ouddorp, vm. en nam. ds Van't Zand uit Delft. Nieuwe Tonge, vm leeskerk en nam. ds. Van der Zee uit Den Bommel. Oude Toqge, vm. ds. Bax. Ooltgensplaat, vm. leeskerk en'sav.ds. Van der Zee uit Den Bnmmel. Langstraat, vm. en nm. dhr. Vetter. Den Bommel, vm. ds. Van der Zee. Stad aan 't Haringvliet, vm. en nm ds. Polhujjs. PROTEST AN EN BOND. Brielle (Kerkstraat), vm. Prof. Eerdmans uit Leiden. GEREFORMEERDE KERK. Middelharnis, vm. en 'sav. ds. Van Velzen. Stellendam, vm. en 'sav. ds. De Graaft' uit Stad aan 't Haringvliet. Ouddorp, vm. eu nam. ds. Diemer. OoltgeDsplaat, vm. en 'sav. ds. de Lange. Den Bommel, vm. en nm. ds. Schaafsma. Stad a. 't Haringvliet, vm. en 's av. leeskerk. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE. Stad aan'l Haringvliet, vm.,nm. en 'sav.leeskerk. GEREFORMEERDE GEMEENTEN. Dirksland. vra. en 'sav. ds. De Blois (in de Hulpkerk). Herkingen, vm. nm en's av. leeskerk. :inde aan de groote vraag naar en tevens goedkoope ontvang- :llen tegemoet te komen kunnen anaf heden uit voorraad leveren ken kast met deurtjes, volgens :rn schema, compleet met PHI- lampen, accu, anode batterij f j Ofl aus-luidspreker voor slechts I lüU [bewijze dat dit toestel uit enkel i merkartikelen is samengesteld, j dat op dit Reclame-toestel [[schriftelijk garantie wordtverleend gt nog heden demonstratie! Spreekuren Dagelijks van 8'/, tot 10 uur voorm. en van l tot 2'/j n.m. en volgens afspraak. Telefoon No. 236. „Mikado" Closetrollen 200 gram. Alleen verkoop G. MOOIWEER - MIDDELHARNIS. Prijs per stuk 0,10, per 36st.è/0,08J. SPECIAAL ADRES IN: Winkelzakken, Ansichtkaarten, Pak papieren, Vetvrij, Zijdepapier, enz. Kastranden t 3,00 per doos. Prijs per kwartaalf I, Losse nummers 0,076 Advertentiën v. 1—6 regels 1,20 Elke regel meer. 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,— per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 eent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 22 Scliu4i*eflt der Straten. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Middelharnis maken bekend, dat op VRIJ DAG 20 JANUARI 192S de bewoners van huizen, de eigenaars van onbewoonde hui zen, de bruikers en bij gebreke van dien de eigenaars van pakhuizen, stallingen, schuren, tuinen en erven zullen moeten doen schuren de straten en goten voor, achter en ter zijde van die gebouwen of erven loopende. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 16 Januari 1928. De Secretaris, De Burgemeester, NIJGH. L. J. DEN HOLLANDER. Waarschuwing uau bezitters van vrucht- boomen tegen bedriegerij en oplichting. Voor de 4de maal in weinige jaren ttjds is het noodzakelijk, te waarschuwen tegen rondtrekkende persoDen, die eigenaars van boomgaarden en fruittuinen aanbieden hun boomen afdoende, liefst voor meerdere jaren, van ziekten en insecten ten zuiveren. Ge woonlijk doen deze lieden niets dan een waardelooze of bijna waardelooze vloeistof op de stammen en dikkere takken spuiten, welke vloeistof (soms door hen „serum"(i!) genoemd) dan zoo krachtig zou werken, dat niet alleen zelfs in de kruinen aanwezig ongedierte oogenblikkelijk zou sterven maar later „door het gif in den stam elk onge dierte zou gedood worden, dat tegen den stam zou trachten op te kruipen." Er zijn nog steeds tal van goedgeloovigen, die zulks voor waarheid aannemen, alhoewel de onmogelijkheid daarvan volkomen vast staat. Z(j gaan dan echter af op z.g. betrouw baarheid dier lieden, die op de meest brutale wijze beweren, goed bekend te zijn bij aller lei instellingen en bekende personen, soms zelfs bij het Hoofd van den Dienst. Dat is inderdaad het geval, doch slechts in hoogst ongunstigen zin! Daarbij komt nog, dat deze lieden voor hun „behandeling" der boomen vaak exor bitant hooge prijzen vragen, en gewoonlijk ontvangen ook! In het najaar zijn personen en instellingen in Limburg de dupe geworden van zulke bedriegers, en onlangs is er weer een op ergerlijke wijze in de Bommelerwaard aan den gang geweest j deze bezoekt zijn „clien tèle" zelfs per autol Natuurlijk zijn er ook wel eerlijke lieden, die zich belasten met het bespuiten van boomen voor eigenaars, die dat zelf niet willen doen. Het bedrijf dezer personen wordt door de boven gesignaleerde oplich terspraktijken ten zeerste benadeeld Ik raad alle bezitters van vruchtboomen nogmaals met klem aan, niet op aanbiedin gen voor behandeling hunner boomen ter bestrijding van ziekten en plagen van hen Diet persoonlijk bekende rondtrekkende per sonen in te gaan, alvorens informaties te hebben ingewonnen bij den Plantenziekten- kundigen Dienst te Wageningen. Het Plaatsvervangend Hoofd van den Plantenziektenkundigen Dienst T. SCHOEVERS. FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 3!) „Ge voorkomt mijne wenschen, Excellentie!" zei de Hartmut, zijn drift met geweld beheerschendc „Ik wilde ti juist verzoeken mij niet te kennen. Wij zijn elkaar dus geheel vreemd." Met deze woorden keerde hij zich om, wierp het hoofd in den nek en trad door een anderen ingang het huis binnen. Walmoden zag hem niet gefronst voorhoo,fd na en wendde zich vervolgens tot zijne zuster. „Kondt gij je niet beter inhouden, Regina? Waarom zoo'n scène te maken bij zulk een ont moeting? Die Hartmut bestaat niet meer voor ons." Regina's gelaat verried maar al te zeer, hoe die ontmoeting haar geschokt had, en hare lippen beefden nog, toen zij antwoordde: ,Ik ben niet zoo'n knap diplomaat als gij, Her- bert. Ik heb nog niet geleerd kalm op mijn stoel te blijven zitten, als iemand, dien ik mij reeds lang als gestorven en verdorven voorstelde, daar op eens levend voor mij staat." „Gestorven? Dat was niet denkbaar, zoo jong als hij nog is. Verdorven? Dat's mogelijk zij manier van leven in aanmerking genomen." Huisvesting der Hoenders II. In aansluiting op ons vorig artikel, zullen we hier de ventilatie en de verdere inrichting van een kippenhok bespreken, alsook veel voorkomende fouten van kippenhokken bij boerderijen en hoe deze zijn te ondervangen. Ventilatie. Bij vrijstaande hokken gedekt met pannen, waaronder dekken of riet, be hoeven in den regel geen aparte ventilatie- maatregelen te worden getroffen. Hokken, welke vrijwel aan alle zijden goed sluiten, moeten worden voorzien van ventilatie- schuiven of ventilatie-buizen. Deze ventilatier schuiven worden zoo hoog mogelijk aan gebracht, doch mogen zich nimmer op dezelfde hoogte bevinden, als de zitstokken. Zulke schuiven zijn zeer eenvoudig aan te brengen, Zaag een rechthoek uit, bespan deze met horretjesgaas en breng hiervoor een schuif aan, zoodat het mogelijk is, de opening geheel of gedeeltelijk af te sluiten. Om tocht te voorkomen, moeten de aan de windzijde liggende schuiven, steeds gesloten zijn. Aan de van wind afgekeerde zijde moet alles open zijn, ook des nachts. Zelfs in den winter moet nog worden geventileerd. Dieren, welke in den winter te broeierig zitten, zijn buiten gewoon vatbaar voor bevroren kopversier- selen en meer narigheid. Een zeer practische ventilatie is te ver krijgen, door twee van gaten voorziene holle zinken buizen. Deze worden dwars door het hok aangebracht met de uiteinden naar buiten uitstekend. De onderste dezer buizen wordt aangebracht op ongeveer 20 c.M. van den bodem. Om bevuiling van de huid te voor komen, brengt men er vlak boven een smalle plank aan. De uiteinden dezer buis, worden naar beneden omgebogen. De bovenste buis. welke zoo hoog mogelijk worden geplaatst, moet langer zijn, opdat de uiteinden hiervan, welke paar boven worden omgebogen, een lengte hebben van minstens 75 c.M. De onderste buis voert de versche lucht aan, terwijl de bovenste de bedorven lucht afvoert. Zitstokken. In de meeste hokken worden deze zitstokken op verschillende hoogte aan gebracht en veel te dicht bij elkaar geplaatst. Ze moeten allen op gelijke hoogte mettus- schenruimte van bijna een halve meter wor den aangebracht. Door middel van tappen of iets dergelijks kunnen ze gemakkelijk worden uitgenomen, wat het schoonhouden vergemakkelijkt. Zorg er voor, dat de achter ste zitstok nog minstens 25 c.M van de ach terwand afblijft, om het breken van de staart- veeren der haan te voorkomen, De stokkeD moeten zoo sterk zijn, dat ze niet doorbuigen en mogen bovenop geen scherpe kanten hebben. De breedte der stokken bedraagt ongeveer 5 c.M. zoodat vrijwel de geheele voet der dieren, hierop kan rusten. Nesten. Om bevuiling te voorkomen, brengt men de nesten zoo ver mogelijk van de zit stokken af, liefst een weinig in het donkerste gedeelte, b.v. onder de lichtramen. Deze Des ten dienen goed schoon te worden gehouden. We komen hierop later nog eens uitvoeriger terug. Fouten van kippenhokken bij boerderijen. Bij deze hokken wordt nog veel aangetroffen, het ouderwetsche nachthok. Achter een schuur of boerderij staat een ren, die door „Weel ge er iets van?" viel mevrouw van Eschen hagen belangstellend in. „Weet ge dan iets van zijn handel en wandel?" „Het een ander althans. Ik had te veel betrek king op Falkenricd, om niet te onderzoeken wat er van zijn zoon terecht is gekomen. Natuurlijk zweeg ik daarover tegen hem en ook tegen u, maar zoodra ik destijds op mijn post teruggekeerd was, maakte ik gebruik van onze diplomatieke betrek kingen, die zich over alle landen uitstrekken, om naar hem te informceren." „Wel, en wat hoordet ge toen?" „Eigenlijk niet anders dan wat ik vermoedde. Zalika heeft zich met haar zoon terstond naar haar eigen land begeven. Ge weet wel dat haar stief vader, onze neef van Walmoden, al dood was, toen zij na dc scheiding naar hare destijds nog in leven zijnde moeder terugkeerde. Van dat oogenblik af waren alle betrekkingen van onzen kant afge broken; maar nu vernam ik, dat zij kort voor hare terugkomst in Duitschland in het bezit van de goederen der Rojanow's was gekomen." „Zalika? Had zij niet een broer?" „Ja wel, en hij was ook een jaar of tien eigenaar van de goederen geweest, maar hij stierf onge trouwd en plotseling door een ongeluk op de jacht, en daar een tweede huwelijk van zijne moeder kinderloos was gebleven,-verviel de erfenis alleen op Zalika althans in naam, daar bij het slechte beheer van de Bojaren het grootste deel natuurlijk den woekeraars al in handen was gevallen. Een paar jaren werd het woeste leven van vroeger nu nog op de goederen voortgezet en verder onzinnig huisgehouden en toen was 't met alle pracht en heerlijkheid gedaan. De betalingen werden ge staakt en moeder en zoon gingen als een paar Zigeu- middel van een oploopend trapje, via een te klein gat in den mnur, verbinding geeft met het nachthok binnen. Dat nachthok bestaat uit een bodem, met wat rechtop staande latten en gaas en staat dus in rechtstreeksche verbinding, met de broeierige en helaas heel vaak bedorven stallucht. Voor de kippen is het verblijf in zoo'n broeikas af te keuren, terwijl ook de veeren en vogelmyten, voor het vee niet bepaald aangenaam is. Zoo'n nachthok, moet aan alle kanten van de stallucht zijn afgesloten. Door middel van een groot lichtraam, moeten de zonnestralen hierin kunnen doordringen, waardoor ziekte kiemen en ongedierte worden gedood of tegen gewerkt. Door deze maatregelen, zijn de nadeelen voor een groot gedeelte ondervan gen. Een vrijstaand hok, voldoende aan alle hygiënische eischen, blijft steeds te preferee' ren boven zoo'n stal-combinatie. Hoewel we in deze twee artikelen lang niet alles hebben behandeld, zullen we voorloopig van dit onderwerp afstappen. Met nadruk wenschen we te waarschuwen voor een te enge huisvesting. Dit geeft steeds aanleiding tot veerenplukken en zijn ze hiermede begonnen, dan is de toestand in den regel hopeloos. Een vraag over ziekteverschijnselen. Deze week ontvingen wij een vraag van een abonné over een zieke haan. Deze vriend beschreef ons uitvoerig da verschillende ver schijnselen en alles wat verder voor ons nood zakelijk was. Hij deelde in zijn schrijven mede, dat hij op aanraden van verschillende goede raadgevingen, reeds in veertien dagen vier verschillende middelen had toegepast en nog geen vooruitgang kon bespeuren. Dat behoeft geenszins te verwonderen, want het toepassen van zooveel kwakzalvers-middelen in dien tijd, is in staat een gezonde kip ziek te maken. Alleen in zeer eenvoudige gevallen, waarbij men overtuigd is de kwaal en oorzaak te kennen, kan men trachten zelf het euvel te verhelpen. Bij ernstige gevallen is het zelf dokteren ten strengste af te keuren en doet men verstandig, dit aan deskundigen over te laten. Voor huis en hof. WENKEN BIJ HET PLANTEN VAN JONGE BOOMEN. Waar nog steeds heel veel menschen pas na den winter jonge boomen gaan bestellen en planten, lijkt het ons gewenscht, deze zondaren eenige wenken te geven, waardoor ze voor verdere fouten worden behoed. Boomen, welke in den herfst worden ge plant, hebben in den winter de tijd, zich te herstellen van de beschadiging, welke een verplanting steeds met zich medebrengt. Want al worden de boompjes nog zoo voor zichtig gerooid, dit voorkomt toch niet, dat een massa kleine worteltjes verloren gaaD en welke dus moeten worden aangevuld. Deze aanvulling kost een deel van de reserve- voorraad der boompjes en vergt bovendien veel tijd. Ook de verbinding dezer worteltjes met aarddeeltjes vergt tyd. Dit wreekt zich vooral bij een droog voorjaar en brengt de aanvoer van water in gevaar. Dit heeft tot gevolg een kwijnen der boompjes en is zelfs oorzaak dat ze sterven, indien geen afwëer- maatregelen worden getroffen. Om deze on aangenaamheden te voorkomen, ga men in ners de wijde wereld in." Walmoden vertelde dit alles met dezelfde koele minachting, die hij straks tegenover Hartmut aan den dag had gelegd, en ook -op het gelaat zijnel" zuster stond de afschuw te lezen, dierf de streng zedelijke vrouw van zulk een bestaan gevoelde. Maar niettemin lag er eenige deelneming in hare stem, toen zij vroeg: „En hebt gc na dien tijd niets meer van hen ge hoord?" „Ja, een paar malen nog. Toen ik bij de ambas sade te Florence was, leidde haar naam, die toe vallig genoemd werd, mij op het spoor. Ze waren destijds te Rome, maar eenige jaren later doken ze weer te Parijs op en van daar kreeg ik ook het bericht, dat mevrouw Zalika Rojanow gestorven was." „Dus is zij dood!" zeidc Regina zacht. „En waar van zouden zij al die jaren geleefd hebben?" Walmoden haalde de schouders op. „Waarvan leven al de avonturiers, die de wereld rondzwerven? Misschien hadden ze nog iets uit de schipbreuk van hun fortuin gered, misschien ook niet ik elk geval leefden ze te Rome en Parijs in de eerste kringen. Een vrouw als Zalika vindt overal hulp en beschermers. Als afstammeling van een Bojarenfamilie behoorde zij tot den adel stand en de Rumeensche goederen, waarvan nie mand wist dat zij voor schulden verkocht waren, zullen bij die gelegenheden misschien ook wel een rol hebben gespeeld. De salons in de groote wereld openen zich' gereedelijk voor zulke elemen ten, als ze hun fatsoen maar uiterlijk weten op t houden, en dit schijnt hier het geval te zijn geweest. Door welke middelen dat's een andere vraag!" „En Hartmut, dien ze met geweld overal mee- het vervolg zijn boomen in den herfst be stellen en planten. Betrek de benoodigde boomen uitsluitend van goede soliede boomkweekers en niet van een derde-rangs tuinmannetje. Koop alleen beste qualiteit, mooi gaaf van stam met goed gevormde kronen. Deze zullen later blijken het goedkoopst te zijn. Alleen van goed materiaal, kunnen ook behoorlijke re sultaten worden verkregen. In den regel wordt tegen de eerste uitgave opgezien, met als gevolg, dat een stelletje klungels worden geplant, welke vroegtijdig als brandhout gaan dienen. Een goede boomkweeker zal gaarne zijn klanten vakkundig over alles willen inlichten, omdat zijn eigen belang dit meebrengt. Teleurgestelden koopen niet meer bij hem, doch beproeven hun geluk bij een ander. Let daarom in de eerste plaats niet op den prijs, doch op de kwaliteit. Bedenk, dat alleen filantropen wat goeds doen, alleen voor de voldoeniDg van een goede daad en dat dus niemand u goede boompjes levert voor een half prijsje. Zie in uw omgeving rond, welke soorten op uw grondsoort het beste gedijen en be paal hiernaar de soort. Deze keuze kan in het voorjaar nog wel eens moeilijkheden opleveren, omdat de voorraad goede kwaliteit dan niet zoo groot is als in den herfst. Een kweeker, die het niet al te nauw neemt, zal daarom eerder geneigd zijn 2e soort voor de beste te verkoopen. Nu behandeling bij het planten. Alvorens het boompje in het plantgat te zetten, worden alle wortels nagezien en de afgestoken dikke' wortels met een scherp mes schuin afgesneden. Dit om rotting zoo veel mogelijk te voorkomen. Kunnen bij aankomst der boompjes deze niet dadelijk worden geplant, dan inkuilen. Zijn de wor tels te veel uitgedroogd, of hebben ze te lang gelegen, dan worden ze eerst eenige uren in het water geplaatst. Ze hebben hier door gelegenheid voldoende water op te zuigen en krijgen hun stevigheid terug. Bij het planten drage men zorg, dat alle wortels met den grond in aanraking komen. Eenige kruiwagens fijne grond kunnen hierbij INGEZONDEN MEDEDEELING. j^_-_^2frO-5Qct.p./6 PorccL M.V.DOUWE EGBERTS TABAKS-FABRIEKEN goede diensten bewijzen. Vooral bij kleigrond mag dit niet worden vergeten. De grond kan met wat water tusschen de wortels worden gespoeld. Gedureede het zetten der boomen, mogen deze niet op en neer worden bewogen, doch hoogstens een weinig heen en weer, om een goeden stand te krijgen. Nadat de wortels met een laagje grond zijn bedekt, wordt een laagje oude korte stalmest aan gebracht, waarna verder het gat geheel aan gevuld en stevig wordt aangetrapt. Zoo'n pas geplant boompje moet stevig staan, daar anders de wortels geen goede aardverbinding krijgen. Deze stevigheid wordt bevorderd door het aanbrengen van een stevigen stok. Al deze moeite en zorgen eener goede plan ting, welke als regel maar een maal gebeurt, worden later ruimschoots vergoed, zoodat er dus alle aanleiding is, dit met zorg te doen. De stryd tegen Corruptie in een weer anderen vorm dan tegen de Gasdirecteuren heeft in de Hoeksclie Waard plaats. Wij laten hier volgen een opgave van z.g. gewetensgelden, welke volgens de staatse courant van 19 October, 30 November en 5 December alleen door inwoners van de gemeente Strijen gestort zijn. Staatscourant van 19 October 1927. 2687,45 1995,68 3705,03 1808,80 553,43 282,24 342,13 159,28 86,95 „12499,46 2510,49 3996,82 2100,94 5799,77 1205,75 451,30 247,23 2493,62 496,08 1299,64 699,21 147,43 51,67 144,86 96,- 152,92 3011,05 1903,48 456,72 403,48 1498.25 2101,21 „17996,31 562,25 698,46 691,03 642,66 1804,61 704,28 1450,80 996,27 65,92 144,50 99,80 52,17 3074,- 100,18 60,87 201,93 202,08 699,36 625,06 Staatscourant van 30 November 1927. 153,23 2497,79 /3U004.16 245,55 373,54 313,73 1008,32 478,13 281,92 9507,15 8019 91 155,78 113,03 102,93 272,51 264,15 264,15 488,80 816,02 281,21 242,90 428,99 10C6,39. Staatscourant van 5 December 1927. 8395,13 5196,28. Lieve bedragen komen daaronder voor. Wat dergelijke gewetensgelden zijn, weet een ieder. Het zijn bedragen, welke wegens te weinig betaalde belasting vrijwillig in de schatkist worden gestort. Wie iets van de realiteit der dingen ver staat, weet echter ook, dat men hier vaak met een zeer bijzonder soort vrijwilligheid te doen heeft. Met een soort vrijwilligheid, die virulent wordt, zoodra de inspecteur een bron heeft aangeboord. De inspecteur, wiens taak het is te zorgen, dat de heffing der rijksbelastingen met juist heid geschiedt, kent de beteekenis van het schoone spreekwoord: „die binnen binnen, binnen binnen". En als de kopeken binnen binnen, heeft hij er in veel gevallen geen behoefte aan, om het geheele dwang- én machtsapparaat der belastingwetten in wer king te brengen. De meeste gewetensgelden worden dus gestort onder indirecten dwang en met de wetenschap, dat, als de storting troonde wat zou er van hem geworden zijn?" „Een avonturier wat anders?" zeide de gezant niet snijdende scherpheid. „Van jongsaf heeft hij allen aanleg daarvoor gehad, en in die school zal deze zich wel ontwikkeld hebben. Sedert den dood zijner moeder, nu drie jaar geleden, heb ik niet, verder van hem gehoord." „En hebt gij dat alles voor mij verzwegen?" hernam Regina verwijtend. „Ik wilde je sparen. Ge waart maar al te zeer aan dien deugniet, dien Hartmut gehecht, en ik vreesde bovendien, dat gij je tegenover Falken ricd al licht een woord zoudt laten ontvallen." „Die vrees was overbodig. Ik heb 't maar éen enkele maal gewaagd, het verleden aan te roeren, in de hoop van de ijskorst te doorbreken, waarmee hij zich ook tegenover mij omgaf. Hij zag mij maar even aan doch dien blik zal ik nooit vergeten en zeide op een toon, die mij door merg en been ging: „Mijn zoon is dood, zooals ge wel weet, Regina! Laat de dooden rusten 1" Nu, ik zal dien naam niet meer in zijn bijzijn noemen!" „Dan behoef ik je niet aan te sporen om te zwijgen, als gij naaf huis teruggaat," antwoordde Walmoden.„Maar ook aan Willibald moet ge liever niets van deze ontmoeting vertellen, daar zijne goedhartigheid hem licht parten zou kunnen spelen, als hij weet dat zijn vroegere vrjetid in den omtrek is. 't .Is beter, dat hij niets daarvan hoort. Ik zal dat heerschap bij een mogelijke tweede ontmoeting eenvoudig ignoreeren, en Adelheid kent hem in het geheel niet en weet niet eens, dat Falkenried een zoon heeft gehad." Hij zweeg en stond op, daar de jonge vrouw met haar geleider juist van den toren kwam. De heeren begroetten elkander, vernieuwden de kennis making van eenige dagen geleden en vorst Adels berg informeerde, niets kwaads vermoedend, of zijn vriend Rojanow, wiens wegblijven hij niet kon verklaren, hier soms voorbijgekomen was. Een blik van Walmoden waarschuwde zijne zuster, die zich ditmaal goed hield, 't Speet hem, zeide hij uiterst beleefd, den bewusten heer niet gezien te hebben, en betuigde tevens, dat hij op het punt stond met zijne dames te vertrekken en slechts op de terugkomst van zijne vrouw had ge wacht. Het bevel om in te spannen werd onmid dellijk gegeven. Egon bleef nog even bij hen praten en geleidde hen vervolgens naar het rijtuig. Met een diepe buiging nam hij afscheid van den gezant en zijne gemalin, maar keek het wegrollende rij tuig nog verscheidene seconden na. In de eetzaal van het logement, waar hij zich alleen bevond, stond Hartmut aan het venster en zag hier het gezelschap wegrijden. Zijn aangezicht zag weer even vaalbleek als toen hij den naam van Walmoden voor het eerst had gehoord; maar nu was dit het gevolg van een woesten toorn, die hem bijna de keel dichtschroefde. Hij bad zich voorbereid op vragen en verwijtin gen, die hij uit de hoogte had willen beantwoorden, en ondervond nu in de plaats daarvan een min achtende behandeling, die hem doodelijk in zijn trots kwetste. Het strenge woord van Walmoden tot zijne zuster: „Wij kennen hem niet! Moet ik je dat nog eerst zeggen?" had zijn bloed aan het gisten gebracht; hij voelde al het vernietigend van dat oordeel. En ook de vrouw, die hem altijd een moederlijke liefde had betoond, ook Regina van Eschenhagen was 't daarmee eens en keerde hem den rug toe, als iemand dien men zich schaamt i eens gekend te hebben Dat was te erg!

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1