NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND o: Eerste Blad DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 1 van OVER DE GRENZEN BINNENLAND f! UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES NUMMER 154 ZATERDAG 30 DECEMBER f933 29STt JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager 6R00TE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN OH nummer bestaat uit twee bladen .W.eskrevu e. D;e balans va:n 1933 ook voor zopVer het de wereldpolitiek betreft sluit met een uadaelig saldo. In het Westen trad Duitsohland uiitt de rij1 der demoaraitisohe staten door de invoeringvan reen dicta tuur, die elk;en volksinvloed op de rijks- regeexing onmogelijk maakt en afwijken de meeniugien hardnekkig onderdrukt. In het Oostten Zette Jlapam, onder invloed ■van de oorlogspartij vain Ar,aiki een nog feller geweldsp-o-litiek in en in Amerika schonden Bolivia en Paraguay openlijk? die gesloten verdragen en handvesten. In het algemeen nam het wantrouwen der menschen in elkaar nog toe en helaas is veel van dit wantrouwen niet zb-nder grond. iKlardinaal Serédi, de Hpngaarseh-a aarts bisschop, zei het deze week? nog zbp te recht, dat de aoirzja&k van hef wederrijidi- sche wantrouwen ligt op de eerste plaats aan het onjtlbrefcem van een mO-reele- hlasis bij de menschen. Dloor het gebrek1 aan moraal hebben de menschen elkaar nog nooit zcpyeel in de politiek1, in hef maatj- schapelijke economische, linanieele natiq- nale leven bedrogen als juist in heit tégën- woordige tijdperk. „Wij moeten daarom, aldus de) kardi naal, „ernstig er aan denken in de ver schillende landen een bond van gdliopjf- waardige en eerlijke mannen te stichten. Het is geen wonder, als de mensch- heid opi het oogenlblik kit ervaring de waarheid van het bijbelwoord bevestigt: dwaas is de mensch die zijln vertrofulwen in de menschen stelt". In de geestelijke eni stoff'eljjkfe ontred-" dering door wei*eld>o|o;rlóg, onrechtvaardige vredesverdragen en economische crisis is de neiging onder de menschen ontstaan Óm het hooge liefdegqbad van het Evan gelie te verguizen en de htódensehe haat- leuze van „oog om? oog én tand om tand" aan te heffen, ma,an geen gemeenschap kan dit doen zonder gevaar v^or zelf vernietiging. Groo-t nieuws ibraoht deze week niet, In Spanje werd een gematigder koers in geluid door het nieuwe kabinet. Het par lement kreeg een katholiek', de1 oud-mi nister Alha tof president en eeniga van de harde Wetten tegen "kerk ten clerus werden reeds verzacht off teniet gtedaan', Wanneer de gematigde partijen nui maar zoo wijs zlijin de politieke geschillen voor- looipig. te laten rustan, dan la,a,t het zich wel aanzien dat er hetere tijden voor dé fSpaansche republiek aanbraken. Bé Fransch-DuitSche onderhandelingen duren nog voort. Zij zoiudetn! allicht vlotter verloópen wanneer Duitschland zidh weer tot .Volkenbond en Ontwapeningsconferen tie wilde wenden, ma,ar de lust daartoe schijnt blij) Hitier nog niet groot. Hoewel Frankrijk wat water Wijl zlijin wijn deed, schijnt het Zelf niet erg gerust op deii goeden alliojop. Met neryeuzen haast wior- den -betrekkingen met andere landien aan gegaan. Die kléine Entente, die door een heid in maoht en 'beteekenis' toen'eeimt, wordt gefêteerd en België kre.eig vele economische guijasten los in ruil voor een nauwere militaire aansluiting. In Tsjahar is het een! vreemde historio gewerden. He inval van Jlapansche troe pen werd eerst door Tokio afgekeurd en verboden, later ontkend.... en nu weer 'door de Jlapansche rageering bestendigd en verdedigd. Dfe militairen hébben htet wederom van de burgen'-auteriteite®' ge wonnen. Die wapenstilstand tusschen Bolivia en Paraguay heette ëersf geschonden, doeih is intusschem met 'n weck verlengd. Dit en de uitspraak1 van het Hof te Leipzig in Rijksdagbrandzaak is het eenige nieuws waar een groote j kant aan zit Lateh wij hopen op een heter 1934! Die werkVersihafflihgen. De rijksinspectie voor de werkverschaf fing hééft laan da gemeentebesturen me degedeeld, welke diagen als offficieele vrij'e dagen voor de tewerkgestelden bij. de werkverschaffing worden beSdhoutwld en waarvoor feestdagvexgoèding. wogdf ge geven. Vrijaf wordt gegeven aan alle tewerk'- gcstelden opi 'den Nieuwjaarsdag, Goed'a Vrijdag (als in 't algemeen in hek vrije bedrijf vrijlalf wordt gegeven), 2e Paasch- dag, Hemelvaartsdag. 2e Pinksterdag, Ie Kerstdag (indien deze niet op Zondag valtf en 2e Kerstdag; voor de H.-K. te- werkgestelden indien zij .den wensch daartoe fe kennen, geven, .15 AuguiStus (Maria Hemelvaart) en l1 November (Al- larbeiligen). Aan protestanfeche arbeiders kan. in dien hiervoor in het particuliere bedrijf vrijaf wordt gegeven, viotor den bid- en dankdag vrijaf worden Verleend' ,met ver goeding voor loonderving1. Voor de ja,an Aewerkgestelden wegens loonderving uit te betalen vergoeding geldt -de volgende regeling; Wlanrieier het voor de gemeente aange geven gemiddelde acteoordloion niét hoo;- ger loopt dian 23 oent per uur, ,ff 1,25, bij' een gem. aiccoordlioion van 2429 ot. 41,50, bij een gem. accoordloion van 3034' et. if 2 «n bij' een gem. aCcoordlóon van 35 cent en meer bedraagt dfeza vargoiading •ff 2.25. De Nederlandsihc vakbeweging. Terwijl in de afgeloopen 7 jai'en die Nederlandache Vakbeweging regelmatig in omvang toenam en een ledental bereikte ■honger dan poit te voren ,isi mét ingang van 1933 een daling ingetreden. Ook bat aerde kwartaal vartpont opnie.nw een "da ling in de ledentallen van ale vakcentra les. In dat kwartaal toch daalde hef le- dencij'fer voor de, honden, aangesloten bij het Nederl. Verbond van Vakvereenigin- gan (N.V.V.) van 337.561 op 331,554; yan die| van het B.K. Werkliedenverbond vlam 198.303 op. 195.799; van die van het Chr. Nat. VakVerbond van 118.507 op 117.818. en van dia Van da NederlandsKjhis (Neu trale,) Vakcentrale van 49.500 (1 Jan. '33) op 48.680. Die verhooging van d«ti Tabaksaccijns. Da Eerste Kamer heeft het wefsomltjw'arp tot verhooging van den tabaksaccijns eer gisteravond -Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Ecu verklaring van nr. v. Haastert. In „De R.-|K(. Boeren- en Tuinderstand" troffen wij de volgende verklaring aan: Uit besprekingen, gevoerd op1 de jong ste vergadering van bet Bestuur Van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond is gebleken, dat een pos- sage in het artikel: „Kleine en afbrekende kritiek:?" tot een misverstand aanleiding heef tgageven. Daarom1 stelt- de redactie secretaris van dit blad er prlj s op: te ver klaren, dat bij het echrlijjven van boven genoemd artikel allerminst de bedoeling heeft voorgezeten, ,om aan te sporen tof verbreking van de politieke samenwerking der Katholieken ïn de Ri.-K. Staatspartij'. En in. zooverre het artikel door de ge bruikte bewoordingen aanleiding tof dit misverstand heeft gegeven, wordt dit de zerzijds ten Zeierste betreurd. Achteraf bezien ware bet wellicht beter geiwoest, dat het artikel in zijn geheel achterwege ware gebleven. De karling «pi de Indische pensioenen. De Eerste Kamer heeft Donderdag htet Wetsontwerp tot korting op de Indische pensioenen met 29 tegen 9 stemmen aan genomen. Tegen stemden de socialisten, behalve dhr. Moltmaker en de katholieken de Bruijn en Andriessen. Dje Ind. dollarleaningen. In de Eerste Kiamer heeft minister Golijn de indiening aangekondigd van een wetsontwerp om1 de dollar-obligaties in te wisselen tegen 4 o/o Nederlandsch-Indi- sche guldensobligaties, onder garantie van den Nederlandschen Staiat. Spr. wekte krachtig op waar 80 a 90 o/o v.an de-ze dollar-obligaties in Nederlaindsclue handen zijn om de Begeiering hierbij)niet allelen te laten staan in ha,ar bovenmjenschelijfce taak, evenwicht in de financiën te brengen, doch met haar samen te werken. Tegen de cumulatie. Minister Colijh hééft eveneens in de Eerste Kamer aangekondigd dat er maat regelen tegen de cumulatie in voorbei-, reidinlg zijn. Wettelijke regeling van 't cadeaustelsel. Van de 36 Kamers vain Koophandel en Fabrieken hier te lande hebban zich tót op heden 30 uitgesproken tegen htet tcadeaustelsel en vóór wettelijke regeling van dit verkoopsysteem. Niet mimider dan 27 Kamers van Kóóphandel hebben bol-' vendien steun verleend aan de: actie vlam het „Nationaal Comité tolt beteiugelünjgj ■van het Cadeaustelsel". Na het verschijnen van het rapport vlam den Nijverheddsraad, welkr College dep Minister van Economische Zaken ont raadt een wettelijke regeling van- hef Ca deaustelsel in hét leven te raapten, hebben eeenige Kamers vam Koophandel zich 'tot genoemden bewindsman gewend met de mtededeéling, dat zij' Obh thans haar Btandpumit blijven, handhaven «n alsnog aandringen op een spoedige wettelijke regeling van het cadeaustelsel. Nationale inzameling voor een luchtvaartfonds. j - Onder voo-rritt-ërsielhap vatn generaal C. J. Snijders is een „Pelikaan-comité" op gericht, waarin Zitting hebben da heeren A. Plesman, ir. M. J|. Röhmer en kolonel H. Walaardt Sacré en waarvan het eere- vóörzitte-ïsc-hap hebben aanvaard de voor zatter van den raad -vlan ministers en de ministers van binnenlandsche Zaken, van waterstaat en defensie. Voorts zijn vele andere autoriteiten 0p elk gebied uitgenoodigd zittinjgl te nemen in het öoinité. Het doel vam- het Pelikaanl- owmité is het houden van -eien nationale inzameling v-oor de stichting van eien Nationaal fonds-, dat dienen mioet iam de herinnering aan de vlucht van de Pelikiaan voor het nageslacht levendig te bomden. Het is niet de bedoeling ,om uit dit ffomdia een huldiging van da ibemanning te be kostigen, m-aar het moet dienen om da Nederlaudsche luchtvaart te bevorderen en te steunen in den meest algëmeenen Zin van het woord, teneinde den Nederland sehen ondernemingsgeest aan te wakke ren. Een deskundig bestuur Zal worden saimtengesteld om hét -beheer te voeren! volgens de nader vast te stellen statuten. En tenslotte zal, naar wijl .vernemen. Prins Hendrik verzocht worden, het hescherml- h-eersehap van dit foinds te aanlvaardein. Diverse ontwerpen aangenomen. Die Eerste 'Kamer heeft gisteren het wetsontwerp tot vpiorzi-eming in het -be stuur der gemeeute B.eecta en de wets ontwerpen inzake de grenswijziging van [Rotterdam, wijziging van de Lager-On- derwijVwct -en heffing van een co-upon- Ibelasting aangenomen. Die muiters van „De Zeven Provinciën". Ite advocaat-fïsc|a,al bij: het Hoo-g-Mi- litair Gerechtshof te- Batavia, eischte tegen vijf' van de Inlandsche hoolf'dinuiters éen off twee jaren zwaardere straffen en tegen d-a overige beklaagden- Weivestiging van de vonnissen v'a-n den Krijgsraad. Be groep Mnssicrt, verboden vepeeniging. Indertijd is door den voorzitter van den ministerraad bij1 beschikking vastgesteld welke vereenigingen voor ambtenaren ver boden zijn. De-ze beschikking .is1 thans h-erzien en o. m. aangevuld met de Natio naal Socialistische Beweging (N. S. B. groep Mussert) en de Perimpoenam Indonesia. De N.SdB. deelt dit 'lot thans mejb de andere fascistische partijtjes en met lirik's|-revolutio,naire partijtjes, als de Com munistische Partij, de 0:nafh. S.ocL Partij an de Rev.Sod.Partij?. (Be. B-B-A.P.i is alleen- verboden voor de ondea' het d'apartte- ment van Dlef'ensie ressorteenende bur gerlijke en militaire amlbtepairen.) Tot- nog-toie- was de N.B.S. sl-achts verbóden' voor de militaire ambtenaren, den Bij-z. (Vrij;w. Landstorm1 eni de Burgerwacht- Het gevolg van daZe wijizigingt van de beschikking van minister Cplijn Zal zlijjn, dat in alle gemeenten off provincies, wa,ar men zich bij den maatregel van het Rlijlk heelt aangesloten off "v,0|ornemens is Zulks te doen, de: N.S.B. ook voor de gemeentel- ambtenaren -en 'provinciale ambtenaren v.er- boden is of verboden zal zijn. O.a. de provincie Utrecht 'heeft Zich hij de rijksregeling aangesloten, zmdat ook ir. Mussert zijn ontslag -zal moeten nemen als hoofdingenieur van den Proy. .Waterstaat. Dei Postjager. Dé Postjager is gistermorgen om 7.50 (A.T.) van Karatsji Vertrokkken en zon der in Jodpoer tei zijn gleland, gjisf.armid- dag om 1.50 (A.T.) te: Allahabad omge komen. Thans blijft nog ;af tft leggen een af stand van c.a. 4700 K.M. fat Batlavitai, dus voor den Pois-tjager onder normale omstan digheden «en afstand, va-n ongeveler 16 nur vliegers. Zooals bekend vertrok hef vliegtuig Donderdagmorgen om 2.20 uur (A.T.) van Athene. De affsfond AthéneAllahabad, ongeveer 6000 K.M., werd in 20 vlieguren afgelegd. Die Pelikaan nadert het vaderland. Te 17.20 A.T. (19 uur pl. tijld) ,is gister de Pelikaan te Oaïro' geland. Veel rusff hebben de koène vliegers zidh niet ge gund. Reeds te 18.50 A. T. zijn zij opge stegen om hef naiohieiïjk traject naar Athene, daf over hét Qosfelijke gadaelfa van de Middellaadisiche Zee Voert, aff jtje leggen. Dé afstaald bedraagf 1277 K.M. in den lóóp van. den nacht zou heit vlieg tuig dus te Athene aankomen. Hoe laat dit zal zijn, hangt van de weersomsltan4 digheden ai'. Da yliegers hadden, bowlen htet vasteland van Azië met stérken tegen wind te, kampen. De vliegers worden hedenavond 5 uur op Schiphol verwacht. „Madeleine". Aan beslag onttrokken. ■Enkele dagen geleden hebben, een aon- troleur van de aardappeloehtrale en mare- dhaussées aan de Station-shrug éen auto met aardappelen in beslag genomen, die uit 's-Heerenhoek' kwam. De auto is iu een garage aan den Veer- sohen weg alhier giest-ald. Eergisteren avond is hij daar door personen uit 's-Hee- rerihoek ,weg gehaald. Naar wij vernemen zlijin deze persó- nen aangehouden als verdacht van het onttrekken van de auto a-an het beslag. Voor een gloed bezette zaal gaf die R.-K. Propagiandaclub „St. Paulus," opden tweeden Kerstdag eenie uitvoering ten bate der ai-uien. Opgevoerd ward „Madeleine" toione-el&sel in vier bedrijven. Heli spel stond, geüijy Wij dit van deze vereenigimg gewoon zijn, Roog .pieil. De dames- speielsters gavon, blijk, niet alleen, goed gestudeerd te hetjj}eJIlt maar allen zonder nitzondering vertóAtein hun rol waarlijk op «ene voortréfffeliJVe wijze. Daarbij kwam -dat aan dé aanklesy^ vajl j^o,. nee 1de meeste zorg besteed Wias, jeen applaus viel de Speelsters ^1, +pn deel. Dhr. G. M. Mes bracht wel^e. kozen woorden zopwel namens he- R.-K. Armbestuur als namens de St. Vin,oeu-.ius. vereeniging dank :aan allen die haikim m-eidegewerkt om den, avond zooi gioea té do-en sLagen. Na afloop bleef men nog een uurtje gezellig bijleen. Moge deze Propagandaclub nog menig- maa leen avond organiseeren- In het kiex zen van hare stukken geeft zij steeds blijk naar hoogera doeleinden te streven -en verliest zij den geestelijken nood on zer tijden niet nit het oog. Die moordaanslag. Zooial-s wij in «en deel van ons vorig nummer meldden, hééft Woensdagavond de 25-jarige O. in dei Glacisstraat een moordaanslag glepleegld op zijn vriend de Rin wiens woning hij was binnengedron gen toen hef echtpaar niet thuis was. De toestand van R. is bevredigend. C. is gister naar de off. yan justitie te Middelburg .geleid. Kliekje uit den Rand. Met sneltreinvaartje is de raad Don derdag door den bagoootingsaffbeid heen- geschoten. Is het meermalen ge|Ueurd, dat er drie zittingen aan de cïjfelrberediMt ring der gemeientehuishouding besteed wer den: thans kwam men mét- één ritting van ruim vier uur door alles heen. Dte druk der tijden heeft de breedsprakigheid den lcop ingedrukt, doordat, rij de- aap- dae'ht -bij de hoofdzaken houdt -en hihtaar niet naar de bijklomstighedten laat .af dwalen. Bijna ongerept is de begrooting van B. en W. in veilige) haven gekomen en htet Dlag. BestuurZegevierde izelfs bij da sa larisverlaging, wat niemand gedacht had. Dte tijdelijke korting op de salarissen wordt nu van 3 op 5 0/0 gebrajjhti ,D« ffinante. commissie had gemeend met haar voorstel van hoogere korting een fr2000 uit te spanen, dooh door toepassing .van phog.ressie -en het treffen- van uitzonde ringen bleken, buiten haar weten om', de baten te rijn geslonken tot 'n kleine driehonderd gulden. Ontmoedigd liet de commissie toen haar kortingsplan schieten. Dhr. v. d. Wart stelde leen pensLoenla- korting van 81/2 vioor, doch Vond geen steun. Toch is die kbrting het redelijkst en 't zuiverst, want bij den 'bestaaniden toesttand, die een gevoelige daling van liet inkomen der góheela burgterij met zich -bracht, is het eigenlijk fï-nantó. niet verant woord, dat de gemjeiente voortgaat met bo-ven de bte-honDijkte, salarieering nog de volle pensioenpremie van 15^2 °/o te be talen. Mogelijk' wao'ht men, net hls met de vermindering van het .politie-kórp-s, op een wenk van hoogerhand. Dhr. Vermaiire heeft aangedrongen op een niet mte«r voor zien in- de a.s. vacature van comm. van politie. De v'ootz. kantte zich daar sterk tegen en ztei ontslag te zullen vragen wanneer dit geschiedde, omdat dan den burgemeester hulp-offfïcier van justitie zou moeten' worden en dit zijn werk meebrengt. We gelooven dat de voorz. dit wat al te zwaar opneemt. Zijh we wal ingelicht dan is Goes de «enige plaats beneden de 10.000 inwoners, die een comm. van pplitie '.heeft en we hoorden nooit van uit andere gemeenten, dat de burgemeester erg gps drukt ging onder het ambt van hulp- 'officier. Bovendien kon hij het vervallen van de functie hef korps misschien óp „tegenwoordige sterkte blijven. 'Er zijn meer aanmerkingen gemankt bif Jeze begroeting ,die van belang zijn. Niet ten onrechte heeft hef dhr. De; Rooi bevreemd dat Goes, ondanks rijn vrij gunstige omstandigheden (laag werklooh zencij'fer,h oog belastbaar inkomen en ge fortuneerd B.A.) zuUre zware belastin gen heelt. Om de oorzakdn van dit raad selachtig geval op te sporen, achtte hiji het 't beste rich niet te verdiepen in gissingen, maar biji een tiental gemeenten van ongeveer depzelfden omVang eïi si tuatie als Goes, vergelijkend materiaal aan' te vragen. Dit proctiscih voorstel' werd voldoende ondersteund -en ook door B. en W. gaa'tne aSilVaiard. 1 Ook over het Gasthuis werden harde noten gekraakt. langzamerhand rijst blij dein Raad het besef, dat het zoo niet Lan ger kan; het zorgeloos optimisme in deze is van de -baan. Van enkele zijden werd aanegdrongen op hóogere, tarieven. Voor- loopig zonden reeds beduidende bedragbn te winnen zijn wanneer de Gasthuisbe- stuiurders de bestaande tarieven handhaaf den en geen gunsten uitdeelden ten kostq der gemeentekas aan instellingen van WeD dadigheid in andere gemeenten. 1 Dhr. Etekhardt kwam met een geheel nieuw idee, n.l. overname van de Ziaken- huisafd. door een pnot. christelijke stick- ting. Wanneer dit gepaard zqu gaan miet de overneming der schulden, Zou de ge meente er niet slecht bijivaren. Maar, zoover rijn we nog niet! (Slot volgt.) Louis Davids' nationaal cabaret. Men bericht ons, dat Louis Davids op 4 Januari a.s. iu de Schouwburg „Sclhiut- tershóff' te Goes^ zijn nationaal cabaret- programma koimt brengen mef de gtroofefe kleinkunstenaars^ die ons land in dit genre ka,n aanw'ij'zenFientje de la Mar, J:an van Eeis, beiden van het Ho'fsltad TSc#> n-e-el, Joh. Kaart van het Centraal Tx»- n%, Han Beuker en H, Davidsi "'-ar Nederland in den laatslten tïj?dl oversti~r>md wordt dooir buitenlanders, vond onzv. ^Meine man" het noodig, zjjh la-ndgenooteu eans bewijzen, dat getói huitenland-sch --^seurhle deze kunstenaars van rigeu bodem i^an, ©yonaren. De groiot- stei Nederlaudsche zijin. alle /enthou siast over peil en prea^y.g,^ He-t is te wemseiheu gazeladhoip 'hier -een even groot succes oogsten als; op andere plaatsten. Posterijen. Verplaatst met ingang van 1 p'ej)r_ 1934 de Adjunct-commies hij den pLjt." telegraaf- «n telefoondienst E. N. Griep-, van het post- en taLagraafkianfew teThio- len naar het post- en telegraaffkantoioir te Gioes. 1 ELEOTRISCHiE KACHEfLS- in grdote eorteering voaffhanden. Vanajf f 8. J. M. Polderman, Goes. (Adv.) Axel. Woensdagmiddag is da 20-jarigó landbtouwersknecht F. in dienst bij diën landbouwer E. de Ragt, d-oprdat hij te dicht bij een drijf&iem van 'n in wei'kjingi zijnde dorschmachine kwam, door het riem gegrepen. Toten hij,uit rijk netelige posi tie was verlost, bleek" hij reeds te rijk overleden. Groede. Blijkens een bijl het gamëenKej- bestuur ingekomen schrijven van Ged. Staten, zal de openbare lagere sehjO|0(li te Kr.uisdijk, met het «inde van den tkana 'loopenden cnrsus moeten worden opge heven en zullen mitsdien de (bedde laeih kkrachten op wachtgeld moeten, wordep gesteld. Sas van Gent. Een Gentjsehe maat- Schappij 'hééft bij het College van B. gri .W'. «en aanvraag ingediend tot h-et vesti gen van een Axminster-tlapijtófabrieki in «en perceel gelejgen in die Plaul Kru^feir- la,an, dat voorheen tot bakkerijl „en rii§ later tot ntosaelenconserverifabriek inge richt wis. De belemmerende contingente-ringsmaat- mlaatregelen der Nederlan-dscbe regaaripg zijn natuurlijk aan dié vestiging niet vreemd. Het is echter niet waarschijnlijk dat in déze fabriek mannelijke Nederland- scbet arbeiders werk zullen vinden. Eedc. Toen de heer E. Ruzejijn, burge- meiester dezer gemeente, zich Donderdag middag van het gemeentehuis naar zijn ■Woning begaf, rijn twee schoten op hém .gelast, die gelukkig geen doel troifffeh. Als vermoedelijke dader heeft dé po litie uit Aardenburg aangehouden zékere A. M. nit Maldeghem. Het betreft, hier een oude vaste. M. beweerde tegen de politie dat hij met een alarmpistool geSchiofen heeft otn schrik a,an ta jagen. P.Z.E.M.-med edetelingen. Mid d an-groep Met- de montjage van de 6000 K.W. tur bine in de Centr-ale is' een aanvang ge maakt. Een hoogspajmingsk'abel werd gelegd! van Krabbendijkc naar Rilland; te Ril land is een transformatorhuisja gebouwd en ingericht en is een ondergroririteh laajgl- spianningsnef gereed gekomen. Ban en on der is ook pp 3 November 1933 in bedrijf) genomen, zoodat thans pok te Rillanid incllïsieif de buurt bij hef Staition ,met dal eileotricifeitsleverittg is flangeyang(sn. In alle gemeenten in de Middengroep' wórdt nu stroom geleverd. Hoogspanningskabels werden verder ge legd van Gapinge lapgfe Veere naar den Zeedijk tot- even voor Vjouiwenpolpér, door het Veerschegaf naar den Onrust polder pp Noord-Beveland en verdeg naain Kamperland. De waterkabel werd op October te water gelaten, terwijl hef ge heel op 10 November in bedrijf werd ga- nomen. Hiermede is Ncord-Bevelajid ïn; een ring opgenomen en hóéft maast dien beistaa'nden kabel bij' Korfgene nog .eieta tweede voeding gekregen. Ta Hoedekenskerke en op het Wiol- P'baartdijkscfha Veer zijn de aanlegp(la|afc- san der booten van de Provinciale Siteom- bootdieusfen van een electrióehle verliidh- ting .voorzien. Groote Crisisvergaderittg, Ondei' leiding van Mr. P. Diélemaii zal de- Crisiscommissie uit de Zeauwsche lanid-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1