NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Sola-Silver DE KLEINE BAZAR DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering DONDERDAG 28 DECEMBER 1933 |~l BUITENLAND FEUILLETON Jagers en stroopers. CHINA BINNENLAND f! UIT ZEELAND 1~1 MIDDELBURG VLISSINGEN GOES NUMMER 153 29s™> JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V Koopkracht. I. Er zijn weinig woorden waaflqver in dezen crisistijd iztopvielel misverstand heerscht als over heb waord toooipjki-afclhlhjb. Toch is het eigenlijk atop, gemakkelijk' du beteefoenis ervan t.e begrijipleim. Immers koopkracht beteiekient niets an ders dan de kracht, dus het yetririoigen. om te kunnen koopen. Daaruit Ibliiikt al di rect. dat dit vermogen van twee dingen «iihangt. In de eerst» pla,ats van datgene* waarover de hooper beschikt, doiöh "daar naast in evarn sterke mate van den prijk die de hooper moet betalen Voor 'datgeiiu wat hij' wenscht te bezitten. Hoe meer do fcoojper k.an besteden, hp© meer hij, kam koopen. doch even sterk1 geldt, dat, hou lager de prijs der goiederen is, hoe; mlew goederen de kooper in Zijta bezit kan kijiji- gen. Het wonderlijk» toil is, dat dit laat ste maar al te dikwijls wprdt vergeten. Als gevolg van de oortotgsolm'standigj- heden waren de prijzen der goederen in de j'aren 1920(23 zeer hoog ©n digntengit Volge was ook het algeimeene lnonpfejl' ajunl- merkelijk gestegen. De pifïjfzten ziijb daar uit eenigs'zins gedaald, Zood,at izlijlin 1925 op een niveau van 1.7 ma,al de Vaolr-' ao(i'logsche prijzen kwamen. Op dit niveau zijn zfgf eenige jaren blijjven staan, doch sinds de crisis in Octcfoer 1929 uitbrak ■kan men overal wederom een bejLamgi'ïjkle daling der prijzen oomstat-eerea'. Het is waar, dat r:r sommige: b'udgieti- pbsten zlijn, die m-ogi weinig gedaald zlijjn, zooals bijv- de huishuren, de belastingen, de prij.Zeu van gas ein. lelectri'cdteit enizl. doch daartegenover staat, dat ier tal van voedingsmiddelen züjin, diie wederom ppl het vpftpiojoriiogsche peil zijn aangeland. Bi'Jijf- kens de cijfers van de Amistea'dalmöclbo en de Haagschei bureau's Voor da statistiek zijn de totale kosten va:n lovenspinderhioiud thans nog ongeveer 1,5 maal zlopi hoog' als voor den otojrloig, D|eZe belangrijk» prijsdaling in de, laati- ste j'aren heeft gemaakt. dat men m!e|t der zielf'de hoeveelheid geild mfegr kan k|oiopen dan eenigs j'anan geleden tem aangazien het loonpeil in Nederland althans in de stee den in deze' jaren nog niet sta sterk ge daald is als de prijizen, is in het algemeen de koopkracht van het puibliek' miomenr teel grqoter dan vóór d» jirijisdaling. En de kboipkiacht van 't geld Zou niag meier kunnen stijlgen, indien door loonsverlalf ging over de gehieele linie, de producten in prijs klomdein dalen. Hieruit volgt, dat een lopnsverjaging zou kunnen plaats vin den, zonder dat het levenspeil der jn'eni* fichen zooi behoeven te worden aamjged tast. Onjiuist is dus de bewering, dat een loonsverlaging mioet wiorden tegengegaan, omdat daardoor het levenspeil naar be neden Zou warden gehaald. In een volgend artikeltje zullen wij' heb begrip! ,,kidopikT.acht'' nog. eens van een andere zijde bezien. DUITSCHLAND Het R ij'ks dagbrand priMCs Zaterdag werd te Leipzig) het vonnis in het Rijksdiaigbramdproioeis medegedeeld, Alleen M. v. d. Lubibe werd veroordeeld Hijl werd wegenis hoogjverriaad, brandsitiöh- ting ,en ftogjiogj tot braindstjehtinjg ter dopd veroordeeld met blijvend Verlies van de burgerlijke eererechten. Torgler en de drie Bulgaren Weirdem vrijigesprpkén. Zijl werden echter niet in vrijheid ge steld omdat, men voor hiun veiligheid vreesae. Z:oo,al3 men weet boeit Oorring, ae .min.-pres., destijds gedreigd. diat de Nazi's de beschuldigden toch wel zouden krijlgien, als ze vrijgesproken werden. Du Nederlandse!» regieering zal een gratie- verzoek bij de Duitsche regeerinigi indie* M R cenra,ad was reeds lang op> de boer derij. Hij' wtas een allemans vriend. Voor alles te georuiken. vroolijik en oipigtewiekt, goedaardig en lichtzinnig, daarbij ge slepen als eien procureur. Hij; had met alle honden -gejaagd, in alle Zadels: gereden. Op acht-em-veertig-jarigten lleielfl- tijh 'had hij' kennis gemaakt met da her bergiers in de stad die wMbtraadi af kochten zonder t,e vragen v!an waan het kwam en deze kennismaking had hij nu en dan door een stuk wild onderhonden dat hij heimelijk geschoten hlad. Lan de leeuwen vertelt, mien, dat, 'heb ben zij eenmaal men'schenvle|ef=ldh gleproielfd, zij het boven ieder ander op prijs stellen em met wo;eide en bloeddorstigheid! ieidex mensch aanvallen, diei hun nahij k'oimt. Zoo gaat het ook m'e.t dien 'hartstocht. Heelt men hem eenmaal voedsel gtegleven, dam Laat hij. zich z'oo gelmakkelijk nieit meer bevredigenmet omverzadeiijkieli bon|g|er verlangt hij immer naar meen en zoo igdat het van trap tot trapt totdat Wet arme menschenhart op hieit laatst geheel door. uen. Onder liet tegenwoordige bewind be'eil'b Hindemburg gjeen macht meer om gratia be verleenen. In imgenpde? De chet van die legerleiding gemjeraal von Hammerstein-Equoind heei't na over leg met de rijksregeering veirziocht miet ingang van 1 Februari zlijn ambt te mo- •gen neerleggen. President von Hindenburg heei't de ontslagaanvraag aanvaard. Aan alle redacties van D|uitsehei bladen is het verboden commentaren te lelviejien op de ontslagneming van generaal van Hammerstein. SPANJE President Macia overleden. Kolonel Macia, de eerste pfjÉSdemtj vam Katalonië. js- Dinsdag overleden. Kolonel Macia, die 74 jaar oud is gewiorden, had op 15 December 1932 'hlet presidentschap! v.an dei KatalaSinsl-he gene raliteit voor den tijd v:an vier janein aanvaard. FfMKibjOiW gebombardeerd. Kaar officieel gemeld wördt, hebben vliegtuigen vian de regeering hei Nanking Zr ndagmiddag Fooehow (Foei Tsjoe) ge bombardeerd. Vijf vliegtuigen verschien'eai boven de stad. en. wjerpein gedurcncte vijf tig minuten bomimein. Onder die bevolking ontstond eem paniek'. Er zijln geen slacht offers onder de Jiapan®chjC ondierdanetn. B.et laanhal Chineesdhe slaehtofflers1 be draagt veertjgf. De c risisrs teumnaa tregelen. Het icrgiaan der R.-K. Staabsiimrtiji ver klaart, uit del aUerbaste bron de med'a- dceling te kunnen putten, „daf over de gehieelc lijn van de orisis-staumnaatregfa- len door die .Eiegeerinigf eiem c|n|dlarzoisik| w;ordt inggstjeld na,ar die vraagt, op welke wijze ,a,an de groote gezinman en dia cate gorieën van da mtost-kapitjaalkrachtiglan teigemootkomende maatregelen kum|nisn ge- trofi'en worden. P a Hi t vra a gs t.uk. He,t tweede deel van hlet rapport van del Clommissde voo-r hieit Paehtvraagatuk1, door het bestuur dar R.-K. Sbaatópartij.' iingeisteld, namelijk de nadere aciuculate uitwerking, aal blijkens een mededlae- ling in da „R.-K. Staatspartij:" in hat begin van het niieiuiwe j.aar verSChijnem. Die Post jager. Het „Stjudie-Gomit-é Sniedpost Nederland Indië" deelt made, van overste Van Santen taliagraliSch1 bericht te hebben ont vangen. dat de nieniwe motor voiot den „Postjager" in Italië is aangekomen en direct na, aankomst van Napels is door gezonden na,ar het vliegjveld Grattiajli. Bij aankomst aldaar is de moticr ingoed» conditie bevonden. Volgens mededeielinigl y,an overste Van Santen is een herhaling van het defect, dat zich heeft voorgedaan, uitgestoten. Hij verwacht, dat* de „Pcstjager" weldra de vlucht naar NederlandsloW-Iimdië z'al kunnen voortzetten. Gisteren is men naar Athene gevLogjen voor proef'. „De Pelikaan" <np| de1 terugreis. Ondei' ontzaglijke belaingMiellin» heeft Dinsdagavond te1 Bata.via het vertrielc vlain del „Pelikaan" naar Nederland plaatsgehad en Zaterdag hoopt men in Hjolland' t,e ■.arriveer en. Men verzoekt ons te melden, dat, onder instemming, van de Regeoring!, sein iiaflii- nale, beweging wordt voorbereid, orni die geestdrift,, gewekt door de thans uiitge- voeTde vlucht vian d© „Pelikaan," naar- ■en van Nederlandsch-In'dië, in practisöhe banen te leiden, met hot dpel: Nedier- land's plaats in da luchtvaart in de toe komst t® bevestigen en te versterkten. hem besheerscht wordt. Hij is als vuur: aa vonk die in het strooi valt 'flikkert hlelder op. grijpt steeds verder om ziöh heen. spiat immer voort; het huis ataiat in vlammen, de roodie haan kraait haven op het dak. Is de hartatoioht stems in een menschenhart ontbrand, dan grijpt hij' al tijd verder om zich fotdiait 'hiji -dien laatste dien geheelen mensch onder zijn tyran- mek bedwang beeft, Z,ro ginig helt ook met Johan. Het eerste gelukkige schot was zijn ong-eluk ,g|eweest. hiji wilde niet meer schieten „v,oor eens en voor altijd", dacht hiji. maar spoedig belglaif' hij zich weer in het gevaar en kort daarna had Koienraaid weier zaken in de stad. Da hartstocht voor de jiaidht greiep hem aan met omwieierstaanbaiar geweld; wanneer hij wist wlaar -wild was, ruötlie hij niiet eer voordat hij, het geveld had en wanneer hij niets, wislt,. Stpoorde hiji het op en wae hierin al te gelukkig. Hij' kon hef nief meer la,ten. Hij! dreef de zaak echter zoo geheim mogelijk', voor alles miocht zijn moe'der en Setje nietjs vian weten. Het gew-eer Verborg hij! meestal in hef' braseh. De sluwe Ko©nra,a,d was zijn 'helper em leidde, dia,ar hij: zijn meleisteir nu in zijn macht had. «en nadhti pieizierig leven. Eien schoon b'oiSoh behoorde tot dg boerderij1;- het getal-bunders wias ledh'- Dc bercchling vau dc muiterij! ap „Dr Zeven Provinciën". Ane!ta, meldf uit Biaitavia: H'ef Hoog Militair Gerechtshof heef't de behande ling in hooigler beroep vooirtigezwtj Van da ziaiak tegen de nersfa muitersgjrioppi van „Da Zeven Provinciën". Bij het hooren der getuigen ia op ver zoek v;a,n den verdediger do v)raagi glasteldt aan den luitenant ter zee Van Hemlert, of! destijds te Oleh Loh voldolcndte hulp in da buurt aanwezig geacht, klon worden. Het requisitoir volgt ,op 29 dezw. Mr. M. A. M. Waszink. Naar wij vernemen ia de toesltand van den burgemeester van Rloflrmond, mr, M. A. M. Wiaisjzink vooruitga,andei. Hjet le vensgevaar magi Vrijwel als geweken woir-" den; beschouwd. Mr. dr. D. Rieg.Oiut. Mr. dr. Loiuis: Riegont, directeur dar Porselein- en Muurtegclflahrïek „Moaa" de Maaistrich't, henflt bij gelegenheid van tot 50-j:a-rig best,'aan der fabriek van den ra,us de ftrde van S|t. Gregiorius' |Ont)van|g^n. Aan de leden van het ,p|ersionepl adbonk dg directie als feestgeschenk' elan bedrag van f! 10.000. In de, - ziekenkas, werd f 10.000 geisboirit. Besloten werd jeen ondteti'- ling pensiioienifb-nds op te riohbpn. Die lentocnstcbing van kipiicii, konijnen, enz. Als ieder jaar hield de „M.T. V." ,ook nui weer gedurende de Karstdaigjen cjenie tentoPnstellinigi vain kipplen, koln'ijlnen, dui ven, enz. in dei Sta,dhuis|hial. De piffi- eieele opening had Zaterdagavond pla|a;ts in da bovenzaal van „de Eendracht". Del voorzitter, de heer J. O. van der Bioudt. bracht dank aan B. en W: voor het afstaan van de hal; ,uan de veirsdhilleinidte standhouders, de keurmeesters. Er zijn e'en 100-tal inzendingen minder da,n ver leden jaar, deels een gevolg ya-n de tege lijk vallende temtoonsitelliinig te Goes, dgels van de; crisis, o-mdat werkloosheid en loonsvermindering oiarza.ak' zijn, dat minder geld voor de fokkkerij1 ka,n worden uitge geven. Maar die kwaliteit der dieren is uitstekend. Spr. dankte ook de Schenkers der eerep,rijzen ,en deplete mpdie, d,a,t B-. en W, v.an Middelburg bericht zonden van verliinderi-ng. en de burgsmoasltei' vjan ■Vlissingen hetzelfde telegiiaf'isch diaed. Dq heieir van Hjovcn, een. dier keulr- met.s:te,rs, verklaarde nimmer een orga nisatie: te helblb'en gezien als te' Middel burg, de kwaliteit, der dieren noemde sjtr. bijzonder goed. Hij; wek't'e de lqdlen op het bestuur rkaohtig te qtleun'en. V,an de stands noemen wij! jn jj6 eerste plaats, diei van den hetar Jpziassie met uithieemsöhic waiter vogelsdie van de post- duiververeeniglingi met gein deimioinstraitia voor hef sigualeerën van thuislvllielgiqndle diertjes; die van d'en heer. Boldlamtóm tq Kpudekterk'e, v,an Sluis1 en Co., Mid delburg en P. Sluis te Weesperkarsplel mief voederaaitikelen en de firma Schulte en Thieme- te Middelburg met pntslmleit- tingsiartikelen. Er zijn vele pirij'zen toe gekend. Voer de wcrklmZeu. Dq collecte vof>r dq ontwikkeling eni te'r niet zoo groiot, daf hijl eienigl vrij jiac'h'trieicih't mopht uitoefenen, en zoio wias er voor den jioingfen bow gelegenheid ge noeg, zonder dat lieit. juist oipvipl in, 'het botch te gaan. Z,oo was Jiohan een gelukklkigp en ge slepen strooper gewfoirdeji. Hjjl loon aqn reebok lokkeu, beter dan eten uitgelqerdia jager, kende de qpo-ren dar herten zon nauwkeurig, dat 'hij ken aanwijaein, w'aib wat voor ©en en hoe groef het dier was. Koeni-aiad dnetef ze naar hem toe,, maakte dat alles, heimelijk wegkwam en braöht menig daalder daarvoor naar huis. Hiet geld deelden zij,: „maar zoo gewonnen, zxo geronnen." En geluk 'had hij bij, dit alles aooals ntemand. Reeds twee jaren had hij in de zouter- en hei-f'sfima,a.nden gesteoioipt eu niemaid had hem n,og; gezien, veel minder verdacht. Daar die stedelingen vlolop atrolo- pen en niemand aan hem dacht, zoo viel ieder schot ,dait hij' deed ten hunnen laisiija en wendde zoo het vermoeiden vain hem ai'. Hos sterk' en kradhtig hij) aolk' was, toch kon liiji zijln lichaam wenden en bui gen als een aal. Op(g|en had hij als een vos, 'hij zag op verre afstanden hlet wild zidn bewegen en onderscheidde iniaiuwkleiu- rig de groene kleeding der jagjeita. Hitte en koude, reg'en en staeeuiw verdroeg hij lOntspanming van werkkjozen bracht Z,ai- terdag f 2-30.60 pp. Ecu officier van justitie ben ■'find. Binnenkort is de lofffioiieleLe beuoelming te wachten van mr. W. F. E. baivrni vap der Feltz-, substitiiut-offiïcier van juistitiq bij' de rechtbank' 'te Middelburg, tot offi cier van justitie bij dia rechtbank! Er tusscbeu uit. De politie heeft een 18-jairigem jonglen uit Rotterdam aiangehouiden, die d'iefls|tal gepleegd 'he,elf!t itien nadaella van Zijhi mc|e'- delr ,en te Middelburg en Vliissimlg^n dla 'bloempjes buitien zetite. Bij! zijn laiamhiou- ding ha,d h'ij1 iiogl f300 verstopt in zlijp slokken. Gemeenteraad. Hedenmiddag 2 uur vergaderde de raad. Punten van behandeling Ingekomen stukken. Vaststelling van de gemcente-blegrao,- ting voor het dienstjaar 1934, Voorstel om de vemrdening tot vervan ging van de belastingbedragen, voorkA- nieude in de wet op de perso-neiele belas ting, in overeenssteimming te brengen met de gewijzigde wet op' de personeiele b'e- lassting. Bq g em c c u tft-bëg rjot i n g. In haar rapport omtrent de gemeente- begrooting deelt de finane. coimtoissie me de, dat de meerderheid der ciolmtaissiie «eni ge bezwaren heeft tegen d,gz|e Wegroioting. Volgens de meerderheid is het alg, nivleau der inkotn'sten e:n .zeker dat 'den.' uitgaven noig niet op lager peil ,g|ebr,aclit pm de te verwachte financieele moeilijlrlneden ta weerstaan. De bez'waren van d» meerderheid zijp dus tweeledig. In de eerste( plaats wia,t be treft den dienst 1934 zelf! en daarnaast wat betreft de volgende jaren. Zij, lacht een plost wopr ioinvoorzie,ne uitgaven-, cok na de verhooiging bij, de nota's van wïjfzi- ging, waarbij, deze exclusief het voor het Gasthuis gereserveerde'bedrag Van f20000 •z,al bedragen f 10195.07, niet voldoende, daar de 'vrees niet denkbeeldig is te achten, dat de uitgetrokken bedragen voor werkverschaffing 'en stqunverleening aan werklooizen niet hoioig genoeg zlullcn blijken te zjijjn; Voorts al moet Zij tce- gtevcn, dat 'B. en W'. moeilijk' anders kun nen doen bij' da ramingen der belasting- opbreng-st dan rekening te houden met de ramingen, welke het Collega dopr den inspiecteur der 'directe belastingen wtordian verstrekt, wijst genoemde meerdterheid er m'et nadruk op, dat Zij: oen 10 °/o lagere raming van de opbrengst van da Opcen ten op de hoofdsom' der gemeentefonds- belasting in dezen tijd, dat de inkomsten van schier allen sterk' verminderen, zjoo- wel van ambtenaren als van neringdoen den, te optimistisch is. Dje bezwaren vo,or da toekomst der meerderheid gronden zich op het navolgende. B. en W. hebben aen sluitende begroeting verkfegan, doioir een belangrijke beiziuiniging f»P' hoiofdstnk VI en door de gehoele geraamde winst van het Gasbedrijf in de, gemeentekas te doiqn vloeien, docli het Oolloge geeft ,z|elllfi tpe, dat deze handelwijze niet steeds ook in volgende jarein kan worden gevolgd. En nu spreken B. an TV. ten opzichte van 1934 wel van „dit ééne tb'uibeuigqjwriihle imoeilij'ke jaar," doch wie geeft de ver- Zekering, dat volgende jaren noig: niet moeilijker zullen Zijln. Oingatwijlfeld zullen indien! er geen verbetering in den econoini- schen toestand Itomt, werkverschaffing en steunverkiening nog Zwaardere offers van de gem'ecnte gaan vragen. Voorts wijst Zijl er op, dat doior de aansta,and» ïiibbtei- ding van 'het aantal leerlingen per klasse waarschijnllijfe een verbouwing van do la-' kfalen van school A niet zal kunnen uit zonder er nadeel van te vraez'eu. Meit een stuk brood ,e:n vleeaeh en een vleldfjesdh voorzien, dwlaalde hij' door heit .gebergto zionder da,t men heul verdacht of zag. De sluwe1 knecht begeleidde hein als zijin schaduw; ,ook zieln twee meer dan één. Lieifc hosc'h is groot en wannieer liïj ziah rustig op «en alMiand plaatste en qp het wild loerde, maeidt het wel elettr wlondier- ba,ar toeval zijn, dat de jager hëm z'ou verrassenhij paste daarbij, zorgvuldig oip. Hij ginigl er uit als de houtvester er in was. Ging deze rechbsi, dan ging hij! links. Zag hij heim met Zijn scherp» oogen in het boisdh, dan maakte hij van boqmen en struiken gebruik om zich te; dekken en ontkwam alzqo,. Gelukkkiig vqelde hij er zich echter niet hij. Dikwijls' nam hij zich vopr niet weer tg gaan, maar dan stond hier een sterke reebok duar een hert en dia wilde hij! nog, vellen en zij! zouden de laatsjfen zijin. Ein zoo ging 'heit v-an heb eene toit het andere. Ontdekking vreesde hij' .echter niet. Het was reiedö zoo lang gloed gegaan, waffoim zoude het hem dit|ma,al niet gelukken?; Wanneer hij echter b'iji zich zelveu na- üaiCht.. hoe hij1 zijn goede moeder bcdroiegjen zou wanneer hij' eens betrapt en als strqo- per cstigraft z;oiu worden en Wat' er vam zijln voornemen oim meit Setje te trou- hlij'ven. Weliswaar ziuljton deze kosten moeten worden b-estredem uit den k'api- taaldienst, doch rents en aflossing gaan weder drukkfeai op den gewonen dieaist. Voort9 dient aandacht te worden ge schonken a.a,n het reeds geruimen tijd onverhuurd z'ij'n van enkele der midden- standswoninlgenindien daarin geen ver andering komt zullen opfc hier grapte fi. nancieela offers moeteiii worden gebracht. Het verdient wellicht Overweging, dat B. en W. opnieuw ini overleg treden met het bestuur van de woningblonrWvereeniging „Dfe Middenstandswoning" om plannen te beramen teneinde te geraken tot verhu ring van de thans leegstaande woningen dier vereieaiging. Ten slotte moet niet uit het oog worden verlon-en, dat bijl de Regeering plannen bestaan tothet netaifen Van maatregelen o-m te kbtnen tot ver laging van de huren van nnbeddeirslwlor ningen', gebiouwd met overheidssteun. Voor een »u amdcr zal in da toék|o!mst dekking inoetein zlijn en daarvopr zouden dan in aanmerking komen en onder de ooigen moeten worden gezien de volgende maatregelen a. verhooiging van de opcenten qp de hopfdsojn der personcole belasting, waar op opk door B. en W|. reeds w»rd gew'ezeu, die terecht mcenen hiervan voorlqoipig te moéten afzien. D» belastingen in Goes drukken immers reeds te Zwaar op de ingezetenen 'b. het verlagen van sommige subsidies, hoewel de bestaande subsidies niet zeer groot zijn en daarop dus niet yeiel te bezuinigen valt c. het schrappen op de hegrooting van niet-verp'liohte uitgaven ziooais die vjoior het vooahereadend lager onderwijis. Het z,ou de oamtaissie ten zeerste spijten, in dien het zoover mocht komen, doch ook andere gemeenten moetien daartoe in de zen tijd in het belang van oen financieel evenwicht overgaan en het is niet te ont kennen, dat in dat geval een lalgemClen belang ziouwörden geschaad, mlaar wat het zwaarst is moet in zfw'n geval het zwaarst wegen.; d. gestreefd moet wqrden naar verlicli- ring van de veel te zware last, welke op het gemeentebudget drukt we'gjens dek king van de tekorten van het Gasthuis, Onder de oogen zul moeten worden ge^fen of' het voor een gemeente als Goes wel geoorloofd is te achten ziooi'n inrichting te handhaven als men een izoo- verstrek kende maatregel mpet nemeln als ophef fing van het voorbereidend lager onder wijs. Immers er bllijfft dan nog een prach tige ziekenini'ichtiing over te Goes. D'O gemeente zou opk' van dezeui last bevrijd kunnen: wiorden, indien de mogelijkheid toiu blijken door een andere bed'riijffsyoejrin!g een sluitende exploitatie te verkrijgen. e. verlaging van dei salarissen en looucii Van het gemeientep'ersoiniepel. i De minderheid in de Commissie Onder schrijft, da.t wellicht in de toekomst maat regelen in hov-einstaanden gee-st noodzake lijk kunnen zlijln, maar acht in geen geval voor 1934 ieds in dien izin noodzakelijk, aangezien er een sluitende bleigrooting is. En indien in de toekomst iets moet wor den gedaan, is liet naar haar meening in de eerste p'laafs noodzakelijk', cfat liet hier boven onder letter d. genoegde ondfri- de oogën wordt gqzien. Die meerderheid daai'ent,e|gten wil reeds Voor 1934 een begroeting, welke meer ruimte biedt met hot oio'g Pip het bpwenaan- geha,alde en wijst or op, dat verschillende der aangegeven maatregeleln tijd vau voor bereiding moeten hebben. Momenteel ltomt naar haar meening allereerst in aanmer king een verdere verlaging v'an. de sala rissen en lootnen van het gemeclntfeipfersoi- neel. Hoewel do meerderheid mjeent, dat het zedelijk alleszins te verdedigen is, dat het gemeianterpersoneel Zelf' "8V2 °/o bij draagt in de door de gemeente tei bjetaleto wein komen zou, dan vea-wenschte hij: het onzalige, handwerk. Maar hij liet het er echter niet o«n'. Toen de jiager Kamper als medehulp v,an den jager optrad, Veranderde de z'aak eenigszing. De hioudiinig van den jager te zijnen opzichte bewees duidelijk dait hij iets gemerkt lia,d. Dat de jager op hein toerde, wag duidelijk' genoiejgl; mqenmalen volgde hij zijin spooir wanneer hij1 in het bosCh giflgi en jagen wilde. Dan liet hij echter heft geweer rustigl -op zijn pfeiafca liggen, liet heit-, wild ongestoord, ging naar zijin eigen bosCh en arbeidde daar, allee, om hein op oen valsleh spqor te brengen. Diait deed de verbitfeiringl eChtlar, diq hij tegen den jiager voodldla, nog des tel 'hooger stjjigein. 0| k de khedhit Koamiaiad was deu jager allephehalvq vriendelijk gez'ind. Johan had 'a avonds ,eiem stuk wild aamgeschohen, maar 'heit niet kuinnen vinden. Koieuraad Zocht hqt den anderen morgen. Daar wias de jager hem tegen gekiomlen em had hem onder vier qoigen 'n pak' sla,ag gegeven, tipt was juist( geein heldenstuk! daar de knecht oud en weerloos tegenover een jongen, k'naichtdg^n man stónd en bet diende slechts ,om nog m'ecr te Ver bitteren. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1