NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND NATIONALE ci: Tweede Blad BAAI I Bureau* va. Redacli, Administratis, Weslslnge, -5. GOES, I 1 DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS ill I jBSaCSlW^SSfelÖS^ I ill I I Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 J 'I' DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'I' L Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS -ruim) ll'/a millioen gutdei) 7)' Bericht FEUILLETON Jagers en stroopers. 11 vah OVER DE GRENZEN |1 LEVENSVERZEKERING-BANK Rotterdam BINNENLAND NUMMER 152 ZATERDAG 23 DECEMBER 1933 29»™ JAARGANG 2KE COURAN'i o-p de derde plaaftg ral, het zakt bijv. van dan beteekent die mi- iging- een verandering onderzeeër van 1000 n het grootste belang ning van den onder, arend het gewicht van zeewater te kennen, kt men over ai/éo-ines duizendsten naukeurig het water bepalieai^ ster genomen kan worr raantj-e, dat door den e hoeveelheid van de; iet binnenste van deni at. Het levende ïijlkj. rtelt in de „Monchnej} de- volgende toonvel- schouwburg te St..,, ■ol van Sir Bloomricld. Arzt am Scheidewegj Liilemma) van G. B, rondt versprak- hij Zich- zijn eerste opkomteraj telen. Hij werd) zenuws den heelem avond niet) Toetn in het1 derde tr Dubedat in zijn rol, en d,e tooneelvloter, o-etlicht toe en daarom iét achterwiel jn jdosjld Sir Bloomjield Ben-, boek nam, om zijn pnt- muiten, lukte zelfs dat een raar geluid, pn zacht „Ook dht nog lilder hoorde het, maak, eging, :dje klos onder los en daar reed het ffleurs-hok toe. Geen. tegenwoordigheid van tegen te houden. In, jeler van de hoofdrol then, dat hij zijih hoofd wilde verbergenoen sor viel om en begroef n viel het sOhermi 1EEN NIET WEEiT. een. mam geleefd, wieua looit geboren was ten .zoon nimmer stierf- Big Adam was zijn overgroot •cht-erkleiw.oiüü was He* i uitvindingen, welke se< Japan zijn geregistreerd, ■logs tuig en munitie, ijkdo-m der Faröex- ofl wordt berekend op onge-- ton. ngknk (Siam) heeft 3,60 t |i inn, -een geacht inwoner, m (Ctoehin China) loefde een. -diëet van koffie en zijn gpwicbt van 352 1. Wiegand te Baltimore :lok, die in 12 uur 1038, Oclorado) is een kalf ges zen. 2 monden en 2 tan-* in 1753- NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentien van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen In verband met heit Kerstfeest ziaL ons blad a.s. Dinsdag piet kunnen versfabijlnjem. Dir. „N.Z.C'rt." Corporatieve maatschappij Corporatieve Staat In da laatste maandep prijken diezö jennen" boven heel wat artikelen. Soms gescheiden door het woprdjiq v,of"jj als om een tegenstelling aan te duiden.; soms vierbonden; door het woordje „cinT,- als om den onverbrekelijkan samenhang te beduiden. jVVij spreken met opzet .van „termen". Niet alsof de bedoelde artikelen geen nadere bepaling en omschrijving zou. dien hebben gebracht .van begrip, in houd -en daad, maar omdat voor velen, ook in onz-e gelederen, deze woorden maar hmper aan boven „leuzen" zijn uitgekomen. Op deize plaatsl is het niet mogelijk' tot de verdere versteviging xan begrip, en daad een bijdrage van' mezqnlijika beteekenis te leveren. Maar wel lijkt ons de tijd gekomen om enkele ge dachten kort samen te vatten. Een tegenstelling tusschen corporatie) te maatschappij; en corporatieven staat is er, naar de begrippen, zeker 'niet. Reeds hierom niet, omdat de staaf zelf een maatschappij is. Maar bepaalde termen krijgen, soms in korten tijd, ook wel pens pen be- jaalden klank. Waar 'het in het wezen der zaak ojn gaat is dit: de reactie! tegen den Babelbouw op dan grond- dag van bet individualisme is. met tracht ingezet; men zoekt, men fcisdht «pbouw op den grondslag der corporal ieve gedachte. Die gedachte is voor os Katholieken allerminst nieuw, en log v,eel minder onwelgevallig. Zij,is ons wezenlijke eigen bezit. De verwezenlijking van deze gedachte beeft zich, niet in het minst door den arbeid van Katholieke zijde (pu'blieki rechtelijke bedrijfsorganisatie), het' dui delijkst afgeteekiend op het terrein dat men wel aanduidt als dat van het so ciale en economische, of gelijk mtein pleegt samen te vatten, van het maat schappelijke leven. Daarom is het be grijpelijk. dat men het einddoel vain het streven tot doorvoering vam de cor poratieve gedachte op dit gebied pan- luidt ,als „corporatieve maatschappij,". ,Voor deze ordening geven ook de posi tieve wet in ons land, tnaar vooral de encycliek „QuadragesrmO' Anlno" de nteest grijpbare aanknoopingspunten. Dat fte Staat met betrekking tot de tot standkoming dezer ordening, j.uist ib. fen t egenwoordigen tijd, ieien positieve taak te vervullen heeft, is jn ..ons pro- graïn'-1933 met grooten nadruk op dein voorgrond gesteld. Dat reeds een dusdanige ordening op, zichzelf, op het staatsbestel in zijn anp ilere onderdeelen niet zonder invloed kan blijven, ligt naar onze meening' voor de hand. Maar ook los daarvan), dringt zich een andere opbouw mjet klem naar voren. Buiten het gebied van lfet sociale! en economische leven (productie dis tributie consumptie), heeft de Staa|ti andere gebieden te: verzorgen. Eieto. vluchtige blik in onze Grpndwet brengt ons aansto'nids op het gebied van: vanj de uitvoerende macht en de volksverte genwoordiging, de verhouding van het adsrkserlg ta koopea Advarteeréara, iteunt k zijn algr* iaak. 10 De viader van dén jongen bloer stierf1. De gehe©le last kwam nu op da sdhiouidlers Tan. dazen te ruftten. Treurig over, biet iltraar verlies, konden arbeid en zbrge® »tn slechts afleiding, verschaffen. Ook Kampér had de boerderij verlaten ein was ri dienst getreden. Mat dan bijldi echter schikt men zich in alleS. Hij vond g,e- °oei2: vrijen tüj|d oipl da Zondag-namiddagen], Hst dorp bag) ver van de keirk. VeslpeE as ar niet; slechte de oudé ipasteor hield aansjpiiaak waarbij! hij! koster en pas toor tegelijk wiaS. Daft wiaS spneldig af|ge- wpen «n dan blad men dan gehiaelem; ua- idag voor zidh. Wtammeier men zlopl niette 'Soi de hand hfaeiflt, vervalt men fob alles. Het was weder Zondag). - Johan zat in zijkamerhelt geeuwende stppok der Ver- tsrveLing TÏel dreigend öpl hem1. iWht hij doen?, Daiar lachte ham ziij'ns va- i buikk vriendelijk v)an den wland tegen wilde zij zeggen: „haal mij1 er alfl en 'sern mi, onee maar hat fc|osrii;." Joham. Ttetcnd de kunst met ha,ar oim1 te gaan; f^ds dikwijls had zij! ham den eereptrijb het vogelsdhiaten doen winnen. Maar "bfds hij ook zoo, frank en vrijl mat zijn Rijk tot zijn onderdeelen (provinciën pn gemeenten) de justitie, de godsdienst, pl'Q financiën, de defensie, bef onderwijs. Territoriale corporaties met eigen bes staan kennen wij in de provinciën en meenten. Maar een, corporatieve opbouw, een organische vertegenwoordiging de. zer corporaties in Rijksverband ont breekt. Bij de verzorging van het alge! meen belang, ook op de verschillende gebieden, die wij hiervorem aanduidden,; acht de R.-K. Staatspartij een welge ordende gezonde volksinvloed, !een groot landsbelang, juist om een waarlijk sterk giezag hecht en blijvend te sohragein. Hiet gaat er nu maar pm, hoiei moet de goede orde zijn, die gezonden volks invloed het best verzekert Daaromtrent heeft niemand in Neder, land op dit oogenblik scherp omlijnde denkbeelden, laat staan voorstellen. De besten onder ons spreken dit onohi;- (Wonden uit, en ook Prof. Gerretson,i idde den drang naar verwezienlijking dei- corporatieve gedachte poogt te „coin- oentreeren", beeft dit meer dan pens volmondig erkend. De gedachte is ge zond, de concretiseering moet mlet groe ten ernst ter hand; 'worden genomiein. De R.-K, Staatspartij staat gereed haar zeer werkzaam aandeel, daarin te, nemen, zelfstandig en voor eigen rekening, nu Ide Regeering een Staatscommissie heeft afgewezen. Met een resultaat van dezen arbeid vertrouwt zij,, het waarachtig landsbelang te zullen dienen. Het zou op] zichzelf weinig beZwaar kunnen ondervinden, wanneer men het resultaat van dien arbeid bij voorbaat wil aanduiden als „de corporatieve Staat", bij wijze van werkhypothese. Zeker degenen, die in de voorste gel- lederen aan dit werk deelnemen, zijn zich volkomen bewust, dat het ten slotte gaat om de verwezenlijking van de cor poratieve gedachte jn bet staatsbestel. In welke mate, en op welke wijze, dat zullen juist studie en onderzoek moiefen uitwijzen. Zeker gaat het niet om dien „totalen Staat", een, stelsel, dat ju wiezen onchristelijk en onkatholiek is. Maar, omdat vooral in dezen tijd, mede on der buitenlandsche invloeden, het on. derscheidingsvermOgen van menigeen; wat verwrongen is, moet voorzichtigheid worden betracht met het gebruik van korte, pakkende termen. Opdat het piet verkeerd uitpakt De opmerking van Prof. Kamphuisan (zie „Maasbode" Zondag 19 Noveml- ber 1933, ochtendblad) is zoo juist: „Wat onze staatsinstellingen bei- treft, de historie heeft ons geleerd', dat, wanneer een of ander stelsel' tot in zijn uiterste coinsequentiO is J doorgevoerd, er, bijna met noodwen digheid, een zekere reactie opkomt." Juist, omdat wij ons zoo verheugen over de felle reactie tegen het ver-' idjerfelijke individualisme, moeten wij al les vermijden, wat zou kunnen leidien. tot een reactie tegen de corporatieve gedachte, die zelfs een begin van, ver wezenlijking wellicht ernstig zou kun nen belemmeren. Het zal de groote taaie zijn om in de nieuwe orde zoqvaeli mogelijk van meet af aan -heti zoo 'noodzakelijke evenwicht ta brengen tus schen gemeenschap en individu, tusschien gezag en Vrijheid. Want dat is in diepste) ■wezen het probleem, waarom het gaat. Medewerking aan de oplossing van dat probleem,, is de inspanning van de besten waard. De betere samenleving in den Staat zal niet stormerhand wor den veroverd; zij, zal ook niet door ge lijkschakeling in elkaar kunnen worden gezet. Zij zal slechts kunnen worden bereikt door kundigeo arbeid in taaie volharding era daarom vooral in sterk Godsvertrouwen gleiwieer in het "blosch gaan'?; Waarom nieit?, gijl schiet hoogstens een kraai of een sputeieuiw en dat nog nieÜ. altijd «n vroeger zift gii! zon dikwijls in helt. ibloislöh geweest. Ma,ar wanneer de oiuda Buich- hplz u etens, aantrof Nu, dat is oioW heit ergste niet èn dat zal zich wel stMkken. En za, 1 hij u dan altöjld zien?, Ga door den boomgaard; spring over het hek in den hollen w«|g. en vandaar hiebjt gijl nau- wieïijiks honderd Schreden noodig «m in het boeob te< komen. De dooxnenheig aan den rand van den hollen wSig d'ekt ra wian- nleler gij. defsi hooiitveslters woninlg yioprblij- gaiait. Zulke igedaahtejn sipieielden Jpihara door het hiodf'd. Nog hing de hiuibis aan dein wand; maar zijl wenlbte hetn zoo Vertrouwelijk toet hij! mant ze en was spoedig jin het hoscih verdwenen. Zoo ging heit meerdere Zondagen. Hij; aohoot een epreieraw. een. mieerkpl, ook wel eeni^ nieitls. Mjaar het was voor "hleiml zoo'n ziadigei gedachte], mek de bluks in den arm door biosch en Struik ife siuiijpen. Hij voelde zich aoo Hdhik afs' hi| hst geweer bij zich had. Een prachtige re1ebiolk, stond yooraan in het bbisdh. Hijj was zooi stout, dak hij! CiP vollen dag uit het diohka skruikgewas in het oipien veld kwapi- Meer dan öems had Jolhan helm gezien. Wieder was hij in het b'oSch, Ik wil toch den reebok Weekrevue. Kerstmis nadert, maar heit vrede OIP aarde uit den Engelenzang niet met, den poEtieken en wereldtoestand. De mensehen zijn niat-van goeden willei! Uit Duiteehland npig weinig .goede be richten. Dr. Schacht, heeft glonder eeini- ga veapntschuldiigjng !a,angeiko!tt4i.gd dat de buitenlandsche crediteuren, jn het eisrslte half jaar van 1934 sleidhltei 30 prooenb van hun (Vorderingen zullen ontvangen. Geien onmacht, maar onwil. Is ,er dan geen relchtsgevoiel meer.? ,Wiji wetlein het niejt, 'm Ander bericht mt Duitstelhlaimd meldde deze week. dat door de Nazi-agenlten 'in drifjaicht op den groeten dr. Briinimig en diens medestander, dr. Brauns is ge organiseerd. Dei beste bunglers blijkien vo gelvrij te worden verkla,agd, wattneiar mien za maar verdenkt van eenigte aelfstjan- digheid. De Diuitsche biesahoipipen hebben vanaf dei kerkkansels het goed redht dleir ka tholieke pers moeten laiten Geen di-uk'ker die het waagde dit ven te,, drukkenheb moesit gecyiclosltiilleierd wexaen. Over dei post 'kon hef niet war den verzonden, omdat het dan in beslag zou zijn genomen- NPer speciale koierieir is het aan de pastorieën afgegeven. D;e geheele Duitsche clerus heieft mlen natuurlijk nielt durven atrasteeirendie Nazi's wreken zich echter op; enkelingen en blijlven de katholieke bladen terrori- seeren. De nieuwe Rultuiuirkiatn'p'f woledt en er is geen Centrum, geen politiek eens gezind katholiek volksdeel meèr, dat Zich massaal kan verzetten. Eén troost bleef' dei verdrukten. Het anti-Centrum-proees, o.m. teigein den koog- sfaanden prof. Diessaraer begonnen, is fa liekant vopr de nat, side, saherpslijlpers mtgevaUen. Zoo; overduidelijk ble ek de on schuld van deizen man dat zielfla een onder zoo'n hoiOigen druk staaraidie reöht,- bank als die te MünehenGla.db|aich, prof. Bessfluer en zijn collega moest vrijspre ken. De vrijheid kon men deze man nen evenwel niet gevlen uit vtees dab het opgehitste glepieu|piel hen vtermenrden zoiui; cok moest men om de onderwereld dien Nazi's eenige vcldoeningi te geven, den verdediger van Dessauier. dr. Th'oirmann arresteeren. Zpio is' die taefltand gle/wopdein in een land waar een rijkfejdaglp'resident fan minister, n.l. Gpering, in, een rechtstaal tet 'n beschuldigde sdhreerawtwapiht. maar schelm; als je vrijgesproken wordt, zul lem we je toob wel krijgen. Hitiers voorstel aan Frariktijik is he- keind geworden. DuitschLand wil 'mi Ier ger van 300.000 man inet korten dienst tijd en onbeperkte aanschaffing van da- feneieve wapenen. C;ointrole: opi die halfi- militajre argianisiafies, wordt aanvaard, mits men dat overal toepast. H,at Saargebied wordt teruigigieëisehb. zonder volksstem ming. De tweei laatsite: zaken zijin da struikelblokken. De contrple-cio.iilBessie her teekent niets, omdait, Muesolimi mjoioit voor" zijn zwartbemdenkdrpisem zulke dwarsikïj!-' kerij; zal aanvaarden. Ook de overgave vlam het Saiargebied zonder referendum, zaoi- als het verdrag van Versailles vpoFr sehrijf't is niet, zonder bedenking. Nielt omdat Frankrijk dit gebied' zal wiHen be houden. maar omdat daardloor op het om schreven recht der inwoners inbreuk' wordt gemaakt. De lusf, om onder Diuitsebe vlag terug te keeren is in het Suarglebiadl nilèt zoo groot als wel lijik't. Oentrum ew sloe, dem. hebben er grooten invloed eln' b'edde partijen weten, hoe het baar verigiaalm zal bi„ beiruigkee'1, iu vaderlandscb ver hand. I I I Hitter vreesit een volksstemming iep. da neiging om der Fübrêr uit zfatelige posi- eenis opzo.eken! Zoo. ge'zegd. zbioi gedaan. Om hem 'te siehieton, daaraan dacht hÜ' nniet. Met heit wijfje en haar jowg zoflht da reebbk meestal' de vlabfe om op; mjoiemssige plaatsen het, jopgte gras en d» voedzame klaver a'f' te Vreten. Joban blegiaf zich hierbjeen; ©en gras veld strekte zich voor hem uit rustig zat hij1 daar neer, geheel en al oog, iep oor. Del kans was hem gunstig. Éfe-nsklapd ruisribte het in de struiken; rossig sche merde het door het groene; Iqoif. De ree-geit ging vooraan, het (jioing, triplpielde haar achterna; heit laatste trad! da b'ok majiesbuie.uis, pit de struiken te voorschijn. Hoorbaar klopte Jpharis hanf. H(eit was een kapitale 'blok. Zon bijl aohiie- ten? Neen, schieten wilde hiji mieit; maar a.aini'eigglen op den vetten bloikj dait was zoo erg nieit. H0 bnaicht de buks 'aan zijn schouder en mikte. Of de dieren hielt wel Imerkten toen hij dep haiap aftrok het wijfje spitste de oonen en aag om zdidh heten^ maar zij hoorde niate; zïji graasde rustig voort. Da bbik trad nu in het vrije veld. Joham liegde nu nog eenmaal aanhij' had slechts tel drukken en de hok was geveld. Zijinle vingers trildenonwillekeurig gFteP! hij naar den trekker. Zon bijl schieten. Neien! Paf! daar knalde het. Ben angstige;, kort afgebroken kreeft van heft Jn 1932 aan polishouders uitgekeerde DOOR BEKLEMMENDE BENAUWD HEID LEKEN 40 TREDEN 40 K.M. „Als ik begon te hoesten duurde het wel een kwartier voor ik tolt bedaren kwam. Ik W:as zoo vermoeid en afgemat. da,t ik niet heen »f! waar 'krin. Torn ik echter melt, fl.bdijlsinoop begon, ging ik mat den da,g vooruit em na belt gebruiik vain een flasöh ben ik weer gaheiel dfa omidla ge worden in 4 dagjem tajld. Ik' klim bij' oma dé trap op vam 40 tradem zo;nder haest ofl benauwdheid. Voor mijm zoomtjie, waar vóór ik vexslchillendei middelen heb' ge bruikt zonder sutctses, helb ik altijd eem llesoh Abidijsdnoopi in huis, welk® hem direct helpt." Zoo sclhrijftlb ons da haar D. D. v. E. tg A., wieims originieplja brief voor iedereen tea* inzage liglS. Akker's AbidijsiTiOop bevrijdt da adem- haiingSiOirganem vain elijlm en andere ziekte verwekkende stoffen. Abdijsiroop ver ruimt de Bdamhaliipg. verdrijft, banaurwid- heden, heelt de aiaingadan)e' plekken. Onovertroffen bij ehitis. Influemza. Aislhhmla. Alom verkrijg baar. Thans per iflesch! 'f! 1,£1.50 em f'2.75. Vra,aigt voor gebruik huitenshuis Abda,.£ir,oo,p-Boniboms (,jg;esbolde Abdijsi roop) even gemeeskraichtig! 35 en 60 pft. p«r doos. (Reel.) ■tieg te verlossen zal in Frankrijk' niet zoo buitengewioiom sfterk zijn. Spanje heeft zijm nieuwe reigeeriug Ler- roux; de leider der radicalen iZit in den zadel en mat beun 'n reeks andere man nen uit zijm omgeving; rechts is Voioc den vorm vertegenwoordigd doioir, één lid. Lerroux s'teunib. behalve opi eigen fraé- tie, ook op rechte (de kalthioliaken). Wjat zal heft worden? Hiji kan natuurlij,fc al leen op de, katholieken blijivem. reikenlem wanneer hiji de rooda koers radicaal ver laat. Of zijn partij helm' hierin zal vol gen? Drie jaar geleden was Lerromx mog 'n soort .anarchist,; vele radréialetn Zijn evenmin van verdaehjte smefttem' vrij lan de logei heeft onder hen groenten invloed. Eir zal heel wa.t reigeeringfebtelieid em voor zichtigheid noodig ïija na dea besltaau- den toestand ta bestendigen. Dg ergsha vijand is verslagen, maar ligt miog opi dem laer om eem nieuiwe kamig te benutten'. Ook in heft Oosten is er mogi veel on heilspellend gerommel. De Jiaipianscihla mi litairen zijn weer eens uit den band ge sprongen door een inval te doen in) Tsljia- har. met het voor de hand liggende doel ■om Mongolië in tg pikkten. Hat succea met Mandsjoierije smaakte de heieren maar meier. Rusland is nu echter mieft weerloos meer en toft terugslaan bereid fan in staat. Met al de ma.dht waarpver de regeiering te Tokio nog te beschikken heeflt. wist men de miliiairei korpsen tot terugkeeir, te bewegen. Als klap oipi de vuupplijl kWain toen de e,aht-Oosfters'clhe medeideelimg daft er geen inval had plaats] gehad.! Nog is èen gievaarljjlk conflict dus: vermeden. Vieel is er echter niet noodig oim 'nl nieuw rta scfaeippiem. Waar Jatpianisdhla soldaten lig- wijl'ja klomk door de lucht; Zij sprang voort; de sichrik dreejfl het jomg ook het bbsch in. Dei bök deed eien sta,pi verder ein zakte ineen. Toiem de kruibdarnp .uit helt bjosch wla® opgeitiriokkem, w.as hij' reeds niet meer. de jaiger had hem dioor ien doioir eeriohbften. YroioHjik' staipihei Johan naar heft statige dier toe. Maar wat zou hij ar - nul mede aanvangen. En als de houtvester Bujch- bolz 'hert sohoit eens gehjoord had .en (na derbij kwam. Fluks wierpi hij! heit geweer in het hooge heidekruid. Alles! blgelf1 rus tig. Hij ging naiar het dorp. Hij i,wilda den lok laiten liggen; ma,ar was' het geem zondel vam het mooie dier Naar huis dorst hij beta niét fe brengen, zij|n. moedlett Zoudel hem waf anders gezegd' iieUUein. Hi.i wist mieft waftl hlijl doem zou; maar heft fameuze schoft deed hemi ftodh plazier. Die knecht Koiemriaad kwam hetn f^gen; liet was eem eümimet g^st die voor aljte raad wist. „Koemraadik haW -een stomme streek gedaan. Gij moet mïji helpen. Maar voor alias moet gij; van deze .zaak zWijlgiem. Kan ik mij; hierop verlaten?" „Zekerlijk ik zal zwijjgem. als het graf', maak' daar staat ape En waft ik zeg, staat zoo vast, daft men er huizen op kan bonwem. „Nu goed. Koemraad! hoor! zoo, even gein is altijd gevaar voor wild avlomftuulg ein China is nog overstroomd met! J.a- panscbe militairen. Uit Zuid-Amerika, komen vredesklan- k'em. De elkaar bloedig bestrijdende re publieken Bolivia, en Paraguay hiebheni 'n tijdelïj(ken wapenstilstand gesloten. De Boliviaamscha Strijdkracht in de Gran Cbaco (het woestte gebied waar de ruzie om gaat. sind e.r olie (geboord is) zijn verslagen en Bolivia heeft nu ooren naar pacificatie. D:e onderhandelingen zijn be gonnen en hoewel Piaragtuay in over winningsroes verkeert, zal het wel zoo zoo grondig den oorlog moe zijn, daft hst geen al t© zware eiséhem stlelb. Missiöhieni brengt do Kerstistiemminigi wati zachter gedachten. De eenige Zjuid-Amerihaamisébe staaft dia 'floreert isi Venezuela. Dit dariklt meu :a,an president Gomen, die zijn zilver- ambtsjribilé 19 Deo. vierde: De, uitvoer overtreft den invioer mieft milliióenen. Da .abaatsschuld is zoo goed als verdwenen. Er heer-scht welvaart en rust I Aan Zuid-Amerikaanslche besibuurdera zit bijna, altijd een. eorrupltóemen kant. Niéft bi;) Giome'z. Hij isi een onbaatzuchtig., be leidvol bestuurder, die bovendien, eeni witte ra,af in die atreklen, piraotiseenend Katholiek is. Dat' opi een Ziuid-Ameri- haansc'he 'Staaft niet noodwendig een stem- p;0 lvan minderwaardigheid moet rusten', bewijst thans Venezuela zoowel als GotaeZ. Tweede Kamer. O v er z i cht4 Da Tweede Kamer verkeerde in va- cautie-stemlming j.l. Donderdag. Zij! heeft haar reces geüdragen en dit dubbel em dwars verdiend. Zijl is door den begroa- tingsiarbeid heel wat vlugger hefangeschoi- ten dan gewoonlijk, zonder daft de be handeling daaronder, wait da kwaliteit 'betreft, 't minste heeft geleden. Eerder was er van winst sprake. i Het- wefeoratwerpje pm Beerta onder, curateele te stellen werd aangenomen miat 73 tegen 3 stemmen. De begrootimig van Koloniën werd aangenomen en eenige minder befceekénde onlbwierpien eveneens, Hierna, hield da voorz. de volgenidla rede: Da weken tusschen aanvang .Novem ber en Kerstmis, waarin telken jare op nieuw veel arbeid van de Kamer wordt gevergd, liggen weer achter ons. De tijd, aan de behandeling der begroetingen be steed, liet ruimte nog tal van andere we tsontwerpen, waaronder van bij zonder belang,, af! te doen. Dit; isi voor da voor zitters, die uw vergaderingen leidden, 'jl groots voldoening, ik houd mijl overtuigd) dat. het dit pok is voor de leden der Kamer. Mogen zoowel de leden als degenen;, van wie tengevolge vian ons werk in da laatste maanden vaiak iraspararaendem ar beid werd gevergd, in de periodic van rusft, welke thans aanbreekt, nieuwe krachten gal ik meit hel; geweer uilt, loop zoioi hlaeml ets weer- en ontmoet daar in de vlakte den beroemden reebok. Ik haid dia' buka geladen mikte en mikte alleen slechte uit aardigheid, drukte eensiklapfe los Zon der dait ik het juislt wil en de| bok valt neder. Een pracht van een bok! Maar wat nu)?," „Als het anders niet is. zal ik er wel voor zorgen. Wiaar ligt de hoki?'' „Wjaraneer ik zeker was dat de houtves ter niet in hét 'bosich was, .ging ik mee." „Die zal ons pp heft oogenblik niet overvallen. Hiji zit gelijk iederen Zondag om deizen tijd. rusftig en 'wel' in da „Kroon." drinkt zijn kruik Wier. en speelt pandoer." Jiihan toomde, den khetchft zijn buit. nam het geweer weder op en heg,ai' zich1 na,ar de „Kroon" in het dorp;. Da knecht liét zich 's avonds' biji het eten niét vinden. Eerst laaft kwam hiji terug en toonde Jo han vijf blankdaalders die hij voor het wild in da naburige stad gekregen haul; meteen haalde hij1 het nog bloedend gewei van onder zijn kie Mte voorschijn. Heft w,as eien prachtstuk van een reeëmgiewei, breede„ wijd uit elkander staande takken met sterk uitkomende paarlen en een.' groote. breed gerande roos. Van het geld! raakte Johan niets aan. (.Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1