Nil D0UWE EGBERTS LINTVELT'S BAZAR Beste Wijnen A. TILROE - Sint Adriaanstraat 17 - Goes Tweede B Bericht BOUWIEN SMID AFWEZIG Fa. 6. J. TEMPERMAN, GOES De Afbraak-Veilingen KERST-ARTIKELEN KERST-CADEAUX Leeraar [Leerares). Fermitan" DONDERDAG 21 DECEMBER 1933 VAN HIER EN DAAR UIT DE PERS i|| j 11 ALLERLEI Dit nummer bestaat uit tw Advertentièn TANDARTS, van 22 December tot en met 1 Januari. MORGEN, VRIJDAG WAARSCHUWING UIT GOES. GLASWERK PRESENTEERBLAAD JES VOOR 0E FEESTDAGEN wormpoeders ECHTE FRIESCHE HEEREN-BAAI Die drukwerk mijdt, Miskent zijn tijd. FEUILLETOr Jagers en stroopt iMIEUWE ZEEUWSCKE COURANV ~3 J Iti'lhli'lum. Deze als geboortegrond1 vair Christus beroemde plaats in Palestina ligt op een hoogte, ongeveer twee uur grains f-en Znid-Oosten van Jeruzalem. Bethlehem was ook de geboorteplaats van David pn is in dit opzicht ook belangrijk voor de Israëlieten. De stal, waarin Christus werd geboren, was feitelijk niet binnen, doch even 'buiten de stad gedegen. De icerst'e Christenen bouwden over de ge wijde plek een kerk, welke door kei zer Adrianus werd verwoest. De H. Helena, moeder vaat Coinstan-tijn, stichtte er opnieuw een schoon kerkgebouw, waarnaast zich tegenwoordig een kloos ter bevindt van de Orde der Minder! 'broeders. Deze kerk is van Griekschu 'bouworde en heeft den, vorm van een kruis. Do groote beuk bevat acht pn veertig rood marmeren zuilen-, waarop zich eigenlijk ge-en bepaalde afdakkin'g bevindt, maar een lichte betimmering. Dit gedeelte- der kerk wordt door de Armeniërs gebruikt, die, door oen muur van de Grieken, die het eigenlijke kruis -en liet koor in bezit hebben-,wordt afg,e- scheiden. In het gedeelte, dat door de Grieken wordt gebruikt, staat een schit terend en kostbaar altaar, hetwelk aa i de drie Wijzen, die Christus kwamen aanbidden, is- toegewijd. Vóór het altaar is -een ster van het schooftste marme'r afgebeeld, juist onder de plaats van hot hemelgewelf, waar zij, door de ko ningen gevolgd, bleef stitstaan. Terzijde van het koor vindt men twee wentel trappen van vijftien treden, welke naar de onderaardschc kerk geleiden, welke kerk vlak onder het koor is geplaatst. Deze uit het rotsgesteente gehouwen is vrij onregelmatig, gebouwd'. Zij is puim z-even en veertig voet lang, elf voet 'breed, neg-en voet hoog" |e|n aan de zijkanten met schitterend marmer over dekt. Doordat; het daglicht slechts ■schaars het interieur der kerk kan be lichten, wordt zij immer door twee pn idertig zilveren lam-p-en heschen-en. Deze 'lamp-en zijn d;oo,r verschillende vorsten, uit allo wereldde'dicn ten geschenke ge-- geven en vertegenwoordigen oen groote waande. Achter in de grot, naar de 'oostelijke zijde, is d-e plaats, waar da H. Maagd den Zaligmaker ter wereld bracht. Dit getuigt een Latijnsch op schrift, hetwelk in e-en plaat in 'diet rost is gegrifd. Het eigenlijk altaar be staat uit een stuik marmer, aan' één zijde aan den rotswand gehecht en waar door eveneens kostbare lampten onop houdelijk hun licht uitstralen. Iin de nabijheid van dit altaar, eenige padden ten zuiden ervan, bevindt zich de kribbe, die evenwel aanzienlijk lager ligt dan die vloer van de kerk. Men kaïn. er komen dtoor langs een der twee, wen teltrappen af te dalen. Ook hier is het weer een marmerblok, dat de juiste plaats aanduidt, waar Christus werd neergelegd. Vóór dez'C indrukwekkende plek brandt dag en nacht een godslamp pn de wierook komt den ibezofeker reeds bij het binnentreden der kerk tegemoet D-e kerk en de heilige plaats der ge boorte- zijn voor diet -overige rijk ver sierd. met schilderijen en prachtige beel. den. 'n Schitterend orgel verhoogt de ar- chitectomsche schoonheid der kerk. De heilige grot wordt geheel het jaar door. doch vooral omstreeks den Kersttijd, doo-r ee naanhoudeh.de schare van vreemdelingen uit alle werelddeel-en b|ej zocht De religieuzen van het naast bijzynde klooster verrichten iin de kerk den dienst en onderhouden haar tevens Niettegenstaande haar groote beteeko- nis voor het Christendom en. de v-eliü herinneringen uit d-en 'eersten Christen tijd, is het stadje Bethlehem nog lang nadien een, -vrij onbeduidende plan-is, ger w-eest. Nog vóór ongeveer 10 h 15 jaren was de plaats vanuit Jeruzalem moeilijk bereikbaar. De wegen erheen laten vaak te wenschen, over en nauwe bochtige straatjes leemen zich allesbe halve voor het moderne verkeer. De omgeving van, Bethlehem is z-eier vruchr- baar. Ten overvloede bebouwen de be woners hier de wijnbergen, de olijfboom bosscben, de weiden en, akkers. Als het felle zonlicht op het midden van den dag over de stoffige wegen jen de krjjtacbtig.witte huizen vlamt, gelijkt the plaats als uitgestorven, -doch des t-e fleuriger zijn de marktdagen, waarop cD jonge vrouwen reeds vroeg in den pior- gen in de weer zijn en zich in haar bonte kleuren -en witte mutsen door de steegjes spoeden. Het zijn hoofd zakelijk olijven, amandelen, en vijgen, welke de hoefdinkomsten van de be woners uitmaken. Naast -deze bron van inkomsten vindt men nog den verkoop van Oostersche kunstvoorwerpen, welkte; den treemdelingen bij- hjet binnentrek ken der stad reeds dadelijk tverden, voorgelegd. Groot en klein tracht zijn waar aan hem kwijt te raken, jvantbij, men vaak een zeldzaam groote weibes spraaktheid aan den dag legt. D.e bee won-ers van het Heilig Land hebben jaren gekend; van, bittere armoede vooral gedurende de oorlogsjaren, doch door id-eze armoede groeide de werk zaamheid. de drang naar arbeid onder hen. Men trachtte zijn natuurproduclio t-e vergrooten en al spoedig waren de winning van het parelmoer uit de Rood1-:, Zee, het zwarte gesteente uit de Doo-de Z-ee, het cederhout van den Libanon een groote steun voor die instandhouding van handel en nijverheid. Schittarende' kunstvoorwerpen, zooals vazen, kettin gen, omlijstingen voor reliquieën en sou venirs aan de heilige plaatsen worden thans sedert jaren in het bedrijvig Bethlehem vervaardigd om te worden v-erkocht aan de vreemdelingen, waarna zij over de gehee-lte wereld worden ver spreid j Duitsfhland en zijtn scltuldcisdirrs. De Duitsche Rijksbank heeft nuch- tcrweg bekend ge-maakt dat van de aan het buitenland verschuldigde rente in het -eerste halfjaar van 1934, slechts 30 pet. zal worden uitbetaald (Dawes. en Young- leenin-g uitgezonderd), D-e „N. Rott." schrijft hier het vod g-ende over Na de gunstige indrukken door het halndelsverdrag gewekt, kwam als te bitterder teleurstelling het definitieve be richt, dat dr. Schacht, in zijn onbreidel- bare willekeur, een nieuwen aanslag op -onze fmanci-eelq belangen heeft gedaan1. De rede. welke hij 11 December voor de Duitsche Kamer van Koophandel te Bazel gehouden heeft, een rede, die in Zwitserland- ontsteltenis -en diepe ver ontwaardiging heeft gewekt beloofde reeds weinig goeds. De schuldeisdiers van Duitschland werden, voorgesteld als jneedoogenlooze woekeraars, die hun slachtoffer geen tijd tot opadempn gun den. Daarbij, had Duitschland. volgens den spreker de buitenwereld nog maar een bagatel te kort gedaan in verhou ding tot hetgeen andere landen op dit punt te verwijten viel. Dit zei hij in Zwitserland, waar men, evenals bij ons, dc bitterste herinniering'en heeft aan d-e verliezen, in -de inflati-epieriode geleden. Dr. Schacht rekende af met het ^libe rale kapitalisme" en verkondigde daar bij ten opzichte van financicele verplich tingen opvattingen, die hem in Sowjet- Rusland een eereburgierschap zouden; hebben kunnen opbrengen, als mien daar nu nog zoo vrijmoedig- voor de, ver loochening va ti nieuwe co-mmerciieielo verplichtingen zou durveln opkomen. Na deze merkwaardige rade heeft dr. Schacht op 15 December de vertegen woordigers van de buitenlandsche hout- diers van langdurige en middelbare ere. di-eten te Berlijn ontboden en hun, alsof zij het- waren dje in gebrakei bleven, medegedeeld, dat zijn vonnis over hun vorderingen voor de periode tta 31 De cember reeds vaststond, en dat zij dat weldra thuis gestuurd zouden krijgen. Daarna kond-en zij weer vertiekken. Nu is dit vonnis dan bekend ge maakt. Slechts 30 pet. van de ver plichtingen aari rente zal verder worden uitbetaald. Het bedrag, dat voor dum ping i»n het buitenland aan de Duit sche industrie uit deze middelen 'kam worden ter beschikking gesteld, is dus weer aanzienlijk vergroot, op kosten van ■de buitenlandsche schuldeiscbers Die deskundigen ontkenden -eenstemmig de noodzakelijkheid van dezen maatregel. Dr. Schacht echter was niet bereid pyier zijn maatregel met hen te discussie-eren. D-aarbij gaat hij, ondanks alle schijn bare onstuimigheid, met berekening vol gens de leer van verdeel en heersch ta werk. De leening-Dawes blijft er, zelfs wat de aflossing betreft, builen, tejn' van d-e letniing-Young zullen de coupons ten volle worden betaald. Daarmede) is Engeland, en tot zekere hoogte pok Amerika, ontwapend. Met zijn maatrege len tenopzichte van de schulden op kort-en termijn, de z.g. „stilgehouden" schuld-en, komt hij niet tegelijkertijd voor den dag; deze machtige groep van crediteuren is eerst tégen 15 Jan. te Berlijn bijeen,geroepen. H-et is mogelijk dat men ons weer tee.hi regeling aanbiedt, waardoor de vorde ringen van Nederlandscbc houders van obligaties toch ten volle kunnen wor. den voldaan. Dan heeft deze maat regel slechts ten doel, de gedwongen inkoopen in Duitschland, die daarmede verbonden zjjin., tot een hoognr bedrag op te schroeven. Zoo zal men pok ongetwijfeld in Zwitserland den maat regel opvatten. H'et is dan een onver wachte „aanvulling" van het handels verdrag Men ziet, Duitschland vertoont ons op het oogenblik twee gezichten. Het eene daarvan- draagt verstandige, en tot zekere hoogte vriendelijke trekken. Het andere gezicht- wordt ons door dr. Schacht vertoond: het is dictatoriaal, spot met financieelc moraal en is vin dingrijk in het uitdenken van middelen tot dumping, tot opdringen van uitvoer op onze kosten. Het is jammer, daf de indruk vair de handelsovereenkomst zóó bedorven, wordt Het soortelijk gewicht van zeewater. H«t verschil tusschen het zeewater en het water der rivieren bestaat ia het groote aantal zouten in opgelqsten toe stand, welke liet zeewater bevat. D-e hoeveelheid daarvan bedraagt voot het water -der groote oceanen gemiddeld 35 duizendsten, d.w.z., dat één kilogram zeewater 35 g'ram zouten 'bevat. [Wanneer we zoet water nis eenheid aannemen, dan is het gemiddelde ge wicht van zeewater 1,028, m.a.w wan. neer 1 liter zoet water 1 Kg. weegt, dan weegt 1 liter zeewater 1,028 Kg. Het getal 1,028 geeft het gemiddelde soortelijk gewicht weer. In de warme streken der equatoriale zeeën, waar de felle zonnestralen het volume doen toe nemen, is het soortelijk gewicht van zeewater het laagst. E-en onmiddellijk gevolg van dat groot tere soortelijk gewicht van zeewater is, dat bet gemakkelijker „draagt" dan zoet water. Nemen we een voorwerp, met eiein volume van 1 kubieken meter. In zoet water zal dat, volgens de wet van Ar chimedes, een tegendruk ondervinden van 1000 Kg., terwijl diezelfde tegen stand in zeewater 1028 Kg. is, dus 28 Kg. meer, ofwel 1/35 deel: Een schip, dat met een last van 10.000 tonn-eu in zoet water precies „af geladen" zou zijn, zou in zout water 10.280 ton kunnen dragen, dat is 280 jton meer, hetgeen het volume van een gemiddelde Rijnaak vertegenwoordigd. Nemen we als ander voorbeeld een man van 80 Kg., die zich in zoet water juist drijvende kan houden. Gaat die zelfde man in zout water zwemion-, dan is zijn drijfvermogen vermeerderd met 1/36 van 80 Kg., dat is ongeveer 2y* Kg. I-ederten, die .wel eens gezwommen heeft in kalm zout water (kalm, om dat men anders geen zuivere waarnemin gen kan doen) weet, dat men daarin veel gemakkelijker „drijft" dan in zuief water. Dé kennis van het soortelijk gewicht van zeewater is van groot belang bij het bruik van onderzeebooten. .Wanneer een onderzeeër met -een wa terverplaatsing van 1000 ton, welke in dezen tijd geen uitzondering is, onderge doken is en het getal, dat het' ge wicht van het water weergeeft, verandert met één cijfertje op de derde, plaats achter de decimaal, het zakt bijv. van 1,028 tot 1,027; dan beteekent die mi-: crometische wijziging een verandering in druk -op den onderzeeër van 1000 kilogram. Het is dus van het groo-tste belang voor de bemanning van den onder zeeër on; voort-durend het gewicht van het omringende zeewater te kennen. Daarover beschikt men over aréo-me-. tors, die tot op duizendsten naukeurtg het gewicht van het water bepalen, waarvan een monster genomen kan won dien door een kraantje, dat door d-eu wand -een kleine hoeveelheid van de groote zee 'in het -binnenste van pleit onderzeeër toelaat. Het levende lijjk. Karl Ernst vertelt in de „Mu-nchneij Ne-ueste Nach" de volgende tooneel- anecdote. lil d-en Stadsschouwburg te St. -,i, speelde hij de rol van Sir Bloomfield Bennington in „Arzt am Scheidewegj (The Doctor's Dilemma) van G. B, Shaw. Op -een avond/ versprak hij Zich; onmiddellijk na zijn eerste opkomen,, -en begon te hakkelen. Hij werd| zenuw achtig en kwam den heelein, avond niet meer op dreef. Toien. in het' derde bedrijf de schilder Dubedat in zijn rob- stoel was gestorven da toanaelvloer. helde naar het voetlicht toe en daarom, had men onder het achterwiel 'n Jdosje geschoven en Sir Bloom)LUI Ban-. ningt-ou zijn zakdoek nam, om zijn pint. roering weg te snuit-ein, lukte zelfs dat niet. Er klonk een raar geluid pn Ernst mompelde zacht „Ook dht nog! De gestorven schilder hoorde het, maalt- te een iachbew-eging, die, klos ctndet den stoel schoot los en. daar reed hiet lijk op het souffleurs-hok toe. Geen speler had de tegenwoordigheid van g-eest, den stoel tegen te houden. In tegendeel, dei speler van de hoofdrol begon zóó te lachen, dat hij zijn hoofd in -een zijdoek wilde verbergen: een d-eel van het décor viel om pn begroef den acteur. Toen viel bet scherm; .WAT MENIGEEN NIET WEEiT. Er heeft eens een man pjeleefd. wie®3 ■overgrootva-dor nooit ge-bioiren was en wiens -achterkleinzoon nimmer stierf. Dia man was Ken-an. Adam was zijn overgroeit vader en zijn achterkleinzoon was He* no.cb. (Genesis V). V-an de- 768 uitvindingen, welke, s-e-i dert e-en ja-ar in Japian zijn geregistreerd, betreffen 351) oorlogstuig -en munitie. De- kolenrijkdom der Faröer- o3 Scha-jieneilanden wordt berekend -otpi omge-, veer 10U millioen ton. De. stad Bangkok (Siam) heeft .3.6Q tem]'els. 1 Herr Ne-umann, -em g-aacht inwoner v-an d-e stad Saigon (Gochin China) leefda driei maanden op eien diëet van koffie- er. tracht zo-odo-emde zijn gpwiobt van 35? pond -oip 288 pond. Charles L. Wiegand ta Baltimora (Md.) heeft een klok, die in 12 uur 103§ keer slaat. In Pueblo (Ciolorado) is: een kalf ges lnren, d-a-t 2 neuzen, 2 monden en 2 t-oni gen heeft. Bureaux van Redactie en Ad, Telefoon Interlocaal No. 201 Bijkantoor MIDDELBURG, GROOTE WAARDE (JAN PUBLICITEIT In verband mat hat Kerstfe blad a.s. Dinsdag ni-eit kunnen Dir. GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, maken be kend, dat door hen op Zater dag 23 Decern ber a.s. ter Pro vinciale Griffie, gedurende der tig dagen (op Zaterdagen van des voormiddags 9 tot des na middags 1 uur, op andere werkdagen van 912,30 en van 1,305 uur), ter inzage zal worden gelegd een ver zoek van: J. D. DE KOSTER te Co- Iijnsplaat om vergunning tot het in werking brengen van een dagelijkschen autobusdienst van Colijnsplaat over Kortgene, Wolphaartsdijksche-veer en Oostkerke naar Goes, en om gekeerd, zulks met ingang van den datum, waarop de dienst Goes- - Wolphaartsdij ksche-veer v.v. van de N.V. Spoorweg maatschappij „Zuid-Beveland" eventueel zal worden opge heven. Gedurende voormelden ter mijn kan ieder belanghebbende schriftelijke bezwaren tegen deze aanvrage bij hun College indienen. Bovendien kunnen monde linge bezwaren daartegen wor den ingebracht bij eene uit hun midden benoemde commissie, die daartoe op Donderdag 25 Januari a.s., des namid dags 2 uur in het openbaar zitting zal houden in het ge bouw van het Provinciaal be stuur te Middelburg. 32737 53 Middelburg, 15 December 1933. VLEESCHHOUWERIJ ZAAK OP 2on KERSTDAG TOT 12 UUR 'S MIDDAGS GEOPEND. hebben morgen, Vrijdag, plaats GOES: VOORSTAD, 10 uur IERSEKE bij N0LET, 1 uur SGHOREDORP, 3 uur. Verzuim deze gelegenheid niet, daar alles, indien eenigs- zins mogelijk, weg moet. HOORNICK Zn. P.S. Ta Goes is zoo een gewel dige partij aanwezig, als nooit geweest is. Aan de HANDELSAVONDSCHOOL met 4-jarigen cursus te GOES, wordt gevraagd met 1 Janu ari 1934, in de Engelsche taal en Han delscorrespondentie. Bevoegd heid M.O. vereischt. Aantal wekelij ksche lesuren 8; Cur susduur 34 weken. Sollicitatiebrieven zoo spoe dig mogelijk in te zenden aan den Voorzitter van 't School bestuur, den heer Mr. A. L. W. VAN HEEL, aldaar. Inlichtingen verstrekt de Directeur derSchool, Groote Markt 24, Goes. 39 verdrijven spoel-, made-, maag- en andere ingewandswormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen. 85 ct. per doos. Drie doozen f 2,40. Bij Apothekers en Drogisten. Heden ontvangen een groote partij welke wij verkoopen aan extra lage prijzen. Al onze Wijnen zijn van de beste kwaliteiten. Alles eerste soort. Samos per flesch 100 cent (1 flesch Vrachtenwijn gratis) Zoete Spaansche Wijn per flesch 100 cent (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Roode en Witte Port 75 en 95 cent (Beste) oude Port per flesch 125 cent Salandra per flesch 100 cent Zoete Schilletjes 90 cent Boerejongens per literpot 100 cent (1 flesch Vrachtenwijn gratis) Boeremeisjes per literpot 110 cent (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Prima Advocaat per flesch 120 cent Advocaat (de Kip) per flesch 145 cent als goedkoop en lekker extra aanbevolen. Prima Vruchten-Wijn, 12 voor slechts 60 ct. p. fi. Deze wijn is zeer geschikt voor 'n glaasje bij 't slachten Het pijpje voor ,,De Kleine Man", en tevens voor de Groote Man! Daar zit LOUIS DAVIDS, geniaal voordrachtskunstenaar, schepper van zooveel onvergetelijke levensliedjes, zijn pijpje te stoppen met D E Echte Friesche Heeren-Baai! Hoe menigmaal hebben wij hem reeds gehoord en toch verveelt het ons nimmer, naar hem te luisteren. Zie hem hier eens tevreden glimlachen! Dat bewijst wel hoezeer hij zich verheugt in het vooruitzicht op die „wolken van genot". Louis Davids is een man van smaak en weet wat een mensch toekomt. „Ik rook geregeld DE - zegt hij, - „want DE houdt mij altijd in de stemming uit de oudste Friesche Tabaksfabriek, opgericht in 1753. Van 10 tot 25 ct. per '/2 ons. VERSCHAFT U WOLKEN VAN GENOT Door wodorkoerig to koopt* bij onzo Advorteerders, «toont mon ook zijn olgon ztot Corporatieve maats- Corporatieve Staat In de laatste maanden pr termen" boven heel wat Soms gescheiden door h-et w-oi als -om -een tegenstelling aan soms v-erbonden,' door het woo als om den onverbrekelijken s te beduiden. Wij spreken met opzet van Niet alsof de bedoelde artik nadere bepaling en. omschrtj den hebben gebracht .valn ho-ud en daad, maar omdat v- ook in onze gelederen, deze maar hmP'er aan boven „let uitgekomen. Op deize plaats: k het niel tot do verdere versteviging v en daad een bijdrage van' beteekenis te leveren. Maar ons de tijd gekomen om p dachten kort samen te vatte,; E'en tegenstelling tusschen c ve maatschappij: en corporatie is er, naar de begrippen, ze Reeds hierom niet, omdat de een maatschappij is. Maar bepaalde termen krijg in korten, tijd, ook wel pens paalden klank. .Waar het in der zaak om gaat is ditd tegen den Babelbouw op de slag van het individu,alisme kracht ingezet; men zoekt, m> opbouw op den grondslag der tieve gedachte. Die gedachte ons Katholieken allerminst ni nog v-eel minder -oinwelg-evallij ons wezenlijke eigen bezit. De verwezenlijking van deze heeft zich, niet in het minst arbeid van Katholieke zijde rechtelijke bedrijfsorganisatie), (lelijkst afgete-ekend op het tei nien wel aanduidt als dat yan ciale en economische, of pleegt samen te vatten, van h schappelijke leven. Daarom is grijpelijk. dat' men het eindd he't streven tot doorvoering va|n poratieve gedachte op dit g'eb duidt als „corporatieve maatsi Voor deze ordening geven ook tieve wet in ons land, maar v< encycliek „Quadragesimo Anli meest grijpbare aanknoopiingspur de Staat met betrekking tot standkoming dezer ordening, den t egenwoordige-n tijd, 'een taak te vervullen heeft, is jn gratn-lQSS met grooten nadruk voorgrond g-esteld. Dat reeds een dusdanige orde tichzelf, op; het staatsbestel in dere onderde-elen niet zonder kan blijven, ligt - naar onze voor de hand. Maar ook los dringt zich een a-ndere ópbot klem naar voren. Buiten het gebied van h|et en economische leven (productie tributie consumptie), heeft andere gebieden te verzorgen vluchtige blik in onze Grqndwet ons aansto'nds op het gebied vat de uitvoerende macht en de vol] génwoordiging, de verhouding 10 De yad-er ran den jongjan Wo-ar De geteiel© last kwsmr nu ppl da sd Van, d'eizian te nrs|lten. Trauirigl on t-waar verlies, konden aaibieiid en tem slechts afleiding; verswhaffei Kampter had de boerderij, verlaten di'emst getreden. Meit dein tijd schikt m-ert zich in ailleö. Hij 'vo toeg vrijen tïj.d oipl da Ziopdiag-matmii Het dorpi lag ver van de' kark. Was -e-r niet; eledhits de o-ude ipMtqo ten laamslpnaafc waarbij: hij! koster t kor tegelijk was. Dat wias sppetdij kopien em dan had mem den- glehaej teddag voor ziteh. Wiammaer mem zlo «ta de hand heeft, vervalt men, to, Hiel was weder Zpmdag. - Joham cel zijkamerhelt g,'eeuwen-del isppok d ïrveling viel dreigend oip| hem. hij- doemü Daiar lachte hem zïj «ets Wukk vriendelijk v|am den wam-d «s wilde zij- zeggen: „haai mij' er «sein mi, anee na,ar het l|osah." «Ktomd de kunst met ha,ar om te dikwijls had zijl helm d'em ee iu T^^sdhieten do-en wiumem. wfdei hij ook zoo franlc en vrdjl m

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4