aaiennest allerlei 2 r; HE CGÜRAniT I NIEUWS ZSE'JWSOHE COURANT DONDEROAG 21 DECEMBER 1933 NIEUWS Eland en tuinbouw- KERKELIJK LEVEN RECHTSZAKEN RSPORTENSPELH KOLONIËN laatste berichten marktberichten burgerlijke stand 464e staatsloterij aire concur entie. b Nederlamdsohe fextiel- in .gebaar van de Oost'- weggeva^gd. Do oubfe- je lankmoedigheid' van db( maast de domkoppigta Twenhscha ind'ustrieelen ers een pracht van ge- slag (a Slaan... en zo nagelat on. it komt er in koloniën lichte neiging op am 'a mic-er ruggc-graat; tie too" at ons land de vorige ieg van aan J.apauMchIa m de Hollandscliie au- ansdidbbeindan eviein. uit ■beeram saijn met veel ennan lundh stond vtoior jeder giednoeg izioh o0 g(unst afhing em niafj Imein in het kapstok van ]ap" voor laafabgemoemd! ejen, moot men miis- (vast abin. al op! da delegatie* aan- pr Okada zei o. m. met Jfezicht tar wereld, dat |ns gaan kwaad weat en anders zou dloem dam in hg t.e luisteren, ache katoeintijes-donKurw landseh Oiost-Indië en ktelein vain negcleringis- Lreflt: op geruchten wil- pt aflgann. Dhr. Okada lerom hield hij blëwom- lac'hein dat dfe Ja,- I ie, volkomen fair was. |n dat Japan am to co®- tiddel de Yen Iraeent in waarde 'heeft loet men weten, da,t dla ps gedwongen worde® een sla.Vanibwabf.an van llsduuir to leiden. Nuji la wetem, dat de Japan- Imieit aarzelen am da liederen miet valaebe fla- loorzien. Z]Oia ointhulda Imgelscihe parfementislid |janfehe katoentjes bru- Lanca-hiire'' (Enge- 1 en dat even vrijmoedig stoft', n worden nage- jriodiek zagen wijl om l ervan beschuldigd dat liek van piraten Volgt. Tianedhiei delegla',ie:: wijl |ntie .die fair is; tocht uitgesproiken kwaad-, als mat gelijken, hl well! uitermate di- i.iobt.i(g zijn, doicih) wijl leiker. dat indien 'da Indisch© rögleterinlgs- spapel wioirdt igéhoiu- verzeesche bezittingen! hs waards van katoein lie feestelijke lunchijies plimemtjem ten Spijt. UITKIJK. Auto fe water. op den hoek Nieuwe 11 te Gouda een auiba lp) heb ijls gereden, er leel onder water ver- 1 kramfg optreden van I te het de inzittenden. Ir hebben verkeerd, tie liurde met een uit de n over den weg langB bestelauto van. den laar K. Snoey nit hge® werd bestuurd I Snoey zelve, terwijl pe de 53-jarige foiuw- I zat, Achteir in den Brie vrouwen, de 77- tomde Jong en haar l-jarige mej. P. Oos- I mej. K. Mudde. wonen eveneens in moeder en 3 kimde- laren geweest bij cieai fdinxveen iein ziöh op oek van de Nieuwe (tcnsingel nam. kwam. richting ieyemeena |ith,alen werd de be- kajmen gang read, da van dem wagkant. Jte glijden ,d© chiauifi- den en daarop schoof lwag op het ijs ter |teinsingel in de Gou- viel met den kop Jdeilijlk begaf', waarop! schoot. eerst met hiet lijik met het verdiera l'ey behield zijn te- jfeest en wendde an- Mldingippgiiig.ein aan. l het vpongedeelbe. al' .portier te openten en ai, en passant dan nan mede naar bui- ;l c klauterde hij naar wagen om de drie ze hadden reeds ingeslagen maar tooh niets begin* |r geen portjeirskiruk! putei wordt geopend Snoey de deur- be jongste vfouwfe® |h«t water efcondefi, gelukte den kra- l7-j"arige Vrouw te to inmiddels r«ed3 drenkelingen wcf- alle kanten toe» «©snelde omstanders, .die het vijftal op dien wil trokken. Toen do drijfnatte passagiers uit net «stemde watergehaald waren, Werden rij jnmiddellii'k naar de wasseherij ,.De Drie jiotcnbocmen gebracht, Zij bleken omge- deerd. Nadat de kleeren op de wasSchery gie- ajoogd waren, is men later naar huis te ruggekeerd. Da auto ia met ren kraanwagen opge- tischt. het voertuig bleek ernstig besdha.- diesd- een geduchte schadepost voor den eigenaar, die niat verzekerd is. Bovendien •ing een aantal goederen van hem verlo- i Drj bereaving van "n kruidenicisbtditide. ÏJinsdaomiddaig heeft de recherche te Apeldoorn in hun waning pldaur aange houden den 24-jaxigen L. A. en don 31-jarigten H. A., die verdacht worden zich op Yri'ldagiavond j.l. ta Apeldoorn op del Jaohtlaan schuldig gemaakt ta hebben aan mishandeling em beroovimig van een kruideniersbediende. Ziv zijn in arrest gesteld. fj« sverspanueii makelaar. De 40-jarige diamantmakelaar B., wo nende te Naarden is naar ,,Vaz Dias" meldt gevlucht met meer dan pen tan aan diamanten. Die Justitie heeft toen in die woning. ren onderzoek ingesteld. De benadeelde moet de diamantair N uit de Sarphatistraat te Amsterdam pijn Het persbureau' V D. verneemt najdier dnt B den laatsten tijd i:r overspannen toestand verkeerde. Van. viersclieide.net handelaren .in diamant had hij goederen in bezitt er waardie van .meer dan 100 duizend gulden. Eén der belangrijkste dianiaint'liandd- laren, de heer H. Natkiel te Amster dam, was bij deze zaak voor een be langrijk bedrag betrokken. Eenige heeren zijn aan het eind van de vorige week reeds naar Antwerpepj gegaan, waar zij den verdwenen tnake- iaar in 'een hotel aantroffen. Hij is toen mee teruggegaan naar Nederland en, naar vaar betrouwbare zijde wordt medegedeeld, hieeft hij alle goederen welke hij van derden ojider zich had. reeds teruggegeven. Tusschen de firma N. en dein diamant- makelaar schijnt echter nog een, finaiir ciieele kwestie te' bestaan, welke medei oorzaak is van den overspannen toe. stand, waarin de bewuste man v er- leeerde. Duodeïijké val'. In het voormalige gebouw van de Provinciale Griffie dat verbouwd wordt tot huisvesting van het Kantongerecht, is de districts-bouwkundige van d:en Rijksgebouwendienst te Haarlem, ir. L. èe Vries, door den nog open iiggenden vloer van de tweede v'erdieping geval len en. op. dc. eerste verdieping terecht gekomen. Met een gebroken rib ieln een ernstige mgwervelkwetsuur is hij naar het Dia- conessehuis overgebracht, waar hij zon der tot -bewustzijn te zijn gekotnan, is «verleden. Ir. de Vries was 60 jaar. Aan de gevolgen overleden. Gisternacht hoorde personeel van. de vleeschwarenfabriek Da Valk aan die Valkstraat te Rotterdam hulpgeschrei. Bij onderzoek bleek een man te liggen op het ijs in de Zalmihaven. Met ber hulp van een touw heeft men den man op den wal weten te krijgen. Hlet bleek de 82-jarige J. Woutersen van dan Ho ningerdijk te zijn, die reads sedert gis termiddag uit zijn woning werd- ver mist. Hij is gisteren blijkbaar aan het dwalen geraakt en door de rjuisüemis misli-ed in de Zalmhaven gevallen. Hij is naar het ziekenhuis aan den Cool- singel gebracht, waar hij aan de ge volgen is overleden. Door ren vrachtauto aan$«.ted«n en gedood. Gistermiddag is ;olp da <trieis(p|roag van. den Sneeker en. Overijaelschei shnaatweig. even voorbij Rioordiabuizen de 53-jarige de Jong. uit IJsbreichiliuim, die daiar op zijn motorfiets reed, daar een vraicktauita van den, aiardapipielhandelaar Daumia uit Hieie- renveein. ,a,an&ei\edeii. Hij ward vrijwel opi slaig gedood. Eên grappenmaker. Een tijdje geleden is op het" kantoor van een te Rotterdam verschijiifcnd dag blad een man verschenen, die zeide een advertentie te willen plaatsen van den volgenden inhoud: „Tegen overmaking van postwissel ad 50 cents leert ondergeteekejide iedereen; het middel, hoe men, zonder bedrog te plegen, postzegels va'n 5 cejrts voor die van 10 cents kar. gebruiken. C van der Heiden, Calandstraat, Rotterdam" De administratie van het dagblad ver trouwde de zaak niet ten volle ejn zij. weigerde de advertentie op te nemen, tenzij hij een verklaring van de politie1; Jou kunnen overleggen, dat het aan bevolen middel inderdaad zoinder fraude! was toe te passen. De man bezwoer bij hoog en bij laag, dat hij zulk een attest zou kunnen krij gen en hij stapte naar het hoofdbureau; waar hij de centrale recherche om een schriftelijk bewijs vroeg. Men vertelde tem daar, dat hij dan moest beginnen met de oplossing mee te deelea De man vertelde toen, dat hij dein; reflectanten op zijn advertentie zou jnee- 'kelen. dat, als zij postzegels van 5 cent voor die van 10 cent wilden gei- bniiken, zij er dan maar tweemaal zoo- ■"«el op een brief moesten plakken. De recherche beeft den grappenrnar ter daarop heengezonden, zonder attest. Een tijdje later stond echter in ben •bder dagblad, van welk blad de adtnini- ''ratie blijkbaar minder consciëntieus wak ïcweest, een advertentie van den vol- "%en'dcn inhoud: „Iedereen teut zonder vervoerkosten "ter geheel Nederland reizen, door mij te zenden, franco-postwissel ad 50 ct. C. v d Heiden, Calandstraat." Terstond liet de Centrale Recherche den man bij zich komen en weer moest hij de oplossing vertellen. De man ant woordde, dat in dit geval zijn advies luidde: Reis te voet! De Centrale Recherche waarschuwt het publiek tegen den grappenmaker. Fraude Wij het Rotterd-amsctc slachthuis K Na,ar wij: vernemen, is dezer dagen, in eten vleesehkra.am op- de markt aan de Maashaven, to Bi'dam paardeuvleoseh aan getroffen. diait nieit als zoodanig wasi ge merkt, terwijl da Idraamhiauder geen var gunning bad toiti hot verkappen van plaar- denvleesch. Het vJeeecih was gekeurd door den gemeentelijken keurmeester J. Deze en de kraamhioiuder, zekere Da V.. zijn door dein directeur van heb abat toir gehoord. Eir zou. naar wij' vopints ver nemen, gebleken zijn. dat zich meer keur meester aan corruptie liadden Bdlruidig gemaakt. De zaak is daarna, ter l0Jlde(rzöek, opgedragen aan de politie. .Van-lag op dm gonvemeurJgeueia,al van Kanten. Op den 'gjaUvorneiur-genenaal van Kan ton,. dc-n generaal der iniflanterie Sjieft» Si- min. is gisteren, een aanslag gepleegd, toen hij met zijn a,uto door dei stad reed. Sjen Si-min moest, onmiddellijk geopereerd worden' zijn toestand is zorgwekkend- Over de daders v!an den aanslag is jwg niets met z'elkerfieid Wekend. Volggns clan leizing zon 'hij, door een wachtpoist bescho ten zijn. zbnder dait de chauffeur iets' van liet voorval merkfp. Volgens een andelre Ie,zing is de aanslaig gepleegd door een aap du tommunitten verwante groep; Bet scha uthal der Bie>!g. politie" cemmhsarissen. In de grootte Brusseisehe voorstad Sint Jans Molenhoek is Dinsdag een politie officier. die eveneens bijl het geruöhtma,- kende schandaal betrokken zou zijn. in zijn fimetie geschorst. Talrijke andere politic-commissarissen uit de Brusselsche aggpmeralie werden ten gerechtshove on't- hPuen en langdurig ondervraagd. Ta Leuven schoolden verscheidene hon derden studenten same-ni vóór het lioofld- e'ommissaria.at van politie. Daar de Leu- vensche studentien redenen meenen te héb ben om zich te beklaglen over heit vaak zeer hardhandige optreden van den thans gearresteerden htoofdoommnsa.ris. werd een geweldig gejouwconciert ingezet. Be poli tie! dreef' de betoogers uit elkaar, die iets laher. vóór de gevangenis samenschoolde,n en ook daar met den gummistok moesten worden verspreid. Natuurlijk keieft cok de geest van Uilenspiegel, die in Vlaanderen zoo levendig is gebleven, zich van het po lities,chandaial meester gemaakt. Te Leu ven wenkten de studenten Dinsdag, ap veel plaatsen in de stad, de taxi-chanf- f'eiurs, om ze vervolgens in het oor ite blazen: „Moet ja benzine hebban, ga. dan naar het politie-commissiafiaat". Te Brus sel hoorde men, bïj, de Beurs, da leurders, door de' politie tflt darrrl-oopen aange maand. .antwoorden: „Ge moeit mij niet arresteer en, ik' drijf geen handel in olie." Da kwinkslagen en woordspelingen, do,ar het schandaal der politie-commissarisfeen ingegeven, zijn trouwens Legio. Tot zelfs in da Kamer werden, in bet debat over de buitengewone begroptjug, ondier graote hi lariteit, tp pas gebfcaeht,. Droogte en watersnisd. Beuter meldt .uit KaapstadDe pie- riodei van langdurige droogte welke- zulka rampslpoedige gevolgen had voor die Zuid- Afrika.ansohe bóeren eu veehouders; .iis gevolgd door gpaote overstloomingen. Stormeu van groote hevigheid hebben Ver- schtidene deelen van. Zuid-Af'rika geteisl- terd. waardoor de bioeïen niet op het land kbndc-n werken. De stormen gin,gein ver gezeld van wolkbreuken en hagelslagl In de Oranje Vrijtstaait en Transvaal staan nifotestrekte terreinen ondey water. In het dsitrict Stellenboseh all een heeift igen walk- bfeuk een schade van 40.000 pond aanme- richt. De reeds zoozeer in ellende gfodom'peldie bóeren worden nu bovendien nog opge schrikt. door heit verschijnen van. sprink hanen.. die nog wel niet talrijk genoeg' xijin om ernstigp schade aan j-.e richten, docji diet voor later het. ergste doen vreezfen. Door de droge periode, die de Z,uid- Aflikaandeis gehad heiblben, zijn meer dan dria milljoen schapen omg Wtelvcu in den express-trein. Dezer dagen bleef' de express,trein Wiete- nen Boediapeist in Roemenië in de smeieuw s teken. De reizigers hadden het ve:sohrik- kelijk kond. Tot overmaat van ramp ech ter verschenen ook een paar kudden wol ven. In dez'em wanhopigen toestand kwam een oonducteiUr op het idee, dien goederen wagen loelg te maken en daar raruw vteeseh uit- den restanratiewiagten in ba werpen. Na, kort'en tjjid klom de eenia wolf na den anderen in den ghederunwagtein. Toen de conducteur daehit, dnt h'ab groot te deel der dieren binnen was. liet hij de deur in het slot rol Jen. Nóg uren da.arnja kon men hoor,en, hoel de dieren inj dep wagen te 'ke,er gingen. Negen uur itje laaf. kwam del trein m'et zijn zeldzame vracht te Ohisinau aan. Zes van da bees ten waren in dien ouderlingen strijd om gekomen. Die overblijvende achttien etuikj» werden met veel moeite de rien na den ander in netten gevangen en door de politie doadgieschioitien. Gerntbteu vaat gevaar voor den biefensbeun. Naar aanleiding van geruchten, vol. gens welke de bietiensteun in gevaar zou verkeeren, wordt door den Bond van Suikerfabrikanten, gen actie voor bereid ten einde dfe jegeering eventueel van dit plan terug te doen keenerif,' opdat de bietensteun zal worden be houden. Het ligt hierbij in het- voor. nemen ook 'de centrale landbouworga!- nisaties in! deze actie te betrekken. Voorts heeft een commissie in iWPst Noord-Brabant het initiatief genomen tot het organiseeren van een krachtige actie teneinde de regeering te bewegen in geen geval den steun voor den bie tenteelt los te laten. Voeling wordt hier bij gehouden met de Kamer van Koo# handel en Fabrieken voor Westelijk N. Brabant en met de provinciale autoritei ten te '-s-Hertogenbosch. Jacht op Bunzings. Del inspecteur van deu Plantenriekliehk. dienst schrijft ons: Uit berichten in de pers is mij' geblelden. dat, nu de, vorst, daarvoor gunstige gele genheid heeft geschapen, iu Friesland en Wellicht ook in andere deelen van ons land. vele arbeiders er op uittrekken om bunzings te1 vangen. Deze berichten geven mijl aanleiding er de landbouwers op ie wijzen, dal, het juist dit jaar op vela plaatsen tot een sterke vermeerdering! van de veldmuizen gekomen is; zoodat men van een ware veldmuizenplaag kan slplreiken ,en dat het niet onwaarschijnlijk iff, dal, zulk een pl'aaa o.p a.ndeire plaatsen het volgend jaar zal optreden. Daarop! bestaat zeer veel meel kans. als er een groot o opruiming gehou den wordt onder dei bunzings. De; bunzing toch behoort tot da meest .geduchte vijanden der veldmuizen, en het is daarom onveiantwiooirdelijik fihans een groots opruiming te haudein onder1 die roofdieren. Ik ra,a,d daar,oim alle ]andb!oiu- wers en alle personen ,die daartoe kun nen bijdragen a,a,n er toe mode te werken, da.t dit vangen van bunzings onmiddellijk wordt gestaakt, terwijl landeigenaars in hun eigeu belang wordt aangeraden heb vangen op hun gronden te verbieden. Zij zouden zich daarvoor t,o,t de politie kunnen wenden met het. verzoek er strcnlg op toe fe zien, dat personen zonder hun toestemming hunne gronden niet betreden. De hiërarchie onder Paus Pius XI. Het Pauselijk jaarboek van 1933 gsef't oveir de Ihiieraröhie de Volgenide, getallen. Pius XI is del 261ste opvolger van St. Petrus Het, H. College iteft 58 leden: 6 Kardimaal-hfeSch,ouwen. 49 Kaxdiniaial- priCsters ,en 3 Kardinaal-diakens. Van de ze zijn ,er 37 geireeerd door Pius XI. 13 door Benedictus XV. 7 door Pius X en 1 door Leo XIII. De hierarchic telt ver der 7 subbrhicaire bisdommen, 10 i'esi- deierende en 4 titulair-pafcriairchen- 207 mic- tmaolie'ten en 37 Aartstïssehoiplplen; verdeï 900 Bi;öeboppen en 665 TitulaiT-bissdhoipr pen. 45 Prelaturen en Abdijen „nulliuls"; 253 Apostolischa Vicariaten, 105 Aposto lische Préfecturen en 32 zelfstandige Mis siegebieden. Sedert dia keuzle, v,an Pius XI werden 84 nieuwe Bisdommen. 34 Apostolische Vicariaten, 70 Aptoistolisclhe Prefecturen en 24 Mi siegeibiieden opgericht Dd H. Stoel onderhoudt 36 Nuntiaturen en 22 Anostolische Delegaties. By de H. Stoa lzijn 35 Staten vertegenwoordigd. Politierechter te Middelburg. De volgende persorien werdep Din-adag ,o. m. gteidaigvaiard I. B. G., 36 j.. wierkman te Middelburg, wegens diefstal van een aantal looden ringen, toebehiooireudei aan M. Polak fe Middelburg. Liscili 1 mnd. gleiv.stïaf, uitspr. 14 d. ,gev .straf vioorw. en f! 15 oif 10 d. J. R.. 57 j., oiicibandelaiar te Goes, we gens mishandeling van G. Goetheier. Eistih: en uitspr.: Vrijfffpleaak. P. T.. 18 j., koopman te Goes, wagens verduistering van 6 lakens', toebohoarcude aan A. Vcrmaire fel Goes op 15 Juli 1.1, Eisoh 1 mnd. glev.sfnai', uitepr. 1 mnd. giev.straf' voorw., proeftjid 3 jajar. M. M., 77 landbomwcr te 's-Heer AreDdekerke; weglena beleediging vau dan Rijkt veldwachter Everschjik. Eiseh cm uitspr. f' 15 of 10 d. M. v. Z.. hujsVr. vhn A. D., 24 zon der berioeip, te Goes1, wegens verduistering van een boodsidhaptiaselh, toelbehciorende aan N. M. van Liere. Eiseh en uitspr.: Vrij«(p|iiatak. Rechtbank Middelburg. In de zitting van gister werden de volgende vonnissen uitgesproken Oplichting: J. H. C. K., 20 j.. bakkers knecht te Middelburg, gedetineerd. 4 mnd'. .geiv.stna'f' met aftrek. Verdnistering: J. J. P.. 41 j.. makelaar, H'einkenszand. giedetineerd. 2 mind; gev. straill met aftrek. Overtreding Gi'isds-Varkeusiwel,: A. L. G.. 26 j.. koopman, Stqplpeldijk. Vrijspr. Id.: A. L. G., vworn«:in'd. Vrijspraak1. Id.C. v. O., 37 j., l andbouiwer ta Sas van ©ent, f25 b. suite. 10 d.h. Id.: G. G.. 28 j., varkemshamdelaar, Sag van Gent. f25 ,ófl 10 d. Id.J. de P., 53 j. landbouwer te Zaamslag, f' 25 »f 10 d. ld.: J. D., 38 ,j.. landbouwer. Axel, f25 of 10 d. Overtreding Crisds-ZnivelwetP. H. V.. 35 j., 'boter-producent.. Schare, f25 of 10 dagen. i Id.: C. da W., .39 j., landbouwer te 's-Hieerenhioek, f' 25 of 10 dagen. Id.: O. da Wi., vaornoemkl. Vrijisipiraak. Terugkeer in het uitgezette gehield: O, d<t B., 36 j.. werkman te St. Jansteien, gei de,lineerd. 1 maand gev. straf. De doodslag te Nuth. _Hieit Gerechtshof te Den BosÜh deed uitspraak in de zaak tegen den 40-jarigeji arbeider J. J. wonende te Houthem, dia in beroep was gegaan van het vonnis der Maiastrichteche rechtbank waarbij hlij tlot 15 jiiar gevangeniasltraf was veroordeeld wegens doodslag giepleerid pp! 25 Juni iop den 35-jaiigen molenaar Wevers en diiens vrouw te Nüibb. Hiet Hóf veroor deelde, den man tot. een gevangenisstraf van 12 jaar. Die moord te Waerden. De arr. rechtbank te Utreciht behan delde de. za,ak tegen dem 44-jariga H. J. W. B. bedrijlflsleidier te Woerden, dia ite- reoht stand wegemsi doodslag op j;hr. C. F. E. vam I. aldaar in deu vroegen! och tend van 5 Sept. erdachte wais in besehomken toestand na,ar 'hot ih'uis v,on dem heer I. gegaan om da dienstbode fe bezoeken, die naar hij" dacht, alleen tjhuis was. Hij trof daar oehter l'hr. I., wa,ardoor een woordonwis- selino; en een haindgemaen ontstond. Buiten heeft verd. den heer I. opge wacht en hem me)t drie schoten uit eem re volver gedood. Verd. bekende. Del officier va,n justitie eise'hte 10 jaar gievangenisisitraif, overwegeinde dat vfard. niet uit noodweer, uehandeld heeft, maan' onmiddellijk schooit na, een, kort© woorden wisseling. R.-K. Z. V.B. Officie,ele mededqeling van 19 Dec. Bekendmaking Wedstrijdproigrammia d.d. 24 DeCembfer 1933: Aamaezien dit ia,ar de le Kerstdag op eteni .Maandag valt. derhalve hierdoor fel v,am vereenigingen voor het feit geplaatst zullen worden, moeilijk een oompetitiawed< strij-d te kunnen spelen, wegens afwezig- beid van meerdere spelers, zijn de aan vankelijk vastgestelde wedstrijden oip bo venvermelden datum. ,to,t nader te be palen datum uitgesteld. De Seer. Comp.-leider R.-IC. Z.V'.B. D. EVHRA ARD. Gevecht in Aljeli. Het departement van oorlog heeft' het vclgende teletgriam van den .gewestelijk' militiairan oo,mmaudan.h van Atj-eh ont vangen: In Lhong aangekomen, ,ooitvina! ik heit bericht, dat kapitein A. J. Haga bij aan raking met den vijand was gewond. Mij naar Kampong Passi begevende, trof ik bij paal 60 een brigade marechaussees! eau met kapitein Hagta,, die door eigen vuur zijner brigade een schot in den buik had bekomen en l evensgevaarlijk was gewond. Elem marechaussee ha,d een klewanighouw .aan den bbvenarm opgeioapien. terwijl 2 dwangarbeiders klewanghouWen resp. aan den onderarm en het hoofd hadden btekoi- m'en. Een kwaadwillige is gedood. Onzer zijds zijn glaen wapenen verloren gegaan. Da vijand wordt vervólgd. Het Legerbestuur ontving ,e!ein tele gram van dien gewestelijfcen militairen commandant van Atjeh, waarin werd medegedeeld dat kapitein A. J. Haga, d«,e bif aanraking met 'd,eni vijand was gewond, des middags te halvijf is over leden. GOES. Hedenmiddag vergaderd,e die: Raad Alle leden aanwezig. Bij de ingle- kornen stukken was een afschrift van het K B, waarin het bekende raadsbe sluit over de dekking" (jer tekorten van het Gasthuis werd vernietigd. Naar aan leiding hiervaiï was ook een schrijven van het Gasthuisbestuur ingekomen waarin geëischt werd, dit de gemeente nu zoo spoedig mogelijk alle tekorten, op da diverse rekeningien (in totaal f76.0C0) zal voldoen. De voorz. vond het wonderlijk dat, dusdanig werd geschreven door 'iri be stuur dat in 1930 da begrooting vain "28 nog niet had ingediend. Het stuk ging in halnden yan B. en W. om! advies. Het voorstel tot het invoeren valni 'n verordening op precario-rechten wlerd toegelicht door den voprz., die p.m. ziei dat de uitvoering" d r verordening gelen 'axtra-kosten met zich brengt |en! da|t' inzalce deze aanslag beroep ,op dan' raad mogelijk' is. Dhr. v. d. Wart had penige beden kingen en dhr. de R o o, voelde ier heelemaal niets voor. He; geldelijk voor deel leek spr. njie! evenredig pari de, moeiten en oinaangenaamheden. Dhr. Jonkers vond veil goeds in het voorstel, m'aar vond dat het tej ver ging. Spr. zou de kleinigheidjes als luiken, haakjes en erkertjes willen schrappen. De voorz. was daar tegen; pten, wdst dan niet waar het einde; is. Na nog eenig debat werd beslofeinl ■die kleinigheidjes :pr uit tö laten. Hiervoor werd de verorden'ng attikels- gewijzen behandeld er verschillende dini gen geschrapt. (Zitting duwt voort.) MIDDEiLBURG. Aanvoer op de.graan markt matig. Kleine gipciieinei Elrwtan f 9 9,50, KroomelrWten !f 1011, Sehok'keirs f 1213,50, Lange bruine boomem i'8,50 9, Riomdei t'1213. Witte baonein f 16.50 —17,75. Aangevoerd door Wialcheirsrfi© boerin nen: boter f 0,8ir/a kjpie'ierein f! 5,25, pioeh je-eieien 1'4,25, e,endef'eiriein f' 5,50a»ng!a- voerd dooir !h,a,ndelaircinbofer f 10,83, kip- eieren f 4,50, ippielje-eniaren t! 3,50. .Kiand*- eieren f4,50; partieulieir» pthij's: boifor f 0,90. kipciierem f! 5.50, ipioelje-eieran f 4,50» qendeieren f! 5,50. De nieuwe Kull,ujkampf. Naar de „Kölnisehe Zeatung" uit Recklinghausen meldt, is daar de katho lieke priester Lobtnann in hoahtenis gteno men. onder beschuldiging van beleediging van het staateigezag. Alle groote kiaitjujlieike bladen in Beieren zijn verbaden, omdat zij den inhoud' van een bisischioiplpeilijk schrij'ven over de arres tatie van katholieke priesters te Mtinohe» hebben gapuibliceerd. VeilingsYi're.eii. Zuid-Bertlind te Gnes Veiling: van 19 December 1933. Apipieis: Goudreinetfen extra t'1726. A 11417. B f 12—16, C f8—12, zuiie Bellcfjeur extra f'18, A f 1617, B f 11 —16, O ff 6—11. Sfee'ra,pe!pis f19. Court Pc.ndu f 9, zoete Armlgaarde f 912. zóefe Campagne!' f' 610, zoete. Bellefleur f 15 —8. zoete Joop tl 6. Pomme d'Oranje f 9 12. .Geld. Hola art ï!6—7, Uitschot en SteraiPipels f'l4, aljes pier 100 Kg,; Peren: Comtesete de Paris extra, f24. A f23 B f19. O' fll14, Kleineer extra f, 1213, A fll—12, B f9—11. O fj> 1. Giclsier WlLldeman flO-14, Framooifl Borgiea; 'f79. 1© Our,a f9. Winter Louiw- tjeis 'f' 810, Stj, Remy f' 910, Pande:- paer f'910, Uitgcihiat iplereu f24. alle oer 100 Kjg.Civers'an: Tamateni f'll- 17. Mispels f'78 .beide pier 100 Kg., Bloemen f3 par 100 plot, Kipteieren f 4— 4,10 per 10Ö shukö, Ha.ze^i fl.662,18. wilde Ganzen fO,760,80. wilde; Konij nen f'0.54. Fazanten f 1,031,20, Patrij zen 1'0.37 —0,43, Elenden f 0,25—0,30. alia per stuk. Groontenveilinig Van 20 December. Spruiten f' 1821, Witlof f21—23 Wnnpeen f4. Kroten £2.702.80, TJieu f'l.102,10. Ra.pcn !P0,40. alle pier 100 Kg.. Roode1 kool f 1.505.30, Groene Sa,- v.eyelk'ool f'33,10, Gel© idem f66,10. Knolselderij f 2,40—5,80. alle per 100 st. Eenden f'0,24,.per stuk. Veilingsivereenigjng Kapelle-Riczelinge. Veilin gvan 20 Deoeimber. Kleine veiling. Appels: Goiudreimebten 623, zure Bel lefleuren 316, Groninger Kraan 612- ■Armigianrd 310. Hollands zóat 29 zoete Oampaigne. 39. .Huismanjszoet 5 8. Zoete Ruster 57. Vla,aansche Hiollaarit 35. Gpurt pendu 46, Pomme d'Orauga 7, Tafelappels 810 cient; Parem: St. Retay 310. Giesar Wildeanian 4. Klei neren 312, Winterlouwtjes 810, Pondsperem 58, Winherbargiajnatt'en 7 aent. alle per Kg.; Diversen: Spruiten: 1214. Witlof 523, beide per Kg.; Roodei koioi 36 cent per qtjik; Eieren f4,204,70 per 100 stuks. MIDDELBURG. Veiling van 19 Dee.? veldsla, 2733 oeut, spruiten 1026, wit lof 1126. sehorseineeren 1519, kool-ra,- pen 14. peën 39, uien 13. kroten 3 4, rood© kool 13, witte koiol 13, bruine bpanen 1013, witte boonen 12 14. tomaten 1314 oent, alles per Kg.; rapen SVs cent, iprei 61/213, eelderi© 1 51/2- khoXselderie IV2'5Vs cent, allee per boe; sa.voye koiol 2Vs5 cent, raode kool 21/23. bbere ko,ol 1'31/2, witte lcool 21/2. andijvie 22V2 oent, alles per stuk. GOES. Overleden: Dingsnis Willem v. Wel 8 d.; Hubrecht van Dalen. 80 j.. aehtg. van Jaciaba JoosSe; Johannes Pie- ter Somier. wiedn. van Maria Delneij', 69 j. ■Jan Adriaan Blanker, 61' j., ©chtgeniaali v. Pielternella Strijd. Geboren: Johanna Geertiruida. d. v. Gerard Meefu-Ws'e en van Abtrahamina Van IToute. ©ehuwd: Ja;c|abuis :Joh,anneisi Liiplïjin» 36, j. jm. en Neeltje Adriaua Hjibels, 41' j. MIDDELBURG. Bevallen: P. J. Gle- rumDuinkerk©, z. Overleden: 0. de Nood, 22 j., ongeh. z. L. Th. BeiursWens. 78 j.. wedn. van S. B. van Hout; C. M. Wabeke, 69 j.. wied. V. H. v. Iwa,arden; C'. P. de Vroom©, 80 j.- wed. v. J. .lapse. KRUININGEN. Geboren: Jacob Adri aan. z. v. Abraham Hendrik v. d. Ejnda en Dina Mania Bruijinzeel: Keimp© Pieteir. Z. v. Nanne d© Haam en Maari Pieter- nella van Poelje; Prank Eduard. z. v, Honore Coljuaert en Mairgiaretha Jtohauna Jiaoobia Sloek. IERSE'KE. Gehuwd: Pioter Johannes! Sinke. 24 j. jm. en C,aitihiariina Zuidweg! 24 j. jd. Overleden: Oornelis Hairtoog ,76 j„ we duwnaar van Cornelia Sandeei; Piatar- nella. Kost,er. 48 j„ edhtgen. van Hendrik Pieter Praat; Johanna Adriana Meijer. 47 i.. acfhitgteu. van Piater V. d. Berge. Trekking van 19 December. 3 die! klasse 2de lijst, f' 25000 3108 f 2000 19520 f 1500 2939 f 1000 2661 9121 f 200 325 11840 f 100 2835 14317 14845 15994 17688 Trekkkingi van 20 Deoember. 3de klasse 3de lijst, f5000 15152 iflOOO 4755 f 400 2063 100 90 1837 Hiet getal 13. Ongeveer twintig jaar gelediein vroeg een ibewonér vja|a ben der voorsteden van Melbourne een. telefoon aan. Hij kreeg als nummer 274, van welk getal de som der cijfers bedraagt 13. Toen hij' na ecnigen tijd verhuisde, molest hij eén nieuw telefoonnummer aanvragen; dit maal kreeg hij het nummer 373, waf eveneens bij optelling der cijfers 13 oplevert. Bij een tweede verhuizing, opr 13 October, kreeg;hij het .nummer 0513, Ondanks dit alles. Keefi: de mnd zicli nooit over bijzondere ongelukken te be* klagen geha'd 1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3