DONDERDAG 21 DECEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES INGEZONDEN STUKKEN Voorzitter f IN HET KRAAIENNEST 3 Od helt- micinent, komt er in kolonie® en moederland 'n lichte neiging op om 'n heel klein Beertje meer ruggteguaart te too" ne'n Vandaar dart ons land de voriga week de eer krejag va,n ean Japamsjeha tiext iel delegatie om de Hollandsche au- h rxteitien en it'elaniaHidhbeindie® eviem uit te hooren. GEM ËNGD 'NTEU WS rinss ingevolge de gewijzigde auteurswet een monnpolistaBchi karakter heeft gekre gen, nieuwe tarieven v>or heit bioscoop-» bedrijf heeft vastgesteld, volgens welke aan Buma in het vervel?, voor muziek-aiuj- teursrechten bet,a,ald zou moeten worden vijfmaal het beidraig, heitwelke tot nu toe -a,an do beide hier te lande gevestigd! ge weest zijnde bureaux (Sacem en Bfuima.) werd betaald. De Oiai je ver e nijrint- Dinsdagavond hield de onlangs onge richte üran.ievee eeniigin? mn mali? be zette vergadering in de bovenvtaoirzlaat van St. Joiji. Do voorzitter Van het yoprlaapig! be stuur. die heer W. A. den Hollander, her innerde er sua® hoe in beginsel bteWiett is eene Or.a.njeverqemigimg «p te rioh'tlan. Er waren direct twee straomipgen, name lijk voor een christelijke- en voor een alge meen? Oraujeverqeniisjing, tot de laatste is| besloten. Hef voorlotoipl? bestuur heeft geïnformeerd naar de statuten en hielt reglement van andere dergelijke yi.gcieini, gingen en hoopt die nu straks in meer huishoudelijke vergadering te behandelen Spr bracht naa.r vo,eeai, dat het doel dar niduwe vereeniging .geenszins is om eon* cnur-eintie aan te doen aan „Uit helt. Volk— Vi.or het Volk" dait steeds op- uitnemende wij'zel voor herdepkiin? van. Oranjedagen zorgt. Maar metn meende tpoh wat meen: bielangstelling voor Oranje te moeten wekken. Spr. wiL niet treden in beooir- decling van de geste van heft bestuur Va® „Uit het Volk maar het werken laat toch wel iets ta wensehen over. Eïr zijn verschillende klaiclhlten van vereemiigingleri, dia zoude® meide willen werken en diilo wellicht door een onwillig verzuim bui tenge,sloten blijven. Al deze ovierweigiiv» ge® te gamen leidde tot oprichting der Oraujcvereenijgin?. Maiair reeds in de q.ir» stel vergadering iisi vastgelegd, dab men alleen kan optreden in overleg miet „Uit he'fc Volk Hierna was het woord aan den heer mr. P', Dielemu®, die zeidc zioh aan te sluiten bij de gedaiehibe® va,n den voorzitter on die ooit meende. dart men geen pa-ribje in mag nemen tegenover „Uit het Volk Dit mar tuurlijk niertj omdart die vereenigin? pen heel ander karakter heelt dan een Oranjia- vereeniging. „Uit het Volk'' meent ziao'n beetje het moiioj ©(ie v.cwr de Oiia®jeffar.-'ke.n te hebben. Hert moet erkend, dait zij dis gpod organiseert en waainom zoiu men haar dan moeiten verdringen. Maar men moet meer rekening houden met alle kringen der bevolking en niet een icienzSjdig bastjwu hebben. Da beer ,W. de- Graaf, voorzitter van „Uit het Volk bracht dank voor de uirt- noodigimg van het beftiwu- dier vereenf1 ging, Spr. melende, dart „Uit het Volkten opzichte van het. herdenken van Oranje- dagen steeds veel heeft gedaan. Verarbei den» teilen somde hiji op. Spr. vraagt of men het nu geiwenisdhrt vindt, dat in een is,tad met 18000 iuw. twee, vereanigdnge® zij® m«t analoog doel. „Uirt hat Volk doet wart het kan, maar het is toch zeker een zaak vflfl wijs beleid, niet te ver to gaan. De, voorz. herhaalde, dat steads zijn bedoeling wag, dait men moet gamenwer- ken. Dei heer Dieleman zatte nogmaals iu heit boft uiteein het versohil tufsschenJ beide vereenigingen. Men moet zioh in de® n'euwen toestond inwerken. Da lieer De Graaf bracht dank aan den heer Dieleman voor zijn wooirden, vac?: Oranje moeten allen een zij®. Spr. ontkende dait „Uit, hat Volk meent een monopolie te hebben. Op! 30 April is ntete gedaan, omidait het bestuur voor eieo. tekort va® f 4ÜO fat 500 van 24 Apri lzat. Mef zijn wetan is oo® inoodit oen vertsniging uitgjestoten. Wptt de bleStuiurs- bezetting betreft, zegt spr., dait er jjaeds jaren een Katholiek in hetj bestuur zult-, vroeger zooveel mogelijk ook eten Israëliet. Voor de. Pnoteftantsicih-tllmistelijke leden aart eerst de heer Enklaar, toen da haqr Coiumou. Deze ritomidc 3 namen vain op volgers. znaar ,alle bedankten. Toen was hot Ie la,at verder te zoeken, maar men wil gaarne weer iemand in het bestuur op nemen van die zijde. Hierna ging de ver gadering over in een huishoudelijke. IJsisfp irl. Ondanks da dooi zijn eergisteren de ijs- wedstrijden voor militairen doorgegaan,. Vooral 'bet kampen tesischen een- vijftal van de S.D.O.A. en een vijftal Va,n de marine in de middag.uren, ti-oik veel pu bliek. Na, afloop fon-mcerde zich een stoet mat heit marine-muziekkorps, dat zioh tijdens da wedstrijden reed sdapipei- geweerd had. en trok men van het Bei-plein naar de Markt, naar de bovenzaal van „Dei Ver genoeging" belangeÜQOii denr cthr. La,- ga,aiji voor dei prijwuitdeelinig Jresdhikbaax gesteld. IUofmiijcstolleicue. Dei eommi-sie voor vakopleiding^ ontwik keling en lOuitspianuing van werklooize® te Middelburg, mocht evenals het vorige jaar van B. en W. toestemming! ontvangen, ,ap Zaterdag 23 December een bloempjes-' dolieiOto tQ houden, waarvan de opbrengst beistemd is, voor haf ontspanningswerk. Heit openstellen van hat ontstflauningls- lokaal voor onze, werkloozen, voorziet in een behoefte, in de,n winter 19321933 werden ni-ert minder dam 4500 bezoeken gebracht, ook nu is de belangstelling niert minder, aan 180 per-ionen word reeds aan toegangskaart uitgereikt. WarkLaazen. van alle richtingen brengen er hun tijd door. Veel is er ruoodig om dit werk tp kun nen verriiMcn. De eommigsse doei dan oiok gen drin gend beroep qp ,alle inwoners, om dit work te steiunen en zij; vertrouwt- dat da op brengst van dn college zoodanig zal zijn, dat zij haar werk den geiheelen winter zal kunnen voiortaefcte®. Aanvulling Raadsagenda. Voortooipigw vaststelling vlam da gemeen- terekening' over het jaar 1932 met de daarbij Lrfioorenda bedrijft Rekeningen. Benoeming 2 leden in de Commissie va,n Toezicht op li,et Middelbaar Onderwijl. 1. Va.eaturei (bedanken door dhr. G. A. H.a,jenius): Aanbevielin.? 1. Dr. H. Snoek; 2. dhr. J. M. van Bommel van Vloten. 2. Periodieke aftreding van dhir. Mr. J. A. A. Fransen van do Puttec aanbev. I. Mr. J. A. A. Fransen van da Putte, 2. Ir. J. van Poelgeest. Geslaagd. Onze vroeg,,,.re stadgenoot, dhr. A. J. M. v. Kalmtho.ut, thans leeraar aan d-e kath. H.B.S. tö Rotterdam, slaagdia ear- gisrtc-r t,e Anisterdaim voor het dootcraal examen. Germannsche taal en letterkun- dci (Duit,sell). Nationale, avond. Gisterav-ond Werd in de, biodcoopzaal van „Slot Owfcemdeeen groöto nationalem a-vond gqgleiwen door het Vrijwillig Lsimd- st ormkcri-a Motorci i st, afd. Zaelond. Da zaal was bij-kans gichael bezat toen de aid. commandant, dhr. Per.-unt Snoep, zijui .openingswoord sprak. Teastomd daarop stpcelde de Marinie-knpt'l hut WïlIhiölmuS. A'ijgcwi seld d|0,or muziiaknuanmeas hielden da heemen J. Polak en jhr. J. Feit.h nog oen causieriotjevooral jhr. Feiiöh was met zirn hof-ameedote, goed o,p dreef' «n licit de zaal gnuiven. Na, een bijzonder mooie en voor den avond getuigende iïlrn volglda 'n pauze, waarna nog 'n varieianemd muzi-ak- en tilm-program van tien nummers werd af gewerkt. Ver over elf uur lc'wa® pas het einde. Collecte crisiscomité. Dc, opbrengst, der eiisteoollecte bedraeig deze week f 68,67. Ktincmisihci Ê-pijsnitdcrling. Naar wij vernemen zul dehcar T. Fa- be.ri,1 de Jonge;, secretaris der E.onomi- scho Spi,muit deeling. Vrijdaig 22 Deoember a.s. den dag herdenken, waarop- hij 25 j-aar lid zal zijin der Goesiseha Eaonomisdhe Spijisuit'deieliingj. liet bestuur he,eflt dan ,ook' gemeend cloor dit zeld'aame feit, dezen dag ni-at opgemerkt tei laiten voorbijgaan» Wij-l do he,er T. Falberij da Jioniga zoovoel voior bovengenoemde instelliipg heeft gpclaan. Er zal een racetptia plaats vinden Vrijdag avond. 22 Deicember, van 89 uur iu het gebau-w der Spdjynifdeeling aan da Kleine Kade, teneinda oen ieider in da ge- tegenheid te stellen hem geluk te weu- stfhen. Alle N. S. F. en PiiltdPSfrOtJHTvL- LEN zSjn voorzien van electra-dynamische luidsprekers. Vanaf 137.50. Hoofdagent: J. M. Polderman, Goes. (Adv.) Hoi'dfken-kerlu'. Dc raad vergadev,- de Maandagmiddag. Met alg. stemmen wordt herbenoemd de aftredende com- misde tot wering van schoo-lverzuim voor wijken A en Ci:i wijk B in de Vacature F'. V-erbeem, Éz„ M. Verbeen Pz. en in de vacature M. G. Verbeek, A. Maar- t-ense. Als lid van liet Burg. Armbestuur in de vacature J. Holle-mans, L. de Bart Cz. mot 5 st. tegen 1 pp M. v. d. Ree. D-e aanbeveling luidde: 1. M. v. cl. Ree; 2. L. de Bart Cz Dhr. Boune gaf vooraf de wenschclijkheid te ken nen, dat alle gezindten in het Armbe stuur vertegenwoordigd zouden zijn. Tot lid van de commissie van toezicht op het L. O. wordt herbenoemd h-et af tredend lid M. Stcijn. Besloten wordt ten stuk grond aan den Poppotubtnweg, ter grootte van 61 roeden, te verkoopen aan C. Chamu,- leau alhier voor f 244. Daar roet het nieuwe jaar weer zal blijken dat de gemeente alle verjalichle betalingen niet zal kunnen do-en, even als vorige jaren, werden B. jen W. gemachtigd een kasgeldlecntng aan te gaan van f 2000 op zoo vo-ordcelig mo gelijke voorwaarden. De R.-K. Landarbeidcrsbond vraagt aan den Raad een Kerstgave voor de werkloozen cn een kolentoeslag op de bijdrage der kassen. B. en W stellen n-m financiieele redenen \oor afwijzend te beschikken, doch gedurende "dein trekkingstijd der ka=s»n (7 weken) Icoc lentoeslag ad f 1 te geven aan. hen, wier gezin uit meer dan 4 personen b-estaat en werkloos zijn met dien verstande, dlat da regeling aan B. en jW. wordt overgelaten en. wel in dien geest, dat zij gemachtigd worden de toeslag niet t© geven aan gezinnen, die naar hun mee- ning daarvoor niet in aanmerking kot- men, al besta.tt het gezin ook pil vier personen, maar daarentegen vvèl, wanr neer het gezin kleiner is, doch als er b v. ernstige ziekte in het gezin is Na eenige discussie wordt dit voorstel met 4 tegen 2 st. aangenomen. De voorzitter verzoekt den leden nog die meest mogelijke medewerking cn hun invloed uit te oefenen, opdat liet- dlelfwerk in het waterschap Hoedbkcns- kerke. dat als object voor werkverschaf fing is aangevraagd zal slagen, zulks in het belang der werkloozcn. Ze kun nen hij kennissen op medewerking aan- dringen-. Bij de daarop gevolgde rondvraag .in formeert de heer Boone naar de vloesclv distiibutie en eventueele verstrekking; van goedkoope boter (margarine?). Dit zal w-orden onderzocht. Wolphaartsdijk. De gemeenteraad al hier heeft besloten, op verzoek van den Ned.. Chr. Landarbeidersbond, c-en bij slag op de kasuitkeering aan de werk- loozen toe te kennen van ten hoogste 10 cent per dag', voor zoover het hoofden van g-ezinnen en kostwinners zijn, en voorts, om' aan dezen ook een brand,- stoffenlbijslag te verleenm van ten hoogste f 1 per week. aen en ander ijerekend inaar de gezinsomstandigheden en gezind-,behoeften en behoudens mach tiging van 'diejn minister van so-cjala zaken. Voorts zal ook worden verleend aan dezelfde personen, een kerstgave van f 2.50. De met-georgairiis'eerden zul len mede in deze kerstgave dcelen. De raad droeg B. en W. pp, aan Ged. Staren te berichten, dat hij mies pccoord gaat m-et het voorgenomen besluit v i,n Ged. Staten tot tijdelijke ko-rt.ing op do jaarwedden van dein burgemeester enz. met 12Vs pet. Hij was van oordeel, dat de financieele toestand van dc gemeente tot een zoo sterke korting geen aan leiding gaf. Uit psychologisch oogpunt voelde de raad wel voor korting, doch hij zou niet verder willen gaan. dan tot S'/a pet. Naar aanleiding van de opmerking- van den heer Snoodijk steunde de raad het bezwaarschrift van B. en W. tegen die aanvrage om concessie voor iaën, autobus! erbindjng GoesWolphaartsilUc bij opheffing van dc Zuid.Bevelandsohis tram-, ingediend door J. ,M. Krijger1, te (joes, o.m. ook op grond', dut een aanvrager om concessie uit deze ge meente een aanvrage beeft ingediend, aan wien de raad en ook B. en \V. liever de toestemming verleend zagem, n.l. aan J. Eggebeem, die ook Dud- Sabbinge. het tweede dorp in de ver binding zal opnemen cn van wien ver. wacht wordt, dat hij bij druk verkeer spoediger zijn reservebus in dienst kan stellen dan een Goesche ondernemer. Op voorstel van dm heer van Oeyeren besloot de raad een adres te richten tot het hoofdbestuur der posterijen, om uitbreiding tan openstelling van het poststation, dat tegenwoordig zoo over laden is met werkzaamheden, dat het vaak voorkomt, diat belanghebbenden, lang moeten wachten, om geholpen to. worden, en soms onverrichter zake moe ten vertrekken, wat bij postpakketver- zending éénmaal per dag en dc 'toch reeds zoo ingekrompen vervoergelcgen- heid tot ongerief en groo c schade aan leiding getft. VH tri enk ek. Viergadiering van den raad dezer gemeente op. 14 December 1933. De notulen .van de vorige ver gadering worden, voorgelezen en aldus zonder aanmerking vastgesteld., De navolgende .ingekomen stukken worden voorgelezen, e.x voor kennisge ving aangenomen. a. Goedkeuringsbesluiten van Ged Sr van Zeeland op geldlee. lings besluit van f2000 f42700 -en f2300; b. idlam op het besluit tol aankoop van het huis bewoond door den heer I.. Stokx; c. brief van Ged. Staten van Zeeland waarbij de verbetering gedeelte (in kom 's Heerenhoek) weg 's Hccrenhoek-Hein- kenszand financieel geheel wordt goed gekeurd,; d. brief van hetzelfde College betref fende de installing van aen auto. en bloc, menmarkt te Oostburg ;.n waarbij humo ristisch werd opgemerkt dat de bloe menmarkt gehouden wordt ter neutrali- seering van den benzinelucht op die; automarkt en de automarkt om even tueel gekochte bloemen op de markt gemakkelijk met een pas gekochte 2e hamdsche auto, thuis te krijgen. Besloten wordt hceren Ged. Staten te adviseeren geen tijdelijke korting van I2V2 pet. op de jaarwedden van burge rmeesters enz. toe te passen, maar eene van 8V2 pet. Het lid Mcnlicere stemt te. gen cn betoogt dat c-emci korting vani I2V2 pet. noodzakelijk is. Mede worden voorgelezen d'e adviezen van Ned. Bond van gemeente-ambtenaren en van de Algemeene R.-K. Ambtenaren vereeni- ging, welke beide afwijzend tegen deze korting van 12V3 pet. staan. Uit bet voorgelczeno blijkt duidelijk dat in Zeeland voor de bedoelde functio narissen de la g-tte bezoldiging geldt met de hoogste tijdelijke ]c°rting wanneer I2V2 pet. zou-gekort worden. Hierbij tre den verschillen op va'n f 1000 oor eene kleine gemeente in Groningen en Zee land. Op voorstel van B. en \V. wordt met algemeene stemmen besloten ook dit jaar aan de werkloov n eene Kerst gave te schenken. De vooizitter deelt mede, dat bij den strengen vorst door B. en jW. aan de werkloozen een kolentoeslag is verleend op de crisis-uitkeering. Hij geeft uitleg der bert kening va,n dezen toeslag, zoodat een werklooze met 2 wicekstempcis over die week 2/6 toeslag ontvangt, voor 4 stempels 4/6 en voor f> stempels dien geheelen toeslag. Aan B. en W. wordt opdracht ver leend nogmaals, bij het voortduren va'n de vorst, kolentoeslag te verteenejn, waar die voorzitter opmerkt dat over toeslag op uitkeeringen uit de werkloozenkas gecnerkri subsidio van het Rijk wordt genoten. Hij vraagt daarom machtiging ook dezen toeslag te mogen verleene/i. Na eene verdediging door wethouder Raas wordt ook deze machtiging ver leend. De veldwachterverordening wo.rdt ve|r- anderd in deze voege dat b.v. .niet meer wordt gesproken van „aan den veld wachter wordt een rijwielvergoteding go- geven van te.n minste f25", maar van f 25. zoodat de woorden „ten minste" uit de verordening worden gelicht. Bestaande woningen zullen in de niieiUf we verordening vrij blijven van verplich te aansluiting aan de Waterleiding.' Wierkverschaffingsobject 1934 wordt geheel goedgekeurd en zal bestaan pit het als sportterrein klaar maken Ferrer weide. Hieraan is tamelijk veel werk te doen. zoodat meerdere werkloozen werk zullen hebben gedurende 14 a 16 weken. Rondvraag leverde niets bijzonders op. Daar dit de laatste vergadering is voor 1933 dankt de voorzitter de leden voor de aangename samenwerking dit jaar ondervonden. Hierna, sluiting lersekie. Djufidagavcnd werd deze ge meente ppigescihriktl dooi- de brandklok. Er bleek een binnenbrandje ta zijn uiftale- breken in de woninjg van de® heer C. da K. in de Broeide Schofte. Door onadhrt- zaamlrdd met oen petrpleuimLaimlPt was de bedstede in brand geraakt. Alvorens da brandspuit, die reeds was uiiitjgpruikt, dien brand kon bereiken, hadden buireu. m'et «m- mera water reeds den brand geblusehrt. Er is veel waiteiScfedc. Piervliet. Toen de landbouwer M. alhier deizer daigen des morgens in zijn sehuiuir kwam. beimerkta lïij dait, van de i0p een ttoirschvloer aanwezige hoeveelheid graan, een achttal zakken gevuld met tarwe, ieder weigende 75 Kg., waren ontvreemd. Van de, dader<-s) was geen spoor ie beken nen. Smuli'ktlariji aan de grens. In dei pmigevinig .van Koewacht, Olinge. Slekene, en Moerbeke Waas wordt den laatsfcen tijd veel sacharine gesmokkeld, Dc smokkelaa rs' btischikken over v&r- acheiden» auto's. üeizer dagcai zijin de smnkkebxars in de val gcloapen. De smokk,el-auto werd in bieslag- genomen en enkele personen war den aannjehoiuden. Tel Stekone 'heeiifc de. Rijks,waiehti ook gesmokkeld vee aangehouden, dat naar die el allen van De Klinge werd overgebracht, Tu Koewacht werd, 111 de rHhiting van St. Jans teen e® Kat,elle-Brug, veie] suiker in beslat? igemomen, die per balen van 50 kilo over de grens wa® gebracht. Al de. smokkelaars konden vluchten. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Cnmmissie vuur werkten sSeiizurg te Gors. Stadgenootcn, Uit een. verslag van de opening van ons ontspanningslokaal voor werkloozen, is u al bekend, dat op Zaterdag 23 Dec. a.s. een z.g. bloempjesdag gehou den zal worden, ten bate van werkloo- zenzorg. Een aantal jonge dames zullen dien dag op de straat, langs de hulzen, aan de kantoren, en, als het. vriest, ook aan de velen, die zich op het ijs vermaken, hulsttakjes trachten te verkoopen; |d|ta geheele netto, opbrengst daarvan zal be steed worden voor nuttige dingen, hielt ontspanningslokaal betreffende en, in dien er voldoende inkomt, ook voor ond'erwijsbela ngen ten behoeve van werkloozen De commissie, die deze zorg op zich nam, leeft in het vaste vertrouwbn dat er voor al dien arbeid reeds zoovteel sympathie in de gemeente' is dat een herinnering daaraan en voor hen, die met dat voornemen niet bekend waren, een kennisgeving daarvan, meer dan voldoende is, om een ieder, wien zoo'11 takje wordt aangeboden, naar vermo gen rijkelijk te doen geven Waarvoor bij voorbaat dan ook reeds onzen hartelijketr dank!, Goes, 21 Dec 1933. D>e Commissie v oor Werk- lcozenzorg F. G. C. ROTHUIZEN. Voorzitter. A. HOEKSTRA. Secretaris. Oproep aan ons Ncderlandsclie volk! Gij, duizenden cn duizenden, die in de laatste twintig jaren die Heilig-Land- Stichting hebt bezocht, gij kunt getuigen welke grootsche Christusjbelijdenis hiter in het hart van Nederland werd ge schapen. De Heilig-Land Stichting is het mid delpunt geworden, waar Christenen van allerlei richtingen: elkaar ontmoeten in die liefde tot Hem, Die in Zijn testament verlangde, dat we allen één. zouden zijn. God alléén kent de velen, die pp de kronkelwegen dezer aarde Hem uit het oog hadden verloren en na een bezoek aan de Heilig-Land-Stichting hun leven weer zijn gaan oriënteeren, naar Hiaml Die dezelfde is gisteren en vaïrdaiag en ten eeuwigen dage. Gij allen weet, ojj welke aamgrijplendie wijze u hier Gods groot liefdedaden aan schouwelijk worden voorgesteld en hoe deze Palestijnsche omgeving rrJet hare veelvuldige monumenten; u mfct liefde en dankbaarheid aan, God doet terug denken. De tijd is nu gekomen, dat wij u al len vragen, uiting te geven aan pw ge loof in en uw dankbaarheid voor .Chris tus. De Groote Basiliek gaat op de ter reinen der Heilig-Land-Stichting verrij zen als een nationaal symbool van liefde tot God - en van onze broeder lijke eensgezindheid in Christus. Ons geslacht gaat zijn, geloof aaln Jezus belijden. Ons geslacht gaat aan 'de komende geslachten getuigen, dat in dezte benarde na.oorlogsjaren in ons land Tiet christe lijk geloof niet is verminderd en de christelijke offervaardigheid niet hibeft leeren rekenen Voor den grootschen opbouw van dit monument met internationaal karakter, rekenen wij op dan steun 'en de bereid willigheid van groot ,<»n klein van personen uit allerlei richting 'en giet zindt'en kortom va'n gansch ons Ne- derlandsche volk. Bestuur Basiliek-Stichting Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beerenb'rouck. J. Nijst, secretaris. F. Hoekx, penningmeester. B. J. Brenninlcmeijer.. Rev. Prov. Dr. M. H upperts. Rev. Prov. A. Sant, Prof. J. Schmutzer. Prof. A. Steger. Rev. A. Suijs. Sbairei concurentie. Janan heeft de Nederlaudsohe textiel, producten met, cén gebaar va®, de Oost- tndische markleu W'egigevattejd. De onbe- nuUiae-goedaakkigie lankmoedigheid van dd Indische regeering, maast de domkoppig,a tv 'uding va® de Twenrtseha industrieelen Bod den Japanners een pracht van ge legenheid cm liu® slag te slaan.«n zo hebben dit uieit nagelarte®. I).e, Japansdhe faeersn aijn meifc v.ael strij kage® ontvangen een lunch stond voor hen gereed en ieder gedroeg izieli ol Nederland van hun gunst afhing en niet omgekeerd. Enfinwiamnaer mein lm liet Fa-stuk van „Schoerdier en Schaapvoor liaart-rtjgenoemd! slachloilli'er wil spelen, moet, men mis- scihiem wel «r,g rolvast ziij®. De, pers is ook al apl da delegatie; aan- gleultevend. Mijnheer Okada zei o. m. meï helt onsohuldiasti gezicht t«r wereld, dat Japan v,a® den prins geen kwaad weat en dö delegatie niate anders z»,u doen da® in ai wacht ende houding te luisteren. Wiafc die Japansche karto«mt>jeiS-öciniC!ur* reutib in Nederlandseh Oost-Indië en eventueele maatregelen va® rqgqerings- zijdia daartege'n betreftop geruchten wiL- clei de 'delegatie niet afgaan. Dhr. Okada woes or on - wederom hield hij blciwon- darens'waardig zijn lachen -dat die Ja,- panische ekumeuirrcmitiei volkomen fair was. Nu moict men wielten d'a.t J,apau am to aom- curreerie® zflj'n tetiaialmiddel de Tem met eventjes 60 pracient in waarda hlaeft verminderd Nu moert men weten, da,fc dia Japansehie ;arbleidea"S gedwongen wordie® tegen hongterloonen een slavtcnihasteian va® onbop'erkton arbeidsduuir te leidien. Nh< moet men nogmaals wefen, dat de Japan- schei fabrikanten niet aarzelen om da aldus Vork'rogan goederen miet valsehe fa briek smerk»n te voorzien. Zjoto onthuld,a de,zer dagen liet EngelsPhe parlementslid Procter, dart op JajRanisahe katoentjes bru taalweg: „Made in Lanca-hire'' (Enge land) gedrukt stgiart en dat avon vrijjnoiadig alle, elders geweven stóffen worden nage maakt. In oen ernstig periodiek zagen wij1 om deze itorzlaiak Japan ervan fcfeschuidigd diart het oen handelsjxulitiek van piraiton Vollgti. Taefc zc-igt de Jaipansdhei delegiai'.io: wijl voeren een qoncurrentie die faiir is; tioeh gaat, men bij' zulke uitgiesproken kwaad-, willigheid niog ipnaiten nis miert gelijken. Hert zal allemaal welt uitermate di plomatiek en voorzichtig zSjn, docrti wij voor ons 'weten zeker, dait indielni 'da Nialerlandscha en Indisah.e regaci'iiiigs- „zi/da" i<oo zacht en qoapol wordt gehiou- dein. J.apan onze pverzeosche bazibting|en, in, de® volle® zin - das woords van taboe® zal blijven geven, alle feesbcÜi.jke lunch,|>a en suikerzocite 'Ooniplimemhen ban gpiijf. UITKIJK. Aula tej water. Maandagmiddag is opi den boet Nieuwe GcnweiKabtensinigel te Gouda een ambo met vijf .personen pp heb ijls gereden, er door gezakt en geheel onder water ver dwenen. Door hert kranig optreden van die® chauffeur gelukte het de inzittenden, dia in ernstig gevaar hebben verkeerd, te redden. Het- ongeluk gebeurde met «en uit de richting Wiaddinxveen over den weg langs da Gouwe komende bestelauto van dein Boter- en kaashandelaar K. Snoey uit Moordrecht. De wagen werd tesituutrd door den 21-jarigen Snoey zelve, terwijl naast hem in de cabine de 53-jarige touw slager W. Ooisterom zat. Achter iu den laiuba Bevonden zich drie vro.uwen. de 77- jarigla wed. D. Oosteromde Jong en haar twee dochters, de 36-jiarige mej. P. Oos- teroiu en de 55-jiarige mej. K. Mudde. De vier passagiers wonen eveneens in Mcordrecht. Het zijn moeder en 3 kinde ren, die o,p Bezoek waren geweest bij «en zieke dochter te Wiaddinxveen ion zich op del thuisreis bevonden. Toen de auto den hoek van de NieuiWa Gouwe naar den Kabtemsingel nam, kwam uit telgen,overgastelde richting ievencens cien ante. Bij heit uithalen werd de he- sturder, .die met zeer kalmen gang r.eiad. de dulpe v,a.n de a■laldheid, van den wegkant. Hert voertuig1 böglon te glijden ,de chauif- lleiur kon het niet houden en daarop schoof da wagen van den weg op het ijs ter plaatste, waar de Kaïtrteinisingel in de Gou we! uitmondt. Da ,a.uto viel met den kop oipl het ij®, dait het dadelijlk begaf, waarop dej a,uta onder warter schoot, eerst met hiet vporgedeelte en dadelijk met het verdeia stuk. De bestuurder Snoey behield zijn te- glanweordigheid van geest eu wendde on middellijk energieke reddingspoginigan aan. Hij Haagda er in. toen het vpongedetelbe. al' -,naer water zat. het portier te openen en zich z'el'f' te bevrijde®, en passant den naast hem zittenden man mede naar biui- tan trekkend. Dadelijk klauterde hij, naar dein achterkant vaa den wagen om de drie vrotuwen te redden. Deze baddfen reeds een klein o-Vaal' ruitje ingeslagen maar zelf konden dc Bieuschen toch niatis begin nen. daar de achterdeur geen poirtjeirskTuk heeft, maar met. een sleutel wordt geopend •en gesloten. F-lnks on-hsjonb Snoey de deur- wan rop hij eorst de twee jongste vrouwléa dia al int, de borst in bat water stonden» naa.r Buiten bracht. Het gelukte den kra- nig'en kerel ook de 77-jarige Vrouw ta gri.iiien, hoewel de auto inmiddels retëds onaer water stond. De drenkelmgea wer den ©vergegwe® aam vhn alle ka.nfcan toe»

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2