HTS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS L SPELÜ mm N-BAAI FEUILLETON «lagers en stroopers. BUITENLAND BINNENLAND HE COÜRANTT liiféhouder A. V. te lit vonnis inzake liét lea té «p Zondag. Ver- 1 elfstedentocht. J én dames hleibbajri. liaan aan den Elf de 'eerste maal Jojj er gehouden werd. ers hebben de 200 terejn afgelegd. Een Wallen. Begin- én Irarden. De eerstaan- i jarige A. de Aries t voet .gevolgd door Itelein, eveneens 'n Idroeg 9 uur pn 2 Ti djer Jongert, die bij. tereden en daardoojr ■van 10 K.M., Jcvvahi Tan de prijswinnaars. "SLOTERIJ I-mandag .18 Dsc. Ié li li 16181 30058 16013 5031 10572 11961 20559 INVEKPACHTINBEM P. de Wilde, k. P. de Wilde, s. P. de Wilde, li-wee woonhuizen met I huis mek erf, bo-ülw-- jftweg, Beith. |is met grooien taiiji Jonkers. ede. Oele. roar verstand «ai hart, fcr tie huichelen dan lit in de btetedte. de de diepte. Ijn opraakt er tagan'oveir Iver zidhizelveai. NUMMER 151 DONDERDAG 21 DECEMBER 1933 29?™ JAARGANG :1, thuis aan ons gemoed ;nbos rookt r DE denkt,, rboven leest. icht in 1753. f per Vz pond. i NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingei 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V Spoorhout". In ons vorig numm-er schreven wij een en ander over de zonderlinge en nadeelige geschiedenis van, „Spoorhout".. het nevenbedrijf der Npd. Spootwegeji, Juist Dinsdagavond schreef mr Wes terman, de promoto-r van „Natioptaal Herstel" en commissaris van „Spoor hout" een verweer in de „Maasbode" t-cgen den parlementairen redacteur van dat blad. die in zijn. Kamer-overzicht zich verbaasd had, dat ook mr .Wes terman zweeg als 'n mof. Om het hoor en wederhoor toe lie passen, nemtn, wij gaarne het .verweer van mr .Westerman over. „Ik ken de Spoorhout-zaak natuur lijk dóór en dóór. Vrijwel alle in de Kamer geuite beschuldigingen wareal miji bekend. Ik wist uit welken koker zij; stamden. Men had mij om mij zoogenaamd een dienst te bewijzen! tevoren gewaarschuwd. Maar het dooi' mij-zelf ingestelde onderzoek schonk mij1 jde volle overtuiging, dat hier geen be zorgdheid voor de belangen der schat kist, geen liefde voor het algemeen' belang, maar zuivere concurrentie-nij'dl van het laagste allooi de drijfveer was. De heeren uit den Nederlandse ben houthandel, die het relletje hebben aart gestookt, zijn ongetwijfeld goede regis seurs geweest. Zij zijn er door middel van een reeks verdachtmakingen in ge slaagd, eenige Kamerleden vart hun „goed recht" te overtuigen. En deze Kamer-leden hebben ik neem on middellijk aan: te goeder trouw zich tot tolk van de niet eens zoo onwaar schijnlijk klink-epde. „grieven gemaakt. Of de Kamerzitting van Woensdag, avond echter ook het onpartijdig karak ter van een parlement als rechter over, de commercieels gestie van Staats-be- drijven (of semi-Staatsbedrijven) boven iedere verdenking heeft gesteld, is een andere zaak! „Waarom sprak de fascistische heer Westerman niet Ja, waarom piet Omdat het nog altijd regel van fatsoen is, dat men zich als Kamer-lid niet; in een debat mengt, waarbij men zelf in meerdere of mindere mate partij is. ïk -geef u de verzekering, dat het mÜ! moeite genoeg gekost heeft om de vloed golf van beschuldigingen aan te hooren, wetende uit welke verdachte 'bron deze stammen en overtuigd vaJn de integriteit van de hoofdambtenaren der Nedterl. Spoorwegen èn van den directeur dier N.V. Spoorhout. En ik kan u ook meded-eelen, dat niemand in de Kamer den minister dankbaarder is geweest voor zijn verzoek om een commissie van onderzoek te benoemen dan ik-, die weet dat deze zaak den toets van elke eerlijke critiek kan doorstaan. Het onderzoek Titn de Kamer kan mij niet uitgebreid, het diepgaand gtei- noeg zijn. Hoe uitgebreider dat oncte'r- zoek zal zijn, hoe onomstootelijker zal komen vast te staan, dat hier (liet het algemeen be'tang, maar slechts on waardige g, een enkel middel schuwende concurrentie-nijd in hief spel is. Maar, waartoe was het noodig mij' pp zoo persoonlijke wijze in het geding te betrekken? Uw redacteur hoorde alleen de verwijten. Hij kent niet de verdediging. Hij moet begrijpen, dat ik in dit stadium de verdediging pain! den minister moet overlaten. Is mijn verleden, is mijn reputatie van .zoo-da.- nigen aard, dat men gemeend heeft mij .veilig ongehoord te mogen veroor- deelen Men mag zich in dé politiek pogal wat veroorloven maar dit valt mij toch tegen. Ik had gehoopt, dat pen liets anders dan het ken, inplaats van te men tot U zal komen s op zaken al" 9 Ook Johan, de jon» taer, Verliet met zijn sterke „bruinen' den akker oih eens te zien wat moeder voor lefkkjenh gekookt had. Al voortgaande floot hijl een vr-oolijk .dauntje, alsof1 de arbeid slechte kortswijl voor hem geiweest was. Toen hij langs de woning van den hout vester ging, lloot hij nog harder 'en lustigerliet de zweup er flink t us scheur door knallen en wendde het oog niet van het keukenvenster af. Weinig schreden achter hem kwam de houtvester Buöhholz nneit zijn' beide khap'en •aan. Gramschap en ergernis hadden een wolk over z'ijn anders zoo helder -'en open voorbooiftl getrokken. Peinzend en overleggend ging hij' verder., Hiijt Was in zijn geest mig.f dem brutalen strooljx»' bezig, die den reebok: geschoten had. Dboh, wat ziet hij daar Hetzelfde! voetspoor dat hij zooeven in het boseth gevonden had. Hier was geen misverstand mogelijk deaelfde groette, hetzlelfdë .aantal sdhoenspijkiers. Hiijj ziet op' voor ■hem uit .gaat. de jonge boer en werpt een Vriendelijkiegi groet naai' zïjin huis. Ja, de ingedrukte voetsporen hier op Jen Weg ziijn van hem en aldus is Öe jóinige blad van da „standing" van „De Maas bode" mij minder grievend, minder on billijk zou behandelen. Ook al ben ik maar iemand, die tot een in uw oog-en zoo obj-ecte beweging als „Nationaal Herstel"" "behoort." Het is bepaald interessant,' dat vjer- Weer te lezen. Veel plezier beleeft mr AVest'erman ■echter niet van zijn verdediging, want bedoelde redacteur dhr Kasteel merkte 1 in een raak onderschrift hlet volgende op Vooreerst, dat hij in zijn pverzioht de mogelijkheid heeft geopperd, „dat in dezen tijd, die van onbestemde ver dachtmakingen zwanger gaat, een en ander overdreven is, minder juist of verkeerd voorgesteld". Hij is zelfs zocj- vèr gegaan, van deze mogelijk© oxjer- drijvingen bij. sommige Kamer-leden een oorzaak op te geven. Maar hij heeft er bijgevoegd: „Onloochenbaar is Sa schijn tegen de Spoorwegen." ien 'hij sprak er zijn verbazing over uit, Jat noch een lid der Vrijheidsbojidschc frac tie (minister Kalff was lid van liet hoofdbestuur van den Vrijheidsbond1),- noch mr Westermann (commissaris van „Spoorhout"), één woord' ter verdedi ging van dein minister en van de spoorweg-directie sjiraken. De. eenige, 'die dit royaal probeerde, maar ook ■een onderzoek vroeg, was de; soc.deim. spoorwegbeambte, dhr Van Braambeek. Nu verklaart de heer Westenman, dat hij;, „zelf in meerdere of mindere jnate partij", zich niet in het debat kop; mengen. Deze verklaring gaat hier niet op. Dé N.V. Spoorhout" is een semi-overheidjs- bédrijf, dat mede gefinancierd wordt dioor de Spoorwegen, wier tekorten de N-ederlahdsche belastingbetalers te dra. gen hebben. De Kamer heeft dén minister eerst per Voorloopig Verslag uitvoerige vragen gesteld. In dit vier slag komt met geen woord "ook maar ■een schijn vami verdediging voor. De heer .W'esterman had, zoo. hij géén af zonderlijke nota aan. het Verslag wilde toevoegen, als „een der ledep" zijn opmerkingen in het verslag kunnen !dpfen plaatsen. Hij' heeft geen van bieidlc gedaan. De Kamer, ontevreden over het ministerieel antwoord, heeft opnieuw vragen gesteld en de minister heeft opnieuw onbevredigelnd geantwoord, zóó geantwoord dat de publieke opinie, die van griffie.stukken geep kennis kan nemen, absoluut in het duister bleef rondtasten. Het was de plicht van 'den heer Westemian geweest, zeker toen dé Kamer-leden hem vooraf waarschuwden, zijn wetenschap op een of andere wijze publiek te maken. Hij, commissaris van „Spoorhout", maar ook vertegcnwooij- diger van het N ed'er 1 a tl d s ch'é v o 1 k, had moeten spreken om de Spoorwegen en de velnnootschap tie zui veren van blaam, waarop hij als com missaris mede toezicht heeft te houden. Hij had dit zeker moeten dolen;, tm ■de beschuldigden zich zelf niet kondien weren. Indien: de zaak zoo éénvoudig was, had dhr W-esterman desnoods oen lid van een andere fractie zijn materiaal kunnen verschaffen. Hij zou den minis ter meded'eeling hebben kunnen doen van zijn kennis, zoodat ons de rare vertooning bespaard was van 'n bewinds'- man die urenlang vellen papier vol schreef en opstond om van elk pleidooi af te zien. De heer Westerman moet begrijpen dat het hier niet gaat om zijn persoon, maar om zijn taak als volksvertegen woordiger, die niet vrij is, te zwijgen boer toch een .sfawper Reeds ©en half! jaar had hij gezocht om hiervan zflkeny heid te krijgen, nu «chter nu hlijj de ont dekking gedaan heeft, schrikt hij! er voor terug. Een stroom' van gedachten bestormde hem1. .Zijn eigen dochter had een goeid oog. op; dezen stroioieipr, dat was duidelijk1. Ieder woord, iedere ontmoeting der jongis lieden alles waarop hij1 vroeger geen acht had geslagen, kwam hem nu helder voor den geest en verkreeg duidelijikle omtr-eM- ken j het was ziehier, tusschen hen bestondin verstandhouding. Maiar even zleikeii' was liet voor hem dat een stope-pr iiMoi* z'ijn dochter ten altarra zo-u vloeren: „Lie-' ver wil ik1," hij' schrikte terug voor die gedachte maar zijn hand greiap onwiller keurig het geweer vaster. Mistroostig ging hiji het huis binnen. Reeds biji het 'binnenkomen en het a£J leggen van geweer en tasch Komdep 'de huisgenooten zijn misnoegdheid opmerkt®. Het gezicht toonde duidelijk dat do zón daar binnen niet scheen. fin Zooi was het ook, alles wat hem bewoog of opr wekte, las men in zijn trekken efni geba ren in zijn doen en laten.. Over de zaak sprak hij echter geen woord, maar men kon het hem toch aanzien dat iets niet bij' hem in orde was. Hoe iemand een Strenger werd. En, was de Jonlge boer. echt een stropper!; of te sprekenin eep aangelegenheid die duizenden bezighoudt éji waarovpt Kamerleden van de meest uiteenlop! pende richting opheldering eischen. In zooi'n geval mag een "Kamer-lid zijp. wetenschap niet voor zich houden. De geachte inzendier schrijft, dat wij de verdediging niet kénnen. Maar, ons bezwaar is juist, dat er geen verdet diging kwam. Het is niet onze schuld, dat de Kamer-stukken geen licht gayérj en dat tenslotte een commissie van, onderzoek licht moet brengen Wij hopen van harte, dat mr Westermap althans voor deze commissie zich ook niet op zijn betrekkingen .rniet „Spoor hout" beroept. Intusschen mogen wij •er onzerzijds onze verbazing over uitj spreken, dat de geachte afgevaardigde die in onze bevreemding reeds een per soonlijke insinuatie zag, het blijkbaar wel oirbaar vindt een heele reeks vaJn zijn mede-afgevaardigden voor te stel len als onnoozelen, die „zich op sléepj- touw lieten, nemen door lieden nieu we insinuatie!' wier drijfveer was „zuivere concurrentieriijd van het laagste! allooi." Daar hoort ook een man als prof. Jager Gerlings bij I Wie zoo prat is op eigen reputatie, zOu met die van anderen voorzichtiger dié. nen om te gaan. De Kamerzitting be wees inderdaad, dat de afgevaardigden! die het woord voerden, de waarheid en niets dan de .waarheid wilden. Het strekt hun tot eer, dat zij. daarbij den minister en de,n Jieer Wiesterman alle kans tot faire verdediging hebben, ge geven en wij blijven betreuren, dat de •een noch de ander slante péde aan allen twijfel over ongerechtigheid een eind heeft kunnen of willen maken. FRANKRIJK Be Unit-K he eiséheir. De Parijscho bladen wijden, volgens Reuter, groo.te belangstelling aan d|t[ nota, die gisteren door den jegatieraad vhn d'e Fransche ambassade te Herlijn, op de Quai d'Orsay is overhandigd', ien waarin de Fralnsche gezant te Bérlijh Francois Pon-eet, de volgende gedetail leerde uiteenzetting, geeft van de Duit- sch« eischen E'ai leger van 300.000 nia'a met kor ten diensttijd. Het recht om zonder ba- perking alle defensiicvte wapenen te be zitten, welke te Genèvie als poodig zijn vastgesteld. Aanvaarden van controle op d'e semi-militaire organisatie in Duitsch- land. op voorwaarde dat deze controle zich ooli uitstrekt tot de gemi-mil.'fraire organisaties v.an. andere land-en. Duitsch- lhïiö, is bereid met zijn, naibuurstaten non- agressie-pacten ta sluiten voor den tijd van 10 jaar. Het eischt teruggave, van het Saargebied. De Fransche pers wijst een pn an der af. Het flnancicitlt ml werp door den Senaat aanvaard. Dé Fnanschle Senaat keéflt gisteravond rne-fc 20657 slt. heit ïinajuoreielonitwern'vaiu de regeerirtg-Chiaubeinps aanvaaird. SPANJE Lerroux' program. Minister-president Lerroux heef't Ddnis- dalp) in dB' Sp!aia,ns'ch© kamer dè ragearings'- verklarin'g lailgekgld. Het hooftidoe 1 v;au zijn feigleering is het hersjte lvan. den socialen vrede eni da aiohting voor de wet. Et mo-et een einde komen 'aan de voortdurende op-standen. Het openbare crediet, moet veirbe&rd worden doior de aianvaitting van op-einbiare wefltcn, door de uitbreiding van hetslptoiO[T.- zöio vraagt misschien menig leizer. lik' k,an er niet recht wijs uit wpi'den ©n geloof het ook niet. Die jager en da hout vester konden er ook niet uit wij-s- won-e den, hoezeer zij opk spionneerden, elijl geloofden het echter toch. Evenwel had Johan werkelijk dit rampzalig bedrlij|f' ter hand genomen, dat reeds menigeeln in el lende gestort, maai' nog niemand geluk' en welvaart had aangebracht. D© oude boer, zijn vader, was een hartstochtelijk liefhebber van de jacht. Een prachtige bukW benevens tasch hinig altijd in de riij|k,amer te pTonk -en menig herten- en neieëngswei sierde nog do(n wand en getuigde van zijn jachtlust. lux 1848, toen de jacht vopr het algemeen open werd gesteld en nog eenigiein tijd later t-oen reeds lang vop-r herten, ree- en, luizen en vossen gewone toestanden, waren ingetreden, was hij! een der aia®- Voerders waar het gold ie©n veMtaieM tegen het - wild te ondernemen. ledercsin! kan in het gebergte een ibubs of' gelwiepir hianteeren. In afdieelingem van twintig tot dertig man trokken de faeren met alle mogelijke jachtgeweren uit, zoodat het den schijn had alsof ziijf een arsenaal geplunderd hadden. Heele dagen en mach ten bleven- zij in het 'hosoli en schoon ziijl ook meer inndvleiesicli en spek ineie in het hosoh namen dan herten- of reeboiuteln er uit brachten, toch bleven jiijl Ppgewek't' en vroo-lijlk,, zprrgden -er voornainieffijlk' vioor weignet. d-en houw van hydra,ulisChe instal latie® terwijl voorts 'n harVormimg v'an d1® landbouw mo,elt worden ter hand gencmen. Ten -aanzien v-an d-o gewapende macht zeida de premier, ftalt in leigar en vloot een -andere gceet ingaorgi jnoet vindeau Evenzoo mo-eten de verschillende klass-em va,n het volk' nader tot elkander worden gebracht. in da gp,d«idionstkw-eBtie moet genwitens- vrijkeid worden geiwaiarbbrgd. Oveiriglens zal de- regeei-ing het leekensibandjiunt hand» haven, .zoomede de- tot nu toe op( sociaal giehied getroffen maiattegelien. De republiek' Zal worden geconsolideerd doordat olie Spanjaarden nadar hot de republiek zull-en worden geibinajc-hlt. Onder zelf era vooirwaiarden moet gestreefd wor den niaar pmnas-lie. De Kamer zal diit even wel mo-eten v-oorsteli-en. IDs- leider der Y-olksiaetie, Gil Robles, verklaarde, dat zijn panhijj de; rejgearing zial steunen, omdat, d-e tijd nog niet ge komen 'is v-oor oen uitgesproken rsgeerimgl van de partijen del' rooh-terzSjide. De po litiek van verviolgimg m-o-eit. w-orden uitge schakeld. Arbleidslvrijlheid. een amnestiewet, zoomede een w-e't her be-s©heTminig van werkloiozen zullen worden ingediend. Voorts sprak' Gil Robles over een her- vorming van den landbiouw, zoiodat kleine toeren bedrijven zullen kunnep oprioh- ien. Tenslotte eischte hij- de zoo s-poediig mogeli,k!e -ho(h standlcomin-g van een con cordaat. VERLOST VAN HEVIG SPIT IN DEN RUG Ziezoo dat is a (lit er den rug, van mifn spit hen ik fijju af was de verzuchting, die ik slaakte, toen ik na het gebruik van 2 putjes, Klooistor- balsem finaal van mijn spit af! was. Niet gte-an. niet zitten, nieit ljglgen te kupmen en toch vooruit, te moeiten «a de boter ham te verdienen. Door de vreesélïjké SpiL aia in mijn stuit begon en dooi- mijn gehee- lej rug trok. Was- ik hulp-elooB als! een kl-ein kind. V-apiaf het ooigenb-lik, d-at ik d-en. gene-eskraic-hltigien Kdoosterbalsem aan wendde, begon mijn. genezing. En nu h-eb ik in geen 8 maandep. meer een aanval gehad". Zoo schrijft «ns de heer J. Zw. -te A., wiens o-rgineele brief! voor iadcr feir inzage ligt,. Akker's Kloosterbalsem kost per piot v. 20 Gr. 60 oe-nti en v. 50 Gr, Tl,en is pveral verkkijlgbaar, Onovfeir- tocffc'n bij brand- en sniijWon-den. Op-k' opgcëvenaiard als wrijifhiiddel bij! rheu- maitie-k, spit. enz. (Bleed!.) AMERIKA Bolivië en Paragu-ay. De( vijandelijke partijen he'biben besloten tot 'n wapenstilstand van 1 week. Het verdrag voorziet in de directe staking der vijandelijkheden in dein Graai Ohaoo,. zoomede d-e beslechting der gieacihillen tu-s- aohen Bolivië en Paraguay en werd door den Volkenbond bewerkt. Naar verluidt heeft Bolivië er iu toe gestemd. bef Clhjaeogebied te ontruimen en tei demiliha-risteeren. De president van P-a- raguiay he-eft pan d-en president van Uru guay .getelegrafeerd.: sUhaeoi-oorlcig is- be ëindigd." CHINA 'n Sjnnblw.' oud-minister. In ©en interview met United Pr,e«B verkteiarde d-e Chineesdhe oud-minister van huiie-nlandselie zakfen. daih hijl een grooten oork-g in het V-enne O-oisifen onvermijlde- lijk' aehtihei om te ko.m-fin tot eeu blijvendep vra'de in dit Werelddeel. Dr. Wiang verklaarde ervan o-Vea-tuigd te zijii. dat binnen een jaar of anderhalf jaar de problemen in het Verre Oosten hun oplossing e|pi gew-elddaidigie wijiz-e zou den naderen. In Amerikaansdhe kring-en dat zij in het Losdi aan niets gelbnak Iwd" den, en thans nogi springt hun het hart het hart in het lijf bp >w;anneier men Ze aiap dezen tijd herinnert. Toen orde cm kalmte waren te-i'ugger keerd, legde de koorts zioh neer en nadat de schoon© wildvloorraad -bijna tot lxet laatste hert gedood was khwapi er van zielfï een einde aan de pret. Zoo ging het onzen hoer c-o-k, zijn schoon jacht geweer hing rustig aan den wand en werd slechts eens per jaar er ui't genomen, «p Magdalenadag, voor het vogelschieten. Zijn lust en liefde voor h-eit jacht vermaak lxad z-ijn zoon Johan geheel van heinx overgeërfd. Da.t hij- als 'knaap uaeda kri;,giertje sp-eftlde en iedemen hollen Sleu tel afvijlde en tot een geweer verVoomdiej dat hij eiken klosjes doorboord© en er 'kleine kononnem van maakt© en daar door he-el wat kruit verschopt, dat hij-, grooter geworden, zich ©en geweter met' du-blbelen lo-o.p- aansclxafte, o;p- iederen boiom aanlegde ma,a,r ooik' iéderrén boom voorbij* «icihoo-t, dat zal hem niemand kwajlijSkl nemen die zielf ook eens jongeln gjewel^t is en zijn kunst als kanonnier berporfd heeft, - Dit aUes- diende sl|e>óhts onx zijn aan geboren lust tot schieten en jagen te wek ken en te voeden. Zijne-trom-wiei medehulp bij al die j'ong-ensstrékjen wla® de jager- Kamper, toan toir tijd' nog kbeberder o(p! de boerderrij. Erg|er was het da,t dez© hécht men aan Wiang'a verklaring vrij g'root'ei waarde pmdait het schijnt vast ta sta,an, dat hij binnenkort opnieuw met de leiding van China,'si buiteulandsdbei poli tiek zal worden bielas|b door een her-bemoiB- ining tot minister van hiuiteniandschei za- kën. Dr. Wang acht h©f< dan ook nood zakelijk, dat China, zich op de komend© giebeurtenisten voorbereidt, zoiowaL mili» fair -als o-econ-omisdx. Tweede Kamer. Over zicht. in de zittimig van gister werden eatot verschillende kleinere WeitisioptWerpiep zon der hoofd, stemming, fliapgeinioinien. Mimster Marchiant onltlried bij dei Vooïit. zetfimg der behap-delinig van het weteant- werp tot wijziging vain de Lager Onder wijswet, thans het vraagstuk d-er hulweinde onderwi.jzeres te reigielen. Z.Exc. zieigdie tén desbetreffend wetisiop-twerp- toe. Dhr. Zijlstrai (A. R,) tttok hieï-o-p- zijin vorige week ingediend amendement is. Na eenig verder debat wepd' d'a onder* wijsbegro-oting met 57 tegen 24 glteinmen aangenomen. Alleen de revol. elennantjeln' stemden telgen. Del gieheela begrooting, v.an Onderwij:?, K. en W. werd daarna met 603 st. aan vaard. i Ktstel-fi -zé ftiidci'd'imsi'ente voer de zJrec eu den van dagen. De r.-a,a,d van arbeid te Amsterdam meldt het volgende, daitj vioor siammige ojuden van dagen van belang kan zijp. Tengevolge van een iOpro©(pl, eipde 1932 kon. voto-r wat Amsterdam aangaat aan 34 jiersonen alsniO|g e-en ouderdomsrente wor den toiegiekénd. Peraomen. die; oip- 3 December 1919 dien leeftijd van 65 jaar r-eeds hadden bereikt, maar to,en niet in het gemot vani oiuder- domsrante konden worden .gesteld, omdat zijl hetzij' in de vermogensbelasting waren -aangeslagen, h-etzij! in de inkomstenbelas ting naar eien inkom-ep viain f 1200 mS meer, kunnen, indien hup fümiain-cieele omstatn- dig,heden zóódanig izijm ndhteruifeieigaaii, dat gSen aanslag in de vermogensbelas ting mc-er wordt opgelegd of d© aanslag in dei inkomstenbelasting beneden f11200 is gedaald, alsnog bij den raad van arbeid is waaronder hun woonplaats ressorteert, een aanvrage om Lotstelooz-e rente indieman'. Deze maatregel geldt derhalve alEielen voior personen, diei ojpl 3 Deciemher jl, needs 79 jiaar of oud-er waren. Personen, die d-en leeftijd van 65 j-aar h-ebien bereikt na 3 Deoember 1919, kun nen voor bovenbedoelde kosteloozie rente niet in o-anmerking kninen. D-ez© perso nen kunnen alleen dam iu het giemoti van rente geisleld word-en, inidien zijl. hetzij' var- plicht. heitzij vrijwillig, verzekerd- zijn ga- W-eest en de verschuldigd© premie voor hten of! door hem is betaald. Toekenning van kcstelooz'e rente is voior hen uitgefloten. Wanklanken in do muziekwereld. Naar Vaz Dias verneemt zijn de bios- eoiO-pdireleti.es hier te lande voormennen® met ingang van het niauwe jaar all-e nog in dei bioscpopithieaiterö werkzame musici te ontslaan en verder gpen vairiété-artiBten meier te engia.geieren. Deze m-aaitregel, waarde,or ©en groofi' aantal personen uit kunetenaarskirdpgleo zonder werk zullein komen, zou een ge volg zijn van del door de bioismop-direiclties onredelijk géajchlte eisdhen. welke bet door dei Regeierinig vgeoonoesaioneiexdie Buu-ea.u vo-jr Muzieikénteursj-echitien „Buma" be treffende het nienwe tarief voer mu- ziek'au teursre-chtien heeft gesteld. Uit de kringen v,an hét bioscoopbedrijf! werd dienaangaande nog medagedeield, dat ,.Bu,m'a", die door da coneas-sie der Regee- kem ertoe verleidde z'ijn vader ©anig|ö dozijnen slaghoedjes en menig liafndvotl kruit uit den grooten kruitho|ojtn meftt ingesneden bloemen te ointstelen. T-oen zij' verder in da vlegteljarein gjeikioi- men waren, de- janep van 15 tot 18 jarani bi;, mienioteen duren Zijl lapigier dpe- ven zijl het spel nog vierder. Een o-ud# buiks met. vuursteen, dile Zij opi een afga-t legen zolderkamierrtje ontdekten, haald(6n zij voor den dag en ofschoon het juist geen pracht van cicn geweer was, het ginig! er mee -en dat was vo-lda-ende. Eerst be proefden zij hun édele klunst a.ain] kraaien en spreeuwen, aan planikem, bescho-ttten ein Ibomstapimen en als de- hazen en vos ten van -het naburige woud heb eens in 'f hoofd gekregen hadden om stil te staan dam zouden zij' er niet® uitgemaakt hebtbein ze met ©en handvol lood te begnotatem. „Strooi hun zout op- dep sitaart. dan kunt gaji' ze va.ngen,' zoo zlegt het spr-eekwoiopd maa-r ao,o ver lieten he-b onzfe jagers mitet eens ltomen. zij, oetemd-em hun hand-werk uit zonder verlof' bei wagon- Het is waar. menigmaal hirandde hat ktriiit van de planden weigerde het gteweer, maajr mén werd niet moede hiet zund^lait met die naald weer te- oinitrnxmen en aldluis w-ard hielr ootk h-et woord bewaarheid: „geduld oweTwintt allés, zejifk een verstopt en vlerroewt ge weer." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1