NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver :rlei sprekken i DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering PUROL Gesprongen rhanclen HE COURANT BUITENLAND IERLAND CHINA f| BINNENLAND 11 FEUILLETON Jagers en stroopers. wieg der mensrhheid. it Tanga®.jikaland in aven skeletow-eirblijf- rmoeden, dat d» v-oor- enwo-ordige menschem- ien tot nog toe alge- Izdë, maar in Afrika I I .gclsehen oindertoeker :d, moeten deza m-en- mienseh van d«n joar- lijjk in vele oprichten ©eg in hat ij!stijldp(erdt o-en zSj?n, veel vroeger iro-pa. leerde Eneyelopaedie. c wel ,wat een hane. :1 wet „hanepootem" tat (tog een andere u op 't oogenblik doeletn de hanepoot nit een te lood sta-am eho-orpal-en, die door ifbouten stevig pijinl nt tot het vast leg- en iter beveiligihjg bruggen ien sluizen. neervoud Haphth*> e gedeelten uit de die bij den Joo-d- Sabbath-, feest- en hoofdstuk tut den Boeken van Mozes) Jaden feedridgen, ïuari 1690 werd te >rporaal, Christoffel voor den tijd van :n, omdat hij aart zilver had ver- mder gemengd had. uldigiing voerde hij dat het hier, even de man was een. d was de Joden te >uws „Ouden Tijd"). toch ie geld, dat je vinden ik leg bet in .het kousan, die gestopt treurig geval", zegt .et krankzm.mgen.ge_ or -de deur van een blijft staaln. 0Voor t absoluut gteai hoop, n tai-et", informeert zoeker. >ft,- dat hij de ont- lelingen begrijpt l'j r telegrafeert haar :e van haar eerste den: „Jesaja 9:6". (Want een kind is on is ons gegeven." ;t erg thuis in de :huddend t dus een zoon ge- 9,6 pond maar- hem Jesaja?" honderdpizend ge.- ook wat gekregen? ,Dat kind huilt nu ig. Altijd huilt het •.Wat heeft het cht: „Jouw karak- stel over dien wi-ns is het zeer koud en sterven dan en •kken naar eenwar- in-zier verwachtte van we nu z&gen. Een ongeveer 50000 in-i »r in den trein tot I voor Kampala, de da.. Ik wws io-o!k de »ep die pwergéfofeven ids eerder uitgiestaipf verst» Afrika in. is wterd ik ddor ver- ers in Jinja verwe-1* jijden in «ml Ford en toel in mijn' nieuw» statie. 'en heb, is het hier -e Omgeving; 3900 in ©en Semenariw, s opgeleid werden ~hapL NJog wat ven-, arie, waar 27 negert le zelfs hot volgend ;ng hopen ta onfcJ n schoon werk vopo? le janelni opyoje-ding) Priester in Gods -r is dus mijn werk te mjogen arbcidetn winnen votor Hem' 't voor dat dpel. agen om uw) gebied!? nlijk, alleen, maar» voor Zwarte Pries- Broedere, dan oio-k n het schoone Mis- i 'tEMK v. d. BORGT Sleimienary Nyenga, .O. Uganda, ffir. East-AÏ'riioa- NUMMER 150 DINSDAG 19 DECEMBER 1933 293TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaa! No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN %*[De spoorwegen in opspraak Ba ziekelijk© zucht tob hef plaatsen van orders iu het ktuitenlaiid, eon Spociial-a Nederl andsc'h© kwaal, heeft recids haal wall zorgen gegeven aan de Rijkscommissie tok werkverruiming en de .eigen! nijver - beid voor mjlliociien benadeeld. Het schijnt thans dab die bijna onuit roeibare neiging ook d© schatkist van. den Nederlandse-toen staat «pi dirtee.to wijze be nadeelt. Bij de behandeling v.an de Wiaterstiaats- be'gTOof ing in de Tweede Kamer, rijn door diverse ledien harde noten gekraakt oVei' de N.V. Spoorhout. een nevenbedrijf! van de Nederlands»]» Spoorwegen, dia betrok ken is Wij een Duitseshe vennootschap de „Graf zu Rantzaui A.G." welke instelling tab exploitatie van brasseh-en, met zeven ten van dei Nederl. Spoorwegen vóór» enkel© jaren -opi de been gebracht isi, ten protijte. van de grafelijke familie z'ti itantzau en tot nadeel van de Nederl. Spoorwegen, daar gebleken ia dat do toseehc® van het riddergoed geen. deug delijk ho-ut opleveren. In de Kamer werd do Spoorwegdirectie verweten, dait de Nederlandsdhet bbsdh- touw- uitgesloten werd van levering, door lat nuit-iieke aanhes-tiediogiea niet m«en [la-at-s hadden. Men vond, d-a-tt er 'n luchtje, nam „Spoorbont," was en no-emd© a-an'h-ouidend de tinna, Gokkes als belang hebbende in deze affaire. Erg helder werd d© raak in de Ka-mc-r riet, temeer -omdat minister Kalff. hoewel hij als eix-direct-eiur der spoorwegen: met allea bekend is, geen verklaring aflegde maar een commissdei van onderzoek aan beval. welk© dan ook gektozeii is. De, „Maandagmorgen" bracht gisteren gegevens, die duidelijk' genoeg zijl® om het ge-w-e nsdhte inzicht, t» verkrijgen. Wij cite eren toet volgende: „De hoofdp-ereiqon in deze afifair© is dhr „Daniël .Wulf. Zijn onz-ei toli-ohtingcjn iuist dan is de'z© bteitrekkielijik jonge man eigenlijk pas sedert ©en jaar of vijf-zen in den Houthandel. Tevoren was liïj-' .geintenesse-er-d bij' den wijnhandel en •eenigje blar-bedrijv-m in dn residentiei. - Door huwelijk k'wa,m hij in do firma S. Gokkeis jr.; en deze tirmai ia do bkiilg, waarover dhr Wolf zijn avances bij.' do Nederlandse!» Spoorweg»® gemaakt heeft. De firma, S. Gokkes jr. wad 'n agen tuur voor biuitenlands«ha huizen, die met d-a Nod. Spoorwiegön. volkomen normale leti-ekkin'gen onderhield. De vrijwel mono- pclistischa -positie, die deze firmai bij de Nederlandsche Spborwegien is gaa,n inne men. dat-eerf niet van 1925, zooals ia be weerd. doch is van toem afl Wel lang zamerhand gegroeid en culmineerde in d!o 7 ton voiorsohot. diei onz© Vadexlandsidh© Spoorweigien eind 1929 a,an den heer Wiolï verstrekten. Om deze zeven ton z'al naftuiurlijk hol onderzoek wel draaien, maar wij voor ons hebben nu al da overtuiging, daif. deze slordige 700.000 goede Nederlanclsdho gwudguldens verloren zijn en na,ar Duitsch- land zijn verhuisd. Laten wa or dii;eof bijvoegen, dat a,aai coi-rup*tia, aan: moed willig ei ondergrondschei bewooirdeeling-1 ,-aib- soluu.t nielt b'ehOeft te morden ged-aidht. Maar des te sterker aan een omdoor- daohte. onvoorzichtige handelwijize van de Nederlandsche Spoorwegen, temnatdeefevan haar zeil!', van de belastingipenningen- dus, en niet minder van den gevestigd-m Ne- derlandschen houthandel. Waarbij de voordeeSen een-eirzijlds! zijn toegevallen aan den heer Wolf. anderzijds san de familie van den Graaf! zu Rant- zan," Deze igraaf bezat een viddergo-ed te Nöhr en ging, daar 'hiji geldgebirek' had, aan exploitatie van de .bossfchem op dat riddergoed denken. Hier was evenwtel' veel bedrij.&kapitaal noodig. wat dhr. WiolS hem uit de kas van da Nederl. Spoorwe gen wist te verschaffen tent een bedrag va,n zeven ton. Zoo, onitisfjomd dei „Graf zu Ran-tzaiu A. G." Volgens genoemd blad kwam del ver- hffiudingi tmeschein de uie|U|wo Duitiscibe N.V. en dhr. Wiod'fl tof. stand via een nieuwe Vennootschapi, n.l. de N.V. GpkkexGraf z'U Rantoau. Delze fiima werd weer ge controleerd en geadministgeend djoioir 'de Haag&chei J'irma Gokker. En het was deze tinna, die da oontraciteji laWoiOjb met de Neaerl. Spioorweigen. Iu het najaar van, 1929 begon men anrf de exploitatie. Ileela stukken btpoan-eu werden gekapt en men bereidde zich Voor Nedej-landsctoe Spoorwegen spoedig groote maislsa's dwarsliggers ta leveren. Men maakte een eigen namlegistóger, diieicli in da Oostzee, En de schepien z-o-udien- van hier at direct n.w Dardjreclit kunnen varen, waar o.nze spoorwegen, hun apslag- nluats'en en houtibeireidiugjsinrichtinig ge vestigd lieblbcn. Helaas er kwam oen kink in dei kabel, D© ingenieurs der spoorwegen namelijk stelpen aan de kwaliteit van het beukenhout, voor dwarsliggers bepaalde eisc'hen. die in verband schijnen te staan met de erensoot-iablslorpltie bij de bereiding Toen het hout -eenmaal geveld was en de tóchnici der N. S. ta Nöhr een voorloloipiige keuring kwamen houden, bleek aldra, dat het hout voor de h-aeren ongeschikt wap. Men begrij.pt dait deze ontdekiking eiglan- lijk niets meer of! niatjsl minder dap elan caitastroiptoa betaekende. Voor w#»-, dat, laat zich raden! Er is toen blijkbaar verder- onderhan deld, „op den bodem der feiten". Als uiteindelijk' ggvolg van deze on- nerhaiKleling zooht men zijh lieil in al- weer een nieuwe nniamloozia- vennoiotschap „Sip.orhöiut". Hieruit blijkt dus al, da.t den© iu de laatefe, dajgeu veel genoamda vemnooitsehap niet zoo maar eem gewioom inkjoicipbiureau is der Nederlandsctoe1 Sjroouwegen, maarve.el w'eg .heeft van een z.g. „stropipiemmaiat- soha.p'pij", zooals groipta insitellingeu. er wei top na plegen te houden. Infusse'tom iiuncilionueerdo „Spoorhiolut" toch inderdaad a,ls monopiolislisch lever- uiuier der Nedei-la,ndsche Sjiioioi-weglan, tot in Sejitembor van dit jaar. Do oude leveranciers der spoor-wlegen voelden dit als een onbillijke concurrentie. Het Goikkes-concern bad pr.acitisich geen risico, .maar wel gioeda winstkansen. „Spoorbont," kocht namielijk in den re- ,g|el van „GoJskesi". „Gokkes" had on-tzag- iijkei contra,clten met „Spoorhoiut". Even als allei grondstoffeai is ook Irout in de toait-ste jaren tot opi de helft in waarde ge naaid. Op dei looipende Qonti-aiOten moet dus| v-ecl winst gemaakt zijn. Deze winsten kwamen in dit systeem aap „G-okkes" niet a.an Spoorbont". Nu was „G.oikkes" (alias de heer Daniël Wolf) wel voor 50' »/o bijl „Spoorbont," bctookken, maar bijl „Gokkesvoor 100 °/0Daarenboven als „directeur" van „Spoorbont," genoot de beer Wolf niet onwaarschijnlijk apjsL een salaris. Dat „Spoorbom!" m-eier een onderneming van den heer Wjolf dan van de Spoorwe gen was. bewijst, we 1 het feit. dat „Spoor bont" zich ni-eit bepiaalde tof leveringen aan de Nederlandsche Spoorwegen, dhch ook den binneinlandschein houthandel opi ander terrein copcSuirlrenihie 'rachtte aan ta deen. Wijl vernemen, daar-omtreiniti daf „Spjoorho.ut" onlangs laagst© inschrijver was bij de gemeente Amsterdam voor ©en aanzienlijke leverantie eikiephoiut. De ge meente Amsterdam Schijnt desondanks de- orders aan den gevesitiglden Nedlarlamd- sehen Bouthandel te hebben opgedragen. Tot zoover de „Maandagmorgen". Wij vertrouwen dat door het parle mentaire onderzoek spoedig hef volla lidht over deze onverkwikkelijke glesehiedienis moge: ischijnen ein men door strenge .maat regelen eens cm voor altijd zulkte bam- deltjes v,a,n o-tóïcieele lichamen oumoglelijk' maakt. BELGIE Het militainhme triimfl-ct. De niinieter van landsverdediging heeft tii;,i de Kamer hel ontwerp van wet tot gocdkeuiiog van het leger-conilingemt vloor 1934 ingediend. Dit öoplingeintb bedraagifc 61.000 man er. is vermeerderd met 22Q0 vrijwilligere, bestemd Voor de zlgn. grens- regimenten. Het blijkt wel in hek voor nemen te liggen van de hoog© militjaira autoriteiten niet alleen eep korpri „Ar- deu.sc.he jager-s" maar ook' een kjoirp® burgsche jaigers" in hef leven te roepen. DU1TSCHLAND Dte warenhuizen nmeteu iiufeicn warden De Rijksminister van Economische Za, ken heeft in een. rondschrijven amr de regieringen der landen en de -besturen tier -belanghebbende organisaties- ge schreven dat de ongestoorde afwikkeling der zaken met d-e Kerstdagen veelal plaatselijk door de maatregelen Helt- gun ste van afzonderlijke groepen in dien kleinhandel irv gevaar wordt gebracht. D-c/.e acties beoogen d-e andere groepen in bet bijzonder de groot-e onderniemin. gen in den kleinhandel, de waren- en koophuizen, de eeirheidsprijsmagazijnen en de filialen vafi groote wtnkelondJer- neminaen. uit te sluiten van den verkoop van Kerstartikelen, en hun te verbie den op passende wijze te fötaleeren. Te gelijkertijd zien deze onderneming-en zich belemmerd in de gebruikmaking" vajn rcclamemiddelen 'en bovhndien door het feit, dat de -bevolking door dte ver spreiding van strooibiljetten e.d. er van wordt weerhouden in, dez© zaken te koopen. D-e minister verzoekt dringend deze acties met kracht tegen te gaan, Öe m-eer daar belemmerende maatregelen reeds moeten worden afgekeurd uit hoofde van het feit, dat zij de kooplust in het algemeen verminderen. O lader het selu-rklJe-wiuxS. Naar wij vernemen, wordt door d© Duitisebelp olitie ijverigl naiSporina? gedaan naar dei verblijfpla-lats van die® gewezen, rijkskanselier dr. Bnünins eiu dir. Eranns, Jen laatst© priester, die beiden glee® vast domicilie moer hebben. FRANKRIJK Het kezacki van Bcncsj. Dei minister va-n buit-enlandsche zaken van Tsjcoho-Slowakije, Benesj, heeft zijn biespti-ekingen te Parijs besloten met een onderhoud met min.-preis. OhaiUltamijiS'. In «len ontvangst; vara, de pers! deeld'e Bon tour daiaropi mieid'e, dat hef btezo-ek1 van Benesj aan Parijs, trots de uitlegtsfingiein die er toier-eu-daa-r aan .ajageve® jüijto!, te-o'cn niemand geridliiti was. Blehesij hejelit met de Eransch© ragieeiiugi dun© veaisclhil- lende aetueele vraagisibuk'ken ®aiU|Wteuri|g onderzocht. De heide minifijtlgisl zijn er vast v.a® oiVertjuigd, dat, wanneer man heit veitiau.d van den Volkenbond! zo>u cloan verdwijnen of verzwakken, lilet geheelle mop g'elbPekkkig© m;a,ar in jfrondslaigi be staand® vr-edelsgiebhuw ineen zou stonk®- Zij z'ijh va® mcëniag, d'af hall inpilaaitis v.a® naar Iwrvoirmingiera ta zoelsan, va® meer nuf zon zijn om de arbfeid^miettopdeu v.a® den V-olkfenbbnd ta verVolmulce®. In de: tweede ptoaito ia oyer de ont wapening. g-eejpro.ke®. Bomciour kon niet i® de kei® van dit vraagstuk ^uietdlequ. omdat op helt poVenbüik diplomatiek© ou- deihandelingen gevoei-d worde®, dfe zich o verigiens nog in 'heit Stadium Van.- inlich tingen winnen en ondcrzopld btevilndieln. Ten derdei, is- over do oeconclmiSsidliP samen werking iu Midde;n-E-urop|a geslpro- k-en, waarbij het piOTM-an-dum va® da F-ranschiei regeeiing! va® 10 Se-ptemibler en dat v.a® dei I'toliaansidh'e raglenriug Va-n 28 September als o®omxfcla,g! werden, ge- npmieii. Do .medudhtenwigaeliliiig' hierover zal yoortge|z©t worden- pin op h-afc juistja oomenMik met alle daiartioa in .aanmerking; komend© regieeripge® flar hand gtenomJen t-c worden. D© op het aagienMiki® elan ze-er actief sttadium verkieanende ondlerhan- de-lingen tugsahie® Tsaedhp-slowakij!© en Oiöteinrijk zullen ertoe btjldriagen don toe stand verder opi te helderen. Ve&zxzcAt -en, gesueesó Doos 30 en 60ct. Bij ApotH.en Drogisten.] Dr.Benesj voorziat na, rijn pindealiiolud micit Tit.uleBciu een belangrijk© taeueminig van de- mecDinoinischei siamenwierMnsj i® de Kleine Entente, Am-es- verklaarde hieroipl, dat blij. de uitir eiemzetting v,an Boncour onvoorwaardelijk ondersehreeif en daf d» FnangWliTsjedho- slo'wiakHchg vri-end schaipi st-crkeir dau cioat is. ENGELAND f ir John Simt® pViesc v, ede en waiyi aiiu^cu. Sir Joh® Simon lie,eft gistheirayond in een ,reda t© Stobe or Trent weier eiens giazagd. dat Groot-Brittannië niaiar x-jjede sth-eieffe. Da wapening»® api zi-chaelf, vervolgde Sir John. zijn niat hiab bwaiaid. Zij! kimmen -een symptoom zijh van heit. kwaad, .dato wij! pipgen tie genezen ,-eiu ui-ll d'a harten der meniscto'en te vcT-wijdercn, n.l. da vtrecs. Wij zijlu .onrechltvaiardiui, indien wij mee- n-e® dat da moiitern-s giemaamstelrapp©® zieto. wapenen slechts .uitj naijver o-fl met den w-ensch -om lagressief te rijn- De w'are vtelr- M'aiing- is de vreies, die blijft bestaan -tuis- achcra sommige tanden, die go«dei Uunaa zouden moeten, .zijn. Indien wij1 eau blatirön taesfiand kunnen sohappeu in dait apzktoifc- zal de laist der hoog» wapieningau auitiPjmu- tisch baLaingrijk' ve-rmiradeird Worden. Generaal' O'Duffy geai-i e teerd. Generaal O'Duffy werd Zpmdag'. toen hii te Weet,port in de uniform d'ar Blaiuw- hemden oipi -e'en bijeenkomst VersohlaciDl welke tejgfen De Valera gericht w.aa, ge arresteerd. Bij de-ze gelegenheid had Ier de® gere geld gevecht plaate t.uisscfhen zijux aan hangers e® de politie, wa.ari® deze laateta echter de overhand behield. DE DONAULANDEN Eicih interview niet lening Karii van üwnrrnië. Ep® correspondent van de Iu-fcamisigjeainit bteft een onderhoud „glehad mjeifc. boninig Karei van Bjaemkmië. waarin deze p.a» als zijnl meening t'ei keiwiiein gaf, dat de> jxolifiijs- kie( giebjenrt.enisiaepi -dbor de iectxmoim-iiaehio UcpSnaid worden. Dp aenigp garan-tiia Vöör <yrde| en Weilvaarü. is, zcide da Konin,oJ- dat de landen hun oinnfei-Hugei ruil i»gle- miemt-eeieia. Deze ïteglemcnfiteiiipg z:al tot oieconoimisich hersltiel ai-et Welemimercn, maiau-, hbvorderen» d«[fc een- ©vlaawktoit; gesctoante® woi-dt tuaschen produlctia en eonkuanpitie. Koning1 „Karet zei verdörr dait Roeimenië een gloed deel va® zij® politieke en oecöinio- mis-chei evotultia dankt aan deze steun «ütean helt steeds .van Frankrijik IreeiRfc ondervon den. In onze betrekkingen inch Frankrijk zjen wi>„ een gjarantia voor den Vrecfet, SPANJE I.eri-fliLX kahiui-1- f lui nia tji-iur. Nua-r H.avas Z-aterda-.ghxtoind ui-t} Miadi 'ui meldde, is- Lierroux Uelaist met; de vor-mmg van een kabïnpt.. Lerroux heeft v©rklaa,rd. dat hij op dracht had, e-en zuiver repujbKb!ein?|clia regeering te vormeu o-pt den gvossdslag van del radicale partij1. Binnen enkele iwen was hi., du,a mice gvreed. Dp Katholiekten zuipen hem siefunie®. Dei huj-sei iiiiil i.g. Het agentschapi Sjimbjoien Bettgja ha- vestigt de ovterwinninis Va® Tgjiang Kai- sjeik) opi de communistiep. De verli-azle® der regCieringstno-epie® btedragjen -1000 man.. Volgens dit -agentischapi is dei geheime hriefwiasehiing", di» de communisten voerden met een bluitenlapdscha mogjand- hr id. die d© oomlnunistan ooik mof gylcf on dersteund zioiu heiblb'en, in handen vajn Ts-jiangi Rai-sjek' gevallen. Dei vcrlwioging van ilni toblakfafelijns. Volgens het' Vooripppig verslag- over bet ontwerp toit' verho'Ogil^- vari- djen accijns op tabak hadd-en enkele leriten miet voldoening kc|irnis genomen van de .wijzigingen, welke met prame in djen gan- ,vanbelijken tekst vajn art. 1 dezer .wiets- voordracht zijn. gebracht ten gevolge van bet overleg tusschen minister en Tweede Kalmer. De a-ange'brachre wijt zigingen zullexi ten .goede koiraen aan de hier te landa gevlestigde sigaren- industrie. Overigens drongen deze leden,' aan op de invoering een-er mifum upi. jbandler-ollebelasting vaini één cent per sigaret. Tevens biepleittien, zij' de lief- fing van, eert invoerrecht van f 6 per duizend s igaretten. zoowel ter ibtestrijjding! der buitcnlandsche c-oincurrenti-e als ter, "bex-ordiering der itatiopale industrie. Andere leden waren, 'bevreesd, dat bij de inwerkingtreding, van d-e in art'. 1 opj genomen maatregelen, dfö' maag naar bewerkte tabak sterk zo-u vermindieTew, hetgeen toenemilng dier werkloosheid zou i-eroprzaken. Mitsdien aarzelden zij hun stem aan deze voordracht te geven.- Soinmige leden betreurden het voor stel tot verhooging vajr den accijns pp. snuif. i Gaarne zou men vernemen of hét Dc-: 'doelde veribod aangaande cadeaux al leen betrekking" beleft op het inslui- ïen van bonnen, welke recht geven op geschenken of ook het itivaefen 'door dien fabrikant vair jrlaatjes. Mocht deze laatste vraag 'bevestigend worden beap!1-: woord, dan zouden enkele 'be'angrijke' in- 8 Het diertje zag met zijn groote, schoone oogen sineek,end naar hen op, liet ziah gemaikkeliJk, grïjj- pein,' ,ia «jparteldie zelfs niet toen da hontyester het losmaakte. t „Daar, Frits, laat het vliegen." D» knaap nam het losjes in d© hand' en- liet het daarna vliegen. Eerst bleef h©t Vogeltje een ■wijl rustig ztten en vlioog toen in het naWijjgelegeiffl hosch. Daar huppelde het, lustig fluitend rond alsof er niets gebeurd en geeu mjensdh ini de ïiaibijt- heid was. j „Vaden, zie, alweer een r-o-odb'o-stjei Maar hét is dood. Het is waarlijk jammer dat zulk» schoon» liertjes zich zk» gemakkelijk laten vangen." Hiji wilde het losmaken. „Neen, Hendrik', laat het hangen. Ik heb heit er eeret gisteren nocpgeihangl;®." „Waarom, vader? En de strik hangt ook v-eel te i-S over den ouden boomstam." ,,D;aar zal i-k m|arters en v-ossen me© Vangen. Wa®, neer deze roofdieren eens ©en voigel te pakken, looepn zij da.g en naëht langs het pad waar d© strikken liggen ,en vreten alles op'. Nu- dan hanff ik hier echter z)oo.'n tokwogeltje; halen zij spoedig regelmatig w-eg en worden driester." „En terwijl zlij.' zulks doen, schiet gji' ze dan doodt" „Neen, wanneer ik1 ze ztoover heb, leg ik het vangijzer op den stam. Dan hang ik e©n voigel in den strik' boven het ijzer, en wamnesr rijf wjoeg iete willen wegstelen, zitten z'iji vast." „Den schoonen bruinam mart-eir v.an het veirig j'aar met Zijn goudgelen hals en fijne, gladde huid, hebt gij: dien ©oh' hier gevangen P," i - „Ja, op dezelfde plaats. D» holte in den siteim waarin het vangijzer g-elegien heejf't, kunt mijt j^g wel zien." j Weder hoorde men in d-e ved't-9 het ruisthen en schudden der takken. „Vader, hoor eens, ween- ee® gevangen©. He» meer nabij bijl kwam, des te harden- klonk het g.a- druiscto. Diaar tusschen door heprde men ©en p®1- derdrukt kirren «n halfluid klrassen in de eik'e®, dip verstrooid tusschen hef jóng© hout standen. „Stil," zei de houtvester zuoht. „Gaat niet ver der! Hoort, daar Zijn meerkollen. Zal 'ik er een schieten?" i Hij: nam! de bilk's van Zijjns sehöuders -eO Sjlajnidd den haan. „Vader," zeide de klein© Hendrik zaeh en het hartje klopte hem' hoorbaar van blijde verwachting, „dat zijn zulke groote vogels met sehoione blauwe veeren aan de vleugels. Herman Smidt h'eieft er een; dien heef't hij1 tam gemaakt en fluiten geleerd. Wanneer men hem bo-oe maakt, zet hij zijn kuif op, bijt iemand in den vinger «m ziet er m&t zijfn helm zoc- nijdig uit als was Kijf een gendarme)'" Houdt u stil. Ik' zial zien of' ik' er een kan) vangen, zij schaden den strikken toch al genoeg. Wanneer rij een vogel gevangen zien, fluks1 zlijfn zaj er biijj en vreten het arme be»st rij'n hers!ens eln kop af, terwijl Zij) de nest uitzuigen. Wanneer -zij maar -weten waar strikken rijn, dan liggen rij als movers op de loe-r." i Het kirren -en ki-assen n-aln' immer t,oe. Eikeis en bladeren regende hat van d'e boomam; men kon echter w-eigens bet dichte stri'uik'gawas de kruin niet zien. „Frits, tracht den vo-gel zooi na mogelijk! te komen, neem dan ©gn joinigen „tokVogel", en schud dezen dat het den schijn heeft alsof hiijj in de strikken spartelt."! 1 De knaap deed het-. De anders zoo- sluwe vor gels lieten zich door deu buit dia daar Zparteljc!'»,' verlokken. In een oogwenk -waren w één, twee, drie bij den lokvogel, di© in de strik' hing. D!e ger- vangene, -een merel, kre»t het uit van doodsangst' en spartelde heen en waer. SchuW1 zlagen de po-af-- ridders nog ©ems oi®, maar het k'nalda reëd's'. Twidcj lagen dood op don grond, d-a an-deran vlageu onden-' luid gekras ijlings voiort. Twee meerkollen met bantel viaeren waren buit, twee merels lcondon rij! meeuem-en, de vamgsfi -was nog no.oit zoo, goed uitgevall-en, wat iWilden de knapen meer om zich te verheugen? Dia blauwe vcer-en der Vogels staken rij spfieldig ntp1 hunnl© pette®. Zij gingen verder. Men moest spoed maken oon des middags weer thuis te Zijn. Het piad leiddjj door een vlakte. D» houd'vester bleef staan. _E©n man was nog niet lang geleden langs het pad door de vlakt-eg -egaan. D© j-agers en bos'dliwachters van den .omtrek kende hij tamelijk goied aan liun spoor, dit echter wa9 hem1 geheel onb©k©nd. En Wiel lileleft' sedert gisteren bij ziulik slecht -wce|i' hier in dit afge legen bösch iets t© molken gehad Hij liet de knapien langs den gewone® w;eg verder gaan. en ging ztelf! hef spKwr na. Djati wus in den weeken moerasgrond niet moeilijk. Nau welijks had Wijf vijjftig sdhred.cm afgelegd of hSj bleef staaneen ©igeua|ardig;ö lucht Verbreidde zich rondom hem. Hiji ging verder eu voud in een dicht elzenbosch de, ingewanden va® eeh juist o-ptengö-' sneden rc-«boik. Ren jager ha-d het dier niat- gen' veld, dat wist hij ©n dit werd nog duidelijker dopipl de oneigenaardig© wijlz© van openaniijide®. Alzcjoj tot hiertoe, tpf in da nabijhei.d van het dorp waiMj-1 den zich stroopers. I I In zich zeiven morrende ,en half luid praten|dèl, bezag hij' nog eens het spWior, liet aantal, de gropitj-i te der schoen spijkers. Hiijj had de gewiopntö hard op te denken wanneer hij iim eeln opg|eiwr>ndiejn stemming was; rijh ergernis gjaf zich in wo-orde®! en gebaren lucht-. Hij volgde da knapen. Maf heil vro-olijfe en leerzaam! gdkauivel was het geda|a®l. Van rij'ne ontdekking zteid© hiijj -edhter -niets oraii e|a niet bang te maten ©n za deni mioöd te bemctmani alleen in hef toscli -en tussoh-en da strikk'etnj te gaanj. Werktuiglijk' maaHia hiij d« overig© voigels lois, en stak zte bij' d-e andoren in hot wfijlda Uët van rijin tasch. De vreugda over do goede vangst was- geheel bedorven door dezq ontddiking. Itoeds j'aren had hij dezen statige® ree-bok1 gekend, hem steeids als een oud-beteande 'gegroejt »n nul steelt aopks sc'hui-k' hem juist vo-or Zijn neus wiag. Het was middag toen rij het bo-seh uitkwamen. Van de oude ©«rbiedwaardigo dorrptskerk luidde dei -klok het Angelus. D» .arbeiders opi het veld ontblootten hunne hoofdende arbeid rustte tot zóólang. Dao< spanden rij! de paarden uit. Dia klok riepl niet al-' leen tot h-et gebed, zij noodigde o|o|kl totI het middag-1 eten. f 'r;i (Wprdt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1