December-prijsvermindering ÜT Meeding naar Maat MAGAZIJN „NEDERLAND BRILLEN Firma J. LUYKX, Roosendaal Café-Restaurant „De Goede Verwachting" korting op alle goederen Beste Wijnen A. TILROE - Sint Adriaanstraat 17 - Goes Adverteert in dit Blad ROUWorukwesken B0UWE EGBERTS WITTE-KRUIS POEDERS „CREDO", het wonder van Lourdes. JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELUID) Tweed N.V. Zeeuwsehe Hypotheekbank WITTE-KRÜIS-POEDERS. ZATERDAG 16 DECEMBER 1933 NiEUWE ZEEUWSCKE COURANT ook op KATTENBURG Co. u f# 1 MIDDELBURG.^ HYPOTHEKEN: f 21.350.000,- PANDBRIEVëN: f 21.150.000,- RESERVEf 581.052,92 47. PANDBRIEVEN tegen beurskoers GERHARD HOLLAND,Utrechtscliestr. 2, Arnhem Steunt uw eigen beurs en koopt in 'T MEUBEL-MAGAZIJN Klokstraat 7 - Telef473 J. DE GRAAG - ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fi. wijn. naar „FOCUS" Fa.A.R.DE MUYNCK LANGE KERKSTRAAT 9 GOES. U is dan verzekerd van een vakkundige bediening, tegen lage prijzen. DRUKKERIJJLZ.G., GOES p r?3iÉ ECHTE FRIESCHE HEEREN-BAAI IN ®,ELQI£-5f9STEN(DE ggCT.'PEft DOOSJE VAN 8 STUKS SMOKKELWAAR'. KOOPT DAAROM ALLEEN DOOSdES IN NEDER. LANDSCHE VERPAKKING,INHOUDENDE 12 POE DERS a 45 ct. MET ROSE BAND! DEZE ALLEEN WAARBORGT DE ECHTHEID DER DOOR ONS GEÏMPORTEERDE DE PRIdS DER LOSSE POEDERS IS THANS*. 5ct. PER STUK. OEGSTGEEST. „Hötel Zoutkeet" te Goes, onze uitgebreide sorteering. V. O. V. Hooge Jbij verdienste. Tooneelfonds „JAN BROSFELD" Bsrlicum (N.Br). Per LUXE TOURINGCAR naar Anna-Paulona en WI@ringen(N.H.) LEWEOORP. Schitterende BIOSCOOPVOORSTELLING ZATERDAG 16 iGocf^en p feuillet Jagers en stroc LANGE KERKSTRAAT GOES Heden ontvangen een groote partij welke wij verkoopen aan extra lage prijzen. Al onze Wijnen zijn van de beste kwaliteiten. Alles eerste soort. 100 cent Samos per flesch (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Zoete Spaansche Wijn per flesch (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Roode en Witte Port 75 en 95 cent (Beste) oude Port per flesch 125 cent Salandra per flesch Zoete Schilletjes Boerejongens per literpot (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Boeremeisjes per literpot (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Prima Advocaat per flesch Advocaat (de Kip) per flesch als goedkoop en lekker extra aanbevolen. Prima Vruchten-Wijn, 12 voor slechts 60 ct. p. fi. Deze wijn is zeer geschikt voor 'n glaasje bij 't slachten. 100 cent 100 cent 90 cent 100 cent 110 cent 120 cent 145 cent De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f 1000,f 500,en f 100, De Directie: Mr. M. C. VAN DER MINNE. Mr. G. W. A. DE VEER Geen bluf, geen beloften die niet nagekomen wordenGeen betaalde Stroomannen, maar Wettelijke bewijzen. Mijn 5 jaren kaartsysteem bewijst U, dat wij reeds vijf jaren onze mede werkers stipt eerlijk bedienen en onze verplichtingen stipt nakomen, op wettig gezegeld contractGeen N.V. zonder geld maar persoonlijk. Ik stel mijn onroerende goederen als waar borg, waardoor Uw contract verzekerd is. Nieuwste vindiDg met veel technische verbeteringen die ik alleen durf en mag voeren. „GERHARD HOLLAND". Wettig gedepon. 56871. Bezoekt onze Toonzalen en wij zullen U alles bewijzen. Eenig Importeur Vraag inlichtingen. Technisch Advies-Bureau voor de Brei-lndustrie AANBEVELEND WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samos supérieur p. Mistella (zoet) p. Graves supérieur p. St. Croix du Mont p. Hout Souternes p. Vermouth ROODE WIJNEN 12 fl. f 12,00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,60 12 fl. f 16,80 12 fl. f 19,80 Bordeaux sup. St. Juliën Margeaux Chat. Bellevué Chat. Lafitte Petit Bourgogne Rossi 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,80 Martini en Rossi per 12 fl. f 18,00 Cinzano per 12 fl. f 18,00 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. MET UW RECEPT VAN DEN OOGARTS GROOTSTE SORTEERING BRiL-MONTURES als: CIRCULAIRES, KAARTEN, BIDPRENTJES, BREEFPAPIER, ENZ. worden met den meesten spoed en tegen concur reerenden prijs recht streeks geleverd door de Nette uitvoering gegarandeerd. Vraagt volledig monsterboek. Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes Het pijpje voor ,,De Kleine Man", en tevens voor de Groote A\an! Daar zit LOUIS DAVIDS, geniaal voordrachtskunstenaar, schepper van zooveel onvergetelijke levensliedjes, zijn pijpje te stoppen met D E Echte Friesche Heeren-BaaiHoe menigmaal hebben wij hem reeds gehoord en toch verveelt het ons nimmer, naar hem te luisteren. Zie hem hier eens tevreden glimlachen! Dat bewijst wel hoezeer hij zich verheugt in het vooruitzicht op die „wolken van genot". Louis Davids is een man van smaak en weet wat een mensch toekomt. „Ik rook geregeld DE', - zegt hij, - „want DE houdt mij altijd in de stemming uit de oudste Friesche Tabaksfabriek, opgericht in 1753. Van 10 tot 25 a. per '/2 ons. VERSCHAFT U WOLKEN VAN GENOT WACHT U VOOR NAMAAK POEDERS EN 99 Grossiers voor Walcheren, Noord- en Zuid-Bevoland Gebr. MULDER, Goes; PAUL VAN SLUYS Go., Middelburg; Drogisterij DEN HERDER, Goes. Verkrijgbaar te -. Goes bij Firma VAN DER RESTWemeldinge bij M. KOOMAN. Bankier en Commissionair In Effecten. SAFE DEPOS1T-INRICHTING. Houdt geregeld eiken DINSDAG gedurende de markturen zitting ia bet •n baveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank- en Eff ectenzaken CONDITIËN ZEER BILLIJK. 18174-86 Sinds jaren levert de „N.V. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT" groote partijen Nieuwjaars- en Naamkaartjes en is onze drukkerij thans extra daarvoor ingericht. Nu zachtjesaan Nieuwjaar in het zicht raakt, vestigen wij de aandacht van allen, wier voorraad Naamkaartjes is uitgeput, op Keurige uitvoering met prachtige lettersoort op prima karton tegen uiterst billijken prijs. Bestel s.v.p. aan ons Hoofdkantoor te Goes, Westsingel, of bij onze Vertegen woordigers in verschillende plaatsen van Zeeland. Renten van f 3f 20 per week, ing. op 55-jarigen leeftijd "of later. Met of zonder premie-restitutie bij overlijden vóór den pensioenleeftijd. Laat U belangeloos inlichten door Raad van Arbeid, Inspecteur of plaatselijk agent. Financieele instelling- wenscht voor uitbreiding liarer organisatie^nog enkele R.-K. Heeren aan te stellen. Flinke positie, terwijl bij gebleken geschiktheid er goede kans is op vaste aanstelling. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad. ©6 - 50 CRiSIS-RFDUCTIE AUTEURSRECHTEN. VRAAGT CATALOGUS EN PROEFNUMMER „PLANKENLANO" Vertrek uit Goes: 24 DECEMBER, 1 uurn.m. Vertrek uit Wieringen 2 JANUARI, 9 uurv.m. Vertrek uit Anna-Paulona2 JANUARI, 10 uurv.m.; Tarief: RETOUR f4,75. Gelieve zich op te geven bij J. RUSTER, Olie-enBenzine- handel, Telefoon 164, L. P. v. d. Spiegelstraat 31, Goes. De ondernemer: H. J. NAASTEPAD, Anna-Paulona. op 26 DEC. (2e KERSTDAG) aanvang 6 uur en op 30 DECEMBER, ZATERDAGAVOND, om 7 uur. Als hoofdnummer zal worden ver toond de wereldberoemde FILM Entréeprijs slechts 50 ct. Plaatsbespreking 10 ct. Er kwam een grom ling ,,yer de ©ouplé, vleugelslag 'het licht v Ik! keek «p. In de deur-opening kerel, igieibejeBldhicuwd i ktarsreicht mek ©Ogen Even zag eein paar handen, schicpn gespiert omwal dig van greep!, m omhelzing. 'n Kerel ,pm ontzag maar o,oh! om stoirmiachit: Want er gingen kraclhk 'krachtkerel uit, maar ook! zoo n uitdrukking zijn «ogen, dat je 'n h'reeg pho©, lief en aai kinderen omging (als had). Jei kreeg in die beslist een gevcielll vain g'rootei ruisj. Ik1 kón mi Vrouw en kinderen zicht geborgen weten. Vijlf! minuten later wr 't. redeneerien 'n cie du.t ik] mil lavenliang n Onverwacht werden de w reus zóó rustig en zlo een prachtige toelichting grootste probleem, dat Met z'i;n prachtige, rus beetje, ruig. geworden ii krachtig in de coupé, e had moeten eindigen. Hi, wag plditie-man. verdord en nu overga girmomen uit een der mep ten van een groote ata, hij daar in da buurt geschilderdhij was ctal straat en me|t de hui Je zou hem gteimist stratcnbeeld. ,aSs hij er n wél -en wee van 'fc yoll! gemaakt. 't, Trcfl me, m- hij sprak' over die me „U weet niet wat 'n en wat daar 'n goed ha «moeit ze nooit betoordeofen partijen of naar hun dr mensehen zijn immers hr vood en in zoo'n ander geworden. Goed volk' is ja eenmaal kennen, hebhe' je over. 't Komt, herhaalt Z9 je naarbinnein roepen, aandiehand is. Als je dan je dicht hebt, duwen ze vette paling in ja handc gauw «pi! Ja staat daar d'n honger." De reus zei prachtige d meditatie waard zijn. Hi) verwaandheid oif z elf-in ge „Waarom hem ik! zoo. be\ zé niet alleen mijn gioedhi vocld. maar ook m'n sterf Geloof nou.. Eerwaarde, haakjes: ik bfen zelf Kai mijin werk "leer je God 1 hebben allebei, om zooi t zelfde methode Nog vóór iemand wat neemt God ham soms al laat Zijn sjtprklem arm vo'e eehen vloek'en ertegen, ma,, digda,t zie ik aan mijn Ik1 zag bijv. een dnom de, buurt, die in drcsiik'emso" met de politie in aanraking omdat hij de ruiten imgpoM' ktrt-cn-klein sjiioeg. Tp.en zag aanklemmen, sterk blowen plakte ik hem flink in zi aatite heon tegen den mui vriend recht, «naar je 'huis! thuis, anders..," Hij kleek' lodderaogen versohriklt, aan, en lag waarschijnlijk1 een h zi,n pees uit te snurken, k kerel zegt me nu nog dil hem ontmoet„Ouwe, je wijls uit de nor gehouden stevige hand thuis ta l>remii is 't, Eerwaarde je n» sems ,al op z'n Donderdag vóór hij w,a,t gedaan heeft, sohen dat maai' wilden blggr z« lang zoo ontevreden niet Hi,, vertelde k'oddige ding en n 'kind in het wiaiter. nl vreeseli.k! gegil! van d© moedej ligt in het wiaiter, mie wurm water!" Hij sprong in de verdween in de mioddjer. He al gezonken. Hiji vond hat t 7 In de, jVogelslrikkei Wanneer de koude herfstw: sltlcp)(pl:lveSde,u w.a,ait en de bóomibladeren warvejlend vloor drijft, dan breekt, een vnciolijk'e lagers aan, d© tijd van da li Ban worden lijsterbessen gefpjfl takkon tot beugels gesneden, i dra,aid, goede plekjes, uitgekóiZ neer -de jager ook1 het glehaeh <noh meer om herten en reed ploegt of pfe,arden "bekommerd monstert hij nu toch ieder akker om t© ziein wa,ar de sc bangste paardenharen voor v:o '•e vinden zijn. Dia y.an sch „vossen" zijn, golgens ham, de z«j houden het langst. Het was o©n sombere herfetd tóe. koude nevel wild© maar n ken- overal klampte hij zidh a,a: heuvelen vuist om aan de maar weerstand ta ,kunn Da nevelen om het doxpi hingi

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4