4,25,001.A. Weiland Dr. J. G. HERMANN H ID Lange Voiststraat Nd, 74 Crisis Afbraakveilingen Maandag 18 December Vrijdag 22 December Vrijdag 22 December 1933, Zaterdag 23 December 1933, 48 CANADA'S, „FOCUS" Fa. A. R. de Muynck PJ.GIerum G0EDK00PE TREIN GEBRS. STRAU8, KLOETINGE Slagerij J. SCHNEIDER Fa. D. BAKKER D NIEUWS RECHTSZAKEN BURGERLIJKE STAND MARKTBERICHTEN Advertentiën AFBRAAK. houdt Dinsdags SPREEKUUR te Goes van 10 tot 3 uur in de A8MEHBKA0 MIDDELBURG. ARMBEZOEKER, cp.stük Goedkoop timmeren. verkoopen volgende week geweldige groote partij AFBRAAK, Goedkoop timmeren. r. Het Woonhuis ii Het Woonhuis EEN HUIS met ERF en Bouwland, Zijkantweg Te koop bij inschrijving Eigen Ateliers - Aparte Paskamer. ROTTERDAM en DEN HAAG Te koop gevraagd ZEEUWSCH TARWEBROOD. IE CGo^ANT f de heeren Loer- beam woorden die. op, dut tie v-oor- Ibouw in 't oog go- ltaajn andere dingiem L nopen om jde z iak ling te 'brengen. J uitlatingen -betrei- r.w hiier vermelden? Ivan Noord.Brabant, lit alles ontleenan. Ins .ernstige gerucht 1 welke een regeit-> regeling in studie J bereiking van jeen l.n katoen naar In- Isuiker in N edejland Ig zit dan evenwel liche suikerproductie Id moet worden Dit |loor den steun aan te beperken Men .at eventueel© steun erbieten zou betref- jrwerki'ng, doch voor fordien verbouwd de .Kamer duiden Iruchten .allerwaar- T zijn |igen hadden wij al- ar de juistheid der Da&r kon men ons |en omdat men nach dezer commissiie. Iste plannen op ds Id-e kringen van bie. Jafahrikanteu fen land nand zitting in deze in. In zeer te betreurenj ring inderdaad den fenv-erbouw zou gaan loven aangegeven. |u deze zou behmgi voor goed de g> Iracht ea zouden we jrkende der vrocaer. brikanten haar p 001.1 behoeven we niet lllecn dat duizenden In stuk bestaan ver-, lizenden fabrieks- en ntet leege banden jite leger van onze |en; de middenstand:, transport per auto, lllen zullen -er de 11a,- »'an Oitidervinden aainde willen wij het toegan reeds iets omtrent le plannen vernomen, geen vrijheid te heb- op streng vertrouwe- ekte mededeelingen ;even Nu echter de op de hoogte b'njkt ons gerechtigd dez'é tigen Er is, .naar o i-k nd-erdaad oen studie- .d om deze zaak te geruststelling kunnen 'ermelden, dat in de en bietenbouwer zit- s een of meer (maar m-btenaur van de Di- indbouw odig heeten hier de n, dat onze landb juw- - voiop waaksch zijn' n-ct doodcljjken allmop'. in het hardrijden is 3oer te! De Kmj'pe, 1 draad gereden en ijs geslagen. Hij is teloopen hersenschucL leerling van de jM U. eren veen, A. de Boer, t schaatsenrijden ge- de zich zoo ernstig, mlgen is overleden. Inbraak te Heil». s ingebroken in hot heer A J. C. "Maas mder van de gemeen, naar Men 'neeft zich door het uitsnijden. :ou een vrij groot be- ior de uitkeering van aibestuur, zijn verjiwie- heeft de zaak in oit Onbewaakte overwegen. m ongeveer 10 uur is ten overweg bij Appin- ige koemelker C. Dijk iets den overweg pas- uit Delfzijl komenden in gedood. Het trein- ran het ongeluk niets trein is doorgeneden, door het dragen ivain, de koude, waarsctrm- ;t hooreu aankomen. Ii rand in een hotel. ;heid van den eigenaar 111 d uitgebroken in het waken geapienda hofcel- t Hof vlan Holland, aan te Arnhem, politie met -een slate ig, weldra gevolg(d door «r leiding van dem oo-mr Jonkers. De brand was bovenverdieping, waar tanten met beddagaed Hoewel de brand zich tig liet aanzien, staagde n, "binnen drie kwartier te worden, lat een -knecht, die eveu n van den -brand bb-ven het- adhteloos wegwer- HIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 16 DECEMBER 1933 van een sigaret de braad hefeft veay Jipzaakl. De beenverdieping is Vrijtvel geheel jtgebrandend. De onderverdieping, waai ft caf'é-restaurant is gevestigd, heelt veel (itersdiade gekregen. Eien igcoot gedeielta dn het meubilair uit het dafé had men ieds naar buiten gebracht. Autiijhjtsing. Eergistermiddag koerden negen persoi- i«a, die gecollecteerd hadden iet Ziwo-lljn (»or de Vexee-niging het Hfloge Land, pen jure auto naar Beekbergen terug. Ter loogt-e van Fliphul, gemeente Wapenveld, twam de- auto in botsing met èen tractor Bi aanhangwagen van de firma Eindho ven te Zw-olle. Be aut-o. schoot den yreg af en kwam tegen -een boom terecht. H5j werd geheel vernield. I .Van de passagiers liepen vijff ipeei' of minder ernstige snijfwonde® op1. Dlrie b'lö- ven ongedeerd. Dte chauffeur werd met een schedelbreuk opgenomen. De-zte werd naar het ziekenhuis (overgebracht. D|e overigen kanden na verbr.ïndem te zfijin met een andere auto hun tocht vuprijt aetten. Didor het ijls gezatóen verdronken. Gistermiddag is het 7-jarige zluontj© van de familie J. uit de Madoeriastraat te Heemstede, toen liïj' met een Zesjarig vriendje aan het spelen was op het Ijls, in de Jachthaven door het ij-s gezakt en verdronken. Schending Half'watt-oclro.fli. Reeds geruimen tijd werd Vermoed', dat eetiige kleine gl-oeilampenfabrieken zich schuldig maakten aan de fabri cage en den verkoop van met gas gevulde lampen en daarmee ook hef halfwatt-octrooi schonden, waarop in Nederland slechts de P. T. G Philips en nog enkele anderen recht hebb-en. Thans heeft de Justitie te Uticch|t en te Arnhem, in verband daarmee-, bij de betreffende fabrieken huiszoe king verricht. Daarbij is een 'aantal lampen, voornamelijk ook autolampen, in beslag genomen en in ©en der fa brieken eveneens de installatie dienend voor de fabricage. Nederlander da-adgevondoin. Naar Reuter uit Farnham in Surrey meldt, zijn daar gisteren drie mensclien in -een pension dood gevonden. Die eigenares van het pension was gedood door een schot in het hoofd, pvenals haar dochter. In de garage werd het lijk gevonden van dr G. B., die naar verluidt afkomstig is uit Zeist [(Ned.), Hij had twee schoten in de zijde. Er zijn op het lijk -van B. twee brieven gevonden, die misschien licht kunnen werpen op het drama,. B. moet vroeger een vermogend main zijn geweest en al zijin geld bobben verloren in de debacles van Hatsy pn Kreuger. Hel tekort in een vakvercenigiugs'" kas te Resteren. Het hoofdbestuur van den Ned. Bond van arbeiders in hot landbouw-, tuinn bouw- en zuivelbedrijf meldt naar aan leiding van het opgenomen bericht, vol gens hetwelk door den burgemeester bij den penningmeester der afdeeling Reste ren van den bond ean tekort in kas ont dekt was van f 486,67, dat door controle van het hoofdbestuur dit 'telaort was op gemerkt en door het hoofdbestuur tegen deze afdeeling maatregelen genomen wfl|- xen, waardooir de burgemeester van het feit op de hoogte kwam, benevens van het bedrag van het tekort. Voorts waren 'boeken -en kas van deze atdeeling door een vertegenwoordiger van het hoofdbestuur in een tij ds ver Loop- van IJ/2 jaar vïjtfinaiaj aan- controle onderwor pen. Hierbïj was reeds eer-der eien tekort geconstateerd. De betrokken pennimgïneesr ter verzocht dringend zelf het tekort te mogen aanzuiveren. Het hoofdbestuur gaf hem daartoe de gelegenheid èn had als vocrwaarde gesteld, dat Mjf wel de admi nistratie ziou voeren, doch het'geld onder' berusting van den voorzitter zou zSj'n. Deze voorwaarde werd zoowel door den penningmeester als door den voorzitter aanvaiard. Die penningmeester Zond het hoofdbe stuur kleine 'bedragen .als aflossing o.p het teklort. Evenwel was de voorzitter te goed van vertrouwen en liet hïjl "den laabi sten tijd, buiten Voorkennis vain 't hoofdt 'testuur den penningmeester weer 't geld teheeren, waarvan deze gebruik' heeft ge maakt om opnieuw een telbort te venotoi'.- zaken. Dloor de toegepaste controle van het hoofdbestuur trad dit feit spoedig aan 't licht. Het hoofdbestuur twïjtt'elt er niet aan deze mededeelingen zullen die ovgrtuing vestigen, dat het bericht ten onrecht» uitging van gebrek aan activiteit Zijherp-' zïjds. Nog altijld de oorlog. De Matin meldt uit Nancy dac al daar door een voormalig Duitsch ar- tillerie.generaal, wiens naam het blad niet noemt een bezot-L is gebracht bij den Framschen artilleriekapitei-n Maigrte'f, «ie zich na den oorlog te Nancy heeft gevestigd Maigret had op 25 September 1915' den generaal met zijn staf in het bosch van Sabot, in Champagtoe, gevangen genomen Bij deze gelegenheid had dia ®eneraal hem; zijn degen .overhandigd "jen hij van den kroonprins ten geschen >se had gekregen. Het handvat van den deaen was ver smrd met edelst-eenen en bevatte in Platina-letters een opdracht van den kroonprins., Dezer dagen was nu een auto versche nen voor de woning van den kapitein, waaruit een heer op leeftijd wals gestapt, die op een stok leunde. Hij was bege leid door een jongen man. Deze oude heer bleek de in Champagne gevangen ffenomen artilleriegieneraal te zijn, die ®P uittioodiging van den Franschen of ficier met een vriend uit Berlijn was ■gekomen. Eenige minuten later ston den ibeida oude tegenstanders uit den wereldoorlog tegenover elkaar, hoffelijk, maar gereserveerd. De Fransche kapitein verbrak als oie'r- ste het zwijgen z'eggendieGeneraal, hier is uw degen. ïk geef hem gaarne aan ai terug, daar hij voor u een her innering vormt, waaraan gv zeker zeer gehecht zijt -en 'dat te meer, daar ik in u een loyaal tegenstander, ieen soldaat gevonden heb. De oude Duitsche generaal zeide daar op dien Franschen -officier dank en over handigde hem een 'etui met een ga. schenk. Vervolgens wisselden zij nog .enkele woorden, schudden elkaar de hand .en namen afscheid. Om IS Mark. In de Anklamer-Strasse te Berlijn Woon de in armelijke omstandigheden 'n 69- jarigei vri'ouw. Daar men haar sedert Zondag j.l. niet meer gezien had, liet men Maandag de deur met geweld openen. Men vond de vrouw dood in bed. Er ba- stond verdenking van moord, daar haar 20-jarige kleinzoon, die bij' haar woonde, verdwenen was. Be jongeman, die Zijin grootmoeder reeds vroeger herhaaldelijk bestolen liad, voorkwam arrestatie dioor zich bij: d© politie aan te melden. Hij bekende, dat hij' in den naoht op *10 December, na geconstateerd te liejbbjen dat da -oude vrouw dieip in elaap waa, haar een hoofdkussen op het gelaat had ge drukt en zoolang had vastgehouden tot zij' gestikt was. HHji zoeiht toen naar geld en vond op. de gestorven vrouw een beurs met 18 Mark, die hïjl meenam G ïLiunii-lio-rlfjjsei'.s. In de S.owjetunie worden thans proevej» genomen met gumuu-sChoeisel voor paar den, ter vervanging van de ijzere® hoef ijzers. Het worrdt vervaardigd in o.p- draoht van het centrale instituut voor wetenschappelijk .onderzoek voor automo biel'- en as-transport. De bedoeling is: het uitglijden van de paarden biiji winter dag te voorkomen maar o,ok om de ver nieling van het wegdek' tegen te gaain en het straatrumoer te verminderen. Ook hoopt men er de in d-a steden veel voor komende ziekte van de poo-ten der paar den, welke veroorzlaakt wordt door het voortdurend slaan met de hoeven op het sticenen wegdek, mee te bleStriidn. D:e eerste proef met de paarden van de broodbakkerijtrust heeft 'gunstige re sultaten opgeleverd. Kantongerecht to Goes. Door d»en Kantonrechter te Goes zijn veroordeeld wagens overtreding1-" zonder vergunning rij-dein over eens an ders grond: J. C. B., Rilland-Bath t' 10 of 10 d. vuui-wap.e.nwet: A. IC., Rilland-Bath. 115 of 10 d.A. v. Wj., 's-Gra.vemppl'- der. P. E. Nisse. f'5 of1 5 d. ijkwetJ. H., Kloetinge 3 maial f 1 of 3 maial 1 d. overtreding Landbbuworisiswat (aiardap- pieib-esluit)A. d. L., Goes f 10 of' 10 d. M. IC.. Wolpiha.arts.dijk f 15 of 10 d. ov-ertr. Grisis-Zuivelweit: J. d. J.. Nis- se., O. de K.. C. D. Wissefc'erke f 15 oifl 15 d., P. da K., 's-Gra,venpiolder ,f' 5 of 5 dagen. schelpdieren rapen aan den. voet van een zeedijk: L. M., J. v. V., Arnemuiden f 2 of 2 d;; I I I zich begeven op een onbewa,akten over weg .als een trein zicht,blaar nadert: A. H. v. d. B., Schone-, P. S.. Kapielle f 10 of 10 d.; met motorrijtuig de veiligheid van het verkeer in gevaar "brengen: M. Z.. Hein- beuszand fJ25 of 10 d.N. d. K., Mid delburg f' 25 of 10 d.P. M. v. D.. Go-es 2 maal If 16 of 2 maal 15 d. tel Go.es bbuwen zonder vergunning: H. v. S., Goes, f' 10 of 10 d. .ankeren in de Schelde o.p eens anders pbroeel: W. D. Pz., Ierseke f3 of 3 d. Vlc-eschkeuringswetW. A-, Wolfiaarbs- dijk f 10 of 10 d. vleesclikeuringisverordening Kruiningenj; A. d. B.. Wemeldinge f 10 of 10 d. met een rijwiel de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen: M. A. R.. te 's-H. Arendskerke, een berisping; met motorrijltmig rijden zonder voldoende remmen: J. C. W"., Go-es f25 of 10 d., A. J. W., Goes, f5 of 5 d. met rijwiel zo-nder noodzaak links hoiu- d-en A. F., Go.es f'2 o.f 2 d.; m-eit voertuig rijden zonder licht en zonder reflector: J. v. O.. Goes f5 en f2 of .5 en 2 d. met ri;.wiel linkerzijde van den weg houden: P. d. D., Go.es.f' 10 of 1 iw. t.sehi. 's avonds fietsen zonder licht: J. V., 'si-Gravenpolder f 2 io.f 2 d.J. E. ta Goes, -een berisping met motorrijtuig rijden zonder minstens twe.e gloed werkende rammen: C. G., S.t- La.urens 'f 5 of 5 d. dronkenschap: J. T.. Beinkem-sizaind f 15 of 15 d. De Tarwewet. Biv Arrelst van den Hoogen Raad der Nederlanden zijn verworpen de cassatie beroepen door A. S, M., molenaar, wonen- da te Sas van Gent en door J. M., mole naar te Oost en Weislt Souburg, ingesteld tegen het vonnis, vian de Reohthiajnk' te Middelburg van 23 October, waarbij- zij wegens overtreding dar Ta.rweW-et tot geldboeten werden veroordeeld. Deurwaarder te Hulst. "De voordracht voor deurwaiardeir t,a Hulst luidt als volgt: 1. P. F. van Miaaren. proaureupskletrk en candidaat-deurwaarder te Middelburg; 2. A. Dijkstra-, candidaat-deiurwaard'er te Leeuwarden en 3. H. J. Tahbers Jr.. deu.r- waarders-klerk te Tilbugg. 's-HEE® AiRENDpKiEiREEi. Gc(b|oren:' Jaoobus 'J;an, Z. v. Jon Rednhond en Jan na Pieternelia Schipper; Maafj-ei, d.v. Ja oobus Waststrate en Adrianai HpiogeiTand Johanna Maria,, d. v. Dlaniël Boionman ein Margaretha Beulens; Suzjanna Jozina, d. v. Marinus Waststrate en Josina Vermeu len Cornelis Franeiseus, z. v. Adriaau Cornelis de K|o|oning en Pieternelia Koens Joos, Z. v. J.anu® Schiplpeir en van Breöht- je Murre; Adriaan Martinus, z'. v. Simon Smits en Elizabeth Huige; Élsabeth Mar ria, d. v. Adriaan Vreeko en Cornelia Imr dovika Hoiondert. Gehuwd: Abraham Priester, 24 j. jm, en Dina van Dalen, 21 j. jd.; Coirnelisi dn Schipper, 29 j. jm. en Wilhelonina -da Schipper, 30 j. jd.Alphonse ThaolpIhlhdl'O Cornelis de G'ijbel, 21 j. jm. en Adriana van Hoo-rn, 21 j. jd. 1 Overleden: Jan V-erdonk, 55 j't\, z. v. Maarten Verdenk en Jannetje Hrrrinck', beiden overleden (overt, te Btergen iop Zaom)Johanna Steenblok, 78 j., wed. van Floris Meulbro.ek; Jan Hipoigstmate, 49 jr., z.v. Jacobus Hoogstrate en Hendrilda Rommelje, beiden ovterl. (oyerl. te Goes). Vciliugsvcreen. Zuid-Bcvclaiid te Goes Groentenveiling van 15 December. Spruiten f 916. Dien f0,801,20, heide per 100 Kg.; Witte kool f 0,70. Sel- derijknollen f0,901, beid-en per 11 st.': Ha.zen f 0,90—1,98, Wilde konijnen f 0,50. Eenden f 0,210,31, alle p-er stuk. MIDDELBURG. Fruitveiling "Van 14' Dec.: Apipels: goudreinet.ten 1016 cent, zure bellrfJeiUr f312, airmgaiard'f 212. campagne zoet 18, bezoeting 37, rao- de ritbing 37, grauwzoet 211, zo-ete bellefleur 3, reine d'-or 39, steir.aplpel 6—19, franoois bbrg-eia 8-9, Pnes-ent van Engeland 8. lnjismanszoiet 3, roo.de bak ker 57. ribston piplping 7. koningzpiip- ping 7. bialdwin 69 cent, all-es per Kg. peren: gieser wildeman 1014, kleipaer 48. piondspeier 78, winter suiekrij. 4 biergamo-t 12 oent„ olleis per Kg. AFLOOP VERK00PIMGEN, ENZ. Gegund, aan M. W. Knuist te Goes en J. Knuist te 's-H.-Arendakerkie! h-et maken van een nieuw wegvak in idle geme.entie Heinkeinszand voor de Prov. Waterstaat in Zeeland, als öjp, twee na de laagste 'inschrijvers voor f 19.280. WAT MENIGEEN NIET WEET- In 1679 -gedurende- de verschrikkelijke e-ojnemisohe pianiek -en pestepidemie, die Europa teisterden, ging t.e Weenen uit een pesthol een dronken bedelaar de straat op, I-ruilend van 't lachen. Hij beigon tei zingien. Hij verzameld© het zwaar-, beproefde volk om zich Ineen -en elkelen zong: „Adh, du lieber Auguisltin" en voerde, zo.o-doende, heel Europla. weer op den weg naar b-etersdhapi. In de Neustiff-. g-a.ss'9 te Weienen werd ter herinnering aan AugUstin en zijn lied een stapjd(beel|d opgericht. T-aylor Decker te Bielvidere. Illinois', heieft een roo-den ohampdgnon ontdekt. Hij zal trachten deze variëteit vo,or den ban-, de Ite kwaeken. Voor het eerste jaar na het intre" ken van het drankverbod in de V. S. van A. rekens mien opl een consumptie van 150.000.000 gallon 567.816.000 lieter 50aleoh.clisöhe drank-en. Eten slordigie borrel Hat totaal aantal arbeiders der ge zamenlijke steenkoolmijnen in Limburg bes droeg op- 1 October 33.507. Die nu goedkoop willen timmeren, komen a s. MAANDAG 10 uur Lewedorp (Station), 1 uur Ovezand Driewegen (Station), 3 uur Baarland (dorp), GEWELDIGE PARTIJEN. Voor een krats willen wij verkoopen. Koopjes kunt U beslist doen. HOORNICK Zn. Zie ook andere Advertentie. OOGARTS, Gegadigden naar de betrekking van jaarwedde f 850 (pensioen-aftrek f 72,25) behooren zicb vddr 24 Dec. 1933 schriftelijk aan te melden: Bogardstraat D 43, met opgaaf van vorige betrekking en waar inlich tingen zijn te verkrijgen. Bezoek alleen na oproeping. Fondantkransjes, Hulst, Choc, fondantkransjes, Choc, muscetkransjes 20 ct. per pond Extra chocol. kransjes 15 ct. per Ij ons Schuim kerstboomart. 10 ct. per ons Choc, kerstboomartik. in stanniol 20 ct. ons Choc, schuimkransen, Schuimartikelen, Choc, slag krans 4 voor15 ct. Chocol. reuzenkransen 2 voor 15 ct. Choc, kerstboomfig. in uiclöos-ias f Natuurboter. Amande len, Bloem, Suiker en Eieren, beter kan het niet. Half Januari 1934 zal in het openbaar worden ver kocht de zeer gunstig ge legen HOFSTEDE in den Willempolder te GEERSDIJK, thans bewoond door dhr. S. BREURE, ter grootte van 38,97,60 H.A. De hofstede is te aan vaarden 1 Maart 1934 en is inmiddels uit de hand te koop. Notaris OELE, s-Gravenpolder. 32711-20 op Zuid-Beveland te houden voor dhrn. H00RNIGK Zn. P. DE WILDE te Goes, zal t.o.v. Deurw. Heijboer, Noord-Kraaiert (Station) 10 uur, 2 volle wagons; Ovezand-Rriewegen (Station) 1 uur, 2 volle wagons; Baarland (dorp) 3 uur, 3 volle wagons; volgende week Goes, bij dhr. Verhoeven, 10 uur, 7 groote auto's vol Yerseke, 1 uur, 3 volle vrachtwagens Schore (dorp) 3 uur, 32726-48 3 volle vrachtwagens is daar aanwezig, welke wij zeer goedkoop kunnen verkoopen, we gens de groote hoeveelheid. E71 vanaf f 100,t. e. be- L» U drag. 6 OOK voor aankoop vee. Iedereen schrijft brief port antw. DE ONDERLIN GE", SCHIEDAM. Geen kosten. Notaris J. C. KRAM te Kapelle is voornemens op nam. 1 uur, in de herberg van dhr. J. Hoondert te Heinkenszand, krach tens art. 1223 B.W., publek te verkoopen met Kantoor, Schuurtje, Tuin en Erf, a/d. Dorpstraat A 111 te Heinkens zand, groot 8 A. 2 cA. Eigendom van dhr. J. J. Franke c.s. Het woonhuis met kantoor is voorzien van electrisch licht en wa terleiding en voor f 15,— per maand verhuurd aan dhr. Rijks-Ontvanger te Heinkenszand. 32675-32 met Bergplaats, Tuin en Erf, in 't Vlaauderken wijk C 18 c, te Heinkenszand, groot 8 A. 35 cA. Eigendom van dhr. J. J. Franke en thans in gebruik bjj Adr. Traas. Betaling uiterlijk 16 Januari 1934. De Notaris L. A. BETH te Ovezand zal op des nam. 2 uur, ih de herberg van dhr. J. Vbkiieyke te Ellswoutsdijk, krachtens art. 1223 B.W., in het openbaar verkoopen te Ellswoutsdijk, aan den Piattenweg, samen groot 7B A. 28 c.A., in ge bruik bij G. M. Geense. Te veilen in 2 perceelen en in massa. 32723-20 ii contant wassende te Oudelande a/dVijfzoodijk, metende tot circa 1.65 M. Aanwijzing geschiedt door den Heer P. VAN SABBEN te Oudelande. Aanbiedingen worden tot 23 Dec. 1933 - 12 uur ingewacht ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes, alwaar tevens nadere inlichtingen te verkrijgen zijn. 16-32707 Bij inschrijving te pachten van het BURGERLIJK ARMBESTUUR te 's-Heer-Arendskerke, voor 2 jaar gelegen' in gemeente 's-Hesr-Abts- kerke. Terstond op gebruik. Inlich tingen te bekomen en briefjes in te leveren vóór of op den 18 Dec. 1933 bij den voorzitter P. VAN DEN DRIES. BUIKBANDEN C O R SETT E N RECHTHOUDERS ELAST. KOUSEN 00K NAAR MAAL THANS IEDEREN DAG GELEGENHEID TOT MAATNEMEN VROUWELIJKE BEDIENING. LANGE KERKSTR. 9, GOES, TEL. 473 PRIMA LEVERKAAS 20 ct. per ons SAKSISCHE LEVERWORST 16 ct, per ons LUNCHWORST 16 ct. per ons KNAKWORSTJES [4 paar) 60 cent HAMSPEK 20 ct. per .ons van Vlissingen t/m Roosendaal, Tilburg en Breda, naar (m/aansl. naar Haarlam en A'dam) op EERSTEN KERSTDAG MAANDAG 25 DECEMBER Strooibiljetten kosteloos voor geldbelegging HOFSTEDEN EN BOUW- EN WEILAND. Pacht 3 van den koopprijs. Spoedige aanbiedingon aan het bureau van dit blad on der nummer 95. HH. LANDBOUWERS. Wij maken U hierbij bakend, dat wij vanaf hsden koopers zijn van ZEEUW- SCHE ROGGE ad f7,- per 100 Kilo franco geleverd, met inbegrip van den regeeringssteun. Fijne Ham 2-2 ct. per ons Haagsche Leverworst 8 ct. per ons Bakbloedworst m.spek 8 ct. per ons en 35 ct. per pond Frankfurter Knakworstjes 25 ct. paar Tevens gelegenheid tot rooken van Vleeseh. Beleefd aanbevelend. PRIMA LANGE VOR STSTR A AT 22 BAKKERIJ GOES

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3