VLISSINGEN GOES ZATERDAG 16 DECEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE CCÜRANT tflEUWE ZEEUWS Sdien, derden, vierden of vijfden prijs. Behalve deze prijzen krcgc-n de kin deren chocolade en koekan Het was voor de kleinen eten pret tige avond. Na afloop van den wedstrijd kon de middelste baan weer voor de gewone rijdsters en rijders gebruikt wor den en de andere banen ieder op haar beurt goed onder handen worden ge nomen. Aan de hedenmiddag te houden wed strijden in hardrijden en schoon rij den is ook ieen wedstrijd voor paren toe gevoegd. Bij doorgaande vorst hebben Dinsdag Wedstrijden voor de militairen plaats, waarvoor het bestuur de banen de: club joeschikbaai stelt. De ijsclub, bewijst dit jaar wel haar bestaansrecht. Die jare*. tier ^■cchlljöiik. Naar het lid'bl. verneemt, zal de pre sident der rechtbank' te Middelburg, mr. G. F. baron thoa Schwarfczenbsrg en Ho- lu-uian-berg, tegen 15 April eervol ontslag1 nit dat ambt vragen. Die Gmze-Htelasting. Voor zoover B. en \V. thans reeds kun nen -.verzien zal het Eleotrisoh Bedrijf' f2565 en de Gasfabriek f6450 (f5720' vaor gas-verkoop en f 725 vtar rokes-var- kraop) verschuldigd zi,n vaor Omzetbelas ting in 1934. I>e Duinwaterleiding zal niets schuldig zijn. o-mdat „water" na drukkelijk is vrijgesteld, -alsmede de grond en hulpstoffen. Onder de tegenwoordige moeilijke om standigheden kunnen B. en W, er niet aan denken, bedoelde bedragen voor re kening der Bedrijven te laten komen en zij1 meeuen, dat zij- op de verbruikers behooiren ta worden verba,aid. Omtrent de wijze- waarop en den vorm waarin, moeten zij zich echter nog herla den, in verband mot het feit, .dat zij nog niet over all? desbetreffende gegevens be schikken. Zij stellen echter v-oor nu reeds ts be sluiten tot verhaal van de omzetbelasting op de verbruikers. De G-emteient Ibegr» ding. j.n antwoord op- hef. onderzoek van de gem-eentebegrooling 1934 merken B. en iW. o. a. op, dat zij gieen antwoord kunnein geven op de vra,ag oi zij' niet de zekerheid kunnen geven, dat niet nogmaals een voor stel tiOit lo-oukorling zal volgen. Inzake het waks.ysiteem ten behoeve der brandweer hebben B. en W. verschilLmdie prij-s,opgaven ingewonnen. Met het oog op da voorgestelde bezuinigingen konden zij tha-ns niat voorstellen tp-t -aanschaffen de zer installatie over te g,aan. Naar aanleiding van de ongerustheid welke 'onder de werkloozen z.o-u zijn ont staan door de vermindering van de uit ga-ven wegens steunverleening. deelea B. en W. mede. dat het niet in hun voor nemen ligt o-m verlaging te verkrijgen van de steun norm en. iB. en W. -achten het thans gewettigd if 50.000 uit heit- reservefonds te gebruiken. Mooie gift. Na-ar wij vernemen heeft het R.-K. piar. Armbestuur alhier van een onbekende gever of geefster, eau bedrag van £25 ontvangen, voor zijn armcin. Ongetwijfeld een voorbeeld dalt navol ging verdient. Be Ga-sthiiiskwcstie. Naar thans officieel b kend wordt ge maakt, officieus circuleerde het bericht reeds 14 dagen door de gemeente, heeft de Raad van State vernietigd het Raads. 'besluit, waarin werd uitgesproken dat die gemeente niet verplicht is de te korten van het Gasthuis te dekken. De gemeente is niet in staat gesteld om haar houding en inzicht te verdedi. gen. De Raad van State achtte dit onnoodig daar h-et raadsbesluit onwettig wordt genoemd Hoewel deze uitspraak voor de finan ciën der gemeente geen practische b-e- teekenis heeft, omdat een meerderheid in den, Raad de tekorten ook .onver plicht wilde dekken, is zij voor ons rechtsgevoel zeer onbehagelijk. Men moet er onwillekeurig door den ken aan het spreekwoord, dat i.,bet hoogste recht soms het grootste on recht" is. 0|hc-f'iing kantongerecht. In verband m-e-t de a-.s. opheffing van het kantongiereohifc alhier is eervol ontslag verleend <a,an de plaatsvervangende kan tonrechters, mr. J. H. M. Stieg-er. mr. Za-ayer, mr. Kegge, mr. Goedbl-oed en mr. Hugenhcltz, alhier. Per touringcar naar Anna Paulowna. Wij- verwijzen belanghebbenden naar de annonce waarin een auto-tocht van Goes na-ar Anna PauLowna en Wieringenmeer v.v. wordt -aangekondigd. Gc-cdkaOjiic trein. E-ersten Kersdag rijdt er van de sta tte lis aan de' Z.eeuwsche lijn weder iaën go-edit .opie trein naar Rotterdam, den Haag en Amsterdam en terug. Men zie de annonce iin dit nummer. Waarschuwing. Do Commissaris van Politie te Goe3 waarschuwt tegen de praktijken van de gebroeders W. en L. Vreeswijk, welke hande ldrijven in meubelen, tapijten, en verdere huishoudelijke artikelen en daar mede met paard en kar door het geheel® land venten. Zij zijn in het. bezit va,n een verklaring van een z.g. fcltnden-iin- dustria te Tilburg, die niet bestaat. Da verklaring is afkomstig van. één blinden persoon die zeer in het klein borstels, bezems, etc. vervaardigt en daar bij wordt ondersitennd. Genoemde koop lieden maken zich hierdoor aan misleiding van het publiek schuldig. Bevolking. iugeklóman: P. M. van Praiet. dienst boden van Breda, Stationsweg 12; J. Nc-nmtltój zonder beroep, van Dan Haag. vVübclinin-a-strant 74; W. de Broelk'ert, arts, van "Utrecht, ZommeMo-emsltnaat 34; M. J. Brodkls-tra-, winkelbediende. van Lei den, Koningstraat 3O. v,an der Weele, die-mstb-ode van 's-H.-Abtóké,rke, Gostwal 77Wed, M. P. v- d. Wieele, zonder be roep, van Naiarden, Wilbelminasitraat 94; A. Gr-eree. dienstbode, va,n Rotterdam. Hincl;1 ing.es-i r a-a i 12; L. J. Lagendijk, oprichter, van Ctolijmsiplaiat, 's-H.-ll.k.str. 20; J. Delzenns-, dienstbode, van Kapiellé. Nieuwstraat 49, Vcrtr -k'ken; W. Ronner en gezin, de- pio-tchef N. S., naar Utreclhlt, Jan Luik'en- stra-a.t 16; J. Buisman, gielb. Philipse. zun- der beroep, .na-ar Alkmaar Dahliastr. 13; J. Goeth-eer, arbeider, naar Schare, A 50' P. G-oddlijn, leerl. mach. N. S., naar Rot terdam. Damstraat 9; M. Koen, zonder beroep, naar Middelburg, H178; P. K. Kruys&e, gob. dei Jonge, zonder benojsipt. naar KrabbcndijkeA. v. d. Beugen, lief dezuster, na,ar Maastricht, St. Serva-as- kloos-ter 14; W-ed. P. J. Liplij-n. -geib. M. Ge-lol;, zonder beroep, naar den Haag. J. v. d. Jkesstraa-t 94; A. M. do Witte, naar Bruten, „Boldershof"; M. J. Laven, dienstbode-, naar Wemeldinge, BIOS; J. G. van Onzen klerk N. S., naiair Breda.. E'mmastraat 19a; J. L. Prumel, elaetri- cisn. naar Klaetinge, A 158; H. A. Zan den, k-assier boerenleenbank.naar A ronds- kerke, E 10H. L-. Niauwkamer, dienst- Lodfi, paar Rotterdam, Atjehstraat 7. 11; heb me vandaag pijnloos eleetrisch. geschoren. U ook? Vraagt inlichtingen; J. M. Polderman, Goes. (Adv.) '*-Graveui|i,iIder. Wioen-s-daglavond ver gaderde de Gemeenteraad. Afwezig dhr. Mol, Een schrijven van den Minister vlan Sociale Zaken wia-s ingekomen tot goedkeu ring der steungeldien, met de bbjpialingl, dat da georganteeierden zullen trekken f'7 eu de ongeiorgani-ieerden f 6 par weak met de- gewone kindertoeslag. E-en verzoek van de Chr. Landarbeideirsibomd om een schoollokaal voor de t-weema-andelijksche vergaderingen w-erd na .hreedvoidrig© be sprekingen toegestaan op voorwaarde, jlat het gebouw schoon wordt gehouden. (Te gen dlirn. De Koster en Bakker). Oj-, zij n vc-rzio-ek' zal de kljkluider met 1 Januari eervol ontslag krijgen. Thans zal een ld ikkenist worden o-pigeroe-plem op een jaarwedde van f25. Het kloklui den zal worden .afgeschaft (tegen dhr. Verhuist). Na.ar aanleiding van de circulaire van Ged. Staten wordt de korting op de sala rissen goedgekeurd. Het zal hier 4 pist. zi,n. omdat- -er reeds 8.5 pist. voor pensioen wordt gekort. Bes-loten wordt de begroe ting van het B. A. niet goed te keuren, omdat aian do korting van hot salaris van den secre-tai-is-pienningmeestiex niet is vol daan. De pust schoonhouden van hat .ge meentehuis wordt gebracht van f150 op 1125. Naar aanleiding van een schrijven van Ged. Staten stellen B. -en W. voor in de bouwverordening op te n-ernen bij nieuw bouw verpli hte aansluiting aan de water leiding binnen 25 M. va,n de hoofdhuis. Aangenomen. (Tegen dhr-n. Verhuist en Da Koster). De- toeslagen op de .pion-sioie- n-eii van Me. de- wed. Van Ingen Schouten -c-;n Mej. de wed. Glerum, zullen met 1 Jan. vervallen. Aan den Minister zal verzocht worden de steunregeling, die liep holt 30 Dee. te verlengen. Tot lid van het B. A. werd herbenoemd dhr. J. Louis&e, Bij do rondvraag stelt dhr. Vejrh.ufl.9t vcor om de werkloozen stma-kls te laten spitten. Hij vindt delven voor velen be zwarend. Bovenien aid, d'e eigenaren het zelfde bedrag betalen als p'l-cegen kiest,, zal dli de gemeente gtaedJkioiO|p|er uitkomen. Chr. Vermue gaf alvast vier garnet op. Alzo©, besloten. Borssii'l™. Donderdag Vergaderde de gemeenteraad. Dhr. Joh. Sandee. een dijic in 'pacht hebbende, vraagt 40 pet. pachtvennind ?- ring. Aan hem wordt 25 pet. reductie toegestaan Dhr. lzak de Drcu uit Drie. wegen vraagt voor een perceel dijk 50 pet pachtvermind-ering. Hem wordt 25 toegestaan Een verzoek van dhr de Riegt om 25 pet. pachtverlaging voor het vischwater de Weel kon niet alter goed keuring wegdragen Dhr Biuinooge be schouwde voor de dhr. de Regt het vischwater als luxe, niet als een broods winning. Bij stemming bleken 2 voor en 3 tegen het verzoek; aldus verworpen. De rekening waterleiding bedroeg aan ■ontvangsten f 6236.26. aan wuitgaven f 5254.86. Goed slot f 981 40. Met het schrijven van Ged. Staten in zake de salarisvermindering met 12.5 pet. kon -de raad zich niet vereenig,en. Het voorstel van 12.5 korting werd ver worpen Dhr Almiekinders stelde voor geen korting ton te passen. Gezien do post van f 3000 onvoorzien is korting nog niet raoodig. Ook dit wordt afgestemd. Dhr v. Overbecke stelt voor 6,5 pet. Ook afgestemd. Daar de vo-orz. Ged. Stal n toch graag een voorstel wil -doen toekomen, kwam een nieuw voorstel van dhr. v. Over- beeke van 6 pet. in stemming. Aange nomen met 3 voor ein 2 tegen. Voor -de werkloozen werd een rege, ling getroffen voor 't den .aanstaanden winter te verdienen loon De voorzzitter stelde voor dat in overeenstemming te brengen met naburige gemeenten. Dp raad kon zich daarmede vereenigen. Er zal gegeven worden -een uurloon van f 0,20. Ongeorganiseerde arbeiders krij gen -ook 20 ct. p. uur, maar zullen 5 uur per week minder werk hebben. Daar op do openbare school ingaande- 1 Jan. a.s. voor vier leerkracht-en niet genoeg leerlingen mfeer zjn, stelt d-e voorzitter voor met dien datum dhr. Lausanne eervol te ontslaan. Deze komt dan op wachtgeld te staan. De raad ging hiermede accoord. Tot lid' Van de schattingscommissie (door het overlijden van dhr. C. jM-elis) wordt benoemd dhr. A. Nieuwenhuiize met 3 tegen 2 st. op :dhr. Izik de M'uijnck. -Waarde. Donderdag jili. vergaderde de Raad. Aangaande hot schrijven van Ged. Staten, om met ingang van 1 Januan 1934, voor 3 jaar, -een .tijde lijke korting toe te passen vaji 12Vs pet., op de salarissen van burgemeester, secretaris, enz., wordt besloten Ged. Sta ten te adviseeren om zulks voor de wet houders niet toe te pass-en, voor burger meester en voor secretaris de bestaande korting van 2Vz pet. met 10 pet. te ver. hoogen, voor havenmeester en voor ge meentearts minder eu voor den gemeeu- t-e,.-ontvanger in plaats van 12 '/2 pet. 5 pet. tpe te passen. Tot agent 'bij de Arbeidsbemiddeling werd Joh. de Leeuw benoemd. Aangaande de benoeming van 'epn af gevaardigde voor de Waterleiding Mij. verzocht het aftredende lid, de heer J. -J. Mol niet meer in aanmerking te ko men, waarop in diens plaats benoemd werd de heer Adr. Dees en tot plaats vervanger -de heer A. Wisse. T-ot lid van het plaatselijk school toezicht wordt herbenoemd, het nftriej- dende lid, de heer G. Jrtein. Kruiuiugnn, Dcz - week zijn alhier en ■op Hansweert de ontwikkelingscursus sen voor jeugdige werkloozen begonnen. Bij die gelegenheid werd door burge. meester de Mal als voorz. van het comité den curs'isten' gewezen op liet nut van dezen cursus alsmede op de vele moeiten die velen zich hebbe-n ge troost voor de regeling van dit werk Hierna heeft een inspecteur van het technicum P.B.N.A. een uiteenzetting) gegeven van het ontwikkelingswerk Daarna w-erd een aanvang genomen met de studie. H-et aantal cursisten bedraagt op Kruiir ningen 36 en op Hansweert 38. Ill inki'iis/aml. Met i-ngamg va-a 1 Jan. ».s. i? als kantonnier, met et-aaclplaats al- Iii v, ever geplaatst, van Rilland, den heer 1'. Kalle te Rilland. 's-Hfcrenli c-l£. Op Woensdagavond had e-en voor een ieder tiogga-nkelijke vergade ring plaats der Bungexw-achit. welke blij afwezigheid van den burgemeester, di© e.ene toespraak z-o-u houden, werd gqo,pend door den voorzitter, die in eene geest driftige, krachtige cm heldere reide nog- ma,als duidelijk uiteenzette het doel vau het Burgerwaehlinstituut. Na deze uit eenzetting volgde een korte gedachten- wisseling en vragen, waarna gelegenheid werd gegeven zich als lid op te geven, liet result,a-at kan nieit onverdienstelijk genoemd worden. De toespraak van den voorzitter is daar z-ekeg debet aan. Na-da,t de1 commandant allen extra ha-d aangevuurd to-t trouwe opkomst voor de schietoefeningen, welke binnen niet al t-e langen tijd wederom zullen worden ge houden, sloot de voorzitter deze z'ear ge animeerde vergadering. Hansweert. De P. V. ,.De Blauwe Dof fer" zal op 13 en 14 Januari 1934 een Provinciale Po-stduivent-entoionstelling hou den. Als keurmeester zal fungieeir-en die welbekende Belgischs keurmeester Frans van Linden. Hocdckicjislilcrke. Donderdagmorgen is hel i nlispianningelokaol vo,or jeugdige werkloozen heropend. De heeren ds. Hulsbergen ,en J. E,r- merins spraken den wensch uit dat een en ander op dezelfde wijze zal slagen als in den aljgeloopcn winter. Besloten is, iu het voorjaar 1934 e-en tentoonstelling te houden van de gemaakte voorwerpen. Sriiorc. In den nacht van Wp-emsdag oji' Donderdag is. het kan-aal door Zuid- B-evel-and geheel dieht gevroren. De scheepvaart wordt hierdoor zeer belem merd. Donderdag -piassefcrden nog enkele schepen. Brtshcns. D-e N.-O. storm bracht j.l. Wioie-usdag iu de bootdiensten Viissingen Breskens veel stagnatie. Doordat de boo- (je-ii van lireskens niet op tijd konden af varen. vervielo. a. de verbindinig1 van des avonds .acht uur en werd de plost voo-r Zeeuwscli-Vlaanderen met de laatste boot van half tien hier aangebracht. Gistermorgen sprong een auitogeen- lasehapipiaraat in d-e -garage van de firma B. uit elkander. De luchtdruk was zoo hevig, dat (schade aan heit gebouw was toegebracht, en van de belendende pier- cie'elen vele ruiten hel moiesten ontgelden. Persoonlijke ongelukken kwamen er niet bij voor. Gronde. Woensdagavond j.l. had alhier e-en propaganda,-avond plaats vau dei af- deeling van den Bijz. Vrijiw. Laudstorm. De'L' ui'gemeester he,elite -alleu rne-t 'n toepasselijk wo-ord welkom. Overste Biermau te Middelburg hield een inleiding, wa-arna films werden ver toond. ^ïïeïïk^uj!<Têven" WEEKLI.JST van 1723 December. ZONDAG, Mis van 3ein Zondag van den Advent. Geen Gloria, 2e geb. Maria, 3 Kerk of Paus. Credo, Praie-fl. Drieëien- h-eid. MAANDAG, Mis van 3em Zondag v,an den Advent. Geen Gloria, 2ie geb, Maria, 3 Gel. zielen ,4 Kerk' of P-aus. Geen Credo. DINSDAG. Mis als gisteren, geen gteb. Geloovige Zielen. WOENSDAG, Eigen Mis. Gaen Glo ria. 2-e- geb. Vigilie II. Thomas, 3 Maria, laatste Evangelie- Vigilie- DONDERDAG, Mis II. Thomas. Apos tel. Gloria, 2e -g®b. van den dag, Cueidio, Pnaef. Apiosteleln. VRIJIIAG, Mis H. Hung-erinis, Bis- sohep. .Belijder. Gloria, 2e geb'. van dien dag. .3 M-aria, Laatste1 Eyangelie van den dag. ZATERDAG. Eigen Mis. Geen Gloria. 2el geb'. M-aria. 3 Piaus. Geen Cnedo. GOES. (Parocliie H. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking H. Communie om half 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 uur, half 8 de Vroeg-, 10 ,uur' de Hoogmis. GolleiC-te met open schaal ten bate der arm-a nieuwe Par-oohies in het Bis-dom ila-a riem. 12Va uur Maria-Congreigatie voor de jongere jongens; 2 uur Catechismus; 3 uur Lof met Rozenhoedje half 5 M-axia- Congregatie voor de jongere meisjes; 5 uur Patronaat. MAANDAG, slechts één H. Mis te half -acht; ook te 81/4 uur wordt de II. Communie uitgereikt. Biechtgelegenheid voor de sohoolllkindie- re-n om 12 ,3 en 4 -uur. WOENSDAG, 's a-v. 7 uur St. Jozeilof met Rozenhoedje. ZATERDAG, vanaf 4 uur gelegenheid om te biechten; 's ia.v. 7 uur Lof met Rozenhoedje. WOENSDAG, VRIJDAG -en ZATER DAG. Quatertemperdagen, geboden Va,s, ten- en Onthu.udingsdaigem. Nieuwe pr-r-a eliic. Z.H- Exc. de bisschop v,a.n Haarlem hoedt opgericht een nieuwe parochie te Schi -broek, -onder den titel van H. Apostel Pa-ulus cn benoemd tot eerste pastoor van dia -aproehie, den Weleerw. he»r A. Bek kering. KOLONIËN- Paltiivergadtring -e-ver de b'|g)reating. O-n de Donderdag te Batavia gehouden P-aleisv-ergaderipg1, wiaar alleen de zuiver© gew-ne landsuitga-ven iai b-espn'okimg kwa men. zin d-e voiorstellen, die 11a, over leg met de hooiden der departementen, door de Tweede Begnotingscommissie a-an den gouverneur-.generaal wa-ren vooirge- legd paineiipieel aanvaard. De atzondcrlivk'e beslissingen zullen stuk' vo-or stuk worden genomen. Dior dit complex van voorstellen werd een bezuiniging van in totaal f' 24.000.000 gevenden, zoo-dflit de zuivere gewone lands- uitgaven van f377.000.000, ziocials de aan- vankelijko raming,luidde-, naar f353.000.000 werden terugiglbrachlt. Eir m-oe't dus nog1 f 11.000.000 Worden gevonden -om de nieuwe vwrgesch-reivien ba-sis voor deiz-e groep v-a-n uitgaven ad 1342.000.000 tei bereiken. Op de verwezenlijking hiervan bestaat glocd-o heap, wel'k'e in de nieuwe Paleis- veirgadering, die iu Maart zal worden ge- beuden. zal dienen t-e worden verwaten- lijk't. Hiertoe zal de Tweede Begrootingsoom- mi-isie ha-ar werkzaamheden blijven voort zetten. b LAM dIen Tui fQ GOUW Dreigt er gevaar vo-or onzen Wiet-cnboinw.?. .Wij lezen in de „R -K. Boeren- en Tuimdjersstand" Tijldens de -behandeling van de Land- bouwb-egrooting m de Tweede Kamer öp bet eind van de vorige week. zijn ceni. ge mededeelingen gedaan ten aanzien van den steun aan su-kerbietem, die in ons gewest groote belangstelling zullen trekken. In de Kamerzitting van 29 Novem ber heeft minister Verschuur gesproken over den slochyem going van zokein. met de textielindustrie in Twen Ie, waarvan het wegvallen van den export naar .Inidië de hoofdoorzaak is Te dien aan zien zou met het gauveroememt van Nieiderlandsch-Indië een groot soulaas zijn verkregen, indien overleg ertoe kon leiden, dat wij in Indië een zekere con- tingenteering zouden krijgen, waarvan de N-aderlandsche katoen kaïn profiteeren. Omtrent dit overleg, dat gaande is, koin de minister nog geen definitieve mede deelingen doqn In dezelfde zitting' van de Kamer verklaarde de heer Loerakker in ant woord op de woorden van drn minister zich zieer ongerust te maken over be paalde handelspolitieke maatregelen, waaróver de minister in verwijderd ver hand sprak en welke tot gevolg heb. ben, dat een deel van 0112e suiker bietenteelt zal moeten worden prijsge geven ten bate van voordeden voor een bepaald deel van onze industrie. De heer Loerakker drong erop aan den. steun aan de suikerbietenteelt te willen ontzien, wijl deze teelt stellig de moest gevoelige plaats van onzen, akkerbouw is, omdat daardoor de werkgelegenheid wordt beheerscht. Een vermindering van deze teelt kan ook op geen enkele andere wijze worden aangevuld. Bij aq geweldige werkloosheid welke er nu reeds in de akk-erbouwgowesten bestaat zou dat -een ramp betoekenen, waarvan de -omvang niet te overzien is. In de- zitting van 30 November sloot idie heer Vervoorn z'ch bij deze woorden aan, wijzende op de groote beteekenis dier suikerbietenteelt voor de verschaf fing van arbeid aan de landarbeiders. Minister Verschuur verklaarde bij dj beantwoording vhn een opmerking ovet die uitbreiding' van het vlasareaal, dat deze uitbreiding slechts zou passen in een systeem, waarbij die suikerbietentssll werd ingekrompen. Misschien, aldus ds minister, d.at de vlasindustrie, bij even- tue-ele vermindering van de suikerbieten teelt als brengende veel arbeidsgelegeln- hieid, een belangrijken dienst zou kun nen bewijzen. De opmerkingen van de heeren Loer akker en Vervoorn beantwoordende merkte, d-e minister op, dat de voor deden van den bi-etienbouw in 't oog ge houden worden. Er staan andere dingen tegenover, welke ons nopen om de ziak ■opnieuw op de helling te brengen iWaarom wij deze uitlatingen -beir'ei- fende den bietenbouw hiier vermelden? vraagt heit Dagblad van Noord-Brabant, a,an hetwelk wij dit alles ontleenan,' .Welnu, er hdbben ons ernstige geruch ten bereikt, volgens welke een regd.-;- ringscommissie -een regeling in studie zou hebben, om ter bereiking van een hooigeren uitvoer van katoen naar in dië, meer Indische suiker in Nederland te importeeren. Aan deze- regeling zit dan evenwel vast, dat de inlandsche suikerproductie belangrijk verminderd moet worden Dit zou m-en bereiken, door de.n steun aan die suikerbietenteelt te beperken M,e;n deelde ons mede, dat eventueel-e steun bog slechts de suikerbieten zou betref fen, die niet voor verwerking, doch voor veevoeder zouden worden verbouwd D-e uitlatingen in de- .Kamer duiden erop, dat deze geruchten -allerwaar schijnlijkst gegrond! zijn In betrokken kringen hadden wij al reeds geinformeerd naar de juistheid der re-geeringscommissie. Dadr kon men ons ovenwei niets vertellen omdat men n.ich van de samenstelling dezer commissie noch van haar juiste plannen op ds hoogte bleek. Dit belanghebbende kringen van bie. tenverbouwers suikerfahrikantap. en land arbeiders blijk; niemand zitting 111 dez-e commissie te hebben. Het zou intusschen zeer te betreuren zijn, als de regeering inderdaad den steun aan den bietenverbouw zju gaan beperken als hierboven aangegeven. Daardoor zou aan deze zoo belang, rijke teelt wellicht voor goed de ge nadeslag zijn toegebracht e.i zouden we de laatste nog werkende der vroeger, zoo talrüke suikerfabrikantan haar poot.i ten zien sluiten ,Wat dit b-eteekent behoeven we niet t-e schetsen. Niet alleen dat duizenden boeren wederom een stuk bestaan ver liezen, doch ook duizenden ftbrieks- en landarbeiders staan met leege handen ■en gaan het groote leger van onze, werkloozen uitbreiden; de middenstand, de schipperij, het transport per auto, tram «n trein, zij allen zullen -er de na,- deelige gevolgen van ondervinden Aan het bovenstaande willen wij het volgende nog toevoegen Ook wii hadden reeds iets omtrent deze in studie zijnde plannen vernomen, riiaar wii meenden geen vrijheid te heb ben aam de -.ons op streng vertrouwe lijke wijze verstrekte- mededcieling-e-n ruchtbaarheid te geven Nu echter de dagibladpiers -o-o-k op de hoogte bijjk'. te zijn, achten wij -ons gerechtigd dez'é geruchten te bevestigen Er is, naar o >k ons geiblek-n is, inderdaad oen studie commissie ingesteld om deze zaak tte ond-erzoeekn Ter geruststelling kunnen wij er echter bij vermelden, dat in de Commissie ook een bietenbouwier zit ting heelt 'benevens een of meer (maar zeker één!) hoofdambtenaar van de Di rectie van den Landbouw Het mag overbodig hecten hier de verzekering te geven, dat onze landbouw organisaties in deze volop waaksch zijn! GEMENGD NIEUWS IJs-cngrleklken mtt doodclijken alljiop1. Bij een oefening in he; hardrijden is ide heer K. de Boer te De Knijp®, tegen een metalen -draad gereden en achterover op het ijs geslagen. Hij is aan -d-e daarbij opgeloopen hers-enschud. ding -overleden. D-e 14-jarige leerling van de M U. L O.-school te Heerenveen, A. de Boer, is gisteren bj het schaatsenrijden ge vallen Hij bezeerde zich zoo ernstig, dat hij aan de gevolgen is overleden Inbraak tc Heil». F.ergisternacht is ingebroken in het woonhuis van den heer A J. C. "Maas G-eesteranus, wethouder van de gemeen, te Heilo bij Alkmaar Men heeft zich -.toegang verschaft door het uitsnijden van -een ruit. Naar verluidt zou een vrij gioot be drag, bestemd voor de uitkeering van het burgerlijk armbestuur, zijn verdwe nen. Dc politie heeft de zaak in on derzoek Onbewaakte overwegen. i Gistermorgen om ongeveer 10 uur is op den onbewaakte® overweg bij Appin- g'i.dam de 70-jarige koemelker C. Dijk aldaar, die per fiets den overweg pas seerde, door -een uit Delfzijl komenden trein gegrepen en gedood. Het trein personeel heeft van het ongeluk niets bemerkt, daar de trein is doorgeneden. De man heeft door het dragen van oorklepjes tegen de koude, waarsch'h- lijk den trein niet hooren aankomen. Brand in een hotel. Tijdens afwezigheid van den eigenaar is tiet Arnhem brand uitgebroken in liet eerst voor enk-el© waken geo-piend© hotel- café-restaurant, Het Hof vlan Holland, aan het Nieuwe Plein te Arnhem. Spoedig was de politie met ©en slau* gienwagen aanwezig, weldra gevolgjd door de brandweer, ondeu' leiding van dem com mandant, dien heer Jonkers. D© braind was ontstaan -op ©en bovenverdieping, waar ■Verschillende ledikanten met beddagoied waren opgestapeld. Hoewel de brand zich aanvankelijk ernstig liet aanzien, slaagd© de brandweer -er in, binn-an drie kwartier het vuur meester te worden. Men vermoedt dat een knecht, die eveD voor het uitbraken van den brand b»v«a was geweest, door het achteloos wegwer- jen van een sigaret de bra gogzaakt. D© bovenverdieping is v; Ijjtgebraudend. Die ondervee jet caf'éi-restaurant is gevest, ^atersdiade gekregen. Een tan het meubilair uit het jeeds naar buiten getocht Bergistermiddag keerden jen, die geoolleeteerd haddi voor de. Vereeniging het Ho» luxe- auto naar Beekberg©» boogt© van Fliphul, gemeent kwam de- auto in botsing! m en aanhangwagen van de ven te Zwolle. De auto- sell af' ©n kwam tegen -een boon werd geheel vernield. j .Van de passagiers liepen 1 minder ernstige snijwondein ven ongedeerd. D|e öhanf'fei ©en schedelbreuk opgenameJ naar liet ziekenhuis ovei-d overigen konden na verb';: met een andere auto hun Be-tten. D;«r het ijls gezakt e Gistermiddag is het 7-ji van de familie J. uit de 1 t© Heemstede, (oen hij met vriendje aan liet spelen wa in de Jachthaven door het verdronken. .Sriirndiug Ha! Reeds geruimen tijd we dat eenige kleine gloeilam zich schuldig maakten aa cage eii den verkoop va gevulde lampen cn daarn halfwatt-octrooi schonden, Nederland slechts de P. 'I en nog enkele anderen ree Thans beeft -de Justitie en te Arnhem, in v-erbai bij -die betreffende fabric, king verricht. Daarbij is lampen, voornamelijk, ook in beslag gen-omein en in krieken eveneens de install voor de fabricage. Nederlander 1 Naar Reuter uit F.arnhai meldt, zijn daar gisteren di in een pension do-od g-ev tagenares van het pension door -een schot in het he haar dochter. In de gara; lijk gevonden van dr G. naar verluidt afkomstig [(Ned.). Hij had twee scl zijde. Er zijn op het li twee brieven gevonden, di licht kunnen werpen op B. moet vroeger een veri zijn geweest en al zijiri g v-erloren in de debacles va Kreuger. Het tekort in e?n vak kas (e Kestenen. Het hoofdbestuur van dei van arbeiders in het land bouw- en zuivelbedrijf' meld leiding van het opgenomen geus hetwelk door den bnrj den penningmeester der af'di ren van den bond een. tekort dekt was van f 486,67, dat van li©t hoofdbestuur dit 'tel gemerkt en door het hoioldb deze afdeeling maatregelen j ren, waardoor de b-uxgemc.©- f'edt op de hoogte kwam, -b liet, bedrag van het tekort. Voorts waren 'boeken -e-n k aideeling door een vertegenvi liet hoofdbestuur in een tijd: IJ/2 jaar vijfmaal aan- contra pen. Hierbïj wa,s reeds ©arde geconstateerd. De betrokken ter verzocht dringend zelf h mogen aauzuiveren. Bet hoe: hem daartoe de gelegenheid voorwaarde gesteld, dat hïj' v nistratie Zou voeren, doch ha berusting van den woorzlitte D-eze voorwaarde werd zoow penningmeester .als do-or de: aanvaard. Die penningmeester ziond 1 stuur kleine bedragen als het tekort. Evenwel was d-e 1 gioed van vertrouwen -en liet 1 sten tijd, buiten Voorkennis v testuur den penningmeester 1 beheeren, waarvan deze geb.ru maakt om opnieuw een telbor' zaken. Dloor de toegepast© c het hoofdbestuur trad dit aan 't licht. Het hoofdbestuur twijfelt de-ze meded©elingen zullen <1 vestigen, dat liet beridht t uitging vau gab-rok aan activ: zïjds. Nog altijti De Matin meldt uit Nar. -daar door een voormalig 1 tilleri-e.generaal, wi-ens naan niet noemt een bezori. is g den Franschen artilleriekapite die zich na den oorlog te N gevestigd Maigret had op 25 Septe den generaal m-et zj-n staf in van Sa'bot, in Cham-pagii-e, gienomen Bij -deze gelegenhi 'generaal hem zijn degen -or dien hij van den kroonprins te »e haid gekregen. Het handvat van den deg-e sierd met edelsteenen en -Tilatina-letters een opdracht kroonprins., Dezer dagen was nu een au ïien voor de wo-ning van dei waaruit een heer op leeft jd w die op een stok leunde. Hij leid door een jongen man. I ■heer bleek de in Champagne Stenornen artilleriegeneraal t( op uitnoodiging van den Fra

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2