STDAGEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND kEIJN nep in blik BRANDSCHADE. R VEN. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste i 31 ad WIJNGLAS! ct. per blik< rststraat 88, Goes verkoope*1- ibieding 1 van OVER DE GS 1E1 IZENjl gratis: BUITENLAND f| BINNENLAND L. F. GROOSMAN, Expert f| UIT ZEELAND |~1 MIDDELBURG HE COURANT 'ie noodzakelijk geacht (OOPINGEN, ENZ. De ho-ufdingenieur- Rijkswateii'stea'tl te Mid- "oensdagmergën oanbe- ud van de Rijkswegen beheer-ende tot de provincie Zeeland, ge rming i 17,540. •en: J. J-. Jansen, Mid- 6.480; N.V. A. v. d. innemersbedrij'f, Hans- L. J. Dekker, Veare, Mabaud, Willemstad, 'Groasman, Middelburg, da Wilde, Middelburg, A. W. Wanndel, Nieui- C. v. d. Kjippe, Vlis- P. Dekker, Veere, ogiesteger, Wemeldinge, omzetbelasting; W. v. ijloe, f14.792; F. Duin- 14.540; L. G. J. v. ,di en M. Wandel, Sehcxoni- van Boven, Ellewoutsr W. Knuist, Goes en r Arendskeirke f' 14.380; 'oliinspl'iat. f13.894; C. lorp, f 13.340. 13 Deö. Heden werd van Matris te Gio.es' vootr te Goes aanbesteed het rbouwen deir Ohevrolet- Iburg. jVexG. Hpllema, te Mid- 0844, en laggste, Gabr. I 1 1ND. Tan oveiytaan va» C. van Werkum alhier, t café van dhr. J. Hoon- irt. 1223 B. W. in het it: oomgaaxd en grand ts ud. sectie B nos. 1212 ©n at: 1.48.09 H.A. werd dhr. Adr. J. Rijk, som van f3110. ADDRP, 13 Dcc. Heden rertaur van de Maatsch. >older" aanbnesteed het nieuw Veerhuis aam Rat- C. van Maris te Goed. Hoogste inschrïfve"' Fa» vex, Goes, vwjr f6433; •an Doorn, Go.es, vqot i: Hoogste inschrijVer, C. ,voox f 333, laagste Gebi'. 5, voor f200. terdag 30 Dac.a.s. PER GROOT BLIK ran 45 voor 39 ct. ran 45 voor 39 ct. ran 45 voor 39 ct. ran 53 voor 48 ct. ran 52 voor 48 ct, •an 65 voor 62 ct. •an 45 voor 40 ct. ran 35 voor 32 ct. ran 29 voor 26 nummer 149 ZATERDAG 16 DECEMBER 1933 29ste JAARGANG •an 24 raD 29 ran 24 ran 22 voor 22 voor 26 voor 22 voor 20 gr. blikken v. 75 ct. ran 32 ran 35 ran 19 ran 25 ran 15 ran 72 ran 49 ran25 ran 20 van 40 van 28 PER BLIK voor 29 ct. voor 29 ct. voor 17 ct. voor 22 ct. voor 125ct. voor 69 ct. voor 47 ct. voor 23 ct. voor 18 ct. voor 37 ct. voor 26 ct. Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. COURANT IB. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; ||g I Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; I I' Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager '1* fiROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee blade<a van 14 voor 12 ct. IE WIJN-RECLAME? ssch Wijn vanaf 80 ct., r, Boerenjongens, enz. lDKOOPERI 6, TELEF. 340. velend W. JOOSSÊ- W. e e k r e v u e. De groot© igte.beurfcenDsen volgtnn ©Llcan- der met verrassemde Bael'hieid op. 0;var Spanje heeft de revolutie-sitorrn gtowauid maf groiofe kracht. Dei communisten en socialisten. teileiurg.esteld over dien iaflaop| der verkiezingen, welke helt einde blitlieié- kejide van hun schrikbewind,hebben ©eai wanhopige' ppging gedaan oim de) macht op onwettige wijze aan zich te liaudem. Treinen lieten de misdadigers onitispjulelu, kloosters werden in brand gestoken, heit regende hiomaianSLagen en iu isMmige ste am heelt men gevochten alsof het oorlog was. Leger en piolitie bleven echter do regeering trguw en daalrdoioir heeft deze i'idh Ini.mip.n handhaven. Hat zijn weer droeve dagen geworden, voor Spanje, dat in zi,n retpiuMikeinsCh tijdperk nog weinig gelukkige momenten gekend heeft. Da gioMie zijde v,un het bloed- en v.uuirgtevieahti ia misschien, dait rechts en centrum nu over hun verdeeldheid hzmsstotppten om samen Sj.lanj© een krachtig bewind en de ktogïtoodige rust te geven. In Frankrijk is Chautenrps ©indieiijik evelrwinna,ar gebleven in het parlementair^ tezmnigingstoiuanooi. De ambfenaarssala,- lissem htoven de. 12.000 francs zullen met twen ïirooant gekout wouden. Nu peies er weer verzet tegen Cbaulbemips in den Senaat, De financieel© ©ommiaaie van dit! liehaiam, vond de korting te klein en stelde hooger en ïugrijpendea' vdrlagiiigen voioir. Het RijksdagiblnandproceB loopt, ten ein de. Donderdag beeft na 'n kleine; honderd dwingen de procureur-generaal, dr. Wier- uer, de doodstraf geëisoht tegen v. (1. Inillbc-, en Torgler, terwijl de Bulgaren werden vrijgetspliioken. Omdat tensLoitt© te gen Torgler evenmin als tegen da Bul- paren één overtuigend bewijs van rnede- iiichtigheid aan liet lidblt gekomen is, ge- kbft men niat dait hst Hof de doodstraf fegen Torgler zal handhavenvoor 'n garechtelijiken moord slaat men deze in- stelling nog te boog aan. Toab is h©t reeds een veeg treken, dait ds procunaur- peneraol met dien eisiöh kwam. Na de be dreigingen van Göering' zal dr. Wemer Redadht hebben, dat het leven van Torgler toch niet veilig was. De Nazi's willen Hoed zien en zullen het zich versrihaf- len. Maar voioï rechters mogen zulke éiji-overw©gingen niiet gelden. Die zijn slechts verantwoordelijk voor hun vonnis en niet voor hetgeen er waarschijnlijk! daarna, zal geschieden. Da mentaliteit van hjet nieuwe Dudtsoh- ia,nd is even scherp aan het licht, getre den hïj de opening van den Rijksdag. In acg geen tien minuten tijd werden er di verse „voorstellen" doorgejakkerd. Stem den moiehten de leden niet. Goering snauw de zaal in over welk1 wetsontwerp hiat handelde en dan moest het haele gezel schap 'Opspringen en in de houding gaan staan tem bewijze v,an algiemeeme instem ming. Op de tribunes kon het publiek item laatste zijn lachen niet meer bedwingen. Bit was dom. Wiant is heit niet ieits tra- fisehi da,t een beschaafd volk van zestig millioien. ziooi diep zlonk, dat zijn wil ©en maricnniet werd. De Nazi's dwepen aet hun voorvaderenzij moesten eens ia geschiedenis opslaan en dain lezen hoe tt de vergaderingen van de oude Gieama- «en, ieder© vrije man het Vrüjb wqopd hiad! D|e; politiek der toenadering maakt op én Balkan reuze-vorderingen. Bulgarije tn Zuid-Slayië gaan elkander vinden en ie kleine Emtenlte staat, opi het punt |clein groote Entente te worden. Beschamend Wld vioor het Wosiben, waiar de demo - oiutie in t.wea graoite rijken totaal werd Weggesehakeld, waardoor samenwerking Let anderen zooveel moeilijker wmrdt. Ponce.t. de Frantehe am'biaasadeur, is freed- hdj Hitler geweesjb m'eit zijn ,ant|wioiord de onlangs gedane voorstellen. Dit talwoord moeit oip de belangrijkste punten Öwijzend zijn gew-eiest, maar gelukkig niet kans opi overeien-stemming hebben af gesneden. Da Times hoeilt nu. medegleideeMi wa|t hitler van Frankrijk in de gesprekken Oet Poncet verlangd heeft, en hjat ia die "write waard diit hi>er nag even in bijizon- Isrheden te vermeldlen. De Times fcen- 4| die -eisehen omdat Hitier ze de voren lau Sir Eric Phiplpis. den Engelsiahetn. ge- Snt had medegedeeld. Frankrijk en teitsdhland zoudjen onderhandelen over 'eu onmiddellijik teruggeven vap hielt Saiar- Sslied aan Duitedhlapd, zonder plebisidiet. "uitschland moieet een staand leger vap '00.000 man mogen hebben, echter sleObhs tet een diensttijd van 9 fcoit 12 maap- Wapens, dia als defensief gjeelapsii- 'Meerd zijn, moest Duitsiclhland in abbie- lérkte maite mogen bezitten, daar ook die "teeren er niet ip beipeakt zullep woirdian. haartoe z«u het willen rekenen tanks tot lf> ion. voldgesdhut .en houwitsers,, en Iwkenniugswliegtuijgem met dep WelpterkStjeln "ïfhus Duitechland zup sle|dl]|tis geleidelijk horl'ewaipeneu, overeenkomstig die behoef ten van zijp militielager. "Voor wapens waarin andere, lapdep zich zullen beperken, zoiu DuitsohilaPid clezelfidie bejlerkingep aauvaardep. Van het gr,qoite wapentuig, dat de anderen bippjen jeep vastgestelden, niet tje lapgep tarmijp zou den afschaffen, wilde .Duitsdhhlamd af stand doiep, Dei Fransdhen hablben hieroipi te Lopdiep medegedeeld diat ziji aenigien vorm vau herbewapening vap Dui'tsdhlapd niet als grondslag kunmeP aapvaarden voor ramder- 'handelingep over ontwapeping iep tevtepa cm meidedeieling verziocQnt van h.at Epgel- sdh? standpunt in dezen. Engeland is zeer voorzichtig biiji dit standpunt bepalen. In 't algeimeep. vneOlt men wel wat vaor hat Duitedbe argument, dia,t Frankrijk zich- van zijp optwapiepings- veirplichtingen sfeods h©ef't onttrokken. Frankrijk zou wel wat meer soepel zijn. indien Eugelapd goede garapties van tïj- stand bij mogelijk ooniliit wilde geven; doch ook hier is EngeLapd voorzichtig mee gieiworden. Ep 'wlapp'eier mep dan pog over weegt Walt voor zonderlinge ideeën er in Duitsehlaud ..ajeprotpageerd worden ©n ho,e bevreesd de kleine Entente, Frapkrijlk's vriend, voor ëep herbeiwaipend Duitsoh- land is, dap begrijpt men ook, hoe het bijl zooveel achterdocht en kwaadwilligheid lastig is ^oede resulfcaiten t-e bereiken. BELGIE Wlaplanuitvoer naar IMkUniL In de Kamer heeft de sccialisttsclhe afgevaardigde Collard hef feit gegiiisipit dat Belgische waipenfahrieken beslteliinglen uit voeren voor Duitschlapd. Sèdeilb Hitler da macht in handen heetlt, zeide Gollard is dei Belgische uitvoer van metaalproduc- isten en van ijzerwaren, naar Duitsohland aanzienlijk toegenomen. Duitsahe. arbei ders wier namen spreker, bekend zijp. zijp in België bij' de wapenfabricage werk zaam geweest. Sinds lang heefh een be- la,ngrijke uitvoer van in België gefabtri- ceerde wapens, voornamelijk xevolviers. aver Nederland, naar Duitsohland plaats. Da Nederlandsche regeet'ing, in de Twieé- dei Kamer, hierover geïnterpi-ll e.-(l, hééft geantwoord, dat de Belgische regleeiring niets doet om den handel te belettep die da wederbcwapening vap Duitschlapd mo gelijk maakt. Men houdt hoogdravende redevoeringen over de ontwapening van DuitefchlaPd maar men vergeet daarbij dat onze eigen induslrieelen deze bewapening lievorde- ren. De Fahfique Nationale d'Armes heeft, maar die .heer Galoipie zelf yer- kla,arde. een filiaal te Aken. Waarom nationaliseert, da regeering niet den handel in wapens Een voorstel Jouhaux, in dien zin te Genèva gedaan, werd best-reiden door de Belgische', Duitsiehe, Japansiehe en ltaliaansehe1 gedelegeerden. KORTE BERICHTEN Mr. Seuffert heeft vrijspraak g'ivr.rag'd voor v. d. l.ubbc van hoogverraad en brandstichting met hoogverraderlijk op zet, en veroordeeling wegens eenvoudige brandstichting in vier gevallen, eventueel als voorbereiding' tot hoogverraad. Het vonnis wordt midden volgende wjeek verwacht. Starhemiberg stelde opnieuw den eisch, dat de Oostenrijksclie departement ten van' politie en leger aan den 'bur gerwacht Fey zullen worden to.evïir- trouwd. Roosevelt heeft medegedeeld dat aan valutastabilisatie niet wordt gtdach|t die goederenprijzen moeten verder om hoog. Bij, Titsihar (Mantsjoerije) is een trein aangevallen door roovers. Zeven passagiers zijn gedood en acht gewond. Tweede Kamer. O v ie r zicht. Met verrassende snelheid schiet de Twree|de Kamer dit jaar door de "Rijks- biegrooting heen De avondzitting behoef de Donderdag niet eens door te gaan Des middags is nog wat gedebatteerd over kle Onderwijsibegrooting, vooral over idie bezuinigingen en die vervroegde in. voering van de gewijzigde leerlingen- school Matelooze critielc werd niet los gelaten; er kwamen alleen bedenkingen van de zijde der palstaanders voor het openbaar onderwijs, die ten onrechte meenen dat het bijzonder onderwijs er maar op los kan leven. Dhr. Ketelaar (V.D stond minister Marchant, zijn partijgenoot, warm ter Zijde en gaf den soc. dem. heer .Thijs- sen ten raad1: Zet het in uw slaap- of studeerkamer: „er is 190 millioen te kort." Dhr. Suring (R.-Kbleek ervan over tuigd) da,t de te nemen maatregelen van bezuiniging noodig zijn om het onderwijs voor de toekomst een béteren grondslag te verzekeren. Spr. bestreed dhr. Thijssen. Een aantasting van de levensbelangen van de kleinere open bare scholen kan spr. in de voorge stelde maatregelen niet zien. De wij ziging in die opleiding der onderwijzers is niet uitsluitend een qu'iestie van be zuiniging. Een vijfjarige opleiding acht spr. echter niet noodig. De minister hoopt liet spelling vraag stuk tot oplossing te brengen. De minis ter bedenke, wat dit zal kosten wier gens overdrukken van leerboeken Spr. wil zoo vlug mogelijke herplaat sing van wachtgelders bij het bijzonder onderwijs. Dat de minister in het wets ontwerp tot wijziging der l.-o,-wec viir. andleringen, heeft aangebracht, is een verbetering. De heer v. Houten (Chr. Dem.) zei dat de 'bezuiniging teveel .wordt gezocht bij het' lager onderwijs in vergelijking met andere takken van onderwijs. De organisaties behooren te woi den gekend bij dé voorbereiding, der verdere plan nen van den minister. Spr. dringt aan op ©en betere regeling der rechtsposi tie van het personeel bij hiet onder wijs het bijzondere karakter van bet onderwijs rechtvaardigt een andere rege ling dan voor de ambtenaren. Spr. wil inkrimping van de oplei ding van onderwijzers. Er„ is reeds een overvloed van bevoegden bij het onder wijs. Spr. berekende dat er in 1937 3000 leerkrachten zuilen zijn, waarvoor; bij het christelijk onderwijs geen em plooi is. Gister heeft minister Marchant |d<3 sprekers 'beantwoord en zijn critici ver slagen op een manier die geen wrok zet. Dhr. Suring' wist van den minister nog te verkrijgen dat geen onderwijzer, als gevolg van de gewijzigde leerlingen- schaal, ontslagen zal worden zonder drie maanden opzeggingstermijn en dhr. Ti- lanus had succes met een amendement dat kweekelingen met acte zonder toe zicht voor de klas mogen staan. Met een amendement-Zijlstra, dat o m ontslag voor de Jiuwende ónderwijzeies leischt, kwam de Kamer nog niet klaar Rj-K. WotiMtimKlul in Nederland. In de te Utradrt gehloudeu uajaaTsveu-- gtulering van het Roomséh-Kaitholielki Werkïiedenvertiand in Nederland is mlet algemeen© stemmen aanglenoimian dait zal worden bepaald dat de aangesloten vak banden aan de goedkeuring van bat be stuur zullen .onderwerpen eventueel© wij zigingen, welk'e zij' wenseOien aan. te bren gen in de bepalingen hunner sjtait[ulteta|, bevattende.' de voorwaarden vlooir hst ver krijgen van het lidmaatschap, mat dien verstande dat bij onthouding van da goed keuring door hot bestuur de betvokkken vakbond reiohit van beroep heeft op de va'kbëndsvergadering. Verruiming van dra verfclaap ®ip' Zondag. Ingediend is een wetsontwerp houden de tijdelijke bevoegdheid bat hiet vast stellen van bijzondere afwjjiking'eiiL Tan stellenkele bepalingen der winik.el'slluifiti'gB- we.t 1930. Het doel v,an dit wetsontwerp is,, bij wijze v an tijdelijken maatregel de mo gelijkheid ia scheppen, om ten behoeve van 1 ©paalde bedrijven bijzondere afwij kingen vast te Sicilian van enkefei bepa lingen der winkelsiuitin'gls:wetk Welke op die veA'co'pigeleigenheid op Zondag betrekldng hebben. De verschillende gtógav&ns. wielkë dra minister omtrent de walking der win kelsluitingswet hebben bereikt, lilebben helm de 'Overtuiging geschonken, dat. hij da tegenwoordige biuiitengewoine 'Omstandiiglhie- den.- die uiteraard niet hébben nagelaten ook op dein winkelstand liaan terugslag uit te' oefenen, een onverkorte handhaving van de bepalingen dezer wat bietreffendia den Zondag voor spnnnige saortetn van We- drijven, met nana© de winkels in z.g. oon- sumjltie-,artikelen, inderdaad te bezwanemd is. OfSehoioin op 't punt, van vermeerdering van winkelvei-k'Oop zi.,n verwachtingen ten deze niet Wijtamd-er hoog gespannian zi,n, meient hij toch, dait er wel voldoende aanleiding is om. door het mogelijk maken van een verruiming der vjepHoopgefeglen- hoid op Zondag' te trachten,, waar noo- ctig. de getuoffen hadrijven altlbanisi ©eni germate te lrul.pl te kamen. De in artikel 1 van het icinitiwerpi neerge legde regeling schept voor die gemeenten, waar de tegenwoordige buifengawoinie om standigheden zulkfa geiwensdht maken, de mogelijkhieid, oim ten Wehloieve van de win kels. waar z.g. ooinaumiptie-artikelen ver- kb-dhit worden, afwijking,an vast tei öteUen, waardoor voor de hierb'adoelde categprieën winkels iop Zondag ©enige verkSoopmnge- lijkhcid wordt geschapen, onderstcOieidenlijk de Weslta,aaide verkoiopmogeliikbeid tieuigs- zins wordt verruimd. Teneinde evenwel zekerheid te ltebbón diat een rageliiig als hier bedoield door da bHanghëbhenden gewensdit wioxdt, is be paald. dat. ziji sleehit[S nadat de wiuÜeliers uit het betrokken, bedrijf daiaawér zijn gehoord, door den gemeenteraad kan wor den vastgesteld. Deze zal er zich, vtoor elk geval afzonderlijk, overeenkoimsitig dien- aangiaande door de Ki-ocin te stellen rege len. nauwkeurig, van. hebben te vergeiwis- s&n, da t inderdaaid een bataeténendle meer derheid vóór 'een verruiming is. Van de hier bedoelde bevoiegdhieid zal. nS.ar de minister zelf vo'oastelt. sledhte op zoodanige wijze dienen te worden ge bruik gemaakt, dat van de regelingi der winklelsluitingisiwefc niet meer dan strikt noodzakelijk wordt afgeweken. In dit licht moeten ook worden gezien de be palingen in het tweede en derde Jjid. In h»t tweede lid wordt voor de betrok ken winkels, hetzij1 z'ij: thans op Zondag ■gesloten zijn. heihzij zij reeds ingevolge art. 4 dex Winkelsluitingsweit of een krachtens artikel 9 dezer wei. vastgestelde- vauqpde- ning ,ap Zondag geidurenid1© eemige uren voor het publiek' geopend zijn, het aiimtaJ uren, gedurende welke zij' met toepassing van den in het onderhavig© artikel -vcor- geteslden crisasmaatrcgel op Zondag) ten hoogste voor het publiek geopend mhgjein zi^n, «pi 6 uren. gesteld, welkte uren niat na 8 uur dea namiddagts mogen vallen. Uit hot bovenstaande yolg|t dus, dat deze bepaling ten aanzien van winkels, voor welk'e reeds een verdergaande wiglaliiig geldt, geen invloed beeft, In helt derdte lid wordt eenzelfde regeling, alsi in hst tweede bedoeld .getroffen ten aanzien van winkels, waarvan het kloofd of d& be stuurder behoort tot een. klarlcgeiuootsohaipi. Gesprongen handen-Ruwe huid 30en60ci 1P^lad Bij Apothekers en Drogisten dat den wck'&lijltschen rustdag, op dien Subbath of op den zevenden dag viert. Ten aanzien van de hierbbdoieldlc win kels dio reeds inge-volg© artikel 5 dlar Winklelsluitingisweit op .Zondjag van 5 nur das vc-ormiddoigis tot 2 uur des namid dags en ingevolge ©en krachtens artikel 9 aei wet vastgestelde verordening nog tot een later tijdstip voor heit publiek geppiend mogen zijn, wordt bepaald, dat zij met toepassing van den in het onder havige tesorgestelden crisisanaaitregiel op Z,ond.ag niet na 8 uiur des namiddags voor 'het publiek gei.pend mogem zijh. Da regeling van het twieediei lid van hielt onderhavige artikel sluit de mogelijkheid niat uit. van hier gegeven i'aciliteitjen gedurende een ander daggadoelte gtebrulk tel maken van de regeling krachtens de .Winkelsluit-ii\gs;we.(, Heit komt den minisit'er voor, dat het vold.-ende geiadliit kan worden, den in artikel. 1 bedoelden crisismaahrege! tort I Januari 1935 te doen geiden- Tegen.dit tijdstip, zal de toestand diaii. opnieuw in lesohlouwinig kunnen worden genomen, ten einde: na te gaan of' er aanleiding tot het ■treffen van verdere vbogzietninigjen bie- etoflit. Era Nrderlaudsch jMirnalist in lïiiitschlu li gchindrrd. Onder bovenstaand opschrift tezen wij in het Noord'-Brabantsch Dlagblad „Het HjuisgiCzin" Tijdens de rechtszitting van Dinsdag in het proces der V-olkfevea-ein te Muuchen, deelde de clominissaris van politie aldaar aan de pers mede, dat er in het buiten land berichtgeving over dit proces werd gedaan, die niet toelaatbaar is. 's Middags werd onze clprresplondent bij' ■den „Regierungsrat" onitboiden waar hem een streng verhoor weird afgenomen, welkfe ondervraging deze autoriteit 'beslqot met een scheldpartij, pp. het Centrum. Na. nog «enigen tijd, bewaakt door een S,S. en een iS.A.-man, vastgehouden, te zijn, Icon deze Nederlandsche journalist, heen gaan. Hem werd echter medeigedeel'd, dat hij. van de verdere behandeling der rechtzaak was uitgesloten en da.t lilji goed deed MunohenGladbach en Duitsehland zoo, spfiiedig miogelSj.k' te- verlaten. D© Ptestjager. H-et Studiedomité Snelpiost Nederland Indië, heeft besloten, dat, alvorens de tocht van de Post jager na,ar Ned.-Indip zal worden voortgezet, 'een zeer nauw keurig onderzoek zal wiorden ingesteld' naar de oorZaak van de miotorstooj-nis, en dat, wanneer de nieuwe motor zal ziijn geplaatst, wederom' een proefvlucht van voldoende duur zal worden gehouden, om vooral zeker te zijn, dat vwdar geen stoornis te verwachten is. Het comité heeft het lid ©verste, van Santen, voormalig clommandanl vain het vliegkamp Soesterberg, bereid gevonden om vopr dat doe.1 naar Grattaglie te gaan. Overste van Santen zal ia.s. Maandag vertrekken. Gdiijlk met hem zullen daar heen vertrekken de he©r Slot, cbnstrue- teur van den Postjager en d© heer Be som er, chefwerktuigteundige van de fa. Pander Zoon. D|e bercchliging van de muiterjj' op Be Zeven Provinciën. Aneta meldt uit Soerabaja,: De. ztee- krijlgsraad heeft de volgende straffen op gelegd aan de eerste gtoep Eiuropaesicihe 't Is niet voldoende bij! prima, Maatedhkpf pijf verzekerd te zljtn. Laat dooir dtshhmP' dige beoordeelen, oil niet te hoog of M laag is verzekerd (beid© is verkeerd) en of! de pplisvborwaarden wel a®n Uw vean wachting beantwoiorden. O[0(ki agente|n( miaz een vaak technisch© kennis. i i—i s—i Bêleefd aanbevelend, «ok vfior liet' w gelen van schaden, tegen bdllïjki tariefti Korte Delft G13 M'burg - Tel. 420 muiters van de Zeven Provinciën. De lterporaal-machinist M. B. 16 jaan (eisch 14 jaar). Die korpcraai-stolker G. F. D. 12 jaair (eisch 11 jaar). D'c korporaaJi-inu (lliniet M. D. 10 jaar (confioiTn den eisch). Dte 'kiorporaal-machinist B„ v. L. 8 jaar (eisch 7 jaar). Da korporaal-machinist W. T. 1 jaar (conform den eiseh). Dte stokeiviolieman P. A. P. 8 jaojj (eisch 7 jaar). Dia sfoiker-olieman W. S„ 4 jaar (edadH 4Va jaar). Dte stoker-ólieman C. A. Y. jaar (eisch 1 jaar). Allen met aftrek van den tiijjd, doon- gtebrac'lit in preventieve hechtenis, rneli uitzonder van beklaagden T. en V., di© nijat invoortoopige hechtenis zêjh geweest, voorts met ontslag uit den dienst en ont zetting uit de bevoegdheid om bij' de ge wapende macht dienst te nemen, behalv© t.a.v. van dp beklaagden T- en V, D|a 'Overwegingen van het vonnis Zijlui in hoofdzaak gteKjh aan die inz'ake d« iü- landsche hoofdmuiters. Aan do beiklajaig(- dén B'., Dl., D., v. Ij.,, an T„ die allen den rang van korporaal btekleeden, wioxdt al© •verzwarende omstandigheidaangerekend, dat zijl als mjeerdcrep aplzpttelijlki in deel neming met minderen in rang het mis drijf hebban gepleegd. f Bic Rijksmiddelen. De Rijksmiddelen hebben in Novem- üer f 37.153.269 opgebr. of f4.157.597 meer dun verleden jaar. In dfe eerstei elf maanden is de opbr. f 351 905.527,' of f 15.015.483 minder dan een jaar geleden. Nederlandsch-Diuitsdii handelsverdrag. Sinds eenige weken hebben in Den Haag tusschen de Nederlandsche lein de Duitsche regeering ondexhandeliTigen plaats gevonden over de regieling van het goederenverkeer tusschen Nederlands ■en Duitschland, na afloop van het op 31 December a.s. eindigende voorloopige verdrag van 27 April 1933. Deze onder- liandelingen hebben gisteren tot de on-: derteekening van eten verdrag geleid, dat de wederzijdsche «economische be trekkingen op een -nieuwje, de beide rqgeeringen bevredigende basis plaatst. De onderhandelingen werden van Ne derlandsche zijde door dr. H. M. Hirsch- field, directeur-generaal van' handel en ijnverheid, en van Duitsche zijde door dr. F. Koehler, Ministerialdirektor bij hiet Reichsministerium für Ernahntng unfl Landwirtschaft geleid. Naar aanleiding van de ondertqekte'- ning vain het nieuwe handelsverdrag mlet Duitschljand heeft het corr.bureau den voorzitter van den raad van ministers, dr. H. Colijn, verzocht zijn meening oy©r dit verdrag te zeggen. Dr. Colijn verklaarde het volgende: „Er blijven natuurlijk bij elke onder handeling over handelsbetrekkingen on vervulde wenschen over, die men gaarne ingewilligd had gezien. Maar alle ottfc standigheden in aanmerking genomen, hebben wij geen reden tot ontevreden! heid." De Duitsche delegatie heeft gister avond Den Haag verlaten en is naar Berlijn teruggekeerd'. Die nieuwe burgemeester van Utrecht. Naar wij vernemen, is mr. dr. G. A. W. ter Pölkwirkgemeentesecretaris van den Haag, benoemd tot burgemeester van. Utrecht. De benoeming gaat 15 J&nuari in en is deze week afgekondigd. Eierst was jhr. Quarks van U f ford genoemd, Be heer Baars failliet 1 Naar wij vernemen hééft mr. W. J. O. A. Ni.igh tei Hellevootsiuis heli faillias©- ment van J. A. Baars aangevraagd. Eeau symbool voor de1 fase. piartiji? Het l.Jsvei-niaak'. Groot© belangstelling was er Donder dagavond voor den wedstrijd voor kin deren. die in getale van 180 waren op- glekbmen en bij vijf te gelijk startten'.- het zij op schaatsen, hetzij bij gebrek ■daaraan op schoenen of klompen. Naar mate van aankomst kregen alle kins deren een bon voor een eersten, twe£4

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1