OE A.S. FEESTDAGEN ALBERTHEIJN ROUWdrukwerken Koninklijk Erkende Pitmanschooi Noord-Holtand8ch dagblad Beste Wijnen A. TILROE - Sint Adriaanstraat 17 - Goes Koopt nu Erwtensoep in blit ONS NOORDEN CONSERVEN. 48 CANADA'S, DRUKKERIJ_N.Z.C., GOES SUCCES een zeer fraai WIJNGLAS! met kluif of worst 40 ct. per blik De Geldersche Winkel, Lange Vnrststraat 38, Adverteeren doet verkoopen ft® fa GEMENGD NIEUWS AFLOOP VEBKOOPiNGEN, ENZ. Advertentiën Te koop bij inschrijving als: CIRCULAIRES, KAARTEN, BIDPRENTJES, BRIEFPAPIER, ENZ. RECLAME hit meest gelezen dagblad In Noord- Holland boven het Y, met adttle's toor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- nerond u provlnde - - - - Aanvragen voor advertentietarieven rlchte men aan de Administratie Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen onze uitgebreide sorteering. EXTRA AANBIEDING Vanaf Zaterdag 16 t/m Zaterdag 30 Dsc. a.s. DENKT U AAN ONZE bPECIALE WIJN-RECLAME? Bij aankoop van iedsre fleseh Wijn vanaf 80 ct., 1/1 fleseh Advocaat, Likeur, Boerenjongens, enz. ONTVANGT U GRATIS: MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER Ivan OVER bi d ie I t d <0 X) 0 d b "V x x h ji 1 s D (V 11 Si toj lej d d Sit Sl" I 1( II d 1c h a 18 lj d d fa r« d 'Si ic I] I v,- v 2<: G v.i xi d. P B V' d. C [ipi B Vi ei IS'i m 10 6* Hi hi zi d: DONDERDAG 14 OECEMBEK >033 jtflEUVir'E ZEEUWSGKE CGURANV *l d is* B w CK St E w d< 01 v-t v* p ee di bit U li k lie m ie Zes wer'k'loozrn in tm «tsfaWl bedolven. In de Miorliiner-mijn tie. Soanowiitz is in eien gedeelte vain eien nooidsabacht, die opgeruimd moest warden, met spiring- piatronen gewerklfc. Be pioeg, die die dyn,a- mietpaitronen maa it plaatsen, verbat ech ter van tevoren de schacht te ouders zoeten, zoodat zlets werkknozen die in die schacht waren doorgedrongen om elan- aeislien lAsLen te zoeken, b|edo,'.wen werdem. Onmiddellijk' ging een reddimg^cilonae aan liet wat. die er na tien uren int slaagde alia zes bedelvenen Jeivlend te redden. Slachtoffers van de koude. Uit do richting van het MiddenhWies- tellijke merengebied is voor de eerste maal in dit jaar een koudei-galf bjowen NieKy- York gekomen. Hoewel dei vorst nog niet geer streng is .em do thermometer slechts betrekkelijk weinig graden onder nul staat, zijn toch reeds elf personen aan dei kou de ten offer gevallen. Twintigduizend werkloozen belegerden het st-edeiUijifc bu reau van de Stadsreiniging, Jioewiel de straten slechts bedekt wanen door een sneeuwdek van nog geen tien centimeter. Allo teekenen wijzien .o|p een zeter koudon •winter en in verband danraiede op gro,otem nood der vele <wiark](0|0iezh. Die; incidenten van Zabiern. Niet meer heel jonge menschen zullen zich da gebeurtenissen herinneren, die zich in 1913 te Za'bem, thans Saverne, in dien toenmalig Duitschen Elzas hebl- ihen afgespeeld. Bij de manoeuvres was toen een jonge luitenant, genaamd, von Forstnier, ibij herbergier H ampele in liet nafburige dorp Hatten ingekwartierd. Deze schoot den luitenant 39 mark voor Flaanpelé heeft het geld nooit terugge zien, maar de kwitantie in het bed van dien jeugdigen officier gevonden in een vorm, dien de welvoegeiijkheid verbiedt 'nader te omschrijven. Het geval kwam in de courant van Zaïbern, waarom solda ten op last van kolonel von Keuter in het bureau evenals in de woning van den redacteur binnendrongen. Dit ver bitterde de bevolking te meer, daar bij tijd en ontijd vaderlandlievende liederen door den troep gegalmd werden. Inci denten bleven niet achterwege, waarbij' 28 menschen in hechtenis gsnomien wer den. Die tooneelen herhaalden zich dage lijks. De troep trad aldoor aanmatigec- üer op. Den tweeden December vloeide er zelfs bloed. Een 19-jarige mismaakte 'die zich niet uit de voeten ko.a maken, werd gewond en door denzelfden luite nailt von Forstner met de sabel ge slagen. En een redacteur van de Daily Mirror werd in hechtenis genomen, om dat hij voor de soldaten weinig vleiende foto's aan zijn blad had overgemaakt Precies zooals laatst De regeeting werd hl den Rijksdag •overgeïnterpelleerd en Zabern weid van zijn garnizoen 'beroofd Von Forst- lier trad uit den dienst pn Hansi, die ter een prentenboek van .maakte en deswege vervolgd werd. heeft 2 Decem ber de verjaring van dit speelscbe lever de ridcau voor het werelddrama met een overvloedigen, maaltijd in een Flzas- ser restaurant te .Parijs gevierd, EX AND- EN TUIN BOUW Ik' liiefeiiteclt in rns iaml. Wij lezen in de „Msb." Wanneer onze landsbegropting de Sta- ten.Generaal passeert worden er genteen- lijk vele woorden over pvien zopvele kwesties gewisseld. Dikwijis had het gesprokene zonder schade achterwege kunnen, blijven, somstijds echter vind de Kegeering gelegenheid te doen blijken, van haar plannen op zeker gebied. Zoo hoeft minister Verschuur dezer dagen, uiting gegeven aan de plannen, welke die regeering t.o.v. de suikerbietenteelt koestert, plannendie iediers waarachtige sympathie en ons aller steun verdienen,. Bij de behandeling van de begrooting van het departement vajn Econ. Zaken izeide minister Verschuur bij de bespre king van 'dq uitbreiding van het vlas- areaal o.m. het volgende: k,Misschien dat de vlasteelt, bij pwentueele vermin dering van de suikerbietenteelt, als bren gende veel arbeidsgelegenheid eein be langrijken dienst zou kunnen bewijzen. „Maar ik spreek over dit vraagstuk dat verschillende geachten afgevaardig'. Idien een rilling bezorgt de heer Loerakker sprak van een }"amp op het oogenblik niet nader, .want er is een competente commissie bezig jdit alles te onderzoeken. Er is ia alles, wat die Regeering doet, zoovieel, dat indruischt tegen de gewone economische wetten,, zooweel economische „dwaasheid", dat die Regeering daarvoor voortdurend juet oog moet open houden. Nu mulnt onder die economische dwaasheden die steun aan die suikerbietenteelt wel zeer ini bet bijzonder uit. Daar staan veel nut tigheden tegenover, ongetwijfeld, maar de steun laan de suikerbietenteelt is op 't randje van wat men, ter wille van het .beoogde nut, aan economische dwaasheden mag uithalen..'' Later in zijn rede merkte de minis ter terzake van dein bietenbouw nog op: „Bij dien bietenbouw is er een onder, zoek ingesteld, waarover ik reeds ge sproken heb, waarbij in het oog gevat wordt, dat do bietenbouw ais oen wis selende bouw en als jaen bron van ar beid en zelfs vanwege het kapitaal, dat in de fabrieken is gestoken en vanwege het vervoer door vele schippers, een belangrijke tak van landbouw is Zoo hopen wij dus straks getuige te mogen zijn van de vlucht uit economi sche dwaasheden en den terugkeer tot 't gezond verstand. Moge van suiker de victorie 'beginman; het lrnd zal er zeker wel bij varen. Wijzen de uitlatingen van den mi nister er slechts op, idat de kwestie' nader bezien wordt, zij hebben vormt gekregen door eenigtö berichten in hef Dagblaid! van Noord-Brabant, later over- gienornem door verschillende andere dag bladen. Daaruit blijkt o.m;., dat het de bedoeling zou zijn meer Javasuiker t|Q gaan importeeretn, waartegenover dan de' binncnlandsche productie verminderd' zal moeten worldcn, hetgeen men wil bereiken Idoor den steun pan de suiker bietenteelt tie beperken. „Mot jctoelde1 ons mede", zoo luidt het bericht ver- dier, „dat eventueelö steun pog slechts de suikerbieten zou treffien, die niet voor verwerking, doch voor veevoeder zouden wordlen verbouwd." Wanneer de regeering inderdaad in deze richting mocht besluiten, zoo zal zij daarmede wel -een zeer gelukkige hand hebben. Niet slechts zal zij daar mee een begane economische dwaas heid herstellen, maar z'j zal een daad doen, die economisch in ieder opzicht juist en verantwoordt is. De suikercultuur is zoo.ils b.kend in wezen een tropische cultuur, 'die in Euiov pa slechts voet heeft gekregen alls 'sur- rogiat tem tijde van Napoleon's cottin'eit. tale stelsel. Later beeft de bietencultuur, ijdj bet weer met groote offers uit de diverse schatkisten, burgerrecht verkrei gen. Tegenover diein' natuurlijken voor sprong van het riet stelde de bietencul tuur in de 19e eeuw een voorsprong' in cultiveering en intensiveering, die de eerste in zekere mate overwon. Uiter- arad' was deza overwinning' slechts tij - felielijkzij kon slechts van kracht blijven tot bet moment, waarop üe wetenschap haar kennis ook over rietcultuur zou uitbreiden. Dit moment is reeds eenige decennia geleden in de 20ste eeuw ge komen en de riotcultuur heeft in die kortiei periode groote srpongen gemaakt. Zoo is de concurrentiestrijd reeds Sedert' •eenige jaren weer op de natuurlSjko krachten toegespitst, een coricurrenóe- strijd, dien de bietsuiker ten allen cijdc moet verliezen. Een artikel als sui ker vindt in de tropen veel gunstiger pro'dluctievoorwdarden dan in 'de gema tigde zone en was dus va'n nature uit hier reeds veroordeeld. Hoe lang zij het hier nog zou uithouden, hing slecthts 'af van de mate, waarin de tropische landbouw zich zou ontwikkelen. Zoo ziet men, dat hoewel de regeering de suiker rekende ondsr de landbouw- rcisisproducren, dit in wezen in het geheel niet het geval is. Dat d'-' suiker industrie hier te lande die concurrentie tegen de rietsuikerindustrie niet kan volhquden is geen gevolg van de crisis, maar het gevolg van de verschillen in natuurlijke groeivoorwaarden, van ©en piermanente oorzaak dus. De economi sche verdringing van de bietansuiker had dus toch moieten komen, onafltan- kelijk van den algemeienien economischen toestand. Dat zij grootendeels en zeker niet geheel, want de moeilijkhe den in de bietsuikerindustrie waren el" reeds, toen de pest van het bedrijfsleven 'nog in vollen fleur was 'in dezcini tijd van economische verwarring kwam, behoeft .ons niet te verwonderen In cri sistijd immers, plegen de economische verhoudingen verscherpt te worden wordt de concurrentie op de spits gedrei- ven en dan blijkt veelal wie innerlijk het sterkst is en het meest aanpassings vermogen bezit Dezen strijd jfeeft de rietsuiker glansrijk gewonnen. De kost- prijsdaling in de 'bietsuiker kaïn niet in de schaduw staan van die in de riet. suiker, terwijl ook de toekomstige voor uitzichten wat betreft mogelijkheden van verbetering enz. voor de rietsuikercul tuur veel en veel beter zijn dan voor haar concurrentie. Dientengevolge zijn •er wanverhoudingen ontstaan, die onge kende afmetingen hebben aangenomen- Zoo kost de bietsuiker hier te lande bijna f 14 per 100 Kg., terwijl men die op Java voor f 5 wil maken. Al moge dj.e marge dan nog eens kleiniet' worden, niemand zal willen aannemen, dit binnien afzienbare jaren het moment zal aan breken, waarop suiker f 14 zal opbren gen, hetgeen ongeveer 300 pet. van den huidigen marktprijs is. Een industrie •die met dergelijke kostprijzen werkt, is ten doode gedoemd. Geen wonder dan ook, dat van verschillende z jden ook in den landbouw een algeheele liqui datie dezer industrie noodzakelijk of bepleit wordt. [te'acht MIDDELBURG. Do hovfdingenieur- directeur van den Rij'kswabeirstaiaiii te Mid delburg heeft Woensdagmorgen aanbe steed liet onderhand van de Rijkswegen 041 Z.uid-Beveland, behorende tot de Rijkswegen in deprovincie Zeeland, ge durende 1934. Raming f 17,540. Inschrijvers waren: J. J. Jansen, Mid delburg, voor f 16.480; N.V. A. v. d. Straaten jr.'s aannemersbedrijf', Ilans- werrt, 'f 16.400; L. J. Dekker, Veere, 1 16.090; N.V. Mabaud, Willemstad, I'15.938; L. F. 'Groosman, Middelburg, f'15.920; A. A. de Wilde, Middelburg, f'15.545; W. en A. W. Wanndel, Nicn- werkerk f' 15.350C. v. d. Klippe, Vlia- singen, f'15.280; P. Diekkcr, V-eere, f'15.033; M. HoogBsteger, Wemeldinge, f'14,964, exclusief omzetbelastingW. v. d. Linde, Kattendijkie, f14.792; F. Duin- ho.iiwer, Goes, f14.540; L. G. J. v. dj Ven, Koudekerk© en M. Wandel, ISeho,on- dij'ke, 1'14.500; L. van Boven, Eillewauta- dïjk, 'f14.440; M. W. Knuist, Goets en, J. Knuist. 's-Heer Arendskeirk» f' 14.380;; J. Haeringman, Colijbsplaat, f 13.894; C. Wis'k'erke, Nieuwdorp, f 13.340. MIDDELBURG, 13 Dte. Heden werd docr de Arch. 0. van Mairis te Gees' voot dhr. P. Louise te Goes aanbesteed het, uitbreiden en verbouwen dar Ohevnolet- marag» te Middelburg. Hoogste inschrijver: G. Hbllema, te Mid delburg voor f 10844, en laagste, Gabr. Janse te Nisso. 1 HEilNKENSZAND. Ten over/taan van den Notaris D. C. van Werfcum alhier, werd heden in hat café van dhr. J. Hoon- dert krachtens art. 1223 ,B. W. in het oiepnbitar verkocht een perceel boomgaard en grond ts Iieinkeusiziand, kad. sectie B'> nos. 1212 w 1143, samen grnot: 1.48.09 H.A. Koopcr hiervan werd dhr. Adr. J. Rijk, alhier, voor de som van f3110.. WILHELMINADORP, 13 Dec. Heden werd door de Directeur van de Maatsch. ..Do Wilhelmina.polder" aanbn-esteedhet' bouwen van een nieuw Veerhuis ann. Ivat- sche Veer, areh. C'. van Maris te Goes'. a. Bouwwerk: Hoogste inschrijver Fa. !J. H. J. .Schrijver, Goes, vow f6433; laagste, P. J. van Doorn, Gops, voior f 4990. b. Schilderwerk: Hoogste inschrïjVer, C. de Rubber, Goes ,voo.r f333, laagste Gebr. Bruggeman, Goes, voor f200. k contant wassende te Oudelande a/d Vijfzoodijk, metende tot circa 1.65 M. Aanwijzing geschiedt door den HeerP. VAN SABBEN te Oudelande. Aanbiedingen worden tot 23 Dec. 1933 - 12 uur ingewacht ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes, alwaar tevens nadere inlichtingen te verkrijgen zijn. 16-32707 UITSLAG «OS Ml A-PR IJS VRAAG Aantal punaices 2555. 2576 eerste prijs 2597 tweede prijs 2500 derde prijs 2499 vierde prijs 2611 vijfde prijs 2617 zesde prijs DE GOESSCHE BOEKHANDEL W. VAN KLAVEREN. worden met den meesten spoed en tegen concur reerenden prijs recht streeks geleverd door de Nette uitvoering gegarandeerd. Vraagt volledig monsterboek. Heden overleed plotseling tot onze diepe droefheid onze ge liefde Zoon, Broeder, Zwager en Oom LEEN0ERT JAN C0RNELIS BELZER, in den ouderdom van 48 jaren. Uit aller naam A. M. BELZER. Gobs, 18 December 1933. De begrafenis zal plaats heb ben as. Zaterdag, n.m. 2 uur. zakenmens' hsn dib db Katholieks be volking van hst Noobdhn wensohen tb bbrbiken moften benig r.-e. dagblad voor de noorde lijke provinciën voor dit doel ge bruiken en hebben Advbrtbntib-tarieven tb vra gen; administratie, groningen Zosiit U oen afdoende sn succtswllt rtclame in Noord-Hofland bonen 'f Y Plaatst m aanbiedingen, aintrigen, enz. In bet - - - ZiERlKZEE: Oude Haven 496 GOES: Middelb. straat 39, Tefef. 222 TERNEUZEN: Zandstraat I Voor de nieuwe cursussen Stenografie en Machineschrijven (vaardigheid en snel heid) alsmede voor de opleiding tot Kantoorstenograaf en Steno/typist(e) en welke aanvangen begin Januari a.s., kan men zich nu reeds aanmelden. Te Goes; dagelijks; Te Zierikzee: des Donderdags; Te Terneuzendes Zaterdags. DE DIRECTIE. HOFPLEIN 6 - ALKMAAR - - Telefoon 433 en 633 - - 's morgens, 's middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde, genees krachtige of 1 it 2 Beter en goedkooper huis middelen bestaan er nu een maal niet. Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook U helpen. De Wortelboer's Kruiden en Wortelboers Pillenverdrijven gevatte koude, griep, influen za, gal, slijm, koortsigheid, verstopping, maag- en hoofd pijn, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen den stoelgang, zuive ren het bloed, maag en inge wanden enz. Wortelboer's Kruiden 60 ct. p. pakje, Wor- telboer s Pillen 60 et. p. doos, drie doozen f 1,70. Overal verkrijgbaar. Waar niet ver krijgbaar dan direct van Jaeoba Maria Wortelboer, Postgiro 17039, Oudepekela. Zending gesehiedt franco na ontvangst van het bedrag. Sinds jaren levert de „N.V. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT" groote partijen Nieuwjaars- en Naamkaartjes en is onze drukkerij thans extra daarvoor ingericht. Nu zachtjesaan Nieuwjaar in het zicht raakt, vestigen wij de aandacht van allen, wier voorraad Naamkaartjes is uitgeput, op Keurige uitvoering met prachtige lettersoort op prima karton tegen uiterst billijken prijs. Bestel s.v.p. aan ons Hoofdkantoor te Goes, Westsingel, of bij onze Vertegen woordigers in verschillende plaatsen van Zeeland. Heden ontvangen een groote partij welke wij verkoopen aan extra lage prijzen. Al onze Wijnen zijn van de beste kwaliteiten. Alles eerste soort. 100 cent Samos per fleseh (1 fleseh Vruchtenwijn gratis) Zoete Spaansche Wijn per fleseh (1 fleseh Viuchtenwijn gratis) Roode en Witte Port 75 en 95 cent (Beste) oude Port per fleseh 125 cent Salandra per fleseh Zoete Schilletjes BoerejoDgens per literpot (1 fleseh Vruchtenwijn gratis) Boeremeisjes per literpot (1 fleseh Vruchtenwijn gratis) Prima Advocaat per fleseh Advocaat (de Kip) per fleseh als goedkoop en lekker extra aanbevolen. Prima Vruchten-Wijn, 12 voor slechts 60 ct. p. fi. Deze wijn is zeer geschikt voor 'n glaasje bij 't slachten. 100 cent 100 cent 90 cent 100 cent 110 cent 120 cent 145 cent PER GROOT BLIK PERZIKEN KEITHvan 45 voor 39 ct. ABRIKOZEN van 45 voor 39 ct. CALIFORNISCHE PEREN van 45 voor 39 ct. ANANAS KEITHvan 53 voor 48 ct. BETUWSCHE MEIKERSEN van 52 voor 48 ct. DOPERWTEN, extra fijn van 65 voor 62 ct. fijnvan 45 voor 40 ct. middelfijn van 35 voor 32 ct. SPERCIËBOONEN, extra van 29 voor 26 ct. huishoud van 24 voor 22 ct. SNIJBOÓNEN, e^travan 29 voor 26 ct. huishoud van 24 voor 22 ct. SPINAZIEvan 22 voor 20 ct. FIJNSTE ROODE ZALM DELMONTE 2 gr. blikken v. 75 ct. PER BLIK ROODE ZALM, Imperial van 32 voor 29 ct. PINK ZALM, extravan 35 voor 29 ct. n Ti n van 19 voor 17 ct. primavan 25 voor 22 ct. van 15 voor 125ct. SARDINES, Ph. Canaud van 72 voor 69 ct. van 49 voor 47 ct. Portugeesehe van 25 voor 23 ct. van 20 voor 18 ct. FIJNSTE MAIJONNAISE per flacon van 40 voor 37 ct. v v van 28 voor 26 ct. BESSENSAP. per fleseh van 14 voor 12 ct. GOES, LANGE KERKSTRAAT 6, TELEF. 340. R 769 IERSEKE. Bureaux van Redactie i Telefoon Interlocaal No. Bijkantoor MIDDELBUF GROOTE WAARDE van PUBLICITEIT Dit nummer bestaat uit AanbevelendW. JOOSSE' De igüpote gieibieurbenis&mi der met vamaisseinde suolhr Sjiamje heert'k de revolutie-ril met groote kracht Da aod socialisten, teleiurg-esteld ovt der verkiezingen, welke hieit kende van hum sdhrikberwint wiajLbioj'ige' .poging gedaan ©LI onwettige wijze aan ziel Treinen lieten de misdadige kloosters werden in brand regende bemaansLagen en in aen heeft men gevoehteii als wais. Leger en politie büevi regeering krauw ,en daaïdoioi zich kunnen .handhaven. II droeve dagen geworden voor in zi.n reiptnblikeinsch tijdperi gelukkige mumenten gekemi gjoaue zride van het bloed- en is; misschien, diait rechts en over hun verdeeldheid he(e. samen Spanje een krachtig1 Jb hewgnoodige rust te geven. La Frankrijk is Chautem overwinnaar gebleven in het bexmrngiiigstoiurnooi. De ami rissen hloven de 12.000 franc; twee nrooent gekort worde, er weer verzet tegen Chant* Senaat. De tinancieele eicianmi: lichaam, vond de korting te kl> hooger en ingrijipendea'" veria,! iHet Rijklsdiaglblnandlprooes loi da. Donderdag haeft na h kle zittingen de pirocureiur-generai ner, de doods'trut geëisiciht. Luk.be, en Tiorgler, terwijl d werden vrijgesproken.' Omdat gen Torgler evenmin als teg earen één overtuigend bewijs S-Hehtigfliedd aian het lie!h(t gek: looit men niet dait hst Hof' d tegen Tiorgler zal handhavei geiredhtelijken moord slaat me stelling nog te hoog ,a,an. Tj reeds een veeg toeken, dait d. generaal met dien eisöli kwam. dreigingen van Go.ering zal Kediadht hebben, dait het leven i toch niet veilig wa,s. De Naz bloed zien en zullen het ziet len. Maar voior rechters mo bio-overwegingen niet gelden, slechte vena.ntw.oiordeli,k voor 1 en niet voior hetgeen er wa daarna zal geschieden. Dei mentaliteit van het nieui land is even scherp aan het 1 den bij de opening v.an den R, nog geen tien minuten ti:'d wei verse „voorstellen .doorgejokke inen mochten de leden niet. Goiej dei de zaal in over welk' wetsor handelde en dan moest het hi schap ojifeipringen en in de hou staan ten bewijze v.an algemee; ming. Op de tribunes kon het laatste zijn lachen niett moer l Xht was dom. Wiant is heit niei iRischj dja,t een b'eisic'liia.a.fd volk t millioien. zoo, diep zmnk, da,t zij manennet werd. De Nazi's met hun voiorvHiderenzi, mme d« geschiedenis opsla,an eii dam la de vergaderingen van de oud aen. iedere vrije man het vlrijb w De; politiek der fcienadering «en Balkan reuze-vorderingen, en Zuid-Slftviö ga,an elkander v «ei kleine Eintenit© staat op het poote Entente t,e worden. Be- tee d voor het We=|t.en, waar cralre in t.weei groioite rijken tot' •weggeschakeld, waardoor same, met anderen zooveel moeilijker Poneet. de Praoisjch-e ;am'bias!sj Weer blij Hitler geweast m'et zijn dei onlangs gedane voorstell cntwooi'd moiet opi de belangrijkst Mwijzend zijn geweest, maar gelu stlei kans op, overeienstemminm bi gesneden. Da Times heiellt m medegledif •üitler van Frankk-ijlk in de gesr met Poneet verlangd heeft, en 1 moeite waard dit hier nag even i derheder te vermeldlen. "De Tin te die_ ei'schen omdat Hiüer ze i 0an Sir Eric Phipljus. den Engels mnj ha.d medegedeeld. Frank -^uitschland ztiuden oud erih aBDtdeb ten onmiddellijik teruggeven van li Rtetled aan Duitechland, zonder pi toutsehland moieiSt. ee,n staand le W.000 mian moigen hebben, echtei mst een dienstjtijd van 9 tot D ten. Wapens, die als defensief1 weexd zijn. moest Diuiterfhland i wkte mate mogien bezitten, daar aeren er met in bapierbt zullen a-arfcoe zou het willen rekenen ti feldgesdliut .en hora,wits raUL nn'as:svlle^e'n m0t bi kus Duitschland zon sle|dli!t,s ge

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4