f|N HET KRAAIENNEST DONDER OAG 14 DECEMBER 1933 gTmengd nieuws LAATSTE BERICHTEN HsPORTENSPELn fl rechtszaken 11 BURGERLIJKE STAND IIIËÜWE ZSE'J^SGHE COURANT Hot berooide Duitschl a n d. toe® de Nazi's aan het bewind fcwlajncn Auitschland, hebben zo als de drommel 'iciidanks hun. afkeer van „het vroeger ^eern", dr. Schacht te voorschijh ge bild, die in do jaren '2021 do repiu,- sA zoo prachtig ioip de been geholpen jj, mot het kunstje dor waardeloos gg- do iQfuidie heer heeft getond zijn fi- #lioeie virtuositeit, nog ten volle te hitten, wmit in ©en oogwank van tijd U hij nieuwe middeltjes blij, do hand t de buitenlandsdfae ©ohulHoisidhers gra- jiiis in bun voorgeviel te* boren. S«- jilie-eredielten, SpmmaHten, Rtegister- marken. Vaciamtiemarkem. Rieiibe-roduati.es, Iiaaci'ermio.iaitcriu'm, enz. .einz. wave® alle maal schitterend© miasikleeringen vo.oir dood- jewone struikrooveffislFloliti'ek. Dr. Schacht schaamt, zich', daar niet oor. Integendeel. Hij weet. da|t momfcimtieell Jgeiie, die do meidst© sdhuldon heeft; do slerkbte .positie inneemt en. bovendien ver eren de versche negeerdere hem voer zijn slimmigheden, mot alle mogelijk© gun sten- W.ant ieder milfiioen mark dat Schacht mot zijn hoejg-linancieele trucjes jtt buitenLandsch;® crediteur ontfutselt, nidt dankbaar aangewend voor de tien duizenden nieuwe politieke leiders die in jfaits van do duizend .oude gekbimjein ijn; ieder miltdoemitje dat binnen eigen grenzen blijft, kW gebruikt, worden, vaar liwelijkkgavem aan trouwlustige piarfcij- imocten, vcor halfmiliitaire parados1 en Me Rij'kisetoe-khaN'«pötein Neen dr. Schacht schaamt zich niet. Itop. Week is hij naar Bazel getogen om Jaar vanaf ©en hoog. podium, dei' wereld «s verkondigen, dat Dui'tscfalaaiid, het Zcho aj»etÜioeid© Duitsctóiaiud onder Nazi-bie- star. niet in staat is om gedurende d© Itoende zes maanden «te helft, van diein rest, als tot dusver geschiedde, ite ilea aan <te buitenlandsdhe baziftiens ta de crediteuren dus aep'.iuk'b Wordten, lit hieit edele Dorde Rijk overall gelid voor heeft behalve cm zijn wehte)lïjik|e op hetzelfde «ogenblik dat dr. Sclafht zijn jongsten zet deed, kfelgen rij tan brochure inbonden vaai dhr Poet- liimms Meyes, waarin onthuld wordt dat fli de begroeting van heit „berooide" Duliit- «he, Rijk 25 milidoen gulden werd ui't- jfjeWkfee® voor b'uiteinlandsche plropa- We hegrijjpen nu. waarom er dezer dagen alweer ©en niieuw niationaal!- soh Nederfiandsclh orgaan is wer ktenen. Maar wij begrijipie® niet. dat klant v.an DuiitSchiiaaid zich dit et laten welgevallen. UITKIJK. élmn B. en W. in stemming; dit wordt -«eaomen met 4 tegen 2 ©t.tegle® ~il Koie en DromkWs. In behandeling komt het schrijven va® edep. State®, inzake de toepassing cpnter «lelijke körtjng ci.pi da jaarwedden, van rsomeeister, Wethouders*, Ontvanger Ambt. van den. Burg. Stand van 121/2 <t, E. en W. stellen voor de toestand te "ten zaoajls deze is. Wetfa. v. d. Sand© indt hat onbillijk! .alle deze fjunictioma- 'sen te klorten. Da voorz. zegt. dat de raad niet zonder «er op de wedde van den vleldwachtler korten. Allen vinden deze klorting nog al vèr aande. Met alg. at- wordt beislloten .God. laten te adviseer en niet tot deze korting «er te gaan. Op een verzoek! van H, de Bruine om ver 1932 en 1933 ©en piachtvermindering -fl te staan voor een sltukl land. hetwelk J van de gemeente in placht heletPt, woirdt mstig beachiklfe, en ©en vermindering aa 25 plet. verleend. Lstgeisteld wordt het bedrag ,der Rk" Mtelijke vergoeding ,oVer 1931. vbior lijzunderB scholen; dit bedraagt f'11,03 leeiüing. Kttwacht. Eergisteravond heelflt ©en biand gewoed in de vlasfabriejk! van kas de Wjaefie. D' brandweer van Koewacht lslon niets ja de vuurzee uitrichten, weshalve de Wu.it 'uit Axel gerequireerd werd om 'kntie te verleenen. Men kiom echter verhinderen, dat de fabriek', waarin eleclrisc'he slingermolens waren onder- «cit. een prooi dor viamimen w©rd. vehade. die uit den aard der zaak aanzienlijk' is. wordt door verze- gedekt. rtsoonlijke ongevallen kwamen niet IV. STATE,N VAN Z1E1EKAND1. .W, i n. t e r z i 11 i n g„ de Dinsdag gehouden, vergad'e- vcreenigdeii de Statten van Zee- tch na korte discussies met de tellen tot wijziging va'n het reglia- voor de polders of waterschapptein, ntaielij'k inhoudend het scheppen k mogelijkheid om voor alle uitgae °ak de gebouwde eigendojnmeln aan tew; met dat inzake wijziging van 'clement op de wiegen,- en yoetpa- 1 daarin de bepalnag, dat de kunst'- niet mogen worden 'bereden met f", die in Kg. meer bedragen 20 maal de velgbreedte der wielen lb, verdaagd wordt van 1 Jan. ,tof- 1 Januari 1940; met het voor- wijziging van het bijzonder uegle- 'oor het waterschap De Valko- 'o', met het voorstel tof instelling - nfwateringswaterschap Htdster ^oratnbachtmet dat tot wijzi. 1.11 het ambtenarenregleimjent. 'kon de verg..dering zich ver- J ®et het voorstel tot helt treffen gingen, voor het personeel op /ontract, doch niet voordat een "j'teM-Kodde inzaka htet zoo wei- "fclijk doen werken op Zondag mset 34 tegen 7. stemmen was Verwor pen; Ged. Staten eejn paar amendemen ten, o.a. om tde verlofdagen zoovjel mogelijk achtereenvolgens te geven en één om in plaats van 8. 12 dienstdagen verlof te geven, hadden overgenomen 'on een amendernient-Kodde oen een vloekverbod opi te nemen was vlerwor- pen met 29. tegen 12 stemmen. Vervolgens vereenigdie de vergadering zich met de voorstellen tot hei opnemen van kasgeld in 1934 tol een maximum van f 2.000.000 en dat tot conversie van geldleeningen Het voorstel tot het verleenen van een risicogarantie van ten hoogste f 200 000 voor de drinkwater voo.fziening van Z - Vlaanderen ontlokte oen uitvoerige dis cussie De heer van Dalsum bestreed hef Voorstel krachtig en verklaarde dat et geen voldoende watervoorraad is ten ook had spr. bezwaar tegen de opgerichte naamlooze vennootschap. Die heer Goossens en Hamelink ver dedigden daarentegen het .voorstel van Ged. Staten als noodzakelijk in heit Ibelang van Zeeuwsch Vlaanderen, daar mien reeds te lang waterleiding heeft moeten missen. De heer Goossens ze'idie, dat de be volking van Zeeuwsch-Vlaanderen tegen de waterleiding is bewerkt en de heer Hatnelink, dat er steeds menschen zijn, die de bevolking kopschuw nMken. Spr. is volkomen gerust over de hoervjeel- heid water. De (heer van Rommel van Vloticn verdedigde het voorstel namens Ged. Staten, die volkomen vertrouwen stel len in de deskundigen. Enkele leden zetten bezwaren uiteen tfeigen verplichte aansluiting en Ge'd. St. verklaarden daarvtm ook geen bewon deraars te zijn, maar de noodzaak ver plicht daartoe. .Tenslotte is het voorstel aangenomen met 35 tegen 6 stemmen. In de middagvergadering vere'anigide 'die vergadering zich met de voorstellen tot onttrekking van gedeelten van demi weg MiddelburgKoudekerke en van wegen onider Meliskerke aan het open baar werken; met die tot het Verleenen van rentelooze voorschotten voor wegs- vierbetering aan de gemieenten Baarland, H.einkenszand en Rtthem; met die tot overneming in beheer en onderhoud van deelen van den weg van 's Hicerenhoek naar Heinkenszand, van den voortge- zetten verbindingsweg in Zeeuwsch.VI. en van den weg Drie-SchouwenRoodie Sluismet dat tot verleening van een crediet van f 32.000 aan de N.V. P.Zj E.M. ten behoeve van de overneming van het laagspanningsnet der gemeente Westdorpe; dat toil vaststelling van de rekening v,a|n het Provinciaal wegenfonds over 1932, met een goiesd slot van f 207.152. De b0o tdiens t V 1 is s ing e(n T .e r n e u z e n gehandhaafd. Het voorstel tot opheffing van den Boqtidi'enst Vlissingen,Terneuzen gaf aanl'eidling tot uitvoerige besprekingen,- zooals bekend, waren tegen dit voor stel een aantal adressen ingekomen. V-ele ledien. betoogden, dat deze dienst in die historie is vastgesteld en reeóp jneer dian 100 jaar -bestaat. De heer Goossens zeidie, dat het be lang van Zeeuwsch-Vlaanderen behoud van dezen dielnst noodzakelijk maakt, omdat anders de bevolking van Z.- Vlaanöeren te veel op België is aaJnge^ wezen. D-e heer Hamelink en Adriaapse pleit ten ook zeer krachtig voor behoud van dienst. Nameiis Ged. Staten betoogde die heer Van Bommel van Vloten, dat allieteh financi-eele bezwaren dJen doorslag heb ben gegeven en op -dien duur den. dienst toch zal moeten worden opgehevejn. Ba. wendien 'blijven er twee liinen bestaan voor communicatie tusschen Vlissipgen on Neuzen, ml. over Breskens en over Hoedekenskerke. De vo«>rstandters van behoud vam den dienst repliceerden nog en met klemt mende argumenten bestrteden zij het voorstel van Ged. Staten,. D,e heer van 't H-off diende eein amen dement in dat de dienst Vlissingen*^ Terneuzen niet zal worden opgeheven voordat zekerheid is verkregen, dat' goede verbeteringen tot stand zullen zijn ta brengen tusschen Terneuzen en Breskens en Middelburg *en Hoedekens kerke. Ged. Staten namen dit amendement ovier, doch hun voorstel werd verwor pen met. 24 tegen 17 stemmen.. Een amendeiraettt-de Pauw om door tariefsverhooging te. trachten het toiaf Öeelig saldo te verminderen nam de wergaldierlng aan met 40 tegen 1 stem, De vereaidering veneenigde zich meg mjst het voorstel tot verleening vato subsidie aan den aulto,busdienst Kamber- landsche VeerIvortgenie tot een maxi mum van f 2650, met dat om f 3000 te verleenen voor «en onderzoek naar de mogelijkheid van een brugverbinding tus schen Noordl- en Zuid-Bevelamd mat die wijzigingen in de begrootingen 1933 en 1933 -en met d-e motie om de regeering te verzoeken in bet 'celalng van de' snelste en doelmatigste Verbinding van Oostelijk Zeeuwsch-Vlaandereni met het bestuur des lands in'oophavelns te ma ken in- de gemeön'.ie Hontenisse en aan de Zuid-Bevelandsche kust. In de. avondvergadering was nog aan die orde de vaststelling van de biegroo- ting voor 1934. Bij de algemeen® beschouwingen, heb ben verschillende ledien hulde gebracht aan God. Staten voor de gevoerde finan- cieele politiek, waardoor de btegropting sluitend is gemaakt kunnen wordendoor gebruik te maken van de saldi varf Vorige jaren. D-e heer Goossens verzocht aan GddL Staten te helpen bevorderen, dat in loophavens te .Walsoorden ein Hansweiert 'worden gemaakt. Daar enkele klachten over de P.Z.E. M. te sprake werden gebracht, heeft de voorzitter, die tevens voorzitter is van den raad van toezicht doch niet als zoodanig hulde gebracht aan d© directeuren en bet personeel der P.Z. E.M. voor de wijze, waarop zij hebben medegewerkt oim de P.Z.E M. door dte kinderjaren heen' te helpen. Ged. Staten namein een motie Van 't Hoff over, waarin Ged. Staten wordt verzocht te overwegen of liet pro/iri- ciaal personeel inplaats van ,op 70-jari gen leeftijd op 65.jarigen leeftijd den dienst met pensioen moiet verlaten. De heer Van Dusseldorp, lid van Gedl. Staten, antwoordde op een des,be. treffende vraag van den heer Onder- dlijk, dat provinciaal personeel, dat iid is van vereenigiingen, die zich niet op het standpunt stellen dat het wariig gezag moet worden gesteund, ontsla gen zal worden. De ardkelsgewijze behandeling gaf geen aanleiding tot discussie, waarna de begrooting z.h.s, werd aangenomen en de voorzitter de zitting in naam der Koningin sloot. Gr note brand te Wbrmervieer. Gistera,Vi0ind teigeiii half tie® is brand uitgebroken, in de, zpoteafdeelinig van de caoauiabrieik! va®, de flirma Boon en Oo. tel Wiormervewr. T©rs|tjoaid w,as. vael ma- terioel -ter btlussohing, awiw-ezig. Ds koude betnooilijkt© het bïlu©sdliin|glsw.erk'. Vaal echa.de is aangieririliit aan vqorraden en groodsltlolfflein. Tiegein itien uur main do brand ,aif'. doch- ,ex blcafl noiar V6©1' roiok' ©pisti.Jgcin uit de ttlaibiridk'. Na half eüï is de brand waar 'öpi- nreuw blegiomnein en w-ddna, stand d© hfidie lia,briek in vlammen. Bllursshingpniiaiteri&el van Zaiandam tat; Kramim'emie was aan wezig. doich sitrenge vorst en felle wind belemmerden de bC|usachin|g. De sclhadie zal ze-Ier flianmexkÖIÏj'k zijn. E,en zestig arbeiders en ©en vijftig paklmeisjies zulten wnarschijnlijk zonder werk komein. Hevige brand te Twijjzic.i Gisteravond is door fjctt nu fco-e onb'e kende -oorzaak een ernstigle brand uitge broken in de geref. kerk. tie Twijiael bij Buitenipiu'Sit. In ©em ommezien ©ttond hel gebouw in li-ehtie ilaaiei. Hot vuur doelde zich- vervolgens mede aan ©en tLmmiej- schuur en bet woonhuis van. den heer v. d. Wal. Hoog süioelgen da vlammen uit. naar heit vuur gretig Voadsel, viond in den voorraad hout. Een dichte vonkWregen .jceig over h©fc dompl e-n vexoioirziaiaklt© hïand in ©en der pieroeclen aan de overzijde vlain den weg. Ben bbereaiaJiaaits, wietk!© 0-131 200 meter achter deze ipierceelje® is gjgOeigien vabtfe ©vene-ens ivlam. Do Wrandweer v,an AehtUlairslpielem stond machteloos tegeniover de vuurz©s en werd bovendien gehandioaipit, diaair die t,wee mo- torsjroiten niet op' ganig w.aran te ldrijKwi. Inmiddirls haid de libro'etmeester, dei haar Eringa,. d© hulpi ingeroöpien van de blraaid- weren in Tieitjerksteiriad©el «n Rodlumer- laud en tenslloitite van de brandweer tie Deiouwarden. Dei motors-puit uat Bergjuim Daim hat brandende pand van den heer v. d. Wal voor haar rekening, terwijl de ©puit uiit Kofam het vuiur a,an de overzijde Van den weg onder handen nam. Intussahem wanen ©oik de twee spuifen ui»t Lae(u/wlar- den op hst t,errein gekloimen, do-oh behoef den geen hulp t© veidaenien. Dei brandweier kon den .brand tot, de kiea-k en heit pand va® den heer v. d. Wal blepierklen. Die woning v,am dein predikant 11*1' gespaard. Overval met blarnoving. Naar eerst thans bek'end wiarèt, is j.l. Zaterdagavond o-msitre-eksi 9 uur een nve,r- val met raoïl te Balfhmen gesohïed in d-e woning! van de .45-jariige ongehuwde An~ thoni© T.U'Eer in d'a buurtschap Kring van Dort'h in dei gem'eemte Gorsislel. Die vrouw dia alleen woont Werd uit haar huis gelcpA met heit roe'pien van ,,-birand" 1 To-en de vrquw d'a deu,r olpien deed werd zsij ©p den dremlp-el glegfBpen daar Iweie g'emaiskerde mannen, dia haar aap handen ,en voeten vastbonden *111 hou: 'n oude jas over helt hoold .goioiden. Zij1 werd daarna in het waonvegfrekl op een stoel gezet, en mieib Wedreiginig tegen liet leven gedwongen tic verileClen, wa,ai zich h'aar geld bevond. De indringers namen ruim f 100 mee-, van welk bedrag da vrouw f80 juist voor den varklaotp van een kio© had ontv.anigan. Do mannen vertroiklken meit den buit, ua vrouw gCbgnden achterl atende. M*eit veel meeite wist zij, zich los te wer'klan en daar zij' de woning niet durf tie verla ten, heeft, zij.' de politie ©erat Zondag ochtend van het, gebeurde in, kennis ge steld. Er wordt, m-et ijver naur de aan randers gezocht. De vrouw, die als eenitgiszins zlondeiffiug bekend staat, bad een paar weken ge leden bezlock gehad van twee manhein, dia ha,ar tab een levensverzekering fraaht- ten te bewegen. Mogelijk bestaat er ver- band tusachen den overval en dit bazoek, Me.n neemt dit, a,an, dat de dieven met d'e situatie bekend waren. Van den verkoop va.n de k!o*e moeten zijl op de hoogt© zijn geweest. De woning is gelegen ©p 25 meter van een zandweg, die overdag nogal wat ver keer heeft, vooral van wielllrijiders dia dezen weg (een binnenweg van Deventer naar Laren G.) .gebruiken. Antor!ongeluk te "Dtreoh®. Dinsdagnacht is een auto met vier per sonen, welke m*eit grapt© snelheid uit Die Bilt kwam, op de Biltstraat' te Utrecht even voorbij, de Willeiml Barentszlsti aat te gen een böolm' gdbotst, giedeelteïïjk' vfer- nield en in brand gewlogem, Vermioede- lijk is de bestuurder de macht over het stuur van den auto kwïjÜ 'geraakt, waanj-i door de auto met groioite vaart* van d©H reChter- naar de linkzerrijdo van den weg vloog, het trottoir ope'eed en *en tegen ©en toom terecht kwam. Een van de heeren, die voorin zlat, is door de schok uit de auto geslingerd en olp het ijs van d© vaart langs den weg terecht gekomen. Hij' heeft vermoedelijk ten beenbreuk daaibïj! opge daan. Die andere passagiers geraakten be kneld tusschen de brokstukken van dein auto. Heit ergste er aan toe was de jüflt ©rouw van het gezJelSehap, die ernstig veiri-1 Wond en bovendien brainidwondcn had. VoorHijlg.ang.ers verleenden terstond hulp. Die brandweer en de geneeskundige dielnst werden onmiddellijk -gewaarschuwd. Met een schuim-aparaat heeft d© brandweer den brand in de auto geblusoht. De in zittenden van den auto de drie heerein en de juffrouw, die allen meer of' minder verwond waren, werden per riekenauta overgebracht naar de klinieken. Die juf-' ©rouw verkeerde in lovensgevhar. Die politie heeft tersfond een onderzoek ingesteld. Omtrent de oorzaak van het ongeval werd nog geen helderheid varJ ■kregen. Het is komen Vast te sta.au, dat het gezelschap zeer geruimen rijd in een- restaurant in D© Bilt heeft vertoefd. Sriioollokaa' nitgehrand. Gistermorgen is een schoorsteenbrand ontstaan in ©en lokaal van de openbar© lagere school te W-eesp. De leerlingen verlieten de school op ordelijke wiijlz©, waarna de inmiddels aangekomen brand weer van Weesp onder leiding van den heer J. Geesink mtot de mototepuit het Vuur bestreed. Hot gelukte de brand-1 weer, die veel last ondervonnd Van demi sterken wind en de vorst, htet vuur spoe dig meester te worden. Het Hetireififende lokaal brandde, echter geheel ,uit. Nog tijldens- de aanwezigheid van dti brandweer ontstond ook een begin van brand in den schoorsteen va'n ©en. andeu lieislokaal. Dleze brand kion ©c'hter met één straal geb'lus'oht worden. Gevolgen van de vlarst. Uit Hollmn' (Amteland): Dinsdagmiddag Vertrok de 'postboot dp den gewonen tij'd van Nes (Ameland) met aan boord vier passagiers en de post. Tengevolge van het vele ij's kon de boot Holwierd niet be reiken en mtoast (Xp een afetand vain 300 M. blijiven liggen. Tot v,an Dinsdaglmlorgein' elf' uur waren de passagiers ©n do beman ning Zoowel als de piast nog aa.n boord'. Die geheel© Wadden van Nes naar HoL- Werd Zijn één ijjsmassa, zloodat men niet verder varen kan. HiOp-aHjk Zullen passar giers en bemanning met laag water aaur HolweTd kunnen loiolpen. Die baoit zit ech ter gevaarlijk in het ijls. H>et baufl'feeihip' van die .Gabr. da Bruin heletft gisteren zijn gjovaarlïjke ligplaats op de releda Van H,oli- w,erd kunnen verlaten on h&eif't na ©esn moieilijke reis Harlingen bereikt. Licht in 'n duistere zaak. Zoaals men Zich z'al herinneren, is pp 29 November 1.1. in een villa aan den Weteringschans te Amsterdam brand uit gebroken, die, Zoioals bijl onderzloiak Is 'gebleken, was aangestoken. Tal'van siera den ter waarde van «enige duizend-gn gul dens bleken te züjfa. gestolen. Thans ver nemen Wij', dat de politie erin geslaagd is deze ingewikkelde Zaak tot oplossing te brengen. Zijl hetiff de twee O,ostctnfijkj sche dienstmeisjes, di© bij! da bewoners van de villa, de bainilie SchnittzLer, in dienst waren, gearneistieerd. Na een lang durig onnderzioek is gebleken, dat het meisje, dat tijtiens het uitbreken van den brand thuis was, den brand'moet hebben gesticht. Het andere meisje is kort voor het uitbreken van den brand mtet een- tiaxi naar het Centraal Station geredten en heeft daar eenigle kbffers in bewaring ge geven. Die recherche ging nauwkeurig hare gangen na en betrapte' Maiaindagiavorid he,t eene mieisje, toen hélt den ltoï'f|er^ waarin de geroofde kjostbaarheden gepialrfc waren, naar Haarlem' vervoerd had. D|e kkrifér bleek aanvankelijk in lie,waring te zïjh gegeven ,op het Ctentraal-station ta Amsterdam. Blijkbaar wisten de meisjies echter, dat bagage, dia 14 dagten in depét is geweest, daarna naar Utrecht wordt opgezonden. Daarom heeft een barer Maandagavond den. kalff'er weer af'gg- haald; in het bezit ervan werd zij' giet lijk' gezegd gearresteerd. Ook' het an dere meisje viel toen dopr de mand. Het eene blijkt den brand gesticht to hebbten, het andenre heeft daartoe pietroleluml ge haald. f' Tusschen auto en miuur bekneld geraakt. Eergisteravond veroorzaakte in do Kraaksehelaian te Doesburg ,eien fiutoi be stuurd door een dam© uit AptelHofTOj dbor de gladheid van den weg ©en lichte aani- rij'ding. Toen de bestuurster daarna do auto achteruit wilde Zetten, heeft zij' ver moedelijk ,uit zenuwachtigheid Vol gas gegeven met het gevolg dat de auto in volle vaart tegen d© Woning Van de® heer Staring reed. 1 Een ongeveer 14-jarigte jongen, G. van Ree, geraakte daarbij! tusschen dan auto ©n de muur bekneld en werd zw'aar ge wond. Hij! liep' een ernstig© hojoWwOnde en zware inwendige kngulzisnjgeni olp en voorts werd hem een been totaal verbrijf- ziedd. De jongen is naar het Rj-Ki. zie'- kienhuis gebracht, waar hijl Later is over leden. I Da botsing geschiedde iniet zralk een hevigheid, dat de huisdeur vernield werd en in den gevel een scheur otnifcstond. Dfe zwaar beschadigde auto is in beslag gg- nioimemn. Zware ijs&ang opl het mlder FJldvo. Er helstaat, nu de vorst aplnieiulw haar intrede heeflt gedaan, weinig of geein klams dat hc,t moforvrachtstelhitpl „Tvais PrèxeB" dat. «pi wieg naar Amsterdam', op fcietrft hikmeter voorbij! Paanipiuis in het ijk is vastgffiraiaikl. de eerStVoillgende dagfen uifi zijn igofeimemt aal1 wordiem verlost- Da Dinsdag vam Amsterdam uit omdernomiem' piOjginglein vam den ijsbWkter „IJsbeer" em de-n Havendienst I om haf sCheeiptjle t» luereiken, hteHben geen snociès gplrad.. Giebleklen is, dat kradhtfflge, «p hélt bre- k'en van ijs ipgeTiehte vaiartaiigen Vam de Oramjieslnizem uit niieifc. verder 'klumnem ktemen dan .onjgeveer 1500 mieter: daainnia liioeik'en zi; in faun strijd tegen de gewiel- die.10 ijemagsa, die olp enklele plaateem amderhalvo meter dik is^ eem blesliste nederlaag. Mei dait al beafiaat ©r vaor de opva- reudcu van dei „Tr.ods1 Frères" geem ge vaar dit Zij gebrek zullfen krijgen aam levensmiddelen ©n hramdstof, 11© echiip- rier-eiaiei»a|ar blindt op gezette tüdien die schaatsien onder en faegiaefk zidbi op diazo wijze maar den dijk! om voorraden op' to linnn en hieisiprekinigein te voleréon mlet aijta la--tgeveiis. Helt scheepje face-flt lading in- welke door een AmsterdamsChe Btommhboit- readeri} vorder zal woirden gleëxpiedioerd iw onmogelii'kheid om deze te fosdao, is in de. eerste piaatsi een zaak' vnor ,dla Assurantie'. Overigens is het me-er Flevo voor dio «cbieepvaart vol'klomen gestremd zoo 'beeft de N. V. Koppe's Sdhieeipsaigtentuiur haar diensten lamgs deze route sinds ver leden week Maandag reeds- stopgezet. GOES. T 00 n k u ns t caaUer t. Gis teravond heeft „Toonkunst" onder leiding van dhr. O. Lies, wederom* ©en welge slaagde uitvoering van kleine, hoewel geien lichte Composities gegeven. Die soli werden allen door éigen krach*- ten gegeven op- ©en wljjze, di© zoo'wjel ©en compliment Voor eigen kunnieu nis voor da leiding' was-. Solisten 'waren de James v. Iwaarden, Kousemaker en Klopsbermian ©n dehr. Z:weeden. Ook Inet kloor heeft heel gaed Voldaan in ©venwichtigen samenzang em zielvolle vertolking; de partijten der hieeren warem door afwezigheid van verschillennde Ier den, am'per voldoende bezet. Een g-oeds'pelend orkest ondersteunde 'fc vocale gedeelte. Dm opkomst van het publiek' wais, w©-: •gens de koude, jammer genoeg, slechta matig. MIDDELBURG. Aanvoer op de graan markt redelijk. Kleine groene erwten f' 8.50 9, Kroionerwten f 1011, Schokkers li 12.5014, Witte hbonen f 1617.50, Lang© bruine booneu f 89.50, Rcindè br. boionen t' 1213.50. Aangev erd do*or WalcJhcrsohe boerinnen: biotar ¥0.81, kip- eieren 6.20, poelje f' 4.75, eend f6. Aan gevoerd door handelaren: boter ¥0.82Vé» kipeieren ¥6, p»elj© 14.50, eend f'5.50. Part. 'prij'sbloter ¥0,90, k'ipeieren f6.50, poelje f 4.50, eend I' 6.50. MIDDELBURG. Op 70-jarigen leeftij'd is overleden dei heer P. C'ornelis, gepiien- sionneerd hopifdcominies der tel&graphie, die van 18991921 op het telagraiifkanj- toior alhier werkzaam is geweest. Dé over ledene was bestuurslid van de Vereen; tot Werkversélhaffmg aan Zeeuwsich© Blin den.'^ 1 R.-K. Z. V.B. Olficieele mededeeling van 14 Dtec. 1933. Wegens de weergesteldheid en toestand van de terreinen -ziij'n de aanvankelijk vlast- giestelde wedstrijden ai'gelascht. De Sccr. Comp.-leider R.-K. Z.V.B, D; EViERAARD. P»l!tiececliter tc Middelburg. Dp volgende personen waren n. m. ga-» dagvaard A. de El, 40 kospman te Oostibinrg, wegens verduistering van «en geldsbe drag vo® f'77,15, taebehoiorende aan de Geibr. Coens, welk geld hij van deze had ontvangpn om M. A. Mabesoone ta vlol- doen, gepïleagd in Septemlber olf Odbotoei* 1933 te Oostburg. Eisc'h ©n uittepr. vfijfepi-uaik. J. Z., 43 j., vradhtrijldar te Kwaden,'-1 damme, wegens mishandeling van Cbrnie- lis Saman te Baarland op 15 Oct. 11'. Eisch ©n uit^pr. 10 of 5 d. C. A., 18 jr., .arbeider te. Rilland-Batli, wegens mishandeling v,an J. J. v. Hoorn' be Rilland-Biath op 21 Oct. 1.1. Eisch 'f 15 of 10 d., uitslpr. f 10 of 5 d. Die Orisisf-aniveïwict. Die Hooge Raad heetft arrest gewelzeh in de zaak tegen P. J. P. uit Hontenisaa^ di« do*o,r de rechtbank te Middelburg niet vernietiging van het viSjlsjpjreloend vonnis van den kantonrechter te Hulst' was ver oordeeld terzake dat hijpdie «tkend belangr hebbende in den zin vam het crisiSzuiveW besluit niet heeft voldaan aa.n het' vopw schrift om aanteekening te houden vauf den gang van zikem in zïjh bednij)f. Verd. 'beweerde n.l. dat liïjl niet erkend Was, .aam- gezien dit niet geschied was door tien voorzitter der crisiszuiveloentrale. D© Hooge Raad heeift lOVerwtogen, tiat verd.'s erkenning voldciende bleek door het ontvangen van crisisibotennerkeni ea hebf't het cassatieberoejp verworpen. GOES. Huw.-aang.Jnclobus Zoeteweijv 24 j. jm. ta Baarland en Tannet!j« vanj Dalen, 20 j. jd. Gehuwd: Hendrik B'arlholotaeu9 Smits 24 jm. te Kattendijlk'e en Maria Magda- lena Lockefeir, 25 j. jd. OverledenHendrik Pietair v!an deri Heil, 67 j". weduwnaar van Antje iZeldeni-1 rijk; Leendert Jan Gornelis Bel ze r, 48 j'aar, ongehuwd.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3