DONDERDAG 14 DECEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE CCUÜANT n UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES RUWE HUiD din.», a,an de o-eeonomisohie. dictatuur, aan de. achteruitzetting van den. arbeid, aan den klassestrijd, aan aflas wat onredelijk is iu de verhoudingen tueaohen bon die bij de voortbrenging en distributie zim tiet robben Begroeten wij dus ging1 epir. voort de nieuwe hervormers, uiteraard -add! dit. .alleen hen, die echt en opre-dht en geloofwaardig1 zijn. Die titefls gelden stel lig' niet voor hen die aansturen op eein tot heit allerdwaaste, onnatuurlijke, tyram- nie'k-e. doorgedreven „aanh|eid°' steunend op een zisk'elij k en gevaiiit'ijik nationalis me niet voor hen, die de poilsdieimstjgle, oulti en s ialo zegeningen, welkte de democratie ons land gebra lit heailt, bewust misken il n en dien ï'eig.-crings vorm vervang e n willen dooi' een staatkundig regiem, waarin de k'ncot van 'n willekeu rige». dictator le geert. Dal, zou. naar hot voorbeeld van Duitsohiland. heteekle- nen. dal onze mooie en vruchtbare Ka tholieke arbeidersbeweigipg met ruw ge weld zou worden StukjgieÈliagon. .Wij dienen paraat to zijn en solidair. Het gaai. om veel verliezen 61 \||»1 winnen. Hel libemafistne is door de massa niet betreurd, naar den geest gestorven. iWiait heit socialisme bcitr.eit het aoim- munismc- voor hot oogemblik' buiten be schouwing latende mag niet vee doening of» een wedÜicihit vrij groot aantal leiders en gcoirganiscierden van eins land hot woord van „Q.uftdr-age irno Anno" worden toegepast: dat hel niet te anUdeaqm valt, dab hun w-nni-riic» da rechtmatige eisclhlsn deir Christelijke nia.ulsohapipiij-hervoirmets Somtijds steak nabnj komen. De. midden- stol neigt naar do „corporatieve maait- Schappij". De Bedrijf'sradenw-st kan, evenals de Huitflrbeid-wot, niu kaar zagen.ij ken socia len arbeid beginn-en. Do bedrij tt-irad-.in hebben nog' een al te zoor beperkte goci- alei ta,a-k'. Sjj.tr. dringt aan o-pi een wat reglelendi? da werkloosheids-verzekering, wtflke star bilit.eit behoedt. Het moet omnagefijk' ge mankt worden, dut a-sociale elementen de lOorsjironklelijke ein -eigemillijike dr-a-agölieX dier verzekering, die vakbeweging opio-nta-c;- la a tb are wijze bestrijden. Voorts is hat hoog tijd voor da totstandkoming van ©en ziekenfondswet, welke, evenals hot genoemde ocmgtrualieve sociale werk, ook gecm geld bah ielt te kostten indien, pao lang pils noiodig, het verband mat art. 124 der Ziekte-wet gebroken wordt. Alfte geoorloofde- middelen moeten wor den aangewend om zoo spoedig mogelijk tot do thans zoo veel genoemde ien ge- roemde ,.ooinpiaaaitieve maatschappij" d.w.z. de pul. liek'recht-el.ijkle bedrijii'sargiainisiaitje, tie komen. Hierin ligt enze taak en ons ideaal. B» ll-stjager. Heit Htndieoi mijté. Spelpart Nederiiamd— Inoie deelt mieide. dat do nieuwe motor voor den Po-gtjiager 15 diezer mot he-t &e. „Oonifce di Sa-voia van New-York! wordt ver. cheoptverw-aclhte aankLmst te Na-p.is 22 dezer 'Voor onmiddclCijk'o doorzending naar Gratt.aglie zall worden zorggedragende tocht zal zpo spoedig mogelijk worden voortgezet i Met de beilrok'ken buitenlandsdhe auto riteiten is overeenstemming baioikjt inzake da dc-orzending vain die past van dan Rost jager. Da gebeeie. pij-st (271 kg.) wordt naar Brindisi gebracht, en vandaar met oen vliegtuig van den Zuid-Aii-ika-dien-t van do Imperial Airways do-o-rgie-zonden naai: Caïroaankomst aldaar Zaterdag a.s. Het- vliegtuig, de IJsv-cgell, van den gewonen weikelij kschen dienst Amsterdam Bandoen a, Jat Donderdag van Schiphol vertrekt, zul de post te Cairo overnemen en bij zijn vertrek vandaar cp Zondagmor gen verder medenemen. naar Iradië. E'|c toestand van mr. Waszink. Sinds de oud minister van Onderwijs, mr. M. A. M. Waszink, tha.ns burge;- meester van Roermond, indertijd een ern stig ongeluk heeft gtakrege-n, is hij1 naait meer de oude geweest. Weliswaar had hij enkele wb.keu geleden Zijn ambtsbe zigheden wederom hervat, doch nok na dien bleef boet sukkelen. Dp laatste da- igjen is nu zijii toes tand z-oio vereirgiejcd^ dat de behandelen,de gc.ne,eisRe|e.r 't wan- eoh-elijik oordeelde, dat litem de laatste II.H. Sacramenten werden toegediend. D|e Gezondheidscommissies worden opgeheven. D'o Eerste Ivamer heeft het wet so til - werp tot opheffing van de G,izbndh©ids- oommissios aangen.men mi.it 27 tegen 11 stemmen (die der s-oc. dam. on prof. Van Ejttbden). I)|e werkloosheid. D|a directeur van dan rijksdienst der werkloasheidsveraekiering en arbeidshemid- deling deelt mede, dat do werkloosheid onder de 598.000 leden van ingevolge het Werklotosheidsbesl uit 1917 gesubsidieerde vereeuigingeii in de week' 20 t.m. 25 No vember 1933 heeft bedragen 26.2 pot, (vorige verslagweek 25.2 j«ot.) in do over,- eenlsomstigo woek van het jau- 1932 be droeg de werkloosheid 29.1 pot. Bij 1065 organen der openbare a-;rboids!« bemiddeling stoomden oji 25 November 1933 in totaal 344.945 werkfzoekennden Ingeschreven, waaronder 328.555 mannen. Op 11 Novetmber 1933 bedroog hot aan tal ingeschreven werkzeekendenm liiji de® gelijk aantal organen der opemnjbaro ar beidsbemiddeling 331.391. Hiervan waren werkloos 306.282 personen, derhalve sq- lerl 11 November 1933' toie.gen.o.'men met 13.554, hel aant il werklooizen me.t 13.429. De militairen en de V.A.R.A. Gisteravond zou de vliegter Parmon- ier. van de K.D.M., die reserve-luiiljeinan't s, voor de microfoon va» de V.A.R.A. eten ede houden over hot vlie-gwleziein in lm»iika. Naar wij vernemen heeft de hciar Par aenlier evenals Ma.amdag de heier Vi- raly een tet'egralische waarschuwing y,.ntvangein v,an dein commandanit, van de viuchivaai'tiafdc-eting te Scesit-erbea,,g, te- gen het verleenen van medewerking pan soo.-demacraltoche instelllïng'en. ot veraeni- jginigen. De heer Parmentiar heeft duatopi van het ihoiuden van de lkzingi nffeezien.; vanv/cig-e de V.A-K-A. is de lozing, die reeds op mehrift etond, voorgelezen. Het Tweede Kamerlid ADbiarda heeft den ministers van binneinlandsche zaken en van defensie vragen geabeld ov'er oen en nnder. Geischrn'bf.u .voor de Koningin. Dezer dagen heeft de Poolsahie giezanh, onder overhandigtog van een persoianlij- Iten Lïiest' van don president dor Panlschl? raj lubliek'. namens dezen aan de Kemin- giu eenige geschenken a.ansltbiaiiea, afkom stig van heit kasteel Riagafe, thans tmeba- hnorende aait dein Poolsonon slant on oor spronkelijk eigeudam van Koning JVjiff- lem I l)a merkiwaardigate van deze geaehtn- ken zi.n: versehiilliein.de familioportrebti». e«n borstbeeld van Koning Wilem II, oenige miniature», zegeclringiai en een Schilderij, voorstellende het vea"trwk' reit Sohaveningem in Jnpniari 1795 van Prin ses Wilhef.mina, haar schaondaehltier en kleinzoon Wffilem. Cólieetc R.-K. Armen. Be Maandag gehouden oolleelo ten bifttn der R.-K. armen heeft alhier opge bracht de som van f225,97V2- Het Ijsvermaak!. HcA was gistere®, feitelijk' te guur miet de» Hellen Oostenwind voor de winter sport. maar hodh faejbibien nog vrij velen een bezoek' aan de vosten glehnadhil. en de ijiselul had eiveinaCi's vo-riga dagen weer versehil'liende aiieuwe leclim t© bnakien. doch he't -aantel uitgegeven dagjkaai'ten was gering. i Da wedstrijd voor kinderen va» leden, waar voor öen 40-tiaI deelnaemsitieas ©n deelnemers waren, hflelft men t.cnoïi voort gang laten keblbeai onder leiding van ma joor B-erghuijis. Met anima hebben de kleine» dian vreed zame» strijd gevoerd en gehoond gaede rijders in den dep! ba Zijn. Te 5 uur had in do bbwenza&l van de Sociëteit de Vergenoeging de prijisiuibd.ie- ling pClaaits. Van de meisjes van 7, 8 en 9 jaar waren de gelukkige: Calharina de Bak ker eerste .pieijis; Mienitj-e de Vries, 2ie; Maricitj-e Pioterse, deadle en WiLly da J ongei. vierde-. Van de- meisjes van 10, 11 en 12 jaar: Mi entje de, Grave en Will yam 0;p|- dorp, beide eersite prijzen, na loting; derde P-eb van dènoBout, Meisjes v,a» 13, 14 e» 15 jaar: Hen- drika va» Herwijnein e» Nellly Be,rgf hu-ij's, tiile aerate na, loting, Annie Hieiif- tioer, derde, en Annio Dnldlaar, vie,rdle. Jomigens van 7, 8 c» 9 jaiar: Jan Ruök eerste; Kootj-e Daroes, tw,. do en Philip Sakk». derde. Jongens van 10, 11 ein 12 jaar ear één van 13 j-aiar, -omdat voor der alldee'ling 13, 14 c» 15 jaar sleehtsi één insdhrijt ver w:a.s: G. Verhuilat, eerste; D. Sabote ma,n. tweede-; P. v,an Duslaeldorpi. H. Dormaar -e» A. van Ni-el, oCle-n darde priji- zciii, na lo-ti-nig". Da v-aorzitiher bira-cht majqa.r Belriajhuijis dank voor de p-rijisruitdeelinig on voor de wij-z-e. wia-arop hij die h;ad verricht. Da,ar m-e» ni-e-t vegl bezoek kon vter- wacht-en bi, zulk1 «en hevige ko-ude bier sloot het biosibuiur in tegienstdilimg met de vorige -avonden, -gisteren de baain niet te- verliehtem. Hèd-enavond zal dit wett het, geval zijn' als de wedstrijd voor kin-daren va» min vermogende ouders pla-als heeft. Opening onlspiaimingslukaai werklo-flzen. Gistermorgen elf' uur is in te-genwoior- tligheid van B. en W., gemcente-seBretaris, enkele raadsleden en no-g andere geno-o- digden het -ontsipianiLingslokaal vjaor de w-erkloozen in het W-toshuis gepipend. In het lokaal zijii verschelde»© tafeltjes en stoelen geiplaatst; enkele gaZei-sehips- opirlen z'ij'n aanwezig; 'n leestafel man keert niet en er is ook uadi:0|-!mu|Zie-k. Op vastgestelden tijiel nam dhr. Rot huizen het woord, heette allen welk-om en zette uiteen dat de commissie va® wiarklo-ozenziorg lieven' was begonnen met het geven van cursussen, maar door het talmen -op het ministerie zal dit wte-1 Januari word-en. Er zijn reeds 35 gegadig den voor die cursussen w-elk-e in miotoren;- kennis, vakteek-enen, a-lgemeane ontwikke ling en Eng. taal za-ilen worden gei-' geven, hoewel er slechts f 550 v-qor uit getrokken kan worden. Daanom is- me dewerking van velen noodig. Die leeraren moeten tevreden Zij-u met lage salaris sen en de lokalen moet men gratis zien te bekomen. Hat bestuur der Ambachts school wil reeds 'n 1-okaatï afstaan en ook dhr. L. V-erwer heëf't zijn garage toege zegd. Er loopen geruchten dat er in 1934 'n wat gunstiger regeling komt m-eit Rijkssubsidie per werk-ende cursist, maar in ieder geval zal er sloohts eenige uren per week les gegeven kunnen wordejn vanwege de fin-antiën. Dat is de reden dat men- oo-k ©en ipnt- spanningslok-aal inrichtte, wlaar men wat kan lezen, dammen,s chak-en, -ein-z. en wlaar, dank z5j de vrijgevigheid Van dhr- Pol derman, voor een gepast radiip-progr.amma zal worden gezorgd. Voor dit -ontsipanningslokiaal, tem ba- hoeve der w-erkloiozen, wordt geen sub sidie gegeven. Hierbij moet ons de Goes- sicho hurgetij helfan. W^j! hebben dank pijl het door jpns onlangs ing,&z|o,nden stuk in de pilaatselïjjke pers id heel wat medewerking ondervonden. Echter het heseif1,, dat we allen dezen arbeid moeten steunen, moet ntog me^r doordringenhet begin is uitstekend, doch het moet volgehiouden kunnen worden, daartoe te helpen is de plicht dergenen die niet werkloos zlijindie niet izclf onder vinden, wat het zieggen wil, gicheele' da gen on altijd maar wieier dag in dag' uit, niet te wetten wat te doen. Goes heeft tot dusver veel gedaan. Aan het ideaal, alLen, dia wferkCioos- zijn, degelijken arbeid te verschaffen, heeft onze gemeente reeds jaren lang', viiijl g&- regeld kunnen beantwoorden,. En viooir een zear gro-at deel dpjoir uitvoering van nuttigen en geheel of gedeeltelijk i)iroduc- tieve wcrkobjcclen. Op het gebied van warkverschaffing heeft het gemeentebestuur van G-o^ sttaedd een breede, ruime blik gehad. Dit moge blijken uit liet feit, dat nu raads 17 ja ren lang laJng steed si is giazorgd v-oioic nuttigen arbeid en dat dit volgehouden kon worden onk in de laatste jaren bij- do belangrijke toeneming van het aantal worklotozendat in 1931 ruim f' 25.000 aan loon yve.rd uitbetaald, in 1932 ruim i 46.0(,0j in dit jaar vermoedelijk ongei- veer 1 35.0CO en blijf dit alles niet ziij'n in- X'gr epen do löostcn van de sfceunre°ie-' ingen en de woirklooishcidsverziekoningan. Dio tijden worden nog steeds mjoeiljijj-' ke.r, liet einde vau al die zorgen is noM allerminst in het zicht. En ook Goes zat onmogelijk vjol kunnen ho-iiden, wat tot! dusver voor een grppt de.el zoo goed ge-) lukte ,aan alle daarvoor in aanmer king komende we.rklojozien werk te ver- fikshaffen. En nu voelen we allen, dat zij', die stréks^ alleen op steunaangewezen zlijfn, ook geh|olp en mo-etieu worden aan beziig- h-edd. Vandaar onze plannen vopr het samenstellen vau goede cursussen; van daar ons nntspanniihgsl|okaal. Diaarom meen ik nogmaals een drin gend beroep te mogen d,oen op de bur gerij, om onzie zaak ten behpevc- der we.rkloiozen te steunen. Dit kan op allerlei wif2te. 1 Voor go-cd, dagelïjksche le-ctuur ho-u- do» we ons gaarne aanbevolen en we wil len dagbladen, p-eriodi-eklen, geil 1 asteerdb ïlijdf-ohrilte-n, enz. gaarne doen ophalein-, o-ok b|olfi-ei, thee, tabak- -e-ii giften Zijn w-elltom. Op 23 December a.s. z-ill-e-n een aaai- tel jo-ng-c meisjes Keistr>]qeinpjes in de Goe-s-ehe straten ien -aan d-e huizen en kan toren te kojop aanbied-e»laat onze Bur gerij dan mild geven; bet komt al ten gwede aan onze werklioo-zteii. T-en slotte nog dit: Onze Commissie zal, zooveel slechts mlqgaïïjk is, trachten rekening te linuden miet het feit, dat dit ontspan ningslokaal e-c» ..fco-evluchtsotord" is voor naenschen van allerlei richting «n overtuiging. D- oh daarmede diemt, spori- aal dooi- hen, die van dit lokaal gebruik' maken, evenciens rekening te worden ge houden. Alles, wat anderen in hum over tuiging kan kwetsen is' ten strein-gste ver- blode». In de tweede plaats mieent onze Com missie er op te mo-gen rekenen, dat men de lokaliteit, het meubilair 011 alles, wat onz-en werkloozen t-en giébruike dient, zal ontzien. Ook zal ©r van de werkl-omzen naar toerbeurt gevraagd worden, kleine dien ste»^ te bewijzen, als: kranten en tijd schriften ophalen, de leestafel o-pruimen, boeken verzorge-n, die kachel vei-Zon-gen, ©nz. Daarop meene» wij 'te magen rek!e- nem-. Aan door omz> Oomissie aan te wijfzem leiders dient onh-erooiape-lïjk geltoo-rzaam.1- heid beweZe». Hiermede verklaarde spr. het lokaal voor gwpend. Hierna heeft dei burgemeester eenige zieer waardeenende wioo-rden to-t dhr. Rot huizen gesprokén voor züj» veto weirk,-1 z-aamheden in dezeook' d-e andere clojm- miss-eleden betrok spr. in z'ij'n erkent'eJ lijkluedd, alsmede degenen, die medewer king en steun verleend hadden. Spr. vond het jammer dat een instelling als de(Zo noodig was maar hij is blij dat heb to|t' stand werd gebracht. Nadat vanwege het B,urg. Armlhastaiij11 een kop koffie was amgeiboden, dankte de heer Buis de commissie voor haar ar beid. vroeg de mogelijkheid te overwegen ook het turnen te laten beoefenen en ver zocht, ook de soc.-dem. bladen in hat lokaal toe te la-ten. El? lieer Rothuizen zegde pverweging hiervan toe. IJ.s leest. Nu de winter weer féller vooirtw-oedt heeft de plaatselijk© ijlsvereeniging het initiatief genomen bot een gjecostnmeerd ij'siéest, dat Z,aterdaga-vond o-p Je W©st- v©3t zal worden gehouden; pok voor mu ziek zal worden gezorgd. s Middags half drie zal een ha-rdirijfdeiiliji Vor r Goesc'he mannen worde» geargteni- feerd. Brandje. Op de» P-c-elw-eg bij A. D. is Dinsdag morgen brand c»-tgt,a,an in dan gang. Da hewo»ers trn.c'htit-en met een benzinelam-p 'la waterleiding te onitdooie». Daarbij seliijnt een kla-psbok meit kleeren Vlam be hebben geval. De geheete gang brandde nifc. De b-ew-on-ers hebben, jgaaaeigtieierd door de buren, h-et vuai» gebluscht, Pitman-sRlinl. Zaterdag j.l. werd in .Hotel Centraal' alhier examien ai'ocnomen vanwc^lc dö „Federatie van Ned. Stenografie-l'cieirarein systeem I. Pi-ljnan gievestigd f© Arnhem 0j1' diploma- Machinieisdhrijven, vaar digheid tienviri-gieirsysiteem, sla-aglde» Me-j. N. de Dneu, dhr Ohir. va» Fraias- mei. J. J. G. van Elsackleo-, dW J, Katsman, oliën to Gogsmej. W. M. van Gaveren, IeraeMe; dhir N. Ji. dié Rëigt, B-orsaelëndhr A. P. 'M. Veir- haa-rt -en dhr L. Bom, heiden te Iersiekle J. Viergever, Wblphaartsdijk'. Voer delplc-ma Machine sein ij vera, snöllierld oerlific-aat 45 woorden, peir miaiMUtt Mej. J. J. G. v-an ElsacWer, Goee. \-oor diploma, Steinograllle Pitman. C. 130 wioiorden iper minu-uit: de dames J. Louis. Oudclamde; L. Oeeé, Kloieitinge; C. J. v-ain de R-eeipe eu J. Wi. F. Rjamijinsie, hieiden ito Gces. Allen zijn leerlingen van de Pi/timan- school be- Goes, Midd-ellblurglsdhestraiait 39. -onder directi-a va» N. Oruea on T. Bli-ek'. V-oor nieiuwe cursiuiss?» zoowel te Goes, Zieri'k'zeie en Tierneuiziem-, woirdt verwezen naar de la-dver ten-I ie in dit blad. Tragiiili sterfgeval. Gisteravond bevond zich in den siga renwinkel van dh-r. Duvelrot opi de Gr. Markt da gepiensionnee-rd© ambtenaar -dec Spoorwegen, dhr. B. uit de Pioaairdgt.ra-at. dia een praatje met, den eigenaar maak'be. Ptotscèin-g zaklte dhr. B. inee» en was zoa goed -als onmiddellijk dlo-od. STOFZUIGERS, de grootste sorteering blij J:. M. Polderman, Go-es. Vauaif f' 0.75 p-er week. (Adv.) Schrale Lippen Gesprongen Handen 's- Hee I--A rc n d-ki-rli e. Maandagmorgen vergaderde de Raad. Het voorstel van den h-e-er J'. Sn-ood'ijk tot verlaging der jaarwedden der ambte naren boven de f' 100,die niet van- h-oio-ger hand wiorden vastgesteld met 4 pot. over welk ve-orstel in do vo-rigd vergadering de st-emmien hobben gestaakt, w-ordt in stemming gebracht en a-i-iigginrv m-en met 6 tegen 3 stemmen. Tegan steimr den dhh. Jao. Ndj'sise, ,J;. Hommes eai K|. J arise. -Dlaarna kwam aan de orde de vaststel ling van een steunnegeling voor werkt loiozien. D© volgende tarieven werden Vastge steld voor de uitgetrokkoiiiana, viop-r ge huwde en ongehuwde kostwinners f 7 per week, ben-evens f 0,50 per weieik per ge zinslid boven (wee personen b, v-oto-r kostgangers f 5 per week voo-r de reglementair nog niet rechtheb benden, dubbel uitgetrok'kenen on onge organiseerden a, voior gehuwde en onge huwde kostwinners f 6 per wieek, beneveris f 0,50 per week pier gezinslid boven t'weo personen b, vo-or kostgangers f 4 p.w-, e.n verder volgens d-e doior den betrokkieln minister daarvoor vastgesteldo Voo-r- seh ritten. Op- voorstel van B. on W. werd beslo;- ten, aan de werklooZen jdi-e gedurende, e-e-n volle week uit die werklonzenkas trekken en een gezin hebben van meer dan vier personen en wieji' geziiis-jiuikonirn, bl'ijtt beneden 'n bedrag van f 10,20 per week, een brandstott'en-toieslagi te verstrekken van maxima-al f' 1 pe-r week. Voo-r d-e personen vallende ond-er de v.orst-stevmii- regeliiig bij werkverschaffing, valt even eens deze brandstoffen-toeslag. Dlaarna werden vastgesteld de vergoe dingen overeenkomstig art. 101 L. O.-wet 1920, over 1931, en wel voor da HerV. Christ. School ap f 637,23, R.-K. Bij'z'. Lagere School te Leiw-ed-orp1 f lee.OG.vwoir de Biijz. Lagere School ta Ni-euwjoru 111110,89. Met- algemeen© stemmen werd Wëderoim voor een tijdvak van drie jaren herbe noemd tot havenmeast-eres mej. wed. J Ktoboom. Naar aanleiding van een schrijlvetti, Van Ged. Staten dezer provinci© we.i-d de bouwverordening dezea1 gemeente nader'gte- wijzigd en -opnieuw' vastgesteld. Vastgesteld werden de begro-otingen van het Burgerlijk Armbestuu-r ta 's-Hcer Arendskerke en van het Graat- Armbe stuur te 's-Heer H-endrikskinderen va,n 1934, in ontvang en uitgaaf in een -gelijk bedrag van respectievelijk f 17.679,20 en 115.1126,-59. Dte voorzitter merkt hi-erbij! op, dat on der de verlaging van da jaa-mv-edden de ambtenaren met 4 o/o ook bleigrepen zlijh. die van de Secret .aria-penningmeesters de'zler instellingen. Hierna sluiting. Ki-uiningcii. Dinsdagavond v-ergadeirde del G emeent-era-ad. Ba St-aateHptor bieii.ht, dat maa-kretgelen zi,n giencmen eni het lang gefloten iwuy ile-n van den -owerwëg bij! Wa-chtpiosb 31 lei voorkomen, doch da-t geen aanleiding besta,ah deze te bewaken. Inatk'oimen is een mededle|eliiig van het I «stuur der Veireen. hpifc verbteiliaiing der Volkshuisvesting -aillhier dat, in da proce dure met hat Ra-adslid de Gr-aol! o-veir deu vuils süloot, het l'eisitunr doio-r de Reohlt- b'a-nki te Middelburg in het gefijk1 is ge steld. doch- dat de heer d-e Graaf daarvan in ha ger beroep ga-at. Da heer Burklmk zegt, dait het geld liiera-an besteed, beter a-an da staat kon h-osteed worden. Da voorzitter z'eigt, dat B. en Wi. de houding van het raadslid ds Groofl bte- treuren. Oak d'e hear Minna,ar ke-uirfc dit verloop -ai' en wiensaht arbitpaige. Ue voerz. aegt,- dat. B. en W". daar o-ok wel voor voieten. De heer Groofl Zegt, dat liij1 steeds van h'stl kjast-je naajj den mu-ur is gestuurd. De heer Sirikfe zegt, Halt hij! als voorz. der Wjoninglblouiwvieaieen., nu deze in het gelijkl is gedteCd, niidt over oen schiklking ka» spieken. Vastgesteld worden de vciorgaveil'rlo.oi- lijnen v,oor wonipge» anz. aan- de Noord- zijdel van den R'ijkfebetonwag op 25 M, uit de a,s van den weg. In behandeling klomt de öbecutiaire van Geid. Staten betreffende die- vermindering van jaarwedden va» burgemeester, secre taris ontvangar watlhoudeii-s en in ver band daarmede voor da overige gem.- aiiibtenaren. Na eienige gadaohtenwigseling1 stett do lieer Bui-kunk in overlag piet andeite le-don voor: to-t f 1000 vrij van verlaging; tot f 1500 3 pWfc., tat f 2000 4 pot., en daarboven 5 pet. Z.h.sit- goedgevonden. Besloten wordt aan een te honden oua1- siua in landbo-uwhuiisliondkiun-de' -een sub sidie te verleenen. Over het voorsttel om f 100 subsidie ta verleenen aan hot aoimitïé voor ontwikke ling en ontspanning van jieaigidiga wark- loozen, zegt de voorz., dat Maandag met 50 deelnemers- de senate üas bagonnien is en Woensdag da omlslpaaniii-g begiinili, dat -o-p Hansweert dear den hear v. d. IS-taaiten welwillend -een lokjaal is besdhdkbaar ge steld, dat door die w-erkfo-azen is apge- 'k'na-pt en da-t -o-p Kruininigien in het veir- efiniadngBl.oklaall v-ergïtderd wordt. Da heer Minna-ard vnaagt welke la a n en door wie dia gegeven worden, terwijl' da hoer Burku-nk vraagt, welke lezingen er gehouden worden. De vaarz. zegt, dat een B-ureau uit Arnhem ito lessen gaeift. Door bur-gelrs is pak tabak, koffie ein the© geschonken ye-or dit doel. Be poli tiek zal er geweerd warden in flezinglen ein bi-aden. Z.h.sjfc. dei subsidie gaedlge- vo-nden. Ingek-omien is een sahrijven va» den miodiern-en en den Chr. Lan-darbeide-rs-bond wia-arin verzociht wordt: w©rkVeiitedhiaff'i»g. b'rands'tuiïL-ntciosiag -e» c-en toest-ag o-p- d'e uitlkjcering va» hunne .bon-den, teneinde da .giecr-gia-niseerden niet adhter te Stellen bi-' teiw-erkstell.ing met- ongeorga-niiseerden, Del v-e-orz. zt^gt, da:t, re-eds 3 weken ge l-eden door B, en W. goedkeuring ge- i ra-agd is vao-r 2 -o-bjaotien wcirkv-er,gdhaif- tigg;. alsmöde d-a gc-adkleuring dér steun- realeJing -e» da-t _dö bedael'ing van B. 'ein W. is de- ongeorganiseerden mi-nst-einis 1 dag pier week minder te laten werkfen. Die h-nandst-af(flantoeölag zal aan de gem. s'tie-untrekkemden warde» vansprëikt. ©n Wij w-e-rkversoaffing in het l-o-o» gevon-dan worden. Eien toeslag ppi'de uilk'eerirug van d-e» Bond zal ©venwel niet gegeven wor den. Die heer Burkunk vraagt lioa het gaan- zal met d-e wachltdlajgen, den leer.-itte-e,gja,g vk-e.-'C-h in It'ik' e-n boterlpesl-ag. Vlcie.-eh in bök, aldus de v-ctorz., is daZa w-eiek! gearrivoeird voer be-dtellden en steun trekkende», -over bober w-oj-dt o-nde-rha-n- deld. B. en \\r. zulle» bepinne-ii me:t Werk'- ver-séhaffing. zoodra die- is goedgekeurd. B. -e» W. de-en wat za kunnen, ..vorig jiaar is uitgegeven aan staan f' 3100.96. aan w-erk'verscli-al'ling .f7143.63 e» van wege 'het werk'lüo-i'-iieidsbcaüuit, f 3600. V-oior 'n Kers'ttoeslag. voejlen B-. en Wj. niet. IcrselWe. D© N -ord-B,: a-banlsc-he auto N 14914 kom-eode, van da Gciesch-o markt had cergiri-ermiddag kfilt -ongeluk' do-ar on handig manoelnvraeren cp d-e-n oipi-il va», den Haven, vlak' vpor 't huis va» Jau Zü-etewey om tg. sla,au. De dhauffeur bfjcielE zitten, maar e-ein ziekere Ma-tlh-ij-s Ko-retan- j-el va»_ Krabbendij-kei, die -op 't laatst© o-ogenbiik uit dg -a-uiho- wilde springen, kreeg de auto- -cp zijn lichaam. Binn-en- gedrag-en Hij dhr. Jan Zo,atewey werd direct de d-c-klter glewia-arsichuwid. Dr. Ger ritsen Qcnsiliateerdie ©rn-Stioie k»i?)u,zinig|ein -a,a» li-et been en deni voel; iein liet dm patiënt per auito n-aar hui-s vaiVogren. Gist,er is door natiariB Kram vo-or dei -erven v. d. Plas-siche publiek' Verkoidhü ee» woionhiuis aa» da Damstraat H-oogSte inschrijver J. Hu-br-egts-a vloioii' f 1013. Kjoa- per W. Sinke v-aor f 1090 plus- 7.5 pot. onkosten -an f25. Rilland-Baih, Dezer da-ge» vergaderde da Raad. Een verziek' va,n de samenwer kende landarbeiders'-b-niden wiaai'bij wordt verzc-cht georglauiteerd-e weilktaiQzlein 3 da ge» p-er we-ek! te werk te stelden hij de we-rkversch-aliiitg, en 3 dagen uit de kas ta doen trekken. Voorts- -om aan werkloaze hoofden van ge-zin-nein een koloii-iio|j.-.|l1ag- ta verstrekken van f 1 per weiak; feè sloittei om oiigéorganiseierde wea-kiJo-qae» 3 dag-en te we-rk' t,e sltelllien. B. e-n IV. stelten voor georgam-is-eeirdien 3 dagen per we-ek te werk' jle gtelllen en 3 dagen uit de kas te do.eu trekken lean on georganiseerden 5 dagcm per w:cie|k! tie werk te ste.li.en. Geurganiseerdun hsblbte» dan f 8.70 per waek. ang-ei-rga-niseerde» f' 8,50. Dhr. Da-nsen vraagt waarom uiah zoo- -als -anders, eerst te Ciateu trekken en dan bei werk' te s|telllan. Da voerzit-ter z,eg!t., dat zoodoende de 4-Q trekdagen wait w-orden -gerekt. Ro-vendieln verdienen de menschem dan w,ait meer len h-ehneve» ze niet dag i-n da? uit doelloos rond t-e- Ico-pe». Voorts Stellen B. en W. voor niet te besluiten to-t heit gevlew "vM e-e-n kol-ento-efl-ag. Bevoiorrec-bliiig .bo-v-en d|a bij de landbouwers werkzaam zijnde arbei ders mag niet geschieden. Dhr. Kole vindt het voorstel va» B. en nie-t zoo kwaad; toch is het ni-e-t heele- ma,ai re-daïjkbij d-e voiorgesfelda rege ling verdienen do georganiseer dén eCechta f 0,20 p-er w-e-ëk meer dia» de- ongjeargani- secrden. Degenen die bij -den bomd zij» -a-a-ng-e'sloten betalen pjm. P 0,50 per weeüü oon-trillutje-, zo-odo-end-e Ikbmen d-e omgeor- g-aniseierd-en n-cg f'0,30 b-oven de anderen. Ongeorganiseerde» zeggen hu: d-e gfe- me-ent-e zorgt toch voor me en 1-aclie-n de gaorg'aniseerden uit. Hij zou de o-ngeor- -ganise-erd-e» niet meer dan 4 dage» par week willen te werk stellen. Oiok de heier Drenk'ers is het hi-eirmede een-s; georga niseerde» rncaten ©en ofifier bnemgien, en di-t wordt zoodoende ni-eit gewta-ardaeird, integendeel, z-e worde» n-ehter gasttefld. W efho-ud-er v. d. San-de zegt,, da(t ooikl nieit uil. -h-et -oog mag worden vertonen, dat dc gemeente f'2000 per jaar beitelen moet voor h«t W-erkloozenlHesBiuit 1917; dit zijn uitgaven welke- alleen Voor da geoiganise-erden worden gedaian. iVë-tb. Deurtao merkit op, da-t me» voor dit bedrag heel wat Zau k'uinnen !ia,tea vertaon-en. Da voorzitter brengt Iiic.rop het v-ooir-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2