ERKEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND ruiden *illen. ITGEVOERD DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS irteering. trtelboer. De Friesche beweging. FEUILLETON Jagers eri stroopers. fl buitenland |~1 DE BALKAN fl BINNENLAND 11 jCHE CGoixAWÏ ga den Zondagnacht met cht cm daardoor weiug de bij deze vrouw isl irdem tenminste getooVefc ooit «enige vermoeidheid heeft. AlLeien de oVar- ■elt haar. -ts geien oog sluiten kan, d met allerlei handwier. ft niet alleen een betele mgiaarsohe nationale toe- •■ven, maar zij heeft ook' k, haar doodshemd, van vervaardigd, lm dit kïee- j, wanneer da dood haar eindelijk lang cm rustig i. suing der dokters is deze slapeloosheid, waarvan 2jeem vaorstóüinig. maken rarkliaren door bet feit, rum in da hersenen zoo- dat «enerzijds de auto- ning niet volgen kan,, door oen tot dusver oom de overige funotiea ader lijden, dat zij, on- aan Slaap, hun diensten de kracht kunnen uit- nale gevallen kan de inige dagen zonder elaap do tijden heeft men dit gepato. Men sn-eied die wgd-efeels lai'. zoodat zij moesten Mjjven liggen ,ap konden vinden. ■tijd werd er een geval nam. die 16 jaar van zijn p doorbracht en bij vien storingen als bij de oude aaijgenoinem. Wiat er ook' deze menschee ook gjaen te verduren hiebtoi. 0oö c matelots kwellend, dab vermogen en de moraete e bewondering afdwingt, «ar arme tante Sophto, beter leven ppgteroeiplarl. s hiael [sped te begrijpen. H EW VERPACHTINGEN I selinge, a'fbraak', P;. da e, afbraak', P. de iWüIde» -raak, P. de .Wilde, ifbïaak, P. da Wilde;, fvezand, afbraak, P. de d, twee woonhuizen met rcheepeaifbraak', P- da huis met gropoten tuin. sein, Jonkers. JWE ZEEUWSCHE rs- en Naamkaartjes -voor ingericht. Nu t raakt, vestigen wij •ad Naamkaartjes is lettersoort op prima Bestel s.v.p. aan ons bij onze Vertegen- sen van Zeeland. lasting, slechte spijs- ude, influenza, luste- lpijn, enz., de er niet. «2,- ,lf 75 cent. cent. ïrkrijgbaar, dan ge it van het bedrag door la. 553-50 NUMMER 148 D0NDER0AG 14 DECEMBER 1933 29»™ JAARGANG Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES: Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advprtentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Een der meest Kenmerkende eigenschap pen van den menseh is wed de geheahtihi-) beid aan Zijn eigen volkstaal. Waar ter wereld men mak kjomt, valt dit verschSjnstel terstond -op. Immers de taal tooh is dei ziele-uiting van een volk en het ligt dus voor de hand dat verreweg bet grootste deel van het volk ?toh in izlijn -cigten, lwndsi- taal het best uitdrukt en rijd gedaeMfan kenbaar maakt. Dlc gehechtheid aan de eigen volkstaai komt wel het best tot uiting, indien het vtdkl pnder welklei omstandigheden iO|Ok een and-ere- ta^al wordt opgedrongen. Met hand on tand verzet men er zich tegen om de vretende taal aan te nemen on hoewel men zich eertijds aan de verzorging van die eigen taal meestal niet voel liet gelcgjem liggen, wordt er, als er gevaar van vreemde zijde dreigt, al het mogelijke) gedaan om de eigen taal cultureel Zoo- hoog mogelijk op te voeren en te bewaren. In de bier dreigde gebiodien ontstaat een ware stiijd om het behoud van de eigen v.cdkstaal. Voorbeelden van heftige taalstrijden, die niet nalaten hun sporen, zoowel op taal als op volk, ta drukken, rijf. er in do laatste- jaren te over. Wijzen wij slechts op Zuid-Afrika, waar al sinds jaren ge streden wordt tegen het Epgielsch als officieels voertaal; Zien wij slechts naar onze Zuidelijke naburen, waar 't VlaamscH en het Waalsch, hoewel pffietoel gelijk gesteld, toeh. steeds met elkaar in botsing rijn. ,0m het terrein van «en taalstrijd te bezoeken, "behoeven vrij «ven-wiel nog niets buiten onze landsgrenzen te Zien; opk in ons land wordt een taalstrijd geveterd, zij) het dan minder heftig en met minder scherpe middelen dan in het buitenland. Wij bedoelen hier de strijd om het be houd en voprtleving van de Frieseflie taal, meer bekend ouder den nnam van Friesche beweging. Naar aanleiding van het voor de Friesche beweging zrao be langrijk feit van de oprichting van eein Frieschen leerstoel aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, willen wij hieronder een en ander ruit de Prieschle beweging mededeelcn. Jarenlang is de Friesche taalbeweging in het grootste deel van ons land zoo goed als onbekend geweest. Verschillende omstandigheden hebben ter toe medege werkt om deze kwestie o,ok buiten het .be trokken gewest bekend te maken. Hier toe hebben vooral medegewerkt de veto besprekingen, welke o.m. in de volksver tegenwoordiging worden gehouden en wel ke o.a. als resultaat hadden, dat de Pro,- vinciale Staten van Friesland een- be langrijke subsidie toestonden voor cure sussen in Frie9che taal en letterkunde en geschiedenis op de lagere schopl, even wel buiten de gewïm© lesuren. Onze te genwoordige tijd met zjijxi ved en snel verkeer belaagt in niet geringe mate dn zelfstandigheid van het Frieseh als volks taal; meer en meer wordt het beschouwd als een .dialoet van het Nederlandsch, het geen niet-geheel juist is, daar' het met de andere Ned-erlandsohc dialecten hierin ver schilt, dat het een geheel eigen idioom' cn een geheel eigen letterkunde heeft. Dé echte Frieten verdedigen hun taal even wel niet hand en tand «n zetten zich schrap haar als litteraire taal te behouden en te -ontwikkelenzeffls wenschen Zij liaar als leervak op de schoten. De strijd om het behoud van de Friesche - taaj wordt- evenwel niet altijd met de nopdige eenheid gevoerd. Zopals elke lelvtendte be weging bevat ook de Frieische bew'eging velerlei stroomingen. Ten opzichte van haar consequentie en doelstelling Kan mén drieërlei stroomingeu onderscheiden: ein wel ten earste de taal litteraire, wleïk|a zich ten doel stelt het behoud en de bei- 6 „Wie de dochter hebben wil. moet eerst da ouders het hof maken", zegt een oujd- spreekwoord. De jager kénde -dit en han delde hiernaar. Ook thans) bij het Üaeet wa.s hij de voorkomenidhleid zelvte- Da bbisoli wachters vrouw h-ad -eten der kleinen uit het (Kg verloren; spoedig haalde hij hl:m weder bij. Had zij haar man iets te zieg- gen ol' te geven hij bnacht het otVer. Daar danste e«n vreemde heier dien zij niet kende, vlak tegenover haar zat oetn mei-sjo da zij vroagert niet gazieu had; het duurde, niet lamg of de jager wist wis en van waar zij Waren. Hij haalde Her en wist hst beste va,t .uit ta zoeken, hij bra-aht gebak en kóek aan, hij wierp de suikerklontjes ongeteTJd in heit bier en, naar de theeledltjios ontib'rnaken, su ie l hij lereidwilljg stokjas uit d© beu&nitakldein om het suiker bier om te gOteiilén. Het f'ciest liep ten einde. Miermaton Poogde de jager het sohoone boschwaethl. terskind ten dans op te leidien, maar iede- ren keer ontving hij een weigering'. Ein daarbij haalde- zij1 telken male den jon gen boer ten dans -af. Het kwiam den jia- Ker voor da tzij hem steeds aieloeg au Waar .altijd met Joh-an damsite, zleTJig Zon- vordering van het Priesch als mondelinge en schriftelijke volkstaalten tweede de eultureele, w-elke pp het goheielte terrein van de cultuur de Friesche taal cn het Friesche volk tot pntwikkeling in eigen geest en vorm wil brengen en .zich die. voorstelt in de richting van e>an zpodamigei eultureele autonomie, waarin z;ofowel het Nederlandsche Kijk als het Friesche volk cn zoowel do Nederlandsche rijkstaal als de Friesche volkstaal tot hun recht .bto men. Tenslotte heeft men nog de oul- tureel-politiek© richting, welke hetzelfde wil als de eultureete straoming, mapa- mc-ent, dat zulks niet te bereiken zal ziijn noch bestaan kan zonder een meer jOtf min ver doorgevioei'de decentralisatie van den Ned. Staat. De beid© laptst genoemde stroomingen viormen samen de F.riesch- Nationale beweging. Dia leden -van de dultureel-politieke richting der Friesche beweging betreuren het vooral, 'dat de Friezen worden bestuurd door een over heid, welke niet Frieseh is, die noch de taal, noch de volksziel der Friezen kent. Zij' vooral streven naar earn „Home rule" voor Friesland. Men wil Friesland niet alleen van Nederland afscheiden, maar ook de hcdgeschool te Franeker hersteld zien. Deze hoagEsehofol, in 1585 opge richt cn in 1810 opgeheven, is gedurende meer dan twee eeuwen zeer beroemd ge weest. De strijd rondom de Friesche taal heeft vooral de laitsta maanden nog al cenig rumoer verwekt door eenige Prieuehje jongeren, die op een nogal luidruchtige wijze pogingen in 't Werk hebben ge steld om de Friesclic taal o, m. Hij de rechtspraak ingang te doen vinden. Men zal zich het geval herinneren van den Frieschen student uit Utrecht, die wei gerde Nederlandsch inplaats van Frieseh te spreken bij zjijh verhoor dojOf de politie rechter te Leeuwarden. Dit w'as voor het Kamerlid van Houten aanleiding d«n mi nister van Justitie een viertal vragen voor te leggen, o. a. om door wetswijziging en aanvulling den Friezen hst recht te ge ven zich in de re 'htszalen van Frieslanjd van de. eigen taal te bedienen. Ewa wejtsi- wïjziging in dien zin achtte da. miiiister overbodig en onwenseheKjk, daar htoraan steeds hel bezwaar is verbonden, dat Frie zen, bij) gebruik van hun eigen tail int die rechtszaal door niet-Friesehe ambtenaren niet worden verstaan en bagrep-on. Was het Frieseh 15 jaar geleden op den kansel nog een zeldzaamheid, thans hegint het daar steeds meer burglerreeht te varkifji- gen. In 1919 werd voor het eerst e-en doopdienst in de Ned. Harv. klerk in dei Friesche taal gehouden; thans! wordien ge regeld op verschillende 'p'aatsen bijbelle zingen en andere dlansten in de FriecShfe taal gehouden, welke steeds veel belang stelling genieten. Niet alleen do Protes tanten, doch ook de Friesche katholieken, ijveren voor het behoud van hun taal. Zcp hebben rij reeds ©en geheel in het Frie.-eh geredigeerd kerkboek uitgegeven, alsmede een almanak. DUITSCHLAND Fen Rljksdagzhting van acht min-jten. Ejergistermiddag heelt min. Goering de Kïjksdagizitting geopend. Het was de kortste zitting van den KJijfcisdag g'eduj- rende zdj'n lang bestaan. JJie gfeheel© plleeh- tigheid duurde sleihts acht minuten. H©t stemmen -geschiedde -aldus: Op lui den too-n zei Go-ering, dat dit p!f' dat voor stel ter beoord-eteling stond. „Ik verzoek den leden, die liet ermee leiens- zfijin, uit huin zetels op te rijlzea"E,n nog was dia echo) van zijn stem niet verstorVein, oif hfet he-ele huis stond reeds. Niet a-ls gewone men- schen, maar als enthousiaste reelmten, die der dat hij er haar pm veirz-ocht. Dit was ook z'oo.- Hij Kon met haiar niet den aans komen ofbchaon Setje met andere boerenknapen bereidwillig1 en dikwijls da-nste. Nijd en wraakzucht doorwoelden zijn bbrst. toorn en haat vlamden uit zijn oogen. Het was avond geworden. Reads da-agdeii de sterren aan heit blauw van den wolkenüoozem hemel. De hoiutvcstiers- vrouw w.as met de knapen naar huis ge gaan; zij kon de la-vondlucht niet ver dragen. De houtvester als sahiUttershoofti- rnan en president van het feest, kon nog niet vertrekken. Het w-as de tijd die aan de „bliurvrou- wem" van het dorpi zoowel allis aan de jonge 'deerns bij het waissahpn. bleeken of spinnen -stol' tot onderhoud geèfit, name lijk de tijd waarop de beautés van het do.ru iedereen houdt zich daar natuur lijk voor van het feest huiswaarts keerden, of liever zich huiswaarts tieten brensen, ..Wie he-eft u gisteravond naiar huis -pjetoraeht „Ik hen heel afleen -gegaan." ..Wat doortrapte leugenaarster die zij tl" „Wil ik hat u een-s zeggen?" „Hannes was bij u „Dat had ik onmiddellijk' -gedacht," oï' „Hebt ge het wel opgemerkt. P,auJi- neu wat heieift Andries PiepLrs gdsterien- v»or het eerst onder de wapenen gekomien rijn sidjit' cn stram, de hakken tegen, el kaar, de 'pink Krampa,ehtig op den naad van de broek. Wanneer het opspringen e^n keet" of zjes achter elkaar h-aclft plaats gehad> wordt d-e zitting gesloten. H-at was tijkl, want op de publieke tribune bagpn men te lachen om het mariionlclt'tjansielj.d. 11b Zuid Irvisch-Enlgaarselj» teraadering, De Rulgöawche min.-president Moesja- not heeft gedurende zijn verblijf te Bef.- -grade tegenover buitenlandtohe jouirna- lis+ien verklaringen afigelegd. die enkele maanden geleiden uit zijn mond nog ais ■onmogelijk zouden hebben gegolden, dooh dia thans werkelijk «en nieuw tinlptrk opi den Balkan ©chy'nen aan'te kondigen Het b-ezriek1 van het Buigaorswhe ko- ninl.'Jü'foe cehlpia,ar aan Zuid-Savië n >cmd-o hij i en gebeurtenis in het leven van beide volkeren. De gevod'.tona «n wenschien over en weer, waarmee dit bezoek' gjepaaa-d -gaaf g'evtn laianlcidinig tolt de verwladhtiu,?. dat l ei le volklarem betere en gleilukkiige dagen tegem-Ofiit -gaan. Twee naties hetlblen. qok wanneer zij gieen b'uren zi.ijn, elkaar toöb -altijd lelte t-e zeggen. Z,ij hebben giameiin- sriiiajp-L-l.ij'ke kwesties qp te (tossen binnen het. kader van d-e internationale valksge- nioen-scha.j'. Zijn eöhter die twea volklei-cn 1 uren -en elkaar zao van nabij ye:want, als het Zuid-Sftaviscbe en hek Bulgiaar- -aeh-e. clan is de Kj-eebkbnisi, waarvan men' thans getuige is des te n-rodzakelijker cn natuurlijker. Do gedaoh'tenwisselling te Belgnado' is d-e uitdrukking van dén wensch- in dien vrede en in die vriend schap te leVen, wetk'e voor beide- vbl- k'ere-n d-e hjiogste behoefte is. SPANJE Die op sfn.ndige bewieging onderdriilkt. Gisternacht is de Sjpaansohe regeering er, volgens V. D., door het te hulp roepan van sterke eavaleriee en i nth.n te ii e. - a fdea - lingen in geslaagd h«t centrum yam dein syndicalislisehen opstand, het gebi-ed van Logronoj geheel van Oipistandelingien te zuiveren. Ook te Saragossa kpuden in den lopp van den dag dé otpstan-delingein, die rieli achter barricades en oip heit station wan hopig verdedigden, dopr het optreden van mitrailleur al'deelingeu verdreven w-oivd-en. Te Scvilla werd een vop-rgenjomen sipppir- w-e-gstaking in de kiem gesmoord. Nabij, Valencia w-eid uit hinderlja,gen oip treinen en auto's geschoten. V.odeias mededeelingen van het ministerie vain -bin- nenlandsche zaken moebein al deiz'e inciden ten, evenals nog tal van and-are,' die uit d-0 provincie geméld worden, beschouwd worden als de laatste pogingen der revo lutionairen, aoiodat de revo-lutie-p>ging thans definitief als mislukt kan worden beschouwd. Uit de berichten van de naar het g«v biie-d van den opstand geZmind-ein corres pondenten der Madril-rensche dagbladan, zijn de gevechten in do laatste drie dar -gen geheel in den stijl van Aï'rikaiamjsihe guerilla gevoerd. In sommige plaatsen waren de communisten -er in geslaagd, de bevolking te doen galjopven dat er een vrije communistische gemeenschap' tot stand was gekomen. Dé bewioners van eenige dezer dorpen verbrandden huin geld en het geld uit d-e gemeentekas, omdat rij van meaning waren dat ia den nieu|wein staat gie-en geld meer noodig zjpu rijU of' gebruikt zou worden. Op!k' waren in en kele dorpen de eigenndotamen öh bsschikl- ba-re levensmidd-eten reeds qpi communis tische wlij'zie verdeeld. Het spoorwegongeluk bfij' Valencia heeft 19 slachtoffers geëisdht. I avond veel met T-hrina gedanst". „Zieker heb ik' het opgemerkt, en zoo'n leugenaarster zegt dat zij hem nieit mag lijden." „Eu gisterenavond heeft hij haar eeu he-elen zak suikerhb-nen gé-bra.oht, zekér voer e,en halven iglulden." Of: „zeg eens, Trees, hebt gij Netje van bet naburig dorp gisteren niet .gezien, met waf eem -air zij ons voorbijging?" „Ja,, dat zal wef- zijn, Betje-, rij' heeft het erg in dein hol. Zij meent zeker da,t zij reeds hoog en droog op d'e hofslfede zit. Den .gieheelen avond heelt Hannes met haar gedanst als- waren zij in het geheel niet da,ar, nn, mij klan het juist niet sabelen, maar ik heb1 mij todh tot in mijn ziel geërgerd. Juist alisuf' in ons dorp geien fatsoenlijk meisje meer tel krijgen was." „Gij helbt wel rewht, Betje." „En 's avonds heeft hij haar een half uur ver naar hiuis gebracht, zoo-'n doutme gek. Hij had zoo ver niet behqeiven te loio- pien. En zij moest zich- schamen." Zoo gaat het vier weiken lauf op allle kollieviaites en zoo'n oude vrouwelijké. dorpsk-alender weet dikwijfe vijlf' jaren vooruit -alCte moigélij-ke paren -aan te wij zen. Ook Setje, en de jonge boer krodjetn den liedem -stof tot igiesiprek. Al pratende over koetjes en kWlf'jes sloegen zij mat al) de anderen, langzaam den weg in naar het dorp. Haidden zij AMERIKA Bilivië en Pnrncfmy,. De minister van oorlog van Paraguay beeft medegedeeld, dat die oorijog in het Gran Chaoo-gelbiad feitelijk fen einde is. daar de- Roliviaans-che troepen voöfomen zi,n verslagen. in een communiqué wordt nag mede gedeeld. dat ide troepen van MjCmkiI Pana- randa-, welke te huCjp waren gezonden aan da Boliviaanseh-e 'troepen, door de Pafla- gua-nen ri.fn omsingeld. 19 Officieren -en 600 mamschaiptpien wer den krijgsgevangen gemaakt, een aan zienlijke hoe-veaiheid oorloigsmaberiaal ia hiuit gemaakt. D|e andere Amérikaansche Staten bera men middelen cm 'n eind nnn den aoittog tej maken. ELK JAAR OPNIEUW HAD ZIJ GESPRONGEN HANDEN EN LIPPEN 'i W-a-9 een gnuwelijké last. en 'het deed gteweldig zteer. Hef btried atond er altijd voor. Allerlei huismiddeltjes deed ik' erop. Het beet -geweldig, maar telkens kwamen de kloven terug. Gewone huid- crèmes hielpen mij' evenmin. Maar nu heb ik geen tost meier -ervan. Nu wrijf ik eiken ochte-nd en avond Klaosterbaii-gem erop. Dat d-oef géén zaar en de huid is en blijft prachtig glad en gezond, ook al kom ik met mijn handen vaak' in bat water. Hief was een uitkomst." Zoo schrijft ons Mej. H. d. J. ta ':s-H., wier origi-nae-le brief voor ieder ter inzage ligt, Akjker's Küaos- terbalsem kost) per pot v. 20 Gr. 60 cent en v. 50 Gr. f 1,en. is oiveral verkrijgbaar. Onovertjrol'flen bij trand- en snivw nd-n. Ook o-ngeëveinatard als wrijf- middel hij rheumatieik1, sipd-t... enz. (Red.) Tweede Kamer. Over zicht. Minister Slotemaker heeft niet al t'e veel moeite gt^nd om (Ie .loegrocitiirg- van zijn nieuw departern.ènt, dat van sociale zaken, er tloor te .krijgen Dp Kamer verlangde n'.-et etfc stemming- Veel nieuws kon dc minister niet mee. idieekn; hij zil alles d-oen om een ver laging van de steunnormen te voorkof m-en. Een motie.Drees, die dit laatste wil-die bckleml-on-en, kon daarom g-cpn mieer-derh-eid halen. Vervolgens werd de minister van fi nanciën w-eer aan de tand gevoeld. O.m. werd er gesproken over de kr.piiaal- jvlucht. Uit een staat, dia in de momorie van antwoord is opgenomen, blijkt, dat van 1923—1924 t-ot en met 1932 -1933 zich 6864 p-ersonen m„t een vermogen van 755 7 millioen hier te lande ge vestigd hebben en dit 5061 p-ersonen m-et een vermog-en van 685 5 milli-oten het land verlaten hebben (wie niet onder the vermogensbelasting valt, is niet me. diegereloend). Aan zoo'n slaatj-e heeft mien nog niet zoo gew-eldig veel; men zou 'eigenlijk ook moeten weten, hoe- vielen uit -onze koloniën -en hoevelen uit andiere landen hier gekomlen zijn, hoe-, vele uitgeweken Nederlanders later zijn teruggekeerd -en hoeyele vreemd-elip- g-en na een tijdelijk verblijf wéder ons land h-ebben verlaten Dit aantal ver dwenen millioemen overtrof ovier de be. laslingjaren 1923—24, 1924 -'25, 192o —'26, 1926—27 1931—'32 -en J93?.— 1933 h-et aantal geïmporleerdie ïnilliotc- In-en; in -de vier 'belastingjaren tusschën 1927 icn 1931 was het tegendeel het g-eval (in 1927'28 o a. een aanwinst van 89.6 .millioon tegcinover een ver. lies van 21.7 millioen). Merkwaardiger- maat' ©eniglsrinB op hun -omgeving! acht ge-slagen, zoo zouden zij bemerkt habbem ho-a menig nieiuwqgiertoe blik op- hen ig.e- veistigd was, hoe menig nieuwsgierig mjeisje wa.t nadertra-d om van de za,ak Zeker te zijn; zij: zoude-n dan ook be merkt hebben hoe een Eooge gjastolte mat fonkelende, oogen zich in de schaduw der l-eukenl-aan zocht te verbergen. Ein delijk rias d-e welg lallgalegd en de t'wlee buurkinderen scheidden M-e.t vluggen sta,p schreed Johan nu op u-o boerderij aan. O-nd-er uit het daqp klont' hel vroolïjk gezang uit de „Krooon" hem tegemoet. Neen, ,nu moeh-t hij er niet hicen. Hij w-as op dat opgembLi-k nielt gestemd om ziah fl,an luidruichtdga Vroo- lijkbeid ov-er te geven. A-1 peinzend trad ihrj vorder. Plotseling- verneieimt hij een vluggen stap adhter zieh: eer hij zidh kan omkéerem, voelt hij een hevigen eüjag op zi,n h-otoifld. Eu -bijna was hij' bewuste loos neergezonken, zoo hevig en onver wacht kwam de slag. Fluks draaide hij zioh. w'eiek teir zij en stond voor zijta verraderlijken tegenstander. Hij was ge- bee 1 weerloos: zou hij wijken of' stand houden? „Schurk, waarom slaat gij mij:?" riep hij en stortte in blinde woede op den jager los. Deize was teruigglesprongeiq om zich tot een nieuwen slag gereed te maken. Zijn voet gleed uit. .hij étruike-Me, In een oogwenk wias J oh an hem naar do kleed gevlogen, .ontrukte hem d-en stek wijze overtrof niet slechts i-n die viter (jaren, maar ook in de twee laatste belastingjaren het aantal der riieuwg<e- viestigden verre dat der h-eengeganep. De heer Westierman vond dit in zoo verre niet zoo-'n heel gunstig teeken als -elke vertrekkende man op IVz ton, elke .komende man slechts op s/i ton kon boigien. Voor het loojaende ja^r (1933'34) voorspelde da heer Wes tierman een. nog grooteren uittocht van kapitaal. Do heer Sneevliet kende daartegen een probaat midd-elver beurdverklaring van het vermogen by" h-ot verlaten van het land. Dat middel vond. de minister natuurlijk al te kras; ook van opheffing va;n het bankge heim verwachtte Z.Exc. meer kwaad, dan goed. Spreker ach: te voorts voor. hnjvondere maatregelen-ten aanzien van die vermogensbelast'ng tan behoeve der grondieigenaars geen- reden aanwezig.' Dhr. van Voorst tot Voorst had voor die categoria der landgoedbezitters cle mentie bepleit. In de avondvergadering wesd de On- d-erwijsbegiooting behandeld. De tegen standers yan het bijzonder onderwijs met de soc. en nnti-papdstisehe flomin-oe» a'-'n het hoofd, verweten minister Ma.rchant' heftig dat hij" het goed rechlht yan hoti Katholiek hopger onderwijs -erkende. 'Min. Marehant l.eet echter gedu-i ht van Zioh a!f en vond steivigen steun bijl 'dr. Moller ein mr. Geseling. Gistermiddag heeft de Kamer lang ge delibereerd over de voargestabte ooupanr belasting. De soe. wilden het percentage der hefiing van 2 op 5 brengen, doldti verkregen dit niet. Succes had de heer Flesikens met het ameudement om de hé la-stiug slechts voer 5 jaar aan te nemen. Z. h. st. ging het ontwerp er daarna doic-i'. 1 R..-K. Werklied™verb. nd. Vergadering tig Utrecht 'Eergister is te Utrecht de jaarlijfcsche tweedaagsehe verbandsvergiadeiiing van 't R,-K. .WerMiedeinvcrbond in Nederland b-egonn-en. in zijn openingsrede .besprak! de voor zitter, .het Tweede-Kamer-lid d'br A. O, de Bruyn, allereerst den .miod-toestamd, ontstaan door de oeconomisdhei crisis, wed'ke ertoe leidt dat heit materjeeto en be-t loeeonomi-che zich sterk' ap den voor grond dringen. De strijd deR Katholiieikie arteid-ersbeweging gaat echter ver uit boven het louter-maiterieefte. He: graotara telang, het gecstieïijké cu stoffelijk» be lang van de-n werknemer «n indirect tevens het algemeen beftang in geeabelijik -ein were-ld'iïjk .opziebt, dat .aljes aldus Spir. dimt de mate onzer werkzaamheid te b-epiailen.. De no-oden van dezen tijd eischen Ver- dulibeilde -activiteit en sicCidarilieat. De crisis demonstreert wa,aiiisehijnlijk duideüïjkér en meer afdoende dan uitvoerig» waten-s-chjaip- pedijko vertoogen, dait het thans heierschien- da occcmomii-ehe „stelsell" heeft afg»daan eu vervangen m et worden dooir 'n ander; na anarchie in voortbrenging en distribu- fis> moet jtoaitsimoklem voor ordening» da helerschaplpij v,an onverstand en eigenbe lang voor dis van verstand en altaemeen bislang. Naar spreikeis stellige oveiriluigingi staan wij als alls toektenen niet blsdriiegen. aan het begin van een nieuwe soeianl-oeiacxmo- miseba periode, lang voorbereid door de hoogste Kerkelijke au-lpriteit-eu, gesteund door tal van intelllectueelen, gqsstelij'ken en leeken liang voorbereid niielt h«t minst door da arbeidersbeweging eien periode, welkte, i-s zij afgestotenten einda zal hebben gemaakt .aan de verfbeilijkla vrije concurrentie, aan de overhc^sCoing der g-el-.lLte.angen in onze volklshuishóu- en slingerd-e dien ver van zich af. Nu bagon -een woedend» strijd. Ieder zocht den anderen op den grond be krijgen. Reinskl-aps tastte d-e jiag-er in d-en zak vaaj zijn jae-htrok; een blank jiarJlitmes itik- kerde in zijne handen. „Hond! wilt gij .steken?" rieip Johan; met -de eieni» hand hi-eld hij zijin arm vast, met dei ander» wrong, hij hiem de keel toe. Do- jiageir stortte ter aarde; bet m-es ontviel zijna handen. Johan raapte h-eit ojpi en wierp het van zich af. Zij-n tegenstander was overwonnen. „Strooper, laat mij los" kreund-adeze. Die woorden brachten Johan buiten zioh zei ven van woede. Het was een geluk, dia-t 'hij stok noch meis- -ter hand hiad. Toen de -eerste woiede voorbij was. Ver heugde hij zich da,t h|ij niet zoo- ver ge gaan was. Eemige zware vuistslagen vie len. Mensch-en kwamen nabijJohan Jiet den jager los. Deize schuimbekt© van woede over zijne schandelijke nedlerlaag, sprong opi cn verdween in de struiken. Dei -schutters trokken pnder het spleten dér muziek den weg tongs cum den hoofd man mief de'-eerewacht naar huis fle bren gen. Een jonige m-an vond het dolkmea van den jager op h-et -pad liggpn en reik te) het den houtvester over. Men Ver moedde dat d-e jager twi-it had gehad en met wien ook maar daar beiden zwe gen, Meel' Het bij vermoadensj (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1