ril allerlei 111 i BAKHUIS Groote Nationale Bedevaart Beste Wijnen ALLE DRUKWERKEN R 0 U Wdrukwer ken A. TILROE - Sint Adriaanstraat 17 - Goes IBILLIJK ONS NOORDEN kerkelijk leven ["[rechtszaken naar ROME SUCCES Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen. WORDEN DOOR ONS UITCEVOERD KEURIG VLUG Dê Friesche be NIEUWE ZEEUWSCKE CGÜIXMNÜ 1 J E LAND- EN TUINBOUW^ VAN HIER EN DAAR Advertentiën 6EL0ERSCHE ROOKWORST j OP DE MIDDAGTAFEL!! OOK BIJ U??? ...ZOO NIET, Vraagt dan Uw winkelier als: CIRCULAIRES, KAARTEN, BIDPRENTJES, BRIEFPAPIER, ENZ. DRUKKERIJJI.Z.C., GOES Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen RECLAME onze uitgebreide sorteering. Fa. Jacoba Maria Wortelboer. FEUILLET Jagers en stroo Dl Hi S DAG 12 DECEMBER 1933 Dp Heiligverklaring van Bernadelfe- Tengevolge van het aankon,dende, regelar w,eer moest op den av|ond van Maria On bevlekt Ontvangenis de verlichting va® de St. Pieterskerk to Rome en van den [koepel vervallen, welke illuminatie zk>u geschieden ter gelegenheid van do heilig verklaring van het herderinnetje v'an Lourdes, Rernadette Soubiijonis. Die hei ligverklaring zelve vlond plaats1 met groot, (piauselSjlk ceremonieel in het bijtriju van 15.000 Franscihjei pelgrims. Z.H. Paris Pius heelt hij de verkondiging van de nieuwe heilige, haar dag iojp| 10 April vaslr Igleste-ld. Het martelaarschap van de 'zedige vrouw, In een rede o,v©r het martelaarschap' van ©enige Jeztuiten-piaters in Zuid-Amerika 200 jaar geleden heeft de Paus gebelgd, dat in onzie l'ijden de jonge vpojutwem, die weigeren mede te doen met de onzedelijk1© mode, vernederingen te verduren, hebblem, Welke opt zic.li zelf reeds een martelaar-1 Bchatp zijn. Hetzelfde geldt voor vole, jonge mannen, die niet meedoen, aan het losbandige levenn, dat velen romidjom hen leiden. Faillissementen. Da Aer. Rechtbank te Middelburg, heelt [failliet verklaard: H. A. J. Bergmans, .schoenhandelaar te Vlissimge®, Wolstraat ^o. 127. Idem: G.. D. Kosters. winkelier,. wo,- niendie te Zierikzee. Crisis-Varkensbesluit 1933. De minister van oeaomotmis.'he zaken Jiifeeit regielen. v,aistgt?isitie|!'d als bleidoield in art. 13 van boviemgieinoemd besluit, Art. 1 bepaalt, diat. is vrijgesteld vpor ,een v,arisen, het iid van een gleWeisiiejlij'kle' mrkensoentrale. dat gezinshoofd is, wienis laatstefijk vastgesteld zuiver inkomen em bedrag van f 2500 niet teiboven giaat, het viarken ten. minste vier maiandein aki rige- naar daarvan zielf' heelt gemest, tem be hoeve van zich «n zijin gezin, gewoon isi zelf varkens voor geraineklverbiruik te mes ten.. overlegt ,een a,otie vam vrijsteflinigl, fem. met inaohtneiminig yam het hertaald© in de betrekkelijke iartt. door dte jgewleste- lijko Viarkensoemtralte, wiaarvam hij lid id, voor een kalenderjaar vertaald vlaor eten varken, voor dat kalenderjaar niet reeds «enige, acte v,an vrijstelling nlsi bedoeld in dit artikel heelt, verkireglen. Vo,or yrijatell- ling van twee varkens geilden dezeltldle bepalingen, met ,dien verstande dat tem minste vier bij hein inwonende leden rniat hem in opgaande of neergaande rechte lijn verwant zijn, terwijl het laatstelijk vastge steld zuiver inkomen vlam dat hoofd een bedrag v,an 'f'2500 niet tei boven gaat. Voor 3 varkens geldt het aantal1 gezins leden 8. met zeilde inkomen, dus i'2500. Art. 2 blepia,allt, dat ter verkrijging van een acte van vrijstelling men .zich moeit wenden tot de Gewestelijke Varkensaen- traleart, 4 btepia* dat hij, wien een acte van vrijstelling is Verleend, jietbetns wanneer hij een pf meer varkens,, pvtaar- voor die vrij,stelling geldt, wensbhiti te slaeliten, .ten minste 4 dagen tevorem het Welstuur va,n de gjeimeenite met eten en ander in kennis stellen, moet; art. 5 bepaalt dat geien acte' van vrijstelling wordt verleend aan het hoofd van eem gpzin, waarvan het hoofd of eienig andieir lid, dan well eenige lij' dat gielzin inwonende:, het slagerslheidrijif' •uitoefent, of althans zich, eiroipi taeitagt of niet geregeld van slachtdieren, afkom stig vleetsieh te, vierkooipien,,. dan well1 im het, 11 ugersfcdrijf.' werkzaam is. De „Aya- Sofia." In, den prachtvol'len tempel, de Aya Sofia, te, Istamboel zijn opnieuw belang-, rijke vondsten uit het tijdperk der eer stel Christemem ontdekt. Deelen vam schit terende Byzantijnsche mozaïeken, uit. de 6ei .cm 9e eeuw. welkte kunshwlerkien ette- lijkei honderden jaren onder eiem gipsi- la,ag waren verborgen gebleven, zijn lha®9 aam het licht gekomen. Verder deeüt, die Turksche, regeering mede, dia,t de Ameiri- kaanscbe archeoloog Thom. Whjtl'emore uit Boston in een der gewelven waarde volle sieraden ontdekte, etvenelens uit, den lijd der oude Christenen. Wlhil|teimora vond onder de ornamenten van den Vloer in dei voorhal verschillende glouden krui- diateeren uit de 12e ee,uiw. Ondier diezien sein, waarvan men vermoedt, dat deze vloer vond men tevens- een met goud. smaragden en paarlen, bezet Christus beeld. De Turksche regeering hfeieftf op dracht gegeven, .dat al'le kostbaarheden voor het publiek zullen worden geëëxpto- seerd. De, sehoone tempel „Aya Sofia." iisi het ontwerp van de kunstemaarsi Antheniuis van Trallis <en Isidorus van Miletbe. Dui zenden en nogmaals duizenden hamdem zijn aan de totstandkoming .van dit in drukwekkend gebouw bezig geWeiest. De eerste steen werd gelegd door keizer Justinianus op 12 Maart 532. Schitte rende feesten gingen met dleizie eerst© steenlegging gepaard en van iade kanten stroomden de vreemdelingen tezamen pm bij .deze gebeurtenis tegenwoordig te zijn. De fundeeringi van het machtig gebouw bestaat uit een teemachtige subs!|antiie. waarv'an men tot op, heden toe de s|a,men stelling niet heeft kunnen ontdsMte®. De bovenbouw van den tempel bestaat uit een soort van gersten-afgietsel, terwijl! de enorme koepel be.staat nit een bijzonder soort lichte' witte tegeCis, In elk dezer tegels werd een inscripte gedrukt waar van de Nederlandsche vertaling Juidde: „God heeft haar .gebouwd en zij zal uooit worden vernieadgü. God zal haar bij elk morgenrood bijstaan!" Geen ver siering w,ae te kostbaar voor de, vol tooiing v,an dit sehoone, gebouw. Uit alle) deelen dier wereld haalde men hiet rijkste en voornaamste materiaal. De wit- rÓsijf-ma.nn,ei Zuilen liet men uit Phrygió overkomen het groene marmeir kwam uit Lakonië. liet blauw werd uit Lybiie ver- transporteerd, enz. Uit alte pmovinciesi oven- het rijk kwamen groote .spminen geids binnen om de schoiomheid va,n den tempe lte verhoiogien. Op Kerstavond van het jaar 538 was do sehoone tempel geheel voltooid jein het was op dien avond, dat Keizer Justi nianus in een gialawageiu met acht paar den bespannen het plein opreed, omringd door honderden priester®. Patriarchen en duizenden nieuwsgierigen, die, «Ren wa ren samengestroomd om bet gxiaate otogen- Mik van de, plechtige opening jta Aya Bolia, hij tc wonen. Voor het hoofdaltaar gekomen knielde de Keizer niaer on riep met luide stem: „God zij gedankt, dat Hij mij waardig keurde zulk een heeiilijik' werk er Zijner eerte te mpgto volbren gen" aan welke woorden hij nog toe- voeigde: .„Ik heb u overwonnen o, Salo mon!" Giwotsch .en Scihi;r loindolotos' wa ren de feesten, welke mlen aanrichtfb ter gelegenheid van da openingi van de „Aya, Sofia," Veertien dagen achtereen vierde m'en in do stad het groot gebeuren. Keizer Jus tinianus lie.t. milde giften uitreiken a,an de armen en gabrekkigen van Constantino- pel .alsook aan de, duizenden vreemdelin-. gen, die men in de fteestweken pnobebiv de, te herbergen. Niet zonder moeilijk heden heeft het sdhlhbone, bouWWerk dan storm des tijds doorstaan. In de: negende eeuw werd een der draagbögen van den machtigen [koepel bouwvallig. Op bevel van Basilius I Macedo werd de boog ver nieuwd, waaraan toen tevens de mozaiek [beelden werden gevoegd van de H. Maagd, den H. Petrus en Paulu,s. Nog| geen hon derd jaar later begion evenwel een der draaglbogeu opnieuw iglevaarlijk tei Zakt ken en thans was het Basilius II Bul- ganoktonos, die de nppdige herstellinlgfcn hieraan liet verrichten. Het is dan ook niet te verwonderen, dat vooral de koepel- gewelven te-ekenen vertoonen van de ve le veranderingen en hersteUingiem, welkje le herstellingen, welke het eerie heér- gicihcrsgeslacht op het ander «r aan liet verrichten. D|och geluküiig habbten dezo veranderingen geen afbreuk giedaan aan de machtige schoonheid, welke alleen reeds van het koepelgewelf uitgaat. Die „Aya Sofia" is driemaal ten prooi geweest a.a« bestorming en plundering, waarvan die in 1204, toen Fransche en Venetiaansche kruisvaarders de brandende stad biimnen- trokken en hierbij alle kostbaarheden wel ke niet vastzaten, medenamen, wel de ver schrikkelijkste moet zijn geiweest. De ver bolgen Christenen, die hun Godshuis zop,- danig Zagen geplunderd en vernield, ble ven echter niet met leedè oogan tofozien, doch .gingen aldra aan. lipt werk1 om dopr biijeenganng van otters den tempel in haar vroegere echoionhedd terug te win nen. Dit wprd Zij' optnieuw' en Weef het tot 1453, toen de Turken da stad C-on-, stantinoipel 'binnendrongen en de kostbare mozaieken overpleisterden met kaal-witto muren, terwijl de beelden, welka het klerk- igabioulw sierden, moesten verdwijnen. In Juli van 1849 werd da tempal wedenopi door den Islam in gebruik genomen doch de sehoone muurbeschilderingen en mo zaïeken, alsook de honderden kjostibara glakin-loodramen bleven nog lanjgto ja ren onzichtbaar voor den bezloieker. Kemal Pasja heeft evenwe lbesloten gaan reke ning meer te houden met de oude Muizel!- lansche vooroiordeelen en lieef't verlof' ga- geven tot het opnieuw blojo.fc laggsn der mozaieken, vervaardigd Van gl,a,s en gjoiud. Nog in den ztomer van het vorig jaar heb ben aan de „Aya Sofia" belangrijke res tauratiewerken plaats gevonden. Met toe stemming van de Turksche reigeerinig en in opdracht van het ByZantSjhsch Insti tuut van Boston werden de diklka kali!- ten verflagen van de oude mozaioken ver wijderd, welke moziaieken ondanks de eeu wen, verrassend goed zijn gebleven. 7000 nailitiJi ziiiuli-r slaap. Ver over de grenzen v,a,n ha.aa' vader stad Cegled, is de. oude tberin Sopliie P,ap.p als meidisich- pihenomeen beroemd. Sinds 22 j,aar heeft Sophie geen uur ge slapen. sinds de Raaschdiagen van het ja,ar 1911. In het begin van haar ziekte had de boerin talliooze gteneesmiddielen geprobeerd'; heel veel dokters hadden zich met hiet geval bemoeid, dcefe alles tevergeefs'. Ook d,e overoude geheimzinnige won dermiddelen, die zij tot zich genomem had. 'hadden niet de> minste uitwerking. Haar man beweerde, diat zij „vau den duivel Bezeten was". Dat verhinderde haar echter niet al haar werk' met onvermin derde f ris'chheid te verrichtenzij pakte op' de boerderij even frisch ien stevig aan als de jongere arhteiders. dlie zich- vetel vaker vermoeid vloeiden, vooral die® Maan dags, wanneer' zij den Zondagnacht met dansen doorgebracht en daardoor weing. gieslapen hadden. Het verbluffend© bij deze vrouiw isi als men haar woorden tenminste gejooven mag' dat zij nooit eienig© vermoeidheid voelt en geveeld heeft. Alleen de o\1er- vloed aan tijd kwelt haar. Daar zij 's nachts geien oog sluiten kan, brengt zij den tijd met allerlei handwer ken door. Zij heeft niet alleen eien 'heiele serie kostbare Hongiaaiisch© nationale toe- reneostuums geweven, maar zij heeft ook' haar lieivalingeeituk, haar doodshemd, van. het fijnste linnen vervaardigd. In dit kiee- diugrfuk hoopt zij, wanneier de dood haar eenmaal vertast, eindelijk lang en rustig te kunnen slapen. olgeus de museninig der dokters is diaz» lange duur van slapeloosheid, waarvan men zich haast geen voorsteil'kig maken k.an, slechts te vorklarcn door het [feit, dat het s'l.aapeen'ta'um in de hersenen zoo^ danig gestoord is, dat ©enerzijds do auto- ma,tische ontspanning niet volgen kan, anderzijds ©ehter door oen tot. dustver onbekende symptopn de overige functies zoo weinig, er onder lijden, dut zij, on danks het gebrek ia,an efltaap, liuu diensten mat onverminderde kracht kunnen uit oefenen. In normale gevallen kan d« menseh sleiöhts weinige dagen zonder slaap uithouden. In oud© tijden heeft men dit Big iblteringen toegepast. Men sneed d® delinquenten de lootgdeksiols ai', zoodat zij met open Aogien moesten blijven liggian cm zou, geen slaap, konden vinden. iu den laatsten tijd werd er ©en bekend van ©en man. die 16 jaar van zijn leven zonder slaap doorbracht en bij wien e veneens geringe storingen als bij die oude Sophif; werden wa.a ïjgenumen. Wiat er ook van zij, wanneier deze mensehen ook gfaen bijzondeire pijn™, te verduren hisbhsun. ssoo is dit slaaipigJblrek matejlocs kwiellend. diafe heit uithoudin|gsvcrm,og'Mi en de moraate kracht de. hoiqgsite bewondering afdwiuajt. De1 wensch diea- arme taut© Sophi(e|, spoedig tot «en beter leven opg|erolelp|aM ta worden, is dus hael Igoed te begrijpen. VERKOOPiNGtW EN VERPACHTINGEN Decemller 14 KapelLe-Biezelinge, afbraak', P. de [Wold©. 14 Krabbendïjlbe, afbraak, P. de Walde, 14 Rilland, aïbnaak, P. d© .Wilde. 118 Lewedorp, afbraak, P. de Wilde. 1|8 DTiewegen-Oveziand, oifbraak, P. dd Wild©. I 22' Hc-inkenszand, twee woonhuizen miet erf, Kram. 22 B. rsaelen, soheeipsafbraak, P. de Wildie. Januari: Goes woonhuis met gropoten tuin. en bouwterrein, Jonkers. GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, ranken be kend, dat door hen op Dins dag 12 December a s. ter Pro vinciale Griffie, gedurende der tig dagen (op Zaterdagen van des voormiddags 9 tot des na middags 1 uur, op andere werkdagen van 912,30 en van 1,305 uur), ter inzage zal worden gelegd een ver zoek van: I. M. DE BART te Goes om intrekking, voorzoover betreft het i gedeelte Ellewoutsdijk Hoedekenskerke (Steiger), van de hem destijds verleende ver gunning vooreen autobusdienst van Ellewoutsdijk over Oude- lande, Baarland, Hoedekens kerke (Steiger) en 's-Graven- polder naar Goes en omge keerd (dagelijks met uitzonde ring van den Zondag); II. G. J. DE JAGER te Drie wegen om wijziging van de hem destijds verleende ver gunning voor een dagelijksehen autobusdienst van Óvezand over Kwadendamme en 's-Gra- venpolder naar Goes, en om gekeerd, in dien zin, dat voort aan van Ellewoutsdijk over Oudelande en Baarland in plaats van van Ovezand naar Kwadendamme zal worden ge- re(Jen III. G. J. DE JAGER voor noemd om wijziging van de hem destijds verleende ver gunning voor een autobusdienst van Ellewoutsdijk over Drie wegen, Ovezand, Nisse en 's-Heer-Abtskerke naar Goes, en omgekeerd (dagelijks met uitzondering van den Zondag) in dien zin, dat tusschen Ove zand en Nisse v.v. facultatief over Kwadendamme wordt ge reden. Gedurende voormelden ter mijn kan ieder belanghebbende schriftelijke bezwaren tegen deze aanvragen bij hun College indienen. Bovendien kunnen monde linge bezwaren daartegen wor den ingebracht bij eene uit hun midden benoemde commissie, die daartoe op Donderdag 11 Januari a.s., des namid dags 2 uur in het openbaar zitting zal houden in het ge bouw van het Provinciaal be stuur te Middelburg. 32701-83 Middelburg, 8 December 1933. Reeds meer dan 100 jaar prijkt 3 ECHTE naar deze delicatesse en Iet op het loodje S „OLBA" OLST 1 N.V. BAKHUIS' OLBAFABRIEKEN worden met den meesten spoed en tegen concur reerenden prijs recht streeks geleverd door de Natte uitvoering gegarandeerd. Vraagt volledig monsterboek. van 25 Februarie t/m. 9 Maart 1934 (13 daagsche reis) onder leiding van de Ver. tot Samenstelling van Nederlandsche Bedevaarten (V.N.B.). Reis- en verblijfkosten Ie kl. trein en Ie kl. hotel f235. idem lie kl. en Ie kl. f205. idem lie kl. en He kl. f180,— idem Ille kl. en lie kl. f 150. Uitvoerige prospecti op aanvraag bij het Bureau V.N.B, Lindeplein 17 Heerlen of bij de Correspondentie. Hedsn ontvangen een groote partij welke wij verkoopen aan extra lage prijzen. Al onze Wijnen zijn van de beste kwaliteiten. Alles eerste soort. 100 cent Samos per flesch (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Zoete Spaansche Wijn per flesch (1 flesch Viuchtenwijn gratis) Roode en Witte Port 75 en 95 cent (Beste) oude Port per flesch 125 cent Salandra per flesch Zoete Schilletjes Boerejongens per literpot (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Boeremeisjes per literpot (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Prima Advocaat per flesch Advocaat (de Kip) per flesch als goedkoop en lekker extra aanbevolen. Prima Vruchten-Wijn, 12 voor slechts 60 ct. p. fi Deze wijn is zeer geschikt voor 'n glaasje bij 't slachten, 100 cent 100 cent 90 cent 100 cent 110 cent 120 cent 145 cent 's morgens, 's middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde, genees krachtige of 1 it 2 Beter en goedkooper huis middelen bestaan er nu een maal niet. Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook U helpen. De Wortelboer's Kruiden en Wortelboers Pillenverdrij ven gevatte koude, griep, influen za, gal, slijm, koortsigheid, verstopping, maag- en hoofd pijn, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen den stoelgang, zuive ren het bloed, maag en inge wanden enz. Wortelboer's Kruiden 60 ct. p. pakje, Wor telboer's Pillen 60 ct. p. doos, drie doozen f 1,70. Overal verkrijgbaar. Waar niet ver krijgbaar dan direct van Jacoba Maria Wortelboer, Postgiro 17039, Oudepekela. Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag. Zakhnmenschbn dib db Katholikkk be volking van het Noorden wbnsohbn tb bereiken moftbn benig b.-k. dagblad voor de noorde lijke provinciën voor dit doel ge bruiken en hebben Advertentib-tarievbn tb vra gen, Administratie, Groningen DOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. Sinds jaren levert de „N.V. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT" groote partijen Nieuwjaars- en Naamkaartjes en is onze drukkerij thans extra daarvoor ingericht. Nu zachtjesaan Nieuwjaar in het zicht raakt, vestigen wij de aandacht van allen, wier voorraad Naamkaartjes is uitgeput, op Keurige uitvoering met prachtige lettersoort op prima karton tegen uiterst billijken prijs. Bestel s.v.p. aan ons Hoofdkantoor te Goes, Westsingel, of bij onze Vertegen woordigers in verschillende plaatsen van Zeeland. tegen gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijs vertering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, luste loosheid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., de en Beter en goedkooper middelen bestaan er niet. Tegen Kinkhoest en Asthma „Pertolan" f 2,— Wonden en Aambeien. Wortelboer's Zalf 75 cent. Rheumatiek. Wortelboer's Olie f2, Wormen. „Fermitan" Wormpoeders 85 cent. Overal verkrijgbaar. Indien niet bij U verkrijgbaar, dan ge schiedt de verzending franco na ontvangst van het bedrag door Tel. No. 50, Oude-Pekela. 553-50 Bureaux van Redactie en Telefoon Interlocaal No. Bijkantoor MIDDELBU GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Een der meust kenmerkei pen van den menseh is wv lieid aan zijn eigen volksf! wereld men ook komt, valt I terstond ftp. Immers de tJ zielei-uiting van een volk el voor de hand dat veivew'e deel van het volk rich in ri taal het best uitdrukt en [kenbaar maakt. Dfe gehoc eigen volkstaal bomt wel uiting, indien het valid omstandigheden «pk ee wordt opgedrongen. Met verzet men er zich tegen c taal aan te nemen en hoe eertijds aan de verzen-ging taal meestal niet veel liet g wordt er, als er gevair van dreigt, al het mogelijke eigen taal cultureel zöo op te voeren en te bewai-J dreigde gebieden ontstaat e om het behaud van de ei. Voorbeelden van heiftig® tl niet nalaten hun sporen, z als op volk, ta drukken, laatste jaren te over. Wlijz op Ziuid-Afrika, waar al i streden wordt tegen het officieels voertaal; zien wi onze Zuidelijke naburen, w£ en het Waalseh, hoewel p gesteld, t-och steeds met elk: rijn. ,Om het terrein van «e bezoeken, 'behoeven wij ©vei buiten onze landsgrenzen te ons land wordt een taais zïj het dan minder heftig e scherpe middelen dan in lwj Wij bedoelen hier de strijd houd en vaortleving van taal, meer bekend onder de Friesche bewegiiig. Naar aj het voor de Frie-chc bewej langrijk feit van de opricht Frieschen leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam hieronder een wn ander luit beweging mededeelen- Jarenlang is de Friesche in het grootste deel van o:i goed als onbekend geweest, omstandigheden hebben ©r werkt om deze kwestie ©.ok b trokken gewest bekend te n' toe hebben vooral mediegewi besprekingen, welke o.m. in tegenwoordiging worden gebn, ke ,o.a. als resultaat haddeu, vinciale. Staten van Friesla langrijke subsidie toestondei sussen in Friesche taal en I en geschiedenis op de lagere j wel buiten de gewone lesurtl genwóordige tijd met rij;n al verkeer belaagt in niet gerij zelfstandigheid van het Friesl taalmeer en meer wordt !r| als een dialect van het Neder geen niet geheel juist is, daai andere Nederlandsehc diatatei schilt, dat het een geheel eige een geheel eigen letterkund, echte Friezen verdedigen hui wel met hand en tand ©n schrap haar als litteraire taal en te ontwikkelen; zelfs u haar als leervak op de schol om heit behoud van de Fi wordt- evenwel niet altijd met eenheid gevoerd. Zooals elke weging bevat ook do Friese! velerlei strootningen. Ten o haar consequentie en doelstelli drieërlei straamingen pnder® wel ten eerste de taal litter zich ten doel stelt het behoiuil -r- 6 „Wie de dochter hebben wil da ouders het hof jnakea". zt spreekwoord. De jager kende deld© hiernaar. Ook thans' b: wa- 'hij de vooTkomendlileii zei waohfersvrouw had een der het oog yerlorem; spoedig baa weder bij. Had rij ha.ar man gen of te göven hij braohl Haar danste een vreemde he niet kende, vlak tagenoveT h meisje da zij vroagert niet liet duurde niet lang of d,e wie: en van waar zij waretn. ■lier en wist het beste va,t uilL hij bi-a-oht gebak en koek aan da suikerklontjes ongeteld in i! Gaar de t'heeleeiltjies ontlb'rpiakei bereidwillig stokjes uit de be het suikerbtiier om te roei Het feest liep ten .einde. POiogdei de ja,.gter het soboone terskind ten dans, op tg leiden,, ren keer ontving hij een wea daarbij haalde rij' te/jkein mal gen hoer ten dans af'. Het kw Igeir voor da. tzij hem steeds haaar .altijd met Johan danste

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4