f IN HET KRAAIENNEST 1 DINSDAG 12 DECEMBER 1933 GEMENGD NIEUWS SPORT enSPELH BOEK EN BLAD MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND LAATSTE BERICHTEN fJlÊÜWS ZSEÏi^fSCHE COURANT D» waanzinnige W-ereld. De( rubriek „Gemengd nieuws." omge- [ifiji'eld de meest po-ptuilaire in iedexia oorui- -int. staiat. piettagenittaaude dat oi mis schien juist daarom, nogal eens tfcfflt aan faroastisclie aanvallen van de zijde der utefiectneelen, die er bloVen «meianiein té staan. De Ehgelstiha schrijver ;en fi'losoiol fljesterton. die evenals zijn illandg-epioiot Shaw graag in do contra-mime is, be'hloiort echter tot. de warmste verdedigen' van dat journalistiek .gemengd veer.omdat riit «een andere zaak zooveel ïevienswijsheid, mensehenkennis en wereld-inzicht te put- t-ep is. Ook in deze paradoxale) uits-flraak zit «ngetwïjif'eld een kern van Waarheid, iWïji althans moeten veeil aan die woordtin vam Chesterton denken hij het aif|°Ta,ze® van dit niêuwstcrrein. Zoo ook Zondag toen een der ochtend bladen cndei' .Gemengd nieuws" een bie- lieht gal' over het onder EugeLscih man daat staande Middel2;andsdi«zee-eilanjd Cy prus. van den volgenden inhoud: Tengevolge van de reeds 2 jaar aan houdende droogte heerseht op Cyprus! een nijpend voedseltekort. In velo streken eten do boeren gras, wortelen -en hout om zi-c-h voor den hon gerdood t° vrijwaren. Eens vruchtbare velde® liggen, thans stoffig en droog onder den brandenden hemel. De planten zijn verdord. Da hoeren hebben gaen georganiseerde hulpverïee-ning, waartoe zij zich kunnen wenden. Op Cypirus bieistaam geen weeshuizen of instellingen v,a:n liefdadigheid'. Bijna, iedercr. ..vond worden, op, de we gen auto's en voetgangers doior gewa pende lieden overv,allen. De 'hoioMwiegleo worden thans bewaakt door patrouilles bereden politie en het detaahtemtat En- gefache troepen is uit Limassol gediri geerd om soortgelijken dienst 'ba ver richten op den weg van Larnada naar U'iaosia." Wij weten niet wat die extr.a-milii- tairö actie Engeland zal kosten, .maar wel weten wij, dat do honger,Sijdemdo be volking door die ziard wordt em cle Wijlt. Waarom toch kcio.pt Engeland voor het thans aan machts lütoefening bestede geld °|eie® schip met graanwaarvan er over al elders te voel isl e;n haeiflfc hiet wiel tot ML van Cyprus groote Blommen over voor „kruit ,en lood," waarv.an or in En geland zel-f' zioto-'n tekjprt is, dat yopr a,anma.ak van Ve-rsche Voorraad oorlogs- materiaal-do oortiogshiegroioting mat aelilt. millioen pond verhoogd moet worden? Waarom dcet men toch zooo gak, zul len de uitgev-aste bewoners, Van Cyprus vr-ajsje-n, die a,a,n kogels ,en sabelhouwer leel-em-aa.! geen behoefte hebben ma,ar wel hoor honger tot wanhoopsdaden gedreven worden. Wij weten er geen antwoord op", Wat is allemaal te verbij'sterend. Men kan er zieikier van zijn, dait in dien l'ovenglemciemde absurditeit aam de Engjelscho autoriteiten onder da pogen weird gebracht, zij, in navolging' Van hun m-eiaste roB-iega's, do handen zouden op-_ heffen om te bezweren dat het vraag-1' stuk moeilijker is dan men d'enlklt; cm ma -deze geijkte veroutsscbuldiginal Voort, .te ga,an. met niets do-e®, dat inderdaad' min der ingewikkeld is. UITKIJK. verlaging van de personeel© belasting' ■(verlaging van den aanslag voor huur waarde met een dorde deel) voor fcofffler hulzen. De rekening 1932 van het gasbediüjlF Werd voorlopig vastgesteld miet vloor don gewonen dienst een ontvang en uitgaat' ad f 80.000,49 (uitkoering van, de gemeen ten Wegens verlies f 1103,53) en voor den ïapitaaldienst een ontvang «nu uitgaat' ad ï'42.181. Do heeren Ovorbeekle) en Klole Werden tot leden van het B'.A. gekojzen:. II linkfuszaud. J.l. Maandag v ergader - del de Raad voltia&lig. in verband met de eireulaire, die is ontvang,en van de ar beidsorganisaties. licit verstrekking van toe slagen opi werklllooaenkae-uitkeeriinigEn. Na «nig© discussie, wa,ar,aa.n door Versdhlside- te 'heeren werd deelgenomen, wierd befte- 'eu om kindertic,eislag te geVen naiar be- lo-efte. in elk igevail' zo,o, dat de wlerkloo- zen niet minder zullen ontvangen dan uit 'ifl steunregeling met inbegrip van kofen- toeslag. Mede werd in principle baBftoten «mi met gyedikéuring varn den. minister san Kerstgave uit t,a reiken. Hoie en op wielke manier za. 1 nader worden besjproiklem, ook weder a,an de meest behoeftige gezinnen. Oa rondvraag Leverde vender niets! bij- souders cip'. Da,arna sluiting. Hanswcerl. Het Belgische sleeps-Chip ■■Octayia'', sehipipier VerbeaCk1, is Zater- hgmiddag te. Wem&lding© tegen een sl,uis- ®iiur gevaren en bekwam belangrijke •■diade- aan het Voorschip'. Het kjon echter reis voortzetten. T|0»n li-atf teir hoia-gite Vin Lillo was, wierd het aangevaren doior sen driemastschoener waardoor het z'ware hfckage bekWam' om1 te pompen, kon het 1 fuip niet boven water hojuden, z|0|0da.t tet zonk. De bemanning kon- gered wor tel. Zondagnamiddag arriveerde alhier tet sleepschip „Te-x-el" met zWare Jeikj- ïage vermoedelijk tengevolge Van het ij's. tempers zijn aan bófoid. Men zal trachten tt schip boven water tet h'oiuideja- 'Dé1 scheepvaart i® door da vorst j^gped als gestremd. Wiel is het kanaal "»r nog- geheel ij'svrijj, maair c;p het Hjolj- endsch Diep bevindt zich zóóveel dfijft :IB- dat de vaart van- en naar B^gge' ®eheel loomt stil tel liggen. d® Schelde begint Ojctó drijlfl-ïjla te Wen, dat los komt van de zandplpien!, likland-Batli. Aan B. «ai W. van deze gemeente werd door de Schippersvere niging Schuttevaer het volgend Versjoak Verzlonden iZEjn ondergeteekenden juist ingelicht, dan bestaat in ,uwe gem'eiente het plan, over te gaan tot uitdieping dioor wenkf. loo.Zen van den spuibloezeitt bijl ulwo ha ven en den uit te jgravien grond te lble|zdgen tot ophopging van he.t terrein tuskah'enl kpuibloczem en dijk. Naar ons Verder is' medegedeeld izlolu de rustige en veiligte liggin'gl in de haiven ten zeerste worden bevorderd dtopir Var- hoioging van het dijkje, dat dezla aan do Zuidzijde begrenst en beveiligt. Het schijht londergeteiekenden fe,e„ dat bedoelde havenverbetering zlou zïjh te v!ciJ- krijjgen door met den uit tei graven gu'oMd 'bedoeld "dijkje te verboiogen, dezlen als ondergrond 'benuttend. Mcit het doel da belangen der sch'adp,- vaart te verbinden aan die nwer gpm'ednl- te, brengen een em ander eerbiedig od der uwe welwillende aanndac-ht. Slavenisse. In de vergadering van In'ge,- landen van den Nieuwe Polder werd het besluit genomen, om den zeedijk r,ond den polder aanmerkelijk te verzwaren. Over een Lengte van pl.m. 700 met'er zal de berm opgehoogd en verbreed Worp den. Om het wegspoelen der klei te voorkomen, zal er een pppervlaikte Van 500 M2 met betonblokken belegd wprden. In het bestek is de bepaling op'genótoen, dat 80 pet. der werkkrachten uit deza gemeente gcrecrutepi'd mbe.t Woirdieu. Tot bestiiijding der kosten zal' een geldleening gesloten worden. Er tapet zieeir veeil grond werk worden verricht. D|e besluiten dei* Ingelanden zfijh reeds do,or G,ed. State® goedgekeurd. Het werk zal Viiij'da.g 29 dez'er worden .aanbesteed. Weicr een nieuwe milnrveerbaot. Zaterdagmiddag werd een oïïleieele proeftocht gehouden met d« nieuwe mo|- torveerb0|ot Prins Willem! I van den Pno|- vineialen stoomfcpotdienst. Deze bóo,t is bestetad als reeervebionit voor de lijnen VlissingenBreskcins, Tteiv neuizenHoedefcenskerke en die op, de Opsterschelde. O.a. maakten den tocht mede de Min. van Waterstaat, Ir. Kialff, de directe,uir,-generaal' van Waterstaat, dr. Ir. Kingers, de Commissaris der Konin gin, de leden van Ge.d. Staten met de® griffier en verschillende, andere autori teiten. Men voer van Vlissingon naar Tterr nepizen en van daar aiaar Hoedckemsikerkfe, waarna weer naar Vlissingen is terug' gevaren. Aan tafel heeft de. Minister van W,ai- terterstaat mede,gedeeld, dat de heer A. J. van Luljk', hoofdciommies ter Provinciale Griffie, speciaal belast met de stootobioioh diensten benoemd is tot Bidder in de Orde van Oranjei-Nassau als blijk van waardeering voor hetgeen hïji in het bej lang van de Provinciale stoiom'boiotdicnsK ten heeft gedaan. Winter in Zecuw.sclrVlaanderen. Tengevolge van de strenge vorst is het kanaal van de Axelsche Sassing naar Sluiskil geheel met ijk bedekt. D'e be!urt|- .sehipipers hebben de diensten moeten stil leggen. Ook aan- en vervoer van vlap)1 over water uit deze streek is tengelvólgel van den ïjkgang oplgeheven. Het kanaaltje van Axel naar Hjulst' is dichtgevroren. j j I j Branden, Door onhiekende oorzaak is Zater- daga,vond -brand uitgebroken in een voor eenige jaren nieuw gebouwde woning en winkelhuis van den manufacturier J. van Wanrooy, gelegen aan de Oude Haaks- bergerweg te Goor. De brand, welke vermoedelijk in een winkel was ont staan, vond in den aanwezigen winkel voorraad gretig voedsel, zoodat in een minimum van tij-dj het geheels pand in lichtelaaie stond'. De bewoners werden door buren gewaarschuwd en pioestein in allerijl vluchten. H uis en inboedel gingen yerlopen. .Ver zekering dekt de schade. Zaterdagavond om tien pur is •een hevige brand uitgebroken jn dc boierderij van de familie van Haren in do Korte Voortsche straat te Öss. De bewoners, die zich reeds ter ruste had den begeven, werden door voorbijgan gers gewaarschuwd, dat het pand in de lichte laaie stond. Zij moesten in nacht gewaad het brandend huis verlaten. De brandweer, die spoedig ter plaat se was, kon wegens gebrek aan blusch- water niets uitrichten en moest lijdelijk toezien, dat het perceel tot den grond afbrandde. Men slaagde er niet ineer in den in boedel te redden. Een aantal kippen kwam in de vlammen om. Ook eenige vrachtauto's werden door het vuur ver nield. De oorzaak van den brand is oa bekend. Verzekering dekt de schade De Radheid van den weg. Zaterdagmiddag is tengevolge van de gladheid van den weg het 7-jarige doch tertje van den heer C. Jansen, dat op 'den Berghemschen weg te Oss aan het spplen was uitgegleden. Het 'kind raakte onder een passeerenden vrachtauto. Pc chauffeur trachtte door krachtig jte rem men een aanrijding te vermijden Tenge volge daarvan slipte de auto en sloeg over den kop. Iiet kind kwam ondet «dan auto terecht. Met ernstige inwen- idigiö kneuzingen en twee gebroken bee nen werd het meisje opgenomen Per aut-o werd het kind in ernstigen toestand naar het St Anna Ziekenhuis vervoerd, \waar 'Ket spoedig na aankomst aan de gevolgen van 'het? opgeloopen letsel is ■overleden De bestuurder van de auto had geen letsel bekomten Gccd-midswinkfl te Breda geplundtrd. Gisternadhifc habibem dieven ingiebroken' in een gtond- «n züverwimkelï a,am den Gin- mekenwegi te Breda,. Da indringer® htlblfclaa zich toetgjang versidbiaiflt doior een: keldeir- roesteir. da,t nielk va'slti w blewestigld, op te' lichten, zpodiait hleltl blinnenkomen pielt al te veiejl' moeilijklheden opleyleTde. Hoewel de bewtonera zidh in hiet huk heivonden, hie'blben zij v,an den 'diefstal hoegeraaiamd niets bemerkt. Eerstj des mor- gens hij het ojplenen v,an de zaïajr wierd c|nlt- dekt. wat er was igieibteurd. Medegtenomen bleken 132 hloilloige®, mleit uittretostj'l'ti 2^5 gtauden rimgien, wiaarvaia 60 bandringien me,t momclgraim oil Zegpl. De politie, dia direwt was gewaiarskihmlwld en bereids een oraderzlciek instelde, ttlaoh. vo|ï- komfen in het duister. Onhfagrijipelijlk' vend men het ook daiar, dait eten zaak! mek dier- velijke wiaardeiartikellen zóó giemaiklk!eliik was binnen te drimglen. Nolaris gearresieicrd. D|ei notaris te O,oltgensplaatl is in arrest gesteld door den officier van justitie t'e Rotterdalm, verdacht van fraude Op •'1 December was genoemde notaris naar Rotterdam vertrokken om den pfficier van justitie van zijn fraude in kennis te gtellen Onmiddellijk daarna is de arrestatie geschied. Een en finder is thans bekend geworden, omdat de no taris bij zijn vertrek had gezegd, dat hij voor enkele 'dagen op rais molest. Vrijdag' is da -ustitie te Ooltgensplaat geweest om pen huize van den notaris iaën onlderzo,ek in te stellen. Omtrent den aard en den omvang van de verduiste ring is nog niets bekend, doch van Be trouwbare zijde vernamen wij, dat het verduisterde.Ibedrag zeer aanzienlijk.moet ïijnl i Het was bekend, dat doo;r het nota riaat veie zaken werden afgedaandie yien andere inotaris niet Wenschte at te doen. Aanrijding: in Se«itcrWerg. Eergister,avond .cmstneieks half-12 giingi met 'n 100-K.M.-vaart een auto uit de ridhtina Utrecht, maar Amerkfocnt. Bij d'an Protestamtiembbud te Soeslfcerbery lie pen twee meisjeisi opi straat; één der meisjes (de 26-,jari&je mej. C. D.l werd door de a,ut» aangereden en op tdaigl gteu dotid. De wagen had waarschijnlijk eein verkeerd nummer. Het lijk werd door eien .conriergfe van den Protestamtemibieind na,a.r het „Zieken huis Lidhbenblerg'" te Amersfoort over- ofebracht. De gemeente- en rijkspolitie zoeken den 'Cinbe'klewliEin ia,utomio,bilis|t. Hevige brand tie Garinihem. Zaterdagavond omisitraeiks 10 u,ur omt- slond doior 'OUbekemdie, .oorzaak' brand in het meutielmaglazijn van d'hr J. van der Lingien, ia,au de Oudie Lombiard'straait te Gorincheta. Dc,or de groot,ei droogto en hielt lieht-brandbare maltpijaall' stonid het pand in korten tijd in lichtelaaie,. Do brandweer, die met motor- en stoomspuit het vuur krachtig aanpakte ,ea met zes slangen werkte, wist het lamg-niiet-denk- r beeldige gevaar voer d,e omliiigtgianide pan den te vooirkomein, doch klom pist verhin- dereu dia.t heit meubjelma,g,a,zij,n Heihecl' uit brandde. Om kwart voor twaalf Was me® het vuuir meester. Delze brand heeft echter noig elen slaclit- offer geëisc'ht en wel die 21-jia,riigia A. da Wa,a,l inwonend ju het airmemihuisL die behulpzaam was met heit spuiten en daar bij door de ijlsvorming vam een afdak v'au 6" meter is! gevallen. Met een z'ware her senschudding werd' dia man opgenoanien em naar het ziekenhuis vervoerd. ,w,a,ar hij' deis nia,dht Som: halil- twee is overiieden. Siuclilklflaars a,an het werkl Zondagmorgen ctalstreeks tien u,ur bie- naterkten te Eindhoven .fw|ee oonitroleurs van de Orisis Zuivel-Ceutralle oen hun: bekende smokkelauto. De oomtrodeiars be- gonman de smoktóelaiuto te aclht,eirvoög,eii. Miet eein snelheid van 80 K.M. ging 'bat in, da richting Aeht. Op den overweg wer den juist de öpootrhoomen ueorgelaten'. De smokkelauto, wist nog onder de eerste door te giippien, d© tweiede. ©ohithr was neergelaten, ziocdait die auto. delze boom stuk reicd. Hierdoor gfera,aik!te d,e, be,Stu|u:r- dieir van de smokkelauto zeklere J. Söhat'er uit Nunie®, de ma.chit oveir zijn stluiur kwijt miat het gevolg dat de auto1 .tegen 'hielt huis van den be®r Van Buiul tie Adhit reed, waarvan da Voorgeviel eenigsains be- S|eh,a,digid weird. Da controleurs waren intussoheni na- deirbij gekomen en raamien de; autoi die ernstig lueschadigd was, benevens1 618 Kg|.. Belgisclre ma-pgarina in besffiag. Dia smokkielaa.rs is een voior'Joflpiig ver- DjcmleMjfk mngieiiclk' bijl 't schaatsenrijden. Bijl het schaatsenrijden oipi de Honger' veensche Vaart bijl Die, Wlijjk (Dr.) is -gia-i termiddag de 22i-jarige gehuwde arbeider Hebeis uit Stuifzand, gemeente Buinen gevallen. Hij; bleef' bewusteloos liggen. Een geneesheer, welke- spoie,di^ ter plaatse was, kon slechts den dopd constateeren. IJcidr 'het ij's gezakt en verdronken. Gistermiddag zijn opi de rivier de Vecht tusschen Ommen en Dlalfsen tlijldeims' het sdhaatsenrijlden mevrauw. Prankena en haar zoon dopr het ijls gezakt. Die dam© slaagde er in zich' te redden, doah del on geveer twintigjarige zton is puder het ij's geschoten en verdronken. Zijju lijk is nog niet gevonden. Daar een auto .overreden en gedood. Gisteravond is de 67,-jarige petroleum- venter H. Smit opi den Erieschen straati- weg blij Groningen doiop e,en ,pierso|neuauto van den heer S. Dl. te Adua,rd, overreden en onmiddellijk gedopd. I i Ilroodgcivalicr, Zondagmorgen ging de 70-jari|gte J. da Jong in Dien Ho|Orn bij Delft, hopi ha len. Met een ladder klom hij! in den! hopi-' berg. Door tot nu toe onophelderdei oor- z'aajk is de man tijdens ziij® wierklzajaknhe-" den van den ladder gevallen. Die annmi was vrijwel onmiddellijk dopd. Deer vallende sternen gedooid. Te Bellingw.olde is de 19-jarige ziopn van den sluiswachter J. Blaau'W gistex- middag tijdens slooipingswerkziaamheden door vallende steen-en getijpïïen e® Oip slag gedood. Die no .dlettige brand in Den Hang. Onder groote belangsteillingi zijn Zora- dajg op de Israëlitische begraaflpta-at® to "Wassenaar ter aarde besteld de vieï elaiehtoi'fers van den brand, die Do®- deirdiajs j.l. gewoed heeft in peroeieiï Daten- delsstnaiat 26 in Den Haag. Olppeirrabijn Ma,arsen gaf' diaa.r'bSj uiting aian de diepe verslagenheid weBka zich bij da Jooidteche gemeenselhajp heeft mtesttór g,ama,a.kt bïi ^ïiet vernemen via® die z-ware r.aMïD'. Hoewel süjréker de sfJachtofflars nielfc persoonlijk beeft uoiklmd. voelldle iii' behoefte, hier namens heit ressort Den H,aa|g de gevo-elens van medlefijden em m'Bdeteven te Verttolllkeu. Daarnia sprak rabbijn Van G'eider -dia in herinnering 'bracht da deelneming van dief koningin met deize ontzeilt,einde ramp- waarbij zoo kostelijke levens, zïjh heen gegaan. Spreker ujtte de hoolpi, dat de achtergebleven weduwe- Löwie dc- ziw'a- i:9 kóten m-at de noadige kra.clrt, zoiu torsten en den cn-tzetitonden slag z-ou we ten te draigen. Nadat o.m. n.og dé) -heer LevisSou na mens do Isna.ëlitisebei .kerk'etdj'ke geiinlElein- t.0 woorden v,a,n d-eelnemin;g 'had gespro- ken. werd-en -de slachtoffers grafwaarts- gedragen. "Del familie -Löwiei .was ülaatelt uiti Duits-ehland naoeltein vliuidhltten. Straatra.aver nc.ergcsriiaten. Da str-aia,t.roover Malteir, -die te Obleri'- masBien bij -een overval -oip- een ojettd- tr.ansporb e,eu S.A.-man heeft ueergtedoho- tem -e-n .te, H.amm drie politiiefbaainbifeitt lewemsgeVaariij-k heeft gewond, is ma. eten: levendig' vuurgelv-eCht tussdhien hem ein dlel politi-e. doiodlgesdhoten. Da roever bevond zidh in een woming in de voorstad .Obier-Eirmg nabij Dart- mnnd. Zaterdagochtend werd het hui-s door een -gropte- politi-emaeliit omlsinjgöïd em werd Malter naar buiten geHokt. Toem hij op Stra.a-t hemerkte, dait Mji eimsin- gleld was riep 'hij: „Handein Iw-qg!" em loste! onmidd-eflijk vel© sdhoten uit -twee revolvers. Malter werd n-eefi'geSchlcitlem. 2 politiebeiambt-ein werden gewcmld em molas- tem naar het ziekenhuis- worden overge bracht. Op Malter vond men drie re volvers en een groot© hp-elvtelellhieid muuitia. Stoomschip «p a» in brinnd. He-t radio-station Maxsieilila h-ee'flt Z.on- daigmorgen e-en S.O.S.-sigtaaail mplsievaniglein v,a,n 'hel Zweedsche stoomsohip- „Hundres" da,t 10 mijl tem zuiden vam Borqu(3inclI- leislsie in brand gleraiakt was. Drie andere stoamsichiepie® ,die in de nabijheid waren, verleemde-n hulp-, dloeh het b'leek hiet mo-gleffiijk' heti vuur te bluslsehee. Da bemanning verliet daaro-p de „Huu- dires" en lieit het schip a,a® zijn Hot, over. Prinselijke viuihfclingcn uit Oostrnriijk'. De' prins e® .prinses Wiernhardt vom Saksen M-eininge® zijn van het slot Pitizie!- sfceititen bij Klagenfurtih' naar Kalle ge- vluoht. Prins Wernhardt wag wegens! mat, socialistisriïa -'bedrijvigheid VeroordieeBd tot ee.n arrest van 6 weken, we'lk'e hij- ble'elft mihgazieten. Daler zoiu hij' naiar eem oom- aemtratiekamp- hei Woltersidorf wordie® overgebraclh't, doicih hij m'ocht oaffcat be waking zijn .arrest op- zijn k|aislteiel doior- brengen. O.p verzoek v,a.n heit Duitsch© geaaait- soha,p werd 'hem uitstel verlieenid tei netgle- ling va® een p-arti-eulliere aanigelegemhleid. Da leider der politi-e te Klagenflur-tlhi on dier wiens leiding het slot werd! Welwlaiakt» is ontslagein. Ernstig vliegtuigongeluk bij Hamburg. Naar Wolf'f ineldt is het verk'eersvlfeg- tuigi D 1403 van de® vaste® diemjSt Berlijn Hamburg gistermiddag bij de landing te FuhlslütteJ, het vliegveld vlam Hamburg, door plotseling slecht zdclkt t'agen -een hindernis opigevl-oge® en Veromgellluldt. Da.arblj Zijn Grutzibiac-h. de- vlieger, em drie! -passagiers oipl slag gadciod. de zes overige; inzittenden, gewond, vam wie er twee in ih'e-t zieklenhuis zij'n oVerledlemj. Staatsraad "Wagemann, de president vam heit „Bechserfchofgericbtt" fo Clelffe. len heb Amerikaansdhe -eidhtpiaar Bafbler waa'en op* slag dood, de marconist Wie® em de pias* aagier Schnarremberger overlieden im htet zieik-enliuid. B.-K. Z.V.B. O-lfieieesle m-ededeeCingie® vam 12 Dies. '33. Wedstrijdipirogramima voor Zondag 17 Dec. In verband miet die weersgestel'dlhleid en da toestand waarin verschül-eind© terreinen momenteel vefkleicren. zufle® niatdlere- hïjzicm- deirheden omtreint bovenvermel-d, im hiet nummer va® a..-s. Do®derdia,g worden be klemd -gemaakt. D'e Sfeer. Gomp.-leider B.-K. Z.V-.B. D. EVHRAARD. K. N. V. B. NederlandOostenrijk 01. In een wed-strijid- teigen -die heelt» spelers van, het EluropeeBclhe öomtinieinfc ©en gewijzigde eiditie v-an het Wiumdlertleam, heleftt het Nederlamdsch elftial Zondiatg m'elt 10 verloren; een uit&llalg die zser eervol is vo-or het Nederlamdschfe vtaet- blal ©n die des te sterker ui-tklomt als mem weet. dat dit, -elftal1 in Glaslgpw tegem die Schotten met 22 gelijk speeldle. em va® Arse-nal, kiampioein van Engielam-d met 42' verloor. Tegenover het uitst-ebemd gesiohioioldie Oosteurijksch-e spel, dat gebaseerd is o:p oombinati© en zeldz'aam technisch© vaap- dighaid. heeft ons elftal eem ape® Wed strijd gespeeld, vol met verrassend© p)ar- apectieven, dat wel is waar niöt zoo kunstig1 was va® ophouw em sti«uidbutulr« ma,a.r dat herhaaldelijk dan tegemstamdier voor de mo-eilijksta proMeanem plaatsltie. Tegenover het technisch mle-er vol maakts spel der Oo-sltemrij'ksehe profs stiel dein de onzen een .op- -geestdrift ie® brio gefundeerde wedstrijd, zoodiat die toe schouwers herhaaldelijk o,p htet veld da fmaiste oomfliotem zagem -om-tist-aa® tus- sche-n wetensdhapiptelijk eu academisch ge vormd spel em, sen sipeltyiple. dat meer opportunistisch maar diaarcim niat inimder a,amtrekk©lijk' -was. Ondanks de physieikla meerdlerh-eid gevolg via® eem. Volmaakt doorgevoerde training der gasten, em hun giootere vaairdiah-e-id met den bail, tablb'e® aa tat sleiohts lot. ee® matig© -overwinning Iru®- nen breuge®: het ©sinige dioielpiuut kwam. vlak na de- rust -uit ©ern miSweiisliamd tuls- echau doelmam em verdedigers. Bi-cam was cte maker van dit doelpunt,. Het st-adio® was! hïjma, gehes-l beziet.. Zak-agcndii. Do Zak-agenda van de Rotierd.a®ischc DLoyd, agentschap) H-endrikse en Go's Bank te Goes, mochten wijl ojolk dit jaar "weer ontvangen. Die uitvoering is wee-r oven luxueus' als de inhoud practisch is. IGOES, 12 De». 19-33. Op die graan» m-afktt van heide®, wage-nsi geringe- n-a®voier geien note-erinlg. GOES, 12 De-oemhe-r 1933. Bote-r: -per Kg. f'1,55, pier halve Kg.. f ,771/a» -aan part f 0.871/2. flab-r.boterf f 0,90. af'w. -boter f 0.60 p-er pond. Boter va® handelaren: le soort f'0,75, 2® 90-0-rt I' 0,60 per pond. Eierenpier 100 stuks f 4,90, per 25 st. f l,22i/o, aan plart. per' st.uk' 6 oenit; e-endeieren f 4, pöe-lj-e-ieiieiren f 3 [pi. 100 ft» GOES,, 12 D-ee. Eierveiling „V. P. Z."' Aanv. 8690 eieren, prïjls f5,20 p. 100 st. Vi-ilingsvcrecn. Znid-Bcvciand le Goes. Groentemveiling v-a® 11 Deeember 1933. Spruiten f 1216, Koolrapen f'2.70, Witlof 1 1825. T.oimatem f 14 -afle-s per 100 Kg.Bloemkool' f' 18, id-em 2ei eoo-rt -f' 3. Boode kool fl.506.20, Groene Sa- voyekoclf 0.704.70, Bp-er-ekóol f' 1.80, Andijvie- I' 1.70, Kn-ol S-etlde-raj1 .f' 0.90 3.20 -per. 100 stuks; H-azie® 'f' 1.202.25. pelr stuk. MIDD-EDBUBG, 11 Dec. Olp de veiling deden: -aplpels: goudreiuette 617 cesnk. zur-a hel'llelflcur 48, court pen-du 6-8, fraueois borgea 78, reine-, d'ar 26, armga-ard 410, campagne zoet 612, sterapipel 1119, Ciemoenaptpiel 68, pre sent van Eug-elamd 12, tom-ate® 10, Hod'- 1-andsch zoet 34, groninger zoet 6-13 no-oda riblbin-g .58 cent ,-alClss per Kg.; Peren: Gieser Wildeman 1113 Oemt, ber ge,mot 34, kleipeer 47, riefpeier 10. Cömte.ss-e de. paris 15, pondspoer 67, winter-lauw-tj-es 56 oemt, aöles per Kg. ROTTEiKlDAM, 11 Daoember. Veemarkt. Aanvoervetter ruuderem 444; vette kalvaren 259, -söhap©® em lam meren 1199; varkens 1136. Prijzem p-er Kg.: veibte koieien 5660, 4852. 3440; vete ossan 5,256, 40 48. 3438, veite balveren 8090 70 75, 5055; varbeinsi.(Levend gewicht) 38. 36 33, ^-export varkens 32, 30. schaipte®. 36. 32. 28. lammeren 38, 32, 28, schapen per stuk f'15, f 11, f7. Granen em zad-em gaem n-oteiering. La ulata mais f 107 per Hiaat. "Vlas: 2000 Kg. blauw f'0,450,60, 3100 Kgi, Hol®, -geel 10,450.55, 700 Kg. Dauw roo-t f 0,350,45. Geringe aanvoer, onvenamdexd-e, hamd-el. AairdaflpieienBri-e&cih© eigemhedmiers f 3 3,20 Zaerarwsohei ;eig®®ih. 12,80—3, ZeeuwsChe hio-nte te® blauw© 13,50— 3,75. W-eistl. ïxMnd-e zamd 5 at. per Kg. Aanvoe-r zeer wei-uiig, hamdel heel' kalm. GO-EIS. GeborenMaria S-uzanma, d. v. Pietier de Bruijne en Johanna Suizaiuna Wiske-rfce; Hieinny, z. v. Nico-Las EalfiuiS -em Kaatje J-akomina van W-eele, te Wle- mieldinge; PiieteraieHa;, -d. v. Joha,nmeB W'eez-epciel en Anna. Maria Oolltetfcta T'here- siai de Koning; Dingemis Wflllleim, z. v. J-am Pieter van Wiel en Wfflllemim-a Bare- man; Pieternella Eliz'abeth, d. v. Bastiaaml vam Zweden e-n Begina Sam-pio®. MIDDEDBURG. Bevalten: A. B. Job- sex geb. Desson, z. O-verledenE-. P-aiujliuisse, 86 j., -gpih. miet E. Verhoeff; O. J. Liebert, 81 j., we'd, va® J. J. H. Doarembbs. RILDANDi-BATH. Gehore®Jakloiba Dena., d. v. Christian® Wisse en Jann-e-tj© Overbeeke; Plonia Janna, d. v. Will-em Le-endert Dronkcirs ©n Neeltj© Egt. Overleden: te Breda, Jannetje Geense, 56 j., echtgenoote va® Anthonie Boutlerse; te Bergen oip- Zoom, Willem Joha®nies Mar rinus iDronbeirs, 60 j. GOES. De coM'eeife v-cor het Orisis- comité h-raeht deze week! 158,81 opi Toe® hedenmiddag 12 uur d-e jongens school op de® W-eStsingle® uit was, bleven velen der schollieren <etp het ij-s spélen, 'n De-el van hen maakte eem gCijbaamtje, dait als -eindpiumt een.bijt had. De gevofllgani hl-even natumrCïj'k! tnierti. uit em, im een mini mum van tijd sdhotiem er twe© van da jonge-n-s over d© sChotsjes het wake-r j®. Gelukkig w-aireiL 2?© er even vjl/uig' Uiiifc als zei er ia waren, creraaik't.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3