c G-"","»— PUROL esprongen handen DINSDAG 12 DECEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT UiT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES f IN HET KRAAI die concurrenten gebruiken, zouden jvoi; dien gehandhaafd; 3. dat het publiek de cadeaux wel be.- taalt, doch da*, het zulks evenzeer daet miet de kosten, voor andere reclame ge maakt. Daarbij is er pp gewezen, dat bij het cadeaustelsel het publiek zjeïf ten minste nog een groot deel van de vopt reclame bestoede gelden in den vorm van geschenken terugkrijgt en dat voor dien verkooper deze uitgave voor reclame parallel loopt met den omzet; 4. dat .de kwaliteit zoowel v~tn de levie« ringen zelf als van de cadeaux, die die daarbij werden verstrekt, pvcr het algesneen zeer behoorlijk is 5. dat er zeer groote orders voor z.g cadeau.x in Nederland worden geplaatst en dat er tal van Nederlandsche fabrie ken zijn, die deze orders onder de hui dige omstandigheden niet kunnen mis sen. De Raad stelt voorop, dat het cadeau stelsel geen ideaal systeem kan worden genoemd en dat liet tot minder wtn- sclielijke toestanden kan leiden en in vroeger jaren ook wel heeft geleid. In dien het stelsel in Nederland nog niet zou zijn toegepast, ware er wellicht aan. leiding die toepassing niet mogelijk te maken. Men heeft hier evenwel te doen met een systeem, dat in vele kringen hier te lande sinds jaren is ingevoerd en op sommige plaatsen diep wortel heeft gieschoten. Er zijn belangrijke pndemej- mingen op opgebouwd en daardoor zijn verhoudingen ontstaan, die niet zondci groote. schade ongedaan kunnen 'worden gelmaakt. Hoewel dus niet wordt -ontkend, dat er fouten aan het stelsel kleven, wil het den Raad toch voorkomen, dat de be zwaren ervan worden overschat en de goede zijden teveel worden verwaar loosd' Ernstige misbruiken zijn bij 's Raads onderzoek niet vastgesteld. Dn mogelijk, heid -blijft echter bestaan, dat zich in bepaalde gevallen misstanden zouden kunnen ontwikkelen, die tot wettelijk ingrijpen nopen. Het is da vraag, of het noodig is., daarvoor een algemeen regeling in het leven te roepen. Do Raad meent, dat het bedrijfsleven zeeveel mogelijk vrijheid moet worden gelaten, om naar eigen inzicht reclame te maken. In dit geval voelt de R,aad hiervoor te meer, omdat niet van te voren is te voorzien, waartoe een alge- m-eene regeling van het cadeaustelsel zal leiden. De Raad heeft sterk den indruk, dat ook op dit gebied als 'op zoo menig ander, de eene maatregel den andere zal uitlokken. Een andere overweging, waarom pen algemeene regeling van het cadeaustel sel wordt ontraden, is, dat de tüteqn- lo-op-ende dndustrieele belangen, die pr bij zijn betrokken, onmogelijk op de zelfde wijze kunnen worden behandeld. Vei'insfroasttiiBS'tajid landlUbnweis. In de Tweede Kamerzitting van 30 November jieeft minister Verschuil r rpeds verschillende mededeelingen gel- daan omtrent den vermogenstoestand der landbouwers op 1 Mei 1932 en opi 1 Mei 1933, welke gegevens waren ont leend aan het rapport van het Land- fa ou w- Crisis-U ureau Wij werden in de gelegenheid gesteld «dit rapport in te zien en wij vermelden daarvan nog het volgende De gegevens betreffen den vermogens toestand van 3748 landbouwbedrijven, waarvan ruim 60 pet. ligt in de provin cies Friesland, Zuid-Holland en Noord- Brabant, terwijl de rest is vfcideeld over de óverige 8 provincies. De schuldenlast bleek in de provincies Groningen, Friesland, Utrecht, Noord- Holland, Zuid.Holland en Zeeland tus- schen 50 en 60 pet. te liggen, m.a w. in deze provincies bedragen de passiva der landbouwers meer dan de helft va,n de aanwezige activa. In de aind-ire pro Vinci-es liggen deze p«ioe;ntages lager dan 40 procent. In het zeekleigebied (akkerbouw en gemengd bedrijf) is de schuldenlast "het grootst (59 pet.), terwijl de zandgron den het laagste percentage aanwijzen 22 pet.) In de andere drie gebieden zijn deze percentages op 1 Mei 1933 redp. 43, 43 en 49 pet. Tevens blijkt, dat, 'behalve in Limburg', de schuldenlast in het jaar 1 Mei 19321 Mei 1933 is gestegen. Voor Limburg is het p-erceu tag® gelijk gekleven. Het zwaaist U de schuldenlast der halve in de zeekleigebieden; daarna vol gen de weid-esti-eken, Je rivier klcige bicden en ten slotte de zandgronden. Voorts blijkt, dat de pachters in het algemeen zwaarder zijn belast dan de eigenaren. Deze conclusie geldt evenwel niet voor alle provincies en groepen van gebieden; zoo zijn Dijv. de eigena ren zwaarder belast dan de pachters in de provincies Groningen, Overijsel, Gelderland en in het rivierkleigebied In dezelfde richting wijzen nog de cijfers van Drenthe en Limburg, of schoon hier de verschillen minder groot zijn In Zuid-Holland zijn de percen tages voor de eigenaren |e« paenters vrijwel gelijk. Dc activa der eigenaren zijn in heit jaar 1 M-ei 19321 Mei 1933 sterker gedaald dan die der pachters; de pas siva zijn voor beide groepen vrijwel gelijk gebleven. Geconcludeerd mag 'worden, dat de stijging van den schul denlast wordt veroorzaakt dooi" cle daling van de activa. Het' gemiddoiclj zuiver vermogen van de eigenaren en de pachters is in genoemd jaar be langrijk gedaald. In het zeeiclei-gebied komt naar verhouding een groo-ter aan tal bedrijven in de groepen rnet den zwaarsten hypothecairen schuldenlast: voor; daarna volgen de weidestreken, terwijl van de bedrijven in het zand gebied relatief weinig in de groepen met hooge percentages voorkomen. Van de resultaten van het onderzoek geeft het rapport de volgende samen vatting 1. Die door de boekhoudbureau der landbobnw.organisaties verstrekte gege,- wens zijn goed bruikbaar gebleken voor het onderzoek naar den vermogenstoe stand en do hypothecaire schulden djer lan-dlbouwers. 2. De resultaten wijzen steeds in de richting", -dat do landbouwbedrijven op de zeeklei zwaarder zijn belast dan in de andere gebieden. De bedrijven OP de gronden vertonnen een gunstig fa-eeld, terwijl de schuldenlast van de bedrijven in de weidestrekon en in rivierkleigebjo den ligt tusschcn dien van dc zeeklei en van de zandgronden. Van dc eigenlijke veenkoloniën zijn geen gegevens ver, kregen. 3e. De schuldenlast van de eigenaren en de pachters loopt vrij ver uiteen in de verschillende gebieden. Over hei ge heel genomen zijn -de pachters zwaarder belast dan de eigenaren. Deze conclusie geldt overigens niet voor alle provin cies en alle groepen van gebieden 4e De in de cijfers tot uiting ko mende stijging van den schuldenlast in lileft jaar 1 Mei 19321 Mei 1933. wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de da ling' van da activa. De passiva zijn .vrij wel gelijk gebleven. 5e. Het gemiddelde zuiver vermogen vair de eigenaren en van de pachters is in het jaar 1 Mei 19321 Mei 1933 belangrijk gedaald. Het verschil lus- sch'on het gemiddeld zuiver vermogen in de verschillende groepen van landbouw gebieden is betrekkelijk gering gebleken te zijn. 6e. De resultaten van de berekeningen van den hypothecairen schuldenlast Wij- zi<i geheel in dezelfde richting als dc cijfers van den totalen schuldenlast. Daa.r dé resultaten, welke in de ver schillende berekeningen tot uiting ko men, steeds in dezelfde richting wijzen schijnt de conclusie gewettigd, dat de verkregen cijfers een bruikbaar beeld van den werkelijken toestand geven,. Geheel nauwkeurig kan dit beeld uiter aard niet zijn, daar de gecontroleerde' bedrijven in oppervlakte -en v-erdeeling van den bestaarden toestand afwijken. A,an hiet rapport zfijn een aantal kaar ten en grafiek-en toegevoegd. Het einde van den Band van Minder^ Jlarintepiarsnicel? Het bestuur van den Bond van minder Marinepersoneel in Dén He-lder, is opge roepen -om Vrijdag 15 dezë-r bei verschiji- n-en ter raad-kamer van de rechtbank' te Alkmaar, teneinde ba worden gebopd qp een door den officier vn justitie bijl deze rechtbank ingediende vordering, strekken de dat deze rechtbank den Bo-nd wegens afwijking van zlij-n goedgekeurde: statuten, zal vervallen verklaren van zijln rechts-- plersoicnlijiklieid en rachtcloennde- bijl voor raad, niettegennstaande- honger beroep of voorziening in cassatie, hem da bevoegd heid tot het plegen van burgerlijke han delingen Zal ontzeggen dn) een curator zal benoemen ingevolge de wet. D|e Piostjager wordt pechvogel. Zaterdagmorgen te 4 uur 15 heeft d(e Postjager de reis tiaar I-ndië aan vaard. Bij bet vertrek Waren legen;- woprdig de- Minister van Binnanlaindsoha Zaken mr. de Wilde, d-e directieur-geine- raal der P.T.T., Ir. Damme, w-eth-ou- xler Abrahams, do directie cler Pandiar- fabri-eken en vela andere putoriteitien. Die heer Bronsing opqnde de rij dei" .-sprekers en sprak -d-e (b-amainlnin-g namien-s 'hoe comité toe. Daarna tvo-er-dle o-.a. Mi nister de Wilde het .woord. Hef vertrek had -oen .vlot verloop. De Postjager vervoert 51.000 stuks brieven -en briefkaarten, m-et -een gewicht van 271 Kg. G-eyssendorfer en Asjes zijn da bestuurders. Helaas is de r-eis niet voorspoedig verkropen. Op weg van Brin-disi naar Athene is icen motor vast- -g-eloopen; het vliegtuig is daarop op twiee motoren naar Italië teruggavlbgen -en -op het militair Vliegveld Grottaglia geland. De piloten: onderzo-eken, pi de schad-c van dien aard is, dat de vluc'ht na reparatie kan worden voortgezet. Van -een reis in (drie dag-en komt nu natuurlijk ini-ets. Nog vernemen we, -dat de oorzaak van den tegcinslag gelegien is in het feit, (diajt,, t-o-en men zich {boven Korf-oe bevond do -oliedruk van den Jm-o-tor bleek weg te In-open. Do piloten zijn -daarop met winld)in don rug teruggekeerd naar. Italië e.n hebben geseind, wat pr gedaan moest 'worden. Bij inspectie bleek d-e richtei /miolor onbruikbaar. Het comité zal nu ten spoedigste vergaderen] om o»er de te nemen maatregelen te beraadslagen. Jk Inzake het opio-nthpu-d van de Postjager deelt men nader m-ede, dat men z-ich tele grafisch met de fabriek in Amerika heeft in verbinding gesteld, om' te> inf-ormeercin of, en zcy> ja wanneer, ilo benoiodigde- on derdeden .uit voorraad leverbaar zijn. Ge hoopt wordt, dat ze- nog zullen 'kunne® worden verzonden ni-et d-s Italiaansche boot Rex, die 15' dezer van N-ew Yiorjlf vertrekt. Moelit dit gelukken, dan zouden del ond-erdeelen -ongeveer den 20e® op do plaats van bestemming kunne® zij®. Ga.a.t dit .alles, zoaals men hoppit, dan zou, het dus niet uitgesloten zijn, dat d-e- Post jager toch u-ag met Kerstmis -of' Ni-euw- liaar einddoel zal hebben bereikt. Zénalsl -gezegd, staat echter nogi niets- met zeker heid vast. Gisteravond had- men nég ge-en telegrafisch -antwoord zooals is ver zocht ontvangen. Rijkscommissie weikivcrruiming. Dezer dagen vengadjerdlö de Rijkscom missie! Werkverruiming onder pnesidiultn van haar voorzitter, -dan heer Ch. I. J. M. Weiter. te 's-Gravenhage. Medegedeeld werd dat de jliteotie van da N.V. Prov. Geldersehe Elteotricliteiiitis Mij. zich bereid 'had verkLaard, bij den bouw -en de inrichting ;yan haar cen trale) zooveel' moge-lijk producten v.axi da nationale- nijverheid te betrekken. Door da bemiddeling der aommtesie aa,t zeer waarschijnlijk een belangrijk)® order voor da levering v;an bln-enllamdseb bout kunnen, worden geplaatst. Melt veel instemming nmm d-e commis si» kennis van h-eit bericht, dat cle bouw v-an 3 schepen Voor rekening' v'an de Anglo-S-axic-n in Nederland wap -geplaatst. Tot liaar spijt vernam do «„mmt-isste dat d-ei hoop- op' een vrij' belangrijke order voor onze metaal-industrie, niet ma ver wezenlijkt alls iglelrolg Van bui-tenlam-dische oomjurrentie. Besloten werd .niqgjm-aalis de aandacht er op te vestigen, dat. in bestek-beipialingie® zooi weinig mogelijk' .wordt, voorgfisehre- vein, „jrtikelen v.an een baniaaldein fabri kant te noemen, ./laar dit aanleiding, Jdan geven tot benaid-aeilinig Van de .be'.amglen van .andere fabrikanten, die soortgelijke gloed&tau v er vaardig,en Do commissie naim ,-c-r t-oit haar spijt kennis van dat e-eni regeling tot hieit ver- stiekk'e® van cradiet tan bbboevlei Van sehtpenhouw hier te lande neg ,uipt teit staind was gekomen. Een overzicht werd g.egevfc® vlan «ten 130-tal gevallen, waarin door heit .bureau b'imiddeling was- verleend tot hot ver krijgen van orders voor de Nederland- schei nijverheid. Ijsvermaak. Zaterdag is het druk geweest. ,o|p 't lijs, vooral pjofc op de vest, die bij! da ijsclulb' in gebruik is. Desi avonds gaf de Verlich ting langs de geheele baan een bljlzondien vrbolijk-en .aanblik. Morgenmiddag is er, 5jls en wieder dier nende, een kinderfeest opl de afZoirijdter'- llj'k-e kinderbaan. In het Grand Hotel Britannië ia Zatci'- dagmiddag gehuldigd dr. A. Staverma.u, ter gelegenheid van zij'n zilveren ambtsl- vei-vulling als chirurg te Vlissimgfan. Die voorzitter van het huldigingsqamitlé, burgcmcestc-r C. A. van Woelde ran, sprak den heer Staverman hartelijk toe. Hij deelde m-ede dat het bestuur van clo Stichting het Vlissingaeh Ziekenhhluisf zal voorstellen het kapitaal van ditf fonds gr oo.ten deels te beleggen in radium eii dit in beheer -en verbruik toe te vertrou- aan dr. StaVerman -en dr. Henra-rd, oiv-e# tuigd, dat zio-odo'cnde da reintiei van dit ka pitaal, in 1920 door bijna gleheel Vlissin- gen Wijeengebraeht, zoo- nuttig mlogieljjte tot heil der Zieken kan worden aanget wend. Verder bood de heel' Va,n Wloe-ldereu als voorzitter van het comité den jubilaris aan een 18e -eiauiWsch ingelegd kaïbinet en een Louis XVI tafel, terwijl over de be stemming der gelden, die nog* zuilen in komen, nader zal worden bas-list. Als herinnering aan dezen dag) werd aan dr. Staverman no-g mangtjpoden ren iül(bum m-et de ongev-eer 1500 hamen der schenkers, een album!, dat tevens bevat ibt-o-'-s van d-e Vlissingsche Ziekenhuizen, van de verbandkamer der K(o,n. Maatsch. „da Schelde -en van dia Ziekenhuizen to Hulst -en O-o-stburg. I Dr. Staverman dankte hartelijk', voor do aanbieding van deZe gescihiemk'en, die doior hem opi li-Oio-g-eu pfij-s werden gesteld. Out j.laniiingslükjaal wc-j-ldtnc zm. Mongenioicbtend 11 u-ur wordt heit oinit- ripiuniiing-sloklaall viow werkloiozen doo-r .do Cémmi-.siie van W-erkHaozianaorg ge,queue! Hiet loOslaall is gjeveatdigjl in het, Wietslimais ncast de toeisjanigsjport- aan de Z.usiter- tl.raat Allemaal ofl cle scha,als. Ba laatste d-riiei diagen li-ellben duiz'emllc(n stadg!e-nocit,eu dei ij ze-ris icmid-er gelbomdiein eu gieino-ten van. heit ijs-, waarmee- de vrc-eig- ingcvalBen winitea* de- vesten b'evüoietrcfe,. Die- verlidhitdng op den. Oasitsimigieil1 heeft reotsachtig voldaan. Dat is een suiacas voor de: L-u-urtvereenigliiig! geworden. Viowr- al Zaterdagavond, tcion ica aok 'in oirgelt l-a,Ejgis dein singell1 trok1, was 't een onl pl viio-olijkhieid. Zate'rdaiginiddiag hiield de ijisvereeniging op dc: Wiestveislt wedsti'ijidien vioier de jeiuigd, dia ieen vlo-t verffloioipl h-adden. Da li-eflhiabl- beirij onder de: j- ng-e dame-si wasi niet büj- zbrider -groot. Het sterke geisla.dhit was Beter ventlegenwoiordigd en verschdill!|ciiiidle piairieu gaven -cfkiaiar viurnig' strijd. D,e- prijzen dia m-et n, Jiartelijiklau ge- lulkWenseh doior d-en vciorz., ir. Van. P,oie|l'- geest. uitgereiklt, werden, bie-sitondrm. uilt nuttige voorwerpen. Da uitslais der weid-strijden S|uiidide als volgt Mfis-jcis: 1. L. Stevens; 2. D. Tamlmin- g-a.3. P. Brael4. R'. NabelTs-. Jon-gcns t-oit. 14 jiaar: 1. G. Schrijver". 2. P. Tilro-e-; 3. A. Vlleugel; 4. S. van S trien. Jongiens tod, 17 ja,ar: 1. P. Nieuwem- huijze; 2. D. F. de Munck!; 3. Z. Geense; 4. D. van Haerenwaiarde. Iljttispristsp-a arbanli. Opgav-e betreffende het postkantoor Go-eis over de- maand November 1933. Aan boveugienoelmd kanfoor werd in den loop d-er maand op spaarbankboekjes ingelegd 'f 40.138,81 en. word terughleitaalkl f 35.3(10.63. Derhalve meer ingeelelgcl dan terugBetaald f'4.838.18. Het .aantal ni-euw iiitge,geven blankboelkjes beidrceg- 13. Oveza.nd. De Raad vergaderde Vrijdag-, Aan het verzoek van Ged Staten -om' in de bouwverordening alsnog oipl ta nemen een bepaling, dat bij nieiujw tie boulwlep wloningen aansluiting aain, de w'aterleil ding verplichtend is, wanneer dé- woning niet meer dan 40 M. van cle hooffijblui®! is verwijderd, wordt met 6 te-gon 1 -stem besloten niet te v-oldioen. Tot licl van het Burgeri. Ai-mWestuiuii werd herbenoemd dhr. Dl. van d-en Dries mtet 4 stemm-endhr. A. van 't lWesttonde verwierf hierv'oo-r 3 staminfan. In verband met cle korting -oipl cle jaar wedden van den burgelmleisster, eee'netaris -en ontvanger, wordt besloten vioat- alle g-emeentei-ambtenaren wier jaarwedde mee.r dan 1 100 is, eenzelfde korting* van 121/g plc'ftoe te passen. In beginsel wordt besloten dia bemqo,- dig-d-e gromd voior verblreeidingl v'an 'hiet Olud-Ovezandsicho wegje aan te knopen voior den overeengekomen prijs. De rijksl- subsidie vo-or deze werWversohai'f'ing is inmiddels aangevraagd. In verband met diverse verz'oiek'en van cle. landarbeidershonden wordt loeslolen tijdens cle uitbeeringe.n door de Werklcn- zenkassen, aan diegenen, welke Wij cle c-ri- sissteun voor kolente-eslag in (ïanmierking klomen, eenzelfde kiolentpeslag uit tei kcje- ren. Over een huurticiaflag aal in can ovlg-ende vergadering worden beslist. Het verzoek om een algemeena toeslag oipi Kei- bedrag der uitkesring uit d-a weirkloioizien'- kas wordt at gewezen. Opi denzielfdon vaat als hot vorige jaar Za.l aan de daarvoo-r in aannmeriainigl ik|oi- mendie werltloiOizlen een kierstgave wlorden vierslrekf. Voor f 1.70 per week' kunt U in het bezit komen van N. S. F. otf PHIIjTPS- TOESITEL met eleclro'-dynaimische luid spreker. Hoofdagent: J. M. Bolderman, Goes. (Adv.) Ve&zjajcfvt. 4+v gjz*tjees£ Doos 30 en 6Qct.8ij Apoth.en Drogisten. Opi de Dlonclerdng alhier ge-h-oiuidicin ontwikkelingsavo-nd trad a,ls spreker pp cle zleeroerw. heet' H. .Wéiuian. Na een kort inleidend Wqord van dein Iplastoor -onzer parochie, die er op- wees dat de ontwiWkielingsavojiden thains Wpr-' eten georganiseerd door een commissie, be staande uit één lid van ieder Idler vplgend-e vereenigingend-e L. T. B., de, Hanze -cln- do Arbeidersbond. Begon Zij'n Eci-w. zlijtn. 1-eizing. Ziooals .piastic,o,r We-nnen verleid-au 'jaar liacl beloofd, zou hiji 'dit jaar nnigtmtMate srp'cken over de tw-oe beroemde: encyclie;- ken „Rierum Novarum'' en „Quiadragieisimo Anno Na iio,g* 'even in lioriimoring te hebben gebracht- het gesprokene van v-elr- 1-edien jaar. wilde hij nJÜeneelrsft do op merking, maken dat hetgnenei wat hij' over cte encyclieken zieggen zou, aaio, weinig was in vergelijking met 'w'at er oviar te vertellen is, dat het (wied lijkt op ,cen wereld in den luoifersdooisj-el Quadrag. Auuo, „veiertig ja,ren zajrn voorbijgegaan'', is -een encycliek die niet; dc vorige „Rerum Novarum'' teniet dioet lof wil veranderen, nuein iim grondhieginselen is ze juist als' haar voorgangster maar ze is enkel aan de fïjidisoinlstandighiediein aa,nge past. Want ieder Zal begrijpen dat sinds veertig jaren de toestanden op godsdien stig, maatschapeplijik en economislc'Qi ge bied een geweldige verandering heb'lien ondergaan. Die zegeningen! vo|ortgnkomen uit „Rerum Novarum"' zijni gerept- geweest. Dia organisaties opia llerlei gebied; eerst d-e arbeiders, dan da middenstann-d am boe ren, z'ijh er het »echtstreaksehe gevolg van. Dlat eerst de arbeiders zich organi seerden, aldus d-a leerw. srpaker, kw'am ojndat z!ij- voioral toien d-e meest ver drukten waren, die dan ook vooral in „Rerum Novarum'' op d-en vpioirgrwnd wer den geplaatst. Het sloof echter geensizlis de andere' geledingen der snaatsehi.plp'ij uit. Die kerk niet! alleen, heeft gawlerkt in den zin van ,,R. N. maar :oeik' d-e wereld lijke macht lieeft liet Zijne gedaan door Zich in enkele wetten door haar gedachten tei laten leiden. Daarna deed s-prekar uitkomen dat „Quadr. Anno"' voioral gebaseerd was- oip rechtvaardigheid en liefde, maar dan niet, gezien zooals de w-eneld die ziet maar van katholiek standpunt. Niet. meer lief liberale dient vo-o,r te- staan en ,o|ok niet het individuoele, maar algeheele samcrwer- king. Niet meer moet dus iedere organisa tie opi zioh zooveel mogelijk macht zien te krijgen, maar allen samenwerken ,ar- beidnemers en arbeidgevers t ot -beider v-oor deel. i Hierna gaf spreker in 't kort -eien uit eenzetting cler volgende punten, gelnoieflnd in „Quadrag. Anno': le Eigendomsrecht, 2e Kapitaal -en Arbeid, 3e- Verlossing uit het proletariaat en 4e Het rechtvaardig loon. Teinsjotte gaf s-preker in het kort' weer hoe de maatschappij! die -op 't longe-n- blik opi alle- gebied uit het goede spio-.or is, weer in goede banen kan Worden geleid, Ee-n van de grootste middelen Zoo-als aan gegeven in „Q. A."' is sam-en'werking in -onderlinge „bedrijffscha.ppensteeds mloet evenwel de rechtvaardigheid en naasten liefde do grondslag zijn. Na nog even in, «ogenschouw te hebben, genomen hoe onZa organisaties z-ieh ge dragen ten opzichte van beide encyclie ken, sprak spreker d-e wensch uit dat sp-ocdig een algeheele navolginngj zou m«- •gen worden tegemoet gezien, terwijl hijl nog een der voornaamste; middelen, aangaf tot bereiking van dit doel, het leeikem-- apast-olaat. s'-Hccrriiliei-k. IngekomenAdriaan Janse -uit Heinkéns-ZandPietermella Ars uit Borsselen; Johannes Huigei uit 's-Heer Arendskerke; Dina Engelbert uit Klrni- ningen en Jobima Maria Matteus uit -Zuid- dorpe. Vertrokk-enJoanna dei Jlonge, naar Heerlen. Wclf'erlsdüjk. Zaternamiddag brandde de bergplaats op de Groenbenklwieekierijl van M. Krijlger -en geleigen aan deini Zuidierlandschepweg alhier geheel af. De schiuur was opgebouwd toet wanden van- rietmatten, djus alles was onmiddellijk 'n- vuurzlee. Enkele- ,arbeidei*sgereiedschappien icuz. -werden mede een p-uooi dei* vlammlen. Die brandweer is, aangc-zien er ge.au gfe- vaar bestond v<0|pr jiitbi-eiding, niet uit,-, gerukt. Een aangrenzend bergplaatsje wterd onder leiding van brandmeester H. van Leerdam behouden. - 's-He-er A'blhlilMkle. Zaterdag v-ei-gaderde de: gemeenteraad. Met de circulaire inzake korting, op de salarissen van burgemeester, seoratagis cn ontvanger gaiat da raad aeOo.ord. Aan dlir. P. dia Koster wio-rdt op- zij-n verzoek verglcieding toeg.klend vtor 1 Jan. to-t 6 Siept. 1933 voor drie Icind-eirein dia dc Bijzondere- Dager» School te Kwadein- damme 'bezoeken ad f 25 pier jaar ian p-er kind .dodli ©k|dh.ta tot 6 Sapbeahber, om dat opi dira daitum een Wetswijziging is ia wcrkinig getreden, waarbij wtordit bepaald, dat de afstand naar cein saliool meer dan 5 K.M moot bedrage®. Die afstand van da woning yan P. de- Koisbeir maar bbveu- geno-emd-e s-dboiel bedraiagt 4640 M. Aan dhr. Jac. de, Pun-dert wordll; op zijn verzoek vergcedin-g to-egukend a,d 1' 25 por jaar en ipteir kind voor zijne kin deren, ,'lie. bovemgleuicdimde school be,zoe ken,. Be-a verzoalc van den Chr. Landarblei- dc-rsbomd -om een steunregieli-iiig in te slldl- 1-en wordt teruiggezondem naar B. an W|. om .advies. Dhr. de Jongle zou naar nanleidingl van dit ve-rzeek gaarne zie®,, dat oen steunregeling werd vastgiestefldhij bepleit du belangen van wcrktboizen en nrm-en. Da V0i0,rz. mieiant dait een skaunrageling voor de enkelen di-o daiarvtoior in aanmer king, köm-m, ui-et direat n-aoidi-g is temeer daar de georganiseerde® 11 Daoembieir be ginnen te 'trekken. We-f-h. Braam zegt da,t 'er cien manclo is bij de werkverscliaffipg, omdat tat he den de goedkeuring van dien mimisjter. opl het plan voior werkverschaffing, noig niet is afgekomen. Anders zouden de- werkzaamheden vóór de vorst zijn aange vangen en zou er -niui Uiitvrie-4v|erg,ciadingl kunne-n worden uitgekeerd. Dhr. De Jonge cpjpprt nog het denk beeld om een commissie v,oor werkver schaffing in ta Eltelien, waarin 2 ledetn werknemers zitting zu-llleu heblbie-n. Niadat mien he.t er over io:ins i-s giewordeu, d-at zij' dia hulp- noodig heblb-en, mcieten worde®, geholjlen, en dat het Rungariijk Armbe-i stuur hier cien mooi arbeidsveld haeft, wordt de Vergadering .ges-loten. Schare. Vrijdagmiddag vergaderde de gemeenteraad. Met de door Ged. Sta ten voorgestelde korting op do jaarwed den van de burgemeesters, secretarissen, ontvangers en wetho,uders werd accord gegaan. Naar aanleiding van een van da afÜ, Schore van den bond van laud- on tuin' bopwarb-eiders ingekomen adres betreffen de te neme® maatregelen in hot beiaihg der werklo-ozenzloirg, w-erd medegedeeld, dat meds een w-erkobject is aangevraagd aan het waterschap B:.W.B.I. Verder "is een perceel grond gespit (met toeslag uit de gemeentekas). Ook is reeds denige;u tijd geleden gevraagd om geldig verkla ring der steunregeling, doch tot op heden is nog niets dienaangaande vernomen, zioioi- dat om' een spoedig antwloprd zal Wor de ngevraa.gd aan het dapartemenb. Met alg. stemmen werd goedgevonden, dat in aJ'w.achtiDg van de aangevraagde Werk verschaffing en steunregeling* zal worden voortgegaan met het spitten van gdoni den, welke in normale, omstandigheden geploegd worden. Uit da gemeentekas zal hiervoor een toeslag word-en gag'even van 5 oent per vierk. roede. De heer Blri-fijn- Zeel wees er op, dat do gemeente ieite mieer zou kunnen 'geven, waardoor do werkgever niet Veel meer behotdtie ta geven, dan hij' anders kwijlt is voor het) ploe-gen. V'Oiurbiopig zal echter d-e proef Worden genomen met -een tioes-lag van 5 oent. Verder informeerde de lpeier Bruïjh- zeel naar het geven van een teolein,bo|eeIa,g, waarop dc voorzitter mededeelde, dat dözlo toeslag wel aal wiordcn gegeven bij1 steun- verleening, doch niet bijl de werkverschaf fing, zulks overeenkomstig de afspraak me tde geme-enten, waarmede b'ijr Werk verschaffing wordt samengewerkt. De heer BruSj'nzeel gaf1 te kennen, dat hij voelt voor een kolentoeslag bijl werkver schaffing, waarop de voorzitter op- het gevaar wees, dat -alsdan de miagielijikheid bestaat, dat een arbeider in het vrij'e ba- drijlf minder verdient. D|e- heer BiruijnzeeJ achtte dit bezwiaar nieti zoo- gnoot. De woning, bowiopnd door het hoofd der solio-ol werd verhuurd aan den heer J. van Ni-euwenhuïjlze tofc-1 Januari 1936, voo-r f' 300 per jaar. Vervplgens- werd op voorstel van B,. en W. met alg. stemin-e® besloten tot hot bijlpilaatsen van -enkele straatlantaarns, n.l. bij1 Eigen Erf', eind Steenweg, Gemeentehuis, molen en N-qord- w-e-g, terwijl de lantaarn nabijl de Ajbdijr! straat te Biezelinge zal w-orden opge ruimd. Van het burgerlijk armbestuur* was be,- richt ingekomen, dat het genegen is bot verpachting van een perceel grond ach-' tter de bestaande begraafplaats voor uit breiding van die begraafplaats. Vo-or het geheel-a terrein (bestaandcl en nieeuw aa® te leggen begraaljplaats) wordt ©en jaar* lïjtescbe huurprijp gevraagd van f 50, ter wijl bet armbestuur genegen is tot het in erfpacht geven voor den duur van 65 jaren. D-e heer Glerum wees er of, dat door bijzondere omstandigheden de mogelijkheid bestaat -om del p-acht zeer spoedig te, doen ingaan. Met alg. stemm-en werd besloten he,t aanbod van het arml- bestuur te aanvaarden en te 'kennen te geven, dat de gemeente beijeid is tot inielde" werking om de piaeht Zo® spoedig moge-*- ljjk te doen ingaan. Vastgesteld werd een verordening tot nieuws ZEEÜV D e w a a n z i n n Dd rubriek „Gemengd twijfeld de meest po-puffiaii ja-nt- staat, pieittagemsltaai sohien juist daarom, nogal sarcastische aanvallen va jntelSect.ueelem, die- er blo sta-an. De Engeteehe sc'hri Oheisterton. die evenals S'haw graag in dö contra-i echter tot, de; warmste ver journalistiek „gemengd v.c geen andere zaak zooveel m-ansclienkennis en wereld ten is. Ook in de-ze paradoxal! -ongetwijfeld een kern van althans moeten veel aan d Chesterton denken bij kelt dit ni-êuwsterrein. Zoo, ook Zondag toen es -bladen onder „Gemengd1 n richt gaf over het -onder dna-t slaande Middellandseh prus, van den volgen-de® i „Tengevolge van do reen houdende droogte beers'eht nijpend voedseltekort. In vele streken eten d< \vortelen en hout om zi-clt gieirdoc'd te vrijwaren. Eens vruchtbare velden stoffig: en droog -onder d-- h-emel. De péanten zijn ve Da boeren heb-ben geen hulpver'Ieening:, waartoe zi; wenden Op Cyplrus bestaan geen instellingen vain liefdadig'hie By na iederen „vond wori gen auto's cn vo-eitg-angpn p-end-e lieden -overvallen. IJ worden thans bewaakt da b-eiredein politie en het det gel-achc troe-pen is uit Lii goead om soortgelijken d: richten oy den weg van "Nicosia.'' Wdji weten niet wat taira actie Engeland zal wei weten wij, dat do bons vol king, door die-, uitga.ver* zigd wordt cn dc no,od'toest,a, blijft. Waar-om toch k-copit Elngle thans aan machte uitoefening gleien schip met graan, waai| al -el'ders te vciel isi en heef; Steil van Cyprus groote e, vo,or „kruit -en lood." w.a,arv .geland zelf zoio'n tekprfc aanmaak van vterache vk>or. materiaal., do oorliogsbiegroioiti milliioen pond verhoogd mo-a Waarom dciet men toch- z-f ten de nitgav-aste bewoners vragen, die a,an kogel-s -en i-e-elemaal g-.ecn behoefte hieiblll door honger to-t wanhoopala^ wo-rden. Wij weten -er gelen antwc is allemaal te verbij'stenend. Mieu kan er zeikier van dien 1 bvenglemciem-de ab-snrdi Eng|e-lsc'h,o auto-ritieiiten -code werd gebracht, zij, in navolg m-e/estia doEegia.'isi, de banden heffen ,can te be-zweren dat Stuk moeilijkier ie dan men d d-ez-o geijkte ve-roinitssiehuldigii gaan m-e't ni-ete doen, dat mC der ingewikkeld i-s. I verlaging van de p-ersonee vverlaging van den aanslag* waarde met eelt derde deel) 1 huizen. Die, rekening 1932 van he W-erd voorjoopig vastgesteld n: gewonen dienst -een -oin.tva.no" ad f'80.000,49 (uitkeering vra( ten wegens verlies 'f11103,53) iai'pitaaldi'enst een ontvan»' «ern 42.181. D-e heere.ii Overboei "Werden tot leden van het B-., Hiinlfcnszand. JJ. M-a,a®da, de de Raad volbaPJig. in verb! circulaire, die is ontvangen beidsorgianieati-es. tlcit veirstrekk ^la.^en opi werlilHooziankais-ijitiiee "nig-e, discussie, wa,anaan do-or hei hoeren werd dlael-ge,nomen, ten om kindertciesl-agi te -gevies -icei'te. in elk' igeval zo.o, dat c zen niet minder zullen ontvang '4a steunregeling met inbegrip! toeslag. Mede werd in pirincij ■mi met goe-dik'euring van den n Kerstgave uit t,e reiken. Ho:e e manier za 1 nader worde® besipl weder a,an de- meest blalhoe'ftiga rondvraag leverde vtefdler •tondsrs «pi. Daarna sluiting. Hanswee,Het B-elgisioh© -Dcta.-yiaschipper VerbeacM gmuldag te Wemeldingc teo-eii «uur gevaren en beik'wam 1 °«nade aan het voorschip. Het w reis voortzetten. T,oien he,t' an pjio waS) w!prd hej. en dnemastschoracr waa,i'dotor «age bekwam om te pompei mp niet boven water haaide ten Z!0nlr' 'De bemanning kom- g -Zondagnamiddag arriveer fet sleepschip „Texel" met zf a.g>6 vermoedel'ijfc fcengievolg-c Vi ompers zijn aan b'o|oi*d. Men za sehipi boven water t® h'o, jbL seiieepwaart is- doo-r graced als gestremd. Wel is h- lanrl0^ëTf:-elle<!f ii'svril> maail' 'CR lib d ?lepi bevindt zich zóó\ 4iiepl i vaa" en w 'd lonnt stil tei liggen. "P de Schelde begint oick d en, dat los -komt van de za

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2