NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver 1 J 1 DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering HE COURANT SPREKKEN feuilleton" Jagers en stroopers. - E - I iI I LUI BUITENLAND du its ch land Kard. Faulhalfcier legen de Duit- sch© Christenen. frankrijk spanje Onrust in het heel© land. IERLAND fl BINNENLAND 1~| DjCGEj. reis naar bet Niaoir- i'd heb, kan wegens .omstandigheden niet r wurketllijjk oipi?, man; ik ga net zoo b Z(uiden!"( achthuis kreieg eeaj Sen Sohot. Riexsds rut e nieuwe bestuiuirdler yfc de overtuiging ge- het „zakjestpiahkken" sferd gebruikt. Dus iug voor. Da,t hielp liet hij dan werk man. idem allieem nog maar enplaiklk'em gRtziert", zlei irectjepr zich daarvan Jitaait vootó" Ijuj hiébjben toch1 kle- ,AE. vrind", verklaart do moetfc niet altijd alles de dingen van hun kieal" 3", antw.oiordtt dto ptes- dijk vertrokken ge- jij me nu pens de 1 ykfeaplijn (Ojpll" f i 1 instaande sdho,onzus- duprt het (kleedenl m lang?," i n, maar vanmorgen geslagen en nu heb opt!'' 11, als je ©en mojoi vroiHW 'lklre|eg3', 1 i"« ookbaek, dat je ma ïeel Veel fouten."' roiefd i'1 „iemand willen heb- uitziet en dian "ÜW enden kan taonen woelig zijn en snel maar daarbij ilin'k u pok Wensdhan, 'dat e stem had; maar eten izlijln, sijs ik....'3 onderbrak! haar éen hoeren, „wat wilt iu ©en luidspreker?," ns, meneert- "Winter,'' rstoiord, „ik heb gtei- twintig visites bij u ien in den nacht, «n twintig gulden a£- 1 I do/kier, u meert toch nemen, dat u, wan- eworden Was, heete- hebben, nietwaar!!" I i'k' je wel zeggen, sn ik1 de baas!'3 pok.' MSjh vrouw, is je ermee tegen je dat ik doofstom heb ik' niet gezegd!" NUMMER 147 DINSDAG 12 DECEMBER 1933 29a™ JAARGANG ik' bij u wia,ard!'! cavond in heit nqstau- vammorgiep Stond Zij non piano, qpeelt alls ook allebei z'n han- i 1 I 1 orpeni wonden, liet komt een. mot or hopt venpolitie van Port alle andere havens n binnen 10 minutejK terd, dus weer mooi as' aangegeven dat den zijn. Het is esön kade, vele inboor- m te helpen bij het le boot. Veel Euro- kade de boot af te of kennissen mis- oedig .vernemen we ons aan de kade; :elfde maatschappij Engeland, dus die A nog even kennis )f kennissen op ons een halfuur zal. dse :en, die nog even onze. Enkele passa, verlaten hier. ,We nen pan wal, jvant uuj liggen ien. door an, we niet slapen, nschen zien we hier, nooie typen loops» en hard op de boot veel lawaai als de Said. Port Sudan tlaats, alles is reeds t we enkele negers koopwaren op aem :stald. W,e kunnen t, omdat het post en is. ,We bewaren Aden. i boord en trachten (Slof volgt.) NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie; Westsingei 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager SROOTE WAARDE /AN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V" Regeering en volk in crisiszorg. Da crisis wordt misbruikt, schandelijk' I misbruikt door nieuwe partijen en ptair- lijfjes, die voor geen enkele Mgecrimlgs- verantwoordelijkheid gesteld. dia crisis I uitbuiten ten haite van partij ^pplftiileke I doeleinden. Het kost zoo weinig moeit» om de tefaurgeateliden en wie is nipt teleurgesteld in den waan tie brengen, dat allee anders en heter kon zijn indien I iu maar jiuisrt niet die personen aan hef bewind waren, die aian het betvind zijn. Wie het uitschreeuwt,, daf de ftegeiei- I ring niets doet, verwerft applauswie I tuweert dat boeren ien middenift'iindprs I san een loonepd bedrijf' moeten wordien ^helpen, wordt toegejuicht en wie. mef I Mwsjserl zegt, dat, iedereen, die wil wer- kep. ook' in staat gesteld moet- worden te werken, k'rijojt een ovalfe. Wj© op die; I wijze „leiding!" a;an hat vodk meent fa I moeiten geven, is aanvankelijk in een I gemakkelijke positie, maiar op! den duur zal hij moeten ervaren, dat ihiji in plaats I van te leiden, wordt geleid. E|cn tijd I lang lukt het wei zich aanhang fa ver werven, doch op den langen duur moet een dergelijke politiek -ziah wreken, al lereerst op degenen, die zioh. er aan te luiten gingennn om de eenvbudig© rden dat men het volk niet blijvend kian be- I aooehelen. De publieke oplini'e -ja, van I moment tot moment beizien. onberekonbaar lals een stormende zea. Het is die ilont van I Jen volksdemagcog^ diat iiij in plaats va.n I leiding te getven. ziah' 'door elke beWe- I eing laat meesleuren. Daardoor g-aat hij I noodzakelijk ten o-nder, want in de eerst» IpLaa.ts neemt hef volk geen geuoegfn ■net hfrocd en spelen alleen, vooral niet |als men die wel' beloven maar niet gevlen an. en op de tweede (plaats, ,'hoia onbe- |rekentaa,ar de publidke oipimi® °iok is en, wispelturig zij zieli aandient, voona! Imnneer een handige miarBiarqgi» die v©,'- lriiiliende bewegingen op' hef plsrydholor ljscih' juiste moment uitbuit, 'helt volks- "t.rdeel aal ptp het eind© staan aan de I jda van recht en waarheid. Toen wij .de radiireide beluisterden van liudster Verschuur, die reeds meeir dan J;.ier jaar bet zo-rgelijkste deel ider |re- KteriQ£sfaak torst trtfk'ken wij .de v-er- Idijking tuesicben de „.sliaatsldeden" dis laah de luxe kunnen veroorloven m.et de ■tuist oip taf© lfe slaan, en den staatsman, ■lier aan het woord, di© -metterdaad land la volk dient; die het afeiemeien bislang Ion dat alleen in het oog heeft, en vepl Jschrijnend leed wal, maar ook hooi vetel ■leed niet kan verzadbten. Bef is niielt liraar dat eien regeering, ©n zie zij samletn- l'esteld uit de, knapst© kbptpten der we- Ireld. voor een hö;«aa!ld land' het onfstans I welvaiartsitekort, kian aanvullen. Er is een tekort .aan wedvaart, -en door den onder- liingpai samenhanig van alle groepen der b©- Itolkin» worden ook' alle groieipen gietrof- ■fcn. Het is ©en volksdemagopg, dat is ©en lyolksmisl'edder, 'di© het anders zegt en die doet voorkomen alsof niet. alle groe- de lasten mede hebben tfe draglen. „Alfe groepen der bevolking lijden levenzeer. Wij zouden zooveel mtpr' 'ge- l'luld tot dragen voelen als wij dat goed Ifeseften en onze volkseenlhieid zou door liet gemeenscha,pipielijk strijden zoo hecht I Worden, 'giesm-eed." I „Laai mij u latliltem, van hooo- t-ot laag1, lie gepijnigd wordt door de hittjersite ■»rgen, oprecht verklaren, dat mijn hart ■dikwijls ineenkrimpt, telkens als ik ge- loondzaakt h©n van één der vele groiepen ■let leed te pijlen tot den blodem." En verder: „Hoe staat de Eegeering tegenover heil lleeld van aligemeena, ontredid-ering zij „Wel," verzekerde de een», „zij had I oban op ©en I-lik 'betrap! die -ongemefk't ■«aar Setje (gevlogen was en die heel l*a,t te denken gaf." morgen meeiad© wieer - andere: „zij had' (gezien toe Setjie's I iwarte oog:en lang en niet zonder We- Iteekeni.s op Johan gerust hadden, dat l il rood (geworden war tol aan haar ooren 1 alsof zij betrapt was"hier keef heit Paler bij. zekere bewijzen ontbraken zoo. bleef ha,ar nog altijd de hoop: l'-t kon niet zoo. zijn en Johan ®a uit die onzekerheid te genikbn. Het feest ging zoo genoegelijk voorbij Pas nog te krijgen. Nu wais het jiuist tijd ljb een volksfeest ,op het land maar voor- Ti kan gaan. Het weer was prachtig, Itust alsof' het voor 'f feest extra daar |>!I8, hef was in den nazomer: o,ud en pu.g. groot en klein, zaten aan lang» fuels onder hef schaduwrijk l,oolf in vroo- J 'u gekeuvel. Goed bier en een opge- *tkte muziek' deden het huinne, pm rlen |,ru°Hjker stemming teweeg fe brenglen. AJlfcs yerheiuglde zieli, sleichtB één was I tar die 2ich niet verheugd© en die één jager Kamper. Hij ha.d een paar maal Mat Setje gle- mag zich uiet aian één. groep alleen wij den ma,ar zij moet heit grooito geheel overzien. Zij mag, wel gevolgen huigen, maar zij moet toch' haar aandacht, hief meest aan de oorzaken schenken. Ook' ma a zij in deze uren van beproeving niat ontrouw worden a,an de economische toe komst van ons Volk'. Zij gevOalt zidh' bij da,t ,al geplaatst voor een taak, die zij alleen, als zij door het vertrouwen des volks gedragen wordt, verv'ullen 'klan. Zij vernedert zich' voor Gods Hand, di© de geschiedenis maakt. En hij het lezen der geschiedenis van ons vaderland wordt het vertrouwen in de Voorzienigheid, die ojns «pk buiten den oorlog hield, on/ wrikbaar." Bekende waarheden bracht de minister niaar veren wiaarheden, welke men ech ter telkens weer over het hoofd ziet: „Wil allien begrijpen het wel doch zoo nu en da,n vergeten wij hat waer da,t het recept voor ons zieke bedrijfs leven niet eenvoudig in f'injancije'Je hulp van Staatswege kan beslaan. Ik onder zoek nu niet of heit de toekomst van ons bedrijfsleven zou redden ajls wiji de te korten nit do Staatskas hijpasten. Maar da zaak slaat nog eenvoudiger: Vowr dat recept, in het groot to'egepiaiSt, is heit geld in de Staatskas nieit aanwezig. Som migen praten wel «ns, alsof de Staart' het geld voor he.t grijpen hadde; zooals een goochelaar de rijksdaalders zoomaar uit de lucht grijpt. Deze goochelaar lieefit thuis eerst de rijksdaalders in zijn mouw gestopt. Zoo, ook moet de Sitaatt al het geld, dart hij uitgeeft, eersit halen uit de aak'kien van u. mijn toehoorders." Da minister wees op de noodzakelijk heid om van onzen uitvoer te redd'en, wat wii kunnen. „In 1928 ging van het varkensVleesch 38 procent over de grens, van de eieren 60 procent, van de boter 50 procent, van de kaas 70 procent". Bij een productie van 85.000.000 K.G. bloter in L92S, nam de biipnenlandsehe markt 42.000.000 K.G. op, doch die, rest was op den export .aangewezen. Uit zloio'n enkel cijfer volgt, welke slagen de crisis ons land heeft toegehraoht. nu de export van talrijke1 producten geheel of geidepltielijlk is opgehouden. De steun a,an land- en tuinbouw en vee teelt vormt nog altijd een der moest omstreden punten van het, eöonoinisich be leid der Kegeering en met name kan men er zioh maar niet mede vereenigen, dat door dien steun sommige noodzakelijke levensbienoodigdheden duurder (lelas.: min der goedkoiop) geworden zijn. Nu willen wij hier allerminst beweren, dat de gekozen methode, waarmtede men onze land- ,en tuinbouwbedrijven en onizb veeteelt op de b' en 'tgacihit tie hioudieu die ideiale is. Ons dunkt, wanneer men zich van dsn begian© ai' aan gerealiseerd had, da.t vele exporfcgebieden voor ons land onherstelbaar verloren moesten giaan, om dat deze gebieden zelf gingen p.roduötje- ren dan zou de landbouwstenn dikwijlls eie,n ander cachet hebben moeten dragen; doch bepalen wij ons tot het verwijt, dat de' consument de duip© is van de land bouwpolitiek der Riejgeering. Wannaier wij daarbij de volgendla overwegingen doen gelden, zal hert oordeel van m'enigeen wat milder moeten 'luiden. Op de. eerste plaats is het een begin sel. va.n solidariteit, dat die een© groep, del andere niet laat feu ondergaan. De Mi- nisteir zegt hier: „Maar eerst wijs ik den consument er op'. dart ik delzen goielden dunk' van hem bezit dat hij niet boter van 50 ets. het K].G.. varkenslvlcieeoh vian 15 et®, het pond, melk van 2 ets. den liter zotu wil len .gebruiken, waarbij hij' de zeklerheid bezit, dart de producent nog .niet de helft van zijn kosten izou halenn en. ten gponde dari'fd;, „Johan." ziei Setje, als zij beiden dien langen weg der polonaise door het donp .meemaakten „zorg toch dart, ik' niat meer met den jager blhoef' to dansen." „Waarom wilt gij dan met ham hielt meier dansen „Neen pk doe het niet meer, ojf' ik' variant de baan. Zoo-even h'eleft hij mij nog slechte en onpassend© waordien in het oor gefluisterd, waarover ik mij in he.t openbaar schamen zou. Dart moet hij zieker onder de soldjartem Klefleieird hebien." at wilde hij dan vroe,g dé jomign man. Zijn oogen fonkelden ials !k|o8ièn vuur. onwillekeurig balde hij zün sterk!© vuist. „Zwijg liier liever van stiL Ik wil niet moer met hem danslen, daf is de hoofdzaak." „Maar. dat zal uw .yadier opvajleh. Bij hem schijnt liij ©en wit voetje te hebben „Vader meent, dat alle mienschm zoo zijn .als bij. ZooaHs hij het meient, ze,gt hij het den lui vlak in heit gieziiöhtl, en wanneer hij iets op het harf htóffo moet het eruit Hij gklooft, dart iedaveien zoo is .als hij zich uitgeeft. Man kan d© menschien echter niat in 'rt hart -zien." „Hij schijnt veel mert Kamper op fe hebben, naar het mij voorkomt." Dart heeft ook al z'n redenen. Hif moert gaan". Dan is het eien levenszaak om da land- tuinbouwbedrijven voor algeheeiisin onder gang te behoeden zoo lang dat mpsjelijk is en ons niet van dei wereldmarkt to doen verdringen, zoolang wij ons maar e,enigs zins kunnen handhaven. En wat tan sloihta de vefhaoging vtan dia koeten v'an levens onderhoud betreft, dut valt erg maai „Al onze maatregelen te zamien, ook del ernstigste, n,l. die in dien /laatötjan tijd genomen zijn tien aanzien van suiker, vleesck en laardaippe-en,, hielbben lejen be perkte. wel door mij betreurde, maar ipch bescheiden verhoogimg vlaai d© kosten vfan een gemiddeld arbeidersgezin temgevoüjgb gehad. Vergeleken bij Maart 1932 heb ben alle maatregelen samien eien, Vierhoo- ging veroorzaakt van ruim 3 pnocent. Dit is volgens de geijkte methoden btanektand. Nog anders gczieigld: hadiden wij de ajgra- rischa maatregielen niet giem.omen, dan ztou het leven vergeleken bij 1929 goedklooper zyn geworden met 19 procent; thans is diat geschied miert: 16 procent." Een enkele maatregel', zoo de vele teelt- beperking. gieeft den .wierkloozen ©Rn ge ringe maar toch niet te- verwaarlooizen toeslag in nart-ura op den steun. Zooals bekend zullen meer dan 200.000 etukia .runderen worden afgedacht. Door cpnser- veiering wordt hert vleesch der art' .tie slachten runderen aian d© bslan,geu dér werldoQzen dienstbaar gemaak't. Aan ge steunde werküO'Oizen zal, vopr 35 etst het K.G per week 1 K.G. (voor gezinnen 2 K.G. per weck) van dit buslsemvleaSch, dat een voortreffelijk product, is, en dart ook door behoud ya,n het meeste vet tege moet komt in de vertiWehoiéfi'tia, Worden htoschikbaar gesteld. Het is maar ©en enkel gegeven, het zij'n maar enkelei cijfers, walkle wij hier ophalen. Ze zijn inmiddeïs van genoeg belang, om ze meit (andere cijfers en feiten tei onthouden ente benutten. In een Zondagavond gehouden' p'reek heeft de aartsbisschop van Münehen, kar- dinaal Paulhaber, wederom hert ondbrwerlp „Jodendom en Christendom" behandeld, waarin Hij! aantoonde, dat het oude testa ment vele zedelijke waarden betvat, dip nog van kracht zijn. D» door de „Daitseha christenen" tegen het oude testament gerichte aanvallen wees de kardinaal af, alsook dei <3,cxoir dezen in hun vergadering in het sportpaleis aam- genomen motie. Die kerk was stampvol en iu twda an,-, dere kerken werd de preek' door middfel van luidsprekers gevolgd. CJiantempi in de meerderheid. De kamer heeft Zaterdag de debatten over den financieslen toostamd vjoiortge- zieit. Behandeld werd o. a. artiWel 6 over de bljlzloudere belasting van dei amlbtenaiars- Isalarissen, een kwestie dus, die reeds Vele is dag en nacht om hem heen, Zoiek't op ajite mogelijke wijze in zijn gtun-st ito komen en ziet 'bert haast; zijn lOiojKiefn af hoe hij hem op eenigle wijzle kan bevaMten ©n van dienst zijn, «n daarom meienrt vader, dat hij wa,t wonders aan h«m hieeft. Ik demk' echter als mijn rtanrta zaliger: vlieiemde kattein hebben dia diiep- stie' nagels." „Zoo was d© jiatger ial vroeger toRln hij nqg op de 'baerd'eTijl woonde. Wiannaer wij heiden ,een jon/genastreek haddlein uit- gievoerd en. hij bevroasd wap, jiat het uit zou. komen, dain zei hij het aan vadier. hield zich onislchu|!dig, en ik kfeeig mijn vordienda straf' ervoor. Eh. mijn moeder heeft 'het ook niat aan hem Ver diend dia,t hij haar thans links Taart, lijg- gen; zij .heeft hem altijd rein gehouden »n hem verpleejgld alllsi haar eigen kind, jarenlang." Zoo spraken zij beiden nog lang mert elkaar. Die uren gingen om aTJs miniuitejn. De eerst©, onbedorven neiging velrv)uldje beider hart met al haar sitjile .vreugldie en voE© tevredenheid. Eén lexhter stond aan den andexen kant van den tuin, bij den houtvester Ruiöhhoiz ein deze %d hert jong© 'paar nieit uirt het, oog verloren, ien toen zij in wervelenden dam® ronddraai den volgden hen twee giftigs oiogen vpï nijd en wraaklust. Del jager Kamper was sluw en vajlBdhi daaraan twijfelde niemand en toern hij regeeringen noodlpttig is ,gow|o,rden. Da .eerste paipnagram van art. 6, wel ke bepaalt, dat alle yast-beZoldigden on der wie de beambten, die meer dan 12.000 francs pier jaar> ontvangen, eau bijzondere belasting hebben te betalen, werd nadat door den minister-president Chaurtemps da Vertrouwenskwestie was gesteld, doior da kamier met 403 tegen 63 stemmen aange nomen. f Heit geheel© .artikel werd met 345158 st. aangenomen. Hav,a® meldt uit Madrid: Zaterdag is over geheel Sipanj© d© staat Van alarm af gekondigd. j Volgens de wet is de staat van alarm het stadium, dat voorafgHiart! aan den staart van beleg. De macht blijft nu ecliter nog in handen van het burgeriSjlk bewind. Die donstitutieneele rechten ziijii echter ge schorst en vcjor de pers is oensuur inge steld. V.DL meldt uit Madrid: Ondank® de door de regoeiring sinds ver scheidene dagen getroff'enn vojorZou-gmnaat© regelen, di© Vrijdagnacht het hoogtepunt ■bereikten, hebben de anarchorsyndicalistein getracht een revolutie fe ontketenen. In Verscheidene provincies is het tot ernsti ge botsingen tussehen da revolutionairen en de politie gekomen. Bijzpndere brand- H'uw© huid m'ert diep» voTen'? Wintea-handiem, wintieroiorein'? Wintervoeten. wimtRrteenien' Stukkle armen, stukke hleenm'?. Weer iu orde1 na. 't gebruik Van Purol. Pure! is [te'k! (punten vormden Barcelona, Lpigi'Oin'Oi en Saragiossa. In een voprstad van Barcelona riejpen de extremisten liet communistisch belwind uit. Di© straten, die toegang fort de voorstad geven, werden opgebroken en uit da bun- gierlïjfce bevolking werden gjijizlelaaT9 in arrest gesteld, die bij! een aanval der poli tie als bescherming vopr de revolution- nainen moesten dienen. D|a ongelufkkigein werden als ©en levende muur vóór do anarchisten opigesteld. fierst om 6 uur dies morgens was de politie den toestand meester. Vele winkels Zij'n geplunderd. Het vuurgevecht tussehen d© opstandelin gen 'en de poilti© duurde verscheiidieba uneu. Dia regecring dealt mede ,dat zij den tpesrtand meester is. Sneltrein BilbaoSaragassa ((ntsjiaard. Die sneltrein Bilbao'Saragossa is in d© buurt van het statiuion Zmera ont- sópprd. Er zlijh véle dpoden en gewondenl. Het is zteker, dat de oorzaak' ©en aiansla'g van extremisten is, want d© rails en dwarsliggers bleken op de plaats van het ongeluk uitgeaxiagd te .Zij'n. Be onrust houdt aan. Ook .gister is het roerig gebleven in Spanje. De regeering heeft alle moeite om den baas te blljlven. Aan den oproep van de syndicalisti- tische 'anarchisten, om de algemeens sta king uit te roepen, is te Madrid slechts op beperkte schaal gevolg gegeven. D© meest© bouwvakarbeiders staken, daar door bun vakveireeniging druk |op hen werd uitgeoelfend. i Daarentegen trachtten de syndicalisten tevergeefs de markten eu winkels in d© voorsteden tot sluiting te dwingen. In Sevilla, Cadix, Xeres, Almeria„ Al- geeiras en H.uelva Zijd de spoorw/egai'-' beiders in staking gegaan. Het geheel© verkeer daar is stilgejjegd. Te Barcelona staakt, ondanks de krach tige actie der syndicalisten, sllechts 15 jiroceint van de arbeiders. Setj© met zijn aanzoeken begon te achter volgen was het ook geen kWaad ptt'an van hem. 't Is waar, de oude bpschwiaphtor was nog sferk en krachtig als ©en eik, maar hij wlas oud .en kon toch ook! niet eeuwig blijven l'ev-en. Zijn 'bedde zooms, telénig© kinderen jdiie bchalVa Setjie nog leefden, waren jong en het ZtaDid nog ver te bezien of' één van hen 's vaders op volger ate homrtvetslter in Hamnethal .zoal worden. H,e.t houtvestiensamblt was goed en die inkomsten groot; overvloed van hout, en allerlei soort van wild, de woning pp de helling, gemakkelijk en ruim ingericht, een schoon© tuin em menig morgen akker land behoorde er toe. Alls de j-agior nu de hand van de schoon© bosChwiaChilerstlloidh- rter "bekwam, lfon dei plaiate hem niet. ont gaan. Dat hert bij Setje jnieit dart alle® zoo maar niet gaan zou, giislte en bevroedde bij. Daarentegen zocht hij de ouder® voor zich t© winnen en liet het noch aan lfislt of vleierijen, noch aan kleine, tallooZe dic-nsthetuigingiem ontjireketn idiï zoo licht geëigend zijn om iemands gunst te win nen. Wjat hij eigenlijk wide, hield hij vooreerst nog Verborgen, meenende, mein mooist, zoo. in «erna niet met de deur in hui® valülen. Der. houtvester, een opcnie, derlijke na tuur zonder rimpel of kneluk' wist'hij ge- makklelijk in te palmen. Hij1 was Ifatsoien- lijk en solied van gedrag, dienstvaardig Enkele incidenten hiebben zSch voor gedaan. O.a. ontplofte er eien bom ën werd een politiebeambte neergeseho,telen. Een .aantal stakers is door de politie ge arresteerd. Do rust is thans, weer in da stad terug gekeerd. To Vittoria is een staker bij1 leen bot sing mei do politie gedood. Ta Algeciras is het treinverkeer stik gelegd .evenals biet hoat'verkëer mjet Gi-' braltar. Twee compagnieën infanterie züjln uit Valencia in de provincie Teruiel aanga3 komen. Bijl het binnentrekkfan van het dor.pl Aloorisa werden do tpoeiplen ontvan,- ,gen met geweerschoten en bommen. Tïj,- den® het gevecht, dat hierop, ontstond, werden drie civiele gardisten en tweo extremisten gedood. Achttien perspnen Werden gearresteerd. T© Valderobles is een lid van de, ci viele garde gedood. Dia overige g-ardi«< ten Werden door de extremisten gejvangiani genomen. 1 Uit Tarragona zij'n vei'9tei-kingen iten.- trokiken. T© Cieza in de provincie Murcia is een fabriek in brand gestoken. Mi-lukte aausfiag pp Cjasgrave. Op den parlemientairen ïleiden van de lerscbe opïPló'SHi® ea vroeigexen miniist(9r- preisidemrt Cosjgrave ,i® Zondagavond in de nabijheid van het dorp Amnagjray in hert Graafschap Donegal een misjklkte re- volyeraansfiaig gepleegd. D3 aianslagtpoging opi Gosgrava werd ondernomen, toen deZe zich texiamen mieft eonige andere sprekers v.an zijn partij'. Jkg. auto van Annagray naar ©en ander doirp biegaf. De daders, die zich Verdekt long dien weg hadden opgesteld, staagden niet hun aamslaspogingi, doordat zij dein ng(, da eiersten auto., waarin Coisgrave zat, en den tweeden wagen, waarin zijn partajvriendem waren gezeten, omgehumderd li©tR|n pas- Eerst op den derden wiagen, hlszeit door gewapend© deteotives, loatem zij iden aan tal schoten, en wierwen. zij een aiamte® groote sternen. De deitjeidtivleis stoprtieia ort- tier onmiddeltijk om opendien hit vuur qp da aanvaMers, waarua deize op d© vlucht sjlbegfen. Het Cadeaustelsel. De Nijverheidsraad heeft aan den Mi nister van Economische Zaken op diens verzoek een rapport uitgebracht pvjer ida wettelijke regeling van het cadeau stelsel, na zich eerst door mondeling •overleg op de hoogte re hebben ge steld van de ervaring, welke verschil lende groepen belanghebbende indu- strieeien met dat stelsel hebben op gedaan en de inzichten, welke daarom trent in die kringen lveerscken. Breedvoerig is in het rapport het feitenmateriaal, dat de Raad had ver zameld, uiteengezet. Daarmede is p.m. aangetoond 1. dat een groot deel der z.g. cadeaus ■bestaat uit artikelen, die, hoe welkom somtijds ook. toch niet zouden zijn aan geschaft' en zich er dan ook minder toe leenen, om in den normalen handel te worden verkocht 2. dat het cadeaustelsel een der vele vormen van reclame is, waarvan d,e koopman zich bedient en dat het tegen over degenen, die van het cadeaustelsel gebruik' maken, onbillijk zou zijn, als de toe-passing daarvan Zou w,orden verboi- Idien, terwijl andere reclamemiddelen, Hie sn begeerig tot in het overdreven» toe om iets te leeren en nam iediare «ndterridh- ting jnet dank :aain. Ook' de moeder was hem spoedig genegen. Kleine dienstbewij zen trekklen dikwijls meer dan men denkt. Zii was ziekelijk1 en 'hij kon uren lang Mj ha,ar in de warme keuken op de Hoorft- ka,st zitten en dan omdeihhield en troostte hij .haai- over den toestand en toonde he(t grootste medelijden en de innigste deel neming. Zij was nieuwsgierig ,als alle dochter® van Eva-; hij wist altijd ierts nieuws en menig uur dart andere knapen en onder dezen ook de vurige' en levens lustige Johan in de „Kroon" zaten, ver telde hij ware en verdicht» gesdhiieldjs- nissen uit zijn soldatenleven en ftiisdhte de| nevelachtige herinneringen juilt zijn verre gehoorteplaarts en eerste kindelrjia-' ren weder op. En wanneer dan die vroo- lijk© jongelieden onder lustig gezang uit de( herberg na,ar het dorp togen, hoorde dq -jager onder dezen ook de stem va-n Johan, hetzij hij er bij' wa® of niet. 'rt Ia waar „meest was hij er HijWant gaarne zart hij in den kriijg gijner vrooljjké; ka meraden, gaarne stond'hii aan het hoofd waar belt gepasite vermakeLijkheden gold, ja hij stiet hen dikwijls terug; door zijne heftigheid, maar gaarne vergaf men hat hem daar hij het toch! zoo hbo®, nieit meende. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1