1EIJN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND 'KRANSJES T I S Onze Prijsvraag. Eerste Blad lANDELEN DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS RANSJES GOEDKOOPER BUITENLAND CHINA BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES ;ke courant [was van Euripides, ten urs was de rol toebe- Rig© lofrede te houden ^en gegeven oogenblik; ©Ier midden jn zijn Iverd het den toehoor- bar, cn als één mart iu'n zitplaats en steldlsn' wijze den «eisch, dat d'e (kwestie uit hst theater korden. en dat er aan leen eind zou worden Ichter zelf noest naar 1de tmienigtie, die op zoo' Ir afkoer yan deze ver let goud kenbaar «taak je rongen, Pas op zijn Igend verzoek Pm eerst (loop. van fret stuk af lfcieln, hoiel het ten slofjes |r va|n het goud zou le toeschouwiers pr vopr plaatsen |woer in te ne biet tegen te blijfvetv voorstieillinig ^oortgaidgj ,iuitrhamini en -voelen. en .voeten ontstaan |rfst, duren dikwijls tot en komien ook voor in friezend weer. Ja zelfs tatte winters meer van tiezend weer. Het oht- frderd door het drageit bloedsomloop bclsm- 'n pn handschoenen. Dp Ljn jeuk, zwelling en Tils zelfs gevolgd door |n der aangedane deel en, bestaat in reeds vroeg- Ir, October, November» n lederen dag eenigelt later te houden. Verder warme, miet te nauwe- Iidschoenen en, als toch Intstaat, handen en vo-e- inwrijven met gelijkd glycerine en tinctuur Ben goed voorschrift is Itbalsem, bestaande luit pol en negen deelen re EN VERPACHTINGEN twee woMihuiziea met Ichceipisafbraak, P. de puis met groooten tllias ein, Jonkers. heerlijk Koekje, lALBERT HEI JN'S |,G 9 t.m. ZATER- iMBER bij aan- POND KOFFIE 80, 90, 100 pond L F POND ERHEERLIJKE per pond 82 ct. oomboter, ïlf pondspak 27 ct. per pond 84 ct. sel,p. pondspot 42 ct er groot blik 39 ct. 24-29 ct. d 30, 35, 40, 45 ct. per pond 29, 33 ct. ier groot blik 45 ct. per rol 125 ct. per pond 75 ct. pondspak 10, 125 ct. 125 ct. id 12, 16, 20, 25 ct. per pondspak 38 ct. 42 ct. oer half pond 30 ct. n 32s ct. 24 ct. AGSCHE aid uit den winkel OP per groot blik 22 ct. per half pond 23 ct. Telefoon No. 340 IERSEKE niets anders dan het aken, inplaats van te men tot U zal komen es op zaken af!! NUMMER 146 ZATERDAG 9 DECEMBER 1933 29*™ JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie, Bijkantoor MIDDELBURG. Markt 1 en 2; Telefoon No. 474, Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer besfast uit twee öSada ilv*» OVmPEGRENZENl! W eekrevue. Als Sint NiaoünaiS .eerlijk gereden hi.ieflt zullen heel wat sila>ait(Sliedeii ©n diploma ten deze. week cpn gard in hun sdlioen geschoven hebben gekregen. De heer en verdienen zoo'n mot ie van wantrouwen tiendubbel, want zij hebben de wereflJd veranderd in een wo-p meest. V.an de to ©nud e i iiing.-p ig'mgen tusschen DuitzeMand ictn Frankrijk hoert men niet veel meer. De goede zijde van Hiuilers initiatief is .alweeT beschaduwd door de artikelen die de nat. spc. persdienst. aiaa de Duitsehe bladen leverde over Elzas- Lothaiinegen. Hierin werd gezegd dat iede re Duitscher nog wc-edend en rond wou'dt v,an schaamte bij de herinnering pan da schande, toen vijftien jaar geleden dis Fransehe vlag op' de kathedraal!' van Straatsburg werd gobeisohen en de Fran sehe soldaten en neigers de stad binnen rukten. „Als dit rijk ein moei land ons werd ontrukt dan is heb de schuld van den binnenlnndschan vijand, zoo. luidt het dan verder. Onze soldaten zouden ncoit vrij willig aan Elzas-Lotluaringeln hebben ver zaakt, Thans kunmn wij slechts hopen diat dit land, ons Eiizas-Ljth»riagtc-ii, dan dag van clei rechtvaardigheid zal zien rijzen. Denken wij er altijd aan en slpre- ken wij er .altijd over." Men begrijpt met welke gevoefieas zulkle artikelen in Frankrijk worden |ged!eztm en boe ze d© waarde van Hitlers vredlalievien- de woorden te niet doem. Hat, ergste is nog dat de Duiteche pers zulk gesiirijf moei ap-nemen en dait zij er geien waar schuwende woorden tegen durft plaaitstn.. Wat 'n toestand toch, dat in 'n besldhiaaf'd land van zestig mii'.lioem menschen geen mensich 'n meaning miag verkondigen, dia afwijkt van die dier machthelblbers. Ook uit Italië, hoi. andere Eurrp. land der politieke onmondigheid, komen min der gcrus.teteï.'ande Berichten. Da groots fascistische1 Baad is deze week bijeen- gekomen 'en heeft .o..m. de volgende ma- tia .aangenomen: „De groot© fascistische Raad besluit, na bespreking' van den toestand, het ver dere l.lijven v.an Italië in den Volkenbond v.an ©en prineipfeele (radicale) hervor ming van dit organism© afhankelijk ba ta stellen, welke hervorming jn z:oo kort mogelijken tijd moeit worden voC.tro.kken en die den Volkenbond in zijn samen- stelling, in zijn functie en in zijn doel einden moet betreffen." Bedoeld w.ordt, da.t de Vcl'kenbkmd bij zyn meeste beslissingen die kleine mo. giemdheden zal uittDuiten van de beslis- sing. Mussolini verft meer vcor een on democratische politiek, waarbij ai leen de groet© mogendheden iets in de melk h!ebw ben te .brokkelen. Dit is weer gieten sym pathie voor de grooteren. doch uitslniitenid eigenbelang. Engelland en Frankrijk kuin,- nen n.l. meest op. den steun rekenen v.an een .aantal k&einere landen of van de dominions Zoiu echter de eindbeslissing van de vrijt groote Europeesehe rijken afhangen dan stond Itialië mef Duibsdh- land on waarschijnlijk ook met Busland zeer sterk tegenover Frankrijk en Enge land. Men begxij'pt waar dit bensfotlte op zou uitloioipenn.ll'. o|pi een nieuwe vorming van twee vijandig© machten in Europa, waarvan er een zou bestaan uit mililioenen menschen, die totaal geen in vloed kunnen uitoefenen op dia staats zaken en die trouwens zich o.oik geen oerdeel kunnen vormen over den ailjge- meenen toestand, .«.mdat, de objectieve voorlichting, niet bestaat. ■Voorzichtig, heeft. men Frankrijk ge polst hoi©o.f 't denkt over liet plan van Mussolini. Het glaf een diplomatiek .ant woord. Als .aflet andere landen er veioir zijn, zal ock Frankrijk' ja knikken, 'n Keu rig doodvonnis 1 Een niet minder diplomatiek antwoord heeft de Engelsdhie minister van buiten land scha zaken gegeven aan de VaSera op dienis vraag, of Engeland geweld zou gebruiken tegenover Ierland, wanneer dit de republiek uitriepen zich lossdhe|urde van Engeland. Het w.as niet onhandig van dein Ier- schen leider. Zou Engeland bevestigend antwoorden dan kom mon het tenschande aiaken met d© baslchuldiiging dat die vrij heid der dominions ©en waan was. Bij een ontkenning hiad men ©chteT de han den vrij om het Igahiate juk ,aif tie schuldden. Thomas hield zich eehjteT igedekt. ztei ja noch neen, gaf alleen te kennen dat) het onzin was in te igaan op dingen waar van men niet verondershel'lem kom. jlah ze gebeuren zöuiden. t is weer nieit onaardig gevonden en drt tactisch berugtrekiken stelt een bot- UAg nog even uit, maar op den duur i? or toch geen ontkomen .aam. In Spanje heeft de horstemming de ne derlaag der soc. en comm. groepen beze geld. De menschen die Spanje gedurende vrij' langen tijd terroriseerden bleken nog geen vierde doel van'het kiezerskorps ach ter zich te hebben. Do reohtsdh'e g.roöplen, de uitgesproken katholieken, verkregen 207 v.an de 473 zetels en hot centrum radicalen, democraten, liberalen, enz. enzo behaalde er 167. Wie de nieuwe rogeering zal vormen is nog niet bekend. Baohts on Oantru'm ziij'n o.p elkander aangewezen, cloch er zijn zooveel tegenstellingen te overbruggen dat de toenadering moeilijk is. Lorroux van het Centrum wil bijV. absoluut niets van do monarchisten weten en die zijin er heel Wat'bij! rechts, 'n Compromis is echterhepr dig wil men de verkeerde el^mentlen den baas blijVen in Spapje. Dtie ziijln er nog heel wat; in de groot» steden vo|oral. Die1 l.'urgOTOiwlr.g.. DcrBritscbo torpedojaiger Verity h'eef't opdracht gektegen zich naar Fcotsjou te begeven, do staid in de in op.sta.nid ge komen provincie Foekiem. Een .aantal oorlogschepen van de reg.ee- ring te Stanking is in de monding vam. d'e Min-rivier .aiangekomen cim deel te ne men a,an do Wloltkade vain Foekïen. De gevaarlijke zonei rs thans door alle bui- teimanders ontruimd. Aan d© grens tuisschem Kwantoeutg en Foiekicn zijn sterke iafdoelingien van het 19« Chineeische leger goeoncienteerd «m deie'l te nemen aan diein strijd tlegian; Foekien. Als prijs voor leen. neutral© houding in den strijd van Nangking tegen Foekiietni hoeft de regaering van Kaarton verdubl- bieling van het delsltijdls dhor de Chi-i ne'escbe regwripg aam Kanton gegeven ledrag voor de ondier drukking Van de benden ten. bedrag van 350.000 doBar geëëWgbt. KORTE BERICHTEN Bon cour heeft .pp een pierspnfcvamgst uitdrukkelijk te kennen gtegeven, dait. Frankrijk van gpen principieels wijziging van den Volkenbond wijl weten. Do Italinansche .onderminister van buitenlamdscbë zaken, Siuivielh, ziali vol- ,g|ende week ©en. b'ezioiefk? .aan Eerlijn bren- Uit Tsjanlgtsijoen wiordh .gemeld, dait dei Japansche toepen wagenisi den onopi- geheldexden toestand tolt 1935 in Mant- sjorarije zuiden blijven. De: 'lersdha ragleerinig heleft do fasciitis.hiel organisatie der Blauwhemden verboden. 1 Tweede Kamer. Over zicht. Da crisishui is overgedreven. Donder" da.gmidd.ag heeft de Tweiedie Kamer het ontwern. betreffende korting, op de In dische p.en®iepen laangomiOimiein met 56 tegen 33 stemmen, nadat de regeeringl h|c(li amendement van mr. Joekes1, strekklende om da verzia,chting' van da korting vioor da vóór 1920 gepeniionneerda milifjairen óók voor officieren te doen gelden, haid! oVer- geinomen. evenals het ,amenid|e(mieinfc van dr. Biarema tot ,gieleide|!!yki6n inveerinig van dei korting. Het heeft dus niet eens zoo. giespannen als gedacht werd, wajjt 'n meerderheid van 23 stemmen zsgt heel wat voor 'n regeering, die geharnaste tegfenistandlea'S als mr Aajlberse en jhr. De Gaar tegen over zich hoeft. Eigenaardig is wel dat beide staatkundige leiders zoo weinig, mannen uit hun partij „achter zich kre gen. De Geer bracht hjet niet Verder dan tot 3 medestanders en mr. Aalbersa slechts tot 8;. ir. F.ebers die oiok teigen hat ontwerp wia,s. heeft zich van stemming onthouden, omdat hij zelfl oud-Ind. ambi- tenaar is. Uit dezelfde besoheidienheid onthielden ir. Cramer en, dhii'. Vlicigein zich van meestemmen. Da drie gepenis. Ind. ambtenaren Lovink,. v. Kempan eai Butger-s stemden voior het ontwerp. Aan hoogheid in houding ontbrak het det Ka merleden, die partij waren in dieze. dus niet Minister Colijn heeft ook in deze zit ting met overtuiging bat pijnlijk-ingrij pende ontwerp verdedigd. Het zwaarte punt van zijn betoogt legde hij: oip da vraag, of bij .sterk veranderde levensom standigheden daarmede ook rekening ge- honden mag worden nve-t .gepensioinntlerdle amltenaren. Dei minister meende van wel en zei. ,da.t in de praictij'k' dienoviereieinl- kómsti, meermalen is gehandeld. Wnnmeler er dus ©en noodtoestand is als thans, is het niet onrechtmatig, een dael terug ta nemen van wat onverplicht is toege kend en waarop, geen ambtenaar bij zdjm inoiensttreding had' kunnen rekenen. H©t voorgestelde is dus zedelijk volkomen ge oorloofd. V,an eien onaanliaistb'aar recht der gdpensionneerden kap. hier g'aen sprake zijn volgens dr. Cellijn. Over verschillende andere opmcirkinigien w.a,s spr. kort. Eiein aotajplombelasting, is in voorbereiding; een voorstel, om de inkom stenbelasting 10 mijiliocn méér te dio,en opbreingen. is bij den Volksraad in behan deling. Ander© bezuinigingen zijn trou wens in voorblereidinig. Beispoèdigdnig van een nieuwe plausicen- regeling kon spr. nde4 toezegjelen; op 1 Apiil ziajl' de1 nieuwe sfelarisregeling wor den ingevoerd; zoodanige regeling vroor 86-duizend ambtenaren) wringt nog g!e- ruimen tijd .alvorens zich te zetten. Pas daarna kan de pensioenregeling Votgeu en een termijn v.an anderhalf' jaar is zeker niet te lang geachajt. Van sterke bezuiniging in 't algemeen kan. trouwens zeer zeker warden gespro ken. Hoewel hier om gevraagd dioor oud- minister de Geer. wilde dr. CoCijn niet be kend maken wat da rogeering gou dioan. indien het ontwerp vepwlorpen Wtod. Op dat moment sfond .©chibei' vrijwel vast. dat er een meerderheid voqr te vinden was. daar ook de Vrijhcidsbiond over zijn bezwaren was heengestapt. Tegen stemden tiensLotte da Sooiaal-dcr mocrateu. de a.immunièiten, de chrietelijk- lii-ïlorischen De Geer. Snowk Henkemans. Kiijger en meij. Kate, de Bacmsch-Kathio- lieken Aatlberse, Bongaerto, Engels, van Koev erdien. van Poll.'Steinmete. Suring. van Voorst tot, Voorzit en IJsselmnidein dej heer Arts (B.-K. Vpllrsip.), de heer Van Houten (Chr. Dem.) en de heer Snee vliet (Bev. Sec.) 4 V e r h o o g i n g t a b a k s r ,c c ij n s Gisteren kwam aan de orde het wets ontwerp tot verhoogin^ van (den tabaks accijns. Dhr. Van der Putt (R.-Kwees op de nieuwe zware lasten voor de bedriji- ven, Spr. wil machinale fabricage v<w» sigaren en de huisindustrie doen tegen gaan. De heer Boon (Bib.) achtte de verhoo. ging van den accijns voor sigaretten' te hoog. De heer Westermap. (N.-II.) zei. d t deze accijnsverhooging' niet te dragen is indien excessen als verkoop benedert banderolleprijs ert het cadeaustelsel filet worden onderdrukt. De heer Van den Tempel (S.-D.) vond het ontwerp na het overleg mat die commissie van voorbereiding ^oer verbeterd:. De bepalingen betreffende hiel drijfsvergunningen gaan echter in jtegen de belangen der marktkooplieden. De heer Korienhorst (R.-K.) had sen ©enigszins hooger percentage der om zetbelasting verkozen bov«n liet opnieuw aantasten van een aantal bedrijven. Minister Oud heeft hierna het onltw, rp kracht ia yerdediigfd' en Vooral op1 de nood zakelijkheid daarvan vo.or diet sdhabkiSt igewezten. Hierna, werd het ontwerp z.b.s. aan genomen. Gnncicnte ender Rijk-hbs tuur. W'egens wiainblelheer is die minister van Bimienl. Zaken vain plan dein ïgemeelnte- raaid van Beierta (Gr.) uit zijn bevoegd heid te on,tzielt(t|en en de gemlcieinite omdler Eijklsbelsluiur t© plinajlsien met den burgte-' mleiester ate uitvoerder. Die KalJiolSielkie Fiers. Sancta Maria,, tot officieel© kerkelijke weiekb'Laid van de,n bisisiehop van Breda,, mgr. Hopmans, jbeyat heit Volgend© be richt i „De, Spaarnestad siehijnt heit diaigWLad Dd Kienwe Diaig t© whtien maken tok ©en volk'ssoohtend- en aVcndediti». Die Sjmarmiei- stad bedenk© ©dhter wiel, dat zij daar door in strijd komt matt de houding, door heit hoogwaardig Episoopiaiait aa,ngleromein da.t n.l. dergelijk blad jiieit gewenseihl) is met hst ooop. d© gewteabelifkte ka.tha- lietoe bliiaden, welke daardoor erg jt^oon- curreierd zulten wordien. Met hielt sitipe- ven van D© Bpiaametsiaid löuanen wij oud geenszins VOTieenigen ©n blijvten ons hou den aan d© leiding! van hst Episicoipiaait." V.A.B.A.-nitzending aflgclb'rokcn. Gistei-morgem werd de V.A.R.A.-ui(t>- zending v.an 10.15 uur, waarbij de heer J. Lemaire ,als dieclamiator optrad op last van d© Radiooomtrcf© Commie&iiei af gebroken. Met gramofconimuziek werd het kwartier volgemaait. Dhr. Lteimaire wildie communistiislche poëzie voordragen. Dr uitvoering van de Bedrijflsradcnwet;. Diezer daglen heeft die cornjmifsi» van advrêis. bedoeld in art, 8 van de B©- dry fisraden wet, haar tweede Vergadering gehouden onder leiding van prof', mr. A. O. Josieiphus Jibta,. In hoofdzaak1 werd behandeld d'e procedure, widfk'e <fe dom- missiie, bij haar verdere wark'za,aimlhledien zou vclgetn. Aflis leiddraad werd hierbij genomen een iamiddeilsi bij dia commissie ingekomen brief van den minister van sociale zaken. Del commissie besloot voorlloopig 2 of 3 bedrijfstakken nader te onderzoeken, teneinde een aanvankelijk oordejel tb vor men oihlrent de vraaig, ,of deze bedrijfs takken voor instelinlg van een Bedrijfs- ra.ad iu aianmcrkinig komen. Tot plaatsvervangend vberzitfer vian. d© commingie is aangewezen dr. J. van. den Tempel. j 1 i Dici nieuwe blBirgicmriester van Utrechh Naar verluidt komt jhr. dr. O. G. O. Qiuarleis van ÜÜfbrd, griïïiar van diei Sta ten van Utrecht, zeer .exnsltig in a.anmea'- kmg voor heit burgemeesterschap van do gemeente Utrecht. la nen bij de Eps-sirwKjaeR. Op 6 December 193^ ha.d een dela- gatie van den l'eivoneelru.ad ©en audiën tie tij den Minister v.an. WialeMtaat over het door de directie .aan den Baad be kend gemaiakte voornemen oim da looniein van het personeel andermaal! te yterlagea. In een uitvoerige bespreking hoeft cite delegatie haar afwijzend standTipunt nader toegelicht ,ein verdeidiigd en bij den Minis ter bepleit om over bet jaar 1934 die loonen niet te verflagen. De Minister mierkto o,p', dat de f'inan- cieiele uitkomsten van het spoorwieglbie- drijf verdere verlaging der !o.n n onveffi- mijdélïjk maken. ■Tenslotte beefS; de dieïëgaitia bij dien Minister er sterk op. aangedrongen dien geldigheidsduur van het R.D.V. in ieder geval met meer dan twee maanden te verlengen. - Dei Minister zal dit nader in over weging nemen.. ZIJ WERD EEN ANDER, MENSCH, ra gaf' het ikJo aan haar kleine meid. „Alles heb ik geprobeerd, «midat ik zoo b'einauwd werd diocr hoestbuien, dat ik Zelfs mijin bazigheden niet m'c«r kon ver richten. Ik was kortademig en leed daar bij aan zware hoofdpijnen. Mijn man raadde mij aan Abdijsiroop te kempen. Ta aid slijm kwam bij het gebruik los, waardoor d© ademhaling gemakkelijker wei'd. Ik heb de behandeling oen, tijdje voortgezet en kan verklaren mat de Ab- (jjsiroGp een geheel ander menach te zijn geworden. Ook voor mijn kleine meid gebruik ik het steeds, met goed resultaat". Zoo schrijft ons Mevr. J. v. K. ta M., wier origin,eele brief voor ieder ter inzage ligit. Iedereen die van blorstbvnauwdhedfln te lijden heeft, zall verstandig doen. red ding te zoeken bij do vanouds beroemde Akker's Abdijsiroop. Moeders voioiral zul len goed doen Abdijsiroop ,a,an hun kin aeren te geven als zij hebben kou gevat an overdag ©if 's nacbla beginnen te hoes ten. A.bidij - iroopi heeft een zuiverende, versachtende werking „qp de ademhalings organen. dank zij haiar bSjiztoindera samen stelling pit kruiiden-exlradten. Tihanis' „per fleisoh f 1,f 1,50 en f 2,75. Alïom verkrijgbaar. Abdij,-iroo,p-Banhanis („ge stolde,'' Abdijsiroop.) voor bUitensih/uis f 0,35 en f 0,60 per doos. (Beel.V Ite.angiijke vocrslellrn. Be en W. hebben zich tot dan raad gte- "wi'end met een wijziging in d© ontwerp- btegrooting 1934, omdat zJij! zich imgevolg© d'e njeuwe reg©eringsmaatrelg|el©n gie'piaatst zagen voor d'e nioio,dziakelïjkheid alsnog dekking te zoeken vopr ©eu totaal-bedrag van ruim f 85.600. Zlijl stellen daarom verschillend© verlagingen vbar uitlgtaafi- posten vopr en we lten eerste ©en nieuw© tezuiniging van f' 16.905,50, op d© onder- hoiudsppsten der gemeentewerken. Aam^ vankelïjlk was voorgesteld op de salarissen en loonen 3 o/o crisiskjorting to© ta piassen. Nu stelt de meerderheid van B. en (Wj. voor 5 «/o te kjorten. Een voorstel inz'ak© beiz'uiniging opl d© giemeentelnijke bewaarschool en wijziging der subsidi'eering der bijzondere bewaar scholen zal den raad binnenkort berreiken, 'n Minderheid wil opheffing der gemeen telijke school en stopBeittingder euibsidies aan d© bijlz. school. 1 Als voornaamste beZuinigihgën olpi de subsidies noemen B. en W. dia aan het Hanndelsonderwij's en aan het Middtel- Ibturgisch Mulziekik.orps. Inplaats v,an f 3000 wil men thans h|et korps f 1000 gevein. Over die opheffing van heit vtervolgl- onderwijs zal ,e-en nader voorstel volgen, maar thans stellen B. en W. wol reeds Voor het instituut boventallige onderwij- ziers af t© schaffen. I Het op wachtgeld sfeClen van persDnee] bij da bedrijvein zal voor 1934 f8500 be zuiniging mëlt zich brengleiD, eem vooirge- nomenr eocgianisatia der politie vooirlliao- pig f 2600. Verder heit afschaffen van het bletalen der kosten van igemeeakuinidigle hulp. ,aian de .agenten, van ppCifeiie e|n hjuinnier gezinnen f' 1000. Naast deize verlaiging va,n uitgaaf pios- ten„ stefcu B. en W. enkele Verhoagingiein van on(vanlgstpcsib.ein vjcp,r. Een Verhpiqigiujg va,n de bielastimg op. de plubllieke vermakb- lijkheden, van d© hondenhleClastiiiig, dtxaat. belasting cm schoolgeld gymnasium. Kick'jo uit den Baad. Avon'dzitting. Onaangenaam nieuwig. heidje. Reden onbekend. „Wel werd go- 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Dte itvïag. Dei deielniam© B.an onze .prijsvraag ia verrassend groot geweest. Bijna tweeihon- cterd otploisisdjoglen kwamen b;inn-au, waar van er 140 'vol&digf .en dua vloior een pl'ya in aanmerking kwamen. Da boekwerken vielen den ycjïgeindesi inzenders toe: .1Paul Daaitaan te Nisise. 2. M. Rijk te Aalst. 3. Jo Broekhuize t© Gb©s. 4. M«j. E. de Bmijne te Goes. 5. H. Drijdijk te Oudeland© (Wiater- (Wjateirtorein). Aug. Strijdonk-te Ha,nsweiert. Fam. BaarendsVerbeeim GoeS. L. de Koster. Nioiordlanid1, Heinktenial- zand. F. Bookelaiar, WestisimgieB, Goes. M. Kpetoa Pzn., Nieuwlstnaiaü Ovei- ziand. 'E. Verbeeim, onderwijzer, Kwaiden* da.mme. Jan Koel© H 69. Nieuwdorpl. Da boekten kuinnen iaain ons buiouu) worden allgehaald tot „Dinsdag 12 Dec. Na dien datum zuilen zij aain d© win naars franco worden tocg>czondein- Red. N. Z. Crt. zegd, dat dit terwille van. het ni..uwq en nu geinstalleerdio lid, den heer Jon kers, was, maar dit kan best n legende zijn. Eerst een debatje over 'u Kerstgave aan de werkloozen. „Wanneer de minister het goedvindt, zullen de menschen even als vorig jaar 25 pet. boven nun weke- iijksche uitkecring ontvangen. Laten jvij, hopen, dat het doorgaat, De op.-wachtgéld-stelling van twee onderwijzers bij het openbaar L, O. kreeg zonder veel vieren en vijlen haar; beslag. Niet zoo gemakkelijk liet de Raad zich door de draaideur loodsen, welke Gemeentewerken aan het Beursgebouw wil aanbrengen en waf een directe uit gave van 'n dikke f 700 vorderde. Onze vroede vaderen behooren tot de goed moedigste in den lande, maar dit von den de meesten toch wel wat 51 te royaal, al werd aangevoerd dat de gas- verwanning er meer economisch )doo.y kan geschieden. Het voorstel is aangehouden fön zal ■ook in 'n volgende zitting wel geen meerderheid halen. Rouwig behoeft men er niet om tg wezen. Draaideuren zijn, vooral bij veel lieen.en.weer g-eioo-p, onpractische din gen, die nogal eens gauw 'n leelijka knauw kunnen krijgen bij minder voors zichtig gebruik. De salariskorting voor burgemeester^ secretaris, ontvanger, enz. lokte weinig discussie uit, omdat de fracties, op die van de S. D. A P. na, van te voren overleg hadden gepleegd mtt elkaar en het eens waren geworden over een tijdelijke korting van 8Va pet. Burg, en Weih, wilden 5 V2 en Ged. Staten zullen waarschijnlijk wel bij khn phyi van 12V2 pet. blijven. Dhr Van der Wart had een pensioen- korting van 8V2 pet. willen invoeren^ Dit lijkt ook1 ons zuiverder, omdat maar al te vaak over het hoofd wordt ge zien dat thans de gemeente de volle I51/2 pet- voor haar rekening] noemt Met zeven teg-en vier stemmen is hef voorstel van de vier fracties aanvaard. Met de S D A. P, stemden beide web houders tegen. O.i. hadden beide laat- sten, omdat het ook over eigen salaris ging, zich van stemming dienen le ont houden Na het langdradig commissie.werk; waarbij het veel moeite kostte om dhr Simons te bewegen tijdelijk in de Fin; Commissie zitting te nemen, kwam bij, die irondvraag de Gasthuiskwestie wefer op de proppen. De Voorzitter deelde oa. miede, dal' de Raad van State binnenkort beslissen, zal over de betaling der tekorten, maai; dat niemand van het Gemeentebestuur; is gehoord. Het is bijna ongelopflijlj. dat de Raad van State tn deze tot ©en uitspraak' Zal kiomen, zlcnder partSjjenl gehoord te hebben. Met de administr.y, tie van bet Gasthuis is het nog steedis zoowat, zoowat. De rekening over '32 is bijvoorbeeld nog niet ingediend en de administrateur wijt dit aan extra- werk,- te weinig- hulp en 'n te klein kantoor. Dan wil het .Gasthuisbestuur nog leukweg de tijdelijke jkasgeldlee- ning r Jflossein, met de bijdrage der gemeente in de tekorten pver '29. De Voorzitter vond dit alles eigen aardig,' doch het eigenaardigst zijn toch altijd' nog die tekorten.zelf. Als men, dht maar nooit vergeet 1 R--K, Vrouwenb», ud. Douderdagayoaid vergaderde de Vrou- wenhoind. De zeereerw. keer PatSitooff) opende de vergadering met den. ckristelij- ken groet, waarna het Bondslied werd' gezongen. De notulen werden voiorgjei'.ieizlem en „goedgekeurd. Vervolgens daeSda da

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1