nbons en olade- en boterletters NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Wijnen istraat 17 - Goes Gesprongen Handen Purol D )EN HEMEL DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS DONDERDAG 7 DECEMBER 1933 3EK. erend. sorteering. Ma twee jaren strijd tegen de crisis. FEUILLETON Jagers en stroopers. |~1 BUITENLAND |~1 BINNENLAND SOKE CCURANT NUMMER 145 29s™ JAAR8ANG ■id betreft, vooruit. Ei, ■he bijdragen van J. P.. roza. en yan Krijn de ets in poëzie; 'n gevoe-: i Nelly Soeters; 'n 1> Eikhouttwee uitstelee(rfc chetsen van mr P, Diekp tveringsgeschiedenis van pn; 'n vers van Leo y:{ pressant en geïllustreerd Vijverberg over vogel- wen; 'n koxnisch-satyrielijj ekiek; liederen enz. enz gedeelte is rijk voorzien etenswaardigliedenook goede medewerkers v >or, imveehouderij, enz. op, itetafels, raadsel rubriek, g, necrologisch overzicht') ■beurden": het zijn maat uit het vele wat geho on s onbegrijpelijkn.L lijk is, dat zoo'n keurig hts 25 cent per stuk ges irden 1 n de Zeeuwsche Volks al- ig ruimer debiet toe nils ij verdient het BKOOPINGEN, ENZ, .ND, Zaterdagmiddag weid C. van Dissel lie Goes, in alhier, ten verzoeke va» Joudswaard', publiek ver-, el "Houw- en wieiliand. ofi- V iin den Heler Janspoldtt', H.A.. Helt; perceel werd den heer L. L. Horna» Bperland voor 1' 675 jpar den hoop f 5927,11. SAND. Vrijdag 1 Deuj* sn overstaan yaa notaris st te Goes krachtens art. het openhjaaa' verkocht het be Heinkenszamd, bewoond Franke. Koopers wérden. r=t Bèmijn te 's-H-Arencb- 080. i-i AAN BEVELEND, IEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474-. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN EUWE ZEEUWSCHE aars- en Naamkaartjes aarvoor ingericht. Nu cht raakt, vestigen wij rraad Naamkaartjes is ge lettersoort op prima s. Bestel s.v.p. aan ons of bij onze Vertegen- aatsen van Zeeland. irtij an extra lage prijzen. iiteiten. Alles eerste soort. flesch flesch 100 cent 100 cent 75 en 95 cent flesch 125 cent flesch 100 cent 90 cent literpot 100 cent literpot 110 cent flesch 120 cent flesch 145 cent er extra aanbevolen. ior slechts 60 ct. p. fi. glaasje bij 't slachten. jk niets anders dan het zaken, inplaats van te tot men tot U zal komen cces op zaken af Dezer dagen bestaan de crisis-eomité's twee jaren. Het werk is biet vermin derd, maar veeleer toegenomen. Als men ie jaarverslagen leest, ziet men hoe telkens het werk de noodzakelijkheid vraagt van uitbreiding, van het .vormen van nieuwe afdeelingen, het zoeken naar nieuwe mogelijkheden, niet alleen Din let ingezameld bedrag voor steun zoo hoog mogelijk op te voeren, maar ook om het zoo praktisch als maar eenigs- lins kan aan te wenden. Zoo heeft het Haagsch crisiscomité sedert kort twee nieuwe pfdeelingien.' ingesteld, namelijk: een sociaal-econo mische die statistische gegevens verza melt en bewerkt, en op dieze wijze 'tl meer gedegen wetenschappelijke basis voor het crisis.werk te leggen; cn in de tweede plaats een afdeeling ,,Eigem JVierk". Het 'is vooral in deze laatst genoemde) afdeeling, dat langzamerhand de voorbereiding wordt getroffen voor een overgang van het ,werk van het Haagsch crisiscomité van andere banen. Het is immers al meermalen opge merkt, dat wij; eigenlijk niet meer van een crisis moesten spreken, doch van een verval van blijvenden aard. De vergelijking met de veertigjarige reis der Israëlieten door de woestijn gaat in menig opzicht op, al hoopt ieder dat de periode van algemeenen nood, waarin wij thans verkeereri, gcerP vier decennia's zal duren Ook nu ver langen velen, die dezen barren tocht moeten maken,, in oogenblikken Van moedeloosheid terug naar de „vleesch- potten van Egypte, de periode van. direct na den oorlog en vroeger. Maar nu ook beginnen zich velen af te vra gen, of de tocht, hoe zwaar en lang ook, niet gaat naar het „Beloofde Land" van 'n betere maatschappij-ordening Bij het Haagsch crisiscomité heeft men, een jaar geledén reeds, met véél tuccès een „schoenenplan" ontworpen «t uitgevoerd, waardoor «enerzijds ge- steunden (die in gewone omstandighej- tol aan de reparatie van hun schoeisel Kt zouden kunnen denken) op go«d- ioope wijze dit konden laten herstel len, en 'anderzijds een aantal werlc- Ioo,ze schoenmakers weer aan den arbeid konden gaan en dus 'n tegen prestatie konden leveren voor den ont vangen steun. Verder zijn tal van middenstanders geholpen met een crediet, waardoor zij hun zaak dikwijls van 'den ondergang gered zagen, maar dat tevens moest worden terugbetaald, zoodat met het. zelfde geld nogmaals anderen konden worden geholpen. Die west, hoezeer vooral het gebrek aan crediet-rnog'elijk- heid in dezen tijd éen der grootste bezwaren is, welke dien middenstand het leven moeilijk maken, zal beseffen hoe ook hier dikwijls prachtig werk is ver.- richt 1 Men is om kort te gaan zooveel mogelijk gaan werken in de richting van het wederkeierig dienstbetoon; men tracht steeds .meer een prestatie van Hen gesteunde te -verkrijgen voor de ondersteuning. Ongetwijfeld staat het Haagsch crisiscomité in dezen niet al leen; wanneer wij dat alleen noemen, komt dat omdat wij op dit _Gogenblik de gegevens daarvan voor ons hebben liggen. Te weinig aandacht is 'in dit verband Jtog gegeven; aan den inhoud eener brochure, welke mr. A. B. Cohen Stuart, secretaris van het Haagsch cri siscomité, onlangs deed verschijnen pn. Üer den titel „Volksnood.Volksstrijd'V een schets van crisis-worsteling en mo gelijkheden. De beer Cohen Stuart geeft na een uitvoerige beschouwing over het 3 Haiti" zeide de hbschwachter. „Zie daar!" i j Hij stond voor een tamelijk betreden Jtó dat door hst btoöh lieipt. Heit wais '-t ^genaamde Markeitensterplad, dat het dorp a.an de andere: zijde van het ®ebbr®te de stad verbond,. Hij bezanauw keurig eenige voetsporen die pofpt den vooh- bgen bodem waren afgedrukt-, „Het spoor is nocr vfrséh, van dezen morgenen barzen: bet zijn weer stroopers uit de en zij kunnen niet ver züjm." i.En ziedaar twee duidelijk ingedruk- 'a sporen het moeten twee skrooipiers aiu, de da.uw toont aan dlaib bet nog las is getreden en bet neergtóbbglein gras heft zioh nog niét weer opgericht,." ..En da,ar onder leidt bet spoor been," ^de de houtvester en zgug meteen naar aJa buks en volgde de richting naar be- jkdon, „Zie. ween een teeken. Wij zijn op een verséh spaor". Een pas aïlgelbinotón ^nkentakl ia®, met bat a%ébm!0en eind "b ingeslagen richting, aanduidend, op dea Jg. Afgebroken nif afgeknotte Lalkk'en ™-ten dien jiaglers en wilddieven tot weg- ontstaan van die crisis en over dein grooten nood, waarmede hij inu twee jaar lang dagelijksch in aanraking is gekomen, het ontwerp van pen groot plan, waardoor de Crisis-eomité's Üoor uitbouw en her-oriënteering van hun werk, centra zouden kunnen worden van opbouw en herstel. Men zou een inkoopmentrale jnoeten oprichten, teneinde ten behoeve van de gesteunden en de geldgevende gemeen schap een rationeele steun verleening in natura te organiseeren. Met als eind doel werkverschaffing aan de binnen landschef industrie. Deze jiikoopLCentraiq zou aan onzp nijverheid ten goede ko men, omdat ze zou verhinderen, dat het geld, dat door de gemeenschap wordt 'bijeengebracht, wordt best-end pan producten, en fabrikaten van buitenland- schen 'bodem, en dus nieuwe kracht verleenen aan da actie, b.v. door .„Ne- derlandsch Fabrikaat" gevoerd. Het zefcï eigenaardig feit doet zich toch voor, dat menig werklopze onbewust mede de werkloosheid in N ederland helpt in stand houden, wanneer hij voor het steun bedrag, b.v. schoenen koopt, welke in bet buitenland werden vervaardigd. Aan artikelen vopr dagelijksch gebruik "als schoenen en ander lederwei k, kleeding, manufacturen, stoffen, weefsels en mode. waren werden in 1928 f>7.7 millioen Kg. met een totale waarde van f 22S.3 mil lioen ingevoerd, in 1932 was het gewicht slechts weinig minder: 6G.7 fnillioen Kg. met een waarde, door de prijsda ling, van f 154.1 millioen. Een rnkoop- centrale zou zich vooral met' dergelijk^ artikelen en zeker ook met de produc. artikelen en zeker ook met de produc. ten van land. en tuinbouw moeten bezig houden. Hoewel de middenstand in gee- nen deele zou worden voorbijgegaan bij die leveranties, zou toch deze inkoopcen trale tevens prijsbepalend, kunnen wor den en zouden de gesteunden, die een deel van hun steungeld inwisselen tegen bons van het plaatselijk crisis.comité meer waarde daarvoor, terugkrijgen;- flan wanneer hij zelf als inkooper optreden. Immers is het de bedoeling, dat die gesteunden slechts de gelegenheid krij gen, vrijwillig gebruik te maken van deze tusschenkomst en niet worden ge dwongen daartoe. Juist deze vrijwillig heid zou van groote opvoedende kracht- zijn voor de massa der gesteunden. De heer Cohen Stuart doel een krachttgen oproep om dit plan tot uitvoering te brengen. „Men wage het nu eens met een nieuwe actie, een veldtocht voor vrijwillige samenwerking", schrijft hij, „mocht deze slagen, dan jzonden allen ermede gebaat zijn, ook de comité's, welke bij een opleving van dg geest, drift nieuwe .bijdragen, nieuwe vrijwil ligers zouden zien toestroomen. ,Waar het- op aan komt, is, dat aan allen nieu we joerspectieven zouden worden ge opend. Hier dreigt; thans in het werk der comité's een ontmoedigende „defla- tiie"-stemming dood te loopen. Het zou jammer vopr het mooie initiatief, voor den_ gewekten goeden geest. Men trachtte thans het gevaar voor inzin king te overwinnen, door het comité- werk op hooger peil te brengén." En vferder: „Men durve den stoot tot de herstelbeweging te geven Men bienutte de middel-en, welke in onze macht zijn. Met rusteloozen ijver zal moeten en kunnen worden gewerkt .om het Nederlandscbe volk op te trekken uit het moeras van werkloosheid en moedeloosheid, waarin het thans hard op weg is te .verzinken. De grootste troost ook in de grootste ellende is de kracht van den in het innerlijk leven den omhoog strevend-en geest; het hier uit opglorende vertrouwen verlicht pok wijzers. „Dat cte duivel de stehurkën hiale" brom- uei de houtvester. „Da,ar is weer etenspa*» in den dauw. Hij schijnt den geheelen om trek doiorgezodht te hébben." Da weg leidde naar' een open vlak. Zij hogen zijwaarts naiar bet bosch niif om dit te. mijden. „Za-cfat, zaéht", ïluisteirde de bbsidh- wstehtetr. „bet komt mij voor dait ik iéts boer." AD katten slopen zij voorwaarte. Zij waren jnist in het midden van 't Woöcb. toen er «enskl&pis een eebot vial'. Pif', paf. Twee s oho ten vielenlangzaam stierf de echo weg. Verschrikt brak eem troelfl wild zich een.biaan door het struik[gteiwas. „Voorwaarts, eer zij oplnieiuw laden." iElen sprong en hij was o|p| de oipen plek, de ja eer Kamper hem achterna.. Twee kieriels verdwenen aan den anderen kant in toet hbsrib:. De. kruitdamp: loste zich langzaam in de: lucht o-pi. „Willem! vlug naar de vlakte! ander ontkomen zij ons door het deanenibbsteb." .Willem ijlde voorwaarts oan hun den we® te versperren. Toen hij aankWam, verdween juist de laatste in de schaduw van het ondoordring(b(4re dennenibosdb. „Sakkerloot!" .riep d-e jager en een jagersvloekwoord kllomk1 door dé lucht, zoodat de echo het „duizend donders" dub de diepste duisternissen. Dezen geest po- ge men te wekken, kien doordringe zich weer van de heldhaftige gedachte van .Willem den Zwijger: het is zelfs niet noodig te hopen om te ctndernemen,; niet noodig te slagen om te volharden. Men trachte het waarlijk godsdienstige vertrouwen van zijn rijd „weer ts vinden En men zal dan ontwaren, dat Neder land er toch niet zoo hopeloos vooi staat als het thans aan velen kan toe schijnen." Tot zoover deze weldadig-aandoende brochure. Het staat nu wel vast, dat wij .er niet komen langs de oude, platge treden paden, welke altijd opnieuw blij ken te loopen, in een yicieuzen cirkel: w.erkloosheid, steunverleening, nieuwe belastingen met als gevolgnieuwe werk loosheid. Wanneer wij dit vaststellen behelst dat niet in de teerste plaats een kritiek op de regeeringsmaatr;egelen. omdat de regeering moeilijk anders kap, zoolang er nier een andere geest oiib staan is in het volk, dat zij regeert. Wij zelf, wij-, het volk van Nederland, kun nen ontegenzeggelijk veel meer in de goede richting bereiken dan Öe re geering, ook al is die bezield met den allerbesten wil. Het is zoo gemakkelijk om, wanneer wij. het .cijfers van den in voer van bovengenoemden artikelen .Van dagelijksch gebruik van meer dan hon derd vijftig millioen aan .waarde zién, van de regeering te v-erlaingen, dat zij Jprofecstionistische! maatregelen nemen daaraan zijn enorme bezwaren erbop- den en in ieder geval voeren ze .ons steeds verder af van den weg naar het ideaal van den vrijhandel. Wanneer daarentegen het volk van Nederland eindelijk e-ens ging inzien, dat het in deze tijd verplicht is, eigen fabrikaat en product de voorkeur te geven, des noods zelfs een iets hooger.e'n prijs vo,or -dezelfde kwaliteit te betalen wat in de praktijk slechts zeer zelden .noodzaK©: lijk is dan zou de verbetering in diezen, misstand vanzelve intreden ponder maatregelen, waarmede zij onze nabu ren tegen ons in hst harnas zouden) jagen. Maar al te 'veel verwacht m'en alle heil van regeeringsmaatfegelenal te weinig beseft men eigen krachtdc moedeloosheid brengt ons steeds dieper in het moeras. Waarschijnlijk zeggen wij niet te veel, als ,wij beweren, dat alleen in een omzetting van den geestestoe stand der massa van ons volk de uit komst ligt. In den bitteren nood van dezen tijd moeten wij allen, zij, die het goed heb ben, zoowèl als zij, 'die het slecht hebben,- gaan beseffen de waarheid ,van hfct oude woord, dat, als één lid lijdt, alle leden meelijden. Het solidariteits-priin- cipiega we .r leven in ons vp'k dat thans verdeeld is in twee groepen; zij, die geven of niet geven én zij, die ontvangen (of gebrek lijden). Het verzet tegen de -cumulatie van functies, tegen hooge sa larissen ib'.v., zou met .één slag verdwij nen, wanneer men vrijwillig afstand deed van datgene, wat overtollig moet worden genoemd. R'egeëririgsmaatreg'e* len zijn uiterst bezwaarlijk, is meermalen gezegd. Waar is dan in ons midden de man, die1 zonder wettelijken dwang een tweede positie' naast die, welke har» reeds voldoende inkomsten verschaft vrijwillig weigert omdat er zoovelen wan hopig rondloopen, die geen werk heb ben, en hun gezin piet kunnen onderhou den? De wereld en in de .eerste plaats ons volk, wacht op degenen, dje eigen belang willen achterstellen bij het ge. mleenschapsbelangop menschen, die uit -den vicieuzen cirkel willen breken door ieen daad, door een voorbeeld', door het offer van hun persoon ei ook van hun financieel belang. Wanneer biet len drievoud!® terugkaiaitete. „Daar mat tuen zich af, ®unt- zich dat" noch rnadht xulsf; en wanneer mian het duivehjiak eindelijk bij d»n hiraa® heeft, dan stpiringit het één, twee, drie door de dennen «m we® is hét 1" En bij de laatste woorden stiet hij var .ergernis meit de buks - op d'n bodem zoadat de vochtige kleigrond rondom hein heen spatte. „Daar zou men bijna do koorts van krijgen, te deukten, dat men itrn de onmogelijkheid is, den sdhurken een handvol kjojgtefe) in het lijf te jagen."- „Heillt gij geen van hén herklemd.? Dat bon ons misschien opi hét spoor brengen." vroeigt de jager. „Wat;? Hecktend.? Ken maar eens- een dier schurken 1 Baarden hadden zij. .allebei, maar of van haar of van vlas of van berkenmois, weet ik niet. Hiet is om uit zijn vel te springen. Dait lloiorptb hot .en her, alle Zondagen, maar de stad, in da meest afgelegen kroegen, ziet toe luistert, overlaglt toltdaf men op het laatst in alle knepen thuis is; en w;an- neier het op n treffen aankomt, maakt de éeme zich zwart of doet Den valschen büard om, en als men kolmt aanllojopcp kent men helm niet eens. De schurken van daareven héb ik -echter nog niet in het blosch gezien." „Zullen wij het dennenbloséh niet eens doorsnuffelen.? Ofik zal erin gaan de crisis ons volk heeft geleerd dat het solidair moet zijn tegenover dan gemeen- schappelijken nood, dan zal de tocht door de woestijn niet vergeefsch zijn geweest, maar leiden naar een Bet-er Land dan vanwaar wij zijn gekomen./.. J. L. v. Z, SPANJE Dc oHiriet'lc uitslag der verkiezitigea. D)q Spaanisdhe minister van Winmenland'- écfa zaken maakt iét volgende oflfïcdieieCle M|s|ultaat van de yerkfeaimgen op 19 N-oi- veimbicr en 3 December beiktend. Gekozen zijn van d« rechtsdhe groeiplan: Velksiaetie 62, Agrariërs 86, Baskische nationalisten 14, traditaomatisltieai ein moi- narchistem 43, .anderen 2, in .totaal 207. Viau hef Céntium: radicalen 104, eon- sarviaitiev.e relplublikeinen 18,- Catadouischc liga 25, üibarale democraten 9, progressis ten 3, onafhankelijke relplulfik'einen 8, to taal 167. Van de linksehe groepen: .C-atallioniisiché linkschen 19, soeLatistische radicalen 1, onailhajikielijke siocialLiBtdiSche nadiealen 4, rclpiuiblikeinscha aotie -5, socialistische Ca, houdtj gelijken tred met de économische crisis. D.e oneerlijkheid in financiecle kringen, het bedrog in het zakenleven, het bederf in de politiekde onvol doende controle door de just-tie, moord aanslagen, zelfmoorden, inbraken, chan tage, ontvoeringen en geweldplegingen 'rijn niets anders den verschrikkelijk^ uitingen van de algeheele (demoralisatie, (dief millioenen menschen gedoemd heeft tot werkloosheid, honger, ellende; pn' iwanhoop. De bisschoppen stellen vertrouwen in president Roosevelt, maar zij .yerklarieh ook uitdrukkelijk dat, als fnen orde, rust en welvaart verlajigt, pis men wil dat in dö Vereenigd-e Statiën zal terug- keeren wat dié grondleggers van deze hadden gehoopt, dit zij rijn zou: een, haard, van vrijheid, welvaart en over vloed. het ook noodzakelijk is, dat in het leven van den sta.at de christelijke, beginselen in toepassing worden gé bracht', die zoo vaak door de laatste Pausen zijn aangeduid als de noodzake lijke grondslagen voor een yvaaraohtigö welvajartj i i De haarden van besmetting in de Amlerikaansche financieel© kringen,, haar, den, die de -eerlijkheid in het zakenleven takmi-scba Unie 3, öomaall-deimoicliatem 5.8, landiera khiue .partijen 9, totaal 99. Heit totpte aantal afblevaardigkiten in de nieiuwe Kamer bedraagt 473. De( uitsla® der verkïézinjglen btijkt dus indeudaiad een ^langrijke verschuiviiinE naiao- rechts te zijn. Dernoux heiett|t uitdfUikl. k'elijk verkitaard, dat hi,ji sledhto ,zjal ea- menwerken met partijen, die dien ïtepubili- keinsdh-en staatsvorm jaianhanlgein- Naar RieuteT luit Madrid meldt, zijn lallla bladen voldaan oiver den uitsla® der verkiezingen, die van redhts, omdat ,de xiewhterzijde heeft getriomfleieird, ,die va» het oentlrum en links, oindait Spanje heeift aangetoond, dat helt repiublikeinsch btljft. AMERIKA Een ernsü® vermaan van het Episcopaat. In v-eihand met de economische cri sis hebben de bisschoppen der .Ver, Staten een belangrijke verklaring ge publiceerd. In het schrijven van het episcopaat worden de oorsprung pn de oorzaken nagegaan, „die reeds jaren de grondslagen var» recht en zedelijk heid -ondermijnen." De verantwoordelijkheid daarvan, al dus luidt het in het schrijven, komt neer op het volk jn zijn geheel en het zelfde volk heeft ook de geneesmid- (djelen in de haind, want het is die! fout der kiezers, indien de stedelijke regeering zoo vaak synoniem is met Ib-eidrog, knoeierij, corruptie, ontreddje:- ring der geldmiddelen len ,van leien schandelijk bondgenootschap tusscher». {misdadigers en politiek. Het is de schuld der kiezers als de regeeringen der verschillende staten door hun ver kwisting de belastingen zoo hoog opr voeren, dat het voor de burgers on mogelijk is om die belastingen op te brengen. De kiezers zijn pr mede ver antwoordelijk voor, indien het gouver nement op een dusdanige manier met- het geld omspringt, dit het onmoger lijk is, om nog pen evenwicht tusschen idte inkomsten en) uitgaven te bréngeïL De ontwikkeling yan het kwaajd en van de algemecnc zedelijke ontredde ring, aldus vervolgen de bisschoppen, en ®ij zult toezien rif geen van beiden er uitkomt." „Dat kan altasi niet» heipiéu. De schur ken zijn ons veel teveel] voor en lachten ons wellicht no® op -den koplpl toe uiit," No,® lang bromde de on-dte zoo voort, teer hij in staat wasi zijn woede fe ver- kropipcn. Toen be®onnan zij het stuk wild te zoeken, da,tde sltroopers onder schot genomen hadden. De -stukken dér laad- piro.pipen op den grond gaven die riehtin® aan, waarin zij zoeken meenten. Spoedil® vonden zij ook in het jon,®e gmais spoien van bloed. „Het dier 'hééft sterk' ge zweet. zeer sterk'," zleidie de bjosohwaicih- ter -en veTvolgd© de bloedispören, die zijn jagers-oo® zonder mtoeit® o:p den Wodieon en ,aian de bladeren der sfmikten gev wa,ar werd. „Het mo-et nief var geloopen zijn." Bijna honderd schreden zijwaarts von den zij het wild, 'n vette hinde. Willem sprong met den hiooten hartis- vanger er op ,a,an en wilde het afinaklen. Da hontvester hield hem echter t.eru,®. „Halt. dan merken de schurken dat wij het dier gevonden héblblen; wij zullen wachten tot. zij den buit khmen halen en hen dan overrompelen." Zij legden zich, door het basclikage gedekt, in de nabijheid van het gevélde wild op den toer. „Als ik .a,an onzei mislnkte vangst denV. hébben verwoes't, moeten plaats makten vopr gerechtigheid en billijkheid. D.e ver-, iderfelijlke ib-esmiettingshaard der zedelo-o-- zet films, waiardoor heele landen wordtet» .aangietast, moeten uitgeroeid Cn. gerfii- verd worden. De talrijke boekwinkels, waar pornografische lectuur, verkocht wordt, moeten opgeheven worden en alle invloeden, die den g.eest des men schen vergiftigen, moeten asbsplunt jtvor- dén geweerd. Tenslotte brengen de bisschoppen in herinnering, dat, alvorens men piag, ver wachten) dat politie-ka vrijheid, sociale vrede en -economische rechtvaardigheid teal terugkeeren, het noodig js, dat bet geestelijk leven van de {natie ontwaakt (en djat het volk zijn geloof in God en zijn, vertrouwen op de -Vocuzienigbeid weer vernieuwt. Tweede Kamer. i - Overzichti Gistermiddag heeft minister Colijn op, forsche wijze dc voorgestelde kortingen op. de Indische pensioenen yérdedigd. Deze korting wordt noodig geacht om dat het tekort op de Indische bcgrooting zooi ontstellend is gestegen, dat men de van 't voorst-el verwachte bezuiniging van negen millioen, niet (kan prijsgevsti, zondier gevaar .vopr financieel-e jnfeen- storting'. Aan de rede van minister Colijn pnt- leenen- wij het "volgende: „Feitelijk concentreert het debat zich Om de drie door den heer Aalbersa genoemde punten, H;et ontwerp zou in strijd zijn met art, 177 der Grondwet. De schuldeischers van den Staat zijn anderen dat de heter Aalberse hieronder begrijpt. Het gaat alleen om degenen, die den Staat geld hebben verschaft. Spr. beroept zich daar„- toe op historisch-legislatieve détails. Thorbecke b.v. verwijst -eens nadrukke.- lijk naar 'de( ervaringen van den voor- gaanden tijd. Hij' en |Allen. die over dit artikel hebben geschreven, zijn het er -over eens dat' het alleen geldt dege nen die dten Staat geld hebben geleend, dan zou ik mij zélf wel voor 't hoofd willen slaan. Wanneer wij -eene scheidden en één hen den we.® verspteTdie, dé in hadden wij ze." „Het geeft altijd -e-enige vretes onder het korps, wanneer er 'n paar Wetojrt worden." merkte de j-a®er aan. „Zij laten het toch niet. Al® wij' tien stroofiers biefraipipen, vangen twimti® .an deren weer hetzelfde hiandwlerk iaan. Dé ®raaf voedt het wild op en zij schie ten het neer." „Ik1 -geloof toch niet, dait. zoo'n kerel alleen van stroopeu leven kan.'2 „Zeher leven zij ervan. Zij1 bekom meren zich om geen jachttijd en sicohieten ei- ma,ar op los. zoo al® het hun voorkomt. Eh wanneer zij er niét gloed van loven, leven zij er slecht van. Er zijn in do stad zooveel leegloo-pers, die den lieven da® jiiet tot den avond wteten té brengen en zich uitsluitend op efcrototpten hoeJé®®etn. Zóó vrij rond te laolpon, i® jaiamgelaametr dan arbeiden. In dé hotels der stad vin den zij 'n ®ereéden aftrek voor hun, waar. Dezen zijn blij, wanneer zïj1 Wild braad bekomen kunnen en varen oo!k! ®oed bij den handel. 01 het gestroopt ia of niet, het smaakt altijd. Niet alleen "bedorven ambachtslui en arbeid-sohiuiwe daglooners stroppen, ook het heèrenvollk doeit meie!"- v 1 - 1 I (Wordt vervolgd.) 1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1