CHENKEN ctische cadeaux ANJE straat 52, Goes ÏHÜYT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND OEKLEINEBAZAR Sola-Silver -Magazijn, in of Wollen Dekens of Gangloopnrs sfraat SO - Goes R" as-Gescbenken U I I ili DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS ill I jasa»,*«!».!^WïSfSR1 Ij' Bijkanfoor MIDDELBURG. Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 J DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'l'l Contractregetprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS rergordijnen irpetten St. Nicolaas- hnisch Bureau Complete Sorteering TSCHE COURANT >ren Dairies- - Portefeuilles» (artikelen nog meer als: Telef. 220 f/IEZEN, WAi'ERSTELLEN, mooie ROOKSTELLEN, ROOMSIELLEN, i en VORKEN 30 cent, |SEL vanaf 75 cent. jk In 9 ik in i voor haar - in orteering WOL sleinden, ilige prijzen. breipatroon. GOES es voor* GOES e adres I AND" Middelburg LGAZIJN henken g en practise!) Cadeau vAKKE >rdt opgeruimd Sociale wanorde en gods dienstloosheid. FEUILLETON Jagers en stroopers. f! BUITENLAND CHINA JAPAN fl BINNENLAND IN in groote keuze. IEAUX. jaiwin) |ijzen V f Jitgebreide sorteering IKELEN NUTTIGE ZIE ETALAGES U met de a.s. St. laas uw kinderen een n, gaat dan naar Goes. NUMMER 144 DINSDAG 5 DECEMBER 1933 28srs JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15 Contractregetprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager (5R00TE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Eeuwen zijn voorbij, de een miser bewogen, de pndere minder, maar al len hebben haar leed gekend. Plagen teisterden Egypte,- plagein teis terden ieder land,- ieder volk op „zijn beurt, polken groeiden, bloeiden en stierve": jycg op het wereldtooneel. Onze eeuw heeft ook haar ellende en tegenspoed. De maatschappelijke orde wordt in al hare verhoudingen en over geheel de wereld bedreigd Geen element biedt .hog veiligheid geen aarde, geen zee, of geep lucht. De machtige Oostenrijksche Staat, die -eens megsprak in Europa, moet gesteund worden. Het Russische Tzarenrijk. dat het wereldlijk fin geestelijk gezag van millioenen menschen pmvatte, is in egn hel veranderd. Het Duitsche keizernik,- dat; de wereldoyerheersching in 't ver schiet zag, ziet zich als een minder waardige behandeld. Het Britsche rijk, waarin .de zen nooit ondergaat brokkelt langzaam af. Amerika; dat de eene goudstaaf op de andere stapelde, laat zijn eigen bevol king honger lijden. De pas .vrijgekomen nationaliteiten Rolen, Sjechen, Joegosliven en andere, ofschoon ze de zwakte der eerste le vensdagen nog gevoelen, doen ze toch al mede in den wedstrijd om ,de beste en grootste bewapening. Geweren en kanonnen zijn achter niet in staat om ged.achtenstroomingen te leeeren. Bolsjewisme, facisme, commu nisme en nriionaal-socialisme veroveren de volkeren, die daartoe zijn ontvankelijk gemaakt door de maatschappelijke wan toestanden van ten hcidenschfi wereld orde. Het; pausdom,- de ipstandhoudcr dei christelijke wereldbeschouwing, werd als staatsgevaarlijk door de staatslieden op zij geschoven. Het staatsegoi'sme neemt d.a plaats in van God en de Kerk Maar het staatsegoïsme; gevoerd duor politieke sluwheid; en geweld brengt; geen vrede, geen voorspoed, geen vei ligheid Politieke staatshoofden zoeken naar een heilmiddel tegen de steeds dreigende wereldcatastrofe. Diplomaten en staatslieden trachten een nieuwe ge regelde wereldorde te scheppen, maar hun werk blijkt kinderspel te ?ij;n- Ieder voorstel, vredelievend misschien bedoeld; wekt argwaan en teleurgesteld stormen de diplomaten van de éene conferentie naar de andere-, zij persen hun hersenen, uit, maar 't helpt niets. Door internationale wetten noopt mfen het slagwerk der wereldorde weder op geregelden gang te krijgen, maar het blijkt; dat deze niet in staat zijn die orde en de eendracht onder de volkeren te bewerkstelligen. Boven alle machten die "de volken van elkander rukken, is .er '11 ntacht die ze allen in elkanders armen drijft: de Christelijke liefde. .Wie die liefde bezit, ontdekt in de simpelste en de meest verachte zijner medcmenschen "cjat mysterieuze licht, dat lokt en aantrekt. Ais ieder van ons in zijn medemensch dat licht ont dekt, zal de gemeenschap der levenden voltrokken worden en de aarde zal doorschijnend zijn Van goedheid Dat de menschheid terugkeere tot de bron van wereldvrede en welvaart! Dan zal het licht der liefde de duis ternis der haat en afgunst verdrijven. De negentiende en de twintigste eeuw dragen den 't rotscheh naam van de eeuwen dies lichts, maar in werkelijkheid brachten ze groote schemering pn duis ternis, waarin alles en allen dolende rondtasten om een houvast te kunnen vinden; waaraan wij ons kunnen vast. 2 De oudste van deze twee was de hout vester Buchholz uit het naburige dorp Hanwethal. Het was een krachtige fi guur; lang en rechtop, vol en krachtig als d;e eiken des wouds. Menige storm was over hem heengegaan in de 60 jaren, die hij doorleefd had, zo ader zijn sterk lichaam te buigen. Bijna zijn ge heel leven had hij in het bosch doorge bracht. Den vroolijken zangers dies wouds, der murmelende beek, den vlug gen wind' had hij vroolijken levenslust en opgewekten zin afgeluisterd; in de een zaamheid van het stille bosch, tusschen die hooge beuken en knoestige eiken had hij zich een vastberaden karakter een ijzeren taaiheid vajn wil en ruwe natuurlijkheid eigen gemaakt. Eeh zwa tel baard, rood en wit gespikkeld, om lijstte zijn door de zon verweerd ge laat; een groene hoed met vederen en ten herttenbaard versierd, bedekt hel geheel vergrijsde hoofdhaar; uit al zijne hekken sprak een krachtige en gei- zonde natuur en ongeveinsde goedhar tigheid; het zwarte oog spatte vuut hechten om ons te redden voor den ondergang. -Slechts één staat rotsvast Het- in schijn machtclooze pausdom, dat over geen wereldsche krachten beschikt,- staat stevig, rustig en vredig temidden der ineenstortende konings. en keizers tronen I De Voorzienigheid Waakt De poor ten der hel zullen tegen haar niets vermogen, De Voorzienigheid is voor ons ondoordringbaar; maar zij laat die op haar vertrouwen nooit in den steek; wanneer er geen hoop meer schijnt op redding, weet God nog steeds raad. Laat de wereld terugkeeren tot haar Schepper! Terug naar Christus Dit woord behelst een „zelfbeschuldiging op de eerste plaats, maar het zegt' nog iets meer. Terug naar Christus zal een offer kosten; want daar zit geen zin in, tenzij het 'tzelfde beteekent als opwaarts naar- en op de knieën voor Christus. Meester, vroeg een wetgeleerde aan Jezus, wat is het grootste gebod Jezus zeide hem; Gij zult den Heer uwen God beminnen met geheel uw hart, met geheel uw ziel en gehieel uw verstand. Dit is het eerste gebod. En het tweede, daaraan -gelijkgij zult uw naasten beminnen als uzielven. Het eerste en grootste gebod werd niet onderhouden |en het tweede mee- doogenloos onder den voet geloopan en vertrappeld. Nooit was er minden1 minder liefde |en meer haat dan thans Hoelang al hebben de profeten onzei beschaving onze ooren dol geraasd met machtsspreuken over verbroedering en wereldvrede Onder het mom van rechtvaardigheid of vaderlands-veiligheid maken zij de kloof tusschen de volkeren steeds grooter. Zóó is de toestand. Kunnen wij die véranderen? Met Gods hulp, ja! O.nze bladen en tijdschriften moeten wij be zielen met Christselijken geest onze kunst -en onze wetenschap moet zich richten volgens de beginselen van het Geloof. Onze studiekringen, hoogescho- len, enz., moeten .rekenschap houden met het bovennatuurlijke. O.nze sociale werking moet den mensch omvatten, gelijk hij is, met zijn hoofd naar den hemel gewend en niet zijn nek krom men naar de aarde. In één woord, wij moeten aan de wereld leeren den geest van Christus, zooals de apostelen deden; en dagroni, gelijk zij, prediken Christus den Ge kruisigde. Moet volgens de modenre wereld het leven niet 'n leven zijn van genieten? .Wij kunnen kiezen tusschen Christus den Gekruisigde en de wereld; .maar, wie oogen heeft om te 'zien, zal be merken dat ongeloof 'en sociale wan orde twe.elingszusters zijn. De weten schap der wereld .meende, dat de men- schelijke rede sterk genoeg zou zijn om op aarde het rijk der gerechtigheid fa vestigen en .de zedenwet te doen eerbiedigen. Maar nu de wereld het godsdienstig geloof gansch verloren heeft, schijnt het haast, dat de oude Kerk met haar katechismus, haar plech tigheden die ons treffen, haar symbo len en haar soms starre tucht eqre onmisbare omheining is om het men- schelijk dier te verhinderen almaardooj: de grondvesten der beschaving" te ver nietigen. De vrede werd gesmeed in moeizaam geknoei een vrede, die niet steunde op Gods wetten, maar op grof eigen belang en -geweld, en die ten slotte slechts een wapenstilstand is. En de uitslag van de conferentie's Dat al de volkeren, overwinnaars zoo wel als overwonnenen gebukt gaan on. groote ellende met hét vooruitzicht van ■een nieuwen wereldbrand. en leven. Zijn mjetgezel was een jonge man did da grens der dertig nog niet overschre den had. Het militaire voorkomen, dat wil zeggen, de gekrulde moustache, het kort afgeknipte haar met de on ontbeerlijke lokken om de slapen, bo ven alles de soldatenmuts ön soldaten: houding gav-en bij den eerste oogslag te kennen, dat hij den soldatenrok nog niet lang had uitgetrokken Hij was geen Haninethaler van geboorte. Zijn vader was een Sileziër van de Bobeem. sche grenzen, genaamd Kamper Toen da spoorweg door het groote stroomdal gelegd werd,- was hij met zijn toen: ,ter tijd pas tien jaar ouden zoon .Wil lem als zoovele Sileziërs daarheen ge trokken, had een korten tijd aan den aanleg der spoorlijn meegeholpen dn was daarna in hef dorp aan de tering, gest-orven. E>en welgestelde boer van het dorp nam den vreemden knaap tot zich en voédde hem op Aan de boerderij was hij gebleven en vain ganzeridrijvter 'tot koeherder, van koeherder tot stalknlecht', van stalknecht tot tijknecht geavanceerd Toon de boer dood was; was hij met diens zoon johan die met hie.m opge voed en van denzelfden leeftijd- was, in Uit de parlementen en volken moet de groote menschelijke stem opgaan, die spreekt van liefde niet alleen voor het stoffelijke maar ook voor liet go'ds- djenstigo en zedelijke. Alleen dan zal de geest van om wenteling en wanorde in bet economisch leven verdwijnen. STEPH. LODIERS, O.Cis;t. ENGELAND Wordt Ierland rtlilcibüick?. De inter-ministericele pndier-ecimimissile stelde gisteravond de Brjtgdhe ontwerpi- nota, orpl, in antwoord ojpl de nota van Da Valera, wa;arin deize vroeg, oif' de lersche Vrijstaat zon kénnen kiezen i\UB- schen deel uit maken van. het Brioche gemeen'e'bleis.t. 0f! de replulhlisik stichten, zon der in dit tweede geva, 1 zich de bledxed'giii<Bl met agressie-vijandedijikheid Van den kant der Britsche xe-geering op den hals te halen. De algemeen© houding der Britschle regeering is, da.t ze vriendöehaplpblij'löe relaties wenscht met den Vrijstaat, dook wanneer deze de republiek zoui stichten. 2Bl hij de voorcteetai verlfezten dilei hét de-el-uitmaken van het Briitek&e gdmiepnie- We'st meebrengt. Men is in Bri'pehie krin gen niet gqneigd tót "bedreiginjglem over t« gaan Hel antwoord zou, mprgpn worden over handigd. ITALIË Die ontmoeting met Li twin ;,f. Uit het communiqué, daih na afloop van del Zondag tusSchcn den, Russischen Vplis- eommislgaris van biuitenlandsche zaken, Litwinof, en Musls.lini gehouden bespre" king, is gepubliceerd, blijkt, dat de eerste gevolgen van deize ontmoeting zullen zijn; 1. Nauwe samen-werking op dijdc-ma- tiek gebied tusschen Italië en Sowjeé- Rusland; 2. dat pogingen in 't werk! wor den gesteld om de betrekkingen fnrssehen Rusland en Duitslchland te verbeteren. In het -communiqué wordt verder ge- ïJeigd dat alle vraiagstukken, die den we reldvrede in gevaar zouden kunnen breu- ■g|en. door de béide staatslieden besproken zijn. Als de teigeMtelling tusschen Rusland en Duitscbl-and opgeheven is, zal de weg oplen zijn, om een verdere 'plenging te doen om DuitsehLaad en Frankrijk didb.tei' bij elkaar t-e brengen, waarbij' Rusïaad en i Italië, die in goede verstandhouding met Frankrijk leven, alis bemiddelaars kunnen optreden, SPANJE De uitslag der verkiezingen. Renter meldde gisteravond1 neg uit Madrid: Hoewel dei uitslagen uit 13 kies- duistriötem nog niet bdnu-emgekometn zijin, verwacht men dat de eind-uitslag' van de verkiezingen alsi volgt zal zijd: recht- sohe partijen 207 zetels; centrum 150 zteitels, waarvan 88 voor de radiaalten (Derroux); linkscbe partijen 116 zef-ete, waarvan 60 voor de socialisten. De nieu we Cortes zal 473 'leden tellen. Dei vijf ministers van de reptuhlikein- s.ehei linkerzijde', die Zondag besloten had den :ai' te treiden, hebben hun voornemen niet -ten uitvoer gébracht. Op het «ogen blik. da,t zij hun besluit namen, kondigde de regeering voor het hefaLe land ddn sitaat van preventie af', met het ocg clp' de flerro- onmin geraakt en had daarop de boer. dierij verlaten. Een korten tijd had hij -daaropj in het bosch gewerkt ten latei bij de jacht en 'boschwachtersarbcid ge holpen tot hij zijne drie jaren dienen .moest. Daar hij bij de jagers gediend had; en iets van het boschwez-en ver stond en daarbij niet zonder hersens was,- nam de graaf hem als jager in drenst en gaf hem aan den houtvestei Buchholz tot medehulp. Hij woonde bij ki|en houtvester op ieen grafelijk terf, maar at in zijn eigen herberg. De stroo- perij had in den laatsten tijd in cle grafelijke bosschen zoozeer toegenomen en werd van de zijde der naburige stad zooi overmoedig gediieven dat jongerfó: krachten noodig waren om deze euvel daden te keer te gaan. AVilltem was groot en slank opgtej groeid. Hij was een schoon man ges wonden; het beeld van den haveloozen Sileziër-knaap was in den man geheel verloren gega'an. Wainneer hij in zijn engsluitend jagerspak, met zijn militai- 'exn stap |de dorpsstraten door tiaar het bosch ging, loerde menige dorpsschoo;- ne door het vensterglas of door de op een kier staande deur, zag hem na, tot hij in het bosch verdwenen was en zou, schoon zij het ook niet bekend rist-ische bewqrihg. Het heeft Zcn-daial dani.ai gespookt in de groiOte steden. AMERIKA Vlootiiibreiding in de Ver, Stalen. Swanson. die Amerikaansche minister van Marine, eischt in zijn jaiarlijikksh) raiplport in cn-ergiak® termen 'n kr.aekriKW' maxima. De tijd is gekomen aldus Swamson waarin dei Vereen. State» niet langer aan heit hootfd van. de ont wapening Jmnmen glaan. Andere mogend heden 'hebben het Amcrikaanscihb voioor- beteld niet gevoHgld. Eien van de bb- la-ngTijkfete garanties voor den vrede is gen Amexikaansche vloot, die dcor geen ■andex-o overtroiïcn wordt. 'Swanson stelt een vfflooit-Pirogïainma. voc-r, da,t d« Vereen. Staten zoo 6nel mo gelijk op-i de -door dei verdragen tooge:- stang grens hrengt. Uhimatnm aan de regeering van F.cek'n Na,ar oflieigus gemeld wordt, hegft de maarschalk Tsjang Kai sjeik aan generaal Tang Tsjing-kai in eien ultimatraim heJ volen. zich- voor 6 December 12 uur over ta geven. De officieren van het lëgjer worden opgeroepen, hun qomm-andant te dwingen lot uitlevering der wapenen, tien tinne bloedvergieten te vermijden. Wanneer aan het ult.imaihuim niet zal worden voldaan, zullen de Ohineeeöhe troie pen meedoogenlcos tegen de op&tandéEim- -gem optreden. Op -enk'ela 'steden in Foekin zijn gister hommen geworpen. De moeilijlikeden met de bégrotiting. Er dreigt een scheuring in het Japian- scha kabinet. Na lang© beraadstlagingen zijn de uitgaven op de begTOotingl nu vastgesteld opi 2100 millicen yen, waarvan 487 mil. voor de marine en 449 miill. vopr het legier. Men zal' een le-ening van 780 mil'lioen moeten "uitschrijven o-m het djeitioit te dekken. Tafcahanji, d© minister' van Financiën-, ia biet met d<© departementen piet eens kunnen worden pver de uitglaven. Admiraal Osocmi bCijft oandringen oip groptei eredieten voor de marine. Di-fj is- dei voiorniaaimst'e .moeilijkheid. Goto. de minister van Landbouw,vraaigt meer- voc-r hulptvarfeening aan de hoeren Het wiihsek ever de muiter^ o|.t „De Zeven JProvineiïn". Do Java.Bode verneemt, dat de sa menstelling van het witboek inzake de muiterij, op De Zeven Provinciën, Z-ev'cn- Provinciën-Witboek, welke eerst ter Al- gemeene Secretarie was ter hand ge nomen, op het Departement der Marine zal worden beëindigd. Bewaj iBnings-sproikjf s. Naar aanleiding yan een weer op gedoken bericht volgens hetwelk uit Nederland wapens haar Duitschland zou,- d'en worden vervoerd, heeft het Neder- landsch gezantschap te Parijs een com- muniquis verspreid' om er nog eèins aan te herinneren, dat voor den uit voer van vuurwapenen en samenstel lende deelen een bijzondere machtiging van staatswege noo-dig js. Het toezient opj het vervoer is heel streng, en sluit in d-e practijk elke mogelijkheid va,n .ongeoorlo.ofden uitvoer uit. Wat -den Voorraad oud materiaal in. d|d loodsen betreft, moet onderscheid1 worden gemaakt tusschen dien van Krimpen en dien van Maartenshoek, die trouwens beide onder staatstoezicht slaan. De eerste omvat een aantal wa penen in verschillende stadia van af werking met name kan-onloopen, ten deele in de eerste fase van fabricage, zoude hebben, ;er volstrekt niet op tie. gen gehad hebbten wanneer hij haar tot zijn vrouw had uitgekozen. Hij hield ■echter weinig vriendschap in het dorp, evenmin met de schoenen ,ais met de 'boerenknapen, en wie hem van meer nabij had leeren kennen, hield zich gaarne op een afstand. Men gaf hem' na dat hij listig, vol streken en zoo haatdragend was, dat hij het nooit ver gaf wanneer iemand hem beleedigd had'. Hoe liet ook zij; e«n waarachtigen vriend bezat hij niet," men liet hem links lig gen gelijk hij zelf ook ieder rustig zijn weg liet gaan. Wie «enigszins de gavje van opmerken verstond, kon in dien vinnigen, oogopslag en in den loerenden bij 'een ibevestiging van dit vooroordeel vinden, en werkelijk had het aange zicht van den jongen jager iets valsch en achterhoudends dat geweldig tegen bet oprecht en open gezicht der land lieden afstak. Het is waar, .de Westfa- lers zijn zonder twijfel gemoedelijke lieden, tegen vreemdelingen echter wat teruggetrokken, 'en zulk ean wtedervaien kan best den jongen, in het dorp ach tergebleven knaap vooringenomen ItSn stug gemaakt hebben; maar ook even zoo waar is h et, dat de vooringenomen heid van het landvolk meestal grotad djq als onbruikbaar door de Hemb.rug geweigerd werden. Deze voorraad is ongerept. Het toezicht waaraan hij voort durend onderworpen is schept de moge., lij-kheid om met stelligheid de bewering tegen te spreken dat dit voorjaar krijgs tuig vandaar per schuit naar Duitsch land zou zijn vervoerd. De bewaarplaats van .Maartenshoek bevat geen wapenen, maar alleen ma chines ter vervaardiging daarvan, waar in die handel natuurlijk vrij is. Het uiterst strenge toezicht waaraan zoo- da aanmaak als het vervoer van oor logsmateriaal in Nederland onderworpen is; leidt tot de verklaring dat ©en. ge heime uitvoer van zoo omvangrijke stuk ken als kanonnen en in aanleg vsrkee- rende kanonnenloopen volstrekt onmo gelijk is. Ir. Albarda heeft inmiddels vragen tot de regeering gericht over deZe historie. Dc onderwiiJbtegro&ti»g. .Verschenen is 'de memorie van ant woord aan de Tweede Kamer betref fende de begrooting van onderwijs, kun sten en wetëinschapjp-en. De minister dieelt daarin mede, dat, naar hij ver trouwt een wetsontwerp tot algemeen© regeling van het ondierwijs in zijn geheel binnen enkele, maanden de 'Jweede Ka mer zal hebben bereikt. Van dit wets voorstel zullen de drie hangende groote jwetsontwerpen-niec het uitgangspunt zijn. Concentratie en betere distrubutie van het voortgezet onderwijs acht de minister geboden. Stcinnverlrening aan tijdens werkloosheid gehuwden. I De minister van sociale zaken heeft aan d'e gemeentebesturen medegedeeld! dat bij artikel 10 der steunregeling; vervat in het besluit van 15 Januari 1932; is bepaald-, dat aan degenen die na, den 1 Januari 1931 tijdens hun werk loosheid zijn gehuwd, geen gehuwden- uitkeering mag worden verstrekt, daar nadat zij na hun huwelijk tenminste 3. maanden in "het vrije bedrijf hebben gewerkt. Nu 'de steunverleening reeds zoj lang duurt en de betrokken gezinnen daar door dreigen in armoede te vervallen,- heeft de minister besloten, deze be paling; in dier voege te wijzigen, dat' instede van den len Januari 1931 in den vervolge wordt gelezen de le Jan. 1933. Ter voorkoming van misverstanden vestigt de minister er de aandacht op,- dat ten aanzien van 'diegenen, die nh' 1 Januari 1933 zijn gehuwd, gehand haafd blijft de bepaling, dat kostgan, gerssteun kan worden verstrekt am ben,- die vóór hun huwelijk kostgangerssteun genoten en nog geen drie maanden na' hun huwelijk in het vrije bedrijf gewerkt- hebben. De steun aan landarbeiders. De hoofdbesturen van de moderne,- Chr. en R,-K. landarbeidersbonden heb ben aan alle betrokken gemeentebe sturen verzocht; le. de werkverschaffingen ook in de trekkingsperiode der weikloozenkassen; .zoo lang mogelijk open te houden, en in geen geval den verzekerden vroeger ont slag te geven dan den niet-verzekerden; 2e. aan de verzekerden bij het trek ken uit de werkloozenkas een zoodanigpn bijslag te geven, dat uitkeering uit de werkloozenkas plus bijslag ten minstq gelijk is aan het bedrag, in de steun regeling met inbegrip van gezinsleden en woninghuurbijslag vastgesteld voor do trekgerechtigde ieden; 3e. aan de trekkende leden boven de werkloozenkasuitkeeringen bovendien -'n brandstoffenibijslag te verkenen. De verhoi.ginft van den tabaks-aceifus. Aan het verslag aan de Tweede Ka- heeft en dat aan hun algemeen oor deel veelal een waarheid tot grondslag ligt. Bijna een uur zaten de beide jagers zwijgend op den verweerden boomstam; onvermoeid dwaalde liet snelle valken,-- oog van den boschwachter over de voor hem liggende vlakte; peinzend staardg hij de blauwe rookwolkjes van zijn pijp na, die Zich kringelend in den helderen en doorzichtigen ether verloren. De jager .Willem scheen slaperig na te zitten "den-kén; slechts de loerende blik dien hij van tijd tot tijd bliksem snel op jden boschwachter richtte,- 'be wees,' dat hij zijn eigene gedachten had. „Op het oogen'blik is niets in 't zicht, zeide de houtvester -en stond op r,De schurken zijn zeker hier. Zij zullen ons toch niet bemerkt hebben! Laat onS wat verder in het bosch gaan naar de oude mijlpaal daar beneden. De jonge klaver die daar gezaaid is, lokt het wild." Zij braken op. Gemakkelijk en licht bewogen zij zich 'door de struiken (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1