;rts NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND St. Nicolaasfeest DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad Hierop letten! kstraat 50 - II EN-BAAI VIEZEN, WAiERSTELLEH, mooie ROOKSTELLEN, R00MSTELLEN, LS en VORKEN 30 cent, IEKSEL vanaf 75 cent. fl BUITENLAND [1 BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES Goes SE COURANV ators, die Jiu.n merkw- liescli de sehrijtv-ep zSjp [an-delt is dit bp-ek ailed- Viur. 't Hoogt alleen in Issenen en geestelijk gei- ltrig. wérefdw/m" lave Ned. Boe-kh. Til- liet wat iet Hoekhuis llrein va® dezten Herwig_ j het ons duidelijk hoe Iraa.ts katholiek wegslijt, vóór alles een heftig) .aan deze ctonderlingé dlei levenswerkyüjkheid waarheid lOpoffeirt. Het It haalt ©en ujterst brui- In groo-ten geleerde Grejrt- ribep van kejz|er Otto en Jester JJ v-o-og- te- stellen jMaphistoiieitets va-n den Iturigen. jonge® vorst en Streber, die zklfs uitat bgdeinst ffim detn tiara ta p Hasted- mag toch niiet 'prima, katholiek schrij1- Jian de aensus catholicujsj. [hapert eg iets bij H«r- 1 teÊm-Uiiamingen op- dit sldwlondar iniet zto vedK Ingemetselde®." feulp. „De vrek." (Ned» 1 Tilburg). Ik goed géschreven boek Isehen auteur, da,t de onfr- Imde toestanden beschrijft Ijrénschen piriestier op het jilig am'bt mtaet vervullen, ltoo-ffijlk, dat een pasfofor fctnde parochie, dpop air- 1 wordt zich ,als dagHoff- rn bijna van honger- om1- de waaj-heid. Wijizia beeft Sehoup' de (Ogstaamden dogpspastc)o|r tntriun van een intrigue ie, die palkt tot aan het de dingen bij1 den naam ur in zoom pmgeiving heel [dichtend izijl®, is heit boek Ischikt voor iedereen. Ab- In, die ontwikkeld rijn. NUMMER 143 ZATERDAG 2 DECEMBER 1933 29stk JAARGANG H .-1 PP 1 "i NY -X-JJ teel, thuis aan 'j ons gemoed Drenbos rookt kr D-E denkt, lierboven leest. ericht in 1753. ets per Vz pond. OEAUX. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES: Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie, Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen VAN OVER DE GRENZEN l! Weikrevue. De buitenlandScta politiek is aan heb ve-rpu-x&élen. Do groot© kwestie® blijven binnenkamers -em wat er van uitlekt is grootende-els van zep-'n yerochjillendéu aard; dat men veilig 'Concffludeie-ren mag dat men er maar raadt. Daar is b.v. een onderhoud tuissehetm Hitier en den Fr.anschen gezant Po-neet geweest. Op zichzelf een zkje-r ko-o|pl°|ervend verschijnsel, maar wat er gesproken en Bereikt weid hangt in het ombekende. Gissingen. De- houding van Italië ten opzichte van d<s Friaoseh.—Duittoh-e -toenadering en den- Volkcinlloiad ia nog ra-acteellachtigei. Itialië lijkt nog minder enthiausiiaisit over verzoe- wngsmogjelij'khieid tuEsohtan Frankrijk' en Duitsehland dan EtaigeKanid, hoewel bet er eerst voior ijverde. Mussolini eerst vóór den Volkenbond, laatst er mordicus tegen, schijnt nu weer wat milder over Geneva ta denken. Aian geruchten Weer geten ge- Mek'. Daarbij' komt neig bet vreemde verschijnsel dat MnssoCini aan .Litwinol verzocht beeft om 'n onderbo-ud. De ©en, denkt -aan een nieuwen Volkenbond -en de ander aan Balkan-poiitialr. -Terwijl de -algemeen© toestand- in Eluru- pa iets aan het verbeteren is. komt Einlge-1 land opeens me-t h-e.t fpQan om zijn lucht vloot -enorm te vergnooten. In hie-t Hoio- -ge-rhuis geschiedde dit vrij bru-uit; in het Lagerhuis met 'n omweis-. In dit laatste de© lvan het -parlement., deed Baldwin geheimzinnig .e® kwam m-at den dooddoe ner dat de regeering ,niet alHiBS mag .zeu- aen om den waren tageuwerkW van de ontwapiening niet ta -emifcslt-eimmen. Raadsels. Iteblussen ook in Duitsehland. Eienige maanden t-erug kreieg de gemiaansrhap van Duits-ch© cliristonm bij „vrije" körkeljj'kla verkiezingen d-e meierderhleid. 'n S.ooa-t -an- liet Germaiansicb Weadendom werd' daarna geproipageerd. Dit Schijnt Zooveel ver-, ontwaardiging gew-ekt te habbon onder dia Ilisoleet,anken dat halso-verkóra de gefioófe. gemeenschap ontbonden is. Hoewel do Duitsch-e piers gelen woord over een en sudor belangrijk Ifieit sdhrijflt-, kan men er oji re-kiemen, da-t de beroariing groot ge-, woest is. Door _e-en en ander kómt vast tie staan dat walt uit da stern-buis meit 'n meer derheid kw-am, efocihifcs 'n PrntaJIa mindur-- beid geweest i®. De kerken schijnen meer rugoiegraat teg-e-uover de Nazi's te tonnen, dan d-e piolitieike (piartijen. Op. vallend is tenminste hot groot getal ar-. rasfcaiies van katho-liek-e geoESteT-ijken die zich vermeten hebben ,om aan ongunstig oordeel over het nieuws bewind uit te dFirek-en. In Spanje is het ;al 'a even vreemde bloei. Omdat het door de .ravoï. partijen slim bedachte kieesteOsel flaiiekant w-erkl- te, door hun groot stemmenverlies, is hun «norme nederlaag niet in overcien-Eitleanming met hun getalsterkte. De socialisten en communisten zij-n in bun -eigen wiaipans ge. vallen en daar noch -d-a k'atbolieike partij noch- het centrum der raidical-ecn. een meerderheid kreeg, is er Eienigei aarzeling om de. afschuwelijk© erfenis v.an het roodië bewind te aanvaarden. Morgen is h©t her stemming. Misschien wachten Robles en barroux tot zoolang om hun derfiniitöeiC standpiunt te heipalen. Hiel Oosten d-c-e-t al even mysterie-us ola het W©st.en. Japan maakte dez© week -bekfend dat het Mandsjo-exij© zlou. verlaten omdat in dit gebied dte rust nu hersteld was. Z,oo-. genaamd vanwege dan onveiligen te-estiamd zijn d-e Jia-planners twe» j-aar geleden tot bezetting v-an dit, land overgegaan. -ToevaEig zag er dez© week 'n statistiek het licht, waaruit bUeek dat het banditis-: ma in Mandsjoerij-e hïji 1930 vergeleken 25 ma» l'erger was -geworden! Ra,, ra. wat is dat. Runnen de Japlanners da bandieten, niet den haas worden, vxeozen z© 'n nieuwien harren winter, wordt heit te duur of worden ze 'n tikje bevreesd voor dja Rus sen nadat -deze.- een vriemidtemib-and vtain de Ver. Staten 'kregen? Affiiemaal vragen, waarop -een antwoord moeilijk isi Da wereld zit prfïtiek' in de jpruitsien. Bu «r zou toch zto gemiaikkelijk1 zijn ui-t te komen mat wat christelijke Cie-fdle, rddht- tehapenheid en .waarheid. De maehtigen d«r aard-e zweren hielaias meestal liever hij btoze -dam. goediagëasten. VOLKENBOND I.ngrijlpiende Wijlziging? Tbet „Journal de Genèvei" publiceerde IJlster de richtlijhen van ©en plan, dat, naar verluidt, de Italiaamsohe regeering 2*1 uitwerken en binnenkort aap do orde Wil stellen tot ingrijipend© wljizigiiig van ®«n volkenbond. Bet KaliaanSche plan zau, een einde maken aan den tegenwaordigen o-verhe.efL- Sc-henden invloed van Engeland ©n Frank- i'ijlk op den Volkenbond al» gevolgt van het feit, dat Engeland zich, den steun van zSjh dominions en Prankiijlk1 die van de Fransehe statengroe-p Zon hebben ver zekerd, terwijl Italië en Dinitschland in den Volkenhond pll-een staan. Uit dezie overwegingen zlo-u de Italiaan- sch© regeering vtornemens züjln, het begin sel van het vietmogcndhedenpact in het systeem van den vollsenhlondsraad en een oppersten raad -deii- vi-er gropt© mogend heden in to. stellen. De huidige regeling van ©enstemtaiglhöid z»u geheel vervallen. Slechts de besluiten van den raad Van vier zonden met a!gej- mepne stemmen tot stand moeten komen. Dtor deze wiijfziglagen alteiden de kleine ■mjogemdhedeii niet meer in staat z'ijh, elk volkienbiondshesluit, -op grond van de nood zaak der eenstemmigheid onmoigelijk te maken, aangezien da hoslu-iten in den vWlkenhondsraad en in do assemble© voort aan bijl meerderheid van s-temtoen genot- men Zouden kunnen worden. Tenslotte zou de Italia-ansch© regeering. willen voorstellen, den. oppersten raad t,ot een raad van vïjï' te malre-n dotor d© swvjetregeering erin opl fe nemen, indien d-a sovjet-unie tot den volkenbond zou toetreden. Tweede Kamer O verzlictht. !D|oinderdag hebben dta ministers Ver schuur en >Sl)otemalk:el, weer redevtoeirin-' gfln gehouden, in antwoord jop 'n stort vloed van vragen en wtenscben. Minister Verschuur heeft -carst het sprookje, dat da stenp uan den landbouw voornamelijk dien welgestelden boeren teiu giaed'e komt, ointrafelten er (c!n passant op gewe-zto, dat het obk den landeigenaar niet naai' den vleeze gaat. Vee-export naar Rus land was niet mogelijk' geWic-esf. Vleesdh- invwr uit Dlenemai'ken Kan niet worden verboden, omdat dat land een klant van ons is. Inkrimping van de suikerbieten teelt en uitbreiding van d© -vlasteelt wordt bestudeerd. De aardaplpelsteuu regeling We-iikt bevredigend. De- minister loochen de, dat de varisensiöentrale millioenen ver diend had; in ruim 'n jaar tijds hébben do expK>rtslag«rij!eu gezlameulljk vijf ton winst gemaakt. Van. -Zwanenberg wilde VO-or lager tarief' werken; 3© anderen konden dat niet. Aan verbetering den' :drisds-org,anisati-eis Wordt gewerkt, en d-e smokkelariijl z;al feller bestreden worden Minister -Slotemaker had 't metl sfijh bëgrootiag van Sociale Zaken beaL wat gemakkelijker. Dis. Zandt, die de socia listische, wetgeving Wil torpsdeeren, kreeg natuurlijk nul «pi rekest; evenals dhr Klupers, die, hoewel hijl de onmogelijkheid daarvan heel goed besefte, negen-millio-eu vroeg Voor de puderdomsMtorzieiimg van ipleraonen bioven 65 jaar, die de eens -gebieden 'kansen niet hebben: 'benut. Da minister beloofde vojorfe het beschikhaar- komen van goedkfa|o|p'er© wpningen te be vorderen. 1 i -I Gistermiddag werd eerst gestemd over een ingediende motie-Di-ees betrieffleaida verlaging van de huren Van arbeiders-1 woningen eu instelling van huurdommis- sies. 2e werd verworpen met 47 tegen 31 stemmen. Vóór stemden de sto.-deimjw cixatende communistenda r.-k1. leden van Voorst, to-t Voorst, IJdselmuiden, Kuiper, Steinmeta, Hermans1 ©n Eng©Is; en de h-oereu van Houten (cfhr.-dem-.J en Sneevliet (raV.-sacl) Verschillende kleine wetsontwerpen wo,r-' den zl.h.s. aangenomen. Bij: de begroo-ting van het algemeen burgerlijk pensioenfonds had da heer Su- ring r.'k. eenige wensch-en btetreffeud© Ver hooging van het maximum wieduWen- jjensioen. Minister de Wilde zieid© overweging toe. Het wetsontwerp werd zl.h.s. aan- ge-nopum. A-an de orde k'wam daarna het wetsont werp tot tijdelijke korting (twee jaar) dier pensioenen van gewezen- Indische ambtenla ren, tot een maximum van 17 °/o. Mr. Aialbérse (R, K.) verklaarde zich. ook namens eeniga politieke vrkndan-, te gen. Hij vond dit -ontwerp in strijid' mat dél rech-tvaardiglheiidl an met de Grondwet; bovendien sluit h'et voor da betrokkenen den weg naar den rechter ai'. Spir. beigreepi dat da r©gearing do 7 mil- lioen bezuinigiuig, weCk-e vam dit ontwerp verwa.cht wordt, moeilijk kaïn missen, maar men mag nopit kwaad doen om refcsi goeds te bereiken. Ook oud-minister de Geer had! gewich tig© bezwaren e-n de liberaal' Bic-rem» o,ok. Dr. R-u-tgers (A.-R.) b-leejk voorstander. Dig betwijfelde of pensioen, uitgesfiedid sa- laris_ is. Ook dhr. Kuip-'er (R.-K.) achtte/ piemsioen aantastbaar, omdat de b'and' tus- sehein O verluid en gepensioinnc'erdle blijf t. Ministeii- Cölijn- zalll intuissch-en eem zWa- re:n dobber hebben -om dit wetsontwerp in liet Staatsblad te krijgen. Het einde van de prikjilankén. Bij' arrest van den Hougen Raad van 6 November vallen da prikplank-en, ondej' - welken vorm ook, ,onder d« bepalingen betreffende do loterijen, ook .al is ©r ©én 2t^'.n. sleutel bij) weikei sleutel dienst moet doen bij-' het o-plossen van de puiziz'le-, waar men moet -prikken om' ©en pi-rijb cteelachtig. te worden. Het euvel der uitverkioiülpieu. Naar wij vernemen wbrdt ten Diep-ar- temente gewerkt aan ^en voprstel van wiet tot beteugeling van het epvel der uitverkoo-pen. .Weer 'n nieuwe heffing. Naar het „WeeiMad yom' kruide nierswaren'' verneemt zal de hefting op ikjffie, die bijl de Millipenennota dtor de Regeerimg in uitzicht is gesteld, worden gegoten in den vorm! van een invoerrecht op rpwö en niet in den. vorim van een acWij'ns op) gebrands koffie, zopals aan vankelijk in ds bedoeling lag. V,oorz|ooi- vór de inlichtingen van het blad gaan kan een invoerrecht van e©n kwartje per Kg. worden verwacht. Als vermoedelijke da tum van inwerkingtreding, der heffing wordt 1 Maart gepoernd. Dn N. S> B. en de Joden. In verband met !n in beteedigenden viorml geuite verklaring over Amsterdam- soh© Joden, waartoe de burgemeester van Maarsseveen, dhr v. d. Voort Van iZijlp, op 'n prop. vergadering van de N.S.B. 'te Goes zdc'h liet vertelden, heeft het Kamerlid Ku-pers zich tot minister da Wild© gericht met de vraag welke maat regelen Z.Ex. tegen die uitlatingen denkt te nemen, wanneer hiji deze ook ontoelaat baar acht. Het zejidervraaKstuk. Onder presidium vau den Minister van Binnculandseh-e Zakën beieflt gisterenmid dag de conlleren-ti© met de Omroeiptver-- ©enigingen over 't zendei'-vragigstuik piLaflibs gehad. j .1 Da besipirekingen hadden ©e!n a-anigeniaam verloop. - Da voorzitter daelde made ,dait. dia R,e- geering besloten hieéï't dat. d© zlelnda(ptp|a-■ ratuur in één band behoort ta kom'en ©n dat daardoor ele'chts Iwee we-gen oiplen- stoan: '©en Staatsbedrijf of een Gemengd Bedrijf, a-a-n walken Kaatste®, vorm de Re geering de voorkeur geeft. Drie van da Omroepvereiendgangein slo-ten zich hij dit standpunt -aan. Da A.V.R.O. had .ernstig beizwa-ar en verklaarde aEle-en te zull-em medewerken omda-t geen andlere uitweg werd gelaten. Besloten wea'd -een aomlmisteiiie! tel -ble-i noemen, welke met bekwamen spieled da juridische. lin-anjcAe-efe en hedhinisnlte vr,aag- stnkken zal opderzice|k'env wël|kke opitesmg ciseh-en en vocrsteiMèn zal ontWerplein. wel- fcei in een volgende Vergadering- ter tafell zullen komen. Deze commissie- z-al begt-aan uit negen leden. n.ï. id-ria van het P. T. T.-h:edrijf, twe-e van den Radio-raad en vier van de omrcfflpivere-eDiging'eai'. Wegenverbletcring. Dbndcrdag heeft d-e olïicSeele in ge- bruikstelling plaats gehad van den ved verbeterden varkeerswag van Middelburg over Klo.udekerke, Biggdkeake en Zou- telande naar W estikapelte. Dh Cbmtoissaris der Ktoningin, leden van Ged. -Staten en nog enk-ele g©ntodig|- de® begaven zlcjh met iauto's naar het laiaf- sto nieuw aangefegd© w»gvak tiusschen Middelburg en Köindekerk©, dat niet een treed Oranjelint w,as afgesloten. Hier-heeft d© Golmlnissaris d«c Kóningin aan de echtgenoot© van d«n hootfd-injga- nieur, mevr. van LeeuwenDlorst, die de plechtigheid zlou verrichten bloemen aan geboden, waarna de hoofd-ingenieur, Ir, J. J. van Leeuwen, ©en rede luitspraik, waarin hij' de- tot standkoming van den weg schetste. Er hadden 14 afsnij|din- gen plaats en nu stond men Wij d-a 'laat ste. Die Provincie nami den weg in onder houd -over, waarv-qoir d© gemeenten samen f 600 :per jaar 'betalen, terwijl zlijj voor de verbetering gedurende 40 jaar sa men f 7300 per jaar bijldragen. Men heeft nu -een weg gekregen van 10 tot 11 M. kruinbreedte, een 5 M. breede klink-erbaan, -een 1.60 M. breed lietspad en tusschen Middelburg eu Kou dekerk© nog e-en voetpad van 1.25 M. de w©g is 1,033 B.M. korter geworden en is au 15 B.M. lang, zoadat mén gezien de verschillende kommen de-r gemeenten in een .half uur van Middelburg 'uit iWestkapielle k'-an bereiken. De klostan z-uUen bedragen f 610.000, of per B.M. f 45.000, wat zeker geen ta hoog be drag j.s, De Commissaris der Koningin wecfel er vervolgens op, dat Van dé 310 E.M. van het Provinciaal wegenplan 52 o/o reeds verbeterd is of dit volgens de plannen -spoedig Zal zijn, en over 17 o/o zïjjn onderhandelingen gaande, binnlen een paar ja.ar Zal dus 70 °/o verb-otercl zïjln. Da burgemeester van Kioudekëfkei, de heer A. Bakk-er, verztjcht meivrouw Van Leeuwen het voorwierp, olml het lint dtor t© knippen van do getateente tel willen aanvaarden en bbod ifijlu 4-jarig doKfli- tertje -een sahaar mtet inscripties aan, die was gelegd op ,-ctan kussen mét het wapen van Kpudekorbe1. Hierna heeft mevrouw van Leeuwen d© e'ereantonie verricht en daarna wandel den de aanwezigen langs het niepwe Wegyak. In het Polderhuis te Westkapelle had daarna nog een half officieel, half ge zellig sam'enZijh plaats. Poeders en tabletten zdjh alt jé» eclit, als da verpakking voerzi-en is van den naam. Mijnhardt. Let hfiji bat tooopen daar slpw cia.al opi. want dit af.leen ga'randeiert U. de echtheid. Gemeenteraad. Woensdagavond half-arht uur vergadert de Raad Punten van behandeling: Installati-a van dhr H. Jpoikers als lid v.an d-en Raad. Ingekomen stuikkén. Benoeming van leden in vursdhiHende elolleiges «n com-misBiën. V-erzloek van de onderafd. Zuid- en Noord-Beveland van de® „Alg. Nie-derl. Politiehond", om subsidie ten behpove van een sohictoursu-s voior ipplitiap©ilsloneel'. B. en W-. adviseeren, f 25 te geven. Voorstel betreffend© d© organisatie van het openbaar lager onderwijl en tot het v-erleenen van -eervlol ontslag aan. cell Onderwijzer, aan elk der O. L. Sicholen A. en B. Burg. en W©th. adviseeren- d© heeren M. O. Wisse en A. M. Over-i hoff t© ontslaan; respi m-et ingang van 1 Januari a.si en 31 Augustus 1934. Voorstel to-t verbét'cirmg van den ingang van het Beurs-gebbuw, door aanbrenging van een draaideur. Klosten f735. Verzoek' van den h-aer G. Bruel, oim! verlaging der pacht van gemle©nte|girond. Voorgesteld wordt, hem) pp da paichtsolm van f 120 een korting van fr32: te geven, evenals -vorig jaar. Verzoek van den heer A. O. Van der Riest, om verglunning tot het aanbken!g©n van vier boodschappen-bussen olp gemeen tegrond. B. en W-. adviseeren afwijzend, ptavdat zij, Vre,eaien,, dat meierderen flit voorbeeld zouden -will-en vol-gen- Voorstel tot vaststelling van 'n nieuw en honger tarief yepr da heffing Van Sas- en Haven-geld. Verzoek van Ged. Staten, oiml adviea tatet betrekking tot hun voornemen om een tijdelijke korting toe te passen op d© jaarwedden van burgetaeesteli*, wethou ders, secretaris, ontvanger en ambtenaren van den Burg. Stand. I Voorstel tot het bijplaatsen van 1 gas lantaarn aan den Pfttijlniweg, Bet sportterrein. In een vergadering Van hoofde® vkn gieme entediensten, POnnderdag in „Schut tershof" gehouden, heelt des' middags dihr P. Rothuizen o-yer (het niefuWe spc-rt-' terrein gesproken, dat is agngele-gd in werkversich ailing. Hét geheel© terrein is gödi ,aui'C|e|rd, 'Wa-ar- bij| twee systemen zijn -toegepast. Wélke daarvan het beste is, Zal later blljkén. Het terrein is opgehoogd mét cjolmlpost en ziand, toen omgespit en onder profiel gébracht en ten slotte hoZaaid. AU© Vel den kunnen nu wel ingdbruik Wérden ge nomen. D|e getouwen, afheaning, sdhut'tin'g, enz. zlijln aanbesteed onder GoeSc/h© aannemers, zoodat daardoio-r in-diredt de werkltos- heid is bestreden. Grint ©uz. is dwotr da gemeente zélf' aangekocht. Dé :plm'. 400 plopulieren zijn door de schplolkindeiren gejtlant, terwijl heesters do«M' het ge- imleente-personeel mét b'eihulp van Werk- liooizen zijn geplant. Wat d© kosten betreft, d© raming be- droeg f 68.757. D|a lomnen (sociale ver zekering en regenverlet niet inWegkelpfen) fcledroegen plim-. f' 32.000, ander© kosten f 41.000, totaal plrn'. f73.000. Hiér is dus een Heine tegenvaller. Dte exploitatie zal echter méevallan. -El was 'n jaarlijksich tekbrt van. f 1600 ge raamd, terwijl nu Wekend is, dat de ont vangsten jaarlijks zlujlen bédragen f3480 en de uitgaven f4080, Zoodat het jaar- lïjksch tekort slechts f 600 Zal bedragen. Er zit zélfs Zoovel perspectief in, dat Imisschién de exploitatie m de toekomst 'Zonder tekort mogelijk! -zal zijln. Aan hl et terrein is een vlol jaaa- gewiekkt, Ztodat het werk uit een -opgpunt van Werkverschaffing Wel ze©r gelukkig ge weest is. Opening Sjjertvcld Goesehe B-eys. Mergeinmiddag 12.45 zal het vierde Sportterrein van het Goesche' „Stadion" ofticieel aan bovengenoemde veröeniging Worden overgedragien, do,oj' de Stichting Goeische Spprtbelangen. LIJST van aanibltvtlcnswaardi-éi adressen. R, J. I'AASSF, Ojpril Gr. Markt. SIGA^ENMAG. „IN-SDLINDB". J. DE, GRAAG, Groeta M-arkt, GOUD, ZILVER, UURWERKEN. Firma STUR.M, Lange- Iierkstr. BOEK- EN KANTOORHANDEL. O. SINKE, Groot-ö M-arkt, CENTRA AL SIGARENMAGAZIJN. BROG. DE-N HERDER, Kade. DOOZEN ZEEP, PARFUMS. P. 1.OUD-SE, W!eötw»l. CHEVROLET-DEALER. WED. I.ANS-P, L'. Kerkstr. 40. SIGAREN SIGARETTEN PIJPEN. Firma CLEME-NT, Gaazelpioortstraali. MEUBILDERINGEN- ENZ. Ter gelegenheid hiervan. Zal er ie 12.43 uur een vóór-wedstrijd gespeeld worden tusSche-n Goesche Boys (Vie-teranen eu Vlissingen (Veteranen). D|e aftrap! zal geschieden do-or den burgemeesteir. Daarna volgt des middags de wedstrijd! tusschen Middelburg I en Vlissingen 'I. Hiervoor zal de aftrap! geschieden do-or den lieer -Dia Roo, vo,orz. van do Stichting '„Go.es- scho Siportbelangen'. Men zie annonce in dit nuinimer. V»u Hcei Co., in liquidatie. Naar wijl vernemen, zal daor liguidatc.u- réu in den lomp der maand Deeémbe-il worde® overgegaan tot het doe® van een derde uitkeering ad 4 o/o. In totaal gal dan 54 o/o dér vorderingen zlijln bjetaald, .Verdere uitkeering m,ag wórden vexWaohb, doch ovter de gro-otto daarvan is noig niéts ppsitiefs te' zeggen. Gevonden v-o-orwjerjicji. In da maand November zijn aan het bureau van politie te Goes onderstaanda voorwerpen -als gevonden, aapg-eigeveai en zijn aldaar verdere inlichtingen betref fende deze voorwerpen te bakwmten: EeUi handschoen, drie rijwielWelasting-i merken 1933/34 in etui, -een rozenkrans in etui, zes portemonuaj-e's meh en zen- dér inhoud, een kat, een graenfeenmand, een kniplpia-trcon, drie huissleutel-s, Pen biaai'zak, een akiatasoh m-et inhoud, ©en kw-artje. drie -piakzeigellls, een zilveren, vuls potlroid, twee muitjse», -een d-ames-hoied, dri© piaiar handschoenen, ©en go-uden vulpjote loiorh een stukje plotjfïodg-uimmi, eeu poaM duif een ruk ie goederen, ©en zilveren broche, een benrsj© met inho-ud, een oud© winterjas1, pen pakje bonnen, een dasspeld, een heerenrijwieil'. een rijwiel-/ ta.schje en ©én roeibtot. Ilcvelkiug. Iogekomenj A. Vingerlinig en g-ézin, pso- ■piagandist. van Rutte-rdam. Lelieislfcr. 82; P. G. Ewers;, leieghma-dh-., van Rptterdaim Violenstraat 27B. J, A. Stooiiman en g-e-zin, in-slp. L.O1,. v-an T-ernieuz-en, Btatd-/ onsweg. 29M. E;. de H-on-d, .dienstbode, idem; A. L. Dhaene-, dienstbode, idem; J. O. Jillle. kooipmian, van Wi-ssenkérkte, L. Vorssttea-at. 38a; J. Dane' geb. Gelok', zonder bereépi, van Vlisisdnigen, Sehélde- st-raat 16; M. J. Knuit. dienstbode, van! Kruiningen, Wijngaardstraat 21; JE. van 't Ve-er en gezin, slager, .van 's-Heeren- hoek. 's-H.-H.k.str. 38; M. v. d. Bliek, zonder beroelp-, van Beverwijk. Scheldestr, 121; G. J. Bedet geb'. Bouunelje. zonder beroep-, van Nisse. Leliestraat 83; K. v-an Honte. dienstblode-, van W-aarde. Ruij-i tea-la,an 40; Ei. de Dreu, zonder beroep, van den Haag, Sehengestra-at 29; W.ed. L. Kramer, geb. v. d. Weel©, huishoudt- ster, .va-n ColijnslpCiaat, Wijngaardetr. 12 j O. F. Gastel,' bakkersknecht, van Hoe-/ dek-enskerke, Nienwstraat 47D. Koatier, zonder berc-eip1, v-an Grc-ede, Violenstraat 40; R. C. van Hout, referendaris P-osit, v.an den Haag. Groote Markt 36; D. van der Giezen. dienstbode, van Wólph'aarts-i dijk. Scheldestraat 14; J. Visseher, Heer/ maker, vau Averaest. Poelweg V no. 8; J, van Luijk ein gezin, pashuiskneeht, van Kloetinge. Jufonastraait 21; H, de Korte en echtg., fitter, va-n Kloetinge, Piceardts straat 26; W-. J. Mazzola-, arts van Am/ sterdam, -Ravelijn 1E. Staniulllo. dienst/ bode. van A'dam, Ravelijn 1; J. K3|oos/ terman en geziD, winkelier, van Krabben/ dijke. Nienwstr.aat 40; M. Toekamp Lam/ mers. verpleegster, van Amsterdam. Oost/ wal 31J. van Schaik. slagersknecht, van Za.ndvoort 's-II.H.k.straat 38; M. Schó. tema. ambt. Dir. Bel., van Amsterdam, Westwal 26; A. P. Kikke, liuishoudsteir, van Biervliet. Nieiuwstraat 49; A. W-elH kc.Gpmian, van Betrgen oipi Z-o-om, Papei,gaai/ skrant 12. Vertrokken: O. E, A. Zuidweg. gebl Bustra.an. zonder b-ero-ep', naar B-ri-elile, A 159; W. Kneissler, kleermaker, na-ajc Hengelo. Pastorieslraat 20; S. de Visser, dienstbode, naar den Haag, Frankenstr. 26'; S. P. va-n Boven, slagersknecht," naiar

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1