BAKHUIS'! I SPECIALE AANBIEDING!l Beste Wijnen DE DOUWE EGBERTS Als Gij NI Drukkerij N.Z.G. HUDORA STALEN SCHAATSEN A. TILROE - Sint Adriaanstraat 17 - Goes r t o: ALBERT HEIJN G. LANGEVELD - Lange Kerkstraat 50 - a.s. Zaterdag 2 December 16EL0ERSGHE ROOKWORST j DONDERDAG 30 NOVEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT HSPORT EN SPELH KOLONIËN Advertentiën HALLO! HALLO! J. BOER IJZERHANDEL GOES ALLEEN VRIJDAG en ZATERDAG. EXTRA GOEDKOOP ECHTE FRIESCHE HEEREN-BAAI SCHEER-en KAPDOOZEN, BOTERWARMERS, SERVIEZEN, WATERSTELLEN, iWjjj' KOP en SCHOTELS, ENG, DEJEUNERS, LEERDAM ROOKSTELLEN, ROOMSTEL» NESTEN SCHALEN, enz., WELLMER LEPELS en VORKEN 30 cent, MOOIE MELKKANNEN MET NIKKEL DEKSEL vanaf 75 cent. Die drukwerk mijdt, Miskent zijn tijd. Dit nummer bestaat uit 1 11 »AW OVER DE ER BUITENL Het Ncderlandtsch clltal. Het Nederlandsch elftal Voor den wed strijd tegen Oostenrijk, op Zondag lü December a.si te Amsterdam, is< drao» de tequizleclrammissic van den K.N.V.B. als Volgt samengesteld: Dlael: v. d. Meuten (HjF.'C.), aanvoer der; achterDSe,peub>ee[k (Ajax) en Van •Kun (P.S.V.); Imddden: Pelli'kaan (Lwn- ga), Anderiessen (Ajax) |en Van He©l (.Fdjcnraord)votor: Wels (Unitas), Vien- te (Neptunus), Lagendaal (Xerxos), Srihoc- Imakev (Quick) en Mulders (Ajax)l. iWeber z(al opi medisch advies de eerste» acht wefcen niet spelen en oiofe Adam kal Vraorloiopig niet kunnen nitkioimen. J= VAN HIER EN DAAR Hit het centrum der sp|;elgfledbinduslric. Die. laatste weken van November maken do verscheiden® magazijnen extra voel werk van liun etalages en voorall de speel- Igjojec^wimikiels rij» 'bijlz'onder gloed - giesior- iteierd. Die savonds na sehopltijd en op vifijle (middagen kan men de jeugd zich djanl zien verdringen vooli» eten of' andere win kelruit waarachter allerlei hiesrlijkhedeai zij» uitgestald. Zij' duwen eCikaar ongedul dig en onbarmhartig opzijdc en drukken <1© neuizen plat, tegen de groote spiegel ruiten. Die meeste belangstelling geiniet toch altijd een dteotriswha trein, weükle langs een blinkende rails glijdt en over rotsen en door tunnel» gaat, of ook wel ©e® vliegmachine, wleCke stadig door do etalage heen en weer vliegt. Eien ploppen- familie, gezellig bij' elkaar om een Ideiu tafeltje, trekt altijd weer de belangstel ling der meisjes. In deize weken, nu, het speelgoed zóo- in heit teek'en aller bei' langstelUing staat, is het wel eens aardig een kijkje te nemen in ©c» dentram van sjpleelgoedindustrie. Ziulk een centrum ia o.a. het Dluitsehe stadje Son,neb,erg, ge legen temidden der Thüringsdhe blosschen. Hier wordt veel speelgoed en Wel voor namelijk het houten speelgoed vciwaar- digd. Om da herinneringen aan de speel- gteedindustrie in vroege® jaren in deze stad levendig te houden, heeft men hier een speelgioedmuseium opgericht. Verschil lende op cultureel gebied zeer waarde volle stukken zijn in dit museum' onder gebracht. Men vindt hier oud houten speelgoed bij, dat zeker uit het jaar 1733 stamt. Het zijn evenwel niet zOozeer deize stukken, welke de algemecne belangstel ling trekken, als wel de groote groepen, ■zloioals de Thiiringsche Kermis, wefjró in 1910 op de Wereldtentoonstelling ie Brussel werd vertoond. Dicte groep, welke zieer kunstig uit hout is gesneden, heeft een afmeting van twaalf bijl zwen meter en stelt het Marktplein van een kleine stad voor, waarop zich het drukke jaar- marktleven afspeelt. Niets, maar dan ook geen enkel® bijzonderheid hebben dp kun stenaars, die aan deze gro©p( hebben ge arbeid, vergeten. Ops het Marktplein ziet men do kermisreiz'ige|ils met clowns, be- nemtemmer, kunstrijdste»' en straatmuzi kant in bont® mengeling bijcien. Zelfe do bekende Thüringschie mantel, waarin een vrouw haar zluigeling dteagt, is hier in miniatuur aanwezig. Geen wonder dan raok, dat dezfe uiterst natuurlijk® groep) te Brussel met den. Grand P|rix word be kroond. Diergelijke groepen irij'n sedeTt tientallen van jaren een specialiteit van de Sionnebergscbe spieelgoedindustria ge weest. 1 Bijzonder interessant is ook do ontwik:-1 keling van het speelgoed. Voor den Der- SamriinzVeriug tegen het gezag. Het binnenlandsch 'bestuur ontdekte in het district Tjiledoeh (residentie Cheri- tigjarigen Oorlog dreef de bevoi«kinlg( van een samenzwering tegen het gezag, deze streek reeds handel in houten spqal- - - goed. Uit een oud document blijikt, dat pop op hun Verlanglijstje hebben staan, doch niet zoodra heeft de jongedame in den dop haar intrede in de school gedaan, of de poppen worden niet meer aangeke ken. Dlan zijn er zlooveel andore) ingen, die haar belangstelling vragen. Toch zijn de moderne poppen Zooveel aautrekklelijkeir dan de ouderwetse!». Die hadden alle pre cies hetzelfde gericht, zonder uitdruk king. Die ledematen waren stijf en mheil'ijlk te 'bewegen, zonder uitdrukking en imita- ticpruikeii. Die moderne ploppen zijn souis echte kiums-tweiken en altijd echt natuur lijk. Maar toch reinnen de meisjes liever ,oip e,eln autoped of in eon vliegende hollander langs de straten, dan dat rij thuis rustig met een popi zitten spelen. Een serviesjlo, .lean fbrnujsje is allemaal heel aardig, izloplaug als hel in den winbej staat, maax coin echt kinderspeelgoed is het niet mieari Ook de wollen, fel gekleurde houden, kat ten, apien en andere dieren zij'n bok de laatste jaren in trek, boewlel dez® natuuiil- lijk voor de kleinere kinderen rij» be doeld. liet tot-dan-toe erg slap hadden, gehad imlaakten Dinsdag een goeden dag. Ook de eafé's profiteerden van den gipoiten toeloop en menig Zakenman niet minder'. Alles is vrijlwel heel rustig vetoloópten. Aüeen 'n inwoner uit K|wladeuda|mlm®i heeft onde.r invloed van aklohjol Zich een paar rijksdaalders toegeëigend, die 'n andelr had laten vallenhïjl js olm! oan en ander naar het politiebureau geleid, waair; pro ces-verhaal tegen hem rapgem'aak't woerd. De diefstal van de rijksdaalders rant-! kende hij;. Hooiden van Grmeentcdirnstcu. D|a „Bpnd van Jwrafden van Gemfecnto- li "listen" zal heideuniid'dag in „Sdhut- tershoff alhier Vcrgaden ©n- Na afdoening ter huislh. zaken aal dhr. F. S. C. Sot- auiz'e.j)directeur van Geanieentewjeglden, ion lezing houden over ,,do G oesscililc ^piort-teijiwinenaiitgevoerd in wegkver- ghaffing. D'aarna volgt gezlamlenfijlke be- ifdhtiging van het terrein. 10.000. gemeente heeft de Sonne berg in 1735 reeds speelgoed voioï de geheel® wereld vervaardigde. Vn-peger jaren bestond het speielgjoed vopr jongens lioofdziakelijk uit houten (>0 tinnen soilidar ten, houten paarden, en een gew|e)er of sabel. De, meisjess peelden bijna uitslui tend met poppen met onnatuurlijk® ge zichtjes, stijvan armen cn beienen. Uit het tijdperk v,an den postwagen Was een ge draaide posthoorn oiolk een lievialingsinshru- m'ent voor de kinderen. Tegenwoordig nu d'e techniek zno ver gevorderd is, is bijna al het speelgoed mechanisch. D® elelcfri- sch,® trein heeft de plaats ingenomen van het houten spoortje, dat aan ten tjouw werd voart'getiroiklken. Db miaeanodolo'ze'n hebben de bouw- en folokkiendoioizteu ver vangen. Als er geen ingewikkeld mecha- hism® aan te pas kramt, kijkt geen enkele jongen meer naar een speelgoedstuk je om. En bij d© meisjes is het al gegaan. Met ploppen spelen zij; haast niet meer. Het zijn thans nog maar de klein tjes, die nog niet n,aar school gaan, die een Het- betreft een z'.g. godsdienstige verepni- ging, waarvan «venwel gebleken is, dat deze oen absoluut andere doelstelling heeft, namelijk bet omverwierpen van het bestaande gezag en het vermoorden van alle ambtenaren en Europeanen. Die drie hoofdleiders Madrais, Sarkam en Doelrahim, allen afkomstig uit Tjilö- doek, zijn gearresteerd. Het bestuur be- hieerscht de situatie; volkomien. D® be volking is rustig. «WttUU. 1/iunm-LLUi XJ.UJ. arqU je Icwestie weer ter Üia,nd nieim'en. P. DE WILDE te Goes, zal t.o.v. deurw. G. Heijboer des namiddags l uur, aan de op slagplaatsen a/d Zaagmolenstraat te GOES, ten verzoeke van dhr. C. WESTDORP, verkoopen een volle Scheepslading BESTE AFBRAAK, afkomstig van de Ind. Tentoon stelling, als 300 Platen, 200 Gordings, 100 div. Balken, 600 Vloer-, Vlot-, Weeg- en Zolderdeelen, Latten, Tengels, groote partij Ribben, 10x7,3x3, 2x3, 50 bos Panlatten, Palen, Stijlen, Deuren, Ramen, Kozijnen, stel Ga ragedeuren als nieuw, 50 onder- en Bovendeuren, 300 gegalv. Platen in div. maten, Handkarren, Kruiwa gens, stellen Wielen, cooapl. Auto- bak, partij div. Balken en Planken, 2 Directiekeeten 2 verplaatsbare Schuurtjes, Varkenshokken, Slijp- steenen, Werkbank met schroeven, Kippenhokken w.o. met loop en ramen, partij Biels en Steen, enz. Er is te veel om op te noemen, alles zal, zooals gewooD, voetstoots worden verkocht, terwijl aan koo- pers boven f 25,de goederen franco zullen worde# thuis be zorgd. 32633-40 S Reeds meer dan 100 jaar S prijkt ECHTE OP DE MIDDAGTAFEL!! OOK BIJ u??? ...ZOO NIET, Vraagt dan Uw winkelier naar deze delicatesse let op het loodje „OLBA" OLST N.V. BAKHUIS' OLBAFABRIEKEN en De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! Wie niet Adverteert,— heeft geen recht op succes ZieliicviTZflMring. D« centrale onderiinge bedrijfevemeicaii- ;in»' voor ziekteverzekering hield Maan- lagmiddag 27 November vraor led-en en liet leden werkgevers in één der zaflem 'a,n het Grand-hotel te 'Middel!burg een urgia,dering, waarin dbir. Bunirng een over- icht gat vam dei bestaande social® verze- prec'iës lmo ^iu.sJswetten en de noodzakelijkheid tae-i bLeitte om deizie tos van elkaar tot stand ekomen wetten, door s,amenvoeging in do litvoexing, t.ofc een meer eoonomisdh* cn laardoor voor werkgever len weirknemieir orardeeliger uitvoering te kbmen. Dhr. Bunin; w,ees er opl dat bii«- Naar de Het zielental dezter (1500 bereikt. Auto's voet de gemeente-reiniging. Naar wijl vernamen, hebben B. en Wf. (iet 'plan om aan den Raad voor te stellen tver te gaan .tot afsfchajffingf van ede oaard-eji-wagens bij' de g-iincentcrenigingl 'in aankraap van lophaal-aut/o's. De 'jegarden, li® uien thans heaft, mlaeten versl'iel'len zljh, W. D'. 4 en Y. D. 4 zijn twee suiblieme \ie:uwe N. S. F. RADiIO-TOEiSTIETiT.pm Geiorge Scliuyler. „Er zijn nog slaven." Uitgaven Ned. Boekhuis Tilburg (2e druk). Schandvlekken der be&ohaviinig] rij» er nog genoegde Duibscliia eo|nHe»tiiajiie|i kampen, de Russiselho verb'anininggloioi'deu kat Vreemdelingenlegioen, do Fransohe stralkokmie Cayenne «n bioivemil do slal- venhandel in don negerstaat Liberie (W. kust va» Afrika). In dit land speelt de roman zander romantiek van de» neger1-joiuirinalist Schuy ler, die de moeite gedaan hedft zich per soonlijk te overtuigen van de toestanden, die daar, zboals wij reeds uit cte Volk®»1- ibndsdebatten weten, ten hemel schreien om wraak. Met toenemende bekleSmining leest men dit suggestief' geteldhreven en aangrijpend-tragisch relaas, dat een ve.r- teeJhrikfelijke aanklacht vormt tegen hiet icbaruptc bestuur van Liberie cu de I Spaansche kolonisators, die hu» medtes- plichtige» zijn. Hoe sober en kiesch de sehrijvep rijn onderwerp ook behandelt is dit boek alles behalve kinderlectuur, 't Hoort alleen i» handen van volwassenen en geestelijk gg. 1 rijpten. Franz Herwig. „Hef wfcreldwen4 der." (Uitgave Éred. Bo'ekli. Til burg). Wij' begrijpen niet xvat iet Boekhuis todh iriet in de bbekein va» dozten Herwig. i e.n nog minder is het ons duidelijk! ho«j men ze vraor 24 karaats katholiek vegslSjt, Herwig lijkt ons vóór alles een heftig auti!-elerica.al, die aan dezto izbinderlingu neiging, behalve de tevettiswerklelLijkheid raok de historische waarheid opoffert. Het I is tenminste in dit boök een ufterst bru1- taal stukje om den groeten geleerde Ge|d- i hert, den leermieeste|r van keizer Ottra cn dateren paus Sylvester JI voor te stellen. t als den stuwen Mephisto&lieis' van den f arg'rirao'zen, wispelturigen jongen vorst en den gewetenlooiziein Streber, die ztófs niet i vraor 'n moprd terugdeinst ram dein tiara te j bemachtigen. Eulke laster magtoch niet j uit d® pen van 'n prima katholiek echrij1- Ver vloeien. Ook' aan de sensus cath-oiicub op moreel gebied hapert c|r iets bij Har- wig. Al irijn de tekorlkiomingen op dit gebied in het Wieneldwionder iniet zto veek vuldig al» in „Ingemetselde»." J. G. Scha'jji. „Die vrek." (Nedi Braejkhuis, Tilburg). Een opmerkelijk goied geschreven bbek van dozen Vlaamschen auteur, da,t d® ont stellend vernederende toestanden beschrijft waaronder den Frlansdhen priester op het platteland zijn heilig ambt mbet vervullen. Het lijkt ongalpoflijlk, dat «en pastqor v,an ®en welvarende parochie, dp or ar moede gedwongen wordt rich ,als daglop- mer te verhuren «n bijma v,an liongea- cm'- k|omt. Toch is heit de waarheid. Op ontroerende wijze beeft Sehoup' da figuur van den hoogstaande» dorpspastoor ©n hem in het centrum van een intrigue g|e|zet, op. 'n wijze, die 'palkt tot aan het tragisch slot toé, Sidhoup' noemt de dingen bij den naam cn daar die dingen in zrao'n omgeving heel vaak verre van stichtend rijm, is het braak absoluut niet geschikt voor iedereen. Al teen voor ouderen, die ontwikkeld rijn. overtreffen elk ander fabrikaat. Vraagt gratis prijscourant. GANZEPOORTSTRAAT 24 Bijzonder fijne NRD.-HOLL. EDAMMER KAAS 40 °/o vet, wegende 4 pond, per heele kaes 99,109 ct. GOUDSCHE KAAS, 40 vet, p. p. 28 ct. Per heele kaas van 9 pond 235 ct. VOLVETTE GOUDSCHE KAAS, jong, per pond 34 cent. AFGEHAALD UIT DEN WINKEL I BAK- EN BRAADVET, supra, per pondspak 38 ct. A. H. CUSTARDPOEDER p.pak 27 ct. VOOR DE KINDEREN Bij aankoop van een pond Koffie vanaf 45 ct. of een '/2 pond Thee vanaf 62'/z ct., een zeer fraai uitgevoerde Legkaart gratis. MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER! Goes, Lange Kerkstraat 6, Tel. 340 - ierseke Heden ontvangen een groote partij welke wij verkoopen aan extra lage prijzen. Al onze Wijnen zijn van de beste kwaliteiten. Alles eerste soort. 100 cent Samos per flesch (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Zoete Spaansche Wijn per flesch (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Roode en Witte Port 75 en 95 cent (Beste) oude Port per flesch 125 cent Salandra per flesch Zoete Schilletjes Boerejongens per literpot (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Boeremeisjes per literpot (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Prima Advocaat per flesch Advocaat (de Kip) per flesch als goedkoop en lekker extra aanbevolen. Prima Vruchten-Wijn, 12 voor slechts 60 ct. p. fi. Deze wijn is zeer geschikt voor 'n glaasje bij 't slachten. 100 cent 100 cent 90 cent 100 cent 110 cent 120 cent 145 cent Hoe vlot mijn versje 't allerbest? Hoe krijg ik een idee? Een potlood en een stuk papter, Een pijp tabak D-E Clinge Doorenbos, de rake dichter-journalist en radio-minstreel, thuis aan zijn bureau; Clinge Doorenbos aan den arbeid, waarmee hij ons gemoed weet te beroeren, tot een lach of tot een traan. Clinge Doorenbos rookt Douwe Egberts Echte Friesche Heeren-Baai! En hoe hij over D'E denkt, vertelt het leuke rijmpje, geschreven door hemzèlf, dat U hierboven leest. A)Cf '.'.raX $7s'kp.$ uit de oudste Friesche Tabaksfabriek, opgericht in 1753. Vanaf 10 ets per '/2 ons - 20 ets per ons en 50 ets perpond. M. 1 VERSCHAFT U WOLKEN VAN GENOT lijdt aan trage ontlasting, gal, slijm, koortsigheid, maag- of hoofdpijn,geen eetlust,slechte spijsvertering enz., neem dan Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen en gij zijt spoedig weer her steld Verkrijgbaar ii 60 cent bij Apothekers en Drogisten ST. NICOLAAS-CAPEAUX. Bureaux van Redactie en A' Telefoon Interlocaal No. 2C Bijkantoor MIDDELBURG GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT w Be builenlandsahe ppJiti®! verjuuzeten. Do groote kw linnenkamers «n, wat er v; grootendoels va» acra'n versuf da,t men veilig eoncffludeie-re» er naar raadt. Daar ia b.v. e©n onderh Hitler en den Framsdien g geweest. 0;pt zicbizelf een z)e|t| verschijnsel, maar wat er Bereikt weid hangt in he Gissingen De houding va» Italië ten do Friansch-Duitswhe taeaaic ,Volk'clnlio»d is nog r,a,a,disiefla lijkt nrag min dier euthiousiaiat ningsmoaelijklieid tusschem Duitschland dan Fmigielliand, eerst voior ijverde. Mussolii den Volbenfcleind. Jiaafct er schijnt nu weer wa,t milder fca denken. Aa» geruchten r brok'. Daarbij komt neg verschijnsel dat MussoCini verzocht heeft, om 'n onderl denkt aan een nieuwen Voll Ander aan Balkan-politiek. Terwijl de alljgcmeene traas' pa iete aan het verbeteren i: land opeens met h-e.t (plllan c vloot enorm te vergroot®», gerhuis geisohdedde dit vrij Lagerhuis met 'n omwoig. dee lvan het piari-ement, i Beheimzinnik ^en kwam roet nar dat de regeeriira: .niet a een om den waren tagenw ontwapening niet t®, ranlfcSteimi Rebussen o,ok in Duiitsch maanden terug kreieg de gen Duilsehe christenen hij „vrj verkiezingen de meerderheii üek Germa;ansich heiidendom| gei^roiplageerd. Dit schijnt ontwaardiging gewekt te he Iirote®tant,en dat halsraverki gemeenschap; ontbonden is Duitseh® jlers geien woord ander belangrijk tfteit sëhr ®r op rek'emen, dat do bercx weest is. Door e.e» en ande staan dat wat uit da stembi derheid kwam. efe'ciits 'n b beid geweest i®. De k< meer i-uggleigi'aat tegenover toornen, dan die politiek® vallend is tenminste het restalies van katholieke g rich vermeten (hebben ram oordeel over het nieuwa bpirak-en. In Spanje is het al 'n bloei. Omdat het door de slim bedachte kieseletlsel til te, door hun groot stemmen «inorm-e nederlaiag niet in mat hun getalsterkte. D© communisten zijn in hun <e%| vallen en daar noch da k! noch het oentrum dei- meerderheid kreeg, is er <ck om de afschuwelijk® erfeni; bewind te laanvaard-en. Mor stemming. Misschien waoh' Lerroux tot zoolang om standpunt te belplalan. Het Oosten dcot al cv als het Westen. Japian ma,akte deze. wet het Mandsjoerije zlon verb dit gebied de rust nui her»! genaamd vanwege den onvc zijn de Ja,planner» twee ja bezetting van dit land ra Toevallig zag er dieae we het licht, waaruit bf'eeik da me in Mandsjraerije b'iji lt 25 maa jl'erger was gewc wat is dat. Kunnen de Japanners de «ten baas worden, vreiezen harren winter, wordt h© worden ze 'n tikj® bevreos;. sen nadat deze een vrien® Ver. Staten 'kregen? All waarop een antwoord moi( Da wereld zit priKiiek En er zou toch zto genu ha kómen m-et wat christeli sehapenheid en waarheid. De machtigen d«r aardt biraestial liever bij booz® da VOLKENBC Iiigi'jjjni _Het „Journal de Genè fiister de richtlijben van baar verluidt, do ItaliaaJ uitwerken en hinneffll ■wil stellen tot ingrijlpendi de» volkenbond.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4