DIT BLAD DES DON tfJEUVifS ZSSÜWSGHS COURANT PONPEROAG 30 NOVEMBER 1933 Gfrootei scheejli'blraud. b LAND- EN TUINBOUW^ LAATSTE BERICHTEN BURGERLIJKE STAND MARKTBERICHTEN ptsingel 75, GOES; en Administratie. 'Telefoon No. 474. Het It-aliaanSohe plan zou, ©en einde maten aan den tegenwaordigen; oyerheeiT- Schenden invloed van Engeland em Frank rijk op den Volkenbond als gev-olg Van het feit, dat 'Engeland zich, den steun1, van zijn dominions en Frankrijlk (lie van de Frajistlie statengroep zou hebben ver zekerd, terwijl Italië en Diuitsohland in den Volkenbond alleen staan. Uit deze overwegingen Zou da Italiaan- sch© regeering voioamemens zïjtn, het bbg.'n- sel van het viermogendhedenpiact in het systeem van den wofkfenhlondsraad en een oppersten raad der vier g,rocte mogend heden in te. stellen. Die huidige regeling van censtemimigdeid miïde-afeïS1 *#4#^ aanmaning van de dauune-ambtenaren om te stoppen werd geen .adhit geslagen. die bestuurder galf integendeel vul gas. Da,amp. werd het vuur dpi den auto ge opend, zonder dlat dit het, geweaisahlte resultaat had. De ambtenaren waar-, schuwden daarop teleltlonislcb! de mare- ohiaussee te Roosendaal, die er in slaag den in de van Gilsitstraat den bewusten auto op- te sipioren en net op het oogtón-- Wik dat deize een garage wi|Me binnen rijden, De ,a,uto bleek' 500 kilo margarine te bevatten. «Autp en lading zijn in. beslag genomen. T,eigen den chauffeur is proces verbaal opgemaakt. Iiotdng tussdien auto om vrachtwagen. Eergisteravond reed dir. Plantinga nit Loehem met zijn auto uit de- richting Zluit- „fem. T.er hoogte van de nieuwe begraaf-: plaats zag hij voor zich eien wit liciht onder aan een wagen aan dea linklerkanit van den weg In de .meening dat heon ean paard en vrachtwagen tegenkwamen, Wiil-: die) hij rechts passaeren. Maar die vracht wagen ging in werkelijkheid voor hem uit en den auto haoremd, .zwenkte die :koeitsier naar redhtsi op het, «ogenblik dat dr. P. zou plaisaaeren. Deze het gevaar ziende remde nit all© miaobt en wildle nog uithalen naar links. Er bleek achter den wagen nog ©en jongen te loopten. toe vallig net voor het rooide adhitorliobt. De botsing was onvermijdelijk en de jon gen, KI. genaamd, afkomstig nit Doohem werd tegen dien 'vrachtwagen op slag doodgödrnk. De anitto, en die vrachtwagen kreeg -aanmerkelijk1 schade. Verwiaarlac ring? Men meldt uit Hasselt (Ov.): Benige weken geleden is allhier onder verdachte omstandigheden ©en ongeveer 6 maanden oud kind van dien arbeider R. overleden. Vermoed werd, dat het kind door opzet telijke onthouding van hst moodzakelllijke voedsel wae gestorven. De redLter-oom- misisaris te Zwolle heelf't met, de rifles- ©n ■gemeente.piolit.ie de zaak in 'handen gte- nomen. Het lijkje werd in besQag „geboi- rn-en en te Zwolle onderzocht. Hiet gerechtelijk onderzoek is nog niet geëindigd. Tegen de ouders zal een ver volging worden ingesteld. Hst echtplaiar had twee kinderen, waar van hst oudste verbleef bij de ouders van do moeder. Gistermiddag omstreeks vijf uur is brand uitgebroken aan boord v,an het aan do Lloydkade te R'dam liggende motor-: mailschip' „Indraipbieira" welke brand die socialhall en de daarboven gepegen of- fïciersverblijven, kapiteinakajuit, radiohut kaartenkamer en stuurhuis totaal heeft verwoest. De Rtotterdainsehe vrijwillige brandweer heelt den brand waarvan de helle gloed tot ver buiten de staid' was te zien, in zeer korten tjjd bedwongen en hoewel het zich aanvankelijk liet man- zien da.t deze scheepsramp ©en herhaling zou worden van den brand welke de P. G. Hodft heieft verwoest, hem tot. genioandie ruimten weten te beperken. In totaal is met 29 stralen gewerkt. De oorzaak van den brand is niet bekend; de schade, waarover gisteravond uiteraard nog wei nig, kon worden gezegd, wordt opi ten tninsta enkel© tonnen geraamd. Da „Indraipoera" is in 1925 «|p! de „Sdh-eide" te Vligsii-ngen gebouwd. Het schip meet 12.000 ton. Hierbij werd ©en gat' in den grond ge lagen van een hallve meter diepltle. Achttien bandieten gefusilleerd. Wegens medeipiiclhtigbêid aan den over val op de Siberië-express bij! Tsitsihap in Mantsjoekw» wterden achttien Chineesohe bandieten gearresteerd en door ©en Mants- 'joeidj&chen krijgsraad ter dood vewritr- d-eeld. D'e doodvonnissen werden onmiddel lijk voltrokken. Oo rlogslie r i uner iuge n Tw,ee Zweedschie dufkMooien zijn iuit Stockholm vertrokken ,01ml biji de 'klust Van Gotland een drijvend© mijn op te pikken. Volgens een mededeeling van de Ziwejed- sohe administratie drijven ©r nog Vele mijnen in het Noordelijk® dieel van den Atf lantiseben Oceaan rond, de laatst© over blijfselen van de Djuitsche en Ruslsisohe m'ijnvelden uit den wereldoorlog. Ofschoon 'deskundigen van meaning Zijn, dat die mijnen uitgewerkt zijn, wordt toch. d© grootst mogelijke Voorzichtigheid in acht genomen ouï ongelukken te voorkomen. Tn diee erste jaren na den oorlog spodll* dien bijna dagelijks mijnen op de Zweedl sc'h© kust aan. P«ze werden door militaire deskundigen onschadelijk gemaakt. Het bergen van een loclomlotief. Reuter meldt uit Parijs: De ingenie-ulfls, die de verongolukto 'locomotief van den sneltrein naar Cherbourg, die een maand geleden, nabij Eyreiux ontspoorde, m|oe- tien bergen, helbben een zaer moeilijke taakt Die locomotief is z|oiia!s toen zich her' innert terecht gekomen in het (riviea'tjd d© RouLoire. Om' de loe|oimb.tief te bergen heeft men den loop van het riviertje mtoe- ten verleggen, ©en hulilpispOor moeten aan leggen van de hooMtijn naar de variolngel- lukte locomotief en ©en sterke kade ttnio|e- V ij,.. Jo— IfJ..' *---<3- 1.^,.'.^., vter de inlichtingen van het blad gaan kar een invoerrecht van «en kWartje per K'g, worden verwacht. Als vermoededijike da tum van inwerkingtreding, der hefiin'g Wordt 1 Maart genoemd. l)t N. S. B. en de Joden. In verband met n in beleiedig.en|den v'ormi geuite verklaring! over Amsterdam, sche Joden, waartoe da burgemeester van Maarsseveen, dhr v. d. Voort van Zij'p op 'n pröp. vergadering van de N.S.B, 'te Goes zich liet verleiden, heeft het Kamerlid Kupers zich tot minister dl .Wilde gericht met d© vraag welke maat ^vogelen Z.Ex. tegen die uitlatingen denk: O A, --p.fpifo -1«-in+rvQlnfit Gunhild, die pas vajlitien jaar is, w'as o'p de bovenverdieping van htat huis, de klein tjes beneden, taen op de benedanvlerdiec ■p'ing plotseling brand uitbrak. Zij1 nam de (kinderen eten voor een bijl del hand', leunde Zoover mogefSjlk uit een raam en liet de tenderen Zoo naar beneden valleln om' ze te redden. Een tienjarig meisjeteiclh- ter weigerde den sprong t maken. Ofschoon de vlamknen reads1 dreigend naderbij! lekten en dicht© rodkwoillken een verstikkenden .damp' verspKedddenj gunde Gunhild zich nog den noodigen tijd, om' haar zusje door middel van ©en ikfkfaö naar benedon te laten Zalklkem. Toen zij zelf voor den sprong gereed was, wUs zij reeds zoo overdekt mtet brandwonden en verblind door den totok', dat zij' den af stand, welke haar van den beiganfen grond scheidde, verkeerd schatte. Zijl viel op haar rug en brak haar raglgegjraat, met het gevolg, dat zl( voor haar leven kreu pel Zajl ziijh, De toelage stelt het moedige meisje in staat, zich door een specialist te laten behandelen en «en vak' te leeren. dat het haar ntogeljjk zal malken haar blipiod te Verdienen. H©t lyuctegevai tc San Pedro. Reuter meldt uit N©w York': „Dta veto klaring van den gouverneur vlan Callïfor- nië, James Rolph, dat hij1 lynchen de beet© straf voor möjottidenaars acht èn dat hij ex over denkt om' möiordenaars, di© nog in de gevangenis zitten, aan de genade van de 'bevolking van San José oVer te leve ren, wordt door de bladen stack afge keurd. D!e bladen wijzen er op, dat bet niet tot de taak van den gouverneur vhn ©en staat behoort om de bevolking tot on wettige handelingen aan te sporen. Ook de gouverneur van Maryland heieft verklaard, dat hij1 de meaning van zijn Caliibrniachen oollega in het geheel niet deelt en Zooals .geimleld wordt, heeft hij negen personen, di© aan een lynching had den deelgenomen te Salisbury doen ar resteeren. In Zuid Carolina zfijh elf personen in hechtenis gesteld, ondier beschuldiging van opi 16 November j.l. een neger te hebben gelyncht Die gouverneur van dezen etaat heeft als Zijn tneening te (kennen gegeven, dat tegen deze nuenscbonteerandie banldieilingen streng imoet worden opgetreden, 'daar an ders het kwaad Zich Veel sterkem zlalj uitbreiden." verschillen 'val1 landbouwproducten hier en in het buitenland, w<e!l!k© prijlsverschilleu veroorzaakt worden dofW de steiunmaatc joelen in ons land ten behoeve v,au den landbouw genomen. Herhaaldelijk kon mlön berichten over het actief' opitreden van de douane tegen d«z© smokkelaars lejzlen. Hioa actief de douane-ambtenaren ech ter ook Zijn, de smokkelaars Weiten tjolch upg wel iets buiten het scherp, toeziend opg van deze .ambtenarv-n over d© grens ba krijigen. 'En gelijk nu; en dan blijkt a-- zelfs belangrijke hoeveelheden. jDtez© smrikkiolhandel' is niet anders dan ten salbloteering van de stcUumaatrege'- lea ten behoeve van den landbonwi en daarom heeft het Begeeringsbureau vfoox granen en varkens gemeend een mhab- «igel te moaten nemlen, waardoow d© smlok- üsetarij van granen en varlkëns krachtiger kan worden tegengegaan. Genoemd Regeeringsburean heeft daar toe een spaeiaal corps aontnateups werkt zaam gesteld, die voorzien zijp van mpitpr- f'ietsen om zich snel te. kunnen ■verplaafsein. De-ze motorbrigade bestaat nit 16 man ©n een sadtie-leidei', die in het Mezit is van «en auto, dus in totaal uit 17 perso nen. Zij zijn verdeeld in 4 secties:, dio ieder oen bepaalde standplaats hebben. Gisteren zijn de leden van deze „vliegen- te'1 brigade naar hun pespietitiav'elijke standplaatsen in de Zuidelijks pnovinefos vertrokken. Dj© clontpaleurs |Op miotoa-fiet- san Zullen voornamelijk1 opsporingswleirlk Verricliten om igessnbltlkleld© vairlkens oï partïjien graan, waarvoor do monjopoR0 iuaifing niet is betaald, te .atehterhaien. Ook ter bestrijding van smokkelarij'' van mar- garina kunnen zij: meawerkën. Z'ij' zijn niet aan de grens gtelhonden. maar kunnen op hun mobaiiöu gennakkelijk diaper het land indringen om' smpkkelwiaren pp te Eporen. D|ei leden vau deze ppsporingsbrigado zijh nog niiat van vuurwapenen Voorzien of bewapening noodig is., z'al de (ondervin ding moieten leeren. Waar lechter wel reeds behoefte aan wordt gevoeld, is naar men van be.vioogda rijd© mededeelt, -aan een aanstelling tot oinbeizoldigd rijiksveM-wachter vopr de le den van dit dontroieursocirips. Een dwrge- lijlkiet bevoegdheid zon het resultaat van hun arbeid ongetwijfeld zeer ten goede kbtolen. I Instorting in 'n zandgroeve. Maandagmiddag heeft Sdiinnen in da -Zandgroeve v. L. D. nit Vaesrada een doodelijk ongeluk plaats gehad. De 25-j'arige ongehuwde chauffeur KI. H. uit Klimmiem was daar om zand te halen- De gebroeders D|. en M. H. uit Yaesrade hielpen hem daarbij. Toen de mannen nnleit het laden bezig waren, schoven plotseling ovier ©an leng te van 25 meter «.enige honderden kubiekja nieters grond naag beneden. Ki. H. en J. K. alsmede de vrachtauto werden onder het Zand bedolven. H;uip w,as onmiddellijlk iet plaatse ©n na een 'half uur hard wer» ■kern slaagde men lerin D'. uit het zand tê bevrijden. De man leefde nog, doch, klaagde over hevige piijn, terwijl hij| bo vendien een beanhad gebrolkc(n.. Nadat- hij' door leen doktor was jveri* bonden, is hij1 per auto naar z'ij!n wóning gebracht. Dei redding van den chauffeur verliep minder vlot. Pas na een uur gelukte het hem te vinden. D|e man was 'bewusteloos ien de geneesheer kon sldchts den dood |c|otnstateeren. He.t lijk is per auto naag d© ouderlijke woning gebracht, nadat de hjurgemeester en de deken 'van Rchinmiem eerst den vader vlan het ongeluk in ken nis hadden 'gesteld. D'e ouders veriqren door dit ongelulf 'hun kiostwinnaniden Ztan. iD|e moeder ligt ntomemteell z(w;a-ar riek in het hospitaal te Sittard. Verduistering. De Haarlemsche recherche heeft dien 34-jarigen de B. aangethouicton,. hloulder van een in-caÉto-blureaui te Haarlem. Hij -nam tagen borgstelling piersanen ni dienst tegen oen geringe ©alarieering. Spwdig hield de sallarieering ©dhiter otpi. De gei- sfeu't© bcrggtaUing, in b^dnagen varieei-eind van f' 100 tot f1500, w-areu verdwemietn;. Verscheiden© personen zijn h©t slachtoffler geworden. Een onderzoek duiurt vo-.ort, B. is in voorlopipi-gei hearing geiStcïd. G a svergif'tiiging. t In een peröeel in de RembTamidtstr-aait te s-Gravenha-ge werden d© 69-jarige bewo ner G-. H. en zij'n eahitgeu'oo-te ©ergister- middag in bcwuisteloozen taesta-nd aan getroffen, tengevolge van gjasiveratikkimig. Da vrouw bleielk reeds te zijn overladen. De man, die naar helt R.-K. ziakenhuisi iWlasteindie is vervoerd, is ia desa loop van den nacht overleden. De oorzaak van het ongeluk is te wijten a(an onachtzaamheid hij de IbehandeJinig van het gasoomfloor. Gakkende steuntrekkers. Een afdeeling S.A.-lmami'en haeit, naar Reuter 'meldt, ©an inval' gedaan in de kan toren van '21 bookmakers te Essen en niet tuinder dan 1200 menschen gearresteerd. Tal van arrestanten, die w'eddiemsichap- Pta hadd n gedofcen btiekcn steuntrekkers te Zijn. Biji een der hookimlakiars bleek 95 Jawemt van zijh cliënte!© tot d-etZe cafe- gprie te behoaretu. D© autoriteiten hebben thans bepaald, nat alle steuntrakkendi© personen, die ®rih schuldig maken aan wedden, voortaan j»or ©enigen tijd naar ©en danoeinfeatie- «amp zullen worden gezonden. Re uwmrdcnaars van prof. Lessing. Reuter meldt uit PraagDie belde man1- teo Edkert eu Zisdhka, die naar mien ge- 5?°td de mloiordanaars Zijn van pmofleSsior g®sing, wonen thans te Mündh'en als -A.-mannen, aldus deelen d© Tsjechische tatoriteitên med-es "aar men zegt, hebben beiden irnderq J®""® aangenopien en Zijn rij! J){uitselhie ^burgers gewotrden. IVaarsoMjhlfijjk Zullen rij! ^chter naar Iers vefhuiZen, daap riji te Munchen teer beOsénd worden. Door de tram overreden en gedood. Te Nijmegen is .gisteravond in de St. Annastraat de 53-jiarige Wï. v. Doom uit Groesbeek, vermoedelijk tengBvoljge van ©en duizeling gevallen en door d© eleotri- sch© tr-am overreden. Hij werd zwaar ge wond en is tijdens het vervoer naar het St. Oia-ni-nU'S-ziekenhnis, overleden. Een granaat opgcvisicht. De Vecht tussdben Utrecht en Rreu.- kelen wordt uitgediept. De ciRgieihaalde hiagger wordt gebracht opl ©en tefflein onder d-eza gemeente. Op dit terrein is Ma-andag 'een granaat ontdekt. N-a ©en onderzoek diotor die geuite nit Utrecht is gebleken dat hat gevonden (projectiel ©en hlnskriiitgr,auaat; van oan-' streieks 1890 .moest zijn. Geaomgitateierd w-erd da,t d'e granaat wel >was aflgesidhaten. maar dat da lading nog. aanwezig was. Door d© gaui© is het gevaarlijk© voorwerp tot ontploffing giebtadhit. Men duldt geen afwijkende meeuing. Dl© in het Roergebied izieer helkleindb Igteestelijk© dr. Karl Klimkhammier stand heden terecht voor die eUt,afhamer van 'EsSen. Beklaagde werd ten lastle gelegd, dat hïj' zich opl 'den kansel uitlatingen lizou hribben veraorlojol'd, wejfea dem oipehbai- ren vrede in gavaaf tonden brengen. Hij werd deswege tat 6 maandeuu ge vangenisstraf veroopdeeld. 'n Rede van plrof. v. Vuren. Dezer dagen kwam de alg. verg. dier Z. L. M. bijeen. N-a, afhandeling der huishowMijkb za ken hield pirof'. L. van Vuren uit Utrecht ©an lezing ov-er: „De sooialïe bjeteekenia van den landbouw". Spir. zeide -eerst enkel© al'gemeene be schouwingen te willen geven en te zullen wijzen op de Weiteokenis en de hatstarischie ontwikkeling van de oicoupatia Van den grond. Spr. wil schetsen de verhouding v,an de groep van d© agrarisch© productie (de primaire- produotie) tat d'e ggoep. di© de verwerking v-an de grondstoffen of de distributie ter hand genomen heettlt (de secundaire piro-duotie). Dan wil SiP'r. sclhet-sen de ontwik'k-elüng daarvan in ons vaderland en ean ander-' zoek instellen naar -de keuiZe van. qnZe eigon volksihuisihioUiding. De oorlolg duurt niojg ladtdjid voort, aldua Spr. AlOen is het glagv-eid verlegd naar h'et welvaiarttsstreven Van de voQkerlen. Daardoor is de strijd veel gevaariiijker geworden. De strijdmiddelen zijn veran derd, maar d'e wapfenS zijn veel scherpt® geworden. Slechts -enke&en- zijn zo» leierlijk te erkennen, dat het gaat om groieiplsibe:- langen. De- gem'eensichaipstgedaclhte is te loer ge gaan. In dit verband wees Spr. in d'eia Ireede opi de gegpoeidle tegenstelling tns- sdhen stad en platteHand. d© secundaire en primaire uJroduetèe. Het groate verschil in niveau tustsclhen stad -en plattriand .kan Meidhts zoopang duren, als de seicrandaire pkoduoti© haar wil ka-n opfielggen aan -da primaire proi-l duotie. Dit is haiar .altijd nog geöulkt door 1'e.ter© organisatie (gilden, vakverteteinigim- gen. enz.). In de secundaire groep is ontstaan cm gegroeid, de misvatting, -dat het hiooga welvia-artsljleiiï gelijk gesteld is met he- echiavingaVerit. Het zwaartelpiunt is ver legd naar de materieel© welvaart. Da se cundaire groep' is een klasse geward-en zonaer cultuurbezit. Sptr. wijst 0(pl -d© ge^ hoiürteihep'eTkiu'g. die: in de steden begon nen is. Die boeren h-elbben niet altijd in deze pbeitie v,a,n .aichteruitz-etting berulst. S(p|r. rvijst op de biaeremoplstanden. Maar steeds haudbaafde de secundaire groep zich door lleuere organisatie. 'vi moeten de oorzaak van de tegen- woi rdigie crisis zoeken in onszelf1, in dem productievorm en d© economische struc tuur, en in bet verschil in Coominiveaiu tusachen primaire ©n secundaire -groe-pl. Dia tegenwoordige verdleeling van ;de uitkomsten van de primaire ipr-oiducti© is a-iethisoh en a-sociaal. Het is niet juist, dat de boer op zijn proidnoten verlies lapldt: em hij, die z© verder Verhandelt, winst maakt. W© moeten terug tot den saeiaial- elthischen grondslag, van de productie, maar d© secundaire groep; weigert :dat. Verder sohetót Spir. d« histoa-ische oat" wikkeling van de agrarisch© productie. Spr. teekent de (positie van den landbouw in de oudste 'tijden ©n Staalt vooral stil bij het volk dei' Joden, dat door Mozes onder del leiding Gods in -da woieistijin wordt oipi- gevoed voor da occupatie van den bodem. Positieve regelingen worden gaslteTld voor de samenleving (Mozaisiclbe wetgeving). Israël groeide naar het bezit v.an het la-nd Kanaan toe. O;ok thams staoit het Joods-che volk vbor de beriissende keuze, of het .al dan niet wil terugkieeren majar die bewerking van den -eiigen gron-d. Ma.ar niet alleen voor het Joodsche volk, -ook voor ons is structuiux-velnandel- ring no-odig. Da positie van den beier is steeds be paald door het oversohlot, dab de iproduc- ie o-jleverbt. Die vraag van in- en ni'tvbeir is van groo-te b'eteekenis voor de sociale strekking van den landbouw. Nieit altijd is het verband tuseohen die 'twee gezien. W© worden nie-t rijker door wa,t we aiigelven, maar door wat w-e ontv-angien. Da Lieteiekenis van de .agrarische productie is vaak miskend. S'pr. schetst daarna achtereenvolgens 't Meroan-tillieime, de Ph.ysiocïatia en het Marxisme. Het laatste met zijn groeps egoïsme en klassenstrijd schonk open di weinig -aandacht aan de a,grarisöhie produc tie. De tegenstelling tusschem primaire en seicundaire groe'p werd steeds scherper. Vain Marxistische' zijde werd zelfs gedacht aan een vier-urige, -arbeidsdagi. wat voor den landbbuw een dwaasheid wlae. oor de ontwikkelingslgeisichiedenis is ons land verwijst spr. naar wat hij daar over heelt geschreven in s,De Zaauiwsohe Polder". Spr. komt nu tot een bespreking van onze volkshuishouding en van ld© regfse- rin,a'sm-a,atre(g-elen. .We missen hela,as 'het inzicht in die fun-ctie van de goederen, die bij ons wor den inge-voerd, dank rij de verkeerde groepieering van de rijfiers van in-, uit en doorvoer. Ook van de lasten op den lian-dhlauW- p'rodueeint gelpgd w-efeen wie te wteinig. Welk© lliaisten liggen ©r b.v. opl ©en be- flaold stuk grond in een bppaólden -pol der? Volgens spr. mioet ons -gehieelia volk de waterschapislasten -dragen. De tijden zijn moeilijk en zwa-ar. Maar die h-ee'ft de bberenstaud' m'eer .gekend. Tocfe h-e-eft hij altijd een uit-weg Uturnen vinden. Thans moet «nis gefeeiele vollik be reid zijn ©en offer te brengen. Over die geheele 'linie moet het welva-arts-pleil da lem. Laten de landbouwers in de komendla moeilijke jaren hun strijd voeren onder da oude beproefd© leuza: „Met God en Oranje". Die steunmaatregelen. Opi de alg. verg. der Z. L. M. werden verschillend© klachten geuit over den fl-ardaplplelsteun. I 1 Ir. Stevens verzekerde dat men zich niet ongerust behoeft te ma-ken. Men za! niet met de Oonsumpitiesia-ardaiptpelen Mij. ven zitten. Er wordt nu geïnventari seerd. Begin December zullen die resul taten bekend zijn. Spr. v-ermoedlb ,cp grond van da nitkomsten in enkele stre ken, dat de inventarisatie zal meevallen, in dien zin, dat er minder aardappelen zullen zijn, dan men denkt. Ook de bietenateun kwam ter Zpïak'e. Vooral het toewijzen van de garanties gaf reden tot kïadhten. De heer V:an Bommel van Vlioten er-i kende dat er igabrek &an garantie isl door den goeden bi©tenlo»gst. Tiodh moeten wij dankbaar voor de regeling zijn. De prijs van da overcamplete bieten sltjaat nog niet vast. Bij 'het opvoeren van den suikerprijs moeten wa ook denken aan het grooba prijsverschil "met het buitenland, wat den smokkelhandel zeer in de hand wefkt. Do heer Bom te Kapella toonde laan, dat door -al dia productiebeperkingen het kleine gemengde- bedrijf wiöl zaer in het gedrang komt. W]at moet men straks nog ga,an verbouwen'? GOE-S. Dinsdagavond werd in „De Pr. van Oranje" door het Maatschappij-Eie- fetnibnds Zuid- en Noord-Bevela-nd ©en ledenvergadering gehouden, wdlk'el aejejr |mla.tig 'bezocht was. Aan de 'beurt van aftreden wapen de vertegenwoordigegs P. J. Hamelinik te Goies, P. Polderman Jz. te Kloetinga en J. v. d. W|eele te Nieuwdorp, alkmede da plaatsvervangers J. S. Visschar te Goes, J. de Boe te Kiattendïjke en M. Meulbnoelk ta Nieuwdorp, welike werden heirlkloZen. Do.ar hlet ledental thans is gestegen tot boven de 6000 werd Voo-rts ingav|olg© de bepalingen van h-et Huishioudeil!ij|k Regle- tiheint overg-eg-aan tot stemming v-an oen nieuwen vertegen'wloordigeir mbt plaatsver vanger. GekoZen werd dhir A. Meeuse la Kapelle en als plaatsvervanger dhp H. van Kleunen te Bi-aZalinge. Na afloop dezer veikiezingen wend dototr Iwt bestuurslid dr. J. M. Plannteydt een leizing gehouden over „Het votorkotóen van ziekten". GOES. G-elbbron: Anthoni Johannes, z. v. Comelis Merison en Johanna J,ac[olba Plundtó. Gehuwd: Johannes Kjruysse, 40 j. jmt te| Krabhendïjke ien Piioternella Klasiij,a de Jonge, 31 jr. jd. Huw.-aang.Hendrik Bartholotaeus Sknits, 24 jr. jïnl. te' Klattendïjlke ©n Ma ria Magdaldna Lodkefeir, 25 jlr. jd. MIDDELBURG. Bevallen: H. P. M. J-amssenv. d. V-en, d. Overleden: J. V-ervioonn, 35 j. gielh. met J. M. PaardekfooperA. Paws, 70 ja-ar, Unlet A. J. Nellen. KRUINJNGEN. Gehuwd Marinuas Gornelis Poili-e, 31 j„ iWemelding©, en D,ana Adriana Vermeulen, 28 j. IERS;EK. Geboren: Esdra z. v. Moeul- wis Minnaard «n Maatje Dohanna Zuajd- wegt. Vcilingsvereen. Znid-Bcveland te Goes VeiRng van 28 Nov. 1933. Kleine veiling. Appels: Goudreinetten extra f 182.6, A f 14—32, B fll—15, C f10—13, zure Bellefleur extra f 14—18, A f 13—15, B fll14, C f811, Grimes Golden Pip pin A f 17, Glorie v-an Holland A f20, B f 17, iZoete Camjpagner extra f 9-, A f89, B f' 7, HollandscJh Zoet A f 7, B f6, C f 4, Present van Engeland f 13 19, Sterappels f 822, Annanas Roin-et- ten f911, Reinette d'Autotame f'38, Gold Perm a i n f156 Dliiblbele BeileflenC f'69, Gron. Kloon f 1011, Pladij' f6, Peper-appels f 36, Luntersche Pippin f 4 8, Belle et Bonn© f 35,Ganlzebdut f 5, Court Pendu f 37, Rembo-ur Mark tier f 45, Tante D|ora f 4, Zoete AiPml- gaard f311, BandijZoet f'46, Pommd d'Oranje f 512, Huismanszbet f 3, Gel1- dersch-e Holaart f 48, Afval- en Khoet-" appels f 13, alles per 100 Bg. MHD|D'ELBURG. Aanvoer graanmarkt redelijk'. K'leimie groene erwten f 8.50 f9, kroonerwben f1011, Schiolkkeirs 12.50 14; Witte boionen f 161,7.75; Lan ge bruine boonein f8—9.50; Rond-e 'btr. Muonen £12—13.50. Anngevoerd door Waldhersch© boerin nen: boter f0.80; 'kipei-eirein f'7, poeljeJ eieren f 5, eend-eieran f' 6. Aangevoerd door handelaren: boteflr f'0.79; Mpeieren f 6.50, poelje-eiereln 4.50, ©emdeieren f'4.50. Partidulie|rte 'plrijls: bbtep f O.871/2, kip'eieren f6.50, poelje-eieren f!5 eendeieren f 6.501. MIDDELBURG28 November. Fruit veiling. Peren: Wergamlotte 28, Comtesse de Paris 1427, Gieaer Wildeman 5 11, winter loutwtj© 46, pondspeer 4i 6, dorothea ro-jral 6, Meipeelr! 35 oent alles per 'Bg- Appelen: hondslniuil 58, Iaoques Len bel 58, baldwin 5—9, arm'gaard 211, tuinZoet 37, campagne 46, grauwZoet 49, mispels1 59, franc|ois Borgea 6, framblozlMiappels 10, djsdenner kïumpkie 9( 16, huisman^Zoet 4, tulpiaiplpeï 6-14, rood© bakker 56, zoete bellefleur 15 zure idem 315, campagne zoet 47, pippin ribstion 811, goudrein-ette 4—1 18, reinette d'or 25, Zoete ribben 4— 11, sterappel 7116, nozendaleins 47, emiile d'Heijst 9, tomaten 410 ©ent, alles per B|g. Zeeuwsehe blauwe aardappelen 8083 blauwe eigenheimers 50 oent beide per 25 Bg.honing 44 cent per pK>t. VERK00PINGEN EN VERPACHTINGEN Decemberi 1 Heinkenszand, woonhuis met erf, Ver-bist. j Si Goes, afbkaak, De Wilde. 6! 'Driewegen, afbraak, De Wilde. 6' Kminingen, afbraak, De Wilde. 291, Wolfaartsdijk, woonhuis, Jjonkers.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3