I NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES KERKELIJK LEVEN f IN HET KRAAIENNEST GEMENGD NIEUWS DONDERDAG 30 NOVEMBER 1933 besturen ingeroepen voor hat (plaatsten vain orders hier te land®, in hot bijzonder wat het re tt orders hoven de f 1000. In aansluiting hieraan heeif't ininuisiter da Wilde thans die voü|gend-e circulaire aan do gemeentebesturen doen toekomen Hoewel in het algemeen wel het biefieif is doorgedrongen, -dat in de; tegenwoordige omstandigheden de1 Nederl. industrie, wii'sr positie steeds moeilijker wordt,, nieit dan hij uiterste noodzaak mag worden achter gesteld hij de b'uitienf.undsche, schijnt. toch naar de Rijkscommissie ^Werkverruiming mij berichtte, dat men s,oms te spoedig redenen laat gelden om epn order aain heit buitenland ter uitvoering op te dragen 'Zoo geeft meermalen de ov -rweging dbn doorslag, dat dei Neder'.,andsdhe industrie, hoa goed op zidh zelve ook ingericht, nieit in staat zou zijn bepaalde artikelen. welke men gewend was uit he-l buitenland te be trekken even goed te makjan als de Ivuiliriu,- landsehe. Het is duidelijk, da,t op deze ■wijze aan de NederiamdscLe industrie kan sen worden oiithoiudem o,pi earn- ontwikke ling, welke zij thans meer dan o-oit be hoeft en dat in de gegieven omstandighe den groote nationale belangen zouden worden gediend, indien in zulke g-eva'.fan orders aan de vaderlandsehe nijverheid wordc-n opgedragen. Ik doe daarom een ernstig beroep op uw medewerking om ook en zelfs vooral in die gevallen, waarin men tot dusver gewend wa,s buitenlandsdlie artikelen to betrekken, deze te vervangen door Ne derlandsöhe producten en -om in het bij zonder uwe technische adviseurs ,on des kundigen er van te doordringem. dat in de tegenwoordige omstandigheden niets mag worden nagelat-en wat de Nederland söhe industrie in st-aat kan sltelllen, den strijd om h-et bestaan vol te houden. Ik vind dan ook aanleiding er tij u op aan te dringen te bevorderen, dait ook orders voor bedragen beueden f 1000 zooveel mo gelijk hier te lande worden geplaatst. Ten slotte vestig ik er .uwe aandacht op, dat mijn circulairs van 21 Juni 1933 betreffende handelspolitiek ojpitredlen van kracht blijft. Dï muiterij »|,i de „De Zeven Provinciën". Dinsdagmorgen precies te negen uur ving de Zeekrijgsra,a,d te Soerablaja aan met de behandeling van de zaak' t-egem de beklaagden: M. Boshart, korpioraal-machi- nist; G. F. Bannau, korploraial-stokerM. Dooyeweerd, korporaal-machinistB. van Leeuwen, korporaal-machinist: W. Tiche laar. korporaal-machinist", P. A. Peeters, stoker-olieman; W. Sneil. stoker-olieman; C. A. Vermeulen, stoker-olieman; welke beklaagden de1 -eerste groep 'der Eiuroiptele- sehe: hnni'dmuiters van de „De Zeven Pro vinciën" vormen. De- beklaagden werden verdedigd, door den to-egevo-agden raadsman den. offiaier van administratie der tweede klasse Een hoorn. Nadat de- terechtzitting is geopend, las de fiscaal de tenlastelegging vo,or -en ver volgens enkele verkla ring-em. welkt.- tijdens heit vooronderzoek zijn afgelegd. ,V pi r 'z ie 11 i n g v -a n d e b- e h -a n d 1 i n g. Gistenmlorgen werd del berechting van de Europeesclhe mruitorsggoap van Die Zeven Provinciën ivioiortgeizet. Op verzoelk van beklaagde B. y. L... korporaal-machinist, werd de korporaall- Snlachinist S. igieihoord, die desgevraagd var- klaart dat hij: beklaagde v. L. op 4 (Februari des avonds bij den valiraepi heeft gezien in gezelschap van korporaal B., die zeide: „Nu vragen ze mij wat ze do-en jmtoeten." Getuige- (5. voegde aan deizio vtertklaring nog toe, dat ljij' otpi dat tijd stip alleen had gestaan, doch dat ©enige schepelingen zich in de nabijheid bevon den, alsmede ©enige. officieren. Hierna onderteeifeenden de beklaagden hunne voor rffic'ieren-conilmlissariss'en afge legde verklaringen. i l Vervolgens krijgt de fislCaat bet woord tot het nemen van zijn requisitor. Hij eisehte de volgende straffende borpoda-al- jpaachinist M. B. 14 jaar, de korpoiraa'j; stokeT G. E. D|. 11 jaar, de kprpoiraial- imachinist M. Dj. 10 jaar, da kbrptariaail- Imlaclhinist B. v. L. 7 jaar. de kiorpoiraat (machinist iW. T. 1 j'aar, do stoik:er-toilie(- Itnan P. A. P. 7 jaar, de stok-en'-|Oi]iejm|ain IW. S„ 4V2' jaar <en da stok-'er-iO'li'eim.an C'. A. V. 1 jaar, allen met aftrek v-a'i den tijd doiorgot-ra "ht in jrev'eintjove hech tenis, met uitzondering van beklaagden T. «n V. die ni-et in voorarrest ziijh ge weest; voorts imet ontslag uit den diensjt en ontzetting -uit de bevoegdheid oml ver der bij da gewapende miaCbt te dienein, behalve de beklaagden T. en V., ten aan zien van wie verlaging in rang tot sto ter eerste klasse wopdt geëislcht. De verdedigers verZoichten het requisi toir in beraad te mogen nemen gedurende acht dagen, waarop de zitting van den iZeekrijgsraad werd verdaagd tot 6 Diatf. D|c Post jager. ,W|ij vernemen van da Zijide Van het Studi-ecjomité Snelpost Nederlandsch-Indki dat het vertrek van den Ppstjagicr thans definitief is vastgesteld op- 9 December van Schiphol. Dien 17en December Zal de terugtocht worden aangevangen. Die arbeidstijd iu bakkerijl-n. •Die Eerste K'amier heeft het wetsont werp Wijizliging van de bepalingen der Arbeidswet 1919 betreffende den arbeid in broodbaklk-erijten z.h.s. aangenomen. Dlcplutafie van Tweatschc vrouwen Fiji Cofijii. Gisterochtend -even voor half' 12 kwam een -groep vrouwen uit Twtenthe, deells in taxi's naar het Plein, met de bedoeling den voorzatter van den ministerraad id Spj'in departeimient een verzoekschrift aan te bieden. Drie vrouwen werden als de putatie blij' den minister toagleilaten, ter- iwlijll de andere vrouwen buiten het ge bouw het resultaat van de audiëntie .Bi jwachten. Intusscben verzamelden Zich rondom de taxi's 150 tot 200 toeschouwers uit, het publiek, waarbij1 woorden werden gewis seld, die aanleiding gaven tot een op dracht aan da politie, om degenen, die met de aangelegenheid niets te- mak'en hadden, te verspreiden. Eenige agenten van de motorb-rig-ade, bijgestaan dopir en kele politiemannen te voet, hebben daar op wat ruim b-aan gemaakt. De rust was spoedig wedervo-knaakt. Naar samenwerking iu den aether? Naar wij vernemen, heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken tegen morgen middag een conferentie belegd' met de be sturen van de vier groote ümroepivereeni- gingipn. De conferentie, welke in het gielbbmw va.u het Hoofdbestuur der P.T.T. zal plaats vinden en do.or den Minister zal worden gepresideerd, zal ook worden bij gewoond door den voorzitter van den E-adi i-Raad, Beoogd wordt samenwerking bij den zenderbouw t-a verkrijgen. De concurrentie van Japan. Een delegatie van de Federation of' British Industries zal aan het einde van deze we-elc een bezoek brengen ia,ain Ne derland tot het voeren van besprekingen met vertegenwoordigers der Nedeaiandsche industrie. Een -punt van bespreking zal in het lijzonder uilmaken de EngeLch—Ne- derlandsche relaties- in verband met de T- roblemen, welke zich- hebben ontwikkeld, als gevolg van do Japiamsohe öonicurrentie in de Nederlandsöhe en Engelscho binnein- landseh-e en koloniale markten. De1 delegatie zal bestaan uif. mr. W„ Wooloek (vice-president van d-e Federa tion of British Industries) en uit de vol gende leden der Federation, nl. de beteren Larke. Bennet. Locock, E-amsden en Glen" day. D|a loonsverlaging bijl de stpiierwicglen. Dlonderdag heeft leien bespreking p'laats ge-had tusadhen directie tem personeelraad van de rijhsEpnorwegen naar aanleiding van de- meded-aeling van de regearing dat zij loonsverlaging viopx het epiocirW-egpeii"- siojreel onvermijdelijk acht. Die raad heeft zijn standpunt nader uiteengezet eoi de directie medegedeeld, dat hijl en' prijs op stelt op de aangevoerde motie,ven v'an de reg-euing duidelijk te maken dat ve|r- dere. loonsverlaging v-ojoir' hat personeel Onredelijk is. De raad Zal zich nu tot de regeering wenden. Gemeenteraad. In de Woensdag gehouden vergadering va,n den gemeenteraad is na ©eniga dis cussie. waarbij bezware-n tage-n het stoken va-n cokes voor sommige personen naar voren waren getracht, de mededejeiing van B. en W. dat zij eind Daoem'bier zul len beginnen met aan werlclooizen cokeis cler gasfabriek in plaats van kolembij- slag in geld te geven, voor kennisgeving •aangenomen. Inzake het verzoek van den Middel- hurgsch-en Bestulurdensbond cm de weirk. lo-ozeu een k-erstgave te Verstrekken, be sloot de raad dit tot de voljgende ver gadering, vermoiadelijk op 20 Deoe-mbor, aan te houden, nadat de beer Mes (R.-K.) gevraagd had de Ker^tgave ev-anituael aan -aü-a armlastigen te verstrekken. Naar aanleiding van een adres van den isl-ageipbond en -een m-eded'eelïng yan deu inajiecteur -bieisiooit de raad het voorstel inzake beplalingen voor bet vervoer van been-deren enz. van dez'e agem-da -af te voeren. 1 'li'! Het voorstel tot insHjeHing1 van een raadsoommisBje, die mogelijke reorganisa ties van het openhaar u.l.-o. zal nagaan, gaf den heer Jeronimus aanleiding op, t,a merken, dat hij heit geheele ondlerwijia vraagstuk zou willen overzien, bijv. ook da mogelijkheid ,om gymnasium, burger school en handelsschool te vervangen door een lyoenm. And-ere leden meenden, da.t mciu dit dan afzonderlijk' moet bezien. De genoemde oemmissie werd ingesteld en tot leden bcn-oemd de beleren Paul (S.D.A.P.), v. d. Fedtz (C.-H.). den Hol. lander (A.-R.) en Portheine (V. B.) Mei de voorstellen inzake herziening van het uitbreidingsplan voor het jpfarb „De „Griffioen" -en de wijziging van du bouwverordening in verband met de Voor. gevelroioilijn in da,t park', ver-eenigde da raad zich z1. h. s. 'evenals met bat voorstel om twee -straiten in hat Park van Nieu- ewnhove, dat nu geheel v-olg-eboiuiwd is, de namen te geven van Laan van Nieu we nho ven en P-a-rklaan. Inzake de eirculaa're van Gad. Staten over I2V2 °/o tijdelijken aftrek van de jaarwedden van burgemeester, secretaris, ontvanger, wethouders -en ambtenaren van de,n burgerlijken stand, heeflt -de raad na uitvoerige discussie, waarbij' de -blar- geïneester o. ia. mededeel-de, dat B. Kin Wt nader zullen voorstellen vloior -de lamhltena-i reu der gemeente 5 0/0 te korten, besloten ;aa-n Geld. Staten te melden, -dat. men naau het oordeel v,an den raad ten opzichte va nde wethouders, die geen reohit hebben op ipensioen, niet verder mag gaan dan 5 0/0 korting -en voior de andere genoemds ambtenaren niet verder dan de naad voor de ambtenaren, waarover hij beslist, zal voorstellen. Bij het voorstel der rekening 1932 -en da suppletoire begreoting der Godshuizen, is weder een vrij uitvoerig debat ontslaan over de groote tekorten van het Gaskhiuisi, die de gemeente moot bijpassen. Daarbij ia naar voren gebracht, dat het -bestuur der Godshuizen zioh door een adviseur heeft doen voorlichten en dait naar aanleiding daarvan zeker bezuinigingen ziullen wor den overwogen. Uitvoerig kwam ook ter -spiraka de aankacpl voor ialO.OOO radium, dat voor 160 jaar voldoende Zo-u zijn. Mevrouw Wiejj'l zeide, da.t d« bedoeling isj dat men radium moest hebben in vol-. doende hoeveelheid om er mede te wer ken. en dat de levensduur van radium zoo groo-t is, dat ze wel 160 jaar kan mc.de ga-an. Pogingen om met -andere zie-, henhuizen samen, te ko-cpien mislukten om fin-ancieele, maar toch voornamelijk om technische redenen. I 1 Aa,n B. en W-. werd machtiging ver leend om, in 1934 tot f 250.000 kasgeld op be nemen. Na, -eenig-e discussie bieis-loot de- raad sectie-onderzoek van de blsgroioi- ting te doe nplaaite hebben. T|C|t nu to;e kwam de begrooting direct in openbare behandeling. De gemeienter-ekening 1932 werd voor- looip-ig vaBtgieisIbclld. Bij 'de bogrooting van d-en Armenraad deelde de voorz. mede, dat B. en W. bij ernstige overweging hebben besloten, niet te kunnen voorsjiellcn deze instel ling o,pi be heffen. De raad ging na korte discussie mede met het afwijzend prae-advies. v,a,n B. en W. opi het verzoek tot vermindering van da personeels belasting vcnor koffieihui- z'cu enz., zulks omdat da financiën der gemeente zulk een verijaging nieit toela ten. hoe billijk men ze anders ook zou vinden. Bij d-e rondvraag heeft dhr. de Bruin aangedrongen cipi het (plaatsen van richt lijnen op stna,af qp geva,aridjke> prantcn en heeft de heer C'ornelissc geïnflurmelarld naar den stand van de ab-attoirkwasitie. Men heeft vroeger toh. den bouw beslo ten, maar -er kwaim niets van -en sp-r. hooir-- da nu reeds verluiden ,dat de slagers naar Vliseingen zouden moeben. De te.geinwoor- digei centrale spaidhitplafflte voldo-at niet aan de eisch-en. De heer Onderdijk zeide, dat -da kwies- tie de volle- belamgatellmg van B. en W:. heeft-, do-öh dat de Burgemeeslber niog jniöt voldo-en-de tijd heeft gehad om zich er in te werken. Binnenkort zal hert, ocflege de kwestie weer ter hand nemen. Ziekteverzekering. De centrale onderlinge bedrijf'sveaieieni- ging voor ziekteverzekering hield Maan dagmiddag 27 November voior leden en niet leden werkgevers) in één der zaïllen va,n het Grand-hotel 'te, .Middelburg .een vergadering], waarin dlrr. Bunimg e-en over zicht gaf' van da bestaande sociale verze keringswetten en de noodzakelijkheid bte-i pleitte om dezte l]bs van elkaar tioit stand gekomen we-ttlen, doior samenvoeging in dia uitvoering, tot een meer economisch ien daardoor voor werkgever ien wertknemeg voorde,eliger uitvoeirittg te kbmen. Dhr. Buning wees er ospl dat bijv. de vee 1 jongere ziektewet, -oiok doiordail; die uitvoering hiervan gedeeltelijk in. handen va-n particuliere vereenigingen is gefJegd, reeds vee-1 soeip-efer wieirkt dan de Ve,el oudere OngevaM-enwet. Eenige vragen naar aanleiding van deze niteenzebtdng, door aanwezigen gesiheld, werden naar genoegen door dhr. Buning beantwoord. E-cn ernstig ongeluk. 'Dinsdagmiddag te ongeveer half' vjer had op het SpOiorwegemplaoemient alhier een ernstig ongeluk plaats. Men had een goederenwagon, die dieel uit maakte van een goederentrein, geladen met vias en dit tot een vrij1 groote hppgte- D|e m'et heit rangeeren van den ta-ein belaste' amb tenaar wist niet, dat er zfidh bjv-en o-p hie,t vlas mg twee personen bevonden, na- (melijk de 27-j,arige T. en d® 23-jarige J., beiden gehuwd en wlonende te t-er Buttings, gemeeinlie Grijipdkerke. Diei tir'ein reed in de richting van dei hoog® brug en beide mannen dachten aanvankelijk, dat zij makkeüïjlk nnder de brug door1 zpu- den komen. Toen men vlak bij de brug was, bleek dit niet be.t geval! te- z'ijh. T. greep z'ich eerst aan de hqulg vast, mlaa i' lm|oieist los laten en viel boiven ,van -do do lading op de steeman, J. ging plat op den buik liggen en bleief tnrven opi het vlas. Het hevig schreeuwen van de beido (mannen, maakte dat men den trein aoo Spoedig mlogeEjk dee-d stoipp-en. Eierstgeno-emd® was er vrij ernstig aan toe en is binnengebracht in het huisje van de weegbrug, Waar dir. Veirbaijden de efetr- ste hulp' verleende. Da mlan had verwion- dingen aan het hoofd bekiom-en en Ofjk was hij verder geblesseerd, o.a. had Wij hevige pdj'n aan de reicliteraaim. N,a de voorlo|Opiige verbinding; li-eieft de dokter hem' met zijn auto naar het gast huis overgebracht. ,J. klaagde aanvankelijk erg over pijn in het lijf, maar kon Zich tooh vrij' n.olr|- Itri aal 'bewegen -en is- later p-er rijiwiel huis waarts gereden. Faillissement Boassnns Bank. Curatorein van de in staat van faillisi- -siemant verhoerende N.V. I. Boasson Zomens Bank z'ullen kinnem enklelo maan den wederom in staat zijn, een uitke-ering valn 10 pfe't. .aan do sohuldois'chers te dolen. Naai" wij Verd-elti vorlnemien is dei be- trekkehjk lange duur defr liquidatie, ge heel te wijtein aan de Wijlzloindere tijlds- oimte tanidighie den Een aanrijding. Gistermorgen kwam vanaf' de1 Potten- marltt een auto- d-ei Markt o-pi, basrtuiulrd] do,or een leier'.ing, naast wien de piersiooin zat. die ,een rijbewijs heeft. Do beistiu.urd|ei" g'al' aan, dat hij re'ch'te zou g:a,an, doich reed linlte d© Markt opi. De naas't hem zittende wierpi het sltuur nog ,om, miaiax kon niet verhinderen da.t eein handkar met -steenkolen aangereden wierd em de kolen «ver dei straiat rolden. De b'eslStundar van de' kar kwam er mat- enkele ontvel lingen af'. Tegen dien bezitter van liet rij bewijs zal proaas-evrbaal' worden olpjge- maakt. D|e laatste teendag. Dinsdag, da laatste toomdaj.g, is heit Wijiztonder druk in de stad gewiaest, niet- teigeinstaande het gure weer. D® vermakeïïjkhds-inrichtingem die het tot-dan-toe erg slap! hadden gehad talaakt-en Dinsdag -een go-eden dag. Ook da café'® pirofiteerdan. van den gtioaitcn toeloop en menig zakenman nieit minder'. ARes is vidjlwel lied rustig verioópien. AEeen 'n inwloner -uit Klwladenda'mlmie heeft O-ndeir invloed van akiohol Zich aan p-aar crijibsdaalders toegeëigend, die 'n andelr had laten vallenWij' .is .dm! aan an ander naar liat politiebureau, geilaid, waan4, pno- 'cas-verbaal tegen hem opgemaakt weerd. Die diefstal van de rïjkhdaalldeirs ont-j kende tóji. Haot'dmu van Gemeentediensten D|e „Boud van Loofden van Gemleiemto- diensten" zal heidemmid'dag in „S-öhut- fievshoff .aDiier veaigaden en- Na afdoening der huislh. zaken zal dhr. F. S. C. Rot huizen. directeur van Gelmieentawlejriden, oem lozing 'hioud-en oiver „de Gaessfühe Sporhtertiieinen", luitgevoerd in weah'ver- ^chaffing. Daarna volgt gezpmlenlijke be zichtiging v,an het terrein. Naar de 10.01)0. H'et zielental dezer geinreemte heeft de 9500 bereikt. Auto's voor de genteente-reiniginig. N,aar wij! vernamien, hebben B. en Wi. helt plan om' aan den Raad voor te stellen lO'Vei' te gaan .tot afethaififliBig van ula paard-en-wagens Wij' de gamleentereiniginlg cm aankoop van ophaal-auilq's. De 'jiiaarden, dia m'en thans lierft, mioeten versl'iel'ien zljh. W. D'. 4 -en Y. D:. 4 zijn twee suiblieme nieuwe N. S, F. R ADIO -TOESTIELLKN Hoofdagent: j!. M. Polderman, Goes. (Adv.) 's Gravenpolder. Na,air wij- vernemen, is de steunregeling vlooi* w-eukCb-olZen depii" den, Minister thans goedgekeiurd. Ier-eWc. 'Eergisteren hae-ft zich die 10- jarige, II. v. d. P- (Damstraat alhier) -ern stig de voeten verbrand mlelj het afnemen, va,n een pan kokend water, zoodat heel kundige 'hulp moest warden ingeroepen. Bij ApothGn-Drogist en S"Ht erenh ek. De pt qpagamda-vergiade' ring van d® Burgerwacht beginit morgen avond niet om kwart oiv-er zeven, maa,r o-m kwart vqor acht.. Jlansweert. H-et uit. da riidhting Hians- we-ert komende Belgische tankschip Pur lins, IX is gistermiddag om 4 uur hij het 1 inn inkomen van -de Middemh ivein olpl den Westelijken hav-enberm biji Ternauzien om hoog gel-ooplen. D'e sleepboot Raymond slaagde er in heit schip vlot te krijgen. Heit eehipl is op de rede t-en anker gegaan. Vo-or heit .ver trek zal een onderzoek worden ingastefid naar eventueel opgefioioipen sidhadei. Biervliet. Toen dezer dagen -aan land bouwer alhier zijn pluimgedierte da,t ojpl zijn erf' rondliep voor den nacht in die- hokken wilde icipldluiiiten, vermiste hii' van zijn 13 daaronder loiopend-ei kal'köenen er twee. De dieren bleven «nvimidbaiar, zoio- dia.t vermoed wordt, dat, .zij -zijn gestolen. Terneuzcn. Het Zweedsdh® stoomschip Elandria is gistermiddag bij het zwaaien op net kanaal TemeiuzenGent nabij Slniskill tijdens den havigen Oosienwinid aian den grond gel-oiop'en. Na twee uur gelukte het d-e- sCeapiboot Charles, hat schip vlot ta trekken, waarna hst zijn reis via Tern-euze-n naar Antwerpen kon voort zetten. Da Flandria was ledig en heeft oogensriiijnlijk geen söhiaide. Axel. Eergisteren is lalhier onder be gunstiging van goed najaarsweer ©en toondag gyhoiuiden van flok-, vat en ha.n- delsvee, en wei op initiatief Van den Sla- giarstbnid met da dri® landboiuiworganisla- tieis) en het collage van B. ©n W-. alhier. DeBe toondag is -eien gr-oot succes ge worden. E-r wtaren m-geveier 240 dieren aangevoerd, -en hoewel er nu niet direct sprake- wa® van -ee-n levendige handel, toch waren de inzender® wel tevreden, rekening houdeaida met de slechte: tijden. Om 3 uur k'wapien de verschillende h-eeren op het gemeentehuis bijleen, waar de burgemeester -en de bedd|e Wethouders ter ontvangst aanwezig waren ©n made- deeling en uitreiking der prijzen pfia,ats vond. Oostfarg. Verschilleinde nieringdoendem Cn- caféhouders alhier hebben de feeds vroeger aangelegde gasinstallatie opnieuw 'in gebruik gesteld, of "laten een nieuwlo aanleggen wegens den buitengewoon ho|Oi- gï-nii prijs der e-ledtriciteit, Welke voon" licht nog steeds 45 cents per IÖ.WI.U. (bedraagt. J4eu ZiWeedsfhe daminee cn liet katholicisme. De Eweedsdliia bladen houden zich ajl eenige w-ekien lang b-ezlig .met het ztoogje- naamde geval-Skredsvik, dat bcgrij'piclij- kerwijs in godsdienstige kringen vlrijt vieiel opzien heeft gewekt. Dominee Skredsvik i9 een geestelijke van de Luitherschie staats berik. die nadat hij ©enigen tijd om per soonlijke redenen len -opi eigen verziek' van zijin taak onthieven was nu al weer enkele jaren „kyrkiohelrde", men zlo-u kunnen zfeg- gendeken van hetkerspel Garda op Gotland is. Den vorigen Zomer heief't hij nogal wat beroering teweeg gablracht, do|0j' in het openbaar te verklalron, dat het ptaotestantisme een d-o-ode tak was, dien men in een vaas had gciaet in de hoop', dat hij Zou gaan bloeden, en nu enkele weken geleden heelt hij' in zjijln ke,rk efen .anderen dominee dien dienst laten feideu «tm zelf te VisbJ4 een kathofl'iek© gods dienstoefening bij te kunnen -wonen, wlaar- bij hij' de eenige geweest mo eft zijin, dia D© partij- der tadtiek. De Nat. soc. beweging komt tegenwlopir- dig voiox haar demagogisch optreden de «erepalm toe, schreef dezef dagen jhi*. D|e Geier, minister van Staat, in „Dtei Nede|r'- lamde-r"'. 1 iZoonijdig als nering wezen kan, besichul- digt de socialistisohe pers de fascistische van. leuzen-stefflerij1. De -een© demagoog verwijt hier de an dere dat hiji zlwart Ziet. „Toch is er graadveffsehil in den weer zin, dien beider methode wekt, merkt de olud-ministe-r van financiën op: Bij deu sociaal-democraat, gedrenkt in hot hist, materialisme van Marx en in de daarop gefundeerde 'klassenstrijdkll'ee'1", zijin voiorsteMingen als dez® allengs als spinrag in -zijn hersen gaan Zitten. Ben jarenlange zelffbegopoheling doot hem de Zake® aldus zien. Hij is, op zïj'-n manier, ba goeder trouw. Maar de nationaai'-fjoiciajlist, dia h-etj marxismle -ein den kiassenfetrijd heeft iaf- geizJworem, kan Zulke matigheid niet ge- loioven. Bij- hem is zij louter middel omi zich aanhang ba verwerven ook ondetr de arbeiders. DdapvoiOif praat hij de klassiek© islpprookj-es der Majrxisten na." Hiet is dez'elffd® tactiek die andere fas cisten doet aanpappen m'et don communist van Burink be Rotterdam of den bolsje wist Prenay te Schiedam. Deiaelf'de tactiek, die de N.S'.B.-ers ea* toe verleidt om Troielstra, don apostel van deu klasisestrijd, alls voorlo,opdri van de fasc'isterij te doodv-erwem. Het komt zelfs voor dat inïen te kennen geeft, de poli tieke erfenis van dezen revolutie-„helDd"- uit 19HS aanvaard be hebben, omdat da tlegenwoordige soC. d-em. die idealen van Piieter J-eJl-e 'zoudicin verlooicdienen Het spreekt vanzelf, dat urnen Zulke kinal-effecten niet laat hoeren in k'atho- lirike of christelijke gewesten van ons land. Die tactiek brengt de N.S-.B.-tpropa- gandistien er dan weer toe 'om met 'n iztaoganaamden go,eden kiat-holiiek iof met een deserteur uit het rhci-stieilijk jkhmp op dia -propipem te komen. Op iedere visch hengelt men met an der aas en de vangst, hoe kan het anders, is daarom zleer bevredigend; 'n visch is eenmaal stom. Alleen vragen wij ons af' hos zo,on uiteemloiopend ge-zialsclhap. Zich met elkaar vtermeien Zal. Hos most de katholiek' zich gevoelen naast den -anti-papist; hoe de kapitalist van het uibknijlpsysbeem maast zij-n slachtoffer; hoe de militarist naast den pacifist; hoe de klas&astrijder 'naast den christen. Het zal ons een raadsel Zijn, hoi® er met too'm in al z'ijn samenstellend© deeleu vtersdhillend korps op te mareheeren is. Het- kan niet anders of door ondelrling© Verdeeldheid moet zoo'in beweging uiteen- yalllani. Miein wüjbt misschien op het Dluitycta Voorbeeld, dodh dat heeft geen zin. D® vrijheidsliefde is den Duitseher niet ingeboren als ons en de druk d©r om1- staindigheden op de samenvoeging is daar door de algemeen© ontreddering, maatr isdhappelijkem niood en buitenlandsche ver wikkelingen tienmaal iZw'aardcr dan hier gpweest. Dp; prindi-pieelci in-alag van ons volk is bovendien gro-o-ter dan elde|rshet rechtsgevoel m-oer geschijilpt cm de nuch terheid grootejr. Al die weerstanden Zul- leln tenslotte sterker blijken dan de mieiast geslepen tactiek van de N.S.B. UITKIJK. voor het altaar knielde en bet teekfen des krulsas maakte. Daarna heeft de katho lieke geestelijke, mgr. Assarsson uit .da hoofdstad, -opk in de kerk van Garda een dienst geleid en het moet toen voor 't eerst -sedert de heuvoirming gewielest zijn, dat op bet eiland Gotland de H. Mis werd opgedragen. H-et kapittel van het bisdbim Visby hoeft ds. Skredsvik toen twintig vragen voorgelegd en hierop hoeft dezle nu ge antwoord, hoewel hij het kapittel in deza lomlbev-o-egd acht. Hij' geeft boie, dat hïj als gewoon toehoorder bij den dienst te Visby aanwezig is geweest. Hot kapittel had niet 'behoev-e-n t© vragen of' hij mgr. Assarsson wellicht geassisteerd had, daalt elk ontwikkeld mensch waet, dat een formeel niet-k-atholi-ek p-ersoon „aoaals ik ■ilmlm'ers nog ben" van de R.-N. kerk! geen toestemming kan krijgen tot heit opdra gen van of' het assisteeren bij een mis. Hij heeft wel het lokaal gehuurd, de advertenties VerzlorfeR «n „vblkbmon Lu- therscbe, niet gewijde kaarsen" op het altaar geplaatst. Voorts bevestigt ds1. Skredsvik., dat hij de kerk te Gairda aan mgr. Assarsslon heeft afgestaan. „Na tuurlijk is d© Mis toen bij het altaar op gedragen. De iZiweedsdhe staatskerk stemt hierin met haar mioedcnkerk overeen, dat het H. Avondmaal bij en op het altaar verricht wordt -en niet tnsschen d© 'banken, op den preekstoel of de galerij in de sacristie- of den toren." In een interview had ds. Skredsvik gezegd, dat hiji vader was van drie katholieke kinderen en het kapittel had hem nu -gevraagd Wielikte maatregelen hij genotmlen had om dit li te motiveeren. Hij is van mleening, dat. heit kapittel niets met. den gods-dienst van zijin kinderen te maken hieeft, dat het evenmin iets met het partic'uliere tevem van de geestelijkten te maken heieft, wan neer dit onberispelijk is. Maar hij! deelt mede, dat Zijin kinderen sedert den doop tot de R.-Kl. 'kérk ;behoioreu en dat hun Ouders reeds vöoj" de- gelbpioirte der kin deren overeengekomen waren -om hun een katholieke -opvoeding tei graven. Die strijd tegen de smJffckicHwï- Het is geen nieuw®, dat de smokkel-' handel t racht te profiteeren van de prijf I yiggiJV^Ë ZS£eJ\6/S| yerschBlen van landbo-uwpre in het buitenland, welk© pr veroorzaakt w-orden dopr de| regelen in ons land ben bet» landbouw -genomen. Herhaalde! Jjlerichten over het actief o] d© douane tegen deze smiokk, Hoa actief de douan'8-ambl ter ook Zijn, de smokkelaars nog wel iets buiten het sell oog van d-eize ambtenaren ov •lie krijlgen. 'En gelijk nu fc-. aalfs belangrijke hoeveel pDieizie smakk-el handel is niel ^en sabtoteering van de st< Rn t-en h-ehoeve van den 1 daarom 'heeft- het Begeering= granen en varkens gemeend regel te moeten nemlen, waard fctelarij van granen en vaffkém kan worden tegengegaan. Genoemd Regeeringsbureau toe een speciaal oorps conti» zaam -gesteld, die voorzien zijii fietsen om zicli snel te- kunnen Deze motorbrigade bestaat en een sadtie-leidei'. die. iu van een auto, dus in lot aal nen. Zij zïjh verdeeld in 4 ieder een bepaalde standpk Gisteren zijn de leden van d clie" brigade naar hun pes; standplaatsen in de Zuideffip vieatrokkon. De dont|Bol»u;i"s f asn Zullen voiornamolijk' opi "yerriciit-en om igesmlokkleldci paröjien graan, waanvooii" d heffing niet is betaald, te ,a-eh ter bestrijding van smokkiela garin-j kunnen zij meewerk niet- aan de grens gelhonden, opi 'hun motoren gemakkielijl land indringen «m smlok'kel' isppnen. De leden van deze pipiSp zijin nog niiat van vniurwaipieii of bewapening noo-dig is; z'al ding moeten leeren. (Waar (echter wel need8 wordt. g©voeld, is naar men zJijdc mededeelt, -aan een as otnteizoldigd rijksveldw,achter <len van dit dontroleursooirps iijlkia bevoiegdheid zou het 1 hun arbeid onget wijf old kjotu'en. Insinrting in 'rl Maundagtniddag heeft 1-e S izandgnoieve v. L. Dl- uit- dioodelijk ongeluk plaats geb Die 25-jarige ongehuwde H. uit Klimmen was daar halen. De gébroedera D- er (Vaesrade liielp- n hem daarl Toen d-e mannen imlet het waren, schoven plotseling o» te van 25 meter eenige hondi meters grond naairi hen-eden. D. alsmede de vrachtauto het zand bedolven. Hulp' was 'ter plaatse en na een 'half u ■Eren slaagde men erin D|. ui (bavrijden. De man leefde Edaagde tover heviga 'pijln, td vtendien ean been had gdbiv Nadat hiji door een dokt bjonden, is hij per auto naar gebracht. Dl© redding van den chat minder vlot. Pas na een u.u hiem te vinden. D|® taan. wa (en de geneesheer kon sldcl icjolnstateeren. Het lijk is p di© ouderlijke woning geibrai Ijurgleimeesiber ©n de deken -eerst den vad-ar van liet onl mis hadden gesteld. De ou door dit ongteluk 'hun kostiw: De moeder Egt momenteel in 'het hospiit-aal te Sittard. De Haarlemsdh'e rechercl 34-jarigen de B. aange(l»i van een imoasBo-blureau te •nam tegen borgstelling para. tegen een gieringe ©ailarieerl hield de siajarieering echter storte borgBtelling, in bedra|o| van f 100 to-t f'500, ware: Verscheidene piersonen zijn i geworden. Een onderzoek dc| is in vo-orlooipigei btewaring Ga| In een pteröeel in de Remb s-Graveiihage werdlen -de 6: mer G. H. en zijn eohbgen middag in bewustek»o.zen getroffen, tengaTOlge v-an g Da vrouw bleek reeds te De man, die naar het R.-, iWlasteinde is vervoerd, is in den naoht overleden. De ,00 ongeluk is te wifbeln .a.an o: bij de behandeling van het G okkendo Eien afdeeling 8.A.-taanne Reuter meldt, eiein invail g-ede toren van -21 bookmakers te taimder dan 1200 mensthen| Tal van arrestanten, die ten hadd n 'ge-loten bttek n te zijh. Bij een der bo,ofcima| Ip-roceut van Zijn oliëntele gorie- te behooa-iem. (Do autoriteiten hebb-en l| •dat aU« eteuntrebkendie j sich schuldig maken aan we voor ©enigen tijd naar ©ei| kamp zuRen worden geziou De nreordenaars van Reuter meldt uit Praag: ten Edkert en Zisdhka, di-e k**td de mloiordenaars Zijn Lessing, wonen thans te "■A.-mannca. aldus deeCten atdoriteiten mede- Naar men zegt, heblbe-n ri'taen aangeniome-n en züji ^Watsburgers gewoirden. Iwaars-c-hijnlijk Zullen (zi ders vefhuiZen, daaïl zij Zeer bekend wtorden.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2