NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND uut te Goes. dit Blad De reman vee Robert Haftings DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 3 Timmeren. arteering. FEUILLETON BUITENLAND JAPAN BINNENLAND HE COURANT Ie gemeientegasfabrick!. len dat gijn geizin met lm voor de N.V. V,an Itiad verdiend, 'zoadat en izdjttt geizlin 11.91 Irvolgons door in het lulier voegt steunVen*- leem, door hem geteë- stellen, dat hi| de jinsinkamste® bad geL Huisso©n Wend b©- ©em geldsbedrag var», lisdh: 1 maand gewaib-i ■rustige mishandeling. Iman C. R. uit Zaam, Ireehtbank te Middel- Igingï van zijn broed?" Ideling veroordeeld tot lugienisstraf. R. kwam Ik gewezen vonnis in leeede behandeling djar Ih veertien dagen ge ling van cal'é's en I verkeer. lerani bijl demi Hpiogeni 11, heeft gisteren con- 1 een zaak van. A. W|., laosikeiilhe, die dooi' de llburg wegenis het open life op Zpndag, hetgeen Iroirderiing van Serpios- li, vepnoivdeeld is tok lin cassatie aangevoerd, 1 bepaling onmogelijk in Jle openbare orde kap. laar \zSjl in hoogo matd- voiog, het modem© v«h- toch maakt het noodig,. |op[ fandag in verschil-' lm levensmiddelen kart 1 I Iverwioog, dat het niet lis, tel bepardeelön o£ Juist gebruik beeft gta- toegekend© bevoegd-1 likel 168 dep Gemeen tja-1 J-do tot vervvepping van. zal arrest wijlzteft rpf gen, die reeds eenige- ir per week les ge- ;orie, 3 dagen practijk. tslaan van de werk ten worden vervaar- J uctiedeelen, alslicht- len, kappen, enz., die li zelt gesteld en verder geleid in de practijk, gen timmerman wordt van het werkzaam- van bekistingen voor doen besluiten ook iderne timmervak de Het lesgeld bedraagt •minderd met hetgeen mindering kan worden, actijk-examens, nijver,- Secember a.s, sdig mogelijk bij bet 100FT, Voorzitter. N BOSMA, Secretaris, ;UWE ZEEUWSCHE trs- en Naamkaartjes irvoor ingericht. Nu it raakt, vestigen wij aad Naamkaartjes is lettersoort op prima Bestel s.v.p. aan ons of bij onze Vertegen- itsen van Zeeland. NUMMER 142 DONDERDAG 30 NOVEMBER 1933 29-*™ JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Jhr. Mr. CH. J. M. RUYS DE BEERENBROUCK. 18J3 1 Dcc,-inhei' 1933 iZvExnL Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys da 'Baerenbroudk, Ministepi van Staat cm oud- Ministor-President, hoopt mtjrgen zlifn lastigste® verjaardag te hcpdenken. Jhr. Mr. Charles Joseph Marie Buys de Beeneaihrauek wend geboren tet Bio.er- Mjond op 1 Djatember 1873. Hij doorliep hjat Gymmasium te Maastricht en 's-Gra- Venhage en studeerde Vervplgens aan de Lsddsche Universitieijt in de Rechtsweten- iscbapplan. In 1895 prolnbtveerdei hiji tort doctor en nog) in hetzelfde jaar weird hij aangesteld tot advocaat-procureur te Maastricht, wielke fhnotie hij' gedurende 3es jaar, n.l. tot 1901, vervulde. In laatstgenoemd jaar werd Mr. Bays de Beerenbrauick benoemd tot ambtenaar aan he.t Openbaar Ministerie van het Kan tongerecht in het Aiwandissleiment Maas tricht, nadat hij reeds twee ja,aai tevoren was benoemd tot gemeenteraadslid van Limhurg's hoofdstad. In 1905 wierd hij lid yan de Ttweledo Kaïnier dei' Staten-Geneiraal, welke zetel hij tot 1918 innatal In 1913 werd jhr ma' Buys die Beerembnoiurfk' aangesteld tot Kamerheer in biuitemgewpnen dienst van 0.M. die Koningin, terwijl 'hïji van Mei tot September 1918 Cpmlmlissai'is der K> ningin in de provincie Limburg wals. Nadien vervulde hij gedurende vief' jaTeu de functie van minister van Binnenlaad- sdh© Zaken en tevens van tijdelijk: voor- rittier van den Baad van Ministers. Voolrts was jhr imr. Buys de Beeh-lnbiioeidW min. van Binnen! Zaken en Landbouw (1923 -1925); lid en voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Genemaal (192529); min. van Binnen! Zaken en Landbouw (19291933), terwijl hij! in 1927 werd benoemd tot minister van Staat. Töön in heit voorjaar van dit jaar het ministeiria opmieiuw werd samengesteld, trad jhr mr Buys de Beerenbronetk af als minister president, welk' hoog antbt hij' gedurende bijna 11 jaren, zij, het dan niet achtereen volgens, heeft vervbld. Hij werd opge volgd door minister II. Golijn. Jhr Buys de Beetenhroudk heeft in dem loop, van Zijn regeering inlet taliriij|k'e politieke mbeilijikhedem te kampen gehad. Reeds kort na zijn ambtsaanvaarding als (minister-president in September 1918 deed zich een ernstige revoluti&p&ging. viopir, [welke weï-is-waar in haar kiem weird gesjmioprd, doch snel handelen mppdzlaibu lijk maakte. Van jhr Buys da Beeran- bnourik ging in dien tijd een krachtige leiding uit voor Zijn partij! en zijln mioei- dig optreden tijdens deze woelige dagen maakte hem vele vrienden en verpvelridip veler hartelijke symjpathie. Ook in do laatste, jnoeilijke crisisjaren, waalrin de regeering een krachtige steun noodiig; heisft om1 de begrootingen te doto sluiten, heeft p|ud-Minister Buys zich doen kennen als leen mhn van de wtitein&clha.pj en, onder- «Aeidde hij1 Zich door zijn vcprbeald oils eerlijk en tevens eenvoudig mcnSch. Ook in zijin redevoeringen legt jlur. Buys de BeerehhwiUiclk' e-nvond en be- sohieidenheid aan den da.g. Als voorzitter van het best up r der B.-Kl. Staatspatt'tij! heeft Buys de Biserenbrouck in het voor jaar van 192,7 een Jjelangrijfee ppihtiekfe rede gehouden, waarin hij1 o.a, het iminer BOtuieele vraagstulk .bcihamdeMe over de afzijdigheid der jongeren in de politiek'. In deze belangrijke redevoering zeide de staatsman o.m. hie.t volgende: „Het Wallt niet te ontkennen, dat de belangstelling in de politiek, vooral in den kring der jongeren, wel 'eens verstapt. Misterihien ïs 'dit gebrek' aan belangstelling bij de jon- 65 (Slot). Het wa,s een buiige ochtend; de wegen waren zwaar yan de modder en zijn klea" rem, doernat van den regen; het daarde hem niet. hij was verloren in zijn angsten. Toen hij iitet huisje een eind voooebtj wais,. hooi-dei 'hij voiatsitapipten op den weg. Hij durfde, niet omkijkenmisschien was het Myers, misschien wag het mrs. Fowler, die slechte, tijding brachten. Hij moest zich dwingen om oini te kijken: 'htet w,ais Eiustaoe Myers, die, biootshoofde hielt huisje was komen uitloopian. Ik' zag je voorbijgaan, daarom kom ik je maar even achterop; ik wist niet dat je, hier was. Botert hoorde die woordfen nauwelijks; -Hoe is het Is hiet achter den rug.... Och. zeg het me maar: jk kan allies hoo:- ren..... Hert is achter dein rug en het is! uitstekend afgielooplem, k'ereh Ze heeiftt, ial- leen veel' pijn en ze is doodzwak. Zia verlangt j,e te zien, Boib', maar niet Meier dan één minuut, hoor. Maar Bob had zich nl Hbsgetoaaht uit den terughouden,djen greep van dien dok ter en rende als een blezieteme over de® ^telg Scott. de herdershond, die met, hiem jtteegdloopien was, vroofijk-kéftfend lach-ter hem aan. geren ik bedoel hiermede: bij! hen, die zich iz'óó, noemien, want ook' Wij vpiclien ons jeugdig van harte niet zóó alge- Meen als sommigen het gtelieven voor te stellen. Dbdh het valt niet te ontken- men, dat daar jonge, veelbleliOjVende Ka tholieken zijn, die de p"en hanteeren en die schoane kunsten beOieflenen, en die, er prat opi gaan, dat z'ij van alfe belangstel ling in de politiek Zijn gespeend. Sterker nog: sotataigen van hen achten het Zelfs noodig, van groioten tegenzin tem opzidlite van de politiek te mbeten blijken: „We doen niet Mee", Zeggeln Ze ronduit, „nu niet en morgen opk ni1et!" Gij, de politieke voormannen, Zooi voiegau zlijl ons toe," tapet het d|0"en met die an dere jongeren, die strooibiljetten rpnd- .ibrengen, op fietsen iij'dien in de ven- kieiziugsoptodhten, en des avonds opi hooge ladders de stad bepüiakkien." iDloch on danks deze weinig aanmoedigende Woor den, welke dei staatslmlan zOo vaa!' van do jongere .generatie 'heeft Moeten hioiorien, was h'iji bïijlkensi het verder veufhop' zijner redevoering, «n is hiji .ooit thans njog, vol hoop pp een gpeda taakbnist, welke men strate Zal ingaan. En deize hoop vindt 'bij den oud minister-president grond op het groot vertrouwen, hetwelk hij! stiefct in Nederland's Katholieke en Christelijke staatkunde: VOLKENBOND Avenei terug,gekeerd uit Kome. Avenol is van zijn reis na,ar Italië teruggekeerd, waar hij den Volkenbond hij de 'begrafenis van Scialoja vertegem woordigd heeft en tevens ©?n onderhoud meit Mussolini heeft gehad. Hij wiWe geenerlei verk!'jarih?en .aan die Vol teahbnds-? journalisten over helt veatop Van zijn be sprekingen met Mussolini aïE egtgen, doch in de kringen, die hem na, staan, heeft ment och den indruk dat Avenol in tevre den stemming is tei-uiggelaomen. Nu het blureaiui van de Ontwapenings conferentie de vorige week btelofcn heeft overeenkomsitig den wensioh v,an Musso lini de beruiadftgingen te Genève over da ontwapening voprlooipligi op ta schor-' ten. ten einde den grooben mogendheden gelegenheid tot besprekingen hierover mat Duitschland tel geven, sóhijnt voorloopdg geen gevaar van uittreden van Italië Ufjt den Volkenblond 'te, bestaan. MusBollïni heelt zijn hoofddoel geridht opl bet berei ken van overeenstemming inzake d,» .ont wapening. Indien ter bereiking, va,n dit doel bet uittreden van Italië uiifc den Vol kenbond of een uitdruibkelijkk dreigement hiermede noodzakelijk zou zijn geweest, zou dit wellicht niet zijn achterwege ge bleven. Nu de Ontwapeningsconferentie echter den weg heeft vrifeamaakit voor het do.ax_ Muisjsolini in het alllgemeen belapg noiodig geachte overleg tusödhen de ghoioo- te mogendbeden, Duitechland inbietgrepien, ia- de. kwestie. V(an Italië's grieven tegen over den Volkenbond van ondergeschikten aard geworden. SPANJE B|Cwuitaten der eerste veraieziugen. Volgens e,en istatistiek over heit nesuil- taat van dei eerslte verkiezingen in Spianj.e hellben de reobtsche plaxtijen tolt ojp hlsden 149 zetels, de middenpartijen 101 en de linksche partijen 57 zeteCs veroverd. Zondag is het herstemming. OOSTENRIJK Het incident aan de Be'ei'schgrins. De Oostenrij'kBche, bondskanselier, dr. HOOFDSTUK XXVI. E,en koesterende Aprilzon schoen vroo- lij'k oj> hert oude Cjanidhuis opl den morgen dart Bof,er t Hafltjngts en zijn jiontgei vrouw weer thuis kWamen. O ver de bbcmen wias het teer,e wiaasi vian heit eeTSte jonge groen, iaën zachiti lenlte- aroma trilde dlopr de I|ucht; rijen blauwe en witte hyaicinthen- s|tonden langS de bre,e- dd oprijlaan alls ,eien fieestelijlkle versiering. Scott lag opi dei mart in de op|cn dletur; del stal jongen had 'hem vqor die giefiegen- heid een extrai-wasdhibburt gte[g|even en zijn ruigei, grijze baren glommen in die Zon. Blunt bad ziob in zijn gaCia-livrei gesto ken en wias1 juist feruglgeikeerd van ieen pleeblstnrtigen inspl«tiieitoc!hrt door die ka" mers en pbsteierde zicb in de ball1. BI lint wais >elem gieistrei\g jen, omgienaak-' bia ar meieisbea- in deze dagen geweest, maar onder zijn ïtaaaie j a.s ldopite zijn trouw hart sneller, terwijl hïj luinsterdie of bij' den hoorn nog niet hoordei van de nieuwe auto die hij naar bet stgfion had gesltiuuirdl om den sneltrein uit Londen af te waidh- ten. Op. een tafeltje in de hajll lag een och tendblad. Hij nam het. op .eu keek er vluchtig in. Elen blekende naam trok zijn attentie: „Binnenkort zal het birwef'ijk plaats hebben van Miss Lilian Fane;, dochter van wijlen Generaal ,en Mrs. F,ame. en Lord Charles1 Lerwis van Tranter Hall." Blunt kende Lord Lewis. Hij herin nerde hem zich als een jonge deugniet uit de dagen dat Bob's moeder opi „Four BoflfuisB. heeft den Duitseik,en .gezant! zijn leedwezen betuigd over bert incident aan de Duitsieh-Oositenrijksohe, grens. wa,arb een lid van de Bijksweer .gedood is. Hij1 voegde era,an toe, dat alles gledoan is, om een snelle en volledigle opheldering, hier omtrent te verschaffen en behield ziioh voor zijn standpunt ten aanzien van da verantwoordelijkheid te bepalen, zooidra het resultaat van helt onderzoek bekend is. 0,ok da Oostenrijksche, gezant te Berlijn hcéf't het leedwezlen van zijn regaerimg over het voorval betuigd. Bestrijding van het communisme. Het dagblad Jomoeria deeTt mede,, dat, he.t Ja.pa.nsiohe deip'artement van bininen- lands'ohe zaken een pliah heeft oiplgasteld om in drie jaar het oomimunigme in Japlan volledig uit te roeien. In totaal zijn in Japan meer dan zestigduizend peraoneln gearresteerd waarvan vijftienduizend bij zonder gevaarlijke communisten zijn. die naar de meening der regelering niet meer „in uafi-Hialen zin kunnen warden Opge voed". Het Japiansehe ministerie van binnen- landsehe zaken zon derhalve besloten heb ban, de,za elementen van de andleire volte- lagen te scheiden en te imiterneeren opi elan zeer dun b'evolkt elf^etegen eiland. Tweede Kamer OverZioht. Dinsdag is eerst de Postbegraoiting aan genomen, waarbij minister de Wilde de verklaring aflegde 'in de omroepkwesitie een sfeer van vertrouwen te wiüllen schep- j'en. De regeering wil de bbsfeabtinig van gesohillen aan baar trekken. Voor 'n opheffing van den Vara voield'e s|pr. niets, deze omnoieipi mag 'echter niet ui|t den bland springen. Hierna was de begrooting van ©oom. zaken a,an de orde. Minister Verschuur beeft niet te kla,- gen gehad over onwelwillendheid tegen over hem bij de besplrekinigeii, ;al kwamen er Eartuurlijk heel' wat c'ritisabe opmer kingen ,en aanwijzingen los.. Dhr. Kortenhiorsrt (B.-K.) was het. eiene met den steun aan den landbouw maar betoogde dat de regeering moet streven maar verdere industrialisaties. De regea- ring sluita verdragen o,ok' met kleine lan- dc-n. Spu-. bepleitte indusrtrieete samen- werking en maatregelen tegen „willda" werkgevers. De heer Weitkampl (öh.) zei, dat 90 procent der blo,eren bet even erg heeft als de, arbeiders. De boeren kunnen tien slotte den stenn niet meer missen. Ook de, aoe. v. d. Tempiel bracht hulde aau min. Verschuur voor dienis werk kracht. Spr. wilde' de groot© boerenbe drijven buiten de steunmaatregelen hou den en de industrie meer innerlijk verster ken. De soe. fractie is voior 'n boycfot tegen Duitschland. Mr. Vervoorn (Plattel.) vroeg maatre gelen tegen den groot-en invoer van vieesch uit Denemarken en Argentinië ©n weiea ook opi den omvangrij ken invoer v,an graan, De antipapist ds. Zandt was de ©enigsit© die zich tot smalen opi de regqering be paalde. Dhr. Kuipbrs (E'.-K.) besprak de be- drijfeordening en vreest, diat de mi nister op dit terrein te yael aarzelt. Evlen- als de heer Korbenlborst vraagt spir. ©en Wettelijke biaisis voor de ontwikkeling van onze .eoanomuisohe verhoiudimgen. Dhr. Weisterman (Niat.) zette uiteen, Winds" dolle festijnen had giegleven die de geheele buurt in oplsdliudding hadden gebracht. Hij moest nu een oude kerel zijn iaën oud wra,k, dia geen duit rijk Was!, als de praatjes juist waren. De eohoone LaLian was blijkbaar geien offer te gnooifc om „Mylady" te zijn! Blunt srtoplte belt Had zorgvuldig en ong'eizien in zijn bïnnenzfek' met b«t Voor nemen bet Zoo snel mogelijk in helt keu kenfornuis te doen verdwijnen. Toon bij' aan Lilian's mooi gtelzicbt daaht. was hij niet zoo heielemaiajll zeker van zijn jongen meester. Dit zou hjj zeker w,el geweest zïjn alls hij hejn opi dart zelfd© ooigenhllik had kun nen zien toen hij meit 2Üjn jonge vrouw aan het station in de auto stapte. Blunt bad geBorgld dat het beief.b dogp wist dat dei jonge landheer zoiu, aank'oMen ©n een menigte memsioben bad zich aan bbt station verzameld om belm en zijn k|l©in© lieve vronw te verwelkomen en gelufi t© wepjsehen. Dr. Myers was er ook en menigeen "vletr- woiiidïTde zich dat hij, na den jiongen Haftings hartelijk d© band te hobbien ge drukt zijn hoeid alnam «n zich voionover- bkiigend de jonge gelukkigi-gfimlachendè Mrs. Bosialie' een kus gaf, voordat de groote wBjgen wegreed in den balderen zonneschijn van den zoeten Api-ilmorgeib. Onder 'de plaid, die over hun knieën gespreid wias, hield Bob de band van zijn vrouw vasthij zag er kranig nart, man- nielijk-forsch en ztongebruiiid. Het vrien- dat alleen de; meest consequentie wedler- keerigheid in de handelsplolitiek Nederland kan redden. Met steun aan industrialisa- tie zij de minister voorzichtig in deze omsla tidigheden Aan het antwoord van min. Verschuur ontleenen wij bet vollgende: Een tegenstelling tussahen landlhbuiw en industrie mag men niet opwerpen en de re'geering maakt die niet. Onze lanidhbuw- piolitiek heeift een meer construatief ka rakter gekregen. Thans ®a;at de industrie steeds meer de iaandacht der reigeering vragen. Onze industrie moat het hoofdzakelijk heihen van onze onderhandelingen1 met bet buitenland. Opi den voorgrond moeit ook staan ,een behoorlijk© samenwerking in onze industrie. Daaraan mankeert nog al wat! Vele industrieën zijin gericht op vernietiging vain bedrijfsgienooten. Zoo staan d© meelfabrieken weer kliaar om elkaiar alls 'bongerisjo wolven aam te vlie- eien .Tbeoretisieeren over bbdrijfsiondeming kan men beter achterwege latan. Alleen 'praictische werkien zijn van btelang. De steun ,aan dem landbouw klan men inttus- schen niet koopein voor niets. Het is niet te ontkiemnem dat de duurt© van bet levenspeil gestegen is. Laat mem. echter niet overdrijven. Wait die landbouw krijgt, is voor 99 piet. 'beitgaen haar .toiekkomt bij een laag prijsniveau. Vergeleken Mj een normaal pirijsniveau is bet favem nagenoeg niet duurder geworden. Het ga,at bier om het terughalen van bl te la.ag ge zonken lamdbbuwpirijzen. ONDRAGELIJKE BRANDWONDEN DEi VELLEN HINGEN ER BIJ. ,.'t G.eheurd© door kokend heet© olie en mijn rechterhand was geheel en al wond. Ik wais ten einde raad en hnilde van de ondragelijke plijnem. Mijn man heeft mijn band dadelijk verbbndem. met Klioosterbal- s,em, welke we alltijd voor ,ons kleintje in buis, hebben. U kunt er zich geen voor" stelling van maken, boe dat in eensi heer lijk verzachtte. Ik geef' U de heilige Ver zekering, dat ik zelf verstomd sta over het wonder. Binnen 14 dagan was mijn hand weier gewoon". Zoo schrijft ,oms Mevr. H. Fr. te 's-Gr., wier oriigimeele bïiaf' voor ieder ter inzage ligt. Akker's Kdocsterbialslcm kost per (piot van 20 gram 60 cent en van 50 gram f 1,en is overal .verkrijgbaar. Onovertroffen bij brand- en snijwondem. Ook ongeëvenaard als wrijf- midd-el hij rbeumattek split en spierpijn. cBecl.) In belemmering van den invoer mag men niet steeds heil zien. Indien miein niet importeert, kan mem nief explorteenen. Zonder offers zal omzie ©sport ook ai weer niet kunnen worden gekocht, Wiam-, neer men miet aail kunnen komem tot «eu welbetiaaldem export met Rusland kunnen retorsiemaatxegieien worden verwacht. Dat -hij den landbouwsteun ook zij, profitee- ren. die geen steun nooidig hebben, is een nadeel, maar de regtoering kent gelen beter systeem dan de zakelijke methode van steun. De individueele methode aop ook opi armenzorg lijken ©n zou tot ge, volg hebben diat de rijke boeren hun stand zonden laten braak' liggen. Da nieuws elconomisohe verhoudimgiem moeten groei en zij staan nog niemand duidelijk' voor den geest. Do critdek' v,aa de Staatkundig-Ger. fractie is liefdeiloes en onrechitvaardig. zo is niet eens waard, dat mem erop ingaat, Alle handelspolitiek van plartieulierem, dus ook een boycot, acht spr. uitermate verkeerd en niet ia 'elands bellang. delijke gezichtje van de jonge vrouw straalde van geÖufc len gezondheid. Ren je blij om thuis te: zijh.?, vroeg hij taern de a.uto sfca|Hg' dis grooite ppiort indTaaiidie. Haiar .gUimflaoh zei genoeg Eu jij Een handdruk was zijn antwoord. De a.uto stopte ©n Blunt maakte boten aan de stoepi ©en eerbiedige buiging Sootit sprong vrjolijk-Haiffeind tegen zijm baas Opl. Vind je het niet heerlijk om thuis te zijn?, yroeig Bob een poosje later, tioan hij, jle arm om zijn vrouw beenglaslagen. met baar stond ,uit te kijken over dan tuin. Roven ©en groep boomem sltgk d© slanke torenspits van ©en naburig, dorpi d© .toren van da kerk waar ze opl elem. ivinderigen herfkrtdBgLgteirouwd' fvsiaren, nu aicht maanden geleiden. Ze knikte zwijgend; stil gefu'k' söheen in haar lieve oogen. Bob's gedachten werden onweersltaan- laar getrokken naiar hun ©erste ontmoe ting op de drasltige wei, mat de wnplpe- rende tent en de gela klermiswiagtemsi. Hiel, leek een droom, mia,ar het teek oólf elen droom, digit hij ooit berouw had gehad van zijn huwelijk met baar. da,t hij ziohl ooiit voor dit lieve, reine meisj© ,dat hietf beslte in zijn jierosonlij'kibeid gewekt h;ad. had geschaamd. Hij liepi de kamer in «n opende (oen ladte. nam ©r iets uit ©n ging daarmee weler naiar h.aar toe; Kijk 'eens', Rosjalie! Ze keek' naar Ook gister heeft het verlangens go- regend aan het adres van den minister. Het eene K&mterlid nam' het op voor de schippers, het ander© viooir do kloim'pon- taakexs, 'n derde voer d© hloemihollenk'we©- ke.rs en 'n vierde wecir voor de middein-' standers. De minister z'ei dat d© toestand in de klolmpcfn-industrie zijn aandacht heeft. Misschien is van uitvoer mlaer te ver wachten dan van oontingenteeringpo gingen in die richting worden havopdord. Aan den goeden voat, waarop wie miet. België staan, wil spr. de ciontingenteieriug van 'klompen niet in den wieg legig'en. iW,at den middenstand betreft, als het allen in de Maatschappijl slecht ig(a.|ajt, taciet die daar wel in deielen. Men kan oitni den middenstand wel ,een ChineeSche® Muur bouwen, maar dan neemt men uit h©t eclonolmiscli 'bostel ©en prikkel weg waardoor dat bestel niet gebaat zou ^ijh. Over afsluiting van een luoeilijiki te om- schfijVen terrein als de, middenstand is het niet geMabkefij'h te oordeelën. Andete (m'ethoden zij® voor den middenstand boter. Gaat het niettemin zloo. vloloih imet de vesti ging van nieuwe bediïjjvem door buiten landers, dan zal wel moeten worden in gegrepen. Het vestigen van warenhui zen 'kan niet worden tegengegaan Zonder het belang van den cionsuMent nan(w- lettend in het' geding,te brengen. Die; re geering volgt den gang van Zaken op lettend. Overigens k'an do middenstand via den Middenstandsraad voldoende cbntaiet mtt de regeiering houden. Het advie.s van den NijVerheidsraad ovefr aogeling Van het cadeaustelsel is niet bepaald gunjstig. Het is de bedoeling, doze kwestie niiet iegelijk! toet da winkolsluitmg te doesn behandelen. Spr. ontkent dat Lij' do re- geeringsMaatregefcn aan de cloiopelriatieis 'n voorrang wogdt g'eigewen; spr. zal zij® aap- dacht hieraan geven. tDe vraag of de Nederlandscho scliip1- ipfers worden aohtepgeisteld bij' de. Rijn vaart, heeft de volledige .aandacht der rejgeering en zij® de klachten juist, dan zal zie 'krachtig optreden. Tenslotte hebban enkele Eamhrledjen, wij: poetaen de hoeren Loerakk'elr, Groen en .Weitkam'P' hartelijk de belangen van hot 'boeren- ©n tuindersbodiijff' bepleit. Bescherming van de spinbare orde. Biij d© Tweede Earner is ingediend een wetsontwerp' houdende nadere: vopr- Zieningen ter bescherming van de open bare! orde. Het heeft betrekking opvijï' onder- Werpen, rakende de openbaire orde en allie vallende binnen da sfeer van het Straf wetboek, t.w'. 1. Uitbreiding van de omschrijving van de inisdrijVen van opruiing en «enige aan verwante delicten 2. strafbaarstelling' van publieke ibe- leediging van het openbaar gezlagf of van openbare lichamen of instellingen; 3. strafbaarstelling, van gelijke beieedi- ging van ©en groep van de beivlolkinjg of' een ten deel© tot de We(vfoïking' heh/pjoten- de groep van personen 4. het openen van de mjogetlijlkheid on der bepaalde omstandigheden, klachtmis- drijVen ook buiten klachten ta vervblgen; 5. uitbreiding van cl>" oMschrijlving ten d© verspreidingsdelicten be,hopsende bijl d© bestaande jnSsdrijVen van beieedigingVer- hooging van de strafsanctie van art. 271 v,an het W, v. S. (terspireiding van belee- digende geschriften). Bevordering van NrJerlanlsch fabrikaat. Bij circulaire v.an 21 Maart 1932 heo'ft de vorige minister van binnenlanctsoha zaken de medewerking van de gameehtë- hert kleine; - verfrommelde voorwerp .dat hij jn de 'hamd hield. O. Bob©on v,an mijn plaipleran rozen! Ze wild© hem ,uit zijn hand nemen. Laten we hem maar weggooien. Weggooien? Ik' zou hem niet willen ruilen voor alle rozen luit den Hof EeLen! Met die roos is hetzelfde wonder gabeurd als met den ataf van Aaron: ©em dood ding dat is ga,an bloeien.,. Jij, Bosialiei, bent heit. die ee® mlensiOh van me hebt gemaakt. Hoe kan ik! je ooit genoog, danken en ooit lief .gieno|e|g voor j« zijn? Blunt, die toezicht hie&d ppi helt alli- ae'n van de blagag© buiten in de zonnig© oprilaian. Heetf plotseling steken in leletn op gestrenglen ©n diefltigen toorn gejgeVen order en bleef still! Staan. Hij kleck naar bbven, na,ar de toplcngesi^glein deunen, waar d© lentezon op de s'tuattendie geiziohtien vain dein jongen laindheer en zijn kleinle vrouw scheen ©n hij wist op dat oiogenhlik dart hïj zioh nieft bfezorgd hoelf'de te maken over Mr. Rob's huwelijken dat heit niet noodig was het ochtendblad, dat nog steeds in zijn ziajk' Zat, plsnog in het keukenfornuis tei deiptinieieï'ein. Er wais' iets ■als elen slhier voor ziju vriendelijke ouid|e oog'cp, toen hij zich omdraaide .en den staljongen een draai om zij® zeer groot© ooren gaf, omdat hij een koffer te hard neerzette, EINDE,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1