Beste Wijnen Fa.M.v.Kalmthout NI DROSTE'S Fa. M.V.KALMÏHOUT, Kieukelmarkt5,Goes A. TILROE - Sint Adriaanstraat 17 - Goes Zeeuwsch Technisch Instituut te Goes. Adverteert in dit Blad t hot Woonhuis met Eif DE HOFSTEDE I BAKHUIS9 i Ds man van Robert De Pellets van Dr. J. B. MEENK moet U in uw herinnering houden en zoonoodig BONBONS EN CHOCOLADE Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen. DINSDAG 28 NOVEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT |[l UIT DE PERS li] [""|RECHTSZAKEN|~j Advertentièn Dr. J. M. PIANTEYDT, Woensdag 29 Nov. GEEN SPREEKUUR. Vrijdag 1 December 1933, openbaar te verkoopen ingezet op f 56887,- Maandag 4 December, GELDERSGHE ROOKWORST j OP DE MIDDAGTAFEL!! j Adverteeren Fa. Jacoba Maria Wortelboer. Afdeeling: Practijkopleiding Timmeren. onze uitgebreide sorteering. Yoorfijne Sigaren naar Kreukelmarkt5 Dit jaar een rijke sorteering Sigaren, als Henry Clay, Gadena,Lokin en Weisz, Dug George, Karei I, Velasques, Azijn- man, Willem II. FEUILLETi A .Wat Sihcidimann heeft ondervonden. Onder den titel: „Wat de nazi's niet publiceerden", legert wij. in het „Gra fisch .Weekblad" De Duitsche JBoekdrukkersbond telde nog altijd onder zijn leden den letter zetter Philipp Screidemann, oud-Obier- biirgemeister van Cassel, de man die ©ens mede aan de spits stond van de Duitsche republiek. Deze man dead in Maart van dit jaar aanvrage om invaliditeits-ondersteuning bij den bond. Het geval werd door het oude bestuur •op de gewone wijze in biehaindelingl genomen. Het aanvraag-fortnulicrtjia, kwam na ,dje overrompeling door de nazi's dezen inhanden, die het in ori gineel in de geheele bruine pers deden publioeeren, natuurlijk pret het noodigo beleedigendq commentaar. ,Wat de hel den echter niet openbaar maakten, is 0e toelichtende brief van Scheidemainaij welken het orgaan onzer Tsjechische zusterorganisatie) „Gutenberg" perst (nu in staat is af te drukken. Deze brief luidt, vertaald, als volgt ï,Aan het Bestuur van het .Verbond der Duitsche Boek drukkers, Berlijn. Waarde collega's Binnenkort ben ik vijftien jaren lang onafgebroken lid van den bond Dat ik 'n slecht lid geweest hen, zal niet- mand kunnen beweren. Tot het 'Ogen blik. dat de politieke verplichtingen en het nieuwe beroiep van redacteur mij den vereischten vrijien tijd ontnamen) was ik als lid ,van den bond zeer actief. Vooral in mijn Marburgschön tijd, als districts-voorzitter. In 1895 ver liet' ik voorgoed het geleerde ambacht, bleef echter dier organisatie natuurlijk in hl mijn posities trouw. .Wfkiroiri ik n dit schrijf Omdat ik thans, na pen vijftigjarige werkzaam beid in de arbeidersbeweging, voor «fin ruïne sta en ik nauwlijks w.eet, hoje aan de contributie te komen voor de laatste paar weken die mij nog van bet 50-jarig lidmaatschap van den bond scheiden. Alles is in liet niet verzon ken, nadat door de hervorming der dingen* waarover ik hier niet spreken wil, ook het pensioengeld is ingetrok ken. Andere inkomsten had -en heb ik niet. Van de vakantiegelden kart ik de loopende verplichtingen nog' slechts voor een deel nakomen. En hoelang zal het nog duren voordat ook deze zullen ophouden e Ze zijn al sedert lang stopgezet 1Veel sparen kon ik niet, omdat ik te aller, tijde een vrijgevige hand heb gehad. Mijne uitgaven aan contributies voor verschil, lende organisaties, zoomede vooral aan bijdragen voor vrijwillig op mij g .'no men ondersteuningen, vormden vooi zoover nagegaan kan worden een bedrag van tenminste .517 tot 927 Mk. (Verkiezingsmaanden.) Ik zeg voor zoover nagegaan "kan worden, want in werkelijkheid heb ik menigmaal belang rijk méér gebruikt. Als Oberbiirgenteis- ter heb jk gedurende 'langen tijd het derde deel van het salaris en alle kos tenvergoedingen voor welvaartsdoeleinde geofferd. Het geheele honorarium voor mijn boek 5,Der Zusajnmenbruch." (90 duizend Mk.), zoomede al mijn gespaar de gelden, heb ik in 1922 voor pan stedelijke instelling gjeofferd 120 000 Mk De instelling moest dan hind- werks-leerling ten 'go;ede komenzij; droeg den naam: „Fraude am Hand werk" Ik gaf alles weg, omdat ik geloofde een „vaste betrekking" tc heb ben, die mij verplichtte, voor de mindet beveiligden te offeren. Daar ik de huur voor mijn tegenwoordige woning niet meer kan betalen, moet ik eön z'eer veel kleinere nemen; dit beteekent, dat ik mijn geheelen inboedel, de biblio theek inkluis,verkoopen moet. Of de partij,- 'die ik een halve peuw gediend heb, in staat is, mij voor m'n levens avond een bescheiden niaandelijkschie bijdrage te geven, weet ik niet dit moet afgewacht ,worden. Dat gij, juist nu, voor groote moeilijkheden gesteld zijt, kan ik begrijpen. Desondanks moet ik in mijn moeilijke positie een beroep op- u doen: verleent mij oen maandelijksche ondersteuning ien laat mij thans niet in den steek. Al tie lang zult gij niet noodig hebben mij te helpen, want reeds word ik 68 jaar oud. Daar ik werkelijk mijn vijftig jaren graag vól als betalend lid wil uithouden, zoudt gij dé nog ontbre kende contributies van de mij te ver- leenen ondersteuning kunnen aftrekken. Nog lip ik hier ziek bij een bei- vrienden arts. Zoodra ik kan reizen, ga ik naar Berlijn terug. Schrijft hec antwoord aan het adres mijner Bef- lijnsche woning. Met de hartelijkste groeten, PH. SCHEIDEMANN. Karlsbad, 10 Maart 1933 Kantongerecht to Goes. Door den Kantonrechter itp Gpteia zijn veroordeeld wagens overtreding! sitraiatteehemderijP. J. v. M., Hans- weert i 5 of! 5 d., El. G.. Gcieis1, f 10 of' 10 d., M. S. te WemetdiDJgft Ü15 of! 15 d-, A. O. IC. BieizeUnge, een maand tuchtseib. voorw. met een proeftijd vian 2 jaar, P. A. da W., Gobs, le herh. een maiand tosoh. vofirw., .proeftijd 2 jaar; .als voren en overtr. regll'. oipt de wegen en voetpaden: L. v. H., Waarde, 9 miaal 1110 of' 2 mia,al 10 d.j Zonder vergunning loepen over hooi land: P. O. v. L., Ierseke f5 of! 1 w. tuchteldh. sfcronperijM. IC, Krablbendijlkle f'10 oil 1 w. t.'sch., D. v. N., Borseelen, Berisping, F. P. aldaar f'3 of! 1 w. tsdb., Pi. v. H., Goes, 1 mnd. t.séh. voorw. proeftijd 2 jiaar, P. S., Goeisi f'5 cifl 1 w. t.anb.1 zonder vergunning kip|pien latein fcopiem in een anders fcriaiaJ. B., Waarde, f 10 of 10 d. z. v. veie laten fcoiplen in Juni o)pi hooi land: P. v. D., Goeis f10 of! 10 d.; overtr. Roischwet: O. v. G„ Rilland- Bath 4 maal f 4 of! 4 mialall! 4 d.Wi. O. v. d. W., aldaar 7 miaiafl! f! 2', oft 7 maal 2 d. h.J. A. B„ aldaar 16 mlaafl! ifll of! 16 maal 1 d. t-e Kaïpielllb van ten zonder Vergunning: M. M., Sohore, ointsl. redht&velrvoHging als rijwiellhaindelaar gelen cloiorloopiend register houden: J. v. d. IC, te Goes f 10 oif! 10 d.; mot motorrijtuig rijden zonder niuan- merbewijs: C. O. C., Heink'einszand, flOof 10 d.idem zonder rijbewijs O. H. K.. Goes f 5 of' 5 d. overfre. regl. oipi de wegen en vioiefpiav den: J. d. J„ Heiaikemsziand f'10 of' 10 d., J. d. H.. Wtemeldinga, J. N., '®H. Arendsfe kerke f' 5 of 5 d. miet rijwiel dei vrijheid van het verkeer Belemmeren: J. H., 's H. Arendskerkl» f'10 of 10 d.J. S., Wleaneldinge f 10 oi' 10 d.; met een rijwiel zonder noodzaak lin kerzijde van den weg houden: M. R.. Ovezande i'3 of 3 d.J. F. d. J., Ovei- zande, J. B., Wissienkeirk'e f'3 of 3 d. met motorrijtuig rijden Zonder aiBhter- lieht: C. J. v. H., WisSenkerke1, J. A. d. .W.. Goes f 3 of 3 d. als voren en zonder rood aiobterlliöht A. T. v. d. W., Goes f'3 of 3 d. 's avonds rijden met een voertuig zon der licht: H. d. J.. Kats. O. F., Wdssen- kelrke, J. W.. Iersie'k© f5 of 5 d.L. S.. Kate ±10 of' 10 d.A. T.. Ooiijnspllnat f 5 of 1 w. t.siclh'.M. G., Rieizelinge f 3 of of! 3 d.; 's avonds fSeitsen zonder licht: J. d. B., 's II. Arendskarke, terug aan ondea«, J.. "ft. B.. 's-Gnavenlpblder 1'3 of 3 d., P. V. Gouda. W. G., Niejuiwdlorpi, f'5 of 5 [dl.,. M. B.. Xe'rseba f 2 of 1 w. t.sietb. rijwiel besturen terwijl men verkeert onder invloed van hef gebruik van .all- caholhöudenden drank: A. K.. Heinkeiis- yand f 15 of 15 d.Wl. cl. W|., Bietzelinga f 15 of 10 d.; dronkenadhiaipi: J. F. D., Hansweert f'10 of 10 d. Inkomsten onjuist opgegeven. Voor de Rechtbank te Middelburg stond terecht J. P'. van H'., 48 "jaar, werkman te Goes, verdacht van oplichting gepleegd te Goes, door op 9 September 1.1. aldaar met het oogmerk olm! zich of' f n ander Wederrechtelijk te bevoordeelden, doop lis1* tig©1 'kunstgrepen cm ©en samenwjeiafHeil van verdichtsels BedriegeCijld tot J. ,J. Hnissoon, adjunet-commies ter secretari©, belast met de administratie en de uitkee- ring van de; steunregeling' te Goes te zleggen, dat hij in de week van 49 Sep tember 1933 aan de ganeientegiasfabriclj! f 7.91 had verdiend en dat zijn geizin met het lezen van .erwten voor da N.V. Van H-eel te Goes f14 had verdiend, 'zoadat in diei wéék door hem en izjjut igeizin 11.91 was verdiend en vervolgens door in liet desbetreffende formulier vioto|rt steunvar1- letening valschelijlk e-etni door liem getaé- iklend verklaring te stelLan, dat. hij1 de 5e week f 11.91 geizinsinkoimsten! had ge1- h,ad, waagdoor dhr. Hnissoion Wend biet- wogen aan verdachte ©em geldsbedrag van. f 3.49 af te geven. EisA: 1 maand gewarn!-" genisstrai'. Bedreiging met ernstige mishandeling. D.e 27-jarige werkman C. R. uit Faam- slag1 was door de rechtbank te Middel burg wegens bedreiging van zijn braetr met ernstige mishandeling veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. R. kwam tegen dit bij' verstek gewezen vonnis in verZet en 'Bijl de tweede bejiandelimg djer Zaak luidde de eisoh veertien dagen ge vangenisstraf. De Zondngssluifing vaai eafé's en het verheer. Djei advocaat-generaal bij demi H|OOgen Raad, mr Wijnveldt, he-rft gisteren con clusie genomen in een zaalk van A. W|., caféhouder te Seroosiklciiikei, die doop de renhtbank te Middelburg wiegems het opea hauden van zijn café otp Zondag, hetgeen, door de Piditievenogdeningl van Seroios- 'kerke is verboden, veiipoirdeeld is hp.t f 2 boete. Requirant lieoft in cassatie] aangevoerd, dat do betreffend® bepaling onmogelijk in heit. belang van de oipiKMbatv orde fcaitn. zijn vastgesteld, daar zlijl ini hoogo mata Belemmerend werkt voojr, het nrodern© vdi- kieer. Dit, laatste toch maakt hef noodig, dat- m!en zich ook op( J&ondag in verscHnb' lende plaatsen van levensmiddelen kaa voorzien. 1 Mr iWij'nVelt overwwig, dat het niet aan den rechter is, let Benarde elan ,of 'm gemeente een juist gebruik h-oef't glei- maakt van de haar toegekend© bevoegd-* higid kraAtens artikel 168 dep Gtemeont!aj wet en concludeerde tot verWegtpiDg van. het beroep. pDjo H.oogc Raad zal arrest wijzen off 18 December. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, in het Liefdegesticht te Asten, na voorzien te zijn van de HH. Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer JOHANNES JOZEPHUS MARIA VAN DAMME, Weduwnaar van Mevrouw JOHANNA MARIA LOUISA VAN GQETHEM, in den ouderdom van 80 jaar. Uit aller naam, J, L. H. VAN DAMME B. M. M. VAN DAMME— PENNINGS en Kinderen. Gobs, 27 Nov. 1933. 32628-25 Natuurboter, Amandelen, Bloem,Suiker en Eieren, beter kan het niet, in doozen verpakt 4 one 58 cis, Spoorbanket 20 ot. J pnd. j Banketstaven 20 c. p. sf. Borstplaat 18 cent Borstplaatjes I p. j pd. Suikerbeesten 38 c. p. pd. Speculaas 3 ons 15 ct. J dik en dun 3 pd. 65 ct. I Am.speculaas 18 c. p. j p. Amandelpoppen 20 p.^ pd. Taai-taal-poppen 4 ct. p. st. Marsepain-artikelen van 5 tot 45 c. per stuk IChocol.letters 30 c. p. J pd. Suiker 25 ct. p. p. en dan nog een eierkoek oi 'n cocosmacarcn cadeau. IVoor St. Nicolaas-artikelen J vanzelfsprekend bij opdiepen. Voor f 0,30 per doosje is er geen beter Hoest- en Keelpijnmiddel te bekomen. De werkiDg is uitnemend en de pl.m. 100 tabletten in ieder doosje, bevatten de medicijnen, die proefondervindelijk zijn samengesteld. Oud-Hollaudsch Middel, dat door geen Buitenlandsche artikelen overtroffen kan worden. Verkrijgbaar bij HH. Apothekers en Drogisten. Denk er om, als men U uit z g. Zakelijk belang iets anders tracht te verkoopen, bereikt U niet, wat U voornemens was. INTERNIST, GOES, Notaris A. TH. VERBIST te Goes is voornemens op des nam. ®m half vier, in de her berg van A. Vermeulen te Hein- kenszand, krachtens art. 1223 B.W., in het te Heinkenszand, kadaster sectie B nummej 1177, Leigendom van dhr. J. J. Franke. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen, uiterlijk 16 Ja nuari 1934. 32527-20 te Cadzand, Zuidzande en Re- tranchement is met inbegrip van f350,voor overname zulks in verschillende per- ceelen. De toewijzing blijft bepaald op om half 2 (niet 1 uur) te Oostburg. 32625-18 Notaris VERBIST. LUXE DOOZEN. GROOTE SORTEERING Door woderkeorlg to koopen bl] onze Adverteerders, steunt men ook zijn eigen zask. S Reeds meer dan 100 jaar prijkt ECHTE OOK BIJ U??? ...ZOO NIET, Vraagt dan Uw winkelier 3 naar deze delicatesse en let op het "loodje 3 „OLBA" OLST N.V. BAKHUIS9 i OLBAFABRIEKEN 3 m u GELDEN BESCHIKBAAR. Voor hen die tijd. in fine. moeilijkh. verkeeren, op gemakkei. voorw. Vlug, Billijk, Discreet. Kostel. inl. Br. port. v. antw. POSTBOX 403 - ROTTERDAM Heden ontvangen een groote partij welke wij verkoopen aan extra lage prijzen. Al onze Wijnen zijn van de beste kwaliteiten. Alles eerste soort. 100 cent Samos per flesch (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Zoete Spaansche Wijn per flesch (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Roode en Witte Port 75 en 95 cent (Beste) oude Port per flesch 125 cent Salandra per flesch Zoete Schilletjes Boerejongens per literpot (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Boeremeisjes per literpot (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Prima Advocaat per flesch Advocaat (de Kip) per flesch als goedkoop en lekker extra aanbevolen. Prima Vruchten-Wijn, 12 voor slechts 60 ct. p. fi. Deze wijn is zeer geschikt voor 'n glaasje bij 't slachten. 100 cent 100 cent 90 cent 100 cent 110 cent 120 cent 145 cent is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te wachten tot men tot U zal komen Met dit Biad gaat U met succes op zaken af!! tegen gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijs vertering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, luste loosheid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., de en Beter en goedkooper middelen bestaan er niet. Tegen Kinkhoest en Asthma „Pertolan" f 2,— Wonden en Aambeien. Wortelboer's Zalf 75 cent. Rheumatiek. Wortelboer's Olie I 2, Wormen. „Fermitan" Wormpoeders 85 cent. Overal verkrijgbaar. Indien niet bij U verkrijgbaar, dan ge schiedt de verzending franco na ontvangst van het bedrag door •Tel. No. 50, Oude-Pekela. 553-50 Deze opleiding is geschikt voor leerliDgen, die reeds eenige- vakkennis bezitten. Er wordt ruim 40 uur per week les ge geven, waarvan 2'/2 dag teekenen en theorie, 3 dagen practijk. Het teekenen omvat in hoofdzaak het uitslaan van de werk stukken, die in de 3 dagen practijk moeten worden vervaar digd. Deze zullen voornamelijk zijn constructiedeelen, alslicht en deurkozijnen, trappen, betimmeringen, kappen, enz., die later op het bouwwerk door de leerlingen zelf gesteld en verder afgewerkt worden. Hierdoor wordt opgeleid in de practijk, zooals deze tegenwoordig van een volslagen timmerman wordt verwacht. Ook het veelvuldig voorkomen van het werkzaam- stellen van timmerlieden, bij het maken van bekistingen voor gewapend-betonwerken, heeft het bestuur doen besluiten ook voor dit belangrijk gedeelte van het moderne timmervak de noodige gelegenheid en leiding te geven. Het lesgeld bedraagt f 10,per maand, doch wordt verminderd met hetgeen voor rechtstreeks productieve arbeid in mindering kan worden gebracht. Aansluitende opleiding voor practijk-examens, nijver - heidsacten, bouwkundig opzichter, enz. De lessen vangen aan Maandag 4 December a.s.- Inlichtingen en aanmelding zoo spoedig mogelijk bij het Bestuur van het Z. T. I. W. H. J. v. d. HOOFT, Voorzitter. J. v, d. MEULEN BOSMA, Secretaris. Sinds jaren levert de „N.V. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT" groote partijen Nieuwjaars- en Naamkaartjes en is onze drukkerij thans extra daarvoor ingericht. Nu zachtjesaan Nieuwjaar in het zicht raakt, vestigen wij de aandacht van allen, wier voorraad Naamkaartjes is uitgeput, op Keurige uitvoering met prachtige lettersoort op prima karton tegen uiterst billijken prijs. Bestel s.v.p. aan ons Hoofdkantoor te Goes, Westsingel, of bij onze Vertegen woordigers in verschillende plaatsen van Zeeland. Bureaux van Redactie en Aq Telefoon fnterlocaal No. 2c; Bijkantoor MIDDELBURG GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Jhr. Mr. CH. J. M. BEERENBROUI 1873 1 flycMiih'pi' iZvEiXic. Jhr. Mr. Ch. J. I Baerenbroutfc, Ministcir van Sl Minister-President., hoopt ml zestigsten verjaardag te he|rdl 'Jhr. Mr. Chairies Joseph I de BeenemferoiuA weind gelhor I mond «ju 1 Dlaccmber 1873. I h|et Gymnasium te Maastricih I Vehhage en studeerde vervol; I Leidsche Universiteit in de hl echapiplen. In 1895 paomtovenl doctor en nog in hetztelfde j aangesteld tot advocaat-pa Maastricht, welke functie Ji Zas jaar, n.l. tot 1901, verv In laatstgenoemd jaar wei de Beerenbroiuok benoemd te aan he.t Openbaar Ministerie tongerecht in het Anrondisa tri'oht, nadat hij reeds twee was hlenoemd tot gemeentel Limbiurg's hoofdstad. In 1905 wierd 'hij! lid var Kiaimler der Staten-Geneiraal, hij tot 1918 innam'. In 1913 iRuys die Be'erenb'roiuicik' aan Kamerheer in buitengewonen H.M. de Koningin, terwijl 1 tot September 1918 Comlmïssj ningin in de pnorvincïe Li.i; Nadien vervulde hij gednrend de functie van minister van ache Zaken en tevens van t, sitter van den Raad van Mini was jhr inr. Ruys de BeeW^ui van Binnen!. Zaten en Land 1925); lid en voorzitter va; Kamer der S laten - Generaal min. van Binncnl. Zaken en, (19291933), terwijl hij' in heaoemd tot minister van in hef voorjaar van dit jaar h opnieuw werd samengesteld, 1 Ruys de Beerenbwnidk af al president, wellk hoog am'bt hi 'bijna 11 jaren, züji het dan nie volgens, heeft v'erv|nld. Hij volgd door minister II. Galijn. Jhr Ruys de Beercnhmoin den loop van zijn regesring i [politieke mteilïjikhedie® te kan Reeds kort na zijn amblsaanil (minister-president in Septembc zich een ernstige revolutiep [we,l&e wel-is-waar in haar gestoord, doich snel handelt lijk maakte. Van jhr Ruys brpurk ging in dien tijd ee leiding uit voor zijn partij! e dig optreden tijdens d zo wt maakte hem vele vrienden e veler hartelijk» sympathie, laatste, moeilijke Crisisjaren, regeering een kttjadhtige steun om' de .begroiofingeii bei doen s Plud-Minister Ruys slich doen icen man van de Wetenschap scheidde hij 2ich door zïjn v eerlijk en tevens eenvoudig Ook in zijn redevoeringen Ruys dé' Beerehbrioiuielk ven ia Bühieidenheid aan den dag. Al van hot foestu[ur der R.-Ki, heeft Ruys de Rcerejibrou/ik jaar van 192-7 ©en hdangrij' rede gehondein, waarin hij o.a mckuoele vraagsfu/k' .bahand©!- afzijdigheid der jongeren in In deze belangrijke redevoeiri, staatsman n.m. het volgendel niet te ontkennen, dat de he] in de politiek, vooral in den iï.ongieren, wel ©ens verstapt. 1 dit gebrek' aan belangstelling 65 (Slot). Het was een buiige ochten waren zwaar vian de modder ren doernat van den regen hem niet. hij wais verloren in Toen hij hlet huisje een wais,. hoorde hij voetstappen Hij durfde niet ombijten was het Myers, misschien w| Fowler, die sïeobte tijding b'. moest zich dwinigen om om te was Lustaee Myers, die blom huisje was komen uitloopiem. Ik' zag je voorbijgaan, o ik je maar even adhberopl; ik J je hier was. Robert hoprde die woordten Hoe is het I® hiet achltie, Ooli. zeig het me maar: jlt ka. ren..... Heit is achter den rug uitstekend aigclooplen, kerel. leen veel pijn en ze is do*, verlangt j,e te zien, Rob'. ma,a dan één minuut, hoor. Maar Rob had zich a,l Hbs? den terughouidcndlen greep va. ter en rende als een hleizetep weg Seott. de herdershond, d Meegeloop|en was, vmo[iik-ketl hem aan.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4