'HE COURANT I N|gyWE ZSSy^SGHE COURANT DINSOAG 28 NOVEMBER 1933 1AAIENNEST D NIEUWS LAND- EN TUINBOUW^ KERKELIJK LEVEN HsPORTENSPELn MARKTBERICHTEN BOIHiEBDAM, 27 Nov. 1933. Vaé- markt. Aanvoer: Vette Bundeffiein 472; Viatte Kalveren 255Schapen ein Lam meren 1110; Varkens 816. BURGERLIJKE STAND mid. od IS, Leer u leer, clgeverstvereeniging ver te VGravenhage en. otp leeft de Voorzdtibar. rnr. opmerkelijk» dingen ge- de verzekering' 'dat de rich blijven scharen adh!-i de B.-K. Staatspartij iid. Scherp. zag de Vootr met.een fasaigbMihieM in die pat is. Zonder werkgevers zich ook die zij willen steiu- Van haar ongewoon dagen. willen geen afb'rs- iwemde crietiek uitoelfe-; bekwaam zijin, o. a. KortenhorSt. staalt uit een. ander deejt 's rede. hiet. over de Clearing-' nogélijk maakt dait da ie Nederlandsohe ex- werden met die v.orda- ite-alamders, die 'bij ons uatsen. Deze wet tfeeif nikt. liggen, tot enorme landbouw en industrie. genoéig'\ zeide nar, „diat onze. geknanwi de gaëx;nmdlelEtfd«f betaald wordien. Hielt istria een dagelijks te- dlat landen. die viefs ons exporteeren. Co®- Naderiiandache glul- naar hun bedraagt, orfc eenvoudig weigenen wakende voorbeleldien deze svers toe dr. ook tha's h ertb ok im, lort in 1932 1'10.000.000; pórt na,ar Brazilië 5; ilië in eerste -halfjaar lort na,ar Brazilië 2'; gentinië in 1932 rat naar Argentinië /12; tinië in eerste halfjaar 0; prt na,ar Argentinië in 933 f2.200.000 of 1/16; ,ay in 1932 'f 1.290.000; nort na,ar Uruguay lay in het aerate half- >0.000; :iort naar Uruguay lenië in 1932 bijna art naar Bumenië bijna 9: nië in het eerste half-: f 13.000.0Q0; ort naar Bnnienië bijna 0. onrecht zafi mat. 'een laogenLoiOzte toepassing iindigd moieten worden", aie aal ieder vaderlans ien, temeer pmdiait hlet later omvang is ,a|lls mr. f. iSpiaoiaal de bBhand.'e- ïland de Nédierlandiseh© loet, benadeelt ons voor >uitsdhland voert hier agen meer in dan wij verknopen. Ook hetzelfde onfatsoenlijke itinië, Brazilië. Epime- n mogen ons da,t niet Tuslschen ons en lan-i mderingstaötiek toetpjae-; pfieffijaken doorgesneden 'enschjen minister Ver- daarfcioï to,e. Het feit ijk achterwege kunnen (is het gabaar zal hiet eëindigen. UITKIJK. voor de jeugdige werk en. den wil is hier op Ver te helpen ein kan men sen moeilijken tïjld gelen rijgen en die daardoor a ledigheid moeiten door dit eens goed in dge 'bezigheid bezlorlgle®. ïzelf dat diegenen, dia gaven in natura. te gei- el kunnen medewerken el. veler steun rekenen! «Ie bespreking sfelliem zich gaarne besehik1- e Comlmdssie vopr werk1- ZjEtN, Wilhellminastr. 5, VoorZitteif. root»1 Markt 21, Spqn- P»'nningm. Ben auto, aangereden. op den Rijksweg Har- nabij I iHranelktai-, mervr, vaat stadwaarts bega;f,' to aangereden en op politie onderziaelkt de vat door Nederlanders. grensplaats StralöD ibulreau Va|Z [Dias mieldt net vier Nederlan|dë(BS dat eenige meters van jrens gelegen is. Tweie gen het café binnen en iin da gordijnen dicht izij' izielf de deipr sloten- boen het raam openen n, maar toen kwamen heeren dojojr dat raan* :<Je gelagkamer binken. Zij trokken een portret v.an Hitler van den wand, dat zij échter de auto bonden en verd'weneh toen over de NlediariamidsiChe g|nens pn de richting van Arden. De Diuitschia po litie heeft 'zich Mat de NederlianÖsthó .politie, in verbinding gestielid, om de da ders op te sporen- Een nieuwe nj.JieMierstrjuc. Bij eem vrachtrijder, die ©ein dienst opi Groningen onderhoudt, v en voogd, e zich deter dagen op het marktplein^ te Gir|o- ningen, een persoon,, die een palkje) ter be zorging meegaf', bestemd voor den seane- iaris van een waterschapls-bsistiuujr te Zuid- horn. Er was eein -Kwintantie eenep firm'a tij! en de persoon verzócht direct hem het verschuldigde bedrag te voldoen, da:n apu de vrachtrijder dit bij den geadiresseeH de kunnen terugvtord-eirtea. De vrachtrijder vond het vieirhaal nog al geloofwaardig temeer Waar de zending carbonpapier Zou 'bevatten, iets wat een waterschapsbestuur in elk geval wiel moe dig Zou- kunnen hébben. Te Zuidhorn bleek evenwel, dat de secretaris niets besteld had en ook elders niets van den aankoop' van carbonpapier bleek. Uit het onderzoek bleek ,nu„ dat het pak zonder inhoud was en da persoon, die het afgaf alleen da bedoeling had heit bedrag aan geld te innen en zich toe ie eigenen. jDle dader bleek' te zijn, de 38-jarige S. v. Wl. afkomstig uit Leeuwarden, van nvietn is gebleken, dat Mji meermalen zich uitgeeft voor eetn ander en opk ondelr valschen naam in hotels pnderdak heeft Tragisch sterfgeval. Toein de hear M. Aarts, ëearetaris der directie van de N.V. P. die Gr.uytelr Zn. ie 's-Hertogenbos'ch gisteiienavoaid op (reis wilde 'gaan, werd hij ppl het paifflan dojpji' een benoartie gefrpififem en viel do|0d ijder. Hef vorig jaar viehide hij zijh. ZilveBanl fubilé. Garde slag van dc ambtenaren' te Helman d. Dp inspecteurs 'en ambtenaren der in voerrechten en acoij'üZeiL te Helmond had- iten er de lu-clht van gekregen, dat in deZe' stad een -gnoiote parhij puitstohie boter Moest Zijn aangevoerd. Na leien, zlorgvuli- dige voorbereiding werd gistepen het net gesponnen en die gnoote slag geslagen. Dp ambtenaren w.erden in twee grodpfen gpeplitst, die tegelijkertijd een inval de den Wij, v. d. L. op den Binmen-ParaJSjelwteg en in een c'afé op de Kjoninginnewal. Bij v. d. L. is een ïijwielbcrgpïaats gevestigd. Bij den inval aldaar werd eern aantal bus sen gevonden met het opschrift ,,Eeinsten Dplikatess Sauerkraut". Nu w)aren er bus sen bijl, die niderdaad «dhtpi Duitsche zuur- M»1 inhielden, maar de icprste de blets-tie bus die door de belastingambtenaren werd gfppend, 'bevatte ongeveer 7 E.G. onigte- snferkte bbter. In eiafé L. aan de Kjoninginnewlal wer den 370 van dezelfde Sauterkfaut-bUssein met boter 'aangetroffen. Na deze twee inbteslagnemiinlgen dpjdcn de belastingamhtenarem nog invallen op een drietal andere adressen, affiwaap éven eens ongemerkte hioter werd aangehaald. In totaal werd op circa 6000 Eg. boter beslag gelegd, die in ons lanid een ver koopwaarde hébben van pl.m. f' 6000. Uit het onderzoek' is gebleken,, dat de bussen door een D|uitschan wagen te Helmond zijn aangevoerd. D|o|or de be lastingambtenaren. van Hehmlond is hier door den botersmjokkelaars' een geduchte Map toegébradht. Pasteer Brouwer verdronken. Zaterdagmiddag is de zéereerw. hee)rl B. J. Brouwer, pastoor te Doeneirslolot, te jNjieuwersluis, nabij' de Vièohtibrug, miet zijn auto in de Vecht gereden. Ondanks tallooze pogingen is het niet gelukt den pastoor tijdig uit Zijn benarde positie te bevrijden. E,en kwartier na het ongeval kon men hem' earst op het droige brengen, doch doktoren moesten dan dopd constar teeren. De pastoor was bij'na 66 jaren oud Pastoor BrouWer Was met lOnbekendie bestemming van zijn pastorie vlertrokkleai. Vermoedelijk hij het itóeeren hjéeft ZSjln Eierw., die alleen in de auto zat, vol gas gegeven, waardoor de Wagtan vioioruit is geschoten en zbo in de Vecht nabïji h'ofel „D|e Eampiioen" opl de grems der geMeein- f«n Loosdredht en 'Dapinten teraoht ge- In de nabij! gelegan kazlerne der pjoili- ffetroepen verwiékte het baricht dat fejen auto in de Veéht was geraden, groate cion- ®ternatie en ommiddaffijik! sc'hoten eeniglo Manschappen toe, Majoor Muller bagiaf ®ich in uniform' tte wiater en dook èeni'ga Malen, doéh door de koude was het nieit m»geldj|k langer in het water te blijVan. hater heeft ,eien van de m'amiSdhapp'en liet portier weten te openen,, waarop het ge hikte het lijjk bjoven water ien aan vasten ^al fee brengen. iDje verslagenheid in de gemeente is groot. Past,o,or Br.ouwei' was jZéelr 8Kien en mödht kort gelcdetni pnder grapte' WangsteBing 'Zijn 40-jarig priesterfeest "Vieren. Inbrekers die gestoord werden. Zondagnacht hebben cnbekéind gehleven personen getracht 'hun slag te slaan i-n de Woning v,an den beer S. in dei Parkstraat Oss De bewoners werden am-stréekls twee nur in den nacht door gestommel juhfc bun slaap opgeschrikt. De heer S. toog •°M ondeïzoek nit, doch de indrimgérs w.a- ren in de duisiernisl verdiwenen. Alütets weer <f op. dat de ongewenschte igiaigten zich door oriensehuiving van een raampje toe-, sang tot dei woning hebbeen verschaft en ua de, ontdekking door de1 achterdeur zijn Sf-doht. In de benadenvertreklaen was ea overhoopi gehaald. Daar de dieven e eT in hun werk zijn gestoord, wordt' Mets vermist. Inbrekers geplakt te Zaandam. ^aandam zijn Vrijdagnacht twee p. ^rdaMimers, J. P. B., 31 jaar, en A. *i jaar, aangehouden, verdacht Van in braak in het magazijn van koloniaj'e wa ren van def' irma Dekker en Veracbeyen in de Paplerstriaiat .aldiaar. Toen de .plofl'iti© hen opi straat ontmo,efte en naar de her komst informeerde van de witte vlekkien opi hun kleeren, gaven zij voor meel te hehjben gelost. Zij' konden .echter niet zeg-, gen lïj wien, omdat zij! in Z.aamdajn niet zoo. gloed bekend zijn. Bij, hun aianihhuding bleikën zij in het bezit te zijn van een volledig stel inbrekersiwerktuigen. Tienen later- bekend werd, dat jn de Peplerstpaiat was ingehiroken, viel natuurlijk de ver denking op, de bedde a.angehoaideiileiE. Hlet anderzcek wees nit, dait men gejtroeht had da brandkast te opienen. waarin reedlsl ga ten waren gehoord en waaruit de witte vlekken oflS de kleeren verklaard kondieta worden. De brandkast te lOrtenen isi niet gelukt. Daarginds komt de stoomboot! Men meldt ons uit Eindhoven Bij de aankomst van Sit. Niaolaas in de haven van het Eindhovensch kamaial is Zondag namiddag omstreeks 3 uur een gedeelte van 'n houten noodbrug, waaropi koinder- dein toeschouw ers de voorbijvarende stoomboot gadesloegen, ingezakt. Onge veer 17 personen vielen naar beneden en kwamen detels opi 'n schuit, deafc iu 't wetter terecht, tussdhen de schuit en die wal. Gelluk'kig 'honden ze .allen terstond gered worden. Verschillende bunnier lie pen lichte verwondingen op, terwijl! an deren ziek' geworden zijn. Een bejaard® vrouw, de wed. A. verloor haar tasahj'e mét f' 20. dait door de politie spoedig werd opgevischt. Zijzelf was twieemaal' onder water gedoken, waarna men haar opi (het droga bcelflt weten te brengen. Andlere vrouwen hielden hup. kinderen .ornMemd toen ze neerstortten en wisten zich mét haar kleinen te radden. Hat ongeluk ver welkte onder de talrijke aanwezigen ge weldige consterna.ti'e, .ferwijll zich van hét plubliek, dat opi de nog overeindsttiaand brug, stond, 'n .paniek meeislter maakte; ge lukkig echter klonden ze d;e brug ziouder ongelukken verfjaten. Het feit, dait er onder de neerstortende brug 'n elcbuiiti lag, heeft weClidht 'n ramp Voorkomen. B{c, cx-kr(i»npirins pp Wïeringrm. Gistiermiddag heeft ex-kroonpfcips Wil helm per auto een tazloieik gebraieht aaj® iWieripgep. Die lex-kroomplrlms w,as varge^ zleld van de heeren iWölick ein Gonmaul, de laatste opzichter van den Bijtowatersitaa|t te Amsterdam. Per auto van D|op|rin ge- kloimeo biegaf Mep zich naar hurgemeestelr Eblff, waar de lUnch werd geblriuiiikt. Van daar w.erd getaeden naar dan hoefsmid van Wiexingiep,, dem hleier J. Luyt, tcpwijl ook lejen bezloeik werd giebraicht aan de voor malig» pastorie te Oostetfjaind, destijldls) de woning van den puitschen ëx-ióioiop- plrins. Tenslotte werd nog ©en beiZoök gc- tóraioht .aan dc Zuiderzeewefrkep pp| den Oever, waar iir. Eingelingh de gastiep irodleadde, terwijl pok den (WüiEtriiingeii-meati- plolder een beurt (kjreeg, O-ta1. da 'dorpfeln BlootdcMpi en de Terp. Om ongeveer 5 uur vlelrtirot' mlani Van Wieringan naar Amsterdam, vanwaar de »xMknoionp.rins met den tpein y.an half 8 naar D|uitschlapd temgjkeeWd®' ijl van deviezen. D,uitschei commiezen te KaktenMrehen bijl Vieplo hebben 8 personen pit Venlo., Tegelen .en Blerik aain|gehoiuden, die1 reis- ichèques van 100 mark in Dlusseldlogpi hadden verzilverd en dé marken ovtep die grens wilden brengen. Markten en passen izijii in toeslag genomen en idei smokkelaars naar de strafgevangenlis ta OreVeld oVejr- Dic auto, waarmee een deel dejr smokkie- laars werd veryoelnd, wierd «Meneeins in beslag genomen. Plei eigeiniaar van den auto, zékere B„ uit Venlo, toegaf zi'dh naar Crieïéld pao! 'zijln anto' terug tic halern. Dlaaihïjl is hij eveneens gqarresteérd, onder verdenking zich aan deviéziensinioklkfelaraj te hetolben schuldig, gemaakt. Stafiandiéf'/ickuis uitgéblrand. Esrgistermiddiag omsitraekB kwart voor tweie is eien fellle brand uiitgelbroklen in het Stataonskolffiehuis aan de Htearenstjiaait te Voorburg. In de huiskamer, wlaar ia0aen h'et 2-jarig zoontje van den restaurateur Van B. la.a.nwezig was, is vermoedelijk een oif 'ander'voorwerp met een birandenden gas haard. in aanraking gekomen. De heer van B., die zijn zoontje hoorde sdhreeuT w.eto. constateerde, tcien hij in de kamer kwam. dat dit vertrek geheel in brand stond. Hij kon hét kind nog biijitSJdis red den De brandweer, die spoedig .onder leiding van den öplplertorandmeeser Wl van der Slays, ter pllaialtisle was, b'e'stgeed het .vuiuir ym-et zes stralen, doch kom nieit verhin deren. da,t het gléheele öompClex nitbrand- da. Een der belandende pterceiaCten kréég veie lwaterscbaide. Omstreeks kwart Voor vieir is de bramdweier ingerukt. De inventaris van hat gebouw was niet Verzekerd Het banditisme in Mamfejoerijls. Beuter meldt uit Moekd.cnHoezeer het banditisme nog VWfEwpedt ini Mant- sjojertije, in weerwil van de strafexpedities d.er Japansche en Mantsjéerijsehe troe pten, blijkt uit de getallen welkte cHor diei autoriteiten voor de prpjvincie Fengt-en izüjln gepulbliCeerd. Van Januari tot Juli wareini er 4874 Overvallen door btundieteni, 719 personen werden door bandieten gedood 663 ge wond en 3441 ontvoerd. Bovendien werdeM 2162 paarden gesto len, alsmede groote hoeveelheden giewe- ren en munitie. D|aarentegen had ook da militaire actie tot resultaat, dat 2963 bandieten gedood werden. 749 gewond am 685 gievangen genomen, alsmedte dat zieer vele van da gestolen jjaarden munitie, en geweren wer den heroverd. Een Ohineesich dorp ini Mantsjjoerijle wordt door de bandieten @espa.axd, ml. Hsko-Paehiatsu, waar afia bewoners B.-E. ztijln. De vrouwen dragen zwarte.' klee ren als Katholieke zusters. Dte Katholieke invloed in dit dorp dateert vain 123 terug, toen een Eranisch missionaris hier vanuit de provincie Hop ei aankwam. Die brand in het Palais de ia Mcditerrannée te Nicle. Het te Nicte door brand vernielde patois d« la Méditerramnée gpild al» can 'der échoonete „palace-hotels der wereld. Do bouw luid meer dan 70 millioen framk'en gekhst en de Amteriik'aansch® miljardair Pmnk Jay Could behoorde fot de finam.- tiera De brand schiijint te zijn o.ntstaan op do eerste etage. Het meisje, dat de brand heidft ontdekt, is op de trap teen jomglem mhn tegengekomen iep to,en izljl ioip de elerst|e etage .aankwam, izag zlijl dat een gordijn in 'brand .stond. Zijl liép snel naar benedten, waar zij. den directeur, diei juist ziat fo •eten, waarschuwde. Intnsstóhten hadden oioik twéé p.olitiei- agent-en den bt-and ontdekt. Zijl alarmeer den de brandweer. D|e eerste wiagetn van di'o brandweer lnotste opi wieg naar dein. brand tegen -een vrachtauto. Dirie toran-dweeiri- li-eiden werden licht gtewoind. Het gevolg hiervan was dat de brandweer mlet vcav tragang aankwam. Toen ten slotte driie andere spiuiten .aankwamen, hadden de vlaMmen zidh reeds medegedeeld aan. dei gehleél'é eérete verdieping. Dte Vlammten slóegen uit de ramen naar buiten. Een ontzaglijke me nigte sloeg het blnsschingslwerk, dat drie uren duurde, -gade. Diet «erste etage is bij na .geheel uitgebrand, doch ook aan do rest van het geitouw is grootte schade aan gericht. E.en jonge Diuitscher wordt ve)r- daffiht van torandstaichti'-ng.. Men koekt naar hem. jDje vlucht in tweeën «ver den Zuidelijken Atiantischen Oceaan. Vrijdag' is, naar Wiolff méldt, ©en wtel- g.eslaagdc proef ondernomcoa- met een vluiüht ovjer den Zuidéliijklen Atiantischen O'Ceaan in twieeën. Hjeit Dornior B. M. Wl IWialtoestól Taifun vaini de Dluitstebe. Luft hansa is Vrijdag van Batburst in het Brit- Schte Gombdë op de Westkust van Afrika Vtertnokken. N.a 'zevien uur 0 'minuten vliltegens o'ver leen afstand vlan 1320 E.M. ible-reik'te het 'de Westfalen, die het in zijln sleepzeil kón opnidmten. Dadelijlk' daar- oip w-'erd een ander toestel van hetzelïfde typte, de Passat, dat reeds ép de 'Wieislt- f'aïen gereed stond, met de katapult weg geschoten. Het vloog naar Natal! in Bra zilië «n legde den afstand van ruim 1680 KIM. in 9 nur en 40 tnin'. tiij'ds .af. Die heiele overtocht lover dien Oceaan Vergde dus 17 uur en 20 minuten Mensehenroo.vers liedan:l. Uit San José in denistaah Cialifoirnië wnrdt Bem-eld, da,t heit 'lijk van Braokle Hart, den zoon van een rijken koopman in. dia stad, gevonden dis in de buurt van Alameda aan de haai van San Eranlcdsoo:. Hart jr. was in heit 'bfegin November ont voerd door menSahemmovers. waarna sploe- dig .een telefonisch verzoek' wias ,gerichit tot den vad'er om losgeld voor zijn zioon. Sindscden zijn twee van Medeplichtigheid laan ent misdrijf' verdacht» Heden door de politie gearresteerd. Zij daeCidem Medie dat de jongeman was dlaodgeisdagen. reeds Voor hat telefonisch verzoek wias ge daan. Het lijk was toen in d© baai van San Francisco gegooid. De dood© was én kel te identiiioeeren door e|ein boordieknoofpl. Het vertoonde tal van onidierhuidscha blloe'duïtstortang011. m'emiste te San José. heeft zich, in woede ontstiokeln, naar de gevangenis gespoed en de beide gedetineerden er uitgehaald. De famiïia wais niet bïj machte het volk' te weerstaan. Beide mannen werden dicht bïj de gevan genis o,a,n een boom opgakhoapt onder luid ia.pprJa.us van de toeschouwers. De commissaris van ploliti© moest na.ar heit hospitaal w.ordein gebracht daar hij .bij het gevecht om de .gevangenen, klapipleu 'bad opgélooplen. De gte'uverneur van C'aSh 'f'ornië wais zeier ingemiomen met dit tra gisch. Slot. Eruit naar D|u>tschland. ÏWaji vernemen uit Galderscha handels1- krinpen, dat de handel op Dluitschland d-en laatsten fij'd zeer bemioeiiijkt wordt door verschifflend© bteplalimgen betreifïlendle den uitvoer van deviezen. Het komt meer dan «eins voor, dat han delaren uit Nïjaneg-en »n de Betuw.e, die •al jaren lang uitvoerden naar DhitschLand en geregeld met hun wagens over dé grens gaan, voor de auto-riteitein in Dius- eejdorf geroepen worden |om jtakenschap -te geven van hun in- -en uitvber van goe deren en het overbrengen Van geld «onder voldoende „BeScheinungien". Het is geen zeldzaamheid, dat een bonfa fidte 'hanndelaar som® eeuigen fjijd wordt vastgehouden. Uit deze voorvallen leidt men af', dat dte bedoeling van de Dluitsche autoriteiten is, den handel van Nederland óp DuitSch- land via da grenSkódpliedeni zbp! veel moi- .gelijlk te beperkten, en daardoor de Duit- öchte (kooplieden aan te sporen .ztelf den handel te drijven met eigen materiaal. Zoo zien we nu gebéuren, dat den laat sten tSj'd de Betuwe druk' belzlodht wordt door Duitsche koiopHeden, die persoonlijk het fruit kómen opkiolopen of -dit door hun [Ctolmimissionairs hij1 id© boeren laten ap- izioeken. Die Duitschers betalen voor het Btetuwsche fruit ieen goeden prij's; wij ver- namen 8 a 9 et. per ikdlo, -gewonq soprt. Eie fruitbioeren varen er wel bij1, maar dc tusSchenhande 1 verdient er geen droog brood mteer aan. Hiqogstens krijgen éojmlmi- ige handelaren gele|genheid in opdracht van Dudtsch© opkhopers het fruit naar Dluitsch land te expedieieren. Dte gpenjshandej! on dervindt door deZe Duitsche tactiek' gropte Öchade, Vooral nu de vraaig naar &niti 'üoo grapt is, wegens den geringen fruit oogst in DuitstehlancL Dl© Kjerk-verv olgin# in Miexic». Naar eemig© Italiaansche bladen melden,, volgt mleni ten Vatidane mtet bezórgdheid dte lont-nw illtk eli ng der Kja-tiholieken-vcrvol - 'ging in Maxi'c|o., wlelike den ïaatstian tijd vooral weer fell'eir wordt. Aaninledding tot de v-erltolgchlieid der iMexicaansche heerSchers gchijnt te zijh geweest de ptelgrimshocht' naar Boimé van eeni groep Mexic'aansOhte Kiath-olielkten, bij gelegenheid van het HeiHge Jaar. Spjeeiaal Calles, wien de „uitroeiing der Kiatholiielken" veeï te langzaam gaat, heef't aam die daad van piëteit aanstoot genor mem en er bij! de Bcgeeriug óp aange» dnongen, dat strengeir ,Zal iwiord'en olpgte- treden tegen don clerus. Naar de „Oss. Btomanio" mteldt, is dan ook 'het aantal priesters, dat in Mexicb nog vergunning heeft dien Katholieken éercdi'einist luit te oefenen, tot elen om-' mogclijlk miniimlum gleredudeerd. In des tad Mexicb -zijln maanr dan hon derd kerken ien kapellen gesloten, en de leinlktele collages, welke nog onder leiding van den clerus stonden, izüjn thans door troepen beziet. Bevestigd wordt verdeg, dat mgr. Mar tinez, bulpbisscbojp van Morelia, wefflfo bisfielhoip', de apostolische dellagaat, mgr. Etui?i y Elores, reeds gemuimten tijld geileden ■uit Mexiéo verbannen Werd, thans wolk on der miUtair geleid», óVeifl de gi-enls is ga zet. Die prelaat moat reeds óp weg na-ap Biome 'zijln., waar hij spoedig verwiacht W|ordt. Mén vreest, dat da Mexidaansohe re geering eerlang héél' het epïSdoplaat des -lands izlal' verjagen. Tal van priesters zijn de ïaatstia dagen |ge,arresteeird, wijl zlji in het geheiml da H. Mis haddein geleZan. Ri.-K. Z.V.B. Öflioieiele medediéef-ingten vam 28 Nov. '33. Ho,ogeire elfbafclplgave. Men dient eir rekening media te honden, dat delze opgave iedere maand hij het bóndssieicrebaria.at ingezonden moet wor den, ongeacht idfl er al, dam niet wijzi gingen in de elftallen worden aange1- braeht. In eenmaal ingediende oplgaven> worden in die zelfde maand geien wijzdigiln- geln toegestaan, btehioiudeinisi 'bijZonidere pm- ©tandigheden. Ingekomen protest. No. 2 door de ver. Patrijzen (Wedstrijd) Patrijzen IDeto, geispleeld djd. 19 N-ov.) Weidstrijdnitislagen van 26 Nov. '33. Ie klasse. Patrijzen IIPatrijzen I 1'8' KoekeekenDeto 25 2© klasse. Volharding II^Viois II 32 V/,edstrifdp.rAgramma vaar 3 Dep. 1© klasse. BobiirPatrij'Zem I; aanv. half .drie. ficheidsT. H. Peeters, terr. Boblur. VolhardingPatrijzen II aanv. hallf drie. séheidisr. J. Verdaiesionik, tiexr. clharding- ViosKoekoeken, aanv. half drie, pchedids- nedhter C. Verhaar, teirir. Vios. 2e klasse. Koekoeken IIBoblur II, ia,anv. half drie, siCheidsr. W. J. d'e Goede, terr. Koékóekem. PiatrijZein IIIVios II, ,aanv. halfH drie, scheidsr. J. Uiterhoeve, terr. Paitrijzien. Aanvamgsurem wedstrijden. .Wegens het vroeig vallen van de duis ternis, is het niét mogelijk de oompleitatie- w-eidstrijden later ife doen aanvangen dan 2.30 uur. Strafzaken. Ben waarschuwing, met het in uitzicht stellen van -een strengere straf bïj herha ling weigens zijn ongepast pptraden jegens den scheidsredhter, werd gezonden aan J. Bal, lid van „Koeikóekem" (wedstrijd Koekoeken—Deto 26 N-ov. '33). Boeten. No. 1 „V,oilharding" f 1,wegens te la,at inzenden weid-strijdformuJIier d.d. 19 Nov. '33 (VolhardingVk»s)no. 2, „Viiosl'* ill.-wagens idem; no. 3, „Vios" BI, weigens id-em (Vios IIBlolblur II): no.. 4. „Vios" f 1.wegens niet weü-imgevuIM in zenden wedstrijdfórmnlier d.d. 19 Nov. '33; verzuimd te vermelden dé Voioriietljeirs van Drieidijk', Bordui, Janse em v. 't Wosteinde; no. 5, „Koekoeken" fl,We- 'gena niet inzenden van de hootgera elftad- Opigaye. vopr de maand Dac. '33; no. 6, „Volharding" f 1,wegens idem; no. 7, „Vios" f' 1.wegens idem (afcn le ver zuim). Dte Steer. Comp.-leider B.-K. Z.V..B. Dl EViHKAABD. Kor.kceken JDeto I 2f5. 't Was weer een danig onverkwikke lijke wedstrijd, waarin de thuiisdliub alpeis- zins verdiend vertoor. Op de eeirisite plaats kreeg de Deto-redhtlslbluitien villak achter elkaar twee maal epn waarsiohu- wing van den sch'eidsreichter Voor z'n unfair Spel. Waarom zoo, iemand niet weggestuurd Ten tweede 't eeuwigdu rende geroep der spaLara omdienfing, Dc waarschuwing van klaipielaam Kon'iinig hieelflt helaas niets gehlaia,t. W© k'régem 't vler- helffende schouwépiel te zien, dat, als leien Deito-spieler iets verkelard dead, dit hem door z'n 10 andere coliéga's óp Btaand-en voet zoo luid mogelijk bekend werd ge maakt -enhoe hij zulks in 'tvervolg te verbeteren ha,d. Bij de thuisclub "w.aE 't toeroepen van medeslpeltens gePJuldrig miiat zoo erg. maar 't .gebeurde toch, te veel. 't Voorbeeld van Dato wais daaraan zeker niet vreemd. Ten derd© 't funeste voor beeld van den rechtsbuiten der thtuiiskfiluto. dia geen .andere argumenten meer had dan Scheldwoorden tegen den Söheid'sneichtieT. Eigen schuld na,tuuriijt, diat ie wegge stuurd werd. Verder is 'n absolute .ïlauit, dait dte scheidsrechter, die 'n wedstrijd leidih, af komstig js v,a,n dezelfde plaats, waar een der bieide clubs is gevestigd. In begingdl is dat al te> veroordeelen. Hierjniac ia hiet btedoeld, da,t de heer Vierdiaasldoaik! Zondag j.l. piartij'dig was. iW© helbben ge lukkig kunnen .constaiteerem ,dait over 'iti algemeen de wedstrijd nitgtelkend gejlleid. werd. Volharding IIvi,as II 32. Votharding II «pleield© voor die eensita maal in .eigen hom© ©n heeft getoomd daar meier waard te zijn dan in dan vreeimde. In 't bbgin lie.t hét zich niét bij'ster goed aanzien, want 't spiel was nog geiern vijf minuten o.ud oif Vip® naim -de leiding aJL. Do Volharding-kaboiutertjas weerden zich evenwel danig ©n wisteni gelijk te maken. Voor de rust nam Vios' ;de leiding evenwél1 nogmaals. Vi-os was laanmerkteiEjk sterker ook al door den wind, maar kon haar voorsprong toch nieit hooger dian tot 21 opvoeren. Nia de- rust Speelde Volharding, met den wind in den rug, veel heter dam tevoren. Ze lieten nu en dan mooi saimemslpetl! zien en 't duiurde dan ook niet lang of de sfarnd was vereiffend. En Vóór 't Spel weer elen kwartier oud w,as', hadden ze de leiding genomen (32). In de laatsfe 20 minu ten zétte Vios er lalles opi om gelijk Ite maken, maar 't lukte niat, eerder was Volharding II nog iets in de meerderheid. Het einde bracht alzioa de eexstfa over winning v.an Volharding II. Ze hehihen 't er werkelijk heter afgebracht dan 'hun le elftal, want dat moet z'n eerste puntjes nog steeds zo,eken en waar zullen ze diei moeten vinden? Patrijzen IIPatrijzen I 18. Dat is voor Patrijzen II. de derde nederlaag in «uocesnsie. Dat gaat niet ■go-ed, Patrijzen Hers! Overigens w.as 't spla Iniet kwaad. Er schuilen wel aardige krachten in dit elftal ,en 't is zéker niét' noodig, da,t ze blijven verliezen toiti het einde. De uitslag geeft dan ook d'e ver houding nieit heelemaaiï juisit weer. W.aif misschien niet verwacht werd, de "wed strijd was tamelijk spannend v.am 'f begin tot 't eind. 't Duurde niat lang óf' een voorzet van den rechtshalf werd door .den midvoor keurig onhoudbaar ingekaptt. 't Tweede doelpunt nam de linksbinnen voor z'n rekening met 'n overigens houd baar schot, no. driei was weer voor den midvoor. Bust 03. Na- de rust fabriceerde Patr. I ial spbe- dig tweie igoaltjes en zoo- werd de stand opgevoerd tot 07. Dan volgde 't mo ment, waaropi de rechtsbinnen vain Patr. H o,pl fraaie wijze de eer redde. Na nog 'n aardig doelpiunt van den linktebuitein van: Pgtr. I eindigde deze prettige wedstrijd. K. N. V. B. Hief Zuiden. ls klasje LONG ABleijerhéide1 52 .Willem fl—BW 1—1' PSVNAO 3—0 MV.V—Middelburg 3—1' 2e klasse A: BredaTernemzén 21' H'emo^Dósko 22 AllianceVlissingen 11 Axel—BBC 2—4 De BaronieTSC 21 3e klasse A: Vlissingen 2TeroeuiZein 3'2 Die Zeeuwenn 2Htulst 10 BreisibensOranje 50 3© (klasse B: Ziérikzee—Goes 13 iZieélandiaDjosko 2 83 GOEg, 28 November 1933. Opi de •graanmarkt w,as de aanvoeir klein, hand-elf 'igpwOoin. Goiudgerst f 44.50, Schokkérs f 1:214, "Kóoikterwteni f 9( Kroloneirlwtein f 1010.50, Bruinp bóooaen f 8.509.50, MaaMZaad f' 18. GOES, 28 November 1933. Boter: pier Kg. fl,50, Ipier halve Kg. 0,75, ;a,am piart f0,85; fabr.btoter f0;90, lafwijkende boter f0,60 pier ploaid. Boter van handelaren: le soort 'f0,75, 2a aocurt d' 0,60 per pond. Eieren: per 100 stuks f4,80, pier 25 st. if' 1,20. aan piart. pier stuk 6 cent; eend- eieren f'3,50. ptoelje-iedjeren f3 |p. 100 st, GOES. 28 Nov. Eieirveiliug „V. P. Z,." Aanv. 6227 'ei-eren, prijs f5,10 tb- 10,0 st. Veilings vereen. Zuid-Beveland le Goes Groientenveilinlg van 27 Novtember 1933. Blaamkóol1 f511, Savpye kiool f2.50 4, Boérekóol f 2.503.20, Boo.de kooJ f 3.20, Witte 'kóól f 1, Andijvie f 0.501 2.90, aUtee per 100 stuks; Spruiten f 10 15, Spinazie ft'8, Uien Ï2.10, KtotehJ f2.40, alles per 100 K|g.Prei f9 pep 100 bos. i Prijzen per K'g.Vettia koeien 55, 58, 48—52, 30—36 'Vtette ossen 50—52, 401- 46, 3436; Vétte kalveren 8595, 70 75, 4555; Varkens (levend giaw.) 38, 37 36; Export varkens 32, 30; Schapen (38, 34. 28; Schapen f 18, f 13, f7, Lamm,eren f 15, f 12, f7, beiden per istnlk; Lamtmterem 40. 34, 28. 'Dte geheel© mafbt was .zeer fl'anW' ge stemd, er werden g|eten schapen voor uit voer verkocht. Ze* iZwiaine vlarktens gingen tot 2 cent ibbven noteering. Zaden: Geel Mosterd f 10f 12,50, Kar- wijlzaad f271' 29, Iijlnaaad Wit Mwai z(aai f 7f 9, Lijnzaad voer f 5f 7, Lijnzaad blauw bloei aaai f8f 9, Blauw Miaaa- zaad f 17f IQ. GOES. Gielbórem: Hendrik Jjoihamïes, z(v. Giepard Maminius Barrentsen ©n Sophia PheH tiarnella Kroon; Willem, z.v. Mairinua Johannes Scheffters 'en Wilbeflmina de Waard. Huw.-afk.Pi»,ter Marinus van DóiOUn, 22 jr. jm. «n Aaltje van Nieuwenbuijiziem, 22 jr. j'd. té Kruiningen; Hiubnccht Jakon bus van Baleis, 28 jr. jm'. te DiordiredMl «|ni 'Elisabeth de Dlreai,, 26 j. jd. 1 !l

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3