UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES INGEZONDEN STUKKEN F IN HET KRAAIENNEST GEMENGD NIEUWS DINSDAG 28 NOVEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT V NlE'JVif— ZES'JVVi b^ziMdigingsregeil-e® on-cter meer in diepi zin. dat al!w salarissen met 10 plat,, zullen ■worden verminderd, waarbij ladhiteir het minimumlbüdrag v,an dien Kinderbijslag; op '£60 pea- kind geikand'ka-afkl zal Wij vein- Ter zake heielft de regearing nader blei slist, dat de lunderbijsl-ag van «inbt(e®a- ren. met 4 ion meer daarvoor in aanmer king komende kinderen, niet zal Idlajls® Ifcieneden -het t'hian-s dooi' hen aan kin der- [bijslag genoten 'bedrag, zoolang het laan tal kinderen, waarvoor 'bïjsflag wordt f<e- noten, niet vermindert. Het tongres van den V. 11. Eend. Dp de, jia-arlijklsdh-a uiig. verg. van den iV'rijz. Deim. Bond te Groningen kwamen enkele belangrijke punten aan die or do. .Uitvoerig werd gade|bjait:lperd lOfvtelr het beleid der Kamerfracties en dat van da 5Y-D. ministers. Ka een rede van den heer Kiettiaiar werd met -algemeen© stcm-mien d-r vol gende motie- -a-an-gemoimen ,.Dei algemeen© vergadering van den y.-D. Bond -spreekt als 'haar meening uit. dat de toe-f-and va» lands finanriëu tot bezuiniging zoowel op oopiein.ban r- ails bijzonder onderwijs moet leiden en Blpmaekt haar vertrouwen uit in heit bieleid Van den minister van Onderwijs^ Kunsten en iWetonsehaiPPen Alle andere moties ten aanzien, van het beleid van minister Maruhamt vervie len hiermede. Ook het beleid van minister Oud w«rd goedgekeurd. „Het «c-zag". Bij schrijven van 4 November 1933 -gat' het Hoogw. Eipdsaojplaiat van Nederland n.au hst hoofdbestuur van den Nederland- sehsn Katholiekendag -opdracht, een Ver gadering tc houden te 's-Hertiagenbaaah op .23 en 24 Juni 1931. Daar zal btehiaindeiïd wordan het zoo -a-etueele onderwterpi: „Heit gezag'. Bevoegde -sprekers zulten d-a-ar over oorsprong en uitoefening vap het gezag in Kerk -en Staat-, in gezin en on derneming, uiteien-zebtiiuige® geven. Het hoo-fdbeistuuir he-eft. de voorbertei- ding krachtig ter hand ganomen. Binnen kort zullen nadere hijactnderhedien wordeln .blekend gemaakt,. R.-K. Band v er gro-ate gezinnen. fafd. Middelburg). Bovengenoemde la-fdeelimg kwam Vrij dagavond in algemeen© vergadering bij een. Dhr. Grootman, voorzitter van het voerloopig -comité riep de zeer taPirij'k op gekomen leden hartelijk welkom toia: met groote vreugde constateert apiraker dat er nu reeds 40 leden zijn. Notulen ge lezen en goedgekeurd. Bet voor;lK»o|p!iig Comité werd -oamgezeit in -een definitief [bestuur en wel bij la-etdLaana-tie. De contri butie. werd bejplaal-4 qpt 1' 2,40 per jaar, te illeitalen na-ar verkiezing in gans of in gedeelten-s, geheel na,ar keu-s dier leden. Eveneens kiunn-yi domaiteuns a 2,50 o{ Itegunstig-ers i f 1 toetreden. Zoowel le den -als donateurs krijgen AP hun ver zoek het -orga-a® gratis en hebbein recht, vergaderingen, feesten, lezingen. énz. te komen hijw.onen. Aan dein Risedhqpi zal oen geestelijk adviseur wordien -aange vraagd. Nog wlerd er een pro|p|aganda- commi-sile benoeimd, die aanwerving loden, donateurs -enz. ter hand zal nemen en Id Felm-ari een feestavondvoior de ladlen -z-al trachten te organis-e-eren. Van do rondvraag werd -een. zeer druk gfebkuik ge maakt; een der le-den zou gaarne ziep dat in de v-a,cauties o-o-k iats geda-a® werd voio-r de kinderen. Bestuur en -prapla-gandaclub zullen hieraan volle a-anda-öhit sohenkon en met -een uitgerust, -plan komen. SSjui- ting met gebed. l i Luns alarm. Zaterdagmiddag hoorden cmWonendeD van het kantoor van de Rotterdams-die BanltVereeuiging de oP' dit gebouw staan de sirene loeien nn daohtein natuurlijk aan onra-ad. De politie sbefide onmiddellijk pen onderzoek in, en hleek toe®. diait ie mand, die in het gebouw Werkzaamheden verrichtte en m'eit de alarmiinrichitdng niet itiekend, bet signaal huiten zijn weten in werking had -gebra-cht, -en niet wist hoe bet af' te zetten; dit geschiedde spoedig door eien ingewijde. B ra n d st oli en t-oesl ng. In verband met het raadsbesluit van 25 October nqplems het verstrekken Van leien brandstoffen-bijslag ,aam Werklo-o-zen, berichten B. en W. -aan de» Raa-d, da,t zij me in-gang van d-e week, die eindigt, op 30 December, dien bijslag in natura zuC- len verstrekken e-n wel i® de® vorm v-an 11/2 II.L. ©okë's por we-ek tegen 60 oent pier H.L.. Zij hebben daartoe beslaten, teneinde d-e -cokes der garfa-bri-ek genageld te kunne-n afzetten eiu m-e-de mek h|A oog opi de lagere- Rijksbijdrage in de kasten van weTkloaZenaorg ge-dur-ende 1934. emeentebe.ranting Dp ontwerp-genMentebe-grooting 1934 sluit voor -dien gewonen dienst mol èen ibedrag van f 1.955.008 met "f 15161 on- Voorzien, tegen f 1.977.391 en 114.250 Voor 1933. iÖo .begroioting topent smet een Igoied slot 1932 van f56.991, tegen ver leden jaar 1125.109 goed slot 1931. Het V|o|or-,ontiw|erp' wees oen tekort aain- van f 105.000. ViaOr dekking van dit tekort dioem B. e» [W. verschillende vooi-steillein. 'Ten eler- ete IS, tellen ziijl vtoor de gemeen te, te plaat sen in -de derde klasse van de gemaemfe- fondshtolasting wat f 18.800 opbrengt; ver- idler beschikking pover f 50.000 uit het re servefonds van het grandb-adrijjf en f 9000 -uit liet wegenfonds; verminderingvan verschillende subsidies tot een bedrag van 12700; invoering van een ponsiaenvër- haal »f tujüefjjbe taanbforting van 5 0/0 opbrengst f 16000 en verhoogiug van do ojpcenten op de (personeel© belasting met 15 meer opbrengst f 9300, totaal f 105.000, Zoover waren B. en W-. met dekking van heit tekort toen dei inieuwe regelarings-- maatregelen bekend werdem. en wleffi ten eerste een vermindering van de- ,uitkeldring uit liet g-emetantefonds tan bedrage» van 19600; vermindering van. de uitkleering van het rijk tot-e-en bedrag vain f106.000. Om tot verdere dekking te geraken stal len B. en WL -nog enk'eöe subsidie ver lagingen voor; hopen zijl nogmaals uitstel te krjjlgen van verhooging d'e-r subsidie voor de openbare kc-szaail; willen zijl pog meer, dan zij, reeds deden bezuinigen op openbare werken, wilirai a)ij| do hamdelin-. gen van de-u raad in plaats van ze te doen drukken late» o.ydlasltyleeren wait f 1000 besparing zal brengen, -evienals een beperking der straatverlichting. I», de va cature van kWck'enist meanen B. en .W, ook niet te moeten vlaorziian. Inziakc het onderwijs wiljan B. en W. het instituut van onderwijzers' afschaffen, een der leerkrachten vain het U.L..O. een oWderwijlzeres doen z'ijin, die dan tevens de lessen in nuttigs handwerken kan ge ven, blijft een besparing van f 1255 vtoor hot openbaar en f'1660 voor het bijv.!in dex onderwijs. Op de handdsavondscholal willen B. en W. f'2800 bezuinigen door het aantal weken, waarin leis wordt ge geven terug ta brengen van 40 op 30. Met dit alles zal er nog rond f 100.00Q te- dekiken blijven. B. en W. weten mi-et anders- m-e-er te vinden dan vermindering van den post steunverleening aan werKioozen van 1304.300 op f 204.300 en spreken hum leedwezen uit, dat ée.n industriegiemraante als Vlissingen, die door enorme- werkHpets'- heid geteisterd wordt en Waar de belastin gen tot het maximum' izlijn npgevoerd', te- weten tot heit peil dat voor hjoAdljyideinde gemeenten geëischt wordt, tetwtijlde be volking voor het pv*ergraote deeiï uit ao'1- helders en kleine middenstanders bestaat, toch langs 2 wegen op dusdanige inlgjrïjl pènde wijze door heit rijk' gekort \V(otrdt. Overdracht voetbalveld. Zondagmiddag hteeft -opi het niieiuw-e ge- me-ente-lijké Sportterrein -a.an .den. Rodldletr- schcw-eg d-e overdracht plaats1 gehad van een der voetbalvelden aan d'ern R.-K. Pia- raehialen Jengdxaad. Badseöd veld Jigt links van den tweed-en imgangisploort en be vindt zich in uitstekenden staat. Elven voor half drie vereenigde die ho-cifdpfersanen ziah o|b het middelpnnt van h'et over te dragen veld, omringd door de ..ouwe getroiutwan" van K.D.O. -en de leden van Rohiir I. Dhr. D'e' Roo, de toege-wijd© ein onjpiax- tijdigle voorzitter van de- Stichting, hi-dd e-en kort maar hartelijk sipbe-ahje tot <ie ■aanwazigen. Het verheugd© hem dat hlej den de overdracht van het veld aan d© Parochiale Jeugdraad kon pta-ats h-elhben en hij hoopte dat er 'n muffig -gebruik van' het terrein gsma-akt zou worden doioir -cl© diverse clubs. Splr. eindigde met een be knopte beschouwing over d© slpjort an h-a-ar beteefcenis, mits goed betracht, voor dei opvoeding -der jeugd. Kapielaan Blakker dankte voor d-e vriendelijke woord-en door dhr. De Roo gesproken en vertro-uwde Apl eein pnettiga verhouding lu-Bohen verhuurster en hjuuir-. dar. Ook ^p-r. stond even stil hij de vor mende kracht van sportief betrachtte sport en hoAP'te diait het nieuw© veld d'a opbloei van Roib-ur zou in d© 'hatn-d wer ken. Z.Eerw. betuigd© zijn erkentelijkheid aan de. veteran-em voor hun medewerking en verzocht tenslotte een driewerf' h-Aera nit te brengen opi heb beftuiur der Stich ting en op' de h'eid-e teams. Hieraan Weird spontaan gavo-lg gegeven. Onder de aanweizigé-n merkten wij nog op mr. Hugeuholtz en de heeren Hoek stra -en Meijler van de genoemde- stich ting de R.-K. raadsfractie en dhr. Doglga van den Parochialen Jeugdraad. Inmiddels waren er, ondanks 't guro weer. heel wat befiangstellendien. het ter rein opgewandeld om d© vriendscha|p|pe- lijke ontmo-eting "blij. te wonen. Goe-d -cp- tijd stelden beide elftallen zich AP'. Kaïpelaan Bakke.r verrichtte de af train -er. daar ging het -er ojpl los-. De w e d s t r ij d. Da Veteranen hebben getoond, dait zo van voetbal toch wel ©enig verstand hate ben. Voor de rust deden ze vrijwel gelijk of] tegenover de jongens van Robur, die nog midd'en in hun voetbal-geweld sfca-aii. De, doelman was ©,pi z'n qui vive zom den modernen tijd -alleen misschien de -oip- marking gehoord h-e-blben: pakken! niat neerslaan sommigen dreven den aan val soms door tot tegen da bandon van den blauwen do-eDverdadiger, wat tegen woordig wat té verregaande geno-emd wordt, ma-ar van trucjes, verrassingen voor den tegenstander, snel wenden, schie ten..... hebben ze nog vele wijsjes miele- gezonaen. '11 Beetje inspelen e-n wij haddein in ejetn. tw-eie, drie een volwaardig IC. D. O. weerom. Na de rust, -die inging met 21 voor RoHir, was de1 -eerste bravoiux w©g. Ver schillende oranje-mannetn k-ouden -de be hoefte al niet meer weerstaan ,om -even de overwerkte dijspieren te .miasseienen. Om dat de witkielen -even -dapipier doorzetten kwamen de cijfers geleidelijk aan Verder va,n elkander te staan. Teusfjölte is de oude tijd met -een 38 uitslag tegenover de jonge generatie in de minderheid ge bleven. Wia-t niemand verwonderen zat. En onderiu-sschen vriendelijk dank aan de oud ge-dienden, die tegenover 't G-oesschic pu bliek even hebben m-e-e-ia-angetooind, dat die Roomscbe boys in 't Goassdh© stpiortlelven he-st een eigen vrij© .plaat» kunnen in nemen. Timan-r r-aplleiding. In «|Cn advertentie in dit blad maaikt heit bestuur van het Z. T. I. hefkond, dat 4 December aanvangt -eion praatijkjolpfoi- 'ding voor timmeren. Re- „iPlastjager" hoven Ganss-. De „Piostjager", het niemwgelbo-ulwid© •vliieigfcuig vioior snelvluchteini naar Indië, ■hie-eft gisteren gedurende zaven uir|en „gte (pteoelfsto-omd" boven Nederland, jnet een gemiddelde snedinieid van 290 Kl.M. per uur 'Even na half-één stoof' het gisteren middag over Goes heen in de richting Middelburg. D'aar -het vmij-laag vloog, was 't toestel goed te ondersdheiden. Excursie naar Vlissingen. Jongstleden Zaterdag werd docgi ©en vijftigtal leerlinngen fvan de- afdeeling watorbouwkunde van het Z.-süuwse.h Te-ch- nisidli Instituut alhier met. (aiuifcbui^ien van dhr J. van Fr.aa-ssein, onde» leiding van leeraren -een exo-urisie gejmaakt na,i,r Vlissingen. -Eerst werd b'e-zoioht de- in aanbouw Zijnde reinwater-Md-eir aan den weg MiddelburgVlissingen, 'waarbij de uitvoerder van de aaunieiamsteir N. V. Zeeuwsche Be to n-Maat sdh afljpij ie Vlake, dhr J. Goedegebuur, taclmnisdlw toelich tingen gaf. Deze vertno-k v-cnjvblgens mee naar het in aanbouw zijnde munitie magazijn bij het arsenaal te Vlissingen, waar o-olk dhr Oosteirs, opzichter van do Genie, een uiteenzetting gaf van do bijzondere gewapi.nd-beton-'oonstrii-ctie in verhand met bestemming van het gebouw en veiligheidsvoorschriften». VeaWuC'gens -werden, onder leiding van -dhr Bagger man, technisch ambtenaar van don Rijks waterstaat, bezichtigd de aanlegi-nridhtin. gen van de provinciale Iblao-tan en do riuiswerken, waarbij tevlans de wonking der bedienings-wle.'rktuigen Weirld gadetmion- streerd. Na ©en gezellig samenlzij-n in bottel „Noiordzee-Boulevard", viegUloQdcen de deelnemers om 5 uur maan1 hunne woon plaatsen. Burgerwacht. Vrijdagavond werd in Schutterslhioi' al hier de jaarvergadering- gehouden van de Goes&ch-e Buj-gerw-aiOht, welke bet-er be zocht w-a-s da.n vorig© jaren. Da voorzit ter. dhr. G. M. den H-erd-eir, wees -ar in zij» op'eningsiwfloxd opi, dat er, gelziep. de varwiardc toast-and em h-e't opfxeden Vian ie:n- kiele. groepen, wier bodo-el'ing hlat is. h-ot wettig glezag he ondermijnen, zeker nog geen reid-en is om de burgerw-aditon op tja heiff-cn, doch dia.fc h-eit juist nu geiwettsohjfc is dat de rageerimig kan rekenen apl aan dee Ivan da bevolking, dat, als hot maodig mocht zijn. haar t-errijde kan stlam bl'.j de h-a-ndhavinig van het gezag. Het -a-a.nt.al leden ging ieifs vooruiit-. Hef verslag yan den penningmeester deie-d een batig saldo zien. Dhrn. Van Ballegoijem da Jong en Mr. C. M. Kegge werden als beistuiuxsledem herkozen. Hierna werden de prijzen uitgeneikt van dan dezen zomer gehouden onderlinge» schieitwedstrijd. De Tu nduge-n. Ofschoon men zich gedurende d© Toon- dagen op diverse manieren laan vermaken, werd ex dit jaar minden- dan ooit van deze gelegenheid -gdbruik g.mia-akt. Vandaar da,t Zaterdagavond -op- hef gei- wone uur de markt ongeveer was ver laten en de kajme a-ariblik van steed® had. De; „Prins van Oranje" trok nog de meeste bezoekers, wa-t niat te verwonderen was. Het Kasipblavos-orkest, versterkt met den conferencier Bartoes ein den hu morist Woodward genieten hier een goadle reputatie en wisten er de stemming bij het publiek long in te honden. Vandaag-, -als 't weer maar goed bHïjflt, rekent men opi een grootten tarioopi van buiten. Vacature Burgerlijk Armbestuur. N-aar wij vernemen heelt .dhr. Overlioflf bedankt als lid van het B. A. Dit Schijnt in verband te staan met -h-qt feit, dait hij in sac. kringen niet langer de gewilde persoon is. Ik hieb me. vandaag pijnloos electriseh geschoren. U ook? Vraagt inlichtingen: BI. M. Polderman, Goes. (Adv.) VHeerenhiek. Vrijdagavond 1 Decem ber des -avandis. ten 71/4 ure, wordt de groohsche ,pro|pag|anda-iavond onzer Bugger wacht -een feit. Alle) mia-nnelijke (pensionen, die 18 jaar zijn geworden en. Auder. hebb-eni vrijte toegang. Geweerd zullen worden, alle tie- la-atkomers, -eveinzoo alle klomipendragers. Do gewijde -stpmeker Pa-ter Borromm-s die Greieve zal -e-ene rede houden. Dit- zegt genoeg! Baarland. Zaterdagmiddag vergaderde do Raad. Voor kenniqge-vi-nig wordt aange nomen ©en schrijven van Ged. Staten can. "vev te gaan tot verlaging der jia-arwed- deu van burgemeester, secretaris an. ont vanger. Op heit verzoek der Ohr. MeiajeiSlvietr- etniging Nut em genoegen taf gehruikimar king d-er o.l. -sdhaolï vo-or -den ta houdein b-azar adviseerden B. en W, afwij-zanid te beschikken. Dhr. De Rijk' klan zich bi-er- mede niet vereenigem daar ook .wel qp andere wijz© -geld nit de gemeente gaaf. Dhi. Traas zagt gaarne te zien, dat-alsnog da mieisjesvexeeiiiging in de galeg.inhedd gesteld werd d© gemaakte goederen in die school te- verkoqp-en. B. en W. kondein zich hiermede vereteni- gcn. zoada-t dit alsdan kan geschieden.. Besloten wordt t-clt verbetering -aam de Straat aan den Nqordweg (koiStem I' 390). G-etra-cht zal worden werklioote arbei ders geplaatst te krijgen in hat vrije bedrijf met ste-un uit de gem-eentiaklaS en goedvinden vam het Rijk. Hansweicrt. De direateur-gepetraal diqr P.T.T. maakt bekend, dat Wij hah haofld-i bestuur der P.T.T. heruislt -e»n in het postkant-oor alhier all® gevwndian gedef ileerd bankbiljet. De qp 1.1. Woensdag -gehouden fleast- -avond dioor da DamiesWereienigiing 4,Han;S- weert", onderaf'd. van hat „Groene Kruis" heeft een nehtjo-winst opgehba,chti van f 188,— Hoedekcnskerkc. In de Raa-dsvergade ring van Vrijdagnamiddag w-apien a,Me le den aaauwtezlig. Eierst wordt op vAorstel -van B. en W, aflwijiZend beschikt op het vemaoek van dia afdeeling Goes vam den Alg. Ned. po litiehond qms ubsidie V0|0r het houdan,' van schieitoefeiniiagen door hiet iiiolitieiper- iSqn-eiel. 'Evemeen swordt afgewteZem het verzlaek van de koffiohuishouderstvereen. „Nie- n|emlbloikbs" om verlaging der pcirs.oneeie belasting voor café's, zullks p-p- grond van het feit dat dit nadaelig voor koffie|- huishouders met, groo-te geiziunlen- De Raad g-nat aaooqrd met het vlo-pTste! van Ge-d. Staten inzake Verlaging dier jaarwedden van bturgem., sadrictarissen, -oiritv.anigcxs, wethouders en ambtenaren van d-ein 'burgerlijken stand in Ziaejland mét 12,5 -pet. Daar in deze gemlqan|to reeds 8,5 pet. jKjnsiioenb'Jjdragie van de be-> tuokk'enen wordt geheven, beteahent dit dus de. verlaging van 4 pri. Op grond van het gedaalde aantal. leer linge® aan de openbare school wqrdt op voorstel van B. en -WL met 1 Jlan. -a.4 aan den onderwijzer A. de Naoy«- eerv-ol ont slag wileend. Da heer Be-uleins zag lie ver aan de onderwijizclras eervö-l ontsl-ag verleend, daar het betelr is mainneffijik personeel t-e hebben dan vrouwelijk. Dé vqorzitter maakt ochtcr duideKijk dat- in het -gegev-en igeival dit miet kan. Op voorstel van B-. ©in- W;. zal' aan do werklonz-en, in- het vervolg b[ij| d© w-ai-k- verschaf'fing tewedk gesteld, e-an kblcin- toeslag worden verietend van 'f 1 's Wééks wanneer het -geiZin uit tainstens 5 ijjer- sonieia 'best-aat. B. en Wl stelten thans voor om -eien stuik grond aangekocht vo-or verleggten van de®, grintweg tusschen K'wadien- damme en Baarland productief te maken, hétzjij door in orde te laten brengen voo-r tuingrond en dan verhu|ren, hetzjiji door Vefkoop. B. en W. Voeleffli hét meest vfoor vefkoiop; h-et is 61 roeden glrriat. Da heeren StieynJ en Bgulens vae!|an het meest voor verpachten, nadat het eeirst door werkloqzcn is in (and© gebracht en gespit. Van andere izlijld-a (wordt dit bé streden. Tenslotte wordt hret 5 tegen 2 st. helstaten te trachten 'te verknopen. Die gunning blijft aan den Raad. Bij- die rondvraag wieirdt nog qver w-e-rk-- vierschaffingstaonen in het vrije bedrijf enz. gesproken, en daarna de vergadering glestaten. Kwadcndamme. Onze vroegere, diorpbgé- noat. dhr J. Walraven, is met ingang van 1 Maart 1934 benoemd tok hoofd van eem M. U. L. O.-school te Groningen. Deize school telt rf- 300 leerlingen. Oiostbnrg. Di sloten ©ea voor -auto's -en gem-een-tera-ad hqefflt be- rkt -e® eietn m-arbt Waarschijnlijk nog eon grootte verkee-rsvierbleit kom-e-n nabij verkeersweg winter zlafl' ing tolt stamd einte'. Da hloo'fd- Mialdegeim, die door heit dorp loqplt-, zall omgéL-egd worden van de Nieuwatraat langs dein TrEigiei', om bij d-e-zen weg. -een nieuwe -aansluiting te krijgen aan den weg muu.' Wiat-erland- kerkje .Voc-r werklcozen een welkigefiegein- hiedd. die hen weken lang -aan die noodige verdiensten kan helpen. Zeeuws*h-Vlaamscbe Industrieën o|.| dc Nederl. Jaarbeurs. Op initia-tiél' van den h-e-er W. Gra-adt van Raggen, se-eretarisi van de V-ereemi- ging tot 'heit houden va-n Neiderlamdiacihe- Ja-artéiurzen te Utrecht, worden thans pogingen ia het werk gesteld -om te- kotmé® tot een collectieven stand van Ze'efuwsiCh- Vlaamsc'be industrieën op dei Ned. Jaar beurs te Utrecht» o.a. ter verbetering van den eeommische-n ,bam-d va® Zeeuiwsch- Vlaanderen met overig Nederland. Da onderhandelingen, welke in die aifge- toofien dagen gevoerd zijn, mogen zeer bevredigend geacht worden. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie W jeridoiit z'enziü rg. Stadgeaootem, iZoaals reieds uit medeideellingen in de bladen bekend is geworden, zal ook' in Goes getr-adht worden, spaciaal aan jéug- dige werktaozen, in dan a.s. Winter nutL tige bazigheid te verschaffen, door het Wganiseeren van cursussen in vakond-e|r|- wij® en algemeen© antwiklk-eling. Hiervoor E.'al èn door het Rijk èn doipr de geme«nt-e Goes subsidie worden gegeven. Op de na dere goedkeuring der pe-eds qeniglan tijd geleden ingediende plannen wordt nog ge wacht we hopen echter spoedig te- kunne® beginne®, 1 Naast deze plannen bestaat ook het voornemen, evenals in andere piaatsen het geval is, te iZorgem voor een qn'-tspa®L iiingstakaal. Het Burgerlijk Armbestuu|i' was reeds Zoo goed, ons daarvopir gratis «en lokaliteit in helt weeshuis af te staan. -Echter moet voo-r inrichting, meubi- lieiering, geaetlschapsspélen, lectuur eniz. ©ie® bieroep gedaan worden o-p de goe-ddadig- héid en het medegevoel o-nzter Btadgeinoioi. ten, daar ten behoeve dezier lokaliteit geen subsidie wordt gegeven. Eien enkele heeft ons reesds toeglezteisri te zorgen voor stoelen. Verder kunnen .wij gebruiken een Zes- of achttal klein© tatlels: een zestal damspelen; emkje-1© schaakspelen, zoo noodig ean- paar sj-oel- bakkien en verder goede lectuur- Ook platen voor eenige wandversiering zijn wie-lkom. (Wat di© lectuur betreft, een iedteir, die een tijdschrift, week- of' dagblad, na het zelf gelezen te hebben, ter beschikking -wil stellen, kan zulk's aain- een der onder1- geteekend/en meidein; eiken dag wordien dan de beschikbare blade®, «nz. opgehaald en op deze Wijze worde® wij' vqor ons doel op uitstekende wijze geholpen. Laten weldebbeta.de en meeivoelhnde stadL gieniooten, die Zelf in- goeden doen veto 1 laeeren, nu «eins -zien, wat zij voor de Wpik) Leer om leer. De- R.-K. Wierbgeverstvereeniging ver gaderde gisteren te VGravenbage- én op déze vergadering heeft d-e voorzitter, mr. Steenbérghe. zeer opimerkelijk© dingen ge zegd. Zoo was bijv. de verzekering dat de kath. werkgevers zich blijven scharen adhl- tcr de vanem van de R.-K. Staaitspartij uitermate verheugend. Sdherp- zag de voor zifter in dat hot m-et een Ihsaiabbkiben dwangstaat, da dood in d© pot is. Zonder reserve- sdh-axen on-ze werkgevers ziah ook iadhte-r de regeerimg, die zij willen steu nen Lij het uitvoeren v"an haar ongewoon moeilijke baak in daze dagen. De bath, werkgevers willen geen afbre kende ma,ar oplblouwend-e crieti©k uitoefe nen. Dat gij daartoe Ibiakwaam zijn. o.a. met een man ials dr. Kortenhorsib, staat wel vast en black ook uit ©en ander daejt van mr. Staenbergha's rede. Zoo bad spreker hat over -de Clearing- wet, welkie h-et mogélijk inaakltt dat de vorderingen van de Nedcrlandsiche es- forte-urs vwieffend werden met «Je viorda- ringen v.an de buiteulainde-rs,, die bij ons hun producten plaatsen. Deze wet hfcelf nog ;st©eds -ongebruikt liggen -tot enorme schade- van onze landbouw -en industrie. „Het is toch ni-cb genoeg"., zeid© mr. Steienbérghe teraoht-. „dat onze- gekna-uw- del export verbetert» de geiëx;n|ort|elelnda goederen moeten ook het-a-ald worden. H-e!t is voor onze industrie een dagelijks te- rug'keerende ergernis -dlat landlen, die vief© malen zooveel! naar ons exporteer-en. Con tant, beit-aald in gave Nederiianidsch.© gul dens,. als onze esport naar hun bedraagt, onzen geringe® expert eenvoudig weigerte® ta betalen. Aflls sprekende voorbeteldé®. noem ik U Expbrt van Brazilië in 1932 i 10.000.000; Nc-derlandadhe ex-port naar Brazilië f 2.000.000 of 1/5 Export van Brazilië in eerste- halfjaar 1933 f5.000.000; Ncderlands-ch© exjlort naar Brazilië '1400.000 of 1/12 Eyjort va-n Argentinië in 1932 198.000.000; Nede.vland'scho expoit naar Argentinië 1 S.000.000 of 1/12 Export vian Argentinië in aerslte haLfja-ar 1933 f 32,621.000; Nederlandscha export naar Argentinië in eerst» halfjaar 1933 f 2.200.000 of 1/16 Export van Uruguay in 1932 f 1.290.000; Nederlanidsohe export naar Uruguay -f800.000 of 2/3; Export van Uruguay in het eerste half jaar 1933 f 2.000.000; Nedertandsclic export naar Uruguay f87.000 of 1/20; E-xpoit van Rumenië in 1932 bijna tl 19.000 000; Ncderlands'chc export n-aar Rumenië bijna f2.000.000 of 1/9; Exjort van Rumenië in het -eerste half jaar 1933 bijna f 13.000.000; .Nederlandsch© export naar Rumenië bijna 1200.000 of 1/60. Dit schandelijk onrecht zaji mat ©en spoedige ©n meedio-ogentaoZa toe(p|assing der Clearingwet beëindigd moeten wordeta". Mal dez© mnclurie z-ofl. ieder vaderlan der het eens worden, tameier qmdait hle-t e-uvel van nog gro-oter omvang is als mr. Staenhlergbe -aangaf. Spietda-al de bah-amde- linig wejke Duitsohland dia Nederlandsohe sdhuldedschcrs -a-a-ndoct. benadeelllt ons votor milltaen-en. Gok' Duibsdhlatad voert hier voor enorme bedragen meer i® d.a® wij na,ar Duitschland verkbo-pen. Ook Duitsdh-Laind spieleOt hatzelfde onfatsoenlijke sjpieïl-etj» -als Argentinië, Bra-zdldë, Rume nië. enz. Wij heihoevéin en mogen ons da,t niet la-tem weülgevallen. Tugseh-e® ons ein lans den die -een uitplunderin-gst-aiCtdek toepas- sem, h'ehoort het fafieljaken doorgesneden te worde®. Wij wensohen minister Ver schuur den moed daarfenor toe. Het feit zelf zial vermoedelijk achterwege kunnen Mijvem; -ailleen re©ds het gebaar zal heit deiflachtig gedoe beëindigen. UITKIJK. taozie® en speciaal voor de jeugdige werk taozen kunnen doen. Met eenigen goeden wil is hier op- wei nig testbare wijze te helpen ein kan men diegenen, die in dezen mioeilijk-eta tijd g©em werk kunnen verkrijgen en die daardoor -den geheelen dag in ledigheid moeiten door brengen denk dit ééns goed in ontspanning en eenige bezigheid beziorgein. Het spreekt vanzelf dat diegenen, dia ®i»t in etaat Zij® gaven in natura te ge ven, o-ok finanntieel kunne® medewerken aan dit goede doel. Mogen wij op veler steun rekicneta Z Voor een eventuecle bespreking stteUe® omdiergeteekende-n zich gaarne beschik1- blaar. Namens de Comlmissie v-o-or werk taozen ao-rg: ■F. G. C. ROTHUIZEN, Wilhehmnastr. 5, Voorztitteit A. HOEKSTRA, Groote Markt 21, Scori.- Penninjgm. Boor pen a ut» aangercdni. Gistermiddag is op den Rijksweg HaJ- lingia®Franeker, nabij lEranetei-. mevr Mérctkx, die zich t-e voeit stadwaarts begaf,' door ©en Et-ax-auto -aangeredon en op slag gedood. De politie jon-derzioe&t de Overvai door Nederlanders. In de Duitsche grensplaats Strotan hield, naar het 'persWutpaau Vatz pias meldt meldt, een auto mat vier Nederlanjddr® stil voor een café, dat eaniga meiters van de Nederlandscha grens gelegen is. Twee der inzittenden -gingen het café binnen e® gelastten de waardin da gordijnen dicht te sohuiven.t -erwïjl izij' -Zelf de deur stoten- Die vrouw wild© toen het raam opene® en om hulp roeepn, maar toen Ifwanien ook d© beide andere heeren doior dat raam de gelagkamer b-innem. -Zij portret van Hitler van den achter (le auto bonden toen -over de Nledarlandsie de richting van Arden. De Jitie heeft zich mat de I -politic in verbinding gestteïj ders op te sporen. Een nieuwe J Bij ee® vraolitrijdeir, di- op- Groningen -onderh-oudt. v dciZer dagen op het markf ningën, een p-ersoon, di© een gorging meegaf, 'bestenid vc taris van ©en walersehaps-b? juorn. Er -w.as ©en k'wintant bij en de persoon verZoichj het verschuldigde bedrag te sOu de vracht rij-deir dit bij ri de kunnen terugvorderen. De vrachtrijdeir vond het' al geloofwaardig temeer w,a cafbOnpapier Zou 'bevatten, waterschapsbestuur in elk j dig ziou- kunne® hebben. Te iZuidhorn bleek cv- secretaris niets h- steld had niets van den aankoop' van^ bleek. Uit het onderzoek -b' het pak zonder inhoud was e die het afgaf all ean da b b«t bedrag aan geld te in®©'- f© eigenen. (Die dader bleek ta zijn, d v. W'. afkomstig uit Leen wie® is gebleken dat hij' nw uitgeeft voor een ander ©j valschen inaam in hotels pn •gejfcregen. Tragiscl Toén de hear M. Aarts, f -directie van de N.V. P. de G te 's-Hertogenbosoh gist'eraafl wilde -gaan. werd hij' Op het »e» beroiwte -geterffem ©n vi JHjert vorig jaar vieirde hij l'ubilé. Goede slag van dt 1-e Helman il. Dp inspecteurs -e® ambten -Voerr echten ©11 acoij'nZen te I die® er de lu-clht van gekregei stad een -gro-ate p-arttiji D|i 'xrnoiest. zijn aangevoerd. Na dig© voorbereiding werd gist gespannen en de groote sll D© ambtenaren werden, in t gesplitst, die tegelijkertijd e- de» bij- v. d. L. op den Binnen «n in een Café op de Kon in- v. d. L. is ©en rijwielbérgplaa Bij den inval aldaar werd .eieiq sen gevonden met het opsdhri Dplikatess Sauerkraut". Nu w ■sen tójl, die niderdaad -eefhte Dt jkbol inhielden, maar de leiers bus di© door de belastingamibi Igpopend, 'bevatte ongeveer 7 merkte boter. In café L. aan d© Koningi den 370 van dezelfde Sauier met boter aangetroffen. Na deze twee inbteslagnem dé belastingambtenaren nog een drietal andere adressan, eens ongemerkt© "bloter werd In totaal Werd op circa 60(| beslag gelegd, di© in ons la ho-opwaard-e hebben van phm Uit het onderzoek is gebh Ibtaseen door een Diuitsdh-ein Helmond zajn aangevoerd. I lastingamhtenare® van Hellm •door den boteramjokk-elaars klap toegebracht. Pastoor Brouwer I Zaterdagmiddag is de Zee-rw J. Brouwer, -pastoor te Loe 'Njieuwersluis, nabij de Vpch zij® auto in d© Vecht gered© taltooze pogingen is het niet pastoor tijdig uit zijn benard- bevrijden. Een kwartier na 1 kon men hem eerst -op het dra 'doch doktoren moesten den (j te-eren. De pastoor was bijna 6 Pastoor Brouwer was met bestemming van zijn pastorie Vermoedelijk bij h-et -heeren Eie-rw., die allee® in de auto gegeven, waardoor de Wagten geschoten cn Zoo in de V-echt „De Kampioen" op( de grems t-en loosdrociht e® Lo-flnten oüijm'en. In dc nabij: gelegen kazleri tietroepen verwekte het berk auto in de Vecht was geraden, sternatie en ommiddellijlk' séh manschapp'en toe, Majoor M rich in. unilbrm te water e® Jnatan, doëh door de kiqude u mogelijjk langer in het water Later heeft -e©n van de mam®- portier weten te openen, waaB lukte het lij|k boven wateT énl Wal t» -brengen. D)e verslagenheid in dé g teer groot. Pastopr Brouwer glazien en rnwctht kort gettedetn Pi belangstelling -Zijn 40-jarig 1 Deren. Inbreker, die gestae Zondagnacht heblben -cnbakëiw l^ersonen getracht hun slag te- woning van de® h-eer S. in de te Oss De bewoners werden twee uur in den nacht door gei hun slaap opgeschrikt. De he «,®l onderzoek uit, doch de indi ren in de duiaernis verdwenen, ®r ot. da,t de ongewenschte -j door orënsoh-uiving van -een ra rang tot de woning heNb-en v- ontdekking dioor de a-chit gevlucht,. In de benedenvcrtri nlle-s overhooji gehaald. Dia-ar ©enter in hun werk zijn ges-t niets vermist. Inbrekers géjiakt te f© Zaandam zijn Vrijd-agi ^^^fdammers, J. F. B., 31 ja,ar, aangehouden, verda

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2