I®» kers HÜS oed 'I' NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Op elke wond Purol DEKLEINEBAZAR Sola-Silver Oe roman van Robert Mings Boterletters, uid Speculaas enz. enz. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering SCHE COURANT •en - Damesr- Portefeuilles rtikelen NUMMER 141 DINSDAG 28 NOVEMBER 1933 machine bij straat, Goes üiddelburg wel nooit sorteering Gramofoon- platen Autobaan Belwagens ïelluloid poppen Cinema Vlechtdoozen >zen ortreinen, enz. enz. korting Uit de R.-K. Staatspartij. FEUILLETON BUITENLAND BINNENLAND N in groote keuze. 29»™ JAARGANG ING Telefoon 144 len llende kwaliteiten, Sigaren als ideau vooral king in groo- voorhandcn |e adres van I dubbel bespeel baar 39 cent nieuwe attractie 39 cent zeer sterk en mooi 49 cent pracht-exempl. groote maat 98 cent electriseh met rolfilm en Maatjes 950 ct. 25 cent HO) a met 6. :en. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend1 lager SROOTE WAARDE I m PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN JJje dertiende vergadering van (leu Partijraad. Vrijdag en iZaterdag heetft onder veel Wangstelling de Vergadering v:an den Partijraad der RXKj. Staatspartij! plaats gehad te> Rotterdam. Voorzitter was mr. P. J. Aalbdrsa, leider van de R.'-Ki. Kamérffaiotiei, dio de begroeting uitsprak. Tot de -belangrijkste ingekomen stukken behoorde een uitspraak van de ofdeeling Eindhoven, waarin o,a, de Volgende deeidel- rata worden ontwikkelddat de gehuwde vrouw (behalve de kostwinner) worde get tveerd uit fabrieken, werkplaatsen, scho len, kantoren', enz.; dat opeenhaioping v,aD openbare betrekking in één hand jztoveel mogelijk worde geweerd; dat communisten en al'len, die de omverwerping, der maat schappij opl .gewelddadige wijze beooigen, uit alle openbare lichamen en hetrekkingen worden geweerd; dat de volle aandacht worde geschonken aan het groote jgezinn, dat door verschillende crisis-ma,afregelen het zwaarst wlordt 'getroffen. Eien en ander werd vroor kennisgeving aangenomen. Tot leden van het dageüjjk'sch bestuur werden hefkwzen de( hoeren mg. J. Houhlen, Rreda; mr. E. baron van .Voolrst tlot iVoorst, Reek-Ub'bergenJ. W. Mols, te Maastricht; mr. C. Goseling, Amsterdam en A. O. de Bruyn, Utrecht. Als voorzitter van het dagalijlkseh par- tijlbtestu.ur werd mr. C. Goseling helfkoizen. Met betrekking tot de ingekomen voor stellen had het parfcijlbestuiur een alge meen prae-advies uitgebracht, waarin elr op gewezen wordt, dat vrij|wel alle gefor muleerde desiderata in het manifest -van 16 October zijtn terugi te vindon. Nu ge bleken is, dat dit manifesst door schier alle partijl-instanties wordt geschraagd, noodigde het bestuur da vergadering uit, te verklaren, dat zulks da uitdrukking is van den wil vain het katholiek vólhsdcel. btóe uitnoodiging werd algemean met applaus begroet. Mr. O. Goseling, dankend voor zijn her kiezing, wierp een terugblik op de w'erk1- Stomheden der partij) sedert de laatst gehouden Kamerverkiezingen. Spr. be loofde dat de partij: zfojo nopidig in ver sneld tempo, verder zal gaan pui1 toe doende doel en streven van de partijl ken baar te maken aan het geheel e Ndde,rlau<l- sehe volk. D|aanom roept het belang van het land. Verder vroeg spjn. aan elk lid liefde en aanhankelijkheid jegens de plartij" en Mj brandmerkte al die ,z.g. nationale over koepeling .als gezichtsbedrog. Dlat z'al men plas gevoelen, wanneer .a'llen in den gelijikgeschakelden totaal'-staat zijn uitge schakeld. (Aplpiaus. )Spr. waarschuwde derhalve tegen elk défaitisme en spoorde de geheele partijl aan, juist nu haar plicht te tl oen, tot heil van de geheel© natie, te dopn, tot heil van da gfeheeiéi natie. Alvorens wordt overgegaan tof de be handeling der migtkjomen voorstellen, die thans aan de orde is, wees voorzitter Aal- bierse erop, dat dazle ,alle vaak' me©i<< malen dezelfde punten bevatten, die in het manifest der Staatspartij; reeds al ju-gent naarvoren gebracht zijn. Op voorstel van den v|0|orzitter stelt de vergadering bij, acclamatie sast, dat .dit manifest alles bevat wat thans door de omstandigheden tot dringende nopdz'akiel- lij'khedd wordt gemaakt. In verband hier mede was een bneede bespreking va® die. voorstellen overbodig. 62 Dei oude Perger«on had inwendig -ple zier. toen hij den jongen Hiajfltiinigs 2(00- enthousiast hoorde praten; het was alsof' een wonder miet den jomigea gebeurd was: hij had heel wat vlugger d'e k'ans gevon den om zijn goede eigenschappen te too- nen en efn man te worden, dan Fiergensfoln ooit had durven hopten. Hoe lang was het heelemaal geleden dat hij hier in dieZe kamer zoo woest was uitgevallen om dat Lilian Fane met een ander verloofd was. Fergerso® informeerde oipeens naar h horny. Die is «plooi'kws verdwenen, antwoordde Robert. IJ weet misschien dialt hij kans gezien had om miss Fane geld ai'^ te persen, ma,ar haar moeder liet da cheque oplhoiuden. Toen hij dat merkte zal hij wel! begrepen hebben dat hij gie- va,ar liep; de -politie kan hem in elk ge val nergens vinden. Zoo' is het ook' maar haan; ilj ben blij dat we hem kwijt zijn. Enfin, kans om Rosaliel te Slaan h'ad juj niet meer, voegde hij er met ©en half- humorisfcöchéi hal'f'-dreagende twinkeling in Z1jn ooigen bij'. Er was ieitsi mannelijks en zeffifWewuslls m Rob s houding. Hij h!ad er Schild in om zoo n bleietje als de getrouwde man te Ibsesren, ma;ar dat w,as toch meer uit ct prettige besef dait hij Rosialie meest Verzorgen en bésAermen dan uit ijdelh'edd. Dte lieer De Wiolf (F,urmerend) drong a,an opl scherpere maailMgielem tegan do communistische antiKgodsdienlstige propa ganda. Hierop deelde mr. Goseling lubde, dat de minister van Jwstitie hem heeft 'toe gezegd, dat een daarboestréldkénd wetson'tl- werp nogKdeker dagen Zal worden ingediend. Een voorstel van Middelburg, dat op spoedige beschikbaarstelling van midden- standscrediet aandringt, behoefde 11a deze inleiding niet verder btepnokfen te wcri den. Een voorstel Van deniztelfden ikies1- kring: om den tweeden Zeeuwschen, Ka merzetel in 'de, toekótailst etelker tel Stelt'- le®, werd, op voorstel' van, he.t P.-B., als wenseh. .aanvaard en zal bij de toeikjotn1- stige wijziging van het Kiesreglement aan de orde gesteld worden. Eienige voorstelf- len van de Kringen Arnhem, Nijmegen, en 's-Gravenhage Word'em, daar zfe punten van het manifest bevatten., ook in •kbrfc [proces- afgehandeld. Op eeii Voorstal der KfeshringFc|t-(gn®i- satie Leiden, dat vraagt om, spoedig» maat regelen tegen de Verregaand,® izied'eöopshleid in badplaatsen e. d., merkt da voorzitter op, dat hier vooral een taak is w'eggleïeg'd voor de gemeentebesturen die bijl het ont werpen van veiroi-deiningan meeui met de plaatselijke omstandigheden kunnen reke ning. houden. Een denkbeeld van den heer Nivard, wethouder van Rotterdam, olm1 wen wijjzi1- ging van dc L.,-0.-wet te 'bevordisrenl, die het den gemeenten mageilijjlv mlaakt, gehuwde onderWïjlzleneisseln: te ontslaan, werd door don yo|Onzitte|r| OiVerg|enpmeni. D'e Partijraad besloot, bijl de Reigieering ojplnipuw 'met klem' op spoed aam te drin gen ten aanzien Van wijziging van do. |W idkieteluitiinjgsiwet. Wat de kwestie-Febler aangaat (cumu latie van de posities van Kamerlid en wethouder), verklaarde de yocmziitteir, dat hij een dergelijke cumulatie in het alge meen practisoh ongewemscht en onmoge- lijpr' acht. Spr. heeft dit zelf ondeawondem, door als wethouder van Leiden te bb- dahk'en. Er kunnen zich echter tijdelijk' z'eer bijzondere wnstandigliieden vaiordoen en uLie zijn hier aanwezig. Die Partijraad btelnot, onnder de,ze, om standigheden voorloiolpig van 'in uitspraak af te zien. De vergadering van Zaterdag. In de Zaterdag voortgezette bdjjeenkbm's!; zeidc mr. Goseling, dat de, herziening van heit partijl-reglement urgent is- en liet in de bedoeling, üigt, reeds in het voorjaar van 1934 deze herziening.haar beslag te doen krijgen. Nadat een commissie van voorbereiding was aangelwbz'en, heieft prof. mr. P. J. Aalberse een politieke rede. gehouden. Hij begon met te wij|Zen o,p liet gewicht van dezen tijjd. Dt»r -een s-amenloiop van allerlei uit elkander liggende factoren is ecu cri sis ontstaan in de, wereld, voo.rnamlcl'ijlv van oeconomischen aard, die ippk geestelijk ,en z'edelij|k groote; verwachtingen aan richt. Eien crisis' van zloodaeigien diepgang als de wereldgeisohiedenis nooit heeft nan- ge|wezen. Om een woord van prof. Berthélemy tie gebruiken, noemde spr. dwZan tijd niette min „vervloekt interessant", mits tanen hetn gped weet te zien en niet blijft staan aan den buitenkant der dingen. In elk' geval maakt het thans levende geslacht iets geiweldigs mee, waardoor een m'adhtige omtevredenheid onder alle lagen deis vplks en in' al'le landen is opgerwlelplen. Sommigen meenien) dat hiet diepste punt van de crisis bereikt is, anderen1 mindcfr Hij ;etn da hai-t'elijk'e BJunt hadden' reieids drukke blasjpi'etkingen gehaid over alferlei veranderingen cm verbeteriiugen cfe op het huis noc dig Zouden zijn als dia jonge m'ervouw het landhuis zöiui hfetreikken. W ;at klonk hem dat plretitig in d» ooren de jonge mevrouw! Voor het e»rst in zijn leven ha.d Rob geen tijd rnn a,an ziöh zeW te denken, wias' hij in gadadhtie en daden voortdurend bezig voor het geluk van een ander. De dorpsbewoners k'ekén hem met een soort bewonderenden wei-bied aian als hij hoen en weer tufte tuisls/ehen hfclt land goed en bet kleine huisje in Bedmumd; ze genoten van d'e idylfe die zich ondier hun oogen alhpieelde! Het is kblcösaafli wat een. li'efde en een zorg in dien jtongto zitt»n, verzlekerdla de waardin nit „Be Rood» Le»uiw" aan haar bierdrinkende klanten. Ze kon het weten, want haar établissement Slag vis-a-vis het 'huisje van mrs. Fowl'er. Hij doet me denken aan mijn bteidte eigen mannen, voeg'de, ze er met een huileriglen klank in haar stem a,an toe. Dr. Myers komt morgen natuurlijk ook, zei Rtfb! weer terugkeeremd tot het onderwerp1 da,t hem hét naast aan het hart lag. Alls het aan hem hjad geleden had hij de medisch» faculteiten van alle Engelsehe lwogesicholen morgen ma,ar Bed- mund geisleeipt Hij was in een kocirtsaichtige op;Vindin.S en ijsbeerde voortdurend' de klamier op en neer. Als ik' ma,ar wist of allels goed alfloopt; die onzekerheid maakt je dol'. Toen hij wegging nam de advocaat met optimist, zien nog in' geen vérre taeik-omét eenige beterschap1. Immers, milltoenetai ar1- b|eiders worden dopü: wiaryiopislhsid ge;- teisterd. Het jonge geslacht lbo,pit tropkte loos rend met diploma's in deto zlak en ziet de toekomst hol en 1-eieg. Dia middenstand die het laatst getroffen 'is, bqgint 'tam ook de teistering aan dei lijive te gevoelen, jDp landbouw, die het 'eerst en het scherpst te lijiden kïeeg, is slechte door omvang rijken steun weer in, een dragelijke positie gekomen. Onder die omstandigheden is scherpe nini'iust zich van dc volksgemeenschap k,ol men meester maken. Velen zie'n gieten .uit komst meer. In Dluitschland, dat zjpnzeer geleden hieieft door Ciprljojg en vredeavc(it drag, dat monumeint van, oeoonojmisch onL -vierstand, is het nbg. erger dan hior. Maa,r alles bijieen is er een hoogst gevaarlijke en ziekelijke toestand ontstaan, waflrtef gten wij' ons met behooirlijké g»neeslmid'- delen moeten trachten te beschermten. Als de zieke geen .uitikbanst méér wqet, kolmt gelwioionlijlk de klWakzhLverij', aei jhr. de Geer in de Kamer. I'ndie|ildaad, de p|olitddlqei en «economische kwiaklznlveirs 'rijlzeni als paddenstoelen uit den gmnd. Hun wief- tensohap' viert lioiogtój'. Daarnaast hebiben wij' ook te daam met een staatkundige crisis. I3n te dezen pp- „zoo'n mijuhecr" béware ons de hemel, riep spr. uit. f 1 Na, nog enkele- uitweidingen over de corporatieve staatisigediatehte. piet evenwel dip van het inationaatsocaapisme, die er «en principieel verwerpeüïjkle nitweirking a,am gae'ft, en over de no'odzakelijkbeid van meer eendracht tusiscihen leiders van bedrijven en de arbeiders, kwam apt'- tot de wenscbelijkheid eenier staatkundige her- vorming, die de R.-K. Staatspartij voor staat. Aan dit khbineit beloofde dpir. üoya-. len steun, tot tijd en wijle de zekerheid ontstaat-, dat de vorming van oen regel matig parlementair kabdneit moigeCijk ie. In de, ochtendvergadering' werd nog aangebbden een raippiort over de et'hisdhie grondslaigen voor de regelingen van het ppohtwezon in Nederland. De voorzitter der commissie d'hir. mr. J. Houb'en, deelde mede dat er thans wordt beraadslaagd over eenigen vorm van con crete. uitwerking der vastgestelde richt lijnen. S.pr. was intussehem van oordeel', dat bereids ,eein werk van groeit» construc tieve bieiteeketni's iis v'erriéht. Vervolgens wasi a.an de orde hot roip|poa-t der conmrisisie-Rlomimet inzlake jhot vraag stuk1 van het gezinsLoon. Be voorzitter der commissie mr. Ronrme zichte komt de critiék vooral los in hoofd taak van menschen,, die praptislch boHi thieoretisch op ,de hoogta' kunnen wlOirden acht. Allés ktant intMBschen tneea- op realctia tegen gezonde- vóltósiaivtHcad en de kracht ©ener organisatorisch krachtige; arbeiders beweging. En niet in het minst tegen een te ver igaande sociale wétgeying en, so^ cialo vorzokiering. Veel critiek wordt er nu doop all-erlei pplitieke nieuwlichters geoefend o'p' -hat individuoele kiesi-ecbt. Spr. heeft raeds in 1906 uitvoerig een .stelsel1 van organisch kiesrecht ontwikkeld, dus reeds voordat de1 heer Mussent do Innderscboenan ont wassen was. Spr. is van oordeel, dat men dein H!asL senstrijd het best kan bavochtetai door do jjjubliflkrechtelijiki© bedrijfsorganisatie zbo léracbtig mogelijk te Meunen. Nationaal-sociaSisme en fascistoe streven naar den totalen staat, welke voor geen katholiek principieel1 'te aanvaarden is. Htelt voorbeeld van DjuitsoMand zij' oma ten daze een b'afcni in to©. In Nederland leeft geen volk, dat hunkert nmar huldigen én gehoorz'amen, maar o.yea'igeins den m,ond houdend en ©lk'a porsopinlSjk'o vrijheid fmjs1- gévend. In Duitséhland is niemand en niets meer te vertrouwen en vooral de jieiuigdoipf- voedin-g is volledig in handen van de staat gekomen. 0;ok dio der katholieke jeugd', bet concordaat ten spijt. Ook blij' onze oostelijke buren zo® da historische waar heid eenmaal w örkcilï|ihjti'6jud. wordlen, dat elite dictator een tyr.an wordt. En Voor eien hartelijken handdruk en e©n paiar bfe-: moedigende woorden afscheid van hem. Het was een hartelijker afsdheid dan da laatste keer toon zij samen naar de bank waren geweest I Rob zag er zo» bleek on ellendig en zenuwachtig uit, dat Blunt 'heib noodig vond hem met een dosis ooigniac te laven. Maar hij liet de .aanbieding van den opi- wekk'enden drahtó vergezeld gaan van e',enige opwekkende woorden: Mr. Rob. 11 moet maar denken dat juist d« men sahen die er het zwakst en teerst uitzien, de boste kans hebben om zooiets te over leven. Daar hob ik ail1 hnel wiat voorbeel den .van gezien. Volgden ©enige Voor beelden uit 's heoren Blunt's „praktijk",. En luistert u naiar mijs woorden: we zui den hier oen meestea:es krijgen die u en- mij en ons allemaal hier zal comma.n- deieren. Hiet vooruitzicht dooi' de laatste voor-. spelling van Blunt gewekt, scheen Voor oen poosje Rob zoodanig opl te monte ren, da.t hij voor een oogenblik de cognac versmaadde. Tooh schudde ook de opgewekte butler het hoofd toen Rob 'S avo-nds nog eens naar- Bedmund reed om Rosalie het liaatste bezoek vóór do opleratie te brengen. Ook hij wo-s bezOrgd, want. hiji Wlas' -dein toege wijd dienstknecht van 'het huid Haïlbimgs. Hij' hie'ld van de Haftings', o'f z» goed of slecht waren. Hij kende hun. geschiedenis van haver tot gort, en bij wist dat, zijl hat allen ongelukkig, hadden getroffen met hun vrouwen. Rob's moeder herinnerde gaf eerst even een korte, Samenvatting van het raplport, en stond daarbij in het, bijzonder stil bij de vraag »pi wet'ke wijze een regeling in de practijk' t© verwiezien- lijken zou zijn. E:en regeling kan, naar het oordeel der uommisEie, op: drieërlei wijze word©n ge troffen a,. door een algemeen» verze kering, door den Staat te organiseerenb'. door bedrijfsfondsen en 0. door toeslagen voor personeel in .Overheidsdienst. Be eindconclusie van de commissie luidt. da,t ook hij voorziening teg,en de geldelijke gevolgen van werkloosheid m'et den gezinsfaotor in voldoende mate dient te worden rekening, gehouden. Ta ruim half-een werd de ochtendzit ting geschorst. In de Zaterdagmiddag voortgezette ver gadering werden algemeen» beschouwin gen gehouden over iet rapport behande lend het vraagstuk' van het gezin,sfloon. Hat Berat® Kamerlid W. J. Andries- se-n erkende,, dat in 'hot ra,p|p|ort de juisite waarde is toegekend aam den menslcihelij- k»:n arbeid. Spr. geloofde echter, dat de commissie te sterk' den nadruk heeft ge legd op, het behioetlte-beginsiell, w,aiaa-dióor gevaar voor loondruk' kan kómen te, be staan Frcf'. dr. Clh. Riaaymakers S.J. maakte bezwaar tegen den theoretisohen grond slag van den kinderbijslag, Zooials dta com missie dien stelt. Hat is een verdediging van het relatieve gezinsllbon, -en Volkomen in strijd met de encydiek Quiadragezino Anno. Eilka arbeider, gehuwd of niet, moet de vollla -waarde van zijn arbeid ontvangen. Bijslagen mwsiten' feiteMjik overbodig zijn. Be heer mr. P. O. Romme beantwoordde de sprekers. Tegenover [ptrof. Ra,aymaj kers voerde sptr. aan, dat do oommissia geen loon-maar-lblehoefio hoeft verdédigd. ■AVa 1 stolt spreker zich opi h,et stiandpunt, oat bi, hat stelsel': loon naar prestialtie, als Basis zal gell'den do minimum-,behoeft© v,jn don gezinsvader. WW de betaling der bijsj'agen betreBt. hij zich goed en hij! vroeg zicht ail of do eenigo zoon nit dit rampzalig huwelijk! meer geluk zou beschoren zijn. Rob, mocht niet lang blijven dien aVond en dat was misschien maar goed ook', Wamt hij was ni©t in de stemming om .Rosalio op te monteren. Toen hij afsdheid nam, zei hij, een ludhtijgen toon ïloraeeonemd Rosalie- jo denkt wel aan wait tv© afge sproken hebben. Ik reken oipi je, hoor! Hij gaf haar teen hartelijke Itus en hield haar hand lang vast. Hij dorst haar bijna niet aankijken nit vrees, dat. Zijn oogen zijn folterende ongerustheid- zouden Ver raden Dien nacht deed Robert Haftings geen oog dicht; amlgstigei visioenen, gewekt door Rrenda Myers' dood en begrafenis, woel den door zijn hersens. Voor diag en, dauw spookte hij al dopr heit huis, suif' an feef van hoofd en do»d-zenuwachtig. Hij mocht niet meer bij Rosalie kómen Voor da operatie en hij vrceg zich af, lioe hfj de uren, voor alles lafgeloopien zou zijn. mo,esit doorkomen. W,ant dat hij zich met iets zou kunnemb'e-zighoiuden of zijn gedaAten ergens bij zou kunnen beplalen, besohoiuw- da hij ais uitgesloten. Hij dwaalde, a®S een sAaduw door het huis en door den tuin, keek kranten in zonder een Hauw idee van wat hij las- en stapt» ten slotte naar buiten. Wat kon hij anders- doen dan. den weg naar Bed mund maar opw,an,delen Hij slenterde voort, steeds! geslingerd trussAen hoopl en vreens, bij Gaffms's Corner visioenen krij gend van de doode doktersvrouw en zioli dia moeten primiair komen uit de onder- neming-, maar de oommissie wil in -elk ge.val gaarno ;a,an het overfeg overlaten, wie de kosten zou dragen, do ondernemer of de arbeider, of! samen. Spy. onraadde ten slotte 'n sitrevon, gelijk dat tof uiting kwam ter bijeenkomst, om te streven naar a fechaffing van kindertoeslag voor da b- i'le ermte kinderen. Een stijging van. die loco vormen kan dan geenszins mede wor den bevorderdVooral niet in de gegeven tijdsomstandigheden. Die Voorzitter zegde daarna toe dftfc hef plartijbestfuur in da voorjiaars-vergadeiring 1934 enkel piriaicti- sAe- conclusies ten deze zal! voorleggen. Hierna sluiting. FRANKRIJK Alweer 'n nieuw kabinet. ChautemplS', de minister van binnenl. zaken in het afgetreden kabinet-Sarraut, heeft eien nieurw ministerie gevormd, waar van de meeiste leden tot die aociail-iatdisohf radicale- piartij béhooren. Dflladiér krijgt weei- Ooriloig. SPANJE Eien complot tegen de regecring. Uit Huieisoa,, aan den Zuidkant der Pyreneeën, wordt volgens Reuter gemlejld. da.t de politie aildaar ©en complot van e&lremisben op hlot s|poor iis gekomen, die voorbereidingen trofffen tof het om verwerpen van het staatsgezag. De actie moest ziA over hef goheole gebied uitbrei den -en Maandag begininien. Br zijn bom men, wapienen 'en munitie gevonden. Vijf personen zij-n gearresteerd. Uit Huiesca, wordt nader gemeld, „dat dei leden van het tegen de regeering ge richte complot voornemens waren de «lec-i trisAo ka.biels door te snijden, de brug gen te vernielen en vterkteiersiwlegen te KeelAadigen, teneinde elk verkleer onmo gelijk te maken. Onder het in ttelag genomen materiaal! bevinden ziA 46 bommen ,en talrijk© voor raden waplens en munitie. Van de vijf' ge-, arrêisteierde personen zijn dirie vpouwien. AMERIKA De werkloosheid in de Ver. Staten. Green, de /president van de Ameri- kaansA© federatie van den arbeid, haetfit békend gemaakt dat hef aantal werkloo- zen in do Ver. Sbafen A Octpber 11.000 groeier wiaisi dan in September en thans in totaal 10.067.000 bejllooiplt. Ook was er een kleine toeneming in dei k/oishein vatn hje|t levensonderhoud en in db gemiddejlde Ico nen. Na dc revolutie oi|i| Cuba. Onbekend gebleven personen, die miet machinegeweren waren gewapend, hebben vijf officieren doodgeschoten, die op transport waren gesteld naaa- Santiago- waar zij zich voor den reohhten b(adden ta verantwoorden. De soldaten van het escorte waren op de vluAt gestagen. Het AmerikiaansAe oorlogssAipi Wyo ming heeft mariniers ,a,an land gezet. On der de bevolking heersAt eienige onruat. Uit Santiago wordt gletoeldt, dat da,ar plundermgen hebben pjlaa-ts gehad. Do liinderbij lag voer rijksambtenaren. Zooals reeds' werd bAend gemaakt, heeft de regeering bleslotien tot een her ziening, met ingang van 1 Januari 1934. van de voor het rijkfelpieraoneel gelldiendie afvragend of hij beter verdiend® dan hlett noodlot dat dr. Myers getjroffen had. Toen hij het kerkje van Bedmund naderde, roed hem een groote aulta aAteroip. waarin dr. Myers zat mot t,we© onbekende heieren; hij kreeg1 het gevoel van ©an ter-dood-verooiH deelde1 die den bieiul aanstalten zief maken. Hij durfde niet langs heit huiajie van mrs. Fowler; in zijn verschrikt brein kwam do vrees opi dat hij angstkroten zo,u hooren; hij bedaAt in biet -eerst niet dat de opleratie onder naroose gebeurde. Ten slotte vond hij .aan rustpunt ,a,an 't eind van het dorp^ waar hij voorover leun de op 'het 'hek' van 'een weiland, starend in de1 verte^b' randend van angstige nieuws gierigheid; met ziob zelf redemeierend dat het leven tooh niet zoo wieed kOn zijn om hem den schat ,af te nemen dien hij pas verworven had, maar aan den anderen1 kant zich zelf' vooAóludend dat hot toch' zoc heiel gewoon Was dat ,een memsA het liefste wat hij op aarde hiaid, verloor en dat het noodlot wel geien rekening zou houden mot de ^ppciale wensdhen van dein heor Robert Hiaitinigs. Verloren en zonder begripi van tijd had hij daar staan soelzen en piekeren en einde lijk sleepte hij weer langzaam zijn loome heenen in do riAtimg va/n^het kleine huis je. Met kloiplpletad hart bleef hij even bij1 het venster «taan: maar hij hoorde na tuurlijk geen geluid, (Slot volgt.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1