AZAR en Nuttige is-Cadeaux ng blijft! straat 30, Goes Kleeding Middelburg 4 BERG ÏHUYT N AT I O N A L E in Sanitair en mooie s-cadeaux Wijnen, Likeuren en Gedistilleerd nuttig geschenk. uiterlijk. ilaas-Cadeau ade - Goes De roman van Robert Haftings CHE COURANT rdeelige prijzen. kijken iel leuks! s voor [nodellen prijken iet duur? voor den laagsten prijs rkstraat 12, Goes den laagsten prijs. Ueeren-Rijwielen idel Goes ONTSPANNINGSLECTUUR Een niet-alledaagsche Surprise. FEUILLETON LEVENSVERZEKERING-BANK ROTTERDAM SI i INDEN - KETTINGEN SES-LEPELTJES, enz. L- 3. rs AU i3 een ens beter en goedkooper. enige slist goed in orde. 3, ROLHAMMETJE, een GEROOKT VLEESCH !e FIJNE WORST- is dan zeker tevreden. Het wn.3 een braad© straat. Een. stille straat. &>nder winkels. Aam weerszijden oen eentonig huiZemiblok. Die wlj|k van gteipensdonmeerdtan, renteniertjes en stil- 'levende, aeniZamie ouwe vrSjiers en vïlj- r-,_ huizien waren alle precies eender. Twee ramen aan da straatzijde miet m portiekje en kruin geverfde deur rechts, graan geverfde deur links. Noor ons verhaal blijven we aan do graane Zijde der straat, den z.g. ■vtrijgie- zMiien-kant ©ni wel otp na 11 "fin 13. 'Hielt uiterlijk aspect dnidde aan, dat op bedde nummers bloamienkefheblbers huis den, want geraniums in kleurige potjies blikten met hun hedLraode toppan blij' naar buiten. Het naambordje p-pi de deur van no. 11 vermeldde: 0. HI Medjler; dat van no 13; R>, E. Nieepjes. Mieijler was 'n hïjf; Neepjes 'n zij'. Zébedaeus Hlaniel Meijer, 'n klein, dikl- bjuikig manneke, met dikke, bollei wangen, waartegen grijzende bakkebaardjes plak ten en met kaalhoofd1. Zoo kaal1, als 'n glimmend ivoren biljartbal, had heel ei n leven - hij was nui drié-en-vijftig - -nilca andiers gedaan, dan op gezette tijden doluponnietjes geknipt, prompt de krant gletezen, 'n Goudsehe pijjp gerookt en lederen middag tuissohen 12 emi 2 uur en dies avonds van 810 uur politiek ge- mieukt in -zi'n stamkroeg: 'Die Tinnen Kroes. Hij was altiijjd pre cies eender gekleed, maar éonreet, in Zwart jacquet en dito vest, waarop 'n broeden, gouden horlogeketting benlgiêldje, glestreepte braek, keurig in de vouw, die hing op 'n paar gris-'parle Bk>bfco|usen, waarandler luit kleine, dikke voetjes eta'- kten, 'n zwart kalfsl'eeren étui's. Op het hoofd drae-g hij altijd 'n ücht-grijlzé deuk- lioed met Zwart lint, 'n echt Btatsow, en dies winters bovendien, nog over z'n jaé- quiet 'n pelsjas, als teeken van -»V waar digheid tds rentenier: wanit Ziébledaeuis Da niel Meijer was rentenier, onallhankeliijik man en eandidatusl pterpeitiuiu'si van het groepje oniaühankelijKen, dat gevormd door de bewoners dier breude. stille stmaiat met de bruine dauiren redhts en de groe ne deuren links. De Zij Van no. 13, mejuffrouw Eosialia Barta N-eepjés, was iets langer dan d'r buurman van no. 11. Bovendien! was ze Broodmager. 'n .Wiandelend skelet, Zeiden 'de tiuren. Ze keek steedst grimmig uit jd'r grijze oogan, die een lange, spitste mens, llankteerden, waaronder tuSsdhten Breede lippetn .een wijde gILeufl .gaapt, diie alles behalve ,'n jufferslmondjé verried. Haar ingevallllen gelaatstrekken duidden op' velsjlaglan tandenlooslhieid. Haar huids kleur had veell Van perkament m d'r haal was gieiel-rood, met hier en daar ipliekken was evenals haar buurman ooiiwle vrijster en renheniersfar, en .lid van heit theekransje „Albedil". Beiden hadden een daghitje. Bet hitje van no. 11 heette iRioosjo. Mdjer wou alleen hit-es mét den naam Roosje. Hlijl had een Zwak vo,or dien naam, daar deze hem1 herinnerde aan -zTn buur1- vrojuw van no. 13, op .wie hij| altijd een oogje had gehad en nóg had. Maar da dikkerd was steeds té bléu geweest om het haar te zeggen. Het hitje van nö. 13 heette Ceesj©. Ze wou alléén Ceesjes om dezelfde rp- - 61 - i Het gereahitelijfc onderzlolek werd dien volgenden dag jgehioiuden in de dtorpBSehjool. Het kleine .gebouw was nog! nooit te vo ren voor Zoo'n tragisch 'doel gebruikt, en fiob vond heit Verschrikkelijk!; de wroe ging liet hem noig. steeds niet fos. Hij luis terde met gesplannen .aandacht haar die vragen van den coroner en de verklarin-. gen van de getuigen. Hiji zia|g jmrf blbékj maar toen hij ,a;an de hieiurt was, .'klonk rijn stem helder .en. vadt. Hij veijtjeOlde wat 'hij wist van den bbchel en hoe) hij1 hein voor het eersit onifpaoet bad. 11 zegt dait hij een grief tegen u had, mr. Haftings. Kunt ui ons yertjellén waarom.'.? i Het was jaloezie, mr. Coroner, klonk het zonder aarzelen. Om welke reden'?, Hij schijnt verliefd tel jfjn geweést' op mijn vrouw. Zijn leven lang hleefl dit moment Eo- 'ert Haftimgs bij. Hij. had de woorden la ten klinken als een uitdaging en hij hoor de onderdrukte uitroepen van dia dompe- mgen die achter in het schoollokaal pp- SSCukt stonden; hjj Zag de verblaiais'de hen van de jury. en ving den Öamk'- denen als Meijer Rtasje®. Achten de huisdeur vau no. 11 en n». 13 klopten: iZwei Seeto .und' eirn Gedan- ikletn. Op surprise - avion d pntvinjg Rosalia Neepjes altijd precies klokslag acht uur ©en hart van marsepein, waarop' in sicF- lijk© ronde suikjerlieitters,,I Love yiou" en de initialen: Z. Dl. M. 11. Meijer ontving steeds op detozélfdfin .avond ©n hetzielfd'a uur ook) een hart Van marsepein, doch Zonder „I Love ytoju". Dlaarvoor in 'd© plaats stond een pijl van suiker, waaronder: Rl. B. N. 13. (Djat had zooi al menig jaar geduurd, maar de verhouding der twee minnende harten was tot dusver niet Verder giew'ar- derd dan deze traditionleele surprise, wiel'- kei al lang geen eurrpiSa m«er was, en een ihoofdiknifcje plus eon praatje over het weer, .als Ze elkaar toevallig .laan de deux .ontmoetten, wamt tuintjes om over d« heg te praten, hadden de woningen niet. f Meijer had al dikwiijjlls zitten piekeren hoe het aan te leiggon oim I juffrouw Neepjes tot vrouw te ikmjlgen. V;o|pral deu laatsten tijd, nu SinterHaais wieer- in het land was, dacht lilij 'er voortdurend aa,n, kwelde hem1 diei 'gedachte dag <!n nacht. Rosalia Neepjes verkeerde in diezelfde otnstandigheden. Beiden besloten den raad in te winnen van derden. Zaj vain 'n kennis v'an het theekransjehij van 'n etamgiast uit „Die Tinnen Kroes". Meijer koos tot adviseur in lietfdesziaL ken Jtodoclus ISkrS.jjkipl.a.nlk1, Tailbr Made vlotoï dames en heeren, elegante Ooupe.. Rosa lia Neepjes nam als adviseiuz© Alida van Kibbelen, Klapeköter van hot theekrans je een huisvrouw Van Antonius v'an Kib belen, comWissionnair in effecten. D|e reden van dia kouz© was dat Strijk1- plamk ©n Van Kibbelen bedden eveneens eerst gehuwd waren hoven de vijftig en dus verstand hadden vlam late liefde. ®en paar rondjes in „Die Tinnen Kroes" deden Strijkplank! aan. Meijer adviseeren zidh 'zélf met Surprise'-awond1 als ver rassing te zenden aan jnfffronw Neep jes en wel natjesi uitgedost en verpakt in een groote kist. Hijl, Strijkplank, 'z'o,u dien avond wel zboïang pp n». 11 tomen om alles mee te regelen ien Idle surprise van nio. 13 in ontvangst namen. Op hot theekransje adviseerde Alida van Kibbelen aan 'Rosalia Neepjes pre cies hetzelfde. Zij, Van Kibbefen, a™ dan op no. 13 toornen. Zoo ietsverzekerden StrijkplankVan Kibbelen moest suclctes helblben. Roosje en Ceeislje, dé daghitjos, wer? den in het geheim ingewijd en Zouden dien avond iD|orus en Fred Verzloeken, hun respectieve vrfijiers, om de kist met de levende surprise aan het juist e ad ces adres te bezorgen. Surprise-avond! Zenuwachtige bedrijvig heid op uo. 11 en .13. Strijkplank en Alida van. Kibbelen wa ren op hun post! Meijler kleedde zich in gala, met hoogo hoed en IgksChoenen, waarover wit-zijden dWbkouscn. In het Idnkerknolöpsgat van iz'n smbking droeg hij 'mi grapte, rooda dahlia en Fn witgllacé gehanldsdlioenda handen omklemdem een 'groot Mank' bruid» bouquet. lil i JJthffrouw Rosalia Neepjes w,ns in .een (avondtoilet. Zwaar olpgemaiaikt. In d'r iztwart-,zijden japon met zdlver-tuJiei over kleed leek 'Ze n .reusachtigthpepop. In d'r mode haar stak 'n witte chrysant. Uit heel haar weZen steeg dé igjeur Van een tuin HftUbdgant. baren blik van Eluistaca Myers 'ojp. .Wia.t ;er verder op de teirieohlb.zitttónig, Lge- beurde, drong niet meer hlehfcr tolt hieim door. I Op leen gegeven oogtemblik) bevond hij zich weer buiten in da zonneschijn mlei Ban shell's arm door de zijne: Ondanks alles voelde hij zidhi lOpgepueht; hipt schrik kelijk, drukkkend geheim waisi nu geen geheim meer; Ros'alie waisi zijn vrouw niet .alléén voor God en voor de wet .en Zijn. ge- wéten maar ook voor de heielie wereilld, voor allé kletsende ;en balbbelzudhtiga mensohen. En hij zou zijn dappere kleinia vrouw hóóghouden tegen .al die mensohen, haar hullen in ©en mantel van liefde zoo 'hét de Voorziemigheid hbbaagdie 'haar bteter te laten worden. Bet w:as alsof oen gelfed naiar zijn lippien wefd© Ze stapten in de au|to, maar toen Bans- hell de richting v,an „Four Winds" in wilde draaien, schudde Rob Jachtend het hoofd. I Den anderen kant uit, vriendje; ik moet naar Bedmund. Eu Banshelil' moeet opnieuw zijn ziel in lijdzaamheid bezitten voor d© deur van het landhuisje van mrs. FoWleir. Toen Rosalie Riob zag binnenkomen, glimlacht© zei hem zonnig toe: z© had het iimimlers verwacht. "Hij bukte zich! oVer haar en gaf haar «en zadhten zoen op het voor hoofd. Ze wist waar hij gewieesit was de laat ste twee uur had ze vol spanning Om zéven uur dien avond zlaten béiden reeds klaar voor de wedemziijldSciha ver- rasitimg. M«ijier ,en Stilijjkfplamk! |T(orikten v(o|or tijtlverdxlijlf dikike sigaren en dirankcu duw© Bols. Rosalia Neepjes en Alida van Kibbe len slurpten thee mét een klolekjfo. In de salons van no. 11 en 13 deed men geweldig nerveius. In d© respectieve' touklentjles z'agéu die daghitjés en lachten. Tegen .achten werd tegelijkertijd op béide nummers heftig gebeld. D|ei hitjes vlogen naar vpren. Rioosj© liet giecheiénd Dlorus binnen en Ceesje, Fred, die zouden meespelen in dé rol van expediteurs. 't Wordt 'zbpi z)Oletjes aan tij'd,_ Mdij- ter, Bei Strijkplauk, om! iu de 'kist ta kruipen. Jla! Ja! 'Eivén nog. Meijer nam1 nog een' piercverschgilcklct', trok nog 'n paar m!a.al .heftig aan z'a dik figuur, door Strijkplaukf geholpen, in d© kist.. Zitten? vroeg Strijkplank. iJla. Nou dau, kbp in, dan @a.at er de deksel op. Strijkplank- dééd de deksel op de Kist, waarop mét 'groote letters stjond geschre ven Aan mejuffrouw R. B. Neepjes vau .Sint Nicolaas! Op d© zjijwaniden Stand; .Voorziöhtig! Niet kantelen drooghouden! Alida v.an Kibbelen beduidde1 aam Ro salia Neopjes, d.at hot voor ha,ar ©vten- ©ens tijld werd iu do 'kist kkuipen;. Rosalia nam nog ©ven eein slokje thee en 'n koekje cni Zoende Alida, die haar nog twee koekjes mee gaf vojor onder weg. Toen knoop, juffrouw Neepjes in de 'kist en gin(g de deksel erop, waarop te lezen stond: Van Sinterklaas aan 'den heer Z. Dl. Meijer. En op de zlijj wandten; ^VoorzichtigBreetobaarPio|r- selein! Antiek! Strijkplankn riep. Roosje en Dérus Van Kibbelen riep Oeesje en' Fr©d. Kamerdeuren ,en hnisdoureui werden opengezet. .Voorzichtig en héhaedlZaam' werden met vereende 'krachten heide kisten naarbui- ten gedragen. Op dé, steepl stietten d© béide surprijsW5 een ©ogenblik tegen elkaar, want z'e kwa men tegelijkertijd buiten, maar verder be landden ze iztolnder ongelukken no. 11 in no. 13 en mo. 13 in na l'l. Het begon langzamerhand beid© sur prises te benauwen in hun houten om1- hiulseil!; ze kregen, 'n eigpmaardige ktiie1- héling in ;de keel ern verlangden vurig verlost te Worden. Dé ouwe Bols en de. 'thee begonnien te werken. Strijkplank' békéeke en oogenblikf wan trouwend de bdnmengehrachte kist. Alida van Kibbelen deed precies het zelfde. i Dan opende Strijkplainkf ,z'n kist J|uff'roU"w Rosalia 'Neepjes kwam' er uit. gepiept. Alida van Kibbelen opende, haar kist Woven den rand verschleien do dik buikige figuur van Zebedaeuis Meijer. Gegil op /no- 11. Gegil op no. 13. Sprakelooize verbazing en verwaWring op 'beide numlm'ers. Strijkplank v©rb|oiuweree|nd. Alida van Kibbelen Verblouwereerd. Roosje en Doru® pijpestten. Ceesje en Fred' proestten. dluffrouw Neepjes vloog als 'n be1- -zétene de deur* uit naar.no. 13. Meijer vloog! op lïkjjn beurt naar "op. 11. luisteren of ze den motor v,an zijn wa gentje nog niet langs den Hlamgleni wieg hoorde ronken. Hij had niet gezegd dat hij tomen zou, ma,ar zij; had er geeu ©ogenblik ia,an getwijfeld. W,as het erg naar, Rob'.? Och, ik ben blij da,t 'het afgeftoopen is. Zég, je kunt nu niet meer van. mé pf, zei hij Kwaist-luchtig om zijn diepere ge voelens te, verbergen; ze weten nu allemaal dat je mijn vronw bent. Ik héb' nog nooit verlangd cm Van j© af te komen, zei z© eenvoudig. Plotseling betrok haar gezicht. O, Rob, soms ben ik toch zoo hanig. Veronderstel eens dat ik nieit weer hleefe- ma,al beter wordt, dat j© je hteefe feven met een kheupele, bujlpelopza vr,o(u!w op- gasdheept zit. Wie zullen dat voorloopig maar niet veronderstellen, zei hij' wéér op zijn luch- ligen toon, ma.ar Zijn hart kromp ineen van vrees, niet om zidhzielf, wamt hij zou, als het moest, ..de zOrg die Zij zon téhoeven, mét liefde opi zidh nemen, toaar terwilfe van haar zelf. Ik blen Vaist overtuigd dat ja héele- maal beter wordt, .anderszei hij edhert-' send, geloof ik niet dat j© écht vain me houdt! Ze hief hia,ar gezicht met de Sch&tjtierende grootte oogen naar hem op: Vindt j© dia.t dan prat(tig dat ik véél van je houd?, vroeg za sohuidhter. Het is het «enige wat ikf Verlang op Een polis volgens het Ideaal-tarïef, in 1933 gesloten, verzekerende: a) een uitkeerïng betaalbaar in geval van overlijden t/m 1963 van Kosl een 30-jarige f 1000.- rente 's-jaars en bovendien slechts ƒ294.- b) een in elk geval ïn 1963 betaalbare som van 10.000.- ineens per jaar Op d© stoepi botsten da verliefde ver rassingen tegen elkaar. Hulp!?.? gild© Rosalia. Stil! nijdigd© Zebtedaflus. D'an sloegen twelei déurön heftig dicht. Voor Strijjkp'lanki stond weer Mefijjejr) ©n voor Alida Van Kibbelen juffrouw Neiep'- jés, heiden Met hoogropd© kleur, bevende ten ietwat verfomfaaid. Strijkplank en vani Kibbelen, Dbrus cn iROosje. Fred en Oecsjte, dropen stiltetljcls all I (D© verassing, 'die suclctó mioest heb ben, was deerlijk mislukt. Iu d© Wreede, stilüé straat is allefc. nog hetzelfde igebteven. De deiurem, rechts zijln nog bruin, de dauran links nagu.groien. Dé naaimplaatjeis dragen wog, iziwart op wit, idézalfde namien. Maar nio. 11 ©n tno. 1'3 van liniKs kij|k«n elkaar niet meer aan. Hun Jat© liefde is uitgebreid. Roosje heet vo|ortaan Marietj© en Ceesje Aialitjj©. Die bankébhakker in, de zijlstraat oim dein hoek bakt sinds dien vtoor Surprislel- avond twee harten yam: marsepein minder. Wont no. 11 ©ni mo'. 13 Zenden rftolar geen surprise mleer. HERFST. Bladeren die afvaltfan, donkere storm, mist en neigen, hiet is d© herfst imr zfn naargeiestigiheid. Dé herfst des levens, het. zijn de- Ver dwenen illusies, de 'beproevingen d©s har ten, zieleikwalling, levensmoeheid. Die slagen van het noodlot als z|oio|vieJ© wreede wonden doen vaak het harte blpe1'- den, en het lijldéni lontneemt de armp menschheid haar vreugde, Zooalé d© snij dende herfstwind, hum. izomens'cfhén dos aan d© bOomen die bij ontbladert. Lilden is het woord dat den mtemieih h©t meest afsdhrikt, dia drukkende en in stinctmatig© vrees, diet da Zielen foltert. Het aardZche bestaan sdhijkit eein voort durende zorg, een enkel doel te hébben, vervat in dez'e twiea formules, die all'en zich héijvereu te 'het gelujk te zoeken, heit leed te vermijden. Ondervindt men in het uur der 'beproe ving het lijiden nieit al's een kwaad, het ergst van alle kwaad?? Wie kwam nooit in opstand t©gan het lijden? Eenzelfde uitroep vdgt op de aautooni- digmg van eemi zware Ziekte ein gelaft .uiting aan onlz© gevoelens bij h«t verneb men v.an een onh'eil, dat ónz© omgle.ving heeft geitroiïenho© droevigboe onge lukkig! T Alles wiordt in het werk gesteld (om1 ons aan d© onverbiddelijke wet van het lijiden t© onttrekken tij|d, geld, wetenschap! Al les ©erd'er dan lijden is de krept diettl mctni- 'Schelijike Zwakheid. do wereld, ziei Rob en hij drukte ©en kus op haar lippen. hoofdstuk XXV. Het was nu dria dagen geledon dat Brenda- Myers begraven was op het kleine kerkhof van Alperbou, toen Robert Haf. tingsi mr. Fergersou kwam bezoeken. Dr. Myers had tijdetij'k z|ijh intrek gie< nomen hij den ouden heer, sdn'dis die mid dag dat hij als' een gebroken mam de be- graaiplaats had verlaten. Het waa aan-i doenlijk hoe deze mammen, die alk jonlgens samen gespeeld hadden, .eikaars toegewijde vrienden gebleven waren in dit gemeen, schapf.clijk verdriet. Z,e konden urem. sa men zitten praten over den oiudien tijld. Ik hiebi een brief van den jongen Haftings, zei mr. Fergerson 's xcwTgena aan het ontbijt. - Hij komt vanmiddag hier om mij te splreken; ik weet niet otf oc-k bézwaar hebt om hiem te ontmoaten, Bezwaar? Ik'?, vroeg Myers ver- fcaasd. Ik mag Rob heel graag, ïniaiar hij tracht bet gesprek op wat anders en tegen den tijd dat Rbt-ért komen zou bledaoht hij -een 'excuus om zidh te kun- nan verwijderen. Niet dat hijl Rob ieit,g verweet of wrok' tegen h<em koesterde... hij was wel d-e laatste die daar het redbt toe zou hebben! maar er zijn nu eem- mla.a 1 dingen die zélfs 'een sterk ma-n niet verdragen klan. Rbb schrok toein hüj den advocaat zaïg. Maar God Schenkt Zijln getrouwen hét licht deis gelloioifs waarin 'hun verstand Gods rechtvaardigheid ©hkient ©n waairdoor hun wil raat onderwerping het lijdcin aan vaardt. Het begrip der noodzlaklelijkhédd, der schoonheid en! Zoutheid vaml het lijiden ïs den christen voorbehouden. 'Eén igeloovige vrouw sprak in heilige berusting: Bk vraag te lijiden mlet JéZu-s, opdat hij aan d© dwalende én. Verdwaalde zielen het beste deel' van mijn vlerdietnstéln toefcenne! Dbor h©t vrijwillig offer van ons leed wordt Wat w'ijj 'kwaad noclmon ©au goed, verandert on'Ze droefheid itai Mrleuigde. D|och op d© wiereld vindt mlem oplto, ©en sombere 'herfetstelmlming©am .ziekere droefgeestighleid, di© haar ontstaan damkfc aan d© inbeeldiinlg, van een ziekelijk!® ge- imloiedsgesteltenis. Ken gevaar zijin de doellbazie mïjknérin- gen die de 'Zwartgalligheid in de ziei uit storten en de stralend© gtenade verdiiistel- ren. [Wanneer sommigein tein prooi zijh han ©en bluitengewioinie prikklellbaarheid is hét igéwoionte gewo-rdein zich te béklageml Plvfei1 „een kwaden dag." Eeml onbéistemde wieelZ- Zin tegen laH.'es 'en allcm, word verontschul digd door vtpo-r het kWade humeur de uit drukking te bézigen ik heb m'n kwaden dlaigl. I l Tben goede kfenlnissen een dappere chris tin vroegen, hoe zij haar Kwada dagen ta hoven kwam antwoordde Zij: iki heb géem tijld om trouri'g te w-ezleti. Toegeven aan bbos humleui', aam. mélan- clholi© is christelijk noch verstandig. H©t is maar namaak van weiktelijlifeiil klolmlmer, en te dikiwijls ©en gevolg yam traagheid, hoogmoed en eigenliefde. Iémand die zich toegeeft, eimdnd die naar d© inblaiziimgeii der aigjeihlielfde lu-jstert is niet in staat te lnisteremi naar die Zteih- mem die God in de «miaaamlheid jomzer zfel' doet spreken: d© stem van het geweten, d© stem van den plicht, d© stem' der gemade. Geheimzinnige roapstemlmlani die wij moeten gehoo-rzaméin ptaf bet leven te ï-ei- 'dén, dat God van ons verlangt. Welkt de herfst ernstige gedachten aain d© vergankelijkheid dar aa-rdsClhe dingen, ons sterkt de blijde hoop dat wïjj djopr da kwellingen etn plagen diés levens gjeraklan tot «en eeuwigen Zomer des gfeluikis. Blijkmoedig door den herfst, d|opr het leven gaan, is lévaisikfumsf;. Betkénd is -het gezégde: „e|en treurige heilige is maar een treurig soiolrt van heilige PIEBE L'FRMITB. Blaek «n vermagerd, echt oud-geword!eia zat hij in een diepten leunstoel weglgezoni, 1.1 I i Tl/J -Je bent zeker niet erg over me ta spréken, hé Robert'?, vroeg hij. Hs héb inderdaad misschien, verkeerd gedaan door j© de waarheid niet te zetgjgem, maar ik deied bet om j© bestwil. Je hlaid heusah een lesje noodi'gneem me niet kwialijk. - Ik hebl het verdiend en ik héb zekér niet verdiend om zoo. gelukkig te zijn alia ik nu hem. Meen je da.t werkelijk dat j© Zoo gelukkig- bént? - Kekérbbhalv© dam. dat de dood vain mrs. Myers natuurlijk' ©em schaduw over mijn geluk werpt -en dam. verder Ro salie's toestandMorgein is de opera tie. Hij liep Zenuwaoh'fcig da kamer oip ©n neerHeeft dr. Myers ier nog wat vain 'gezegd tegen n vroeg hij Bezorgd. Alléén da,t hij' d© zaak heel hoopvol inziet. j Ja, het gevaar van 't blelgin daif. zo niet téter wild© worden is nu gelukkig voorBij. glimlachte Rbb.— Als alles goed glaat en ze is wat aangesterkt, gaan wa naar het Zuiden. Als hét nu maar lento wash et is zoo aHemaohltig triest Bui ten opi heit oogenblik en hét huiiistjé is zoo ongelukkig klein. Ikf had baar zioo graag naiaT de „Four Winds" laten overbren gen maar Iddler wou het volstrekt niét heibibeni 1 (Wordt vervotg'd.).

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 9