BAKKERIJ VAN MELLE H. LUITWIELER Bakkerij A.POTTER Fa. M. QUAKKELAAR ZONEN Fa. GEBR. MULDER K. BLANK, Meubel-Magazijn, O. JÖOS8E, flint Adrlaanstraat, S^TEN M<! Nu is he LJ.VAN'TW Fa. KNIERIEM, Lange Vorststraat 47, Goes Sigaren, Sigaretten <Üe of Tabak St. Nicolaas weet wat hij doet! Kloosterman'Room kaas Denkt om het voordeeiigst adres in Goud-, Zilver- en Uurwerken voor het van een Philips I Telefunk MERCURIUS HAVERMOUT 25 cent per pondspak NEDERLANDSCH FABRIKAAT Eland Rustig en Kalm, roepen uw familie of vrienden, wanneer 0 hen met St. Nicolaas verrast met een mooie Foto of Fototoestel, geleverd door A. W. VERSCHOÜREj Foto-AteSier - Fotohandel Vertierpotesorfeering Marsepein en CM. Figuren nnnnnnnnnnnnnpmnnnnnnnn Bakkerij D. KLOOSTERMAN, St. Jacobstiaat, Goes Koopt uw Sigaren en Siga retten voor St. Nicolaas bij I. LUTEIJN Aziii, Lange Kerkstraat, GOES Voor een goed Uurwerk, Goud, Zilver of Brillen, moet U toch zijn bij den vakman! JACOB SNOODIJK, Keizerstraat 7, Goes Prima Boterletters en Letterbanket. Boldoot's Eau de Cologne, 4711 Eau de Colope, Luxe doozen Zeep, Waimwateizakken, enz, enz. St. Nicolaas-cadeaux JAC5 KLOOSTERMAN Zoekt U een St, Nicolaas-Cadeau op het gebied van nuttige St, Maas-Geschenken Lii JACs. VAN ZWEEDEN, 6 door enl etalage- of afbeel< courante 3n een z;l LAAG g@ K LINTVE Firma J. B. Dll Firma J. B. Dll Wij leverei Nu is het programma Vraagt graf Adverteeren ZATERDAG 25 NOVEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT en tuinbouw; I GEKKE GESPREKKEN j Fijne Boterletters 25 cent per ons. Uitsluitend uit Ringers Chocola vervaardigd. dat liet adres „eöHlBiVilA" Voor zeer nuttige geschenken naar MODE-MAGAZIJN H. DE KOK Kreukelmarkt 6 - Goes m c i (jn x o „OLD ENGLAND" St. Nicolaas-geschenken Wij zijn gereed met onze St. Nicolaas-Etalage. HALT! Het vanouds bekende adres voor uw ST. NICOLAAS-INKOOPEN is bij Groote sorteering Drostes Letters, doozen Borstplaat, enz. en2. Korte Kerkstraat - GOES - Telef. 415 DE VOLKSWINKEL ADR. VERMAIRE - GOES is een zeer gewild geschenk in deze dagen. Lange Kerkstraat 43 - Goes Depot Koena - Telefoon 271 Wij hebben voor U heel aardige speciale verpakkingen. Wed. H. DE JONGE, St. Adriaanstr., Goes Uw adres voor St. Jacobstraat - GOES Let op Het juiste adres Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. HAI soil „KÜN8' Electrische A Onze St-Nico Hygiënisch, doe/ J. A. A. K. SPRUI 12 Briefkaarten f1,00 met el lij- zijn nog Mwmialkers', gelasten, die vooral een moeder in barensnood 'de well' doende rust ontineanfin door haiar g&duiem- det deoi nactat te doem droomem; ieln dan is ssa overdag z'oio moed^ dat, ze zou vaMen waar ze gaal De kooipliedem zijn geesten, die van het Oosten k onrein: in Werkelijkfnleid tóo- men ze niet, om hunnia koopwaren ten .toon te stellen, maar ze vertoornen zich in drotmel), dan volgen ze aacth Wegen iiodh pasen en mei heel© benden bijeen prikten zla de varkens, dooiden zo «n gevem dan een kleinigheid in ruil. Onder «e dierlijke geesten zi/a de kro kodil en de reuzenslang die gjroofce kwaad, doenars, en tevens sterke bondgenooten vaar hen, die z'e kunnen aanroep!:.li, om een vermalediiding al te wioren die over hen hangt, doordat de vijanden een wraak- offer hebben opgedragen. De krokodil woont in het groate meier van het land, waar de rivier naar toe stroomt; als ze geroepen wordt, komt zie er uit len glaiat naar het land van de vijanden. Oipi een geestelijke manier sCiaat zie daar oieit haai staart dei huizen omver en z'welgk ihleft taakje in. waarmee ze teoverden. Ba reu zenslang woont in een diep hoffi tussehen tweie ravijnen, niemand kan haar woning woning benaderen, niemand hiseit ze ooit gieizien; daar waar zo voorbij komt, slaat za alios kapot en doodt al wat, loeft. Zio heeft tot vriend helt monster uit het grajcKte woud; van vóór lijkt heit dein vervlaarlïijk wild zwijn en van achter draagt heit een langen staart gelijk' de reiuzenslang. Eindelijk vaj't nog een woiordjfc te zeg-. gein over de geesten van dei oivertedlbn vaoi-ouders. Ze worden verdeeld in drie klassen: de voorouders, die een natuurt- lijken dood gestorven zijn en nu leven waar de1 goden zich ophouden, vooral in dg bovenwereld; die voorouders die ook priester waren, en de vooroudiers, die ver moord werden door den vijand. De laatste klas wordt enkel1 aangeroepien in tijden va,n oorlogsto'dhtan. de .andere worden .all-» tijd hheengeroopen als or ieta geofferd worat voor dieizeHdte wefllko gaden of geestenz'e moeten mee kamen Ctien on' drinken bij hunne afstammelingen. Soms zijn ze, niet tevreden mot da plaaite waar ziel zijn: dan komen Ze terug oipi aarde len dwalen om en r,omd de huizen van hunner kindaven of hlaedvexw.antealeietn geisiton vein moodier zoekt haar kind hiij haar te hehlb'etn on ze maakt hei ziek, opdaf. hat z»u sterven; een man. geraakt, aan geien vrouw in de andere Wereld', en hij maakt zijn vrouw ziek op aarde; om aa te paaien, .wurgt men dan een paar varkens, opdat ze de levendlen met rust Zouden laten. De Voorouders, die pries ter waren, willen in de landenei iveneld vooral den naam hehlben vian rijk te zijn, ion voer hen offert men Vele varkens, die •.doudt mem niat met een krom mas. gelijk voor da lindane offers, maar met oen gevlochten koord .stnopt men hun do koel toe; ze vragen dei varkens immers niet om op te etien, maar can ze te kweeken en om 'aangezien te worden als grwte varktensibberen in de andere wereld WAT MENIGEEN NIET WEE,T. D;en lOen November valn liet jaar 1655 kwam 'de eerste trekschuit iu de vaart, van Groningen naar Leeuwarder Op 13 November 1868 stierf cle benoemde Italiaansdhe Componist Rpssini op ziijta landgoed bij Passy. 15 November 1738 (dus 195 jaar geleden) werd Sir Friedir. Willi. .Heji-'- sc'bel, de beroemde astronotom, als de zioon van een stafmuzikant to Hannover gebo ren. Van 1787 tot ,1794 ontdekte hlijl Oi.a„ geholpen doo,r tijm eigiemgieanaak'ten 40- voets telescoop, twee wachters van Uranus en twee van Saturnus. D|oor tijm waarne mingen kwam hïjl tot het besluit, dat de zonnewarmte niet afkomstig is yan het eigenlijke lichaam der Zon, maar van een licht- en warmteverSpreidendem damp kring, die haar omhult. Herschel stierf den 9den Januari 1848. Aan de hand van statistieken is langs hoogeren wiskumstigem weig[ uitge rekend, dat liet aantal lucifers1 dat gedu rende oen jaar in de wereld gieblruik't wordt, tot de maan en terug reikt en dat men met de c'hoclolade, diie gedurende een jaar door de mensc'hlieid gegeten wordt, de geheel© Veluwe 3 centimeter hoog zou kunnen bedekken. De roltrap ig niet iets, dat eenst na den oorlog, maar reeds tegen liet cindie dor vorige eeuw werd uitgevonden. D|a eerste was in het jaar 1900 op die groots PaWj'sehe wereldtentoonstelling te zien. De eerste wilde eenden werden voor meer dan vijf duizend jaar in China tam gemaakt, terwijl men de eerste wilde hoen ders voor meei' dan drieduizend jaar in Indië gedomesticeerd heeft. In het jaar 1513 kwam de eerste neushoorn die sedert den tijid der Romei nen naai' Europa, kwam, als geschenk aan koning Emanuel van Portugal aan. Hij ■verwekte kolossaal opzien en de Duit1- isclie schilder Albrecht Durep moest een teekening van het beest maken. D'e totaal-energie die door de -Zon in een jaar op de aarde wordt uitgestraald wordt op een quadrillioen P.K. geschat, Dit is een kraöht die voldoende Zoutijm om een 33 M. dikke ijlsmassa mnat ©en op pervlakte van 500 miïlioon K.M.2 te doen .smelten. (Die origineelo lederen hqectón -fier Londcnsdhe vischhan delaren wegen ruim 5 pond. De luchtband van het rijwiel' is oen' uitvinding van den Engelschen dienenarts Ptunlöp. Waar een normale sneltneinlociolmó- itief voor het uileggen van het traject Bcr- Jjjtm-Hamburg voor circa 53 Mark aan steenkolen verbruikt, beef't de, ,V3jegan'- d© Hamburger" voor dezelfde trtQis slechts voor 21 Mark' aan kiolen injqoidig. D|e, Erans'ehe sti-afklolonie Cayenne telt thans ongeveer 7000 gestraften. Onder hen bevinden zich Arabieren, Negers en Chineezen uit Coehini-China. D|e 30 miliioen Kg. bieten bereikt. Aan de Ctaöp. B. W;. ^Suikerfabriek! (Dtinteloord is in de afgel|0|opieai week' het reidord van de verweking Van 30 mil- lioem JCg. bieten taaneikt door de yer-l wenking, van ruim 30.192.000 Kg. bieten. Dp liquidatie van het crisiszuiveVionds. Die Crisis Zuivel Centrale heeft aan vankelijk een voomdhtigie financieel© po.- litiek gevolgd en uit het Crisjszulvelionds aan de landbouwers oen bescheiden hlodrag uitgekeerd. Nu door de inwerkingtreding van het Landblouwci'istè&nds het Crisis- zluivelfonds moet worden gqliquideei'd wordt het billijk geadht, de nog niet uitgekeerde; gelden alsnog aan de land bouwer te doiem toekomen. De minister van oeöonomische zaken heeft daarom een ministerieel© beschikking uitgevaardigd, waarbij zulks geschied 19 jn den meest aannemelijken vorm', n.i. die van een uilkeering van f 5 por Itoe. Ook met deze uitkieering wordt de richtpxüjfs voor de böelren npg niet bereikt. bjc-heerScht in Uw deuken, handelen len sjJueken zult ook gij zijn en bfjijveu na, hiet gebruik va,n Mijnhardt's Zenuwtabletten Buisje 75 et. Bij Aploth. en Drogisilieu. DE OPLOf3|SjING. Bijl 'het examen voor Orthopedie tjopmt de professor een p'atiënt die hinkt, omdat zijn linkerbeen te kort is. D|an vraagtt hij den (examinandus: ,,'Wiat 'zoudt |u doen, in zbio.'m geval ?.V „Ook hinken," antwoordt deze vlug. UITVERKOOP. IWaanom lig je hier al drie Hagen, schipper/? D|at zal ik je ©ens prelcies uitleggen. Er is in de stad ©en luitverkbop'; daar vow gaat m'n vnouw ©en dag tevoren, in do rfjl staan, zfa heeft /een dag mondig om alifes overhoop, te labein halen ew ©en dag om w©er ,uit het geidrang weg te komen. Maar nu Verwacht ik' haar toch.... ©Ik oogenblik. TE LAAT. Ik deuk tegenwoordig ernstig na. over het huwelijk- Heb1 je dan al een meisje'? Nee ik' Wen acht dagen Igletrioluwd .1 01E<G(E:N VALUER „Maar, papa, weet u dan niet, dat te- Weging het beste middel tegen dik wof den is.?" „Nu, gped, söhomkn/el ine dan maar een beetje!" D|E EERLIJKE VlND'EiR. „Weet-je wial, juffuauw Jlansen, dat je in je tuin een gat naar rnijin kelder hebk gegraven'?"' „Heeremij|nliij|d, miemsch ©n ik heb' ,gl dia jaren gedacht, dat ik' ©en kWeulmijin lointdekt had." SNUGGER. „Kant u dien nieuwen bak al van da vrpuw die tegen haar man Zegt: „Baby; heeft het potlood ingeslikt", ©n waar1-1 op hij dan antwoordt. Schrijf dan mafljf met je vulpen „Nee, vertel hem eens." IN D|E KOOKSCHOOL. Onderwijzeres.en dan nemen we eeln halven theelepel gember en roeren alles 'goed dooreen." Leerling: „Maar hoe komen we nu zlojot gauw aau een halvein theelepel?" GOEDIE BEKENDEN. „Mïjn dochter wil naar de Riviera, mijn vrouw naar Zwitserlamd."- ,,'Ep j(ij[?;3 „IJl ga pas tegen den herfst!" „Hm,.... ik in 't, begin van Mei!7- „Wat ja zegt. Is jouw hooger berfMp óók afgewezen Dat Weet ge nog niet waamede ge uw vrouw, uw verloofde met SINT-NICOLAAS zult verrassen, kom dan eens bij ons kijken en bedenk, voor een werkelijk mooi en nuttig geschenk is. Komt dus eens kijken en weet, dat er voor elk wat wils IS lovert U Fijne Banketletter a 12 cent per ons Fijnste Boterletter a 20 cent per ons Heerlijke Koekjes en onze bekende Speculaas in diverse prijzen. Beleefd aanbevelend. WIJNGAARDSTRAAT 9 GOES Voor Heeron in diverse kwaliteiten en modellenHOEDEN, PETTEN, OVERHEMDEN, DASSEN, SOKKEN, SOKHOUDERS, BRETELS, SJAALS, SLIPOVERS, HANDSCHOENEN, SLOBKOUSEN, enz. Voor Dames en Kinderen; H0E0EN, MUTSEN, SJAALS, HAND SCHOENEN, enz. LAGS PRIJZEN. NETTE BEDIENING. KOK EN BANKETBAKKER Beulingen, Spritslet- ters, Hollandsch-, Zeeuwsch- en Gevuld- Speculaas, Suikerbrood Bonbonsdoozen Borstplaat J eigen Marsepein fabrikaat Chocoladeletters van Ringers en Droste Dagelijks Boterletters te verkrij'gen. Sint-INicolaas-Etalase GO <p (f) m X Lange Delft H 4 Middelburg HEEREN MODE-MAGAZIJN Wij houden voor U voorradig een Uitgebreide sorleering HEEREN MODE-ARTIKELEN ALLE PRACTISCHE EN NUTTIGE ZIE ETALAGES ZIE ETALAGES Komt (j eens kijken? Aanbevelend. LANGE KERKSTRAAT 48, GOES Aanbevelend. KLOKSTRAAT No. 1 GOES Beleefd aanbevelend. 1 NIEUWE ZEEUW! Hij koopt bij voorkeur nuttige geschenken, zooals: Zijn adres is natuurlijk: vestig uwe aandacht op een mooie sorteering Handschoenen, Skisokjes, Kousen, Sokken, Tricotages, Wollen Dassen. Voor Uw kan U bij ons goed terecht Lange Vorststraat 29-31 f Wat Wij he Verder typische kunsi Withouten voorwer Nieuw Speelgoed Komt U eens kijkt 1 Lange Vorsts t ervaring. - GROOTE KEUZE Ook alle soo Doet U ook mee aai „DE GOESS Ie prijs een OSMIA-VULf 2e prijs een OSMA-VULP 3e prijs een OSMA-VÜLP 4e prijs een HOUTSNEDF 5e prijs een MOOIE ROM 6e prijs een LUXE DOOS Vraagt gratis een circulai prijsvraag in „CE B0ESSCHE B N.B. Gedurende 14 dagen gebrandschilderde leder en h vrije toegang in onze zaak Laat u nii Wii brengen U dit jaar een CHOCOLADE Doozen Bonbons, Bittere Marsepain-' Koopt onze prim; vervaardigd van de beste 12 Tip-top 25 cd 6 lang 25 ce Het Atelier is oo Gortstra. Walstras

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6