;rts straat 17 - Goes 81. NICOLAA8 1933 3 'ijnert vertraan TE THIEME St. Nicolaasfeest Onze prijsvraag. I III SCHE COURANT DRSTEENLOOPEK .r EN-BAA Pilaren, Middelburg Door welke maatregelen kan onze jeugd worden beschermd? Goes F. IJl. THÏER-Y, Magdalenastraat. OHjOCOLADE SUIKERiWRRIKEiN. ,L F. CiASTE-LEIJ-N, Keizerstr. RIETMEUBELEN, POPPENWjlE- GEiN, enz. Middelburg GEMENGD NIEUWS KLEED .KLEED tOIRLOOPER TE WORDEN. Iloten CREDIT NATIONAL Hoofdprijs wederom EEN )00J of 49.G00 gulden, 5 a PER doet U reeds mede aan geeft OP DEN GEHEELEN I),Iedere kooper ontvangt lagbladen, Zendt nog heden len, HOOGSTRAAT 4, DEN Int winnen. lor te zijn; in den loop der liit. left. 'Jé,Tweede Af-, jippere renners» «strengeld doop |:e trotsche ure pje D-e; Echte- jamer - op hen je veel pleizierj Heeren-Baai! Jericht in 175 ■h •■t irtij injextralage prijzen. jiteiten. Alles eerste'soort. lesch leseh I flesch I flesch 100 cent 100 cent 75 en 95 cent 125 cent 100 cent 90 cent 100 cent lliterpot Biterpot 110 cent Ifleseh Iflesch 120 cent 145 cent er extra aanbevolen, br slechts 60 ct. p. fi. I glaasje bij 't slachten. misbare grondstoffen zonden groei. Noor- ale Levertraan bevat voeding buitengewoon Vitaminen A en D in srhouding. iicinale Levertraan dezer vitaminen een orsche Medicinale tuurlijke bron. rwegen DE BESTE en RTRAAN, die aan de CON 50 Ct. ;eruggenomen voor 15 ct TWEEDE BLAD, behoorende bij de „Nieuwe Zeeuwsche Courant" van 25 November 1933 Waar de Interdiocesane Jeugdcom missie den laatsten tijd herhaaldelijk vragen, bereiken van de zijden van be sturen van R.-K. Jeugdorganisaties voor. al, of van den anderen kant van onze Katholieke georganiseerde jeugd geen stappen moeten worden gedaan ten op- richtC van 1de geheel bijzondere gevaren die de jieugd van onzen tijd vooraf in den overgangs-leeftijd bedreigen, meent de Interdiocesane Jeugdcommis sie goed te doen, door middel van opzie R.-K. pers erop te wijzen, dat zij ht dezen reeds geruimien tijd werkzaam is. R'eeds in de eerste helft van dit jaar werd door de Interdiocesane! Jeugdcommissie een uitgebreid onder- zoek ingesteld en dat niet slechts o,ver een of ander bepaald onderdeel van Sdit zoo bij uitstek actueele vraagstuk, doch over het g-ehe-ele gebied waarop onze jeugdigen zich bewegen en hen in onzen nieuwen tijd bijzondere geva ren dreigen. Dit onderzoek Werd ingesteld door middel van onze jeugdorganLaties-z lf, dia daarbij de gelegenheid hadden om de eigen jeugdigen te hooren en aldus van eigen jervaring .te getuigen. De resultaten van dit onderzoek welr- 'den door de Interdiocesane Jeugdcom missie neergelegd in een uitvoerig rap port, dat in z'-n geheel werd doorge zonden aan den Centrale Jeugdraad len waarvan de hoofdconclusies werden opr genomen in de „Mededeelingen der Interdiocesane Jeugdcommissie" van die maand Juli 1.1. Aan het einde van dit rapport wer den ook toegevoegd verschillende weai- schen, die namens de georganiseerde R.-K. Jeugdbeweging werden uitgespro ken en waarvoor de aandacht der be trokken instanties werd gevraagd. .Waar het nu, gezien de vele tot de Interdiocesane Jeugdcommissie gerichte vragen,- gewenscht Jijkt, dat ook in, rijder kring aan de werkzaamheden, der Interdiocesane Jeugdcommissie be kendheid wordt gegeven, laten we hier (lit gedeelte van het rapport volgieln! dat omtrent die wenschen en eventueel te nemen maatregelen eenige aanwijzin gen geeft. Na dan gewezen te hebben op de meer primaire taak van ouders en Van jeugdorganisaties, waar het geldt da opvoeding1 der 'jeugd in verband mat Ide bijzondere gevaren diie haar indezen tijd bedreigen, legt het rapport er ook bijzond'eren nadruk pp, dat maatregelen van -overheidswege wenschelijk en mo gelijk zijn. Het rapport zegt daaromtrent het volgende Naast het werk van de ouders -en dip jeugdorganisaties kan hier de hulp van de overheid niet gemist worden. JVaar deze gevaren allereerst moetien bestreden; worden door practische vor ming van jdie jeugdigen-zelf en de jeugd organisaties 'daartoe zooveel kunmen bij dragen, dient de Overheid het werk Van die jeugdorganisaties te st-euhen. Ruimer finantieele steun, opdat zij: haar ethisch en cultureel werk kunnen uitbraden, is dringend gewenscht. Rui mer gelegenheid ook tot voortgezet ouderwijs en ontwikkeling. Speciale steun ter bestrijding van dc crisis- werkloosheid onder de jeugdigen. Doch ten slotte ook beschermende maatregelen van Overheidswege. Spe ciaal doelen we Jiier ook op de Ge. meentelijfee Overheid. Deze beschermende maatregelen kun nen op de eerste plaats b'estaan tal strenge handhaving van de bestaande wetgeving op dit terrein en 'n minder ruime interpretatie door die Burgerlijke Overheid van wat met de goedie orde en de zeden in strijd is. Verder: 1. Beschermende maatregelen tegen verspreiding van voor de zeden gpvaar- -lijfce lectuur, advertenties, affiches en etalages. 2. Strakker optreden legen commu nistische propaganda on actie. 3. Maatregelen tegen toenemend strandleven, gemengd kampeeren en vrijen omgang der sexen op den open baren weg. 4. Betere regeling (der Centrale film beuring en controle van Bioscop'p- Pkogralm. 5. Verhooging van toegangsleeftijd tot dancings, vooral wanneer alcohol wordt geschonken. 6. Aanvulling der Arbeidswet, spe ciaal ter bescherming van eugdjiga personen. 7. .W-ettelijk verbod van fabrieks-ar- beid voor meisjes beneden 16 jaar 8. Voldoende vakopleiding, op een voudige wijze, orn die meisjes voor vrouwelijke betrekkingen op te leiden 9. Door de bestaande middelen betel- te gebruiken. De tiende titel van het .Wetboek van Strafrecht tegen overtre dingen betreffende de zeden moest, vooral ter wille van jeugdige persontein-, strenger worden toegepast. Herhaalde aanschrijvingen aan het Openbaar Mi nisterie, alsoo-k oplettendheid bij de aan stelling van ambtenaren van het O M.; zullen daartoe de geëigende middelen) blijken te zijn. 10. Door -eenige nieuwe maatregelen. Zoo-dra art. 56 (nieuw) van de Drankwet gesanctionneerd zal zijn, moet een a m v. b die minimum eisch-en voor -drankgeleg-enheden, waar gedanst wordt, stelt, worden uitgevaardigd Deze maat regel, mits voldoende rigoureus, zal vieel kwaad kunnen voorkomen. 11. D-e Arbeidsw-et vereischt eenige pr-eicisieve regels, wat b-etreft het te werk stellen van jeugdige personen om gevaren op zedelijk gebied te keerien. D-e Interdiocesane Jeugdcommissie kan hieraan nog toevoegen, dat door haar dezer dagen ook voor deze aan gelegenheid d-e bijzondere aaindacht is gevraagd van het Bestuur van den Bond van R.-K. Gemeenteraadsleden en van de .R-K. Fracties van de Ie -en lie Kam-er der Staten-Generaal. Daarenboven heeft d-e Interdiocesane Jeugdcommissie in haar laatste bijeen komst besloten een speciale .Commissie in h-et leven te ro-ep-en, o-m de wenschen van onze georganiseerde R.-K. Jeugd beweging in dezen zoo- sterk mogelijk levendig t-e houden -en tegelijk na te gaan, wat practisch gedaan kan worden, om d-eze wenschen ook tot uitvoering tte doen komen. Zooals uit het bovenstaande voldoende zal blijken, heeft de Interdiocesane Jeugdcommissie getracht het gehteele 1-ererin zoo- breed mogelijk je pverzien. Vandaar, dat zij niet stil is blijven staan bij -een of and-er onderdeel, dat misschien meer direct om voorziening vraagtzon der directe maatregelen uit te sluiten,- h-eeft zij haar aan-dacht gericht gehouden -op' dat geheele complex van noodelii 'en gevaren, die p-nze jeugd in onzen tijd -over de geheele linie bedreigen e» heeft zij kiaaruit opgebouwd een program! van wenschen, waaruit met behulp van onza georganiseerde jeugd en van ons geheele katholieke volk eén betere we reld voor de jeugd kan groeien. Namens de Interdioc. Jeugdcomm., B. H. DE GROOT, yoorz. G. BANNENBERG, geer. LIJST van aanbrivelenswaardige adressen. O. LANGKVELD, Langa Kerkstraat. LAMPEN. LAMPËKAPPEN, enz. JAC. KLOOSTERMAN, Lange- Kerkstr. ROOMKAAS. O. JO-OSSE» St. Adriaiansfaaiaifc. GOUD, ZILVER. KLOKKEN. A. W, VERSGHOO RE, Lang!® Varst-st-r. FOTO-ATELIER. EjOTOHANDE-L'. G. DEN HERDER ZN.. Ko-ningsltnaait. HElEREN-MODElS. H. LUITWIELER, Kreiuikehnarkt. SIGAREN, SIGARETTEN, enz. 'T WOLHUIS, 's-H.HcmdrilBsik.alTaat. WOL VOOR ALLE DOELEINDEN. J. VLEUGEL, '■g-Hi.-Hjemdriklsik.straiaL BOTERLETTERS, SPECULAAS, enz. H. DE KOK, Wij'ng|aia,rdsfcraiait. H-EEREN- EN DAMES-MODES; W. KERKH-O-VE-, Lange; Vorstótoaai;. VASTE WASCHTAPELS!, emz'. KU NSTWiEEFHUIS, Lange Vors|fcslkra.aifc. WEEFSELS, METAALPLASTIEK. Fa. F, J. BOO NE, Vla-smarlft. REISDEKENS, VACHTEN, enz. A. Til,ROE, St. A rL-ijiat-raiii- KO-L. WAREN WIJNEN. BAKKERIJ VAN MELLE, Opril. BOTERLETTERS, MARS-EPAIN. enz-. ADR. VERMAIRE, Lange Vprsjisitr. „DiE VOLKSWINKEL". GEjBR. STERTEL, Klokatraait. H ElE-R ENKLEËIDING VAN DER HELL &ZN., L. Vorstsltx. SANITAIR, GAS, ELl-XTRICITEIT. J. BALJE. Kreiukelmiarkt. GEDISTILLEERD, COGNAC, WIJN. DE JAGER—TOLHOEK, M'biurgschestr. ETERNIT, TRIPLES;, enz. P. GOEDBLOED-, Kreinbelmiarkt. VLEES CU, WORST, enz. FIRMA QUAKKELAARi, KioksfcraiaL OHOC. LETTER, BORSTPLAAT. N. V. A. HOLLANDER, L. Vorstatra-ait. MANUFACTURENHANDEL. FIR,MA TORRIJN, GanjZetplao-rtebraafc ST.-NIOOLA A-SjCADElAUX. A. J. M. JACOBS, Lanigef Kerkstraat. -WONINGINRICHTING. ■I. LUTEIJN, Azn., Lamae, Kerkstraat. KOEK- -en RANKBTRiASvKER. MAG. ,,-DjEi HOOP", Gan-zeipaoirtstraat. KlLERDING - MODEhARTIKELEN. Fa. GEBRS. MULDRR, K. Keric'straat, RAU DE COLOGN-E'S, ZEEPEN. E- TILROfE, L. Vprststraat- OPTIEK. rJj iS-TEiKjETEE, Oprit Markt. OHiOC. LETTERS, MARSjERATN. J. J. JULIANUS, L. Burg. SIGAREN HST LUXE VERPAKKING. OLD- ENGLAND-, Lange D'elft. HEER EN MO DE - ARTIKELEN, Firma ijj. B. DIESCH. OHOC. BONBONS, MAR|S|EP'AIN. D. DE JAGERS IJZERHANDEL. MECCANO EN TIMMERDDOÏZEN. JAC. L. A. D® LANGE. KAAS IN VELE SOORTEN. M. VAN LOO HEERENKLEiEiDING. Gekookte eieren in koelhuizen. Een bekend eLerhamidelaar, die geregeld de markt te Barnevald beizpekt, hqel't e(en -proef genomen m-et li-et op-alaan van -ge kookte eieren in knelhuiZein, wellkie prpef uitstekend is -geslaagd. Mowht deiz-ei pmoef', ■die, a.s. lente op grooteir seihaaï Zal wpr-i den herhaald, inderdaad goctle resuittate® rtpleverenj zaji dit wel oen geheele- ver'- andering in de eon serveer ing van eieren -geven. Diefstal van schapen voor een crisifel slagerij. Te Enkhuizen is onlangs geopend een -zboigenaamde c-risisslagerijl, waar v-o!o(rlai het schapenvleeech tegen zóó lagen pirïjls werd verklodht, dat de anders s-lagsrls ar niet tegen kbndem comciurraeren. Tloiésn de palitie vernam-, dat in verscheiden© do-r'- pen van West-Friesland gedurende de laatste weken geregeld schapen uit de weiden werden -gestolen, kroeg meln bet Vermoeden, dat 'dit misschien met gel- noemde slagerij! in yea-hand kon iwordiein gebracht. Uit het onderzoek bleek', dat eenige mannein dikwjjls 'snaeht-s met een auto door West-Friesland reden, en tel kens een of' tw-eie schapen uit het wtedlamd in hun auto -deponeerden. Eergisteren zjjp drie; petbsoinen geaRTies- 'teerd, twee- uit Enkhuizen en een uit Oosthuizen. Botsing (iissehen auto en tram. Eergisteravond is op den Wj|! Heerlen een auto, uit Heerlierheid-e mend, geslipt en dwars voor den maderen- ,den motorwagen van de Limiburgsöhe tralmi ■wegmaatschappSjl geraakt. De auto- werd totaal vernield en de bestuurder, de 33- jarige, he,er H. Ul. Lignon, op el-agglediopd, -Die- tweede passagier, de heer Houbeln uit H-eerlen, w.erd Zwaar gewond naaln het Iziakenhuis vervoerd. Gronte kuaeierijlMi bij! de levering van rundvee. Die Crisis-Riundvee-C|enfcraJe heeft de levering van drachtig rundvee in de Z-uid- Limburgsche p-laatsen Vakken-burg eni Sib- t-ard plotseling stoplgezet. Dit ho-udt ver band met -gebleken groote knoeierijen. Het staat n.l. vast, dat taRooz-e veehandelaren in het naburige België Zeer minderwaairdig drachtig vee met ti-entalten, ztoo- niet hon derdtallen hebb-en opgekocht tegen b|ee spottefljt -lage prij'zen. Deze beesten wer den dan over de Nederlanidsche grens gesmokkeld en worden in, Nederland aan geboden b'jji de levering voor de re-gMringt waai-bjj het rijk dan veel hoogere prij'Zeu 'betaalt. D-e organisatie van d-eziem grooten $midk]kelhandel en knio-eierijbn Zo-u ook naar andere steden in Nederland zjij-n uit gebreid, o.a. zou het v'ee in grcuote vracht auto's ook naar 's Herkogenbosch worden veajvtaerd. Ook daar evenwel is mlen -gle.w,aarschuWd en overal worden maatre-gtelen- genomteu om de knoeierijien dien klop in te drukken. Zigeuners (leur wolven verscheurd Onlangs haddiemi twee kinderen, bohoioi- rande tot eem Zigteuinerbiendfe van zeiven volwassenen en t.i-en kindlaren te Dfohlo-j in '(K|noatië een brutale 'diefstal -giepilieegd, waarop- de politie trachtte de Zigteuuers te prikkien te kragen. Diezte waren, eohtier spoedig in h-et bbs-c-h verdwen-an. Toen ein- diedjjk de politie opi de Ipiaats kwam, waar -zich tevoren het krimpi der Zigeuners be vonden had, deed zjj- -öen ontZe-ttendfei ont dekking. In den door regen -en sneeuw w»ek -geworden Moigrond vond zijl over al wolfsSporen. Overal op) den grond vond ■zjijl bloedige resten van kïiaeren, len verde(rle sporen van een strijld op| laven en do|od- O-p lenk-elle plaatsen stonidem diepe bloed plassen. Naar alïïe wa|arsch(ijlnlijkheid zijn de Zigeuners 's nachts door wolven pvor- vafcn en zjijln alle 17 miemschen den roof dieren t-en offfei- gievafcn, daar men to-t Idjusverre niemand van de Wande me|ea- gtezien heeft. HET KIND AT BIJNA NIET EN HOESTTE MAAR DOOR, „Ons kind kreieg! hevige aanvallen van slijmhoest. H-et kind wieird hjoe langer hoe zwakker, a,t hljna niats -en ho-eiatjtei maar dioior. H-et hia,d -hlat Zoo bbniau-wd, dat wij va-ak dacliten- dut hij- in eein hoets'fcblui zon blijven. G-een ankéii g|en-e«s!middiel -hi-elp hem. totdat, wij op 'Weit gelukkige -idee kwamen -eiens Abldijsiroiop te plrolb-eerem, N-a één 'fieisch kwaim er veejl' slijm loa. heitgeien groofte verlichtiiing gal len na 3 'flesschen AWdijisiBoop was onze lieve kleine waer geizond". Z;oo srihreef' ons mevr. F. v. L., wiar origine-el-e brief voor ieder ter inzaige- ligt. Als Uw Diave- kleine k-inkhoieist hleWflt kunt Ge- meit AWdijfeiroiop die ainglslbaan- j.agle-nide bleniaiU'Wdhladem Vexmimdaren, die rfi.ilmioiplioiaisinig vermieerd-eren lem de ia-dam.- haling ve^gem-akibeStjklen. Daarmede be strijdt Ga -en voarkoinR Gïe hat hijlglen lein h,eit ,n.f'mattende hoasjten zult Ga zien ver minde-ren an oplboiuden. „Damk' zij haar bijzondere samensbeljlïng; uit krtacten-ietx. Hieronder volgt de twieedle reeks vaa twaial'f' -fragmeln-ten ien ragdte uit dia St. N^o.-a|nno!n<Se!s, in dit nummer. Zoek -goed, -dan blijft spaaeei niafc uiitl 1. V,o,nr dc, aanstaande feestdagen 2. St. Nicoïa-as -gaat met zijn tijjd maft, 3. Kijk naar de prijzen. 4. Liggend model. 5. Die moaie programma's beginnen. 0. Met de ta:;ndagen hebben wij groota sorteering koeien. 1 7. Ondste ervaring. S. En doet uw keuze. 9. Komt n, eens kijken I 10. I)an birhaeft u niet lang ie zieken, 11. Vraagt gratis 'n circulaire, 12. Fröbel en Montesssri. heeiflt Akké-r's Abldijsdroopi een 'bui- reeskTiaidhltige werking bij der ademlhlalinlgslooegamesnl zttmR Hoest, Bronchitis. ALsthm-a, Slijm en Kinkhoiest. Thlan® per flesch jfll. f'1,50 -en 'f2,75, Abldijsiroioipl-BioMbon© ge stolde-" AWdïjsiroiopi) voor -biuitenshuis 35 öent en 60 öenlt per -doos. (Riecl1.) Los Angeies door 'n Wnscbbrand bedreigd. Een sedert Dinsdagnacht in h-et na burige H,aines Cauyo®, woedende-' bosich- (brand breidt -zich ten gevolge van d-e droogte en begunstigd dojor dein dien krach- tigen wind owpho-udellijk uit in do ifchting van de stad Los Angles. De vlammen heb ben reeds dei voorstad Tujunga bereikt eD tal van Wuitenverb]|ij!Ven van filmsterren uit Hollywc*o-d vernietigd. 15000 gallons Ikbstblare o-ude wiij'n zijn een projoi der vlammen -geworden. De 'bevolking. vlan Tiujunga, welke 2800 kloppen telt, -zlon -zich reeds voorbereiden ,o,p vluchten. De Verpleegd-en der -ziekenhui-zien- Pijln re/eds naar elders vervoqrd. D|e schade woa-dt reeds op anderhalf millioen dollar -ge- raam-d. 2000 brandweerlieden eui Vrijwilli gers zjijh opgeroepen om het vuur tte 'btestiljjiden. Overval op een geestelijke- lEergisteravond drongen; dfci-e, gemasken-da manncu de -studeerkamer van den katholie ken geest,ellijlke (Jjanisen te K|euïa|n Wimran dn wierpen zich op dan priester, dien 'zlijl onder bedreiging mat een revolMejci op den grond gooiden, Zlijl spaard-ein hran ver volgens -den mond met een doet', waar mede Ziji eerst getracht hadden hem te wurgen. Een der daders sloeg daalrbij- dan priester met een sdherpl voorwerp- zbia he vig, op- bat hoofd, dat 6 gapende wonden ontstonden. Een ander haalde intusscben de schrijftafelladen overhoop. Pl|otseling Verdwenen de drie daders, alles ac-htie|r zieh latende. Klaarblijkelijk.' vreesden rij anraa-d. Instappen De thans geisltorven FrapsdhIe staialfe- m,a.n Painllevé w,ae, naar me»! wleiet, zaer Verstrooid. Hij hield ervan nu en dan .eienig© van zijn -ervaringen opl dit geibiied te ver- teliien -en waiarbij «r waren, die hij niet We- leielfd m-aa.rverzonnen had! Nog niet zioo- lang geileden verhaalde hij in -een kring vap iintiem-e vrienden heit Vol- To-ep ik mipiister vap. Olorloig waiS, moest ik een-s een Mietine, ef-mvouidilg-i inauguratie bij-wonen in -eiep .-plaatsje niet meer -dap honderd' kilometer van Fa- rijs.^ Ik vertrek m-e,t den oh-elf! van mijn kajbinet -en kom-ep 's morgens om zes uuir aan. De radelooZe stial-ionohef g©eft ta kannen, dat hij dep biur-giemeieislt'er wil' docin wékken, wiapt ikl moet het er-s kennen ik wias veiel te vroeg pamgieKIcH men; ik word niet vóór 9 uur v-erwiaohti. „Stoor ni-einand, zag ik. wij ziul|len tot het officiiëele uur in da wachtkamer bjlïj-! ven. Daiar inStallleeren wij- omsl dan ooik. Da kabinetchef dut in -en ik begin in ■eien dossier te snuffteien. Niai een klein u-ur opent een baambte de deiu-r en roie|pt; Reizigers voor Paidjis instappen! „Dus", bieriuit M. Piaiofevé lachend, „sta. ik op ien sltialpi in den trein." Bictrouwlja ar recieiplt -om rijkl te w«rdHn De-n „Rodkefellllar v-an htet Yiearei O-os-i ten", de Chinaasicihie miffliairdair Robert Hjo Tung, werd onlangs verzocht, het geheim ilVan zdjin sucues, rij» recept om rijk te worden, prijs te gsVen. Ho Tung amta waordde ..Ik blen van maenimg, dat iemand, diet 'succes beoogt, twiea gjofede ied-eiesnj moleffl beiblben. Ben ervan tocih klam- achteraf Mijilteu slfeoht t<ei zijln. Hij moeifc ziéi jalt(ij[(3: üian datgene w-agen, wiafc h-et moeilijkste ifl. Als hij zich dan mieib alle kracht ien kun-i ncm op de Verw-eridelijking ervan! taefogfo dun moeit hem -slulcaegl bescihionen zijln. Rai vemdien moet men meier 'hotoren dan Spre ken. -en bfeldeinlcen-, -da,t hlet vertrouwen in een- memsch meer wianrdla heelft dan zij» vecrmiogen! Tenslotitia sn-oet mlen de fout vermijden te wilHlen onltvanigem zomkfor bles reid te zijn te gewen. Oosterslchie wijShbid mat de» diiefpla bles l-éekeuis. Levertraan 'n plezier! Yioor de meeste talenschen is de herinnlei- ring aan d-ein dageldjlkschen Lepiel lever traan in hu!n -prilila jeugd, thans nog met «en gevoel van afschuw Verbonden. Lever traan wordt aan dei kuste» van Noord-- 'Eluropa betreid, vooral aan die van Nioiottt-» wiegen, uit de lever van verschillende vis- schen van het geslacht Gadus, inlzlonder- hedd uit die van dein kabeljauw. Levertraan bestaat uit oleïuer, palmi, tinia- en steari-nezurm en bevat buiten dien 35 o/o vrij-e vetzuren en in gerin gere hoeveelheid eenigle gaillenstoff'én, azijtozuur, 'hoterZuur, jood- en brioiomver- Ibindingten, p-hosfor enz. In de geneeskunde wordt de levertraan gebruikt, omdat d-eae gemakkelijker dan -andere vette» opgeno- mieai wordt. -Zij: wordt dïkwïjjs bijl kliern ac-htig'heid, longterin-g emiz. voongjesdhreivea en ook', of liever in hopfd-Zaalkl aan kinJ- diexen toegediend omdat levertraan met gloed gevolg rachitis of BngfeÖiSdhe ziekte bestrijdt. Daarom was het een onhennoepet- lijfk glebod der ouders, om niettegenstaande» den afsc-huwelïjjken smaak', levertraan ta elikikten. Ook emulsies, die heette de lever traan smakelijker te luilaken, konden dik wijls den afkeer der kinderen! niet oven- winnen. Ondier deze omstandigheden is de onte dieikking van prof. Th. iZiUicik'ers van de CWiumbia-Universiteit te New York! van bijzonder gewicht. H-et is hem naimlelij(k! !gel|ukt, het weiklzame antiradhitische ele ment der levertraan te isoleejreini len aifzon- iderlijjk samen te stellen Onderzoekingen hebben aangetoond, dat die'ze stof duizendmaal werkzamer dan de levertraan zelf, en een volkomen reuk en smaakloozle vloeistof 'is, die in' melk ojpgielost, kinderen geheel' onbbmerkt in gegeven kan wiorden. Goden en geesten bij de ki 'ij.|| leniseMlerS. Hie,rover deelen de Annalen van Scheut' bet volgen-de. mieide: Dei Kweligeiasteu zijn :ean sloorfc bloden, ten dienste van den Zonnegod, ze moe ten de vijanden misleiden, hlemi voorgaan en bren-gen op den weg, waar «ia koppens snellere in hinderlaag liggen; ze moeten -eien schuldenaar ongerust makten totdat hij ri,n sdhuldien bleibaalM heeiflt, ofwel leen stóhuldeisohiea- onzin doen praten, zoodat zijn red-cneeringem hunne krabht veriia- z«an. Ze toesrih,armen ook' leen «hef, die- voor hein geofferd heeft, -door den bfesltolenla op aen dwaalspoor ta birem-gten allls 'hij mar den dieif1 zoekt. Alb er .gtevoahrtlein wordt in oiorlogatajid of -alllg er (gelworatjeld wordt om ie,eu betwisting Oiv-eir' edjojeimdioini-i miein, -dian mortem zie de tiei^iasjitainjdleirö lafhartig en vreesachtig miak-en "en da kracht outn-enieii aan hunne spieren dooft zé zonder ophouden te kwellen.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5