Fa. F. J. BOONE Schenk met St. Nicolaas Weefwerk: Mag. „DE HOOP" te lerseke en Hansweert Zie de Etalage het is uw voordeel. Koopt daar waa MAGAZIJN „DE HOOP" Is. D0UWE EGBERTS IA.DEMGER-T0LH9EKI Heeren- en Jongens-Ulsters Kinderjasjes en -Jekkers Haard- of Keukenkachel Meubels, Bedden, Dekens, Vloer-, Tafel-, Divan- en Kapstokkleeden Ij. DE GRAAG, Klokstraat 7,Telef.475,"Goes est® Wijnen It. TILROE - Sint Adriaanstraat 17 - Goes Medicinale Noorsche Levertraan De Drogisterij SGHULTE THIEME TAXI'S J. DE GRAAG ZOON „Eterait" Platei ei „Eternit" Buizen. Gegalvaniseerde gegolfde Platen voor dakbedekking JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND] C. VAN DE KREEKE een Voetenzak Reisdeken Vacht Van Haver-Poley 0.1 ïilroe W. de iCosi 39 W* de Koster Tijdens de Opening weer speciale prijzen. Telefoon No.376, does Dames- en KinderWintermantels Dames- en Backfish-Japennen voor weinig geld. Goede kwaliteit ZATERDAG 25 NOVEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT GOES DIVANKLEED TAFELKLEED SCHOORSTEENLOOPER DRESSOIRLOOPER ierseke Goes A.§. Saterdag wan Om U een idee te geven, volgen hier eenige prijzen. Binnen enkele dagen zullen wij nog een winkel openen te Wissen- kerke, bij den heer A. A. HOEK VAN DIJKE. ECHTE 4 FR IE SC HE HEEREN-BAAI; OPSLAGPLAATSMIDDELBURBSCHESTRMÏ ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Chique modellen Extra lage prijzen Prima kwaliteiten en afwerking. Vraagt ziclttzending! 0 Het goedkoopste adres voor uw is en blijft Opril 's-Heer-Hendrikskinderenstraat 63, Goes in hst Huis met de Roode Pilaren, Middelburg Door welke maf kan onze jeugd bescherm SS SS Waarom Hoofdpijn Ken hoofdpijnpoeder van Dr. J. B. MEENK a 6 cents, en U is gelukkig bevrijd van Hoofdpijn. Portret in de poeder en driehoekzegel E M.B. ach terop. Neemt niets anders bij uw Drogist. Zakétuitje a 6 poeders 28 cent. [magazijn „de hoop Paardenmarkt Ganzepoortstr. 23 Kanaaldijk Hansweert Tevens ontvangt U bij elke 50 cent een Bon voor mooie nuttige Cadeaux. - Vraagt Uw winkelier een cadeaulijst. Deze worden gratis verstrekt. OPROEP AAN ALLEN DIE 1 DECEMBER A. S. WENSCHEN RIJK TE WORDEN. dan heeft wederom de groote trekking plaats der bekende Fransche premieloterij loten CREDIT NATIONAL 1919. Verkoop in Nederland geoorloofd en gegarandeerd door den Franschen Staat. Hoofdprijs wederom EEN MILLIOEN FRANCS of 98.000 gulden. Verder een groot aantal prijzen van Frs. 500 00,1 of 49.000 gulden, 5 it Frcs. 100.000. 10 a Frcs. 50.000 enz. Tegen storting van slechts EEN RIJKSDAALDER doet U reeds mede aan deze schitterende trekking en zenden wij U onmiddelijk een deelname welke recht geeft OP DEN GEHEELEN PRIJS (dus geeu gedeelten) Storting voor 2 stuks f 4,50, 3 stuks f 6,50, 5 stuks f 10,Iedere kooper ontvangt drie dag-en na de trekking gratis de lijst, welke ook officieel staat in alle groote dagbladen, Zendt nog heden postwissel of girostorting No. 135173 aan de firma J. SANDERS, Comm. in Effecten, HOOGSTRAAT 4, DEN HAAG, TEL. 116587. Bestelt nog heden, opdat U 1 Dec. a. s. den grooten prijs kunt winnen. N. B. Alleen SANDERS, HOOGSTRAAT, kan bewijzen het werkelijke gelukskantoor te zijn; in den loop der jaren betaalden" wij reeds DUIZENDEN EN DUIZENDEN GULDENS aan prijzen uit. Dames Kousen, Zijde Macco, ijzersterk 45 ct. Fijne Matzijde, mo derne kleuren 59 et. Zuiver Wollen Kousen 75 ct. Wol met Zijde, zeer soliede 98 et. Wollen Fantasie- Sokken, koopje 49 et. Onze bekende Wol len Jaspé-Sok 59 ct. Dames Ski-Sokjes prima modern 59 ct. Grijze Werkjessen, zware kwaliteit 145 ct. I Zware Manchester- Broeken, prima 245 ct. Wollen Fantasie- Broeken, mooi 245 ct. Overalls, Blauw en Bruin, waschecht 275 ct. Wollen Mans-Sport hemden 75 ct. Wollen Mans-Sport hemd met das 175-130 ct. Wollen Dames- Lijfjes 75-49-39 ct. Gemol. Dames-Direc- toirs, prima 60 ct. Nappa Dames- en Heeren-Handschoenen Tricot Broek en Borstrok, vanaf Alleen de prima kwaliteit. Bretelles, Politie en Brandweer, recla me, thans Zijden Zelfbinders, alleen in Maga zijn „De Hoop", voor Wollen Dames- Costuumrokken, 245 - 225 - 165 ct. Dames- en Kinder- Pullovers. 50 ct. 59 ct. 29 ct. "HOEZEEHet Nederlandsche koppel PïjnenSurg-Wals heeft. cTéiTweecffjf Zesdaagsche gewonnen! Een schitterende zege, die onze dappere renners» ten volle verdienen. Hier gaan zij, broederlijk vereenigd, omstrengeld doop de juist verworven lauweren, vervuld van blijdschap in deze trotsche lire der victorie VV'. en heimelijk zich verheugend op het pijpje D-E J Echte Friesche Heeren-Baai, dat - vlak om het hoekje, in de kleedkamer op hen ligt te wachten. Hartelijk gefeliciteerd, jongens! Mogen jullie veel pleizierj hebben van je overwinning en van je pijpje D E Echte Friesche Heeren-Baai h f uit de oudste Friesche Tabaksfabriek, opgericht in 1755* Van 10 tot 25 ets. per 'A ons. :?ii i- ,AvV J VERSCHAFT U WOLKEN VAN GENOTZ voor binnen- en buitenlandsche reizen. Goede wagens. Billijke tarieven. Rijdt veilig. Aanbevelend, Rijdt rustig. VOORSTAD GOES TELEFOON 416 is liet speciale adres in TRIPLEX in alle houtsoorten, maten en kwaliteiten. Massief Eikenhout in vele dikten en afmetingen. ISOLATIE BOARD'S in vele fabrikaten en soorten. TEER-PRODUCTEN Bruine- en Koolteer, gekleurde- en gewone Carbolineum, groote voorraad aan zeer lagen prijs. Aanbevelend. CENTRAAL KLEEDING.MAGAZUN TELEfOC^UMMEP ZH7~ Hooge foij verdienste. Financieele instelling wenscht voor uitbreiding harer organisatiejnog enkele R.-K. Heeren aan te stellen. Flinke positie, terwijl bij gebleken geschiktheid er goede kans is op vaste aanstelling. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad. Thans in voorraad 3Q.OOO fl. wijn. WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Sames supérieur p. 12 fl. f 12,00 Mistella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 St. Croix du Mont p. 12 fl. f 16,80 Hout Souternes p. 12 fl. f 19,80 ROODE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 Martini en Cinzano St. Juliën Margeaux Chat. Bellevué Chat. Lafitte Petit Bourgogne Rossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 p. 12 fl. f 15,00 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 12 fl. fl6,r p. 12 fl. f 16,80 Origineele Douro Port, wit of food per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. GOES MAGDALENA5TKAAI H=J Laatste Nouveautés Aanbevelend, Heden ontvangen een groote partij welke wij verkoopen aan;extra lage prijzen. Al onze Wijnen zijn van de beste kwaliteiten. Alles eerste soort. Samos per flesch 100 cent (1 flesch Vruchtenwijn grati9) Zoete Spaansehe Wijn per flesch 100 cent (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Roode en Witte Port 75 en 95 cent (Beste) oude Port per flesch 125 cent Salandra per flesch 100 cent Zoete Schilletjes 90 cent Boerejongens per literpot 100 cent (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Boeremeisjes per literpot 110 cent (1 flesch. Vruchtenwijn gratis) Prima Advocaat per flesch 120 cent Advocaat (de Kip) per flesch 145 cent als goedkoop en lekker extra aanbevolen. Prima Vruchten-Wijn, 12 voor slechts 60 ct. p. fl. Deze wijn is zeer geschikt voor 'n glaasje bij 't slachten. bevat de onmisbare grondstoffen voor een gezonden groei. Noor sche Medicinale Levertraan bevat de voor de voeding buitengewoon belangrijke Vitaminen A en D in de juiste verhouding. Bij gebruik van Noorsche Medicinale Levertraan loopt men geen gevaar van één dezer vitaminen een te groote dosis te geven. De Noorsche Medicinale Levertraan is van beide de natuurlijke bron. importeert zelf en koopt in Noorwegen DE BESTE en FIJNSTE MEDICINALE LEVERTRAAN, die aan de hoogst gestelde eischen voldoet. PRIJS PER FLACON SO ct. De flesschen worden berekend en teruggenomen voor 15 ct Waar de Jnterdiocesr missie dien laatsten tijd vragen bereiken van de sturen van R.-K. Jeugdorj al, of van den anderen Katholieke georganiseerd stappen moeten worden zichte' van 'de geheel bijzc idi-e de jeugd van onze in den overgangs-leeft'i meent de Interdiocesane si'0 goed te doen, door m R.-K, pers erop te wijz> dezen reeds geruimen tijc Reeds in de eerste jaar werd door de Jeugdcommissie een uit] zoek ingesteld en dat pi een of ander bepaald Jdit zoo bij uitstek ;actu< doch over het geheele onze jeugdigen zich bei in onzen nieuwen tijd i ren dreigen. \Dit onderzoek Werd middel van onze jeugdo dia daarbij de gelegenhe •de eigen jeugdigen te h< van eigen (ervaring te De resultaten van dit 'den door de Interdioces missie neej-gelegd in een port, dat in z'n geheel zonden aan den Centrale waarvan de hoofdconclus genomen in de „Mede Interdiocesane Jeugdcomr maand Juli 1.1. Aan bet einde van dii dien ook toegevoegd vers schen, die namens de R.-K. Jeugdbeweging wei ken en waarvoor de aar trokken instanties werd .Waar het nu, gezien Interdiocesane Jeugdoom: vragen, gewenscht Jijkt, wijder kring aan de der Interdiocesane Jeugc keridheid wordt gegeven, dit gedeelte van het r «dat omtrent die wensche: te nemen maatregelen ee gen geeft. Na dan gewezen te meer primaire taak van jeugdorganisaties, waar opvoeding der jeugd in (de bijzondere g-evaren di tijd bedreigen, legt het bijzonderen nadruk pp, van overheidswege wens gelijk zijn. Het rapport zegt di volgende Naast het werk van d jeugdorganisaties kan hi idle overheid niet gemis Waar deze gevaren ai bestreden; worden door ming van fie jeugdigen-z organisaties daartoe zoo dragen, dient de "Over van de jeugdorganisatie Ruimer finantieele st haar ethisch en culture' uitbreiden, is dringend mer gelegenheid ook onderwijs en omtwikkf steun ter bestrijding Werkloosheid onder de Doch ten slotte ook maatregelen van Overh ciaal doelen we hier meentelijke Overheid. Deze beschermende n nen op de eerste pla strenge handhaving val wetgeving op dit terreii ruime interpretatie door Overheid van wat met en de zeden in strijd is Verder 1. Beschermende ma verspreiding van voor d lijke lectuur, advertenti etalages. 2. Strakker optreden nistische propaganda en 3. Maatregelen teg strandleven, gemengd vrijen omgang der sexe haren weg. 4. Betere regeling jd< keuring en controle Pkogralm. 5. Verhooging van tot dancings, vooral v wordt geschonken. 6. Aanvulling der f ciaal ter bescherming personen. 7. .Wettelijk verbod beid voor meisjes beni 8. Voldoende vakop; voddige wijze, om dit Vrouwelijke betrekkinge 9. Door de bestaandi tel gebruiken. De tienc

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4