Radio W.H.van den Broek Klokstraat17,Tel.332 DE HOFSTEDE StNIcolaas- geschenk Fa.WnLM.DE JONGE „FOCUS" lido ROUWdrukwerken „FOCUS" „FOCUS" T.Fataij de Jonge Dr. j. e. mmmm Lange Vorststraat No. 74 v.o»v. Lange Kerkstraat 9, Soes liet Woonhuis L. Kerkstraat 30, Goes St. Nicoiaas-Cadeaux P.J.Gleruiu Chocolaterie LI DO Koopt Plastische Geschenken Doe reeds eu uw keuze Fa. D. BAKKER Ziet EfaSages ZATERDAG 25 NOVEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT DRAISIJIA-vanVALKEHBURG'S'- e_A-'iLWER7RAMi 1<ERKEUJKTÊVÉTr "'laatste berichten marktberichten burgerlijke stand Wij geven 5 procent eassa-bonnen Laagste prijzen! W. J. MAZZOLA, neus- keel- oorarts te Goes gevestigd heeft. OOGARTS, houdt Dinsdags SPREEKUUR te Goes van 10 tot 3 uur in de Openbare Vergadering „De Centrale Onderlinge" op Maandag 27 November a.s. Voorloopig Bericht Vrijdag 29 December 1933 SSI Vrijwillige Ouderdomsrente- enWeduwenrente-verzekering Woensdag 13 December 1933 publiek verkoopen 1.48.09 H.A. Boomgaard Vrijdag 1 December 1933, openbaar te verkoopen Maandagen 27 November en 4 December 1933 openbaar te verkoopen Slagerij P. GOEDBLOED Rund-, Kalfs-enVarkensslagerij Juwelier vindt tl zeker een practise!) en welkom Bij ons vindt U een uitgebreide sorteering Kleedjes Zakdoekjes Handwerken Pluche Tafelkleeden Sciioorsteenloopers Overhemden - Dassen Baby- en Kinrierkleeding Extra goedkoope Dames- en Meisjes-Schorten Speciale aanbieding JUMPERS en TRUIEN. Lange Kerkstraat 52, GOES ZEEUWSCH TARWEBROOD. L. Burg C102 L. Kerkstr. 9 MIDDELBURG GOES MIDDELBURG Groote sorfsering Lage prijzen Aparte genres als: CIRCULAIRES, KAARTEN, BIDPRENTJES, BRIEFPAPIER, ENZ. DRUKKERIJ JI.Z.G., GOES Dnptfvriip tafelmessen nugdmrjg oessertmessen fruitmesjes broodzagen zakmessen scharen GILLETTE-APPARATEN MIDDELBURG GOES L. Burg G102 L. Kerkstr. 9 Snapieotie Atpüiem a. d. Rija, "wie^eousi ver duistering van igeldein in dieifisltlblateeikkinig. iVDttrknoptig sieWdhioreit. D© kantoorhouder, Iran S. genaamd, wlais1 ©einigl© maamdem ge- Itoden in dezie functie 'te .Uirtlhioiom b|e- noeimd en voordien kantoofblediende ibij die iP. T. T. te Amersfoort. Helt ttedraigl van de verduistering sldhijnt nog toert, vasrt ibei staan. Dia man heeft een voMleidige We- fcentenis afgelegid. V erdranhett. Gistermoiigen is da 25-jiaxigte sdiiplplers- Iknedit van Dalen uit Brake! nabij Go- riniohem bij het wekkan van den sluis wachter opi sluisi 7 in de hlollk geraakt en verdronken. De plet van het slaiOhitipffler werd later drijvende gevonden. Tioit nu Joe is zijn lijk nog steeds niet o,p|gte!hiaialM. Gisteirmioxgeii is in eiem sloot nabij het woonwagenkampi ta Sdhijndel het lijk gevonden van den 79-jiarigen L. uit iDanther. Vermoedelijk is de oud© man door de duisternis misleid te water ge raakt en verdronken. Belastingontduiking door valscho goiidiuerlicn. De> dienst van dien wlaafblorg opi gowd'en en zilveren werkten ri dezier dagen een ge val van valadhe. k'eurmierken opi het s|ploor gekomen, waarvan wiel hlet merkwaardig© was, dat het niet opglaz'elfc was «m min derwaardig goud' te laten doorgaan voor teckt goud. doch voornamelijk, ja iuitsd|uii< tend, om de hielasting oipl d!ajt goud te omit- duikten. Dat Wasiftogbedrag, is niet zoa gering'. Hethbidnaiagt, naar wij' vernamen, |30 cents voor elk gram. Ben goudsmid te B'daim, ziekere J. M., aan de Taandiersi- straat wiens zaken in delzlen tijd minder goed floreerden, heeft zicli gieiziet tot hielt vervaardigen van lallierlei rimigten en op A&m rinigen sloeg1 hij een kleurig nagle- maakt keiruteeklen voor 14 lfaraate goud. Dat t-eeklem wiais zbo goad naigiemaakrt, dat het zelfs voor den dienst van den waar- hbrg heel moeilijk bleek, om de verschil len op te mierkien. Dait was well de raden, dat de' goudsmid zijn bedrijf, ondanks de Uioorlooplenide eontrote van meergenneiadleln dienst, lamgien tijd kon voortzetten- Tijdens één dier controles in ©en win- toio. leverde ©en loopjongen van den goudsmid ©en pakje met een aaatial ringen BiP. A-angeraem dei goudsmid den laatsiten tijd Bijna. niets meer liet keuren, stelde da ohof' van het waarhbrgkiantoor direct een onderzoek in naar zijn leveranties en dit gaf laaSleiding tot een huisaookin|g|. Hoe,wel deze geen diriact rtesmflitaat opflla- verde, waren «r toch verschillende aan wijzingen voor fraude en deze waren w-epr aanleiding, dat 'de goudsmid den vol standen. dag tegenover den dhelf dein volle dige bekentenis lalflegde. Hieruit en luit het verder onderzoek van de denitaale me- clherche bleek, dat de goudsmid reeds eten jla.ar jaern deza fraude hlegaan liiefelflU. Dank ïij medewerking van da winke liers zijn vrijwel alia voorwerpien. pidhiter- ha.ald. Hiet piubllieik is van dit geval niet dei duple daiar het goudglelhialte nieiti min derwaardig is; de. winkeliers zijn echter opgelicht voor het belliais|fcjnig|bledraigi, dat zij aan den .goudsmid betaald helbben om dat zij nu oplnieiuiw ztullen moeten behalen, daar de voorwerpien herkeurd worden. Oiplruiwig. T,e Enschede ia ia.angehouden en. ter hle- sohikking van de justitie gesheid de 44- jiarige J. S.. terzake van opruiing, ge pleegd tijdens ©en opienhiare vergladerimg. Die moord te Harlcn. Bagaert verhkand, toen >da wieg. die hij de( kachel stond, vilam vatte. De moeder was kort vopr het ongeluk even wegge gaan Brand to Oiss. Eergisteravond ia brand ontstaan in het pakhuis gelegen achter de drogisterij van de iirma Hi. A. van Ni'spiem opt den Heuvel te Om Hjat vu[u;r vond gretig voedsel in da daar opgeslagen ohemiaaliéu em verfwaren 'en leverde gevaar opl voor del omgevingl, ,da,ar he:t piamd gelheel this, schen andere huizien is inigehbuiwd en zich in het centrum van O'slsi bevindt. De brandweer w.as esptadig aianlwteziig en (bes streed het vuur van die d'akien van de naburig-a peroeielen af. Zij slaagde ex in uitbreiding te voorkomen. Het plakhiuis met inhoud is geheel verfflo-ren gegaan. De oorzaak van den brand is: ombekend. Ver zekering' dekt de schlaide. Dg oorzaak van den brand is onbekend. Men denkt aan kwaadwilligheid. Pien- soomlijko ongelukken, hadden niet plaats. Djdiisc.'h soldaat neergeschoten. Een patrouille van het tweede batal jon van het 21ste Beiarsdhe infant erie- reginrent te Neurtenh'erg, welk' bataljon op •het oogienblik vogr oefeningen in de Hin denburg, skihut aan de Beieraeh-Oosten,- rijk'sche grens is ondergablracht, is, hoe wel de manschappen niet bewapend Waren en zich op D|uitseh grondgebied bevon, den, door drie Oostenrijksch© gireniswaeh- ten beschoten. - In liet geheel worden 5 schoten gelost. D'a scherpschutter Sehuhmadber van do 6e compagnie werd door «en seh)ot in het hoofd dolodelijk getroffen. Op dat '©ogenblik bevond de patrouille, zich on geveer 100 M. van do grens verwij'derld. Ook tevoren was de patrouille niet ©(ver de, grens gekbm'eu. Een commissie van twee officieren en een auditeur-militair stelt «en onderzoek in. WiBEKLIJST van 26 Nov.—2 Diee'. ZONDAG, Mis van laatste .Zondag na Pinksteren, Gloria, 2e geb. H. Sil vester, 3 Petrus van Alexandrieë, Credo. Praief. Drieëenheiü. MAANDAG, Mis .H. Albricus. Bis» schop; Belijder, Gloria, 2e geb,. a cunctis; 3 naar '.eigen keuze. DINSDAG,- Mis van laatsten Zondag na Pinksteren, Geen Gloria, 2e geb a cunctis, 3 naar eigen keuze, geen Credo. ZOENSDAG, Mis H. Radboud, Bis. schop Belijder, Gloria, 2e geb. jen laatste Evangelie Vigilie van H. Andreas; 3 H. Saturninus. DONDERDAG, Mis H. Andreas, Apostel, Gloria, Credo, Praef Apostelen. VRIJDAG, Mis H. Eligius, Bisschop, Belijder, Gloria. ZATERDAG, Mis H. Bibiana, MaagiJ Martelares, Gloria, 2e geb. a cunctis, 3. naar 'eigen keuze, 4 Paus. GOES. (Parochie 0. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking Hl. Communie oirn halt' 7, 7 u]ur, na de Vroegmis en 9 uur, half 8 de Vroeg:, 10 vuur de Hoogmis. Nam. 2 ,u,ur Ciateichiislm!u|sj 3 uur Dof meit Eozenhoiedje, half vïjlf' Maria-Ciomgre- giatie le lalfd. jougeira mwsijieis, 5 uu|o Patronaat. MAANDAG, slechts één H. Mis te half acht; ook te 8V4 uur wordt de II. Communie uitgereikt. WOENSDAG, 's ia,v. 7 uur St. Jozeïlof met Rozenhoedje. DONDEjRDAG, 'sa v. G uur hichtgw •leigenheidhall1!1 8 Cbmgr. der H. Famnlile. VRIJDAG, half 8 gieiz. H. Mis en ujln reiking II. Communie. Vóór dei Hl. Mia wordein de Litaniia 'ten Akte vaar Toleiwijl-i ding a.an het II. Hart igebladein. 's Av. 7 uur Lof ter eere van het II. Hark, mlelb Rozenhoed jia. f»|4| 'lliv ZATERDAG, vanaf 4 uur gelegenheid om te biechten; 's iav. 7 uur Dof met Rozenhoedje. Vliegen niet naar Geucve. Opi da vrajgem van den heier Vanl der Hoeven betreffende, dia miédlöd©eling|en in Het Volk ter zake1 van bat f&rug|k|oimen door den heer Vliegen o|p zjih omtslliaglaaai'i vraga als lid der Nederlandsche delegiatie ter Ontwapeningsconferentie hete'fib Miniieu ter De Graaft' geantwoord, dat diens be-i noeming ingetrokken is. Veilings vereen. Zuid-Bcveland t» Goes Veiling van 23 November 1933. Kleine veiling. Goudreinetten f416, Annanas Rjei- netten f8, Z.ure Baltetleur f'39, Court Pendu f'310, Prineesse Noblei f'4, Af val ©n Hxoctappiel'a f 13, Zoete Arm- gaard© f'312, Zoete Oampaguer f'4—i ■8, Pomine d'Orauj© f'49, Hpllandsicilil Zoet f 34, Geldërsch» Hblaart 4:7, allteB per 100 Kg. Peren: Winter Bergarnottenl f'4, Gie- fsfcr Wildeman f'311, Brederode f 1,01 11, Kleiperen f39, Fojplpieperen f'5, Af val1- en Kfoetpenen f 13, alles (pier .100 Kg. Diversen: Mispels f' 6 pier 100 Hg.; Honing f0.40 per f'lacloiii; Haz'eu f 1.61 per stuk'. GOES. Gefbbren: Jiaoomina Maria» d,v. G er rit de Pan en Maria van Hdoru. Het onderzoek in d« ziaiak tegen den gedetineerden kboptoan P. van R. uit Ne-. derweert, verdaicfht van den moord op H. Puts en ploging toft moord oipi diens broer Piet in den naiclhit van Zaterdag 7 O'ot. is thans zoover gevorderd, dat de oiplen- blare' behandeling voor de reöhtbank in? Januari kan geBichd©d©n. Brand te Hnagevccu. Te HoiOgeveieu zijn drie womimigein, neistpl. bewoond dtoor da gezinnen H. Booi Bre mer, H. Vrijhol'f ©n J. Rleindiers' door b'rand vernield. De, oorziaak is vermoedelijk ©en dleflaot in den sdhoorsteen van ©em der buiztep. Drie' koeien van dan heer R. zijn in de vlammen omg'etoni'en. Verzekering dekt de schiade- Ondci' ren auto geraakt. Gisteravond .om half twaia|lf is opl den Noord Blaak te R'dam da 57-jarig© Duiit- sdher A. W.eibe'1, gewoond hebbende te Fna.nkfbrt aa.11 den Main en die tijdelijk te R'dam verblijf' hield, onder «en autoi ge raakt. Hij isi naar heit ziekenhuis ;aian den Coolsinge|l' vervoerd. Bij aiankbrnst bleek 'hij reeds te zijn overleden. Kindje in de wieg verbrand. Tei Vugibt is ©ertgisterodhitend ©en fewteta ma.anden oud kindje van de ilaimdliia v. d. T* DEEU WARDED Jongen doodgeslagen. Gisteravond kregen twe« jongelui uit het dorpje Makik.um (Fr.) ïuz'ie ovelr een kleinigheid. Die 18-jariga G. D. wond! 'zich Zoo io.pi, dat liij! zlijn tegenstander do '16'-jarig©' P. v. d. K|. ©enige slagen tjoie- diende. Tengevolge1 daarvan z'akt© de jon gen ineen. Dir. v. d. Hem, die direct ter plaats© was, kon stechfo den dood cpn- statecren. Brand te Ntete. Men meldt uit Niee, dat daar 'n brand heeft gewoed in bet Pialais de la Módi- terranée. Het hotel ziou de volgende wöek worden heropend vo|or belt wiutegseizloien. Het Palais de la Méditerranee op d© Promenade des Anglais was een der grootste hotels van Niee. Tegen één uur bemterkto men gnoote 'rookWllsen b|oven de groioite eetzaal, eu nog vóórdat de brandweer kom ingfttiji- piep, hadden da vlamm'eoj zich reeds mede gedeeld aan da schouwburgzaal en de spieelizlaal. De brandweer'heeft slechts den gavel kunnen behouden; h©t intérieur is geheel verjbrand. Grootste keuze!; (voorheen te Amsterdam) deelt ter voorkoming van misver stand mede, dat hij zich in overleg met den Geneeskun digen kring, den neus- keel- oorarts DE JONG te Middel burg, en den neus- keel- oor arts NASSY (voorheen te Goes) Neus- keel oorarts NASSY is vertrokken naar Amsterdam. Spreekuur 11-1 (behalve Woensdag) en volgens afspraak. van Bedrijfsvereeniging van Zieken geld-verzekering, afd ^Middelburg, 's middags '2 uur, in Hotel „Verseput" te Middelburg. De Heer R. BUNING zal een bespreking houden over de uitvoering der Sociale Ver zekering in het algemeen en die der Ziektewet in jhet bij zonder. Alle belangstellende werkgevers zijn van harte welkom. Het WOONHUIS en tuin en boomgaarden te Wolphaartsdljk groot 6.33.40 H.A. behoorende tot de nalatenschap van den heer K. VAN DER SLIKKE zal op v.m. 10 uur publiek worden verkocht. Notaris JONKERS. Door wederkeerlg te koopoii bij onze Adverteerders, steunt men ook zIJr eigen zaak. Natuurboter, i Amandelen, Bloem,Suiker jen Eieren, beter kan het jniet, in doozen verpakt 4 ons 58 ets. j Banketletters 38 ct. p. pd. I Spoorbankot 20 ot. J pnd. 1 Banketsfaven 20 c. p. st. Borstplaat Y 18 cent Bprstplaatjes p. pd. Suikerbeesten 38 c. p. pd. I Speculaas 1 3 ons 15 ct. j dik en diirt f 3 pd. 65 ct. Am.speculaas 18 e. p. j p. Amandelpoppen 20 p.£ pd. Taai-taai-poppeflr4 ct. p. st. I Marsepain-artikelen van 5 tot 45 c. per stuk I Choco!.!etters30 e.p.jpd. Voor St. Nicolaas-artikelen I gaaf U natuurlijk ook naar Met Rijkswaarborg Voor aile standen! Voor oud en jong Inl. kosteloos bij den RAAD VAN ARBEID en vertegenw. Notaris D. C. VAN WERKUM te Heinkenszand, zal op nam. 1 uur, in het café van dhr. J. Hoondhrt te Heinkenszand, krach tens art, 1223 B. W. EN GROND, (van CittersstrJ te Heinkenszand, Kad. sectie B nos. 1212 en 1143. Eigendom van dhr. J. J. Franke c.s. Verpacht aan dhr. C. Stevens te Wolphaartsdijk, tot 1 Nov. 1937 voor f 3U0,p. j. 32586-20 Betaling uiterlijk 13 Jan. 1934. FOTO-ALBUMS FOTO-TASSCHEN FOTO-TOESTELLEN FOTO-SPIEGELS FILM- en PROJEC TIE-APPARATEN Bij Notaris A. TH. VERBIST te Goes is voornemens op des nam. em half vier, in de her berg van A. Vermeulen te Hein kenszand, krachtens art. 1223 B.W., in het te Heinkenszand, kadaster sectie B nnmmej 1177, ^eigendom van dhr. J. J. Franke. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen, uiterlijk 16 Ja nuari 1984. 32527-20 Notaris VERBIST te Goes is voor nemens op bij inzet bi] toewijzing, telkens des namiddags één uur, in de herberg van dhr. M. Mabesone te Oostburg, ten verzoeke van den heer C. BESRLANT te Brugge, in het met zeer vruchtbare Landerijen, in de gemeenten Gadzand, Zuidzande en Retranchement, nabij „Potjes", groot 43,71,07 H.A., in verschillende perceelen en combinaties. De hofstede, bewoond door dhr. P. van Dijke, is geheel gedraineerd en verkeerd in uitstekenden staat. Boekjes met kaarten verkrijgbaar ten kantore van den Notaris en in het veikooplokaal. 32419-31 Gedurende de wintermaanden ROLPENS voorhanden. Tevens verkrijgbaar LAMSVLEESCH. Dagelijks voorhanden versche Leverworst, Bloed worst, Hoofdkaas en Zure Zult. Kreukelmarkt 8, Goes. Beleefd aanbevelend. Onze leuze isaltijd Ie kwaliteit BIJ Lage prijzen Enorme sorteering Opgericht 1834 ZIET ONZE 3 ETALAGES. De zaak met bijna een eeuw reputatie. PRIMA lange vorststraat 22 BAKKERIJ - GOES on dooi uw keuze uit onze groot© voorraad. Mg. Boekhandel J. DE JONGE v.h. P. A. H. PIETERMAN, GOES. PRIMA LEVERKAAS 20 ct. per ons SAKSISCHE LEVERWORST 16 ct. per ons LUNCHWORST 16 ct. per ons KNAKWORSTJES [4 paar) 60 cent HAMSPEK 20 ct. per ons BAROMETERS THERMOMETERS LEESGLAZEN L0UPEN VERREKIJKERS BRIL-ETUIS Bij Chocolade Beestjes Va pond 18 ets. Chocolade Letters in doos, per ons 12 ets. Borstplaat Reclame, 4 ons 25 ets. Prima Fondant 1/ï pond 25 ets. Speculaas Reclame, 1 pond 24 ets. Amandel, 3 ons 25 ets. Cocos Banket 4 ods 25 ets. Luxe kistjes Borst plaat gevuld met prima Fondant 48 ets. 75 ets. tegenover de Juwelierszaak der Firma Faberij de Jonge worden met den meesten spoed en tegen concur reerenden prijs recht streeks geleverd door de Nette uitvoering gegarandeerd. Vraagt volledig monsterboek. Bij

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2