St. Nicolaas Cadeaux Firma WED. B. FABERIJ DE JONGE Groote keuze. - Lage prijzen. BOS' Kledingmagazijn ,/T WOLHUIS" OOK Heeren Rookers J. J. JULIANUS Een-en-ai-Speelgoed HAWEKO - GOES! NI Voor Jongens: J. P. DE WINDT, 's-Heer-Hendrikskinderenstraat 52, Goes J. P. DE REGT, Lange Kerkstr, 19, Goes A.J. M.J.JACOBS, J. VLEUGEL In Amsterdam begon Vrij dag l.l. de 6-daagsche. Een interessante wedstrijd met veie premies en prijzen. VAÏM YtTESTEJIM» goes VgrloviDpiinpg, Fabrikaat Efbout SIMONS, Lange Vorststr. 82, Goes. FIRMA G. VERHEULE TOR BIJN Prima versche Boterletters, Fijn Wit en gekruid Speculaas Chocoladeletters, Taai-Taai Poppen, enz. enz. De roman van Robert 10 dagen zijn er nog vóór ST. NICOLAAS. St. Nicolaas gaat met zijn tijd mee, en koopt nuttige dingen. OOR HEEREN G. BROUWER De EOESCHE APOTHEEK Moderne Verlichting ggg nuttig; Cadeau, TECH. BUR. WOLOERS, Lange Burg C108, Middelburg Mecano doezen Berbis doezen ZATERDAG 25 NOVEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ruime: keuze Goes - Lange Kerkstraat 24-26 Speelgoederen - Dames» tasschen - Portefeuilles Tin-artikelen Shawl Slobkousen Sokken Sokhouders Bretels Handschoenen in Wol, Trico, Nappa, Zeeml. Hoed Pet Pullover Slipover Wollen Tweka Hemd Overhemd Zelfbinder Trico-pakje Pullover Slipover Wollen Tweka Blouse Broekjes in: Manchester, Fluweel Cheviot en Stof Bretels Petjes Alpino's Handschoenen Lange Vorststraat 46 - Goes heeft de grootste sorteering WOL voor alle doeleinden, aan zeer voordeeiige prijzen. Let vootal op de Nomotten-Wol met gratis breipatroon. voor St.-Nicolaas-cadeaux nieuwste modellen in 14 en 18 kraats. Gravure gratis Lage prijzen. Mooi geschenk naar keuze. SIMONS, Goes WELLNER-ARTIKELEN aan veel verlaagde prijzen, enz. enz. De nieuwste BOEKWERKEN zijn steeds voorhanden. Wij hebben dagelijks versch Wit en Bruin Speculaas en heerlijk Letterbanket. Gaat U Winkelen BroodenBanketbakkerij Fijne Borstplaat, Boterletter, Sint Nicolaas. Vraagt mijn zoete en zoute PALMIÊRS. voor de kinderen bracht Sint Nicolaas per vliegmachine bij Geeft Moeder en Vader ditmaal wij hebben daarin ruime keuze voor iedere beurs. Langedelff H18, Middelburg. 's-Heer-Hendrikskinderenstraat, Goes in de De speelgoedprijzen zijn dit jaar ZOO laag, als wel nooit meer voor zal komen. Hier slechts een greep uit onze sorteering Hengelspel Verder :Timmergereedschap, Figuurzagen, Electr. Spoortreinen, Kindernaaimachines, Kleurkrijt, Prentboeken, enz. enz. enz. Scholen en dergelijke inrichtingen genieten korting Uit de R.-K. Staat LEDERWAREN in groote keuzo. HO-üaag scha staat de zaak van VAN WESTEN bekend als een van de besten. Groote sorteering in practiscbe geschenken! Aanbevelend: HET ADRES: Goud, Zilver, Juweelen, Junghans- en Kienzle Klokken en Wekkers, Zak- en Polshorloges, Echte- en Imitatie-koralencolliers. KOOPT VOORDEELIG KOOPT BIJ ONS. OPGERICHT 1846 TEL. 338. PAPEGAAISTRAAT 6 - GOES BOEKHANDEL - PAPIERHANDEL - BOEKBINDERIJ - LIJSTENMAKERIJ R«im gesorteerd in DOOZEN POSTPAPIER en CARTES, SWANPARKER- en WATERMAN VULPENHOUDERS. Groote keuze JONGENS- en MEISJESBOEKEN, KLEUR-, TEEKEN- en PRENTENBOEKEN, KOOKBOEKEN, MUZIEK- en KORAALBOEKEN, diverse soorten KINDERBIJBELS. Aanbevelend, Dan zeker niet vergeten bij te kijken. Mooie artikelen. Voordeeiige prijzen. St. Adriaanstr. 15 - Goes Voorhanden Denkt om Brouwer's Weihnachtstollen. Zie Etalage WONINGINRICHTING Lange Kerkstraat 15-17 - GOES - Telefoon 144 is de BESTE hulp voor deze streek. TELEF. 399 VOORSTAD IX Aanbevelend, Cadeau's bij ons gekocht, worden op St.-NicolaasdagdoorSt.-Nico- laas bij U thuis bezorgd. Dagelijks voorhanden in verschillende kwaliteiten, Aanbevelend, Je adres voor Sigaren als St. Nicolaas-Cadeau vooral in luxe verpakking in groo te sorteering voorbanden in Het bekende adres van HAWEKO! Sjoelbakken met schijven en reglement 298 cent Sjoelbakken volslagen grootte met schijven en reglement 790 cent Schoolborden geheel van hout op ezel 118 cent Kinder- Gramofoon prima uitvoering 275 cent Gramofoon- platen dubbel bespeel baar 39 cent Luxe auto's reuzen afmeting prima veer 100 cent Motor-Rijwiel prima veer 25 cent Brandweer-Auto groote maat 125 cent Vracht-Auto's verstelbaar prima veer 98 cent Autobaan nieuwe attractie 39 cent Blik Serviesjes aardige kleuren 25 cent Steenen Serviesjes zeer mooi 68 cent Hang- Koffiemolens voor de poppen- kamer, malen echt 55 cent Belwagens pracht-uitvoering 98 cent Belwagens zeer sterk en mooi 49 cent Weegschaaltjes groot model 49 cent Gewichtjes per blok 15 en 35 cent Winkeltjes met laden en toonbank 35 cent Poppen onbreekbaar 39 cent Celluloid poppen pracht-exempl. groote maat 98 cent Stoommachine nieuwe uitvoering 125 cent Tooverlantaarn met 12 glaasjes compleet 275 cent Stoommachine liggend model met aparte vlieg wiel 650 cent Cinema compleet met rolfilm 450 cent Cinema electrisch met rolfilm en plaatjes 950 ct. Hamertje tik 45 cent 35 cent Sla op den kop van Jut 39 cent Kwartetspelen 45 cent Vlechtdoozen 25 cent „TRIX" Hierin hebben wij de heele sorteering welke tot nog toe gemaakt is. (HOUT MECANO) van nummer 1 tot en met 6. Zeer mooie doozen. NIE Bureaux van Redactie en Ad Telefoon Interlocaal No. 20 Bijkantoor MIDDELBURG groote waarde han publiciteit D|e dertiende vergadering Partijraad. Vrij,dag en Zaterdag beef belangstelling de Veffga,d©rii Partijraad dvr Rf-Kj. Staatssr gehad te Rotterdam. Voorzitter w,as mr. P. leider van do R.'-K. Kante; do begroeting uitsprak. Tot de belangrijkste ingakfai| behoorde een uitspraak van Eindhoven, waarin o.a. de vloM Tata worden ontwikkeld: dat j vrouw (behalve de kiostwinnca weerd uit fabrieken, WerktpLs len, kantoren, enz,.dat opeen openbare betrekking in één 1 mogelijk worde geweerd; dat en .allen, die de ömverwerpinj schappij op .gewelddadige 'wi uit alle openbare lichamen en f worden geweerd; dat, de vk> worde geschonken aain! het gi dat door verschillende crisis1 het zwaarst wordt getroffen Eien en ander werd voor i aangenomen. Tot leden van het dageilijB werden hedkwzen dei hieerem mm Breda; mr. Ei. baron van I Voorst, Beek-Ub'bergenJ. 1 Maastricht; mr. O. Gosieling,! en A. C. de Bruyn, Utrechtl Als voorzitter van het dagl tijlblestuur werd mr. C. Goselii Met betrekking tot de inge stellen had het partijjbeBtuu. meen prae-advies uitgebracht op gewezen wordt, dat vrij.we muieerde desiderata in het n 16 October zijln terug te vim bleken is, dat dit manifesst alle partijl-instanties wordt noodigde het bestuur da verg te verklaren, dat zullks de is van den wil van het 'katholii| Deze uitnoodiging werd al| .applaus begroet. Mr. C. Goseling, dankend v jkiezing, wierp een terugblik Klaasnheden der partij seder gehouden Kam erve rkiez ing on lorfde dat de partij! 'Jfcjo niod sneld tempo, verder zal gal doende doel en streven van d baar to maken aan het geheel! sch© volk. Dlaarom roept het het land. Verder vroeg sRn. aan 'eil| en aanhankelijkheid jeigens J hij brandmerkte al die z.g. na' iknepeling ,als gezichtsbedrog men pas gsvoel'en, wanneer gelijikgeschak'&lden totaal-staat sehateld. (Applaus. )Spr. t derhalve tegen euk défaitisme de geheel© partijl aan, juist m, te »lo©n, tot heil vau de gel te doien, tot heil van da Alvorens wordt oivergegaar handeling der ingigkam'em yos th,an9 aan de orde is, wees vol berse erop, dat dazle ,alle malen dezelfde punten beva het manifest der Staatspart Urgent naarvoren gebWach.t z Op voorstel van den vdprzii vergadering bij acclamatie manifest aEes bevat wat bh omstandigheden tot dringen lijikheid wordt gemaakt. In \j mede was een breede bqspi'e ingekomen voorstellen ©verb FEUILLET' 62 Dei oude FergiersioiL had in1 zier. toen hij den jongen H enthousiast hoorde praten; h«| een wonder met den jongen gl hij hiad heel wat vlugger de den om zijn goede eigensohajf nen en een man te worden. dia| ooit had durven hoplen. Hoe 1 heel erna,al' geleden dat hij h| kamer zoo- woest was' uitig dat Lilian Fane met een an was? Eergerson informeerde Shierny. Die is spoorloos antwoordde Robert. weet hl hij kans gezien had om mist af te piersan, ma.ar haar mo| cheque, ophouden. Toen hij zal hij well' begrepen, hebben' vaar liep; de politie ka,n het val nergens vinden. Zoo- is beisae; ik ben Hij dat we hei Enfin, kans om Rosialiel te hij niet meer, voegde hij er m humoristrScihiei, half-dreigende t zijn ooigen hij'. Etr was ieits mannelijks en. in Robi's houding. Hij had om zoo'n beetje tals de getroi posieteren, ma,ar dat w>as ton het prettige besef' daib hij E verzorgen en beschermen dan

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 10