cent per ons NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND orststraat 88, Goes UITGEVOERD DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad »OHE COURANT bruiken tot- M terker zijn.". BUITENLAND fl BINNENLAND [~1 UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES GEMENGD NIEUWS ppen dik'wijjlls eenige jaren- wtijlnen worden op klei- |edele sqortdm op ffllesechea. deae) laatste goed ge- Fggsnden stand bewaard', lorden better door het „ver. lijk door het vejftnlangen I ie soorten in bepaalde ver- vindt in alle werelddeelem |:>ch hiet mteest in Eiuroptap <isat tot dusvier de grootste leveren. D|an kbm-eln Italië D|ei naam „Rabarber." tiding van het woord „ra fel „rhabairfbor geschreven), lant wordt aangeduid Wa,ar lel uit getrokken wordt, en len ons, gestoofd mot sluik'er leer gtez^nde groente dienen, pein Alexander TraManu»,. ar na Christus leefde, dat bare plant ter markt was. den naam vgn rha droeg. RomeinSche (mlark't ver- al een h-eele reis achter bij' groeide .aan den anderen! rolga, kam de Zwarte Zee, Tontus Euxinus. Dleizte rha. orstpronkelijk' van de Bar- |erd derhalve oolk <rha bairt- ha der BaWbaji-en genaelmjd, ord rabh(rlber ontstond. Kernspreuk, lezen welbemind, fjg, wees z'ienda biljinil Ven .ongestoord, maar spreek1 geen woogdj EN EN VERPACHTINGEN hofstede, Verbist. land, woonhuis met erf, |m: oorten. Aanbevelend W. JOOSSE NUMMER 140 ZATERDAG 25 NOVEMBER 1933 29stB JAARGANG '„„.A-s "■V; it I. 'en critisch ge- dervonden dat atogen een proef! mekeer in heel j thans een krachtige J bór gezond en sterk - en en toch 's avonds j. tijd te genieten. dt de opwekkende, Maar Sanatogen's nde werking op de welke in Sanatogen terkende melkeiwit, m energie ontleenen. iaardwerk van Prof. y, Materia Medics van zenuxwer^] ewezenvoedsel" oik van Sanatogen «H Voedsel vanaf fl 1,- per bus.v NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit drie bladen VAN OVER DE GRENZEN Het Wle-erk rev u e. groote feit1 van detze week was de nederlaag welke hét socia listisch- cwmiuïujnistisch b®oc, bijl de Spaan- scbe verkiezingen voor de Cortes leed. Döor 'n stelsel van listigflbedachba bepa lingen, hadden da revolntionnaire over- ireerschars gedacht hun kunstmatige meer derheid in het parlement te behoudlen, doch de aanwas van het stemmenaantiil büj de rechtsehe oppositiegroepen, was zioio «norm1, dat die toeleg mislukte. Reeds blij de eerste stemming werden 'de mpeeta ztetels door Robles en gijin medestanderis behaald. Men schrijft de overwinning van de katholieke en gematigde partijen toe aan d'e vrouwen, die ditm'afl.1 intochten- mee stemmen. Ongetwijfeld z'al dit 'm factor zijn geweest, dia meeteldle, m-aar del voor naamste oorzaak is toch wel het wakker worden van het geheel© Spaansche vioiik1. Dte razernij waarmee het Magxismte -zich, onder leiding van. eten misdaddgetn Azana-. op de kerk wierp, heeft de in duizend partijtjes verdeelde katholieke bevolking bijeen gedreven. D'e door prof. Gil RioM'es in het leven geroepen] „Vólks-actie" vond in weinig maanden tijd» een aanhang van tienduizenden. Twee milliard peseta's bracht men in 'm ommezien bijleen voor 'n ver-kiezingsfbnds1, waarmee op' moderne wijize het kiezersvolk voorgelicht klon worden over de schandelijke term»' van bet ultra-rood© bewind. Gil Robles werd voortdurend naam het leven gestaan, doch vrijwillig v'ormdci zich een lijfwacht van veertig jonge edellie den. die hieim dag en nacht beschermden. Wanneer nu de herstemming op deZelfdle rijze uitvalt., khn Spanje opademen en het einde van het schrikbewind tegemoet rijen. Zoover is het echter nog niet. Mem ma.g er zeker van rijb, dat jood da v-eflwonVon machtspositie niet tonder meer aal prijs geven. Wanneer het de kans krijgt, zial let niet voor 'n nieuwe revolutie terug schrikken. Te Barcelona, het. hart van let socialisme en boljewisme, isi de alge- ffleene staking reeds afgekondigd en ret- gent het bbm-iaianslag|en. Lait,en wij hopen' dat de kracht van de.zo geweldenaars niet van dien omvang js dat blijvend de macht boven het recht z'al gaan op het Iberisch schier-eiland. Sjc Die „Petit Parisien' bracht dezte weck een reeks sensationeel!» onthullingen in den vorm van instruidties, die het niouwo bewind in D]uitsdhland, aan ziijn gcheimo toitenlandsche agenten zlou. hebben gezon den. Dfez'e instructies gingen lij'nreoht in tegen de vred-efievëndlet inrichten welko Hitber tegenwoordig verklo-ndigf en ge tuigden van een mentaliteit, zoo afschuwe lijk, dat hot ongeloofwaardig ging] wlorden. Da falsificator», wamt die zijn hier aam 't werk geweest, hebben het tja erg willen maken. Zijl legden het er ztoo- dik' opi, dat do twijfel moest rijteen. Precies werd in dia instructies gezegd, wat de meest wantrou wige Franscha nationalist van Dluitsch- land denkt. D'em onverZoiemlijlfcen werd op geraffineerd© wij'ze naar den miond ge praat. Men begrijpt wat ee.n onrust die publicaties in 't nerveiuae Frankrijk': ga ven. Aanvankelijk werd gedacht, dat het haiijsobe blad het slachtoffer was ge worden, van da agenten der Wapen-in dustrie, die tot taak' hebben volkoren tegen elkaar in het harnas te jagen. hater lekte het echter- uit, dat de En< Üplsche spdonnage- dienst dit fraais' aan d© „Pet.it Parisien" geleverd had. Het schijnt dat deze dienst, die vrijwel onaf hankelijk van de En-gelsche regeering werkt, noode een toenadering tfusschen Frankrijk en Dpitóchland ziet en daar om tot deze schelmenstreek overging. Dje Dpitsch-e regeering hoeft opheldering gfe- vraagd en voorgesteld om dei schuldigen to te sporen, evenals dit bijvoorbeeld bijl mtern. valsche munterdji geibeiurt. 'n Rcm daijk voorstel, want hier staan nog ern- stigen dingen op spel dan 'n handvoSi Mid. Da Pransdhe regeorinig, die de Eingelschie. wgeering, direct noch' indirect, in m-oiei- bjkheden wil' brengen, is er niet Oipl imge-' gaan. Hierop heeft Hitler aan ecm jiour. van helt Framsdhie bliad dia „Matiri* een onderhoud tioegeahaain. waarin hij nogs ®aals miet nadruk verzekerd hele'fit van ®jn vredelievend» hleidioeFinigeni telgelmolvter rahkrijk en dit lamd aJlle waarWongein voor zijn veiligheid will schenken, .die met tegen de eer van Duitschlamd ingaan, 'i wil zetffe zijn steun geven aam een c ensief verbond tusschen Frankrijk en ngeland. Dit interview haeflt wfaer veel -0c-cl 'oemaakt wat dei z,g. onthullingen an de „Petit Parisian.'l'edorven hadden 111 iei -sfeer. Het is nu maar de vraag of Frankrijk' lat,If*® cnderhiand'eli'ngen met Duit'swh-. aa„ i overgiaan. Het geeft de voorkeur liet, .'^ïekingen in het kader van den .Volkenbond, maar daar wil Hitlleri om duister te bevroeden nekbenen ïiog niet in. Dit laalhsfe ia rmgeitiwijfyid ta btefreur-ein. Hat laait vee® argwaan achten «p verzwakt 'n i-msltelling, die zoo zegen rijk had hunnen w-erklein. De vlucht uit den Volkenbond was aohte-r besltieimd cm del positie der Niari's in eigen land te Versterken. Met goed llaitiscien kan. men «ï- nu niet terstond Weer inito'edem.. In het Oosten gfehjeuren ier niog veel onbehagelijke dingen. Het flejfe na,titor ïi-aJisme diiuj-l: in Japan immer voort. Da officieren, die dien ex-min.preK Inoekiai hefciben vermoord., wierdeai daze week (z'e hadden reeidfei liohtei straffen, gaklregen) begenadigd en door het volk igehnilidigd1. Da moordenia,ai-9 waren, tot hun diaad' ge, komen, omdat zij dien oudlem e.tia,a!ti9tmiam lie vredelievend Vomd'en! J.l. Wjoemsdag wierd We|er 'n nword'-: aanslag gepfJeegd op 'n minister, die niieit door dik en dun mot de oprlogsjplartij me,e wil. De nationialISslisidlw iptere pnees den 'dader om strijd! Nog 'onaiaajgeb aamler is de' aflskshleidipgs-, bewegipg in Chinetech Foekianigeibied ons del rl-eiding vaa oud'-minister Sjielnl, eten blanklemkater -bij' ■uitisitek. Hjelt niouiWia 'bei wind hleefft zidh r-eiedls eanigslzins isjeeomsioli, d'eierd en die -Centrale regejering ta Nan king slaat, mei8 haar halve hrillpImiddeiLein. vrijwel maidhtelljuos te,gen. den opstanideiling Van .gixmten invlbed. Da positi» vam do „vreemdelingen" in Azië wordt er Weer wat gevaarlijker dooi'. FRANKRIJK 't Kabinet Sarrant gevallen. Het ministeria-Siarraut is verdwenen. Hot is reeds gister gestruikeld- over een voorstel van den n-eiOHaoidallïstóschem a£- geva.ardigidia Giounin, olm d-e-n kbrtiin(gvrijfe|q' grondslag der ambtenaarssalarissen vast te stebltein op .12,000 Da regeierinig wiensebte dez;en eohter maximaal 11.000 trs. bei houd-en en stie|M'e dei vertrauwemfkWotsKie. Met 321 tegen 247 sfemmen, werd 't voorste lechber aianigenoimen, Minister-pxeBfiidenit Siarraut kondigde da.aropi het ontslag van zijn kabinet aam. De val v,a.n de reigeering komt -per slot nog tamelijk' onverwacht, aamgeiziem in den loop der machtzifebimjg de rageering ver" sleh-eideue malen in de meerderheid was ge bleven. Daardoor voelde Sarraiut zich blijkbaar te zeker van zijh zja,alk! en zefcfe hij Wij de st-emminig over het voiorStiel-Gou" nin alles op één kaaort. Wie volgt nu weer.?. Sarrant heeft nog geen maand gere-: gcierd. PORTUGAL Ifath dickc actie. Naar uit Lissabon vernomen wordt heeft het Portugees-cbei episcopaat in een ple naire vergadering omd-cg Voprzittars'chap vaai den kardinaal-patriarch de richtlij nen vastgesteld, volgens wellte de Katho lieke Actie in Portugal' moeit worden op gebouwd. Met betrekking tot 't „Ge,nyo Cattolicjo,''- erkent het Portugieesohe episcopaat die rioodteakelijkheid dat dez'ei politieke .or ganisatie blijft voortbestaan als werktuig ter verdediging van de Kerk op wettelijk! gebied. Zij- zial echter absoluut ge-scheiden van de Katholieke Actie werken. Tweede Kamer j Overzlioht. Don<ierdag .begon te zitting der Ka mer met |tte stemming over een motie- Van d-er iWaerd-en, met betrekking' tot idien zomertijd.! D-e motie luidde als volgt „D-e Kamer, van oordeel dat het ge- wie-nsoht is, dat onze tjjidregeling meer alg-emeiene bevrediging zal ko men, noo-digt de Regeering uit, dit vraagstuk! te willen overwegen en Iclajafbij. o. m. na t-e gaan of e^n oplossingzou kunnen woi-den g-evop- !dien door invoering van 'n tijdregeling,- waarbij g-eidiurend-e den winter de JVest Europ-eesche tij-d; en gedurende d'e'ri zomo-r de un-ddiein-Ejuroipieeslefbe tij'd z-ai gelden, en. Waarbij de tijdsovergalng zal plaatsvinden pp hetzelfde tijdstip; als waarop in andere landen van .West-Europa tot den zomertijd wordf overgegaan." Deze motie werd aangenomen met 4Q tegen 29 stemmen. Tegen stemden dg A.-R., enkele C.-H. en R.-K., 'en die St.-Ger. Dhr Van jien Heuvel hc-eft "daarop schorsing gevraagd van de behandeling van zijn initiatief-voorstel tot afschaf fing van id-en zomertijd, teneinde de R-egeering in |de gelegenheid te stellen haar standpunt bekend te maken. Z. h. st. wordt aldus besloten. (De motie-Van der Waerden komt dus hierop neer: des zomers twintig minuten later dan den totnogtoe ge- v-olgd-en zomertijd en des winters twin tig minuten vroeger dan den totnogtoe gevolgden. Amst-erdamschen tijd.) Voortgezet werd hierna de behande ling van d-e begrooting ,van Binnenl. Zaken voor 1934. Dhr W-esterman juicht het optreden van de Regeering tegon revolutionnaire 'clem-entcn toe, niet echter tegen -elemen t-en die ze als vermoedelijk revolution!- nair beschouwt. Dhr Van Z^delhoff (S.-D.) vestigde nog -eens de aandacht op de principi- eele bezwaren d-et S. D.A.P. tegen de Burgerwacht en den Bijzonderen Vrijvv, Landstorm. Spr. waarschuwt tegen fas cistische invloeden. Dhr T-eulings ,(R.-K.) waardeerde het optreden van den minister om verwil dering van zeden tegen te gaan. Dhr Rutgers van Rozenburg (C..H.) wenschte zuivering van 'de Burgerwach ten, indien de hierop- betrekking heb bende beweringen juist zijn Spr. wil ieen interdjepartemm-entale commissie ter bestudeering van streek- -en gewestelijke plannen Dhr Snoeck IIenkemans brak 'n lans voor het gemelejitelijk zelfbestuur, en Dhr W-en-delaar (Lib.) bereed nog,- maals zijn stokpaardje over samenvoe ging van gemeetntien. Zonder kennis van zaken sprekende, bepleitte hij speciaal ook voor Zeeland 'n opruiming van ge meenten. Gister' kwam de minister van binn-eoi- landedli© zaken aan 't woord. De-ze z-eide dat bij', herziening van da Kieswet de kwestie der kleine partijtjes onder de wogen kan wbrd-etu gezien. S'pr. is tegen stemplicht. Hi-er is alleen mo- realo plicht aanwezig. Spr. dankt de genen, die kradht, tijd en soms geld be« sdhikbiaar steflen voor den bijlzo-nderea vrij-willigen landstioiTB -en de bhirgtpwacht. Hij! dioet alles, om' dejiurgerwachten zui ver te houden van Verkeerde elementen. D'e autonomie der gemeenten bespre kend, z'egt spr., dat ecu. wefetontlw-cdp! telgen het wanbeheer in vergeVordeH'dietn staat van vloiorbereiding is. D|e financiën van het rijk, maar ook van de gemeenten nnoe- ten in orde ltomen, anders- is -oiolk! helj ■einde van alle gemeentelij-kle autonomies daar. j I I In dezen tij'd mloet bijlzlwnderen aan dacht worden besteed aan de benoeming van burgemeesters. Er dient uitsluitenjd op geschiktheid gelet. Spr. moet de burge meesters clontnoloeren, maan zöoi niop-dig o-ok beschermen. Sipr. betoogde dat grooto Antra Van gemeenten vermeden mneten worden. Dhr. Wandelaar z-al zijn zin dus niet krijgen. De biegtrooitingl van binmenl. zak-em werd tenslotte z. h-. slt. aiangie-nomen. Gister naieht is de Justaitiejbfe(grooiiinig aangenomen. Minister v. Seh-aik' heaflt Can reorganisatie van de pjolitie in het uit-: zicht gesteld. Er z!ail' leiearhaid gejbfcaohifj worden .ond'er dia versdhifcnde kbrpisleto. IL-K. Staatsplarfij. In de gister te Roititerdanf begonnen zitting van den Partijraad is mr. Goading tot voiorzibte-r meit Mjhia lalgemaene -stem-: men herk'ozien. Oiok d-e laiftred-endla b|e-: staursleden werd-en in hiun f'uniofci© ge-: handhaaf ld. De Ontzei belasting. Bjj Kouinklijk hleislljuiit van 14 Novem ber, opgenomen in het gisteren vers'oWe-: nen Staatsblad no. 591. ia b-epaall!d dak da Om'z'etbelastingew.tl 1933 in werking tol treden op 1 Januari 1934. leonkwestie lijj Si'oorwcgcii. Op de Dlo-nderdaggchoiud-etu vlergado- ring van 'den personeelraad d-ar Ned. Sjpborwegen kwam aan de orde eeini schrij ven van de directie d-er N.S., waarin werd medegedeeld, dat naar het gevweïeln der reigeering verdere loonsverlaging! oinv|e|i> mSjMijk is. In verband hiermede wensèht de directie d-e1 geldigheid van het r(eigC|elm«nt; van di-enstvporwaardcaii met 2 maaind-en, dus tot 1 Maart 1934 te verlengen, tem- einde tij'd tot voorbereiding d-er looints- Verlaging te vinden'. In een gemiotiveerdeni brief' lileielft da pjersoneelraad zijh -ernstige b'erivanen to gen de voornemen» tot verlaging der lwonen aain- de diredti-e ter kennis -gebracht en haar om een onderhoud verztooht. Chef' van den regceringspfi-sdiwisl. Naar wij vernemen, ligt het in) het voornemen -van de regeering, tot chef van den nieuw in te stellen regeprings- persdienst te be-nioeme'n den hleier A. J. Lievegoed, redacteur van Je N.RLO., dw- oent voor het dagbladweZeu aan de Rijks universiteit te Leid-en en oiud-hoofdredae'- teiur van de Sumatra Post en Van de Lo- jtofnhtief. I)v kroonprins van Zweden in ons land. Met den boottrein uit Vlissiugen is Pjonderdagavond om 8.49 uur de Kroon prins van Zweden met klein gevolg aan het Centraal-Station te Amsterdam' aan gekomen. Db Kmonpriins was des 's'm(om gens met het s.s. Medkelenbhrg vain- de 3ltoomvaartm:a,atsc!h»ppij Zeeland nit En geland vertrokken. D|ei Kteoinprins lreeft zdj'n intrek getilomen in hief .Am®telhotell Indien het weer gunstig is tol de hoolge bezoeker zich heden- pier K.L.M. vlieg tuig naar Stockholm' begeven. Eien aanrijding. Gistermorgen reden cipl den Nileuwlandi schen weg even voorbij de "bfegraaflpiaaita e-en vraohtanto affemisttig uit Nieuiwdorp e'n -e-en ilord-persiomenaiuto uit St. Laiu). reus. bleid» met een snelheid van onge veer 40 K.M. iu de richting Nieuwlamd. Van den vrachtauto waaide het dleikzedl af en dit W-aö om d-a,t hij zou den mlet auto in, de k den lieisltuurdler e®. reden ijlder -eien isein te geven, ilplsui. Do bleötuiuirder van ioi zag hiet ni-et Bn reed derde vaart oipi d-em Vrach't- teruig -en reed 'er een twiete-i aian. De pprsbnemau|toi hfe- ernstige slcihladel -en moest miet een 'orden wë|ggehiaald. Da vraohta-Uto had -gei® schaide. Do bbatulur-i der van de personenauto en dia maast henï zittende plersoon zijh -er vrijwel miet den schrik iaif[geikomen. Se*t pemtée Umde - is spoedig verdreven met een JfUfHltoedk's P/teder Per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Bij Uw drogist Adres aan den Raad. D'e- MiddelWurgsohe Besbnlurdlerdbond heeft -eien adres- aan d'en gsmieiemtleraad gericht, waarin hij wijlst wpi de z-eer mioei-: lij-k-e omstamdighe«3ien waaronder de work- loioze-n moieten dieven, vooral nu de prijzen der levensmiddelen stijgën en vwor vteleni de s'tenn vermindert, terwijl belt dleVen in den winter ails relge® duurder iisl dan in andere jaargetijden. Adressant verzoelct) daarom aan ben, -die bij- die werkverschaf fing ta werkl zijn .gesteld, of! sfeuin-- of werklooizen kap'-uitik-eiering ontvantgeu in d'ö -Week voor Kerstmis een extrnruiitkleiei- ring t-e geven gelijk aan 25 plot. van bet loon of cl-ei uitkeering in die week. Stukken vaar den Gemeenteraad. B-eigrooting 1934 Godshuizen. D'aar bij Burg. en Wcth. geen beden king bestaat tegen go-edkiaurinlg) der be grooting 1934 der Godshuizen, stellen aij den Raad voor, daartoe te btesluit-en. Naar aanleiding van opmerlnngen Van de lommissie ven financiën toornen Burg. en Weth. aan, dat de kosten voor vpeding in het Gasthuis- en het Ondei-Manhien-en- Vro-uwen-hnis lioo-ger zijh geraamd dan in 1932 is uitgegeven. Voor bet Gasthuis is geraamd f 33000 tegen icon uitgaaf in 1932 van f'311-23; voor hol; Oud-e-Mannen- :en-Vrouwe,n-'hu,is resp. f4800 en 4693, Hst bestuur der Go-dshuizien heeft ge meend te moeten rekeneln m'et 'n ken nelijke p-rijfesfijlginig van, voedingsartike- 1-en. Uit ,den aard der -z'aak-kon in- Juli nog geen rekening worden gteho-uden melb de Omzetbelasting en is bet mitsdien mb- 'gelijk, dat daardoor en dopr an-dara der gelijke maatregelen een stijiginl^ z'al p-kats he-biben, die- niet tem volle wordtl gedlekf door de toegepaste marge in de raming. E,-en stellige 'blacijfering ta dier z'akb is echter thans niet ta geven. Eien lid van de commissie van financiën liad aanvankelijk' bezwaar en, mie-ande, dat het bestuur -de salarissen an tractcmen- ten, in het b-izfonider die der doktoren, had behooren te verlagen, teneinde het tekort te verminderen; doch lieeft thans vernomen, dat er bijl heit bestuur vopftl- neinens bestaan- om over te \gaan tot herziening van- verschillende salaris-lrege- lingen. Bestrijding veetoiigcniakken. Zpoals uit een advertentie in dit num mer blijkt, hoeft do firm'a Pllouvier's s'dhocnliandel N.V. Ganiz'epoiortstraat al hier, een nieuwe afdee'mlg aan haar toaik vferbionnden, welk'ei s-pociaa® isl ingericht' vKjor pedicure en voietlonderzloiek'. P'eze afl deelimg, welkte gehteel van den winkel ge- scheiden is, voldoet aan da hoplgste edsteheiil de-s fij'ds en is -zeer comfortabel ingericht. Nog voornamer dan de juiste hulpmid delen is echter een gloeda hlejliand|eling'. yoor vak- en deskundige bediening zal daarom gézlorgd worden. Voor verdere b(ij!zondc|nheden zliji naar de annon'ce verwezen. Collecte crisisciomitc. J Dg collect,e voor htet plaatselijk Cri-, sisoomité beieft daze week f55,03 opge- hkacht, benevens- twee ex-tj-a giften elk' va n i'50. FLECTRISCHE KLOKKEN met en zonder slagwerk. Eilectrisohe w-ekklers vanaf f 6,50. De grootste sortetering in SLMO'N'S GOUDZAAK, Telefoon '338. Vraagt demonstratie, (Adv.) 1 Het Gcineentevcr-lag. Het verslag van den toedtand der ga^ meente (^-o-es over 1932 ia gedrukt en te se-cretarie d-er gemeen-tia voor eien tedleir ter inzage gelegd. Het is ook t-e koOp vo-ór die liefbe,blb-ers. „Rflb'-ur". Wij herinneren -er nog ee/ns aan, dat morgenmiddag -die overdraicbt van h-at vtoiete blalveld opl bet nieuw gem. s|pior-ttierreiiï aan den par. Jeugdraad zal ipEaats be-bfben* Daarna volgt tel ha|l!f drie dte vcatiblalwied< strijd tussoben Robiur I en 'n veteranen-! elftal van K. D. O. M-en zie ook1 anmomöe. Het Kantongerecht. Met 1 Januari a.a wordt bier hefti Kantongerecht, teigelij'k me-t de andere 38- opigebeven. (ingeval. 'n Lid v,an -een toonteelgtezefeohapl dat hier gisteravond olpitrad, ging- ziob died middags vermeien in de oake-walk opl d« Gr. Markt, met beti gevolg, dab hij' vi'dl) en zijn -enkiel blnak. De jonigamam ia na,ar „St. Joanna"- verv-o-exd. Iets nieuws. Dhr. A. O. v. d. Rest liet tien gcritevei van het publiek -e-en epsriaa® daarvoor in-: gerichite efeertrisoha intitpMte aanblrengeh, waarmee door 'n liebten druk op eienl knop, we-lk-e in dei deuuplui is aanigeibrachit, bïj duister de etalage van buiten wft dkia verlicht kjan worden; an na eanigen tijd1 geUnand -te h-eWen, vanzelf wed'er uitgaat, Hierdoor kan men thans ook' na winkel-! sluiting de- afca®agei be-wonderan. STOFZUIGERlS, de grootste sorteering bijl jJl. M. Polderman, Goes. VanaJf f'0.75 per week. (Adv.) i Icrsck'e. De sterfte onder de kleiriei oesters en briciedval heeift de oeaferkrilela-i kers weer do-en grijlpiem maar de ouda voorwerpen om h-roieid t-e vangen, m. a. w. da gekalkte ipanmen zullen dazen zbmier. Warn te water gelaten Wbrden. Ruim teiem! 100.000 zijn reiedis aanigekbioht -en de prijH (f 15 pier 1000) is geiein bleletaejl! om zte ui-t tel leggen. Mocht dit -een gropte vflu-chitl nem-en, dan is voor Ierseke an otnstreikleini bet vraagstuk der werklboslbeid opg-elbst, Wiant bet werk', kalken, laden, varen, ui-te Zeitben, kaeren. sehoonibloiHtel-en, opÉadeto' -en afbtek'en der klein» o-eisters gelefti vef.|ei honderden werk. 's-H-cei' Ahtskerbe. Heb lderkbestluiutB gaf aan zijn plaohters voor 1933 40 pot. reducüe; d'e diaioonie 50 pöt. Oiok da algeime-en-e armbesturen verileiemdeln miatl toestemming van Ged. Staten vermiimde;-! ring tot op één derde van d-en thans geli denden ptatebtplrii0. 's-Hfiercnh;ck. Donderdag hij het inval len der duisternis sflio-ag, bet paard van dep Vrachtrijder H. O. door onbiehendte oor-s za,ak' piotsejlinig opi hol met achter zich! e-an volgeladen wagfen. Een vijfbondierd meter v,an da plaats- verwijderd werd bat dolle- dier dbor een confrater vracbta'ijdeffl teigengeihouden. Wonder blov-en wonder kbmd-en alfe kin-s deren op- den Molendijk eeni baenkomlen vinden. De waigen, welka Schiuimi teglep den -dijk was getrokken, scheen niet -fa kunnen kan-te-lön, waardoor da twee graf's zerken, welke op den wagen stonden, jg(es spaard ble-ven. Krabbeudijke. De politd-a ,a(lbier heeft- Donderdag j.l. bij J. V.. 200 plond vQ'eeeeb in beislag gienom-en afkcnnstilg van den sfllas ger _J. L., uit Middelblurigi wegen» overs trading der vleiasehkeurmgsiwat. Het vlëeseh wia» t-er verkoop in voors raad in een niet geschikte bfergplaaita. Ija.ter werd het publiek verkocht. Donderdagmiddag is een biastelauta, wegens verkeerd -draaien aan dein Noords dijki n eien diep-e slo-ot gereden. Miet ble"1 hulpi v,an een take® ward de wagen o-p! bet droge gebracht. Met schrik en eenige averij liepi het ongehifcl gced aft I!illand-Balh. In de DoniderdagavomicB gehouden vergadering van de afdeeümg „Het Groene Kruis"- alhier, werd modes gedeeld, dat de gebonden biaZar ten bate dei- vereienigomg ruim' f 1900 netto bad ops gebracht. Het bonWplan van eieai -gebouw, voor een Consultaitiéblureialui, magazijn, .epl bergplaats werd met afeemeena utmnwi goedgiekeiund. Sluiskil. Woensdagmiddag; is onder deze gemeente een m-eisjie, dat dien weg over wilde steken door een auto- aangeres den. Het kind werd' -ernstig gewond opges nomen. Naar We vernemen isl bet kind Donderdagavond' aan- de bekomen vers wondingen overleden. Door de plotfitila wordt een onderzoek' ingesteld' in boes veirre bier spfrake ie van schuld. Het! lijkje is- door de politie oipl last van da «justitie in beslag genom'en. Axel. Bij Kon. blesjluit is opnieuw b-es noemd met ingapg van 16 Deo. a.si. tot! burgemeester dezer igemleeirte dhr. F» Blok. Malvers^itiHst.' Naar men ons meldt; isl da k'anteors houder van hét hulp|p|ois|fik!anitoor te Uitho'rn. he-twelk reieportieeri -ondea- de l"H

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1