Li allerlei II] Beste Wijnen ALLE DRUKWERKEN Aanbesteding Crisls-Zulvel-Centrale. A, TILROE - Sint Adriaanstraat 17 - Goes gesneden Kalfsgehakt 16 cent per ons I Bezorgers-Colporteurs. ONS NOORDEN De Geldersche Winkel, Lange Vorststraat 88, Goes BOUWIEN SMID op Woensdag 6 December 1933 O. L. VROUW VAN LOURDES. SUCCES WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUGËÜ BILLIJK DONDERDAG 23 NOVEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCKE COURANT Advertentién TANDARTS - GOES ZATERDAG 25 NOV. GEEN SPREEKUUR. LEDENVERGADERING ep Dinsdag 28 November 1933 Heden groote aanvoer Levende Kabeljauw 0,45 Schelvisch 0,45 Tong 0,95 Tarbot 0,95 Schol 0,35 Schar 0,35 Zaterdag geven wij, die 50 cent besteedt, een potje zure Haring van 3 stuks cadeau. VLAARDINGER VISCHHANDEL aanbesteed Slagerij J. SCHNEIDER RECLAME onze uitgebreide sorteering. „Ik wil Sanatogen gebruiken tot dat mijn zenuwen sterker zijn." Dit nummer bestaat e LAND- ENTUIN BOUW Steun aan de SmbtarMeten. De Minister van Eeonomisiebe Zaten heelt goedgevonden ten b'e'hoevtei van de telers van suikerbieten, dia ten kantore van de „Commissie inzakte steun aan Üe suikerbietenteelt" ia Btergen-op-Zoom, «Bis gerechtigd tot hielt) telen van garanltie-' 'bieton, oogst 1933, staan ingeschreven, uit het Landbbiuw-Crisiislfbndis steun te verle-enen overeenkomstig1 het bepaalde, bij het „Eeglement-Snikerbietenstetun 1933". Aan dit reglement wordt, het volgends ontleend Uit het LandWouw-Crisisifonds wordt, ten Weho-cvei van do telers van suikerbieten, voor zoover die 'bleten oj| Nederlandschen bodem, zijn geteeld en aan de Nederland sen e eooperatieve fabrieken of aan de Oentrale Suiker Maatsichaplpij te Amslter- dam ter verwerking op s.uitea' zijn gele verd, voor volgens dit relgjfement vastge steld© hoeveelheden aan dé fabriekten steun (garantie) verleend tob zoodanig bedrag, dat door de fabriekten. voor (bie ten. waarvoor steun wordt' veirleend (ga- xaintiebioten), geleverd op de gabruikte- lijkd condities aan grootscbeieplsvaarwater, gemiddeld ongeveer i' 11,per 1000 K.G. netto z;al kunnen worden uiibtetaalH. Alg garantiebieten wordt voor de cam pagne 1933 per biet en teler aang,temer kt, leien hoeveelheid overeenkomend© met het ge middelde van 80 pot. van zijn teelt in 1929; 80 plet. van zijn teelt, in 1930 en 100 piet. van zijn teel't garantie1 bieten in 1932. Da Commissie voor de uitvoering van da garantieregeling k!an het reioht om gja- ramtiebieten te leveren op ruimeote schaal toeisbaan zoolang het totaal! der ingewil ligde! aanvragen bet quantum van 1710 milllioe'n K.G. giaranti-elbieton niet over schrijdt.. Dei Cbmmisjsie is voorts' bevoegd het reicht t ot. het leveren van garanitiebi-eiten ta beperken tot een door haar vast t.o stellen tijdstip. De 'fabriek' verplicht zich. de uitbetaling aan de leveranciers van garantiebliehen te zullen bewerkstelligen, zoo, spoedig moge lijk na ontvangst van den steun meit in achtneming van den tijd, welke voor tl© administratieve en organisaitprisoh© maat regelen vereiacht wordt. Voorzopver de getroffen maatregelen cin de tijdige uitbetaling van den e|teM|nr aan de, fabriekten dit mogelijk miaten, z'aï dei uitbetaling in ieder gievai! geschieden. ia, voor dei garant iebieten, w,elha vóór 1 November 1933 zijn geleverd, in demaand November 1933; vo,or de garantiebieten, welke in Jde maand November 1933 zijn geleverd, in Ü'e maand December '1933; von r dei garantiebieten, welke in de maand December 1933 zijn geleverd, in tlo maand Januari 1934, en wel telkens met minstens 80 plet. van den daarvoor Vast-' ges-telden prijs! b', voor alle- garantiebieten Vóór 1 Mei 1934 met het nog .niet uitbetaalde ge deelte van den prijs. Ha® de wijte verkregen wordt. Heeft u, bijl het ledigen van een- „lekke re- flesch", zicli wel' eens afgevraagd hoe de wijn verkregen wordt Misschien niet Ten behoeve van hen, die wéinig afweten van de wtijnbereidinig geven we hieronder eenige bijzonderheden over den wijnbouw. iWdjn dan, een alcbhoühoudende drank, wordt verkregen doolr1 gisting Van suiker houdende vruchtensappe». In het hijzlon* der geeft men dien. naaim aan het gegiste sap der bessen van dem wïj'nlsto-k', gewoon lijk druiven genoemd, im- tegenstelling met den vruchtenwijn, welke uit nppiefe, peren enz. bereid wordt. Dlaar dus de wijp van druiven verkjra- gen wordt, spreekt het we-1 van zelf', dat 'de druiventeelt een z'eer blelanigrijik -be- drijf is. Onrijpe, druiven bevatten hoofdzakelijk vrijl wijnsteenzuur en weinig suiker; hij het rijpen verdwijjnt het vrij--; zuur- meer ,en meer onder vorming Van wijinsteiep, terwijl het gehalte aan suiker toeneemt. Aldus bereikt het rijpingsproces cem hoog tepunt; blijft de druif langer aam den stok, dan treden, onder inwerking van een z'wam, snel veranderingen op-. Do druiven worden -geel, vtervbligein-s blriuin, terwijl de z'wam' suiker, eiwitachtige stof fen en vooral z'uiur verbruikt. Die v'crhou'- diug van het suiker- to-t het zUiurgehaltla wordt daardoor gunstige|ri v-0|0ir fle wijn1- -bereiding. Het is derhalvte van bedring, het juiste tijdstip' voor den oogst te tref fen, vooral omdat de deugd van dem) wijfo in de eerste plaats afhanteidjlkTis van de voltemen rijpheid der druiven. Alhoewel het hoofddoel waarmee do druif verbouwd wordt, vlo,c|nal de bereiding van wijn is, werpt deZe hes nog andere voorde-elem ai'in somlmige landen, zhoals blij ons, heeft in het -gehiepl geen- bereiding van wijn -uit druiven plaats. W.ij! kénnen te onz'ent alleen, dia tafeldruif (in de kasL sen -getrokken), die -zlelfs als geineels-micl- d-el wordt gebruikt. In verscheiden® ge!- vafen imanlers, wordt aa.n zieken, leien drui Venkuur voorgeschreven. Gedulneind® eeni4 ge weken dient de patiënt dan, met ver mijding van voedzaimle, vette spiijlzen en met voldoende Hchaalmlsbéwieging, dage' lijks vier tot vijf kilo druivfen te gebrui kten. Dleze (klrur is heilzlaam gebliekten bij storingen in het onderlijf, aambeien, jicht, longtering -en blorst-öaltjarrlhlel. Van vele soorten druiven- dienen do bes'- sen tot bereiding van rozijinen ten. krenten .den ingekoiolkten most verwerkt mie-n tot druivensuiker, welke ten de-el'e voor huise- lijik gebruik, ten deeltei bij| de wijnbereiding drenst doet. Uit de tot "jam- getktaolkjj© bes sen wordt likeur gestookt en uit de pit ten, wordt eeu voortreffelijke oli-e gewloir- nen.Dte draf' geeft b'ranidtewijin, potasdh en azijin. Soms dient de draf' ook wel eens tot vfaewoeder, brandstof >en looimiddel. De eerste bewerking van de wtijlni berei ding ondergaan de druiven in den wijn berg z'elf. In -kuipen worden zij' met. do voeten, bloot of' vjojorzion van kïlompen, of mtet stampers fljlngedrukt. D|aar hieir1- bijl soms een aantal pitten worden geknot ten, welkle dioor hun gehalte aan, looi zuur de hoedanigheid van dein wijn ver minderen, miaakt men-, ookl wel gebruik van een druivemmolen, waarin de druiven tussehen do ondiep gegroefde, houten, wal sen wordei^ uitgeperst. Om bet sa.pl, den .most van den draf te scheiden, pifctafct men gebruik van verschillende soorten v,an persen, alsmede van ctentrif'ugiaaillmaehi- ntes. Het verkregen sap- wordt in eikenhou ten vaten of gistkuipelm Van 2 tot 12 H-.L. inhoud gedaan en kbmt daarin, zk>n- der eenige opzettelijke toevoeging van gist, zé-er spoedig tot gistinigt Die suiker van den most w-ordt amlgeztet in alc'ohiol en kbolzluur terwijl nok','naast geringe hlpci- Ve|elheden glycerine en barnsteienzuur, de- stoffen ontstaan, welkte aan den wijn zijn karakteristiek „bouquet" gpven. Zoodra liet gisten van den mlast bijna is afgeloo-pen en de KooKzluurjsntwikko, ling ophoudt, zétten, gist, wijnsteen en ■andere vaste stoffen zich op den- bodem van de kuip af. D|en aldus verkregen wijp 'drinkt men a.ls schui|mlwij|n-. Zlijn beste eigenschappen krijgt de wijl» echter eerst "blijl het „rijpen". Onder opneming van zuurstof uit dei lucht', worden daarbjijl sommige béstanddeelen ge-oxydeerd. Mei» tapt daartoe den eenigslziins ge'klaarden wijn voorzichtig af ten. doet hem' in! goed gier-einigde en geiziwaveldei vaten, die, voort durend worden bijgevuld. Dom- de wanden van hot vat Verdampt voortdurend vbcht, in hoofdzaak watier. Dteajrdoior w/erdt de wïjin alcoholrijlkter. Is de gisting geheel geëindigd dan is ook' de wijn (jonge wlijln) doorschijnend em helder getwordem. Eielr het zoover is, verloopen dik'wij|lÖ eenige jaren. Dia minder fijne wlijlnen word-en op klei nere vaten, de edele soprte!» op- flllesschen. oivlergebraeht en dez« laatste goed ge kurkt en in liggenden stand bewaard. Die wijpen worden beter door het „ver. snljdien", namelijk door het vepmlengen van vierschillende soorten in bepaalde ver- lioiudingen. Die wijp b-ouw vindt in alle wereldd-cden plaats, maar toch het mieest in Europa^ Prankrijik schijlnt to-t dusver de grootste productie te leveren. D|a.n kom-eln Italië- len Spanje. D|C| naam „Kabarbei-i." Over de aileiding van het woord „ra barber" (ook wel „rhahairlb-ei" geschreven), waai-miee de p-l-a-nt wordt aangeduid waar een geneesmiddel uit getrokken wordt- ca welker bladstelen ons, gestoofd met sUikei- of' stroop, to-t 'zoel- gaz|inde groente- dienen, vertelt de Romein Alexander Trabianus,. die -circa 600 jaar ua Christus leefde, dat «en nieuwe ©eit-barc plant ter markt Was gebracht, die den naam van rha. droeg. .Voor 'zdjj. op da R'omeinSche (mlarkt ver scheen, had iziij al een herfe reis achter den rug, want 'zij' groeide .aan, den anderen! kant van do Wolga, kam de Zwarte Zee, de toenmalige Pontus Eiuxinus. D|ezte rha ponticum, die oiorspronkelijlk' van de Bar baren kwam, werd derhalve ook, rha bair- tóarrftum, de Rha der Ralpbairen genoelmld, waaruit het woord rab!a|rber ontstond. 1 K«rus:|'reuk. Wil j-c wezen welbemind, Hoor en zwijg, wees ziend-eibiljinid Wil je leven .ongestoord, Hoor en zie, maar spreek -geien woogth VERK00PINGEN en VERPACHTINGEN November 27 OostJburg, hofstede, Verbist. DtecemUea' 1 Heinken-saand, woonhui-s met erf', V erhist. Getrouwd H. C. RUTGERS, Burgemeester van Borsselen, en C. L. DINGEMANSE. De Heer en Mevrouw RUT GERS—DINGEMANSE zeggen, mede namens hun wederzijd- sche familie, hartelijk dank voor de vele blijken van be langstelling, welke zij ter ge legenheid van hun huwelijk mochten ondervinden. Borsselen, 22 Nov. 1933. MAATSCHAPPIJ ZIEKENFONDS ZUID- EN NOORD-BEVELAND. des avonds te 8 uur, in „De Prins van Oranje" te GOES. AGENDA 1. Benoeming afgevaardigden voor bijwoning der Algemeene Ver gadering, welke in Maart ge houden zal worden. 2. Lezing over „Het voorkomen van Ziekten". Het Bestuur Mr. J. W. GOEDBLOED, Voorzitter. C. GRIEP, Secretaris. Voor een binnenkort elke week verschijnend geïllustreerd blad vragen wij in alle plaat sen van het land tegen zeer goede belooning ijverige en geschikte Zendt uw naam en adres aan „Haagseh Persbureau", Laan van Meerdervoort 45a, Den Haag. WIRTZENBURG voorheen J. VAN BELZEN. DOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. Namens GEDEPUTEERDE STATEN van ZEELAND zal te 11 uur, in de Abdij te Mid delburg, worden Het uitvoeren eener verbetering van een in de kom van Hein- kenszand gelegen gedeelte van den weg 's-Heerenhoek—Hein- kenszand, voorkomende op het Provinciaal wegenplan onder no. 13 f, met bijkomende werken. Het bestek ligt van ten minste tien dagen vóór den dag der aanbesteding ter le zing ter Provinciale Griffie van Zeeland te Middelbuag en bij den Hoofdingenieur, den Inge nieur en den Technisch amb tenaar van den Provincialen Waterstaat, onderscheidenlijk te Middelburg, Goes en Goes. Het is op gelijk tijdstip, zoo lang de voorraad strekt ter Provinciale Griffie verkrijgbaar voor f2, Aanwijzing ter plaatse zal geschieden op Vrijdag 1 De cember 1933 te 15.30 uur. Sa- menkonst aan het begin van het werk, in de kom der ge meente Heinkenszand. De Nota van inlichtingen ligt van Maandag 4 December 1933 af ter inzage bij den In genieur en in afschrift bij den Technisch ambtenaar voorn. Middelburg, 17 November 1933 De leden van de Geestelijke Bedevaart tot O. L. Vrouw van Lourdes worden verzocht, de NOVENE voor het feest van O. L VROUW ONBEVLEKT ONTVANGEN te houden van Donderdag 30 November tot en met Vrijdag 8 Dec. Lourdes-water sieeds verkrijgbaar bij Zelatrice Mej. CHAMULEAU, Keizersdfjk 32, Goes. Het Bestuur L. STOLK, Pastoor, President, q- „pl <97 E. N. F. PRONK, Kapelaan, Secretaris, A. E. J. VAN DRIEL, Penningmeester, Singel 381. 32556-40 Amsterdam. Bij dezen deelen we U mede dat voor Zuid- en Noord- Beveland met ingang van 1 December 1933 ook het voorhan den hebben, vervoeren enz. van ongemerkte boter in hoeveelheden kleiner dan 1 kg. verboden is. Handelaars die boter ompakken en gratis ruilmerken wen- schen, gelieven zich tijdig te wenden tot; Afd. Zuivelcon- trole O.l. Huis te Middelburg, waarna ze de voorwaarden ontvangen. C. ZWAGERMAN. Steeds versch voorradig: Frankforter Knakworstjes 25 et. paar Zult met en zonder zuur 10 ct. p. ons Berliner Leverworst 14 et. p. ons Bakbloedworst 8 ct. p. ons Leverworst 25 ct. p. pond Uitsluitend eigen fabrikaat. Aanbevelend. zakbnmhnsohen dib db Katholieke be volking van het Noorden wbnsohen tb bereiken moften bbnig B.-K. dagblad voor db noorde lijke provinciën voor dit dobl ge bruiken en hebben Advertentie-tarieven tb vra gen, Administratie, Groningen Sinds jaren levert de „N.V. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT" groote partijen Nieuwjaars- en Naamkaartjes en is onze drukkerij thans extra daarvoor ingericht. Nu zachtjesaan Nieuwjaar in het zicht raakt, vestigen wij de aandacht van allen, wier voorraad Naamkaartjes is uitgeput, op Keurige uitvoering met prachtige lettersoort op prima karton tegen uiterst billijken prijs. Bestel s.v.p. aan ons Hoofdkantoor te Goes, Westsingel, of bij onze Vertegen woordigers in verschillende plaatsen van Zeeland. Heden ontvangen een groote partij welke wij verkoopen aan extra lage prijzen. Al onze Wijnen zijn van de beste kwaliteiten. Alles eerste soort. 100 dent Vraagt heden: Alleen de betere soorten. Aanbevelend W. JOOSSE Samos per flesch (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Zoete Spaansche Wijn per flesch (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Roode en Witte Port 75 (Beste) oude Port per flesch Salandra per flesch Zoete Schilletjes Boerejongens per literpot (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Boeremeisjes per literpot (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Prima Advocaat per flesch Advocaat (de Kip) per flesch als goedkoop en lekker extra aanbevoleD Prima Vruchten-Wijn, 12 voor slechts 60 ct. p. fi. Deze wijn is zeer geschikt voor 'n glaasje bij 't slachten 100 cent en 95 cent 125 cent 100 cent 90 cent 100 cent 110 cent 120 cent 145 cent PHOTO VAN ZENUWCELLEN. GEZIEN DOOR EEN MICROSCOOP Duizenden menschen - even critisch ge stemd als gij - hebben ondervonden dat hun besluit: „Iït wil met Sanatogen een proef nemen" een gelukkigen ommekeer in heel hun leven heeft gebracht. Vroeger vermoeid en slap, genieten zij thans een krachtige gezondheid. Zij voelen zich dóór en dóór gezond en sterk - in staat den geheelen dag hard te werken en toch *8 avonds onvermoeid en frisch van hun vrijen tijd te genieten. Iedere cel in Uw lichaam ondervindt de opwekkende, versterkende werking van Sanatogen. Maar Sanatogen's groote kracht ligt in zijn versterkende werking op de zenuwen. Het is de phosphorus - welke in Sanatogen gecombineerd 19 met het bloedversterkende melkeiwit, waaraan de zenuwen nieuwe kracht en energie ondeenen. 4 I ■s v I Dit maakte, dat het beroemde standaardwerk van Prof. Whida „The Elements of Pharmacy, Materia Medics Therapeutics", schreef: „In neuralgie en alle vormen van zenuwver-, zwakking is Sanatogen 't aangewezen voedsel" Beginnog vandaagmet het gebruik van Sanatogen SANATOGEN Het Zenuwsterkend Voedsel alle Apotheken en Drogisterijen vanaf fl I,- fter bus* ,L Bureaux van Redactie Telefoon Interlocaal Bijkantoor MIDDELB GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT HVAN OVER DEC Htet groote Jeit van ongetwijfeld, do nederlaag listislclh'-ooimïa'Miistiséh b!|t scih-a verkieziiigien voor Dbor 'n sbeilsali voai listi lingen, hadden de revo: heersch-ors gedacht li-un -k derheid in het parlemc do,ch do aanwas van het. t do reohtsche opjiositie-gi ojwnn, dat die toel-eg mi do eerste stemming we zteiels door Robles en btehaald. Men schrijft de de katholieke en gemati aan d'e vrouwen, die ditm stemmen. Ongetwijfeld 2 zijn geweest, die- meeteld; naamste oorzla-ak is toch worden van het geheel© Dte razternijl waarmee hel onder leiding van. -dleti m op de kerlk wie-upl, heef partijtjes verdeelde kaft hijeen gedreven. Dte door in het leven geroepen in weinig maanden tdjids tienduizenden. Twee m Bracht men in 'n- onrme 'n vexkiezingtsfpnds1, waai wijlze het kiaztersvolk v worden over d© s-chandel het ultra-roode bewind. Gil Robles werd voort leven gestaan, doch. vrijlw: een lijfwacht van veerti den. -die helm -dag en naölit Wanneer nu de herstem wdja® uitvalt, kan Spanje -einde van het sehrikbewii] Zoover is het echter no- er zeker van ?ij'm, dat po* machtspositie niet ztonder geven. Wanneer het de het niet voor 'n nieuwe; schrikken. Te Barcelona het socialisme, en boij-e.wi meene staking reeds afg gent het bbm-aianslaiglen. dat d-c kracht van de-z'e g van dien om-vang is dat b boven het recht z'al gaan schier-eiland. r Die „Petit Parisien b: «en reeks sensationeel!© den vorm van instructies bewind in Djuitsohland, e buiten! ands'che agenten z!o den. D'e-z'e instructies; gil tegen de vredeflievendlei Hitier tegenwoordig ver tuigden van een m-entalite: lijk-, dat het ongeltaof'waari Dia falsiftoators1, want di 't werk geweest, liebiben h makten. Zij! legden het er zoo twijfel moest rijteen. Pree instructies gezegd, wat de wige Fransche national» land denkt. Dien, onverztoc geraffineerd© wijlze naar praat. Men begrijpt wat publicaties in 't nerveiu» ven. Aanvankelijk werd Parfjlsch-e b-lad het slaeh worden, van de agenten dustTie, die tot taak' h t®g,en elkaar in het ha-rua Later lekte het echter ©els-c-he spionnage-dianst de Petit Parisien" gel schijnt dat dieiz-e dienst, hankiclijk van de Engel-f werkt, nood© een toenai (Frankrijk en, D|uitódhlana om tot deze schelmenstreie Diuits-eh© regeering heeft vraagd -en voorgesteld on CP to sporen, evenals dit intern, valsche munteriji delijk voorstel, want hier stigen dingen op spel d Wud. De Fransch-e regeei-ing, i'fgeerinig, direct noch1 ine hjkhe-d'en wil' brengen, is paan. Hierop heeft Hitlei nalist van helt Fz^amsche h ©en onderhond toegestaan, niaals met nadruk verzie! Sin vredelievend© bbdoeCk biankrijk en dit lamirl voor zijn veiligheid Met tegen de ©er van «11 li wil zelfs zijn sitenn defensief' verbond tusöch -ngieland. Dit interview Soe'd gemaakt wat dia van de Petit P|arisien" 1» da sfeer. Het is nu maar de vraa Mreiotie ondeïban-dteii-n land wil overgaan. Het g aan besprekingen in het n -Volkenbond, maar d will Dui-t z>i hi ge-i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4