f|N HET KRAAIENNEST QrechtszakenJ" gemengd nieuws kerkelijk leven ÏHE COURANT HlEUWË ZSE^/SGHE COURANT DONDERDAG 23 NOVEMBER 1933 PEN STUKKEN AFLOOP VERK00PINGEN, ENZ. BOEK EN BLAD BURGERLIJKE STAND MARKTBERICHTEN 464Ë STAATSLOTERIJ '{lullen b|iji hat desbetref-» la behandeld. Dat voor- Ire verwees die vergade- |eelingen. aideelingen nam zfij een Ie volgende ©putbare bdji- |.en op Djtosdag 12 Deo, i voorzitter dezto bijieen- ffloslilllt. fr. J. Adriaan.se, lid die® Dinsdagmiddag ma de I ©en der afdleelinge® te ld, met zijn auto van lijn buiten tei Otejtkafiallo In ingang van Sero-csiker- dtwa- mist «n gevallen w;e|g. De automobilist te ontwijken, doch klom ht do ambo in een droogs ii den blaoon nog naait,e, |e Iwiagen ernstig beseiha-. lerie is geheel scheef, da is versplinterd en aan proote ruit in honderden S'iso, die aü'een in demi een vleesdhw-ond aap. hetb I lende bjuifjen, waarschijn-! 1 stuur gevallen. Aanyan" Ig ge®ohrok|Ken en is mist |o naar zijn ,wanipg ge land was .gisterenavond aannamen-, dtat .dik opges lm wonder gloed is .pfigip-i llan voior wat betreflh dep ordelijkheid der Redactie |au het Zeeuwsdh-Vlaam- ïité schrijft ons: bvreemding hleeilt het be-» |equrwseh-Vlaamsoh Kana.- gencimen van de motie Staten van Zeeland aan rovineie- in de komlemde aannemipg voorstellen, zelve, afe uitdrukking ïaar tpierfectiomeexing der [dingen van Oost-Zi-Vl. Ten via die eilanden naar kan het bestuur voor- sen vrede hébben doeh' harte. fïtre" van liet Z.-Yl. Ka- rteÜt juist in heit verlan- riming van .allte beletselen, erbinding van het afzijdig door vanzelf! jneer geïsio-i i-Vlaanderen met overig a weg staan. de aanloop t«t de mortie, ig en motiveerinjg, die de het bestuur voornoemd daarin wordt aan het Sdhe Kanalen-Comiteen even en verweten, dait. wat iet in het belang va.n de dat van de provincie zou uitbreiding van de ver- do daaraan vastzittende der welvaartsjnognlijkhie- ijk Zeeuwsoh-VIfaandere® i'elamg van qfaetejk rif -pro» ïen indruischem. -Dat nu »1 van htet Z.-Vlaamsöha Omdat nu Zeeurwsch-i >e verbinding noordwaarts Nederland, is daarom een waarts uit den boto-zej» bedenkt, dat dia ontwor» -als oomjplementum van t de Nederlandsche federa- n-oomité's nastreeft, Oen srsipeiobjéfi opent voor den stelijk ZeeuwsCh-Vlaandie- verbiand?. Was de jelec» •binding Rotterdam—öBer- -Den Haag overbodig,, onn >eien stoomtreinverbindinig ïiedamDelftDen Haag fde de lijn Amsterdam esteremNijmegen nieib te gd, omdat men röeids via m naar Nijmegen kón ko twee koorden opzijn boog jet men zich dan met één 'm als men 't éeme dieet, mort :re laten .ails het, andlere zoo ne, zoo niet better dan het geerde doel voertS Mbeitjen r Oostelijke verbinding yart ideren met overig {Neder- van personen voorgestaan, so-ewijding vioor streak1 en lem door mannen, wier per» m en teehniscbe bfekwaam- a,tionalen roep .hebben ver» arbeid slechts gericht is der streek, waarvoor die tgedaebt, bijl voorbaat atls irden ver©ord«e|ïd 1 liet veeleer op den wieg edep. Statiën om zich met diens plannen te verstaan' imenlij'k overleg na te gaan lem een aifzionbaren tijd die cwezenilijkien waren in heb ►vinoie? idien dan zou blijken, dat at dienstig zouden zijn aan n streek of piovineie, biet mscüi Kanalen-oomité zOW hebben te geven, voren, zonder eenig nader de realiseetrings-mOgeiSjÜ- té-plannen ze affls een (her- rroordealen en op hén dia raarva® de deugdejlijkheid vaamheid' der ontwerplexs ideerd voorstaan, heit van ©en gezindheid, strijdig 'n van strSefkken gewest, is die het besjtulur van hifftj naomité pijnlijk' treft en! met nadruk protesteert. Nianïems het belstuur m. VIENING-S, voorzitter» I. A. HOLTHUIZE-N. se-cr. Sombere zakten. Jj een onzier weekbladen haalde vo- ,:j, week de letterkundige; Den Doofflaard voorval uit het jiaax 1914 op. in dait' jogsjaar hieöd ©an Framsohe torpeio- j,,jt in heit klanaal een schip aan dat geftó- ji was met metaal, bestemd voor een juitsche waplenfiaibHek. Triomfantelijk (dicht de Frausdhie gezagvoerder den bnit jjtr de haven van Brest, natuurlijk ver achtend dat de Franaübe regeering bui tgewoon blij met die verovering zou djn. Niets wais eöhlteir minder waar da® jat. H«t bleek n,l'. dat het metaal af- loiiistig twias uit Fransdh© koloniën en (joendom van dein Fransehen million air en linancicr Rotschild, die 't verkloidh't had aan den vijand. Er volgde geen inbeslagname bet schip mocht zijn reisi naar Duiisdhlamd voort zetten, Het metaal Zou daar veranderd worden in kogels «n granaten, om ver volgens afgeschoten te worden ook' opi Fransehe soldaten! Dit is heus'ch geen 'fabeltje, maar de verschrikkelijke waarheid. Hbt zou geen zin hebben die besdliamen- ie historie nog eens opi te rakelen, indien Je wapenfabrikanten sinds eeuige jaren niet wederom bezig waren een stalen net te weven, om de menschbeid er in te Ver strikken. Te Geneve zwerft 'het, v,an hun agenten ©n het is reeds voorgekomen dat gedelegeerden (van de Ver. Staten) zich door hen hebben laten omkoopan, oen da lesprekingen te doen mislukkeen. W|a,t inderdaad' l'ij de Vlootoonlareatie gelukte. Momenteel wordt de .pers ook reusachtig tewerkt. Men tracht onrusjt en wantrou wen te verwekken door het lanoecren van ïalsif'icatiés of hafflfware berichten. Om dat over het algemeen de couranten zich' niet leenen tot opzettelijk bedrog, knoopt men thans bladen op. Het orgaan van d» Ri.-K. Jonrnalistenvereeniging bracht on langs de onthulling, dat 'het Franlsicha Creiuzot-ooncern, de machtige watpenfubri'e kem. een Fransch blad wist te bbmachjtiigen' dat van stonde af aan, in militairistischen geest te keer ging, Vier Belgische htiadem Hjn eveneens aangekocht door d'e oorlogs industrie. Men dacht eerst dait Cbeiuizot daar oo.k achter za,t, maar waarschijnlijk is het Cock aril. In ieder geval maken deze vier bladen thans dagelijk's reclame ■voor zwaarder b'ewaplening van België, terwijl ze daar eerder nooit over gekikt hadden. Het grootste gevaar levert zoo'n tac- uek opi in landen, waar de jpisrsi haar vrij heid totaal kwijt is, zooals in Italië en DuiUehland. Wanneer daar da machtheb bers die kwad© practijken willen steunen cï zelf uitoefenen, komt er geen mensoh adler die machinaties en wordt het phi- Mick gewoon verkocht waar 'het bijzit. ffet is daarom zoo grenzeloos dom. dat juist in ©en tijd dia waakzaamheid' en openhartigheid eischt, massa's mensohjen aanzeulen achter het 'fascisme, dat. aan A vrije meemingsuiting 'n einde maakt, ■dat slechts woorden duldt, die 't welkom zijn, dat met ketenen en slavenjuk de maEsehheid wil vertaigen tot een redeloozfe, witlooze -en onmondige kudde'. UITRUK. llofilijkbeden bij de uitvoering van ide CrisisrVarkenswet in Z.-Vlaanderen. In de zaak vam den landbouwer A I. P. en diens zuster R M. F. te St. Jansteen, die in hooger beroep terecht stonden vain een vonnis van de Middiel1- burgsche rechtbank, waarbij zij, iteler tot drie weken gevangenisstraf waren veroordeeld, resp. wegens wederspannig- heid en wegens belemmering van een ambtenaar, kwamen mede aan dc orde de moeilijkheden welke zich in Zeeuwsch .Vlaanderen voordoen bij de uitvoering van de Crisis-Varkenswet en bij die va,n het Crisis-Varkensbesluit. De verdachte P. had n.I, volgens de verklaringen va'n den wachtmeester der marechaussee De B. uit Koewacht, de zen niet alleen den toegang to: het var kenshok geweigerd, doch hem bovendien met oen mestriek bedreigd. Eerst nadat getuige met geweld was opgetieden, na vruchteloos tot twee maal toe gepoogd te hebben P. tot redie te brengen, kon den hij en zijn collega tot contröle der varkens overgaan, waarbij hem bleek, dat deze niet waren voorzien van de ver achte ringen1. .De tweqde verdachte, had eerst mondeiing en later door voor het'hok te gaan staan getuige ,en dieins eoliega v. d'. B. in die conttóle belem merd. De wachtmeester deed in zijn ver- ^kringen uitkomen, 'dat het aantal pro ^en-verbaal uit |dien hoofde in Z -VI. is. De oorzaak daarvan moet terden gezocht in het feit, cLit eenige Wosnen uit die sjreek, o. m. leen no- ns hit Hulst en een gemeenteraadslid 1 St. Janssteen, den boeren openlijk oorhoudien, dat de wet geen ilechts- rav ^iee^t hn dat zij zich aan de be, telmgen' daarvan niet hebben te storen. .verzet Wordt bovendien nog in da mad gewerkt door het feit, dat de kan. inmeCv,er te Hulst een groot aantal vo heeft ontslagen van rechts. rvoiging Daarbij komt nog, dat in kcld16 waar^een Vee'l vee wordt gesmok.- ^eer Voor ongeringde varkens; °rat betaald. d,'Ir; ba™n Speyart van Woerden on- dvi.a ^eze verklaringen in zijn re- wt™°',r 611 stelde ,in het licht, dat in allej he J feit' dat de ré?eerinS zaïna h j om cn boeren de ibehulp- l Wiitilan^ te bieden. d'Wen op alle mo- stelle de jongste wetten en be ult d! ^boteeren' 'Men smokkelt vee tamvd, peii eli levterc het ai5 Bra- °v1ennatiJeeri'ai °n ^aat de koeten 'matig rdmken om ze in gewicht tie doen toenemen, miein knoeit met rogge ienz. enz. Een scherp optreden tegen deze practjj'ken achtte spr. dan ook! noodzakelijk. Daarbij wilde spr ook rekening houden jnet de mentaliteit, wielke bij Ide hoeren tien opzichte va'n de Crisis-Varkenswet en het desbétreffG.radq ministerieele besluit wordt gewekt. De dagvaarding leigt feitelijk overtre ding van de wet ten laste, hetgeen vol gens spr. niet juist ^s. Hier geldt het een overtreding van het Besluit, doch dit! verandert aan het wezen der zaak niets. Gezien den ernst van het gepleegde ver zet, vroeg spr. bevestiging va" het von'- nis ten aanzien van P„ terwijl hij voor diens zuster in plaats van de opgelegde straf een geldboete van f 30 sub's. 30 dagen requireerde. De verdediger, mr. G. Tichelman, uit Terneuzen, zich met de gronden van het vonnis vereenigend, verzocht bet Hof rekening te houden met de gemoeds stemming van (ie verdachten, die voor zich overyiigd Waren, dat er inbreuk op hun rechten werd gemaakt. Pleiter drong voor beide verdachten ,aan op clementie. Het Hof zal 6 Pecember a.s. arrest wijzen. Meisje verfirand. In ©en woning aan de Bourioiusstraai! te Arnhem, is de 21-jarige dienstbode D'. ten Holde, uit Etlleeom, met haar klee-1 ren in .aanraking gekomen met vuur, met bet gevolg dat haar Meeren vlam vatten. Het meisje liep ernstige brandwonden op len is spoedig overleden. Omtrent de toedracht van het ongeluk tast mien in het duteter, daar niemand bij het ongeluk aanwezig was. Eerst op het jglesehreeuw van bat meisje snelden de huisgenoot-en toe. Tpen was het reeds te laat. Vennoedelijik is ziij! Wij bet aanmaken van die kachel door het vuur gieraaJkt. Inbraak bijl men apotheek. In die apotheek van nadvr. G. P. Hi, Vriiens in de P. O.Hooftstraat 98 te Am sterdam, is Dinsdagnacht ingebroken. Toer mlevr. V. gistermorgen de apotheek, waate zij niet woont, wilde openen, kjon dij! het slot van die huisdeur niet opan krij'gen. De hulp van eeu smid wierd ingercucpen en toen men eenm'aal binnen was, bi'aek, dat er ongewenscht bazloek was geWeftst. In de apotheek was alles overholopl ge" haald en ook op de eerste verdieping had men de kasten niet gespaard. Het resul" taat voor de inbrekers is lechtetó niet grolot geweest, want gald is er 's nachts niet in huis. iZijl hebben zich dan ook tevreden gesteld met wat verpakte nrediéamlentbn. Die flesschen met vergif hebben zijl la', ten staan. D'e politie heeft de zaak' in oui'derzoek. Paar fréin gegrepen en gedimd. Die trein, welke om 9.4a igistenboxgen uit Amsterdam naar Rotterdam! vertrok had 20 minuten vertraging, doordat bij het dorpje Veur op' oingeweer 8 'KlMj. afstand van Dein Hiaag! een 40»-jarige vrouw, die Van het land kwam, »p den óherweg door den trein wepd gegrepen en gedood. Brand tel Assien. Gistermiddag is brand ontstaan in een perc'eel aan 'dei Markstraat te As|sen, waarin is 'gevestigd het mamtelmhgaizijjn de Pauw van den heer T. J'. H. Cramert jDe eigenaar bevond zieh in de boven dien winkel gelegen zitkamer, toen hij pflotsleSing brand hoorde poepein. Hij| snelde naar beneden ©n zag dat .z'ijm perceel in birand stond. Eiein 'geweldige vlammuniZea steeg langs den gewell] omboog! Dh hitte was izloo iglropt, dat de verf van de tegen'- p|vleirliggende buizen atbiakerde. De bramd'- wieer was spoedig tar plaatse en daaraan is heit te danken, dat d© Aangrenzende pier1 cleelen gespaard zijn gebleven. Hjet iptett'- löeel brandde 'geheel uit, zioodat de win1- kielvoorraad ials mantels, japonnen enz', be nevens het meubilair veiïbrem ging. O var die oorzaak van den brand tast men in iheit duister. Wel brandde in den winkel 'een kacihel. Da poflitie heeft dé zaak in ohdierzoek. Yeraéikering dekt de schade. Het pand behoorde aan den heer Dieters te Assien. Meisje in brand. Maandagavond is in de koukein van een perceel in die Regentesseülaian tfe Rijs wijk (Z.-H.) ©en begin van brand ont staan. De kleeren van eon dienstmeisje val ten vlam. Hef meisje liep gill'end den tuin in. Eenige toetgieschoiten voorbijgan gers hebben de vlammen gedoofd. Het mesije heeft ernstige brandwonden gekre gen en is naar het R'.-K. ziekenhuis in Den Haag vervoerd. De brand, 'dieo ntstaan was door het ontploffen van een benzine-kuch'eil'tjeis door den bewoner zelf' ge'Hiiischt., Vuurgivechi met hankruovers. Ee,nige bankroovers hadden Dinsdag to Montevideo met succesi een bankroof vol bracht, doch juist teem zij1 met hun 'buit in een auto wilden vluchten, arriveerde da inmiddels gealarmeerde politie. Er ont stond een hevig Vuurgevecht, waarbij ZeS personen werden gedood', 'en wel vier po litie agenten, aangezien hek vuur door do movers was gooplemd. Bij de achtéTvolging werden twee noovers n'eexgesohotiein. Vijf! pen»men, wio. o. eenige biirgers die. niets met de zaak te maken hadden, doch don» verdwaalde kbgeffs werdön getroffen. Wex- dan gewond. Strenge on trol» aan, d® Bclgisthe grens. De Klon. Ned. Auboimjabielcilh,b mlcldt dat de Belgische douane op verschillende groot© wegen aan de greinskantoren van zlomsondergang tot 'zonstapganlgr verspier- ringien heeft aangebracht, hetzijl door het Bpannem van kettingen, hetzliji door het leggen van bloomstaim|me!nl dwars oveT den weg. Eulk.s is o.a. het geval' te Wluiestv weziel, Putte, enz. Middem op den weg wordt in die gevallen vóór de verspelririmg ter waarschuwing een roode lamtaajrn ge" plaatst. P,as nadat de visitatie is geschied, wordt de verspeitring weggenomen. Auto mobilisten zullen dus goed doen, miet het igevaar, dat deze verSpeuringon kunnen ojpleyeren, rekening te houden. SmckkHaa rsiist ontdekt. De gisthandelaar D. uit Oss was gis teren met zlijln wagen 'büjf leen baifké-r ta Héesch toen de maraehaussee het dienstig oiordieelde den inhoud van den wagon te 'Controlieeren. OogenscihlijliirJijlk bevatte dez'o niets dan gist, de bovenste laag tenminste van die lading werd gevormd door pak ken met deze grondstof voor bakkers. Ongelukkig voor den handelaar keken d« marechaussees 'echter ook' dieper en toto bleek, dat onder deze eene laag, niets anders te vinden was dan Duitsche mar garine. Voertuig en lading zlijm daarop in ■beslag genomen, terwiijl tegen Dl. proces verbaal is opgemaakt. Tongen 'n, been afgereden. Dinsdagmiddag is te Helffloiond de 11- jarig© jongen W. v. d. B., tocmj bij! op een van Einidhoveta komende traiml wilde sprin gen, gevallen en door da tram oveijreden. iZlijn recihterb'een wierd juist beneden do knie afgereden. D!a kinaap is onmiddellijk in 'zorgwekkenden toestand, naar hét St. Antonius-ziekenbuis te Helmond overge bracht, waar hem het bean afgezet iboesl worden. Boerderij! in asch gelegd. Terwijl de bewoners afwezig waren ont stond Dinsdagmiddag brand in de berg plaat svan d'e boerderij! van den h'eter J', Vestjens onder Altweert te Wieert. Dooie omwonenden en werklieden konden vier vette varkens en ©en koe uit de stal len, waarheen het vuur inmiddels Was overgeslagen, 'gered worden. Een tweede koe wist zich los te rukken en. werd met 'brandwonden naar buiten gehaald. Daarna sloeg het vuur over naar het aan stal! 'en bergplaats aangebouwd woonhuis, wair- van de bovenkamers en zolder uit brandden. 'Een groot gedeelte der meubels was intusschien uit het huis gedragen. Oogst, schuur en akkergerei alsook' een gedeelte der meubels gingen in het vuur vterloren. De motoirspuit, die vrijj sprtedig -ter plaatste was kon weinig meer uitrichten. Oorzaak onbekend. Pand en inventaris .waren vrij, laag verzekerd. Kind in kokend wafer gevaheii. Hie.t 21/2>-jarig kind van den heer M. B. te Altweer-iWieert, dat Kpndag in ©en <ctnlb|ewaakt «ogenblik spelende in een vat kokend water viel, is later aan de gleK vlolgetn ©verleiden. Britsch militair vliegtuig verongelukt Als door ©en w«nder zijn achttien Ein- gelsche vlldegtens en soldaten gered, .teen een groot Engelsch militair vliegtuig van hot Vickers Victoria-itjypie, waarmee zij van Ranleh naar de Tranjordapislclhd hoofdstad Amman wexden gebbadht, tus- schcn de heuvelen van. Jucleia neerstortte. Tengevolge van dan 'dichten mist raakte het tecstel de topjpen van ©enige baoimlen ,etn sloeg zoodanig over dan köpi. waardoor da .uitgang onbruikbaar werd em da acht tien inz'titeinden in hét toestel waxen inge sloten. Een der piloten sla,agde er echter in. uit da Oodkpit he kruipen, w.aarua hij met asfeistentie van itoegesnlelde Arabieren zijn zeventien medepassagiers uit hun on aangename positie kon bevrijden. Vijftieln inzittenden liaplen slechtp lichfbe verwon dingen op. „Nazi"-manieren. De bjurgemeiester van Frankfort baetft ©en circulaire lot d'en 1600 «ugehuwd'eSi ouder de geaneente-amhtienaren gericht, waarin hun de vraiag Wordt geslteld', wiaax- om zij niet getrouwd zajn. Tevens wordt hun in overweging gegaven. da kwesltie van het huwelijk nader onder dé ©ogetn ta zien, da,ar de handhaving van ongia- huwdeln onder dé ambtenaren iniat reohlt- vaardig zou zijn tegenover do gehuwden. Het. Katholieke dagbÖad voor Boahum ■en omgeving is voior den tijd van vier weken verboden. Ernstig vliegtuigongeluk. Bij ChiarWf' (Ruisland) is het Vliiegtuig „K 7" neergestort. Hef teerste bbxieht slpirak van zerven dooden en z'es' Zwaar geiwwonden, dooli !n later- blaricht noemt dei namen van veertien mansdhen, die zijn omgekomen en wel: de dhéf-vlieger Snciguiref. ingenieur Jeronkin, dhetf van de montage van de vliegtuigfabriek' Cripjpia. vertegeniwqordiger van het oen- traia 1 beheer van de burgeuffwdhitigaartj ehtef'-mecaniaciën Vlasof', mec'anisiieins Ba- ryohikof' «n Konenemko, inigtenieurs-öon'- straoteurs Chklowski en Zaretisk'i, Papt- sjinski. hoofd van dtepartement vanl tedh- nisdi' toezicht; waiarnem'er Pilaoche, Li ma, niki, ist-wrearifs van d'e oei der unie van communistische jeitugdvereenigdugeln bij de vliegtuigfabriekwerktuagkimdigo Zaitsef' ©n btekleederE Pfiotdnski en BakSno Uit de opgaiaï' van da functfe der om gekomenen valt op te maken, dat het töéStel bij e«n p'rotefvöueht- is vergaan. 'Er is ©en retgeeringlsioommissie ingesteld om een onderzoek in te stelten maar de oorzaak van de ramp. Die waarheid en de gebiecle waarheid. De N«w-Yorksche uitgeversfirma J.obn D. and Co. ha-d een contract gesloten voor da uitgave van ©en door Hitler-zielf gpreted ■gémaakt bteek ©nder den titel „Hiafc Nieluwe Duitsichland wenscht Vrede leal -Werk". Voor dat boek waren allerlei uit treksels vexzamlelM uit belangrijke rede" voeringen, dit jaar door den kanisleliiex gehouden. Thans heéfft de firm'ai h[at Cooi- traot- oplgieizegd. o;p grond van batj ïleit, nat de ter puMicatie verzameTJdts citaten ■Can onjuisten indruk gavten vam de Wer kelijke bédoeHpg, in de redevoeritifgiin van Hitler uiteemig)az»t. Die firma- was daar achter gekomen, toen zij de cateten ver geleek met den door haar opigavratgdiein tékst dier radavoerinigem. Zoa waxenl alffle tegen de Joden geridhfe p|aslsla|gee weg» gelaten. De firma motiveerde nu haar Weigering om het blonk te drnkkletn aldus: ,.het uitgeven van 'n dergelijk wterk zou ons tot ©en middel van nazi-pxapagamda mialcenmiaar de werbeHijkfe taniklk van ons, uitgevers, is: de waarheid te Ver spreiden en niet ha,ar te verheimelijkein." Wij troffen het hier gejgevtem bericht aan in de „N-ew-York Herald". iWtecr rem mnifierij! in een, strafgevangenis. In leien gevangenis te Philadelphia is ohdler die gedetineerden laeta muiterij! uit" giebhokien. Die gevangenen hadden den in- bolediel in brand gestoken, maar werden dioio-r hlet gewapende1 personeel Zpo kradh- tig a.an.gfe plakt, dat hun toestand spoedig alDe..ronaarig('iLiaamst werd. De bewakers richtten machinegeweren op de muitelin» gen en aarzelden niet daarvan gebruik te makten. De gevangenis was naar buiten zo» goied .afgesloten, da,t de politie ^die tot hulpi van die bedreigde1 bewakers wilde b'inmenldringcridaarin a.anvankelijfk1 niet kon 'slaglen. Het was' in| de b'uurt een akelig gehoor, want men hqorde het ge schreeuw v.an de memslcbeni, het geratel van d© machinegeweren cn bovendien Zag mien den brand. Een nader bericht uit Philadelphia! geeft nog de volgend© fazing): Omtrent het oproer in da staatsgevan genis te Philadelphia, Kan nog geimteld wordien, dat de onlusten Zich hebben af gespeeld op de binnenplaats der gevange nis, waar 1300 gevangenen bifaen waren. Ben aantal gevangenen heeft de op dezé binnenplaats uitkomende wierkplaats, waar wol verwerkt werd, in brand gestoken. Heit vuur breidde zich uit tot da keuken en de wasscheriji der gevangenis, doch kón toen bedwongen worden. Terwijl de measte gevangenen b'ijf heit uilib'rek'en van den brand vrijwillig naalr hun wellén terugkeerden, weigerdleh 75 gevangenen aan bet desbetreffend bévlel té voldoen. Hierop werden zijl met machine- geweer- en revolverschoten in eeu hoek van die binnenplaats gedreven en gedwon gen iziclh ov-er te gaven, waarna zij naar hun wellén werden teruggebracht. Naar „dej hel" terug. Volgens medadieeliiig van het ministerie van Koloniën zijn ©enige tot dwangarbeid veroordeelde gtedletinmeierdm wit de slteaï'- kolomie in FranSch-Guyana ontsnia,plt, doch' weer gaarreiSteietrd cn naar de kolonie teruggezonden.. Onder hen bevonden zich Nonrric) en Dnphenne, da moordenaars van d''n kas sier Desprès. Deze waren ontsnapt in een o(ien boot ,ein hadden gedurende vier weken geroeid; hun voeten waren ge zwollen, en zij warwn da wlanbooipl nattj. Zij wisten nog Port of Spaiin te berai- Kein in Trinidald, waar zij voe'dimg ©n kleediug kregen bij het Deger des Hieajls. Ontsnaplte gevangenen mogen leehlfc.er niet lang in Trinidad blijven. Men gaf hun een kleine bbot en zteide hun, verdier t© gaian. Venezuela,, Oolumbia en Panama zen den dergelijke ontsnapten jia.ar Prausioh Guyana terug; alteen Brazilië stond voor hén oplen. Met voor drie wekten voedsel bij zich, trokken zij in hun boot verdervtijlfi wieken lang dreven zij opi de «pan z'eie rond, Zonder land te zien, gekweld door honger en dorst, terwijl zij, niet -durfde® te. gaan sslaipen. Tenslotte bereikten zij da kuslt wan GoiUmhië, tusschan Baranqujlla -en Santa Martha, waar zij werden geaxreSteieXdl en naar Guyana teruggezonden. Onze Jantjes 'blij Z. H. den Paus. Een 25-tal leden dier bemanning van Hr Ms Her.tog Hendrik, welke opi het ©ogen blik wen ©öfleniuigsredis miaiakt im de Mid- delKandscbe Zwei, heieift van Napels uit onder leiding van dan Vfcptaalmoezemier den Zeereerw. pater J. Albada Jelgexs- ma, een reis ondernomen naar de H. Stad. Vrijdag 17 November vertrokken ze uit Najlals eu Zaterdagmiddag werden Ze zoo als we. mededeeTJdén in audiëntie ontvangen door den H. -Vader. Zijn© Heiligheid hieüd ,een hartelijke toe spraak tot dei bemanning en heette hen hartelijk welkom in hiat vaderhuis, b'izon- der weikóm omdat bat Ho(llandsdh© ma troze® waren. O'pl da 'eerst© plaats imaltxo. zen. In ziekeren zin, zei da H. Vader, zijn wij ook ,gna,tr©oS" Want'.Wij1 varen opi het schip! van Petrus,, daij.dei vruebten dar Verlossing brengt. ,Wij voeren- daar commando ©n gij vaart erop als matrozen, als leiden der groote Katholieke Kerk. Vervolgens zijt gij ons bizondeff welkom als matrozen van Hdland, dat, Wij heb'- hten bet zaoi dikwijls .betuigd, Ons ztao dierbaar is om zijn liefld© voor 't ge(!|oof in eigen land en in de missies. Dan schonk Zijn Heiligheid Ziim Aplos-- toli-x-hen zegen aian de bemanning, ihun' superieuren en kameraden ,aan boord en het vaderland, hun familieleden en bletrek'- kingen. Met een driewerf Hoezee v,an ons en «en hartelijk' Adiera van Zij'ne Heiligheid nam de audiëntie ©en einde. G'OES. Door notaris E. C. van Dis! siel te Goes, werd Dinsdagavond in het koffiehuis „De Prins van Oranje" :te Goes, ten verzloek© van de erVen Wl Kók publiek verkocht, onder Goes: Perceel 1. een woonhuis en erf aan het Scihipipierswegeling numineT 4 groot groot 1.31 aren, bewoond door J. de Lange. Perceel 3. werkplaats, schuur en erf aan het Sohipplerswegeling nummer 66, groot 1 are 69 centiaren, ged. yqrhuurd aan R. )Ji. Hemgstmangers'. Percteel 4. aen woonhuis en erf' aan het Schippierswegelinig nummer 64, groot 2.03 aren, bewoond door JL A. Luijiks. P«iréeel 5. als-voor aan den Oude Singel nflimïner 58, bewoond door J. 'A. Hl Ticheler. Perceel 6. alsvoor nummer 56, bewoond' door L. Verbeemen. Dé perceeleai werden toegewjézen als Wolgt: percieelen 1 len 2 aan den heer N. Me-, liieste te Goes voor f'3140; ■perceel 3 aan den heer M. ,T, de Jonge aldaar voor f 609 perceel 4 aan den ,heer P. Wj. Bliek aldaar voor f707; J perceel 5 aan 'den beier P. Tilroe Sr. te Kloetinge voor f1630; pwrcieel 6 aan den heer Chr. van F]raas- sem te Goes vo,or f 1830. - Door notaris Verbist werd Dinsdag in da „Prins van Oranje" te Goes in heit Openbaar verkócht het huis met werk- ipJaats er erf aan de Wiijingaaxdstlr|aat ta Goes, bewoond dojor dhr. H|. Vissefs, Kóoper werd dhr. Uoh. Stökébe© te Goes Tvóor f 3825, plus gerechtskosten. Niciuwa kalender. Wij ontvingen van den Raad van. Ar» beid te Goes ©en exemplaar van dien |paa uitgelkómen Sóc. Verzakerings-Kalender, uitgave van de Vereeniginig van Iladen van Artieid en in het gebied van dm Raad van Arbeid te G©es ook verkrijg baar hij dei plaiaitsellSjike agenten. Deze kalender bevat 12 repurodiuetiies vanwerdwijnende 'handnijverheid, o.a. floto'a van ©en kuiperij, wagenmakerij:, potten bakkerij, kaarsonmiaklexij:. kopiewslagieirij, en zelfs nog eien vrouwtje aan het spin- rierwiel. Eén en -ander stemplejlt dienen» Kalender tot 'n befllangwekkónte. Aan die uitvoering is ,goedie zorg bbstexd, zwdaih het -wen sieraad a-an den kautoorwaudl ia. GOES. GeborenChristina Maria Lize» lotte, d.v. J'oiciobiis J an Verm'aag cn Mal- grie'ta van der Wecle. Gehuwd: Marinus Aarn-attt BarentSwn 29 jr. jm'. te Middelburg en Sara. Maria» 'Rpldderihóf, 26 jr. jd. Huw.-a.ang.Gijpbert 0|a'c|oh,us' v,an Z-eo, 25 jr. jm. en Ca.tha.riua v;ain' Sab'ben, 2'5 ju jd. Ovei-leden: Gerard Tlrampen-, 60 jr. eichtgenoót van Neeltje Hamëlinlk', teKhab- hiendajfke; Prancisclus Jlaaisen, 3 maande®, te.v. Pranlrisc'us Jlansen en Cornelia Ja'ek»- hla van de, Kreelkio. GOES. 21 Nov.. Beter van handelaren: Xe soort 'f 0,75, 2© Soort f 0.60. Eend-eieren 4 oent. Veilings vereen. Zuid-Bevel and te Gees Veilingen van 21 Nóvember 1933. Groote veiling. Zune Kroetaplpels f 1.30 per 100 Kg. Kleine veiling. Appels: Goudrein-etten extra f 1630, A f 13—26, B f' 1217, C f 11—1(2, Pran- |schie> Goudreinetten extra f 1516, A' f'17, B f'12, Annanas Réin/etten A f 11, B f7. Zure Bellefleur extra 16, Al f 11—15, B f'9—12, C f8—10, Jlonathan 'jextra f 18, A F17, B f14, C f 12, Cox Oranj© Pippin f 1032, Sterappelsf 4- '12, Notarisappels f910, Prinoesse Nobis f 15, Bramléy Seedling f511, Grauw» (zluur f6—11, Goldlen Noble f3—7, Pla- dy f8, Dubbele Bellefleur f511, Hondq- muil f3. Rambour Mortiler f'35, Bauw» mans Reinettem f5. Bislmlafck f58, Pte- pierappels f' 4, Courfpieudu f 46, ztoete Armgaard f411, z/oiete Camlpagner f3 9, H©lland9ch zóet f 36, zoete Ruster f 36, Pomlmb d'Oranje f 310, Baaxs- kóppen f4, GelderSche Holaart f38, afval- ©n k'ro-etappells f 13, alles p-ex 100 KG. i MjlDPEiLBURG. Aanvoer op do Igraanmarirt redelijk. Klein,a girloena «i-w» ten f'99.50, Krpóncrwteini f 1011!', Sa'hioikters f'1-2.5014, JWitte bloionein f'1618, Lange bruine baonen f'89.50 Ronde f 1213.50. Aangevoerd difor WaloherSche boerinnen: Boter f0.80, kip» ©deren f7.60, poelje f5.60, eernd' f6. Aami- gpvfaerd door handelaren: BtoteW f'0.77i/j poelje-eieren f'4.50, eend f5. ParticiuJierei prijjs: Boter f'O.871/2. hijp,eieren f'8.50, poelje f5.50, ©end f'7. M I I fl - PI JïITK;Op- de fruitveiling de den; Peren: bergamotte 39, Eimülla ■d'Heyst 13, cómtesse de Vlaanderen 12, stoofperen 6, jodenperen 6, nouveau -pjod— teau 11, ©omtesse de paris 1624, J(osé- phine de Malines 19, Gies-ex Wfl'damain 3 11, Winter Louwtjes 45, pondspeer 6, kledpeer 26', foppepcer 5 ctent, al les per Kg. AppelenGrauwzóet 610, grauwz'uu® 6, zómerparadijs 4, hondstriuil 38, |J|ae- ques Lebel 38, roode bakker 8, Bald win 46, Groninger Kroon 8, Huismans» zóet 5, Rozendalers1 6, zore pipping.46, tuinzóet 610, armgaard 310, reina d'or 34, zture bellefleur 110, Bis- marot 37, Catapagne zoet 39, Court pendu 35, Notarisappel 1213, pre sent van Engeland 612, present van Dunteren 9, Reiinette Baumans 6, Go-uid Reinette 518, Rei riet le Oranje 3, zoete ribben^ 7—10, sterappel 5—9 cent, aillef» per Kilogram'. Diversen: noten 31, tomaten 310, jnis» pels 37 cent, ailles per Klg. 3e lijkt. 1e f'20000 15037 f 5000 18644 f 1500 5773 1 f 1000 2076 14163 15551 19800 f 400 2869 3685 j f 200 11949 i 100 1583 1976 2274 13800 20219f

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3