DONDERDAG 23 NOVEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT GOES INGEZONDEN STUKKEN ^leuwsiESiJwi PIN HET KRAAIE RECHTSZA Een eventueel® vermindering Van eerst bedoelde subsidie zou veie geringer zlijp. Ru burK. D. O. veterane®). Het bestuur van „Robin-'' schrijft fflns: Zeever zijn we daal Del deelname van de Kahtodieke jongens in 't nieuwe Goessicbe Sportterrein is e-en feit geworden. 1.1 l i I I De katholieken van GiCies mogen er zich van verzekerd houden, dat 't door hun financieel©® steun is mogelijk ;sje- maakt. Dat verdient op zidh zelf ail waar- doering. Maar nu óók nog eien baat]© van utw belangstelling 1 Ga in 't vervolg den ei-raten iaigang van 't sportterrein -eens voorbij en neem den tweeden voor veld 0. Daar vindt !u dos Zondags voortaan de Roomsdhe boys doende m'ei 't afwerken van hun compietitie. Daar levéren ze sQag opl slag om den kampioenstitel! van den R.-K. Z. Voetbalbond. Ma&r voor a,s. Zondag is de compietitie even onderbrokenOpeningswedstrijd! 1 Half drie!! Velen van u herinneren zidh nog de glorie-dagen van 't .roemruchte K. D. O.! Velen v.an u hebben i-n ilic® lllaug verleden tijd aan 't lijntje gestaan Cin den WiCbel- mimaipioldex!) cm de zagerraten van K. D. O. te aansdhouwen. Zondag ia.s. treden -die jongens nog een keer voor u opl Om ui voor één dag terug te plaatsen in den tijd van tien jaren geleden. Nog één keer schieten ze de shirts aan, om zi'dh! te meten met bot jonget gedachtde jongens van Robur' Komt u alïen kijken.?. B|e N. IS. 1!. en wijj Toen wij vorige w.eek een advertentie kregen, waarin een pr.opagandavergadel- ring' van de N.S. B. (nat. soc. bondj werd aangekondigd, hebben wij die na tuurlijk geweigerd. Men trachtte ons schrik, aan te jagen door de bedreiging, dat die weigering op bedoelde vergade ring ter sprake zou worden gebracht -en toen we van dat dreigement niet om. vielen,, dischte de plaatselijke kringlei der ons het verhaal op, dat 'n zekerq mijnheer Boddé hem verteld had bij -den bisschop van Roermond te zijn geewest,- die he-m verklaard had, dat hij met' 'n gerust hart als'katholiek lid kon blijven van den fase. bond. JVjj hebben dhr. Dekker toen ge machtigd om namens ons aan dhr. Bod-dé te zeggen, dat dit tl leugen was. Dhr. Boddé heeft Dinsdagavond in Schuttershof die lezing dan ook niet gc- Itandhaafd. Hij onthulde ;nu, dat hij 'n brief aan den bisschop geschreven had; die niet beantwoord is geworden! Commentaar overbodig. Spr. -deelde verder mede, dat hij goed katholiek was en verdigde nu op eigen autoriteit de meening, dat ïcdet katholiek zonder bezwaar 'tot den N S. B. kon .toetreden. Dit laatste js wederom -n pertinente leugen, omdat de N. S. B. een neutrale organisatie is. Afgezien van zijn begin selen, die tegen de principes der katho. lieke staatkunde indruischen, is alleen daarom het lidmaatschap van den N.S.B, voor kath. ongeoorloofd èn absoluut tegen den wensch sjnzer bisschoppen. Ov-er de kwaliteit van des hoeren Boddé's .katholicisme is moeilijk volle dig te oordeelen, maar afgaande op het feit dat hij als voorvechter voor 'tl ,,n'e. truaT'-politieke vereeniging ;n gezelschap van een ex-domince optreedt en vooi •'n gemengd publiek het kerkelijk ge- zag over de tong laat gaan, doet ons twijfelen aan het goede gehalte. De rest der betoogen, zuiver negatief kunnen we laten zwemmen. Rntnnpilantdag. Hedenmorgen precies toegen uur, tra den op de Groote markt de kinderen uit de hoogste klassen van de katholieke en openbare scholen aan, ieder voor zien van 'n spade. Aaenvankeljjk zou den ook de kinderen van de christelijke scholen meegegaan zijn, doch gister ra zen er principieels bezwaren aan die zijde, omdat Êr op het sportveld ook Zondags gevoelbald wordt Enfin -er waren evengoed boomplan. tertj-es genoeg. De twee muziekkorpsen ontbraken! niet. B. en W was vertegen woordigd: met hen andere autoriteiten -en zoo marcheerde men lustig naar het gemeentelijk sportterrein. Met groote p.nimo hebben allen zich daar, onder beproefde leiding, van hun taak gekweten. Er was jolijt, 'n ver kwikkende dronk en 'n zoete versnap.... ring. 'n Dochtertje van 'mr. Góedbloed1 plantte den A.N.W B.-boom. Burg. Hajenius bedankte alle medewerkenden hartelijk. Het sportterrein heeft nu zijn beplan ting, la.ten we hopen dat de schaduw zijde er weldra groot van zal zijn. Voor tf!1.70 per week' kunt U in het bfjzlit komen v,a,n N. S. P. olf PHIDIPS- TOES[TEL met eledtro-dyna|misóhe luid spreker. Hoofdagent: IJ'. M. Polderman, Goes. (Adv.) Schort-. Met ingang van 4 Januari 1934 is bienoemd tot burgemeester dezer ge; mteente de hear H. D. Trimpe. De heer Trimpe is, nadat hi| eerst eeni gien tijld werkzaam was geweest op do ge- me,ente-secretarie van izij® geboorteplaats K'jbetinge, vanaf 1922 secretaris der ge meente Scbore. Hij', behoort tot do Gere.f'. Klerken .en is de A.-H.. beginselen toeg'e claan. Ierseke. De vra-chtautoWeStuurddr1 C. Paauwe had Maandagmiddag op den Zand dijk onder Ierseke heit ongeluk met zlijln wagen te slippen en. oen buiteling van den dij|k te maken. De wagen ging 3 maal over den ikope Paauwe werd ger wond aan been en gezicht. De clabine werd geheel vernield, jnaar do auto kon, na nafet een span paarden naar boVcin to zijn Igje;trokken, op eigen kracht huiswaarts koeren. Geneeskundige lmlp -verleende dr. Klinkenberg. Hanswcevt. Dinsdagavond hield den iZeerEerw. liter Bosch, pastoojr onzen- pa rochie, zij® derde apologetische lezing met als onderwerp: da Blijd© Boodschi|p. Deze laatste der 3 lazingen was weer c(e® uiterst leerzame. Mat spanning, werd zij. door het grqote gelal aanwezigen, waarf onde.1- weer verschillende ande|nsd©nkunde»i, gevolgd. Na het einde dar lezing mam de kerkmeester dhr. Adjriaanse het woioird en dankte Z.Earw, namens alfen voor deze plechtige avonden ie® dacht wel de tolk van alle aanwezigen te zijin door er biiji iZjjEerw. op aan te dringen ^eker deze winter nog. 3 lezingen ba houden, Waarop een .daverend apjplaus vollgde. ZiEerw. heer pastoor nam daa|rta(p liet woord en lioppte nog deze® winter 4il« vólgende 3 lezingen tte kunnen houden; We hopen het oofe yan harte. «Deze lezingen hebhea ons gesterkt in ons gef- Jioptfelteven, we héibben er oprecht va® genoten. AVullaarlsdlijfk. Maandagmiddag had al hier een Beer tragisch sterfgeval plaats. 'Toen de bode van W,olfaartsdij;k op Goes, J. Hannewiijik met Mijn; vader D. Hanne- wdjjlc in de cabine va® gij® vrachtauto Zat, blieck laatstgenoemde zónder dat zijn zoon or iets van had gemerkt, te zijn ovferleden. Men ka® zich de: schrik' en de ontsteltenis va® de familie voorstellen. O vera ïul. Op de najaarSveemaikt alhier dd. 20 Nov. ware® aangevoerd 75 stuks hoornvee. Handel traag. De Vrijdag gehouden jaarvergade ring van 'die® Blij|aoiidore.n Vrijfvv., Land storm alhier was Zeer dlrU-h bezocht. Do b|urg!ei®e©ster opende jmlet <ae,n zteér toe passelijk woord deze vergadering. Altvor rens tot de filmvertooning werd ovtirgq- 'gaan, sprak overste Bierman nog een inleidend woord. De beide filmen, ii.ll! de huldiging va® H. M. de Koningin op 9 September te Amsterdam bfijj gelegenheid van heer 35- jarig regeerings-jubilé, alsook die van de® Nationnale Lairidstormdag te Hulst, vielen bij 'heit publiek zeer in don smaak. Dn lieer Laernno'es besprak de verschil lende gebeurtenissen, die in 1933 in ons iland 'hebben plaatsgehad, als hot her- denkinugsfeest van Prins Willem van Oranje, de jaardag van H. M. de Konin gin, de opening van de Staten-Generaal en de Huldiging te Amsterdam: Hij spbor- d© allen aan.a ls trouwe lapdstormiers, beschermers te züj® en to bliijjve® van ons Vorstenhuis. D|e. plaatselijke leider, de. lieer Geelker ken sprak nog ee.ni enkel woonlDiegenen wjelke nog geen lid ware® van dit Insti tuut w|erden door hem aangespoord .zich op te geven, wat het resultaat had, da.t tsaandie deze vergadering 9 nieuwe lede® zich liet-en inschrijven. Overste Bierman reikte mot een toe passelijk woord een brevet voor Kjoningsr schutter en elf brevetten voor Scherp schutters aan de daarvoor in aanmerking komende leden uit. Hierna sluiting. 's-Hcer-Arendsklei-kc. Dhr. A. P. nit Gaels had op den Rijksweg onder deze ge meente, toen hij maf d© ileitis de oprit af reed nabii heit in aanbouw zijindo vi-adiu.ot, het ongeluk' zoodanig te vallen, dat. ge" meieskundige hulp moest worden injgeroe- ©an. Na een voorio.o|pige hbhandefing is de patiënt ipbr auitp huiswaarts vervoerd. In de Woensdagvoormiddag gehout- den vergadering van den raad. veutd Pp voorstel van B. en Wi. besliote®, hot veb- izoek van den hoer J. Spruit e.a. wonende te Nieuwdprp, om uitbreiding van de eleetrische straatverlichting vocirl hunne woningen in den z.g. SchippersWeig om financieele overwegingen vopr kennisge ving aan te .nemen. In verband met dit besluit spreekt do lieer van den Dries de weinadhalijkhplid .uit, enkele lantaarns op Lewe.dp!jp te verplaatsen, wat iz.i. een donUreffanclir straatverlichting aldaar teweeg zal bkenl- gen. De. voorzitter Zegt dat 'B. en W). in loco een onderzoek daarnaar zullen instellen. Bij het .aan de orde steilten va® de benoeming van een lid van het Burgerlij|k Armbestuur van 's Heer Airendskerke, merkt,de lieer Jjacis. Nijssse, voordat toit stemming wordt overgegaan, op, dat in het Armbestuur nog gee,n lid iVain Ohr. Historische beginselen is vertegenwoor digd en dus daarbijl het oog pp po. 2 va® de aanbeveling vestigt. Hierin werd tot lid van het Burgerlijk Armbestuur van 's Heer Are.ndskerke met 8 stemmen benoemd de heer F. de Jfo®g|o, terwijl op den heer F. Dekker, aft® 2 stemmen werden uitgebracht. lot lid van het Groet Armbestuur van 's Heer Hendrikskinderen weird met 9 stemmen benoemd de heer P. die, Putteli; aftr. Op <len heer E. Rouw noi. 2 va® da .aanbeveling werd 1 stem uitgebracht. Tot lid van de Commissie van plaatse/- Jijjk toezicht op het lager o.ndcrwlijls in deze gemeente werd herk'oZe® deheer D. W. Lindenbergb. Tot gemachtigden voor de vergaderin1- gen van aaindeethouders der N.V. Water leiding Mij, Zuid-Bevel and in 1934 wer den benoemd de1 hoeren A. A. jEilie.nib'aas burgemeester on D. W. Lindembergh. Do pensioensgrondslag va® "den heer L. van Vossen® als ambtenaar va®, den hjurgerlijikenstand werd vastgesteld op f430. Aan N. Moerman te Nieuwdorp, werd op diens verzioek ontheffing verleend Van {hondenbelasting over 1933 tot ee® "b-G- drag van 1" 1. In verband met den aanleg van d«n nieuwen „rijksweg Wij. het dorp 's Heer Arendskerke worden plannen bcira.amd in de omgeving nieuwe gebouwen te sticih'- ten. Teneinde aldaar een getegeikien wof- ningbouw te bevorderen, komt het B. en .W-. wensohelijk voor ©en uitbreidingsplan te laten ontwerpen en Verzoeken zijl'hem daarvoor een blanco, crediat te verleane®. Die heer Lindenbergh wijst op het bestaan tv an een reeds vroeger antwaa'pon uitbrei dingsplan aan dan langen Achterweg p|p het dorp 'sl-Heer-Arendskcirke, De vooirz. zegt dat de practijk heeft uitgewezen, mien op dit terrein niet wil bouwen. Da heer Lindenbergh vindt ce® nieuw te ontw'ed- pen uitbreidingsplan voor de 's'-Hcor- Arendskefkepoldcr onnisiodig geldbeslpal- rend, wijl reeds een uitbreidingsplan voolr het dorp aanwezig is. Hierna wordt mtet 9 van de 10 sttminon besloten het gevraagde blaneio'-c'rediet tie verleenen. Vierder worden goedgefceuiixl de ridkie!- ning van hot Burgerlijk Armbestuur van 'sl-'Heer-Arendsikerkie en die van. 't Gmot Armbestuur van 'S-Heer-Hendrikski'nderen over 1932, eerstgenoemde in ontvang op f 18336,24V2.ie® in uitgaaf op f 17515,83(1/2 en met ©en goed slot va® 820,41 en laatst genoemde in ontvang op f 6135,431/2 e® in uitgaaf op f 3810,58 en met een goied slot yan f 2324,851/2. Daarna worden aangeboden de begroio'- ting van het Burgerlijk Armbestuur van 'skHieer-Arendskerho en die van het Groot Armbestuur van 's'-Heer-H-endirikskindereii beiden over 1934. Besloten wordt deze beide begraiotinge® onder de raadsleden to late® circ'uleiene®. Na wijziging van do gemeeintobegtrool- ting 1933 wordt in bespreking gebracht do circulaire van Ged. Staten va® Zeeland belreii'fende do korting van do jaarwed den van de burgemeesters, secnetarifesen, ontvangers, wethouders on ambtenaren van don burgerlijkems tand met 12 o;0. Besloten „wordt in Zooverre met deze ciiJ- elulaire ace-oord te gaan, dat 'korting w.oxdt loegopast .op ile jaarwedden van burge meesters, secretarissen, ontvangers e® ambtenaren van den burgerlijken stand, 'doch niet op die van de wethouders, iom'- reden de Yti ractemente® dezer titula,rissen in deze gemeente, gezien de uitgestrekt heid der gemeente e® de vele ivérkzaam'- 'heden aan die functie verbanden, beslist uiet te haog is te noemc®. V-ervol'gens wordt in behandeling geno'; men de gemcentebegrooting vo|0r 1934, ilic izonder verhoioging van belastingen sluitend is gemaakt. Een voorstel -van den heer J:. Snoodijk om d'e tractemente® van al de iagere amb!- 'benaren, die een jaarwedde van f 100 en meer genieten, met 4 te veriminderen, wordt na krachtige bestrijding van de® voorzitter in stemming gebracht. Daar echter de stemmen staakten, 5 legio® 5, en do vergadering onvoltallig is, wordt de brf handeling va® het voorstel uitgesteld tot tte volgende vergadering. Die begrooting wordt daarna artikelsge1- wiijlze behandeld -en daarna m.a.s. vast gesteld. i Bijl d'e rondvraag informeert de heer v. d. Wieele naar de werkverschaffing. Dte voorzitter zegt dat alle moeite wjordt gedaan om de werkloozfen z|OiO spoedig mogelijk in werkverschaffing aan liet work te stellen. Hierna sluiting. Terneuzcn. Op 2 DeCemher p.s. hoopt dei heer Je Huiz'inga, burgemeester van (Iterneuzen, de® dag to herdenken, waarop hij: voor 25 jaar tot hjurgemeostnr word be'- noemd. Het was op dien datum, dat hiji op voor dracht van Minister Heemskerk benoemd wterd tot burgemeester van Axel in Z.'- iVlaandiere®. In Mei 1912 volgde -zij® be noeming tot burgemeester van Terneuz|en, welk ambt hij! sindsdien heeft vervuld. Bij de stemming voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch1- iVlaamleren zij® herkozen voor afdeeling grootbedrij'fP. A. Neeteson te Sas van Geut; gekozen J'. F. de Ivlorek' t-e Ter- neuzen voor afdeeling kleinbedrijf lief kozen F. C'. M. van Goethem ta Sas- vari Gent, A. van Tlioff te Axal ie® gekoiZen jj'an Sehoele ta T-erneuzen. iSns van Gent. Na gedurende zeer lan gen tijld te hebben stilgdlege® hledft naar de N.R..C. meldt do fabriek' d-er N.V. Nieuw© Nederlandsahe maatslchap- piji tot verwerking van spiegedgl'as, haar bedrijlf voorloiopigmet één oven hervat. Eie-n 50-t.al arbeiders is weder in dienst geunotaien. Honienisse. Onder voorzitterschap van mr. Lambooy, burgemeester dczcir ge meente, heeft zich eon clomité gevormd om een nieuwe inloophave® te Walsoion- den te verk'rijigen. Aardenbiirg. Zondagavond ontstond (foor oplbefcende oorzaak braad in de land- bojuwschuur van den koopman R. te Eede. De brandspuit kon, nadat een regeinbaik! was leeggepompt, haar werk wegens ver dier gejirek aan water niet voleindigen, Zoadat de schuur met een hoeveelheid was geheel verloren ging. Alles was door verzekering gedekt. PROV. STATEN VAN ZEELAND. \V i n t e r - z i t, f, i n g. In die Dinsdagmorgen gehouden op; ningsvergaderinig van de tweede zitting die,r Staten van Zeeland was da heer Du- molieïjn met kennisgeving afwezig. De voorzitter, de Comimassaris dc® ICo mingin opende de zitting in naam der Koningin ien ging daarna voor in ambts gebed. Van de ingekomen stukken naam' de ver gadering voor kennisgeving aan die b, treffende Kon. besluite® tot goedkeuring van verschillende statenbesluiten en dat verdaging van de beslissing over het- be sluit tot oprichting van het uitwaterimgs waterschap Hulst- en Axeler-Ambacht. Boot dienst Vlissingen— N ia,ub en. Inzak© het voorstel tot opheffing van den bootdienst VlissingenNeu-Zen wa ren behalve do reeds gepubliceerde adires sien van de Kamers van Koophandel cd Fabrieken vooi- de Zeeuwsche eilanden eüanden en voor Zeeuwsch-Vlaandea-en nog ingekomen adressen van B. en W. van Neuzen en van het bestuur der Ver- ecniging „Zeeuwsch-VIaanderen'' te Axel. Het gemeentebestuur van Ternienziem verklaarde zidh gólilaelll adcoord mie,t hot adres der Kamer van Koophandel aldaiau maar im-erkt bovendien nog, op, dat aan het vervoer met autobussen groote be- izlwaren verbondon zijjn betreffende, de plaatsruimte, dat zal leiden tot vaik over volle bussen, omdat op alle pjaatsen reizigers worden opgenomen- en uitgela.- ticu en daarbij op de veiligheid e® he,t com fort van d© passagiers niet aLlee® niet zal worden galet, maar nok niet gelet Zal kunnen worden. Autobusvervoer is moge* lijlk in do zomermlaande® to doie®, doch in de wintermaanden in een onverwawmlo autobus zitte® is voor de gezonde® al niet. prettig, doch is niet te doie® voor zieken en ouden van dagen. E® voor al dat. ongeriefclijike vervoer zullen dan dn mensclien «neer .geld moeten betalen en zal men langer op reis eij®. Wanneer op den beslaande® bootdienst hot retour met 50 c'ent verhoogd wc®dt, is het gehécle tekort, roods wletggléwierkt. En- toch zouden de reizigers nog goedktaoper uit zijn da® bij; reiZe® via Bii-es;k!e®s of Hoe deken sk erk e pe1fl^dettcmdsche J/mdfiasta I DOOS 20 CT.-TUBE 35 EN 60 CT. I B. en W. begrijpen, dat va® de plro- vincie geen fi®a®cioele ot'feirs in dezCn tijd gevraagd moigen worden en zijl zul len de laatste Zij® dat te doem,, docih zijl wenschen dat eerst getradlit zal worde® doorh ©t nemen van andera unlaatregelen als ©en verhooging der tarieven do tekor ten te overbruggen, on pas daarna, als ook die ernstige proef Zou mislukken, te overwegen welke verdere maatregelen getroffen moeten worde®. Nog verzieken B. en W. de baat des morgens iets vroo-. ger uit Neuzen en des avonds later uit Vlissingen te doen vertrekken, wat h.i. hot reizigersvervotir op do lij|n Zal Ver- groote®. Da vereeniging „Zeouwsc'h Vlaande- re®'* betoogt, dali hot vanwege de Kamer van Kbiophandiel to Terncuzlen ingezonden adres den geiasit niet weergeeft) van ide kiieizers de-Zer Kamer, daan doZe. voor het Overgroot© deel althans in Zie.euwsch- .Vlaanderen -zeker inie.t gediend zij® van het handhaven van verkeersmiddelen die cln-eiconomiseh en bovendien pvcrhodig zijn giervondendat ilezë dienst goe.n enkjel pe|r-jpeeticf biedt ©n het gieringe passagifeijil e® goederenvei-vcer geduirig dalende is; dat toch bbvc® eiken twijlfol1 vaststaat, dat htet veikeer van de toekomst v'an Vlis- singien naar Ne.uZon zla.1 leide-n over Bres- k'eins, en adressanto daarom vcrZoiekt defi nitief tot opheffing van dezen dienst t-e besluiten. Ten slotte een adres va® G. F. P. van der Peijil, G. van der P.etij/i, Di. dei Jlong, C. L. d© Smidt en A. 0. L. Weij®e® te Terneuzen, die vragen b-ijl opheffing dooi de provincie, den dienst tie mogen exploi- teeren en twee booten te mogfen over nemen van de provincie. iWgs v© rb et e r i n g o p Sohouwein. Verschilliende adressen ware® ingedeo- men tot ondersteuning van het verZoi-k van het waterschap Schouwen om een renteloos vloorschlot voor Vcirbeten-mg van een tertiairen weg. De voorzitter deelde mede, dat Ged. Staten het desbetreffende voorstel en ook dat inzake een voorschot ,vopr eanZelf'den weg in de gemeente OyeZand va® de agen da af willen voeren en stelden daarom deze adressen in handen van Gted. Staten te stellen. De heer Catsboelk zeade, dat de Sehou- wensehe leden der Statie® aanhouding van dit verzoek' ten zeerste zbu-den b'etrleulnelni. Die voorzitter antwoordde, dat hot pn- d-erzoek nog niet is afgelooplen'. De heer Catsboek fniefkte op, dat als g'oen renteloos voorsohpt Verklnege® woii-dt, hot waterschap den weg toch zal verbete ren, maar dan im'aar tot een breedte van 3 M. in plaats Van 4ty2 M., wat in het be lang van het groot© verkeer toch ziecir gewenscht is. De voorzitter wees er nadeiri op, dat het advies van den hoofdingenieur zeer on gunstig is en Ged. Staten nu niet zouden ktinnen voorstellen het voorschot ta vier benen, wellicht is er nadar overleg mo gelijk- Die heer Staverman zou het verkeelrd achten, gezien de med©de©lingen van den Voorzitter, de zaak toch dopr te zetten in deze zitting. Da heer Dieleman wees er op, dat mien rekening moet houden unlet all© aanvra gen voor tertiaire wegen en dat de Pro vinciale weg er 'kiomt, als Schouwen 25 o/o toezegt. Hij! kan dan in 1935 in orde z(ij|n. D© heer Ondordijk' moande, dat Men dan bij iedere aanvrage om gelden- voor wogen goed moet nagaa® of' hef wel drin gend noodig is, en niet de wat later -aan- vragenden er de dupe van moet doen ifjln. De heer Dieleman beaaimde, dat de tijid dringt goed toe te zien. Ten slotte vereenigd© de vergadering zich z.h.s. met het voorstel om de inge komen adressen in handen van Ged. Sta ten te stellen. D© waterleiding. In'geklomen was een adres van 31 par ticulieren gericht tot de leden der State® e® van 6 naamlooze vennoo.tschap|pen ge richt tot den voorzitter, waa|riin aange drongen wordt op het aannemen van het voorstel inzake een© risico-garantie aan de N.V. Waterleiding-Mjij!. Zee.uwsc(h- Vlaanderen. (Deze stukken zullen b|ij hat desbetref-1 fend punt worden behandeld. Dit voor- 'stel en alle andera verwees de vergade ring naar de afdeelinge®. Na trekking der afdeelinge® nam ziiji een voorstel aan om de volgende top.mbar© bij eenkomst te bepalen op Djusdag1 12 Dec: ite 10 uur. Hierna sloot de voorzitter deZei bijieen- kbmst. Autn gesli|iit. Toen de heer mr. J. Adriaanse, lid deic P-Mvindiialia Staten, Dinsdagmiddag na de vergaderinig van ©en der afdeelinge® te hebben bijgewoond, met zijn ,a,uto van Middelburg naar zijn buiten tel Oo^tkapalle weed, slipt© bij den ingang van Senucsk'er- ke, de unto op de® door- mist ©n gevaJjlien blare® gladden wieg. Da automobilist trachtte een bioom t© ontwijken, doch kon niet voorkomen, dat de auitip, in ©en drooge sloot wed en toch den blaam nog ruakt.e, waardoor de zware wlage® ernstig besciha-. digid is. De oarrosaerie is gehcal scheef, d]a reldhter treiaplank is versipllintjelrd en aan dia zijde is een groote ruit in honderden stukke® gevlogen. De lieer Adrinr rso, die allee® in de® auto zatjb ekwarn een vleosdhwiond aan hdt g'eluat en veirsiclhillende hhifen, waarsiahijn-i lijk is hij' op het stuur gavaillen. Aanvan kelijk was hij' erg geschrokken en is met een anderen auto naar zijn .woning ge bracht. Da toestand wasi .gisterenavond zoo, dat mein kb® aannem-cm, dat dit onga-i luk wonder haven wionder goed is .aflge^ loopiem.. behalve dan voor wat betreft den auto. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Het blostuuir va® heit. Zeeuwsöh-Vlaam- achd KanaLen-oomité sehxijf't ions: Niet zond-er bevreemding heoflt heb bes stuur va® helt Zeauwsoh-Vlaamsch Kana- le.n-comité kennis genomen van d© motiie die Gedepluteerdla Stiait.en van Zeeland aan de Staten dier provincie in de komende najaarszitting ;ter aanneming voorsbeDen. Met de motie zelve, als uitdrukking van den wenseh naar peTfectioneiering der le,staande verbindingen van Oost-Zu-Vl. met de eilanden en via die eilanden naar overig Nederland kan het bestfcuur voor noemd niet alleen vrede hebben doch wcnscht die van harte. De „raisp® d'etre" van heit Z.-Vl. Ka nalen-comité wortelt juist in heit verlan gen naar de opruiming van .allte beletsielem, dia een betere verbinding van het afzijdig gelegen en daardoor vanzelf! Jffleer geïspi leerde Zeeuwsch-VIaanderen met overig Nederland in den weg staan. Maar het is de aanloop feut, de moitie, haar omschrijving en motiveer-ing, die de bevreemding va® het bestuur voornoemd wekken. Immers, daarin wordt aan het Z-eanwseh-Vlaamscih© Kanalen-Comité ©en „Seitenhidb" gegeven en verwiefen, dak wat het voorstaat, niet in heit belang va® de streek noeh in dat van de piroivincie zou zijn. Alsof de. uitbreiding va® de vers keierswegen met d« daaraan vastzittende multipllioeering der welvaartsmogelijkhe-. den in Oostelijk Zeenwsoh-Villa.anderen ooit -te-gen het belang van #rö;'k of pro vincie zon kunnen indi-uische®. .Dat nu is het eenige doel van het Z.-Vliaamsaha Kanalenoomité. Omdat nu Zee,uwsch-i Vlaanderen eenige verhinding noordwaarts heeft met overig Nederland, is daarom een verbinding Oostwaarts nit den boozeji Vooral als men bedenkt, dat dia ontwor pen verbinding, -als oompiementnm va® dei plannen, .dia die Nederiandsehe federa tie van Kanalen-comité's naskreieft, ©e® allergunstigst persp'eeüief opent voor den opbloei va® Oostelijk Ze©uwsöh-Vlaa®de- ren in nationaal verband? Was de jdec- trisehe treinverbinding Rotfr-rdam(Bei- kelVoorburgDen Ha,ag overbodig, om-i da,t er reeds een stoomtneinvarbindinig RotterdamSchiedam—Delft,Den Haag heistond Behoefde d© lijn Amsterdam AmersfoortKesterenNijmegen niet te worde.n .aangelegd, omdat men raeids via UtrechtArnhem na,ar Nijmegen kbn ko men Als men tweie koorden oplzijn boog kan hebben, moet men zioh dan inet één varg-enoietaien E® ials men 't ée®e dicot, moieit me® da® 't andere laten als het andere zoo goed als het ééne, zoo, niet beller dan het één-ei tot het begeerd© doel voert[2 Moeten de plannen ecner Oostelijk© verbinding yan Zeeuwseh-VLaianderen met overig Neder land. door tal van personen voorgestaan, vol liefde en toewijding voor streek en gewest, ontworpen door mannen, wier petr- aoonlijke talenten -en technische bekwaam heid hun oen nationale® r©:ep .hebben ven schaft en wier arbeid slechts gericht is opl het welzijn der streek, waarvoor die plannen zijn uitgedacht, bijl voorbaat alls ondeugdelijk worde® veroordeeld? Hadde het niet veeleer op dén wieg gelegen van Gedep. Statie® om zich met het Comité over diens planne® te verstaan teneinde in gezamenlijk1 overleg na te gaan in hoeverre hinn-em ©e® afzienbaxen tijd die plannen te verwezenlijken waren in het llelang der pirovinoie? Voorwaar, indien dan zou Wijken, dat dia plannen niet dienstig zouden zijn aan heit Rela.ng van streek óf piroyinoie, Mi Zoouwsch-Vla.amsoh Kanailen-ciomité zot zich gewonnen hebben t© gfaven. Maar van fa Voren, zonder ©enig nader onderzoek naar d-a realiseegings-moigeiSiib!" head der Comité-plannen ze a®s een thfii'- sensehim t© veroordeelien en op hen dia plannen waarvan de deugdelijkheid door de bekwaamheid der ontwerple!rS wordt gegarandeerd vootrstaa®, heit odium Werpen va® ©en gezindheid, strijdig met de belangen van streak .en gewest, ie een houdjng die het bestuur va® hef Z.-Vl. Ka.naillenciomité pïjnlij'k treft! ©b waartegen het met, nadruk protesteert. Naméns het Westuur J. W. VIENINGS, voorzitter» J. H. A. HOLTHUIZEN. secr. Som b ja ©en onzer w-eekbladc •wi week de lebtielrkundiige ^"voorval uit hot jiaar 19 ojrlogsja-ar bielld ©an Frai in heit kanaal een schip jea was met metaal, baslti puitsche waptenfabriok. pracht do Fransdhie gezagvo j3ar de haven van Brest, i_ jachtend dat de Franscbe ptsgewoon Mij mot die v 2jjn. Niets was echter min 3atHek bleek nfl. da-t h liomstig jvias uit FraDSdh^ eigendom van den Fransebei l'inanci-er Rot-sehild, die 't ttan den vijand. Er volgde ge-en iubasf.iagni mocht zijn reis naar Duit, zetten. Het metaal zou d worden in kogels en granl volgens afgeschoten t« wi Eranevhe soldaten Dit is heusdh geen fabe verschrikkelijke waarheid. EDet zou geen zin hebiben de historie nog ©ens opl te de wapenfabrikanten sinds| niet wederom bezig waren t© weven, om de menschbeid strikken. Te Geneve zw-exfi agenten -e® het is reeds vol gedelegeerden (van de Ver door 'hen hebben lat-e® oml lesprckingen te doen mi inderdaad lij de Vlootconl© Momenteel wordt de pers. bewerkt. Men traoht onrus wen te verwekken door bet falsificaties of hafltware fc da.t over het algemeen de niet leene® tot opzettelijk men thans bladen op. Heit Ri.-K. Journialistenvereenigi la.ugs d'e onthuPlinig, dat Creuzot-oonocrn, de machtig ie®, een Franseh blad wist da.t va® stonde af aan, in n geest te keer ging. Vier B rtjn ©veneens aangekocht d industrie. Men dacht ©ers daar oo.k aehtc-r za,t, maar is het Cooker ill. In ieder ■deize vier bladen tihans. da voor zwaarder b'ewa.pleniuj terwijl ze daar eerder nooi hadden. Het grootst© gevaar lev tie-k opl in landen, waar d© beid totaal kwijt is, zooal: Duitschland. Wanneer daar bers die kwad© piractijken ol zélf nitoefenen, komt achter die madliinaties en v bliek gewoon verkocht waa: Het is daarom zoo grenzi juist in ©en tijd die wa,a openhartigheid 'eischt, mass aanzeulen achter het ïjaSci, alfe vrije meeningsuiting 'n ■dat slechts woorden duldt, i zijn, dat met kétenen en memsehhrid wil verlagen tot willoozie en ommondigé ku IIiKt.iljjjkhedf n bij de uitvn Crisis-Varkenswet in Z. In. de zaak van den lal L. P. ien diens zuster R I Jansteen, di-e in hooger b, s'.ond,en vain een vonnis vai hurgsche rechtbank, waai tot drie weken gevangen veroordeeld, resp. wegens heid en wegens bel-emmei ambtenaar, kwamen mede de moeilijkheden welke ziel .Vlaanderen voordoen bij van de Crisis-Varkensw-et het Crisis-Varkensbesluit. De verdachte P. had n. verklaringen van den wacl marechaussee De B. uit 1 zen niet alleen den toegan; kenshok geweigerd, doch h tnet een mestriek bedreigd getuige met geweld was oj ■vruchteloos tot twee maal te hebben P. tot rede .te t rien hij en zijn collega tot varkens overgaan, waarbij dat deze niet waren voorz.e eischte .ringen: De tvveec had eerst mondeling en ia het 'hok te gaan staan get collega v. d'. B. in die co meid. De wachtmeester deed klaringen uitkomen, 'dat h< cessen-verbaal uit |dien hex -ogio is. De oorzaak d, worden gezocht in het £ei Itefosnen uit die sjreek, tans uit Hulst en een gen 'ut St. Janssteen, den lm j oorhouden, dat de wet kracht hieeft pn dat zij zie Palingen' daarvan niet heb! j "t verzet wordt bovendi- hnad gewerkt door het feil onrechter te Hulst een tu-enschen heeft ontslagen pfr1v??gtag- Daarbij komt 1: 'ia waarheen veel vee v nteer Voor ongerin vordt betaald. baron Speyart van tterschrcef deze verklaring "ojr en stelde in het eerwil van het feit, dat es doet om den boerei •y-Jr-f ^arid te bieden, deze slnx ^hjzen de jongste t Uit saboteeren- 'Men de Kempen en levert -reü'LCh - v"ee af- Men laa ertnatig rdinken om zs

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2