NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND De man van Robert Mings DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS BUITENLAND CHINA fl BINNENLAND H fl UIT ZEELAND NUMMER 139 DONDERDAG 23 NOVEMBER 1933 296TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interiocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN v Het vraagstuk van den kindertoeslag. Ia ons vorig nummer deelden wij mede dat opi de agend© van den Partijraad ge plaatst is het verslag1 van dei Commissie tot bestudeering van heit vraagslttuk van het gezinsloon (kindertoeslag) welke twee jaar geleden was ingesteld, onder leiding va,n mr. Bomme-. 'n Beknopte samenvatting van den hte- langrijk'en inhoud laten wij hieronder vol gen. Het rapjpbrt geeft eerst «enig® theore tische: beschouwingen aangaande de recht vaardiging van kindergeldver zekermg' en het onrechtvaardige van haar gemis. Komend tot practische, concrete gevolg- strekkingen uit die beschouwingen, meent de Commissie, dat als de eenige .afdoende voorziening, waardoor hij de loonbepia- ling, hij de1 vorming v.an inkomen uit arbeid, naar "beboeren rekening .gehouden wordt met de groatjte van het gezin, het welk uit dien arbeid moet bestaan, dient t'e worden aangemerkt: de instelling van wettelijk erkende gtezinskapsen of kkinder- toeslagfondsen, met verplichtte deelneming waaruit uitkeeringen worden verstrekt valval' het eerste kind. Dit is het doel, waarnaar, volgens het oordeel der Commissie, .met kracht motet worden gestreefd. In het rapjpbrt wordt de arbeid gezien als van groepen. Eühe groep behoort de passende beüooning voor zijn arbeid te ont vangen, maar niet elk' lid Van die groe.pt, behoort bij overigens gelijke pwstoitde, het- zelfde te ontvangen. .Men moieih. rekening honden met de hlehioeften van de leden dier groep, zoodat de vaders van kinderrijke gezinnen meer hehooren te ontvangen dan de ongehuwden en vaders van gezinnen met geen of weinig kinderen. Daartoe wil men in het lieven roiepen bedrijfsfondsen, die kunnen steunen opkeen rollectieve arbeidsovereenkomst, of ge mengde fondsen. Boven die fondsan moei staan een vereveningskas, welke za.l moe" ten zorgen, dat in een bepaald bedrijf! da ïtemie niet lager wordt dan in een ander bedrijf, uitsluitend omdat men do vaders van kinderrijke gezinnen tracht te weren. Bei staatsbïjdrage zal ook aan de; bedrijfs- en gemengde kassen toevloeien via do vereveningskas. Da mogelijkheid móet worden gleioplend om aansluiting bij een bedrijfsfonds .ver plicht te verklaren voor de bedrijfegenoo- ten. Als overgang toit een verplichte deel neming. waaruit uitkeeringen Worden ver- etrekt van het eerste kind af, zou men kunnen beginnen m;at e&n beplerkt-vrijl- willige deelneming, waaruit uitkeeringen worden verstrekt van hot derde oifl vierde kind af. Of da premie uit de onderne ming moet komen via, den werkgever en/of via den werknemer ,laat de oommissie in het midden. tl1' Voer kleine zelfstandigen z'al ook een lends moeten worden gesticht. Blijkt, dat tang's den weg van stichting van een fonds en een bijdrage van den staat geen goede voorzieningen zijn te trëi'fen Voor dei kin derrijke gezinnen van klein© Zelfstandi gen. dan zal van staatswege' een bje mingsbeiasting hehooren te worden ven van ongehuwden en van kinderloozie eir kinder-arm© gezinnen, Ten slotte zall! na.ar het oordeel dier commissie 'de overheid in de loon- en salarisreigellingen voor overheidspersoneel moeten opnemen elen regeling voor bet verstrekken van kinderbijslag. Aangezien bij de gewijzigde Ambtenarenwet de een"" trale overheid nieuwe bevoegdheden heief't 'gekreoien om in te grijpen, zal d'epe die be voegdheid zoo behooren te hantleeren, dat naast andere voorschriften, welke in arti kel 125 der Ambtenarenwet voor de pu bliekrechtelijke organen zijn getroffen, ook wordt "IJeplaiald, dat regelingen moetjecn wor den getroffen voor dein kinderbijslag. Aan bet vraagstuk' zitten nafu(urlijk veile kanten maar het doet. goed dait de R.-K. FËÜILLETON~ 60 Het waisi toeval, ging dei dokter voorj, dat ik mef Bps,alie in kennis kwam. De. gelijkenis viell1 me terstond op, del oogem, dei gfimlllaieb en de herinnering aan. btet vrouwtje uit mijn riiudentenltijdl bet me niet meer tos. Hiqtj w-aisi .gewoon nachtmerrie je kunt jes misschien teter dan iemand anders voorstellen wait Jk uitgelsta,an hebt Ik kke|eg haar tensloitlto aan het praten over blaar meeder. Ze wisit wets van haar; ze is trouwens k'prtt ma haar giejbborte gestorven. Maar ze beaat eten oude foto ©ai brieven, en'fim voldoende bewijzen voor mijt Het bleek dat de moe der nadat ik haar verlaten bad, Wij hielt rircus van Sherney was texeictelht gekótoen. Toen ze stierf, bracht hij B'cöaliiei gropt. Het kind heeft ,een geibóoriielbówijs1. en éen ring die ik indertijd ,aian haar moeder ge geven heb. Do moed'er moet wel dien aard van haar lief dochtertje hebben gehjad dab te nooit over mij gesproken heeft zo had me anders in groote moeüijkh'eden winnen brengen! IntueschejD, de beiwijs- Sia,atspiarfij de moeilijkheden onder hief oog heeft durven zien en de mogelijkhedlen: naar voren schoof. In verSdhiMfende 'Col lectieve arblovereenkomsten komt trou wens het gezinsloon reeds voor. VOLKENBOND De -a.s. verdaging der Ontwapcnings- t-onfercntic. De, vertegenwoordigers, diet iglgqciote mo gendheden zijn overejengekkmem, ,a,an het bureau der ontwapeningsconferentie een verdaging van de algemeen!® commissie tot Januari voor tal steilten. Bij de ge- daichtenwisseling over de TOortzefiting van het werk der taohnische oomimisafe steit men echter opi htejpaalde moeilijkheden. Del Italianen en Etogefachein zijn van meening, dat dei werkzaamheden van de technische c'comtmistsio zoiuden moetien w-or- den gestaakt tijdens1 d'e diplomatieke be- sprekingen tusischen, de kanselarijen. Frankrijk daarentegen, dat daarbij den steun heeft van Henderson ie|n Benes, meianit dat de technricha Kommissie in den rtjuis- seheniijd ha,ar werk moeit voortzetten. In de. Engelstehe kringen worden de ge- rudhten over' d«i te verwachten brjeennole- ping van «en conferentie der mogendheden tei Bome. Sian Blemoi of Londen mot kraich't ontkend. Integendeel gclboft men, diaifc 'de mogelijkheid va.n een conferentie der mo gendheden Wuiten Genève qpl zijn hoogst h,et resultaat kan zijn van dei thans be ginnende diplomatieke bteslprelcingan. Men wil zoowel van Eingelsiches als van Italiaan- schel zijde de verantwoording voor de biij- eenroefing v,an een dergelijke conferentie pias o,pi zich nemen, wanneer in de besloten directe diplomatieke onderhandcllngien husj schen de Enropbeslehe mogendheden de mo gelijkheid van overeenstemming en oplos sing der a,anhangigge vraagstukken is ge bleken. Een dergelijke conferentie Zal voornamelijk' plas pllaiat® kunnen vinden, wanneer in groot® trekken oveawnslijem- ming met Duitscliland ton aanzien van de ontwapleningtekwcstie zal zijn bereikt- Van Fransehei zijde wordt er og gewe zen, dat de Franseh® regeering. aan een dergelijke .conferentie slechts Zoiu Kun nen deelnemen, wanneer de te bleapirelklen onderwerpen in d!e diplomatieke onderhan delingen nauwkeurig zijn vastgelegd. Ech ter wordt van Fransiche zijd® verklaard, dat bij de diplomatieke besprekingen niet alleen de ontwaeiplningskwesties doch ook andere kwesties waarbij Frankiijikl on middellijk geïnteresseerd' is, o.,a. de Saar- kwestie en de Zuid-OostnEjuropaeisohe pro blemen oplgehel'derd maeten worden. SPANJE Na clci) vei'kicziugsslrijf. Dte Madrileensche dorreteppudent van de „Daily Telegraph" heeft Maandagavond een onderhoud, gehad met gravin, de Bo- .de'Zno, wier eehtgenppt, ledder is van de traditionalistische partij' en die gelf' een zteer voorname rol gespleeld heeft bijl db organisatie van de verkieziingscampaj^nie1 onder de .Spaansche vmuweni- D|ei vrou,- 'wen in Spanje Zeide zijl hebben rechts gestemd, niet in de eerste plaats om' poli tieke redenen maar osndat zij de heiligheid van het gezin, welk'a in wieinig landen ter wereld zloazteier geëerbiedigd wwdt als in Spanje wilden beschermen. Dte ver nietiging van het gezinsleven do,or de republikeinsche regcerdelrls heeft het mee- rendeel der vrouwen 'TZop, afterig ge maakt van h®t tegenwoordige xvigime, dat- het niet bizlonder veal moeite lfestte, om haar steun Voor de reehtsdhe paWtijien te verkrijgen. D|e .Spaansche vrouwen, vteeg- de de gravin eraan toe, hebben! gestemd voor God, v|o,öir haar 'godsdienst en v'ooff haar land. iZijl hadden in de eerstel plaats gezinsplichten te vervul'lein' en de pblitiek' stukken die vaor mij' voldoende,zijn, had den aian een ,amdier mij nooit afo haar m'an knnne'n laanwijzen. Dus Bpsalie weet hieit vroeg B!|oib aarzelend. 'Hat zte| mijn ebdh/ter 'is!?. Jft. Jïij zuchtte en sifeiunde hef hoofd in zijn 'hjjn- clen. Wiais dat piasi gistenavonid.' gjeiwepsf dat ,'hij na,ar huis was gegaian met het vaste voornemen zijn vropw alïleisl te ,v[er-i tellen? Het leek' wel een e.euw geledm Het was alsof ajlle dingen hun gestapte en' hun werkelijkhleid voor hem verikwea hfed^' den. Een gevoel dia,t_ verwant teek aan ja- joUzie kwam bïj 'Boh'ert op, Bjosialie stxynd dus niet langer alleen op de -werepd, zoo- als? hij gedacht en bijna gejhoo|p|t h|pd. Hij wais niet de ©enige op wien ze heieleffiaaï was| a,angiewezienhaar levemisgell'uk hing niet meer van hem alteen. af! Dr. My era was haar vader en was het niet heel nas tuurlijfe dat liiji ziehl .aSis bïj' int|uïtie| naar haar 'gedreven zou voelen om trp|OS|b ha dezen vreeselijklen sflag? Het was alsof' de dokter raadde wat er in hem omging: i Als mijn vrouw afc "Brelnda nog leefde, kwam er met moeite luft, weet ik niet hoe alles gelooplen zou zijn. van den huiselijfc'ein haard is b!elangrij(ker voor haar dan de politiek van het ppen- har© leven. Behalve senora de Bodem», heeft ipok Bemiorita Unatea Pastor, welke dojor do traditionalistische partlij! teandidaat gesteld was in Ameria, een zeer groot aandeel in rec'htslche venkiezingsteampagn® gehad. Do donke're wolken, weClkb zich' boven. Spanje hebben samengetrokken, eleide -zliji, zijjn door den uitslag, van de jongste verikiei- zingen nog niet weggevaagd. Die socia listen zijn woedend en men weet nog steeds niet, welkte uitwerking de neder laag op 'd® extremistische leiders zal 'hebben. Maandagavond laat werd te Madrid medegedeeld, dat die Katholieke „Atecion Popular" een manifest voorbereidt. Eien dergelijke politieke verklaring zou on getwijfeld de atmosfeer ophelderen en wellicht tevens uitsluitsel brengen om trent den loop der politieke gebeurte nissen. (Die -commentaren, welkte door de blui- temlandsehe pers op dein huidigen toe stand geleverd, worden, söhijniem in re- gieeringskringein een aekter misnoelgen te heh-ben gewekt. Dit meent mten. tenminsfe te moeten Ooncludeeran uit een vlerkla- ring van dén minister van binnenlandsfcho zaken, Sanchezi Albornoz1 die aan Sipaan- sohe journalisten mededeelde, dat hijl op bfiitenlandSche dorrespomdenten jacht maakt, die ip hun beritebtgeving overdrij ven."1 Een Eeuterteleigram meldde gister avond uit Madrid, dat door het departe ment van binaenla-ndsehe ziak'en is mede gedeeld, dat een overzicht aVer het -resul taat van do verkiezingen eerst in den loop van den nacht en dan nog slechts voor dd helft der mandaten mbgelijlk zp.u Volgens de Spaansc'he 'bladen! gingen er in den macht van Maandag op Dins dag in de hoofdstad opnieuw hardnekkige /geruchten, dat een militaire opstand wordt Voorbereid. Die ze gernchtten schenen be vestigd te worden door het feit, dat pp da voornaamlste jDuntam der stad specialk) politiemaatregelen werden genomen- Dins dagmorgen om half vier werden deizle giemc'hten echter door het ministlelrie van binnemlandsche z'aken met kracht tegntt- geisproken. AMERIKA Uitwisseling van gevangenen en gewonden. De nuncia,ta|ur te Buenos Aires deelt mede. dat door bemiddeling van den Hei ligen .Stoel' overeenstemming btereikb is tusslchen Bolivië en Paraguay pveT uit wisseling van geyamgemea en gewonden. D® Argentijnsehe. regtearing .heeft hblooifd mede te werken aian de uitovexing van deize overeenkomst. Het Jajanstlie leger van Ivwau" toeng en B'.island. Beuter meldt uit Nanking: Die offi cieel® Central Daily News p-ubli'ceert e|en 'bericht uit Mongoplsebe bron, vplgens welkte het leger van K|wantoeng opdracht heeft ontvangen eein strjjdmacilit. te- of- 'ganiseeren van 30.000 Mongoolsche öava- leristen, om in igeval van nood tegen S|owV jlet-'Bu&land op te trekken. Eir 'gijn reeds wervelfo geizlond-an naar Taonan, Hoelan 'en 'Jehol', dteöh tqt dusver bestaat 'er onder de bevolking weinig animo zich voor deten dienst aan to natelden. Tweede Kamer O ver zlioht. Mei prijzenswaardigte- vlotheid werkt de Kamer voort, Dinsdag kwamen in 'behandeling de Welteontwerpten inzak® steun aan noodlij- Ik' had toch' al, voor dat ik de Waarheid wist, half en half het plan om"h(aar fo adopteeren. -Ze ziou h©t zonnetje van on zen ouden da,g gerwordien zijn! Ons huwe lijk was' immers' kinderloos Hieit 'lijklt me| nu totaal onmoigellïjkAls! alles! .-geweten had en ze had den toestand geisichihhdan w: anders gawieieisitMa,ar nu zon het een on recht tegenover haar rijn. Hef verblaasf me, zei BqbeHt dof', dat -u zoio- kalm met me spreken IfalC Indircicf blen ik toch- de stehjuld' van den dood van rw vrouw. Het is alffiemaal ©en gevolg van mijn Vervloekte zelfznwht, zooials mr. Fergerson het laEijd noemlde. Hef was maar hater gieweeStii dat Üe lcbgel dengeen getno-fïten had, die hem verdiende. I I Dr. Myers glimljaiehte gwajküie®- Dat kun je niet meienem en da,t meien jie ook niet. Jongem-enstehen vergeten gan'w en dat is maar glelukkig gofe iWieeS gloed voor haar Bob' Hij h-ad Boblert nooit eerder bïj den voornaam genoemd. Deze stak hem im- piulsief de hand toe. Dat bleloof ik n, zei hij met grooitien en «matigen nadruk. Als ge weer be ter is. dende gemeenten en vermindleriing. van de nitke-eringten, bedoeld in art-.. 3b der wet van 15 Juli 1929, en wijziging van de wel van 18 Maart 1933. Dhr. De Geer (c.-h.) ,a,ahtte de regeling na, i.a wijzigipgen zteer verbeterd. Dhr. Bierema, (lib.) betoogde dat ge meenten die noodlijdend zijn of worden, lleliiooren te worden vrijgesteld van de Jcorting der uitkeeringl. Dhr. Fleskeari (i'.-k.) noclmde dit ont werp ©en harden, doch! noodzakelijken maatregel. De reigteerinig mak'e van de noodlijdende gtemeenben geen stiefkinderen. Minister Oud zei, dia,t -hoe da omstandig heden mogen w.orden, de grondgeldiaichta der regeling van 1929 moet, worden be'hon- den. Zonder dia re-gelipk zonden tal van gemeenten er veel minder ia,an toe zijn dan nu. Hef wetepnitwerp', hoa hard ook', is in dei tegenwoordige omstandigheden billijk. Da tering moet naar de nering gazef wor den. - i BHEUMATISCHE PIJNEN KWELDEN ODDEN HEEB, VAN 60 JAABi- „Tot mijn SOstie! jaar mankeerde ik nooit iets, mianr toen begonnen hevige rheuma- tiek-aanvallen mijn l-elv-en te Vergallen. Beeds begon ik te wanhopen ,toen een vriend van mijn leeftijd mij vertefldtei welkte wonderbaarlijke ondervindingen hij' bad opgedaan met Klopsterbla|lisem. Nu ik zelf' dit wondea-lijke middel! heb toegeplasf, kan ik Verklaren, dat ik' mij wiear jeugdig ien monter gevoel ia(I'si een knaap van 30 jaar, a,lhoop' ik eerstdaags 60 jiaar t© worden." Zooi schrijft onisi dei heer J. Vr. te H., wiens origineel© brief voor ieder ter in- z'agei ligt. Akker's KUioootierbalseim kost pter pot van 20 gram GO cent ©n van 50 gram i' 1,— en is' overal verkrijgbaar. Onovertroffen hij' brand- en snijlwonden. Ook' ongeëvenaard als wrijfmiddiell bïj rhteumaiiek', spit, stramheid en pijnlijke Spieren. (Btecl.) Spr. deeldei mede da,t in overweging is een iandere< regeling voor noodlijdende ge meenten. Wia,arMj -hnn bijdragen vóór s,a- monstelling d«r bfegrooting worden vast- geetela. Ook is -een centrale organisatie van de- betrokken departementen en Gle'dlejpt Staten t-en deze in overweging. Het ac count antstioezichit heet it toch al vele pun ten van verschil in gelijksoortige gemeen ten na,ar voren gebracht. De medewerking van de- Vereeniging van Nederlandsahe Gemeenten zou het eenzijdige hebben van elke vakvereeniging. Wie trouwens den gemeenten 'n historisch reohtj toedenkt, kan door de regeiering niet worden ge volgd; de Yereieniging van Nederl'. ge meenten mag niet worden geisfeld in do plaats van Gedeputeerde Sfofen. Tenslotte werden beide onitwerp'en met groote- meerderheid -aangenomen. Besehiamend was het vo,or de kath. frac tie dat dhr. v. IJsselmuiden, eigen mee ning plaatsend bdven algemeen belang zich voegde bij d© comm. soe. groepen, die tegenwoordig automatisch tcigenstemmen. Belangrijk wasl ook de hnlpi die de Ka mer aan minister Oud bood om verder evenwicht te brengen in de begroeting, die 'n tekort van 167 millioen had. Deze 267 millioen lfon de minister terugbrengen tot 190 millioen (welk' tekort voor de helft door de Omzetbelasting zal worden ge dekt) door het handhaven van de verleden jaar ingevoerde tijdelijke heffingen 'tof een bedrag van ongeveer 761/2 millioen. De Kamer heeft de daartoe strekkende wetsontwerpen Zonder hoofdelijke stem ming aanvaard. Vooreerst da verlenging van de opioenten o|p! de fondsbelasting ,f21 millioen) en dia van de -pp/senten op! de vermogensbelasting (ongeveer 3V2 .mil lioen), .waarvan ruim 16 millioen aan de rijksb'egrooting ten goede komt. Vervool- ge;ns de bestendiging van liet thans be staande- tariefrecht tot de herziening. Ein delijk de verlenging van verschillende op-: Dg dokter schudde, het hoofd. Nog niet ,al te optimistisch zijn, jongen. Heb goeden moed ma,ar wees niet te Vast overtuigd. Het z,al in rik geval pen taaie strijd zijn en je zult al! jei geduftdj noo- dig hebben. Daar blen ik' in zeker oplzicht blij om. Plet geeift me ©en klams oan te bewij zen dat ik de ©rnstige wil heb om alles weer goed te maken. Plotseling viel hij zich, zelf' in de rade: Wist mr. Fer- gerspn. da,t Bosalie nog leefde.?. Zeker, hij is nog meit mij' bij' ha,ar gjeweest. I Eob' schrok even. Hij mocht den omidien' man niets verwijten; hij schaamde zich geweldig: mr. Fergerson moest dan wel buiten-gewoon weinig vertrouwen in hem hebben gehad,en terecht! Hij daöh(b aan del scène bïj dein advocaat thuis, toen hdj van Lilian Fane's verloving gehoord had en hij kón zich begrijpen, dat ld» oude man het toen verstandig had gavtonden om te zwijgen. -Bremda's dood zal ook' voor den ouden heer ©en zware slag zijn zied Myers en hij vertelde Bob hoe zij eenmaal rivalen wa ren geweest. 1 1 Eobjert was blij toen hij het huis van centen opi belastingen en aice'ijnzetni. In deze laatste zaak is minister Oud ten gemoet gekomen aan de katholieikle frac tie1, welke er .ten aanzien van den suiker- accijns bïj monde van den heer Fleskens op:| heeft aangedrongen, dat hier de last van het groote gezin moet worden ver licht. Een prachtig spc'ceS leverde dit' voor de onzen op. Dia- suilder-opljenten immers zuK'en, krachtens die wijziging, welk® mr. Oud hij1 nota van wijziging Van 17 Nov. aanb'racht, slechts geWen tot einde Juni a.s. wanneer de nieuwe Tarief- wet in zicht zal zijn. Gister kwam eerst aan de orde de infer- plrilatie-Cramer inzake de politieke ge beurtenissen in Indië. Dte keer Cramer (s.-d.) betoogde dat het nationalisme vóór een deel der inheemschie bevolking is geworden tot eau religie. Sipr. waarschuwt tegen een politiek van streng heid en stelde in verband daartoe© den aantal vragen. Minister Oplijm Zei dat de regeerihg in het algemeen welwillend staat' tegen,ovier InLandsehle stroomingen doch de houding tegen sommige ri™°lm™gen: moest straf fer worden daar zich hielp en da-a/r een gleest van verzet openbaarde. Wie de om standigheden kent, weet, dat de regoering het recht van vergaderen gtaenSzins heieft aangietast. Be tegen ingenieur So-ekarmo te nemen maatregel is nog bijl d© Indische itegeering in overweging!. Die vfclijb mee'- ningsuiting in Indië wordt niet Verder bleperkt dan noodig is vlo|or handhaving van ordie, en rust. Tenslotte diendie 'dhr Ciiamer 'n motie in, waarin op vrijheid van vergadering werd iaangledrongen en buiten wterking stellen van die exorbitante nachten- Deze miotia van den muiterij -blagroefer werd natuurlijk met grooite meerderheid verworpen. Hierna dienida dhr V,an den Heuvel een initiafief-onitrwierpl tegen den zomertijd inn, hoewel hief verzet fegten -die ge woonte Lang niet meer zooi groot isl ia|lia vroeger. Hij heeft den steun Van de geheel® lantirevoffiuitionnaire tfra-otje cn van einnkele anderen. ITo-dh- geffiopven wij1 niet. dat er 'n meer dierheid' voor te vinden is. Vervolgens werd de begrooting van Binne'nl. Zaken jaangelsmiedien. Er gingen stemmen op tegen de lijkverbranding en dhr Schaapman waarschuwde tegen ïlais'cisti-setoa elementen in d'e Burger wachten. MIDDELBURG In beroep1 gegaan. Het bestuur der Godshuizen is, naar „Hiet .Volk" meldt, bij' d® Kkoon in be roep gegaan van het besluit van Ged. Sta'- ten van Zeeland, welk bestuit inhield, dat aan de Godshuizen geen machtiging werd verleend over te gaan tot den bouw Van een barak' voor besmettelijke ziekten. LoterliJ IJloiodsche Invalide. Gisteravond is in de sociëteit de Ver genoeging te Middelburg! do trekking ge houden van de iaterïj-afdieriiag iZeeland van d© kJóodsche Invalide, onder leiding van notaris V. d. Harst. Het huis viel pp lot nr. 12649, de auto op 14,744. D© trekking van de laatste loterij- af- deeling Limburg zal op 28 November te Maastricht worden gehouden. 11© Gemeente-begrooting. Uit hot uittreksel uit den bagieteidenden'. brief van B. en W'. biji het ontwerp ge- mieentebegrooting 1934, opgenoNen in het n|um!mler van Dfusdag, Valt te lezien, dat da öutteidi© voor bet gem'eiemitelijk gymnaBium, toet een verlmindering van f' 15Ó00 wordt ibledreigd. Dfi.t getal slaat echter op- da !a,anhangig gemaakte Korting' opi de ,uit- Kfeeringen nit het @em©en,teflonds. de stilte kón veriiafen. Banshell had ge duldig pp hiem gewaoht, ©en diaosje siga retten opgerookt en de tragledie besproken miet den dorplsveldwaohter, die zijn per manente aanwezigheid voor 'het huis van den dokter ononltbberlijk scheen te vin- den. J j Hef bleek Bianshril hoe wieinig van de juiste toedracht moig was -uitgelekt hij dc| dorpisbevolkipg; de onthruEliogen bij het gerechtelijk1 onderzoek den vollglendlein morgen Zonden een sensationeel® verras- ring voor de brave dorpelingen zijn. Je zon verstandig doen om morgen na afloopi van het onderzoek met me mee tel gaan naar de stad, zei Bamshell. Jé voelt er toch waarschijnlijk nieffs voor om door het heel© dorpi met den vinger t,e worden nagewezen. Het is heel vriendelijk' vian jl® óm daaraan te. denken, maar je vergeet dlaf ik toch moeilijk' 'Boe|aEe hier -all,een kan ach terlaten, .vooral waar da opKraitje slpoiadig zal pllaats hebben. Da,ar dacht ik' niet aan, oude jongen, zei de ander een beetje verleglen. - - L- (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1