Kleeding Middelburg ic.-Cadeaux SEN, GOES NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver n UIT ZEELAND 1~| De Man van Robert Haitians tstr. 82, Goes. iw uiterlijk. DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering S£S-PUROL :he courant verlaagde prijzen, enz. enz, itschoenmaker atschoenen. GE. Telefoon 310 dinsdag 21 november 1933 groote waarde f| BUITENLAND FEUILLETON 1 BINNENLAND Gesprongen handen-Ruwe huid MIDDELBURG Ia, kiest voor het ïussen, voor een een ander een rborstelof weet smand, waarvan Kadiwoll-doek, ^banden, Breuk den van jong en Ier, enz.hij geeft als het noodig is zorginganderen iedereen slaagt hij Goes. Tel. 168 nghans- en Kienzle |- en Polshorloges, ralencolliers. LOOPT BIJ ONS. TEL. 338. jn GOEDKOOP! er iets voor U bij volgende 6 el f 1,50 volgende 6 el f2,00 [1,50 de tweede f 1,20 0,90 de tweede f0,75 0,60 de tweede f 0,50 0,80 de tweede f0,69 ^,25 de tweede fl,00 0,98 de tweede f0,75 0,80 de tweede f0,60 Is fijns, reclame f2,90 r 1,75 de tweede fl,40 1,45 de tweede f 1.00 2,65 de tweede fl,90 2,75 de tweede f 1,90 0,98 de tweede fO,79 1,40 de tweede fl,20 I 1,25 de tweede f 1,00 2,00 de tweede f 1,00 2,90 de tweede f 1,90 0,75 2e coupon f 0,50 1,00 2e coupon f 1,00 1,25 2e coupon f 1,00 1,25 2e coupon f 1,00 11,90 2e coupon f 1,50 I,90 2e coupon f 1,50 1,50 2e coupon f 1,25 en, f2,75, tweede f 1,75 12,00 2e coupon f 1,75 1,50 2e coupon f 1,25 tare kwalit. voor f 2,50 II,25, zw. kwal. f 1,50 f 1,25 zw. kwal. f 1,50 I Tricot Pantalons f 1,50 I, 7 el zw. Katoen f 1,25 dadigheid of ook voor genheid om de minder- i met een degelijk stuk en ST. NICOLAASFEEST. j)EDEREN, „TWEKA" ÏEEREN- en DAMES- en DAMES-SJAALS. irrecte uitvoering so, GOES zoeten zoeten zoeten reeren onder Rijkstoezicht. 1ERSTELLER. NUMMER 138 29*™ JAAR6ANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie:. Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager 0 PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V* De loonfactor in de produc tiekosten. Znpals men weet, is het bij onderhande lingen over de arbeidsvoorwaarde® vaak1 een strijdpunt, in hoeverre een verlaging van de loonen boteekenis- heeft voor de' jprductieikjosten. .Van .aAeiderszijjde wordt dikViijJls be weerd, dat het loon in de betnaWkien in dustrie slechts een klein deel uitmaakt van do productiekosten, izkwidat eten ver laging van het loon v.opr den Verklaops- pi/s viïjteel geen betoektenis heeft. Van avikgeverszijde wordt daalr dan tteigien aangevoerd, dat men niet zOuzber het jidividuieele geval moiet beschouwen, dodh dat men rekening rnpet houden met het feit, dat naast de directe loon-' bisten, de productiekosten w-o-rde® ge vormd door een grapt aantal "indirecte Lwikosten, die b.v. ziitteua in den prijs der materialen, den prijs van het tirans- j»rt der producten, enz., aaodat een al- gemeene loonsverlaging wel degelijk eien belangrijken invloed op den kostprijs zlou hebben. Teneinde nu deizc factor vast te stel len, werd in den Hfiogen Raad van Ar- lieid een voorstel aangenomen o|m) eens na te gaan, wat in werkelijkheid de1 in vloed van het arbeidsloon is op den prijs van het product. Dlaarbij) zouden dan on der arbeidsloon worden veajstaa® ail'l-ei loo nen. en. salarissen, provisies aan d'e reizi gers, sociale lasten, zloowei die, welke wettelijk verplicht zlijjn als die, welke zich niet op een wet bkseiere®, doch dia toch rechtstreeks in verband staan met let loon. Men Zou zlich daarbij! niet be perken tot het- directe arbeidsloon, doch ook nagaan iin hoeverre de indirecte loon kosten invloed uitoefenen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek leeft daarvoor eeu groot aantal vragen lijsten rondgewonden en dei antwoorden, die daarofp zijn binnengekomen. z'eer minu tieus bewerkt. Als gevolg daarvan heeft het een tweetal publicaties- doen ver schijnen, waarvan het eerste in hoofdzaak betrekking heeft op landbouwproducten, I b.1. het akikerbouwbedrijf', het mdk'vechou- (lersbedrijf, de varkenshoudelriijl, de tuin bouw, de boterbereiding, de aarda'ppielmeel- industrie, de bnoodberedding, 'dei suiker industrie en de varktenislvleeiSchhiotuwerijl. 'He .conclusie, waartoe het Bureau komt, is, .dat de geaefehimifeerde Jbo-nfaotor in procenten van den totalen .kostprijs, be haagt bijl: boter, in handen v. d. consument 46.2 °/o aardappelmeel, af' fabriek 47.8 °/o- brood, in handen v. d. Consument 52.5 o/o suiker, i.h.v.d ©Onsium., z'. adcijhs 57].9 o/o varfcensvleesoh, i.h.V.d ebnsum. 41.4 o/o .groenten, i.h.v.d. consument' 59.9 o/o In een volgend overzicht Zulle® wijl ©enige gegeven «verstrekken, ov|er het 2e deel, betreffende de meier induistriieele pirp- ftuWtie en teven seemigia nadere blesldhoiu- wingien aam het onderzoek wijlden. DU1TSCHLAND Re Stalen Heim opgeheven. Pie Stalen Htehn was naa,r mian weet, leeds lang geen lichaam mixr, dat in staat was tot het nemen van zelfstandige besluiten of tot het voeren. Va® eeh Zelf standige politiek. Toch. was de samenstel; 59 HOOFDSTUK XXIV. lianshel'l zat alleen ,aa.n taf lel in de ruime, eetzaal van „Four Winds" toie-n Rot. ven Bedmund terugkwam. Er wiasi iets zelfbewusts in zijn hou ding: BansbeH' k:e|ek hleim even vluchtig aan en constateerde hot mieft genaiegen. Pc dacht da.t jei er wiel nieifcs opi tegen aou 'hebben dat ik vast Ibegonik verging van den honger. In werkelijkheid was dit misschien de wrste maal in zijn Hieven dat zijn geRmd-- kelijke gezonde eetlust hean in <le® steek Aflaten had. ma,ar hij was er mieit de man aaar om ziaoieits- te latje® btljlfe® en hij Wad Ihöhtma.tig eer bewezien aain die soli-o-tieUs ha Blunt opldienidla met elan onvtersifjoior- ter-ei plechtigheid alsof' hij aan een pflfi- owel blanket bediende inpflaats v,an Voor eenziamen eter opidischite. A propps; dr. Myers heeft een upr êtdeden niaiar je laten vragen; hij moet je «ringend optrekje®. Myers! herhaald» Rob) verwonderd. Ja. het dienstmeisijie bbarhltc do bood-' schap. Zeg eens, wget j© ook' wanneer het gerechtelijk onderzoek gehouden iziajl wor-' oen'ü Morgein. Banshell kauwde opl eien olijf. Pan »al de heafe historie wel voor Idlein dag teiuen, hé? Tk dank het wel. IV folen van pl'an o» gauw als 't kan naar heit buitenland gaan. ling ook van de gelijlkigeschakelde Stalen Hehn nog eenigszims verschillend van die der eigenlijke S.A.- en SjSi.-troepen, in zöovcrre zij; vtoornamelljik Westiond uit ge weizen. Pluitsch-nationalen, onder wie uit den aard der Zaak' vele v&n-huis-uit prin cipieel© monioaiidhisten werden gevonden en velen voor wie da liquidatie van de ziellstandigheid 'der landen wa.t heel Snel in zijn werk' ging. Tot dusvér kon men de oudere leden van de S.A. en de S|.'S(., die geen actieven dienst meer bejhictofde® te cloen, ale de reserves Van die prgamisia- ties bescihiouwen. $hi de Stalen Helim offi cieel tot reserve is verkHaaiud, Zal dit wel zoo moeten worden (opgevat, dat da be- etaand© reserves mat den Stalen Helim! worden samenges|m)olten. Pdentengevolge heeft de Stalen Helm uit een oogpunt van organisatie geheel haar zelfstandigheid verloren. OOSTENRIJK Vijf Jaar kerkerstraf voor Ilcrtil. In het ptrooes tegen Rudolf! Roborii Dartil. den pjleger van den aanslag op het leven van bbndsikhinsiej'.ier dr. Pollf'uss, is vonnis gewezen. Dartil werd wegtens. poging toit moord veroordeeld tot vijf! jaar zware keirkeir- Btaaf! m'eit iedei-e drie maanden e|e® dag verzwaard arrest en iedernen 3en Ocitob)e|r (den diag van den aamslagi) opisjl'uitinlg1 int het donker, SPANJE Rechts wint. Zondag zijn dei verkieizingen gehiomdein. Er vielen v,eoï ongeregeldheden v,oor. Hjer en daar is bloedig igievoohten. Men spreekt van niegeoi doioden en vele giewonide®. Om hun wankelende maeht te stuften omliZaglein communisten, .amatehislten ,e® aocialiaten .geen enkel middel50 ste)mb!ussem ver nielden zij o.m. Volgens de .eerate blerichiten zijn de rechtsdhe partijen aan de winnend» ha,nd. De rechterzijde kwam terstond in hlefs hbziit v.an niet minder dan 123 z'eltel®, de radioa-' len behaalden er 48 ,de soc. 19, die comm. 5., de Oa.taiaansehe linkerzijde 30, enz. Nu moet er nog 'n herstemming voljgen. Om 'n verplettering te voorkomen, willen de linktehe plartijen 'n karfcoï vormen. JAPAN Moordenaars1 klegeaudigd en gehuldigd; Hoezeer opl het oogienblik de, miCitladren ■en militaristen in Japlan de baas zijn moge blijken uit het 'toch' wel ontstellende .feit, dat de marine-officieren, die nog glee® twee ja,ar geleden dien. oud-minister-prie-1 sident Inoefcai haddien. vermoiord, allen gra tie: hebben glek'regien. Mem waat-, dat, deze officieren onlaings tot famelijk mild© ge- vaDgenisstraf'fan ware® veroordeeld. De begenadiging 'gesdhieddfö opl uitdruk kelijk veiillangem vam de Japlamsehe natio- naje, kringen, aangleizien de moord uit zui ver patriottische gezindheid was gepleegd. Da ïnarine-offksierem werden in Jokoslaeka onmiddellijk op| vrije vosten geslteld en door een groote mensöhenmenigite hlarfielijk ontvangen. j j KORTE BERICHTEN Avenol, de seoretaris-gen'eraal van. den Volkenbond, gaiat naar Rome, naar het heet, om te bepleite®, da,t Rapië nieit _jiit den Volkenbond za|l treden. De' geheime, ontwaip;eningjs/bleis(p(rekm- Uitstekend; ik ben je ruan. ;W|a,ar ga,an we, naar toe.?. Rob1 lachte vroolïjkIk ihoopi dait je het me niat kwalijk nieeimt dat ik! hlet eerlijk zag; ik had .edigendiijk' gedacht an der gezelschap m'ee te nemien. Ben je nu al vergaten dait ik geitrouiwd ben?, Zie je wel; ik zei al dat ik nog aan het idee moes|t wennen, ladhitltle dlei ander terug. Miaiar tuisSidhen tweie 'haakjeis: blen jei niet van plan wat t,ei eiten!? Ik heb geen trek. Maar toen hij zich aan tafel zeikte bleek het toch dait de lang© wanidefinlg hem mieier eetlust had bezorgd dan hij gedacht h^id. Ik ga, zoover met je mee, zied Bans- hell. toen Rob opstond ojn naar dr. Myeirs te gaan. Toen zei da oprijlaan afkwamen, liejpien ze den staljongen tegten hlesfi lijf'. Hij was buiten adem van helt harde loopien en hij praatte opgewonden.: Ze hebton heim te plakken, imr. Rob. Ze hebben hiem te plakkenhij was niat var .uit de buiurt "Wie hiehlbe® ze te pokken'?. Den bochel, meneer, mja,ar zie zullen niet veel moeite melk hem h|e|hlb©n; nfieien da kosten van de biegraifienisi, denk ik'. Dood?, riepien de beide joniga mannen telgelijk'. Ja menoer. Hij lag 'in den. vijver, honden hebben hem gevondlep. Ze zleggen da,t hot eiem ongieluk is, omdait zijn han den vol moidldei- ©n gras zaten. Hij höafflt nog geptaoibleierd oni er uit te kiomen. Eir kwam een gevoel van opluchting over R'ob. Een 'bezoeking was hem ten minste gespaarddlei noodzakelijkheid om oog jn oog^ met den .blodhtel te sfaan en waarschijnlijk telgen hem te moeien ig|e- tuigen. gen. te Genève worden mog voiorl|gle|z©itiSir John Simon kfeext na.ar Londen terug. Twe© Amerikaansehe offkaeran zijn gisteren voor ©en stratosfeeMtpichti opjge- stegen. Zij hebben een hoogt» van 17.700 m'eter bereikt. x AMERIKA D(e Ver. Staten en Rusland. Omtrent de voorwaarden, waairfap, de erkenning van de Sowjetrajiie: door de Ver- eenigde Staten tot a'tand gaklomen is, ver neemt Imbn nog, dat terwijl da isowjetre- Igeering afstand gedaa® heeft van al haar aanspraken, zoowel tegen Amerikaansch© firma's ©n partiduliere pentonen, alt legen do Amerikaansdhe regciaring vanwege de Siberische expeditie!, de aanspraken naar aanleiding van 'de expeditie' v'an Archangel |gchandha.afd zijn. |W«t 'de positie van burgers van jdls .Vcreenigde Staten in de Sdwjetunie be treft., heeft' Litwinof verMaard, 'dat Je iSftajetregeering /beneid Wfts ,z|0iavett" te gaan als in het verdrag Van Ruppa'.lo m®f Dtuitschland, voorzloorver geen inbreuk' ge maakt wordt op de rechten vau sowjet- h(urg©rs. Ook omtrent een consulaire overeen- kom'st is mlen het eens geworden. Een niet- aanvalsVerdrag is nu, aaav de beurt. Politieke kringen ïegjge®, de g/rootsto aandacht aan de® dag voor de Zeer ver trouwelijke 'besprekingen van Litwinof en Roosevelt in het Witte Huis1, waarbij) men als voornaamste opvatting hoort Verkon digen, dat het belangrijkste ©n, meest ge heim gehouden onderwerp der besprekin gen de toestand ia het Verre Oosten is geweest. Men meent ztelfs, dat Roose velt onder den indruk Van den toestand in hot Verre 'Oosten, dia een gi-aad van gevaarlijke Spiannin|g zirtu hebben bereikt, op het pirogr,am|m|a, dat hlijl .voor zichzelf had opgesteld vooruit is gel(o|ojpien en tot de briefwisseling is overgegaan, die het bezoek van Litwinof tot resultaat) jiad, In de Ver. Staten tekent: men eroj» dat de Sovjet-republieken goede, klanten van de Amerik. industrie zullen 'worden. CHINA H,üc Japon zijn belangen behartigt. Op| initiatief van de J.apiantehle admira liteit zullen drie Japlansete eskaders ge vormd worden., 'die in het bijzonder tot taak' behjben de Japansche belangen in China en in Dairen te behartigen. Het eerste, Japtas'ehe eskader dat MantpjiO©- rijsohi eskader genoemd wordt, zal toe zicht houden opl de militaire positie van da ha.vens Tanglota, Tsijiffae Ttsingtou en Wiaihawai, terwijl 't ifwoede eskader Amoy Swatou en Kantfon zal oonitrojleieren. Tot bostdrermiug van Dairen zal een aflztonder. lijk eskader worde® gevormd' dat in ver-i band met den gleisplanne® toestand1 in hef Verre Oosten Viaji igTOiO;i>ei tattefetkienis1 w,oïclt geiach Ze isjpnak©® geien van h©ide op hu® ver- deire wandehng naar het huis' v.an dten dokter. II I I Je zult h'uiten moefjen wadhtloh, BanlsiheiKl,. Deze ,n,am afscihieid, stak' ©en cigar,et aan en slenterde den weigi aft Rob! had niet va,al llusf in h©lt bfezoejk Bnenda's1 Id'oad drntte, hem nog gtiaeidsi heel erg; hij 'kon er niet overheen dat hij er de inid'iirtecltla oorzaak' van was ©n hij ko® den aa®bMk! v,a,n Myeirs hlednoefld gaziclit niet veir- dr,ag©n. Myeirs aa,t iaan izijn sihrijfhluraau 'hef gedempte licht van de stuicterKamlp viel op zijn bleek ,triasjt gpz'icht,. Het sjpijt me dat ik je hieW moefen lastig vatlen ,Hiatt!tdn|oiS, zei hij mat, een gesmoorde stam. Ik' had je iets belang rijns te vertellen, maar in deeiensltejplaajtls wl je me ©en vriaag beantwoorden'?. Nauurlijk.... >aCis- ik k'an. Alleen maar het volgende: toen ik het vanmorgen oyer Rosalie Dean ha,d. het ziekte meisje in Bedmund, zag ik' aan je gezicht dat je meer van haar wist.. J,a weet misschien niet dat er eien paar We ken na den dood va,n j© vader praatjes in hef dorp liepen. Er werd vertieUd dat jij naar Bedmund blent geweest toen het cir cus daar stond, oim haar te spreken. Ik heb er niets va® geloofd, ik heb het trou wens pas later gehoord, maar je moet ma niet kwalijk nemen dat ik! om een bfe. paalde rede® graag zou willen weten iwlat er precies; tussehe® jou; on haar bestaat. Ze is' mijn vboww, zei Rob he-el rustig. Je vrouw Het was alsb'f deze kalme mededieieling Myers verbijsterde; verbluft herhaalde hij de. woorden, terwijl hij met de hand over UIT DE R.-K. STAATSPARTIJ. Het vraagstuk van het gezin.sla.iii. Op punt 14 der .agenda van dte, Piarlaj- Módsvergftdering van 24 'en 25 November a.s., verslag der Commissie tof beBfjudlete- ring van het vraagstuk' Van liet igezins1- loon, is een nota verschonen, wiejfkte het volgende inhoudt: Do voorzitter van den Partijraad zal voorstellen de behandeling van dit Ver slag .tei doen pfiaatisl htebben als volgt,: In de vergadering van 25 November zufien algemeiene Wastehouiwinigen 'k|uiuneni worden gehoiuden. Als leidraad voor deZe beos'houwingen hteeft de voorzititjer de vol gende piunten. o(plgesteld: I. De noodaakeiijkhead van ©en regeling- Een gezond geizin is1 voorwiaarde .voor Oen gezonden Staat. Eien redelijks badtpiaJis- mogelijkheid is ©en der voorwlaiaxdien voor eien gezond gieizin. Een behoorlij'kle relgte- ling, waardoor bij de loon- en inkOmsten- vorming rekening wordt gehouden met de grootte va.n hef gezin, most daarom geiachf worden ©en voorwiafla'de te zijn Voor oen redel ij ke. bestaansmogetijikhieid. Bij Apo+hekers en Drogisten II. De actualiteit van het onderwerp). In een periode v,an dalend ioionipbil is| een reigoling1 all's istu(b( I bedoeld aioiodzaktelij- kter dan ooit. III. De, wijze waaropi: a, algemeen)e verzekering; b, 'bedrij'flfond'seno, oVerilge toeslagen. Eien regefinig, ,al>s sub! I badoield k,an op, drieërlei wijzte worden getnofflen .door een algemeeniet verzeksxing, door den Staat te organiseerenb, doior ba- drijfWfondsem, to organiseeren door die muatechajlpiclijke groepen, eventueel aan gevuld mot wieitter-ijke, verplichting tot a,an- sluiting van afllei biedrijfisigenoiotenc, door toeslagen, W.v. voior personeel in overheid© dienst. De istletsel'Js isiuibi a, en b kjutante® ook gecombineerd werden toiegepiaist (vergelijk ziekteverzekering). IV. Verband met wterklooah'eidlSveraeke- ring ©n -steun. Ook bij voorziening tegen da geldelijk© gevolgen van werkloosheid behoort met den gezinsfactor in voldoiend© ma,ta rekening te worden gehouden. Als resultaat van de algem'eeme be schouwingen zou de Partijraad htet Part|ij- baistuur kunnen verzoeken, in overleg .met den voorzitter via® den Partijraad en de Commissie, concrete conclusies pip» te sM- lön en deze ,a,an den Partijraad, in zijn voorjaarsvergadering 1.934 voor te leggen. Zonder olp zijn beslisfeing vooruit fa looienp, zou de Partijraad de Wehiandeling kunnen btesploedigen door het Partijbasltalur te machtigen inmiddels overflleg te oiplenen met de Tweede Kamerfractie omtrent de mogelijkheid van practisohe uityoiexing. Een middenstandswarenhnis. Het voormalige gebouw van. O. en A. Brenninckineyer opi de Groote Markt te Rotterdam zal binnenkbrt, iin gebruik ge nomen. worden als middenstandswarenhuiisc Een ondernemer, de Weer A. Jansiens hieieft hef inwendige van het 'gebouw ingericMt o,pl huisveisting van ean aanital witnkeOleirs in versobilende artikelen. Het meerendetel v,an de' stands haéft mem ook reeds verhuurd, zoodlat hief geboftiw teerstdaiajgö reedis gteof|md Kan worden. Hot plubliek' ziall ex vrij'en toegang hieibbc® zton- der verplichting tof IfoolFen, ©veniafa irn 'Wet gewone warenhuis. Do in het middemsflapdtsWarenhtuis te veistigen bedrijven werklen samen in öe® „GeimteensAapIptelijkle middemstamdsomdci-ne- ming" waarnaar het warenhuis] G«mo zal h'eeten. Het picteoneel wordt in uniform ge-: kleed, de bezorging! gteSch'ijeldt voor ge- meienis|c!hiaip|pKlijkle tekleuinig en alle® dra-: ge® bij ,aian de klokte® van «falteere® enz. zijn oogen streek'. Ik geloof idaf ik' versuft ben opi het opgenbllik; apis je est niets opi tegen hlebü, verklaar je dan naidier. Rob' deiod hem hlet heale verhaalt, een voudig, sohler, zonder ook maaa- iéts' in zijn eigen voordejel mOioder vpor te stieflen; hij spaarde zichzelf abtsplluut nieit. Tpem hij' alles verteld h|ad, zei bijik heb er. geen spijt van, abéoluuf niet; hielt w dei liefst», diaplpierfit© e® trouiwsitie vro|u,w dia oen man ooit aoiu khnmie® krijgten. Hij dacht a,an Rps]aliei's gezicht toen hij' 'een uur geleden via® haar w,a,s weggegaan aan den blos van geluk; aan haar echiL i,exende «ogen. Hij' vond het heierlijk om over ha,ar te kunne® splreken zooalsi hij nu tegen Myers jgedaia® had. Deze ha,d zwijigemd geluisterd en zijn gezicht wasl onder heit verhaal nitef Van uitdrukking veranderd. Er wa.s niets dan dieqia smart op] dat gezicht te lezen, van verrassing of emotie door Robs verhaal wasl geien slpoor ta Wektenum. Toen hij' eindelijk bleglon te spiekten leek het of «r opluchting kfflonk in zij® zwak1- kte, vermoeide stem. Ik da,uk jie>, HiaJ'tings, dat je m© alleg zoo uitvoerig ©n eerlijk verteld hebt. Het maakt het me gemakkelijker op ha biechtten wa,t ik op het hart, heb. Maar misischjen weet jehet ialje hleblt haar immers van middag geislprokten Zeiker, maar ze heeft geen woord ovc-r u gez©tgd. Wlerkelijk geien woord? Het eenigc w,at ze ziei is dab h zteo buitengewoon vriendelijk en zlorgjaaiam voor haar bent en hoe ze meilieyfde mlat hot groote verdrielt watts u igatirolfften heieSt. Robterts woorden brachten hlem ween midden in zijn eigen ellende en voor de zooveelste1 maal ging de gedachte da|t Ze Dte gemeenltebtegroeting. In hun thans verschenen begeleidend schrijven bijl het ontwerp,-'begrooting 1934, deelen B. en W. mede, dat zij' reeds vioor het opmaken 'der ontwerp! beigrooitingen der verschillende btedrijive® e® diensten die hoofden dier dienste® hebben opgedragen daarop alle niet-noiodziakellij)ke, uitgaven ac]hterwege te laten en ma dien hebben B. en iW. nog, rond f7000 bezuinigd, maar zagen zich toen nog voor een onge dekt tekort van f 60.000 geplaatst. Dit bedrag is te verklaren uit het feit, dat de openings)po®te® f 41.170 minder opleveren dan voor 1933 ten in dit jaar f 35.000 uit de reserve van bet ©lectrisloh bedrlijif is geraamd, yerstehilliendo mlaaireglelen heb ben B. en tW. genomen o|nf tot een slui temde 'begroeting te Kome®. Ten eerste ihiet niet storten van de winslt dar gasfa briek in het reservtefonds, dat thans toch reeds ongeveler 12 o/o van het btedrijfska.- pitaal betreft. Het z|al dus alleen wat langer duren eer dc<20<yo, yoo(rg!esclhre^• ven in de beheerslverordcniing, is belreikt. Ten tweede het baschiklkten over oan deel van de reserv© v!an het ©öielctrigch bfe- tlrjjï. D©; reserve was 20 o/o van het ka pitaal, doch B. en Wl. uneenen', dat voor dit distributiebedrijf' een reserve van 5 procent voldoende is. D!aardo|or Zo® een bedrag ad f'36439 bctechikblaar kiomen en «tellen B. en W. voor "de helft daarvan voor 1934 en de andere helft voor vjpl- geude jaren te bestem|mtem. Vervolgens een c'risiskorting op de salarissen en loo- men van 3 o/o, en zoo, npodig tiot een maximum van 5 °/o, waaróvter reeds het gevoelen van de comlOiïs|iei v'an overleg is gtevraagd. Verder noemen wij nog reorganisatie der politie, bezuiniging opi bewaarschool- onderwijs, bezuiniging 'Wij! de bedrijven in ■vterband met bet ra-plptert van het v'eiri- l'icatiebureau der vexeeniging van Nedelr- lamdsch© gemeenten-, waarv,an de voor- «tellen no,g Wjjl hen in overweging .zfijh; btezuiniging op de meisjes-Uloschool en herziening der schoolgel'd-heffinig voor het Gymnasium1 overeenkomstig de geldende fegeling voor de R.H.B.S, B. en Wl. hebben nog geen rekening gehouden met evenbueele opheffing van de Gezondheidsc0in|in(issi03, maar ook niet mtet een nnJogelijiba korting op het sub sidie voor het Gymnasiuiml, wat de ge niet in vredei iafschei'd van ©lkiaar hadden genomen, heim als een etaek door het hartlipt zou hem nog gek' maken Het duiurde lang voor dia dokter wear sjpoak. Eindelijk 'Klonk1 aen h'cesche stem; Rosalie Daan is mijn dochter, Has tings. Een schok voer door Robert, maar de mededeeling was zoo ontisteSlem-d, zoo- ver- bljsterend-oiibieigrijplHijk daf hlijLzidh het vollie gewicht eirvam nauv^elij'k's reaiiiseeTde. Gecn woord k'wiam over zijn lipplen en hij1 wachtte geduldig tot dte doklljeir weer zou bteginneu te spnekeu. Hij was fe kiesch om den gestagen man met 'één waag te storen. Na, een lange pauze begon Myers weer ta spreken: Het is een geschiedenis die heel Jlang geleden iseen gewone stuidiemfteprio- manIk ontmoette in mijn situdeinlten-i tijd Rosalie's1 moeder in Londen. Het was een lieif', hartalïjk' meisje en in mij® jonge onbezonnenheid ben ik' in liet ge(hiejim. met haar getrouwd.Maar ik kan na zopveel jaren nog niet zeggen dat ik) iee® moiodie rol in deze Zaak gespeeld hehl; ik Kreeg ge noeg van haar en heb1 haar verlate®. Maanden later beglon mij® gewette®, fe sprekenik deed rechts jan. linkls na- spioringen, 'hoorde eindelijk' dat Ze gestor ven w.a.s. Dat was affl'es Wlat ik ge|w|aar werd; misschien was ik in mij® egoïsme ook wel tevreden dat ik niet méér hoorde. Robert Voelde .de teiganaiardliigte ctVer- e,e,nkomst Weit zijn geschiede®is ein ee® groot gevoel Van dankbaarheid kwam' .oyer hem dat het luetn vergund was' alles wat hij hiad -aangericht behjalvc dan h-eJ la,as Brenda's 'dood nog te kunnen goed maken. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1