c J MUNHA laosem. Verzendt uw goederen per Reederij VAN DER SCHUYT Prijsvermindering BMKTMUEIU OPDORP FOCUS" Maison A. GEENSEN, L. Vorststraat 32, Goes GOEMAN'S SPECULAAS L GOEMAN, Goes Dagelijks versche Boterletters Beste Wijnen A. TILROE - Sint Adriaanstraat 17 - Goes L LIED VAN DEN DA8 J Lange Vorststraat Ho. 74 Dr. J, G. ÜINDERMANN Bij A. FRAANJE, Papegaaistraat, Goes ZATERDAG 18 NOVEMBER 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ALLERLEI B|b Sahara. I GEKKE GESPREKKEN j Roestvrije MIDDELBURG GOES L. Burg C102 L. Kerkstr, 9 St. Nicolaas-geschenk J. DE JONGE - GOES G. BROUWER BroodenBank@tbakkerij OOGARTS, hcudt Dinsdags SPREEKUUR to Goes van 10 tot 3 uur in de HEEFT M A. de Ruijteriaan 34 St. ftiicolaascadeaux BOHEMIA Een duurzaam geschenk en niet duur Fa. W. DE JONGE Gz., Korte Kerkstraat 12, Goes St. Nicolaasgeschenken Luxe doozen, eigen-ge- maakte Marsepain, Choc. Figuren en Choc. Letters. allemaal geweldig". Die pastoor had heiel •wat met „de familie" te sfbeCle,n. Wiant. zoo- als 't gew-oonl(ijfle met die erg tfelijbew listen gaat, ze waren oiofc nog braai' liberaal oiolk. Bet voorbeeld was nu juist niet gjop bijlsber eticihtend veel uit; veel' feesten; Veel gemengde huweldjjkieaivieel tk'ritiek. Een giraf voor 'n heole stad, zloo'n familie vam. Zelfbewuste bemoeiallen, die allem'aal zton- ider uibziondering de wiijls'heid in pacht had den. Tante Cecil met il'r eieuwig hand werkje voor het raam, waair ze alles en laüen opnam. „Papaatje", die onder de plak zat van izajin wouw, Tante Maryke, genoemd die met dr eeuwig „Papaatje'' hem als een furie achter na z'at. Tante Geneviöve iook zloo'n fijne prent die met Tante Maryke samen de koele familie op stelten Zette en den heelem dag aan de telefoon stond te meieren over de versiering in de kerk, over den burgeuueesteff, O'Vea' den voorzitter van de plaatselijke' ylereeini- 'ging van kunst en wetensclhap, over de Mn deren van Marie en den man van [Riozemarie, de verloving van Hams ien over ihet meisje van Eiddy, dat vroeger in een schoenwinkel gestaan had. Dat prettige 'Sitel familie, waarvan de leden zonder uitzondering ziuivere verte genwoordigers waren van het nas, waren van meening dat de kinderen die geboren moesten worden, veel gelukkiger ziouden izijn als ztei den naam van Jiun familie, vin de alleenzaligma|keindia Beekvlieten Idroegen, of minstens daaruit de peters en meters voor hun leven rejelnubeeirden. En zoo wa,s dan bekokstooft dat, no. 4 fb-ij; iJienny naar Tante Cecil of haar man zou genoemd worden. (T.enny verzette izich met hand en tand, maar „mfijtn familie" kion je toch oumóge- pass&eren. Om vredeswil!» gaf Jlenmy tenslotte maar op. en schikte zich maar de tyrannic, van „uijij|n familie", die «icli oils 'een tweede erfzonde meester mlaak'te va.11 •ieder in den. familiekring gebttrein kin derziel. 1 Noc'h Tante Cecil, noch Papaatje, noch iRosemaryke wisten eigenlijk watn pater en '11 meter was. Het was jm|a,ar een [gelegenheid om zich beleedigd te voelen als zij1 gepasseerd werden; en meteen 'n gebeurtenis om te toonen, dat zjij, van een supérieur ras wapen, ziooals d&Ariëpis in ziejkere strek,en van Europa. 't Was een privilegie, dat de Sclnèplper b|ij| de schepping van Adam en E|va apart had weggelegd voor z|ijln eventueel© nakome lingen uit de provincie: de BeekViieters. De Schepper moet dat apart aan Adaiiti gqzegd hebben. [Wat er van zij' toen tie kleinte blij' Jenny ten tooneele vferseheen, zlou dat lielltijke meisje vérder haar ïpl in de ■wereld spelen onder den naam Van Cecil. ÏVbior Tante Cecil was dezie fieiasteïjijlke [gebeurtenis een prachtige gelegenheid om in 'n nieuwe japon te versclMj|nein en zich te laten gelukwenschen. 'tW,as 'n soort decoratie cn een nieuw aumlmier op de jjjbelheidskermis van ,jm|ijjn familie''. Tante Cecil verscheen -en begon on- middelljijh de baas te spelen over het Ikindlae, maakte aanimierkjng op de wieg later op het kapertje, dat de, kjieine meid Jdroeg; later pp haar jurkjes, op de krullen die ze droeg pn die in polka Ino&sten worden omlgeziet. Later moc-lit Be niet op pensionaat in A, doch wel in iZ. Zoo ging het tot p.p zekeren dag Jenny's man stierf en zlij alleen achter bleef. 1 Dftt was 'n vreeselijlk monntent. Na een hevige griepkoorts van acht dagen sloot hjij1 de oogen. 'Jenny sdln-eide, maar „z|ij!n familie" naiml hem hoogst kwalijk dat hij heenging; hoe ikon hliji ze v.oar vzóó'n ramp laten zitten. W,a.nt daar hij' nogal gespeculeerd had met wanbof', zou Jenny :zlondier middelen yan bestaan natuurlijk [bp) hen 'komen aankloppen. Wat Jenny hoolema.nl niet deed. Het tbaidotaan,eebe2laek muntte dan ook uit door koelheid en door de brutale anbe- echtelte nieuwsgierigheid van de deftige tantes, en door haar an'kies'ehheid waajy mee zp) zich over Jenny's rnlan .uitlieten. Toten verdwenen zie en belegden qen fa milie!-raad. Papaatje zou probeeren of Jienny niet ergens „in" zlou komen als huishoudster of winkeljuffrouw. Die kinr- derenJ,a de kinderen, die kon z'e dan 's avonds wel opvoeden. O verdag op (school, 's avonds thuis'. „Mpjfn familie" was ineens vergeten dat 3e. petekinderen hadden. Tot op den dag van heden is tante Cecil niet meier verschenen. Paplaatje lijdt aan 't pootje, tengevolge van de Bopjjv Igogne. En 't stadje zucht onder de tyramnie van „mijiu familie. H. DE GREEVE S.J. ZIE DE MAAN... (Kon variatie voor graaien.) Zie de ina.an .schijnt door de hoornen, Makkers staakt uw wild geraas Laat hier geen fascisme lsomen, Maakt Mussent hier toch nieit de .haa,s. Goede Sint, geien Duitsehe khmr, Spaar ons voor de dictatuur 1 Zie de ma,an schijnt door de hoornen E|n oji .ons lieve vaderland; JBeizuinig'ingsiwoede, niet ite toornen, Teistert hier nu eiken stand. Goede Sint, kom mat geen gard, Velen hebben 't ihodli ial hard. Zie de maan schijnt door de -hoornen, Lacht opi Holland's aviiaitidk; Eien nieuw record is er gekomen, In onze vliegsport zit muziek: In 'n dag of drie naar .Indië heen, Dat doet er buiten ons gpen-ééu! Zie. de maan schijnt door "de hoornen, Heel Nederland lijkt één sportterrein; Enthousiasme zie ik strpomen, Waar ze aan 't sporten zijn. Ma,ar, spbrtivifceit in al die s|port, Da,ar komt nog beiel wat an tekort! Zie de maan 'schijnt door de -hoornen Kwaad op onze, politiek. Invoer mopst ler niet .meer kbmiein, Want onze: handel is zóó ziek. Sinterklaas weeit ,er alles v,an, Hij leiest lapjom „made in Japan"! Zia de maan schijnt door de hoornen En nj. ,ons fraaie wegennet, Waar dei auto's roekeloos öbopmen, Op mens'ahenlevems men niet tot Waar hoort thuis zoo'n maniak'.?. Niet op d'n weg, maar in „den hak"! Zie de maan schijnt door dei hoornen Grijnzend op mijn helastiingibrietf'; Nieuwe heffing is gekomen Opi tabak en ,s|uiker ien opl ,,'bief". Goede Sint, 't wordt nfij te zwaar, 'k Krijg 't geld niet bliji mekaar! Zie de maiam schijnt door de1 blooimen Op' d'Anistendarnsdhe wielerbaan Beroemde renners; zijn gekomen, Die dag en nacht weer jakk'ren gaan. Goede Sint, 't is daar niet pluis, CTSchal hun maar een gekkenhuis! De Sahara, wellke woestijn zich ten IZpiden van Marokko, Algiers en Tripo lis uitstrekt, is bijna ztja groot als ,E,ui(a- pa. Het geheele jaar door staat de Bon loiodreclit op dezte vlakte, terwijl regcuiL buien soms in jaren niet voorkomen. Do ©enige stortregens, welke soms vallen, en in den ziandgen bodeini doordringen, be reiken op ztekere diepte een ondoiordring- jbrae laag en vormen bronnen, welke wjelrl den aangeduid met den naam' oasen. Dit zijn de eenige bewoonde gedeelten uit Öe Sahara, waar landbouw (o.m. koren) wotrdt uitgeoefend, en tevens de rustplaatsen vor men voor de groote karavanen. D:e ken!-' merkende plantengroei voor de Sahara is wel de dadelpalm. Dte groote karavaan! wegen in het Westen en midden der Sa hara werden in vroegep jaren onveilig ge maakt door da roofzuchtige Tjoearegs, dolch worden tegenwoordig goed beschermd door OBVansc'be militaire posten in de ver schillende oasen. In vroeger liijlden trof men in de Oostelijke Sahara prachtige te|m[- iptels aan. Woester en minder bevolkt is het meer westelijk gelegen deel der woestiijln, hetwelk zith uitstrekt tet a,an de westkuslt van den .Atlantische Oceaan. Die blodem van deze woestijn, welke sinds 2000 jaren aanlmerkcLijik is uitgebreid, is over het algemeen vlak niet eenige kale bergland schappen. De beken of rivieren, wellke va,n de bergen afstroomen, Verliezleu zich in liet z'and en drogen spoedig pp. In deze vlakten ziet men niets .anders dan stuifzand, hetwelk, voortbewogen dopr den wind, in groote wolken door de lucht drijft. Op plaatsen, waar geen stuif'zland is, verheffen z'ich slechts eenige kale rotsen met kalksteen, pi daar is de grond met keisteenen en zlout Wadelkt. Eilke ver hevenheid, hoe gering Oiok, teem klip of lieester, doet een .Zandheuvel ontstaan die steeds grooter wordt. D|app het vo|o,rt|- stuiven van het fij'ne Zand zlij'n de oasen in het oostelijk deel hoe langer hoo kleb ner geworden. Vele oasen, welk-e in de oudheid bekend waren, z'ij'n thans geheel Onnder het Zaïnd bedolven en de puin- lioopen van oude tempels in Egypte zijp verdwenen. Na lamg graven gelukt helt op somlmige: plaatsen water te ontdekken, hetwelk dan in overvloed opwelt. Zoio'n 'bron wordt dan bij' gelbrek' aan sleemen met ka|mieelbeenderen, wélke hij' duizlen1- den in de woestijn liggen verspreid, ba- ane'tseld en iniet de huiden overdekt om het verstoppen te voorkomen. Het ge beurt niet zelden, dat Vijandige Arabieren of Beduïnen deze bronnen vernielen. Men kan z'ich de teleurstelling van 'n karavaan voorstellen, als zij bij zulk 'n bron aan komt en dan haar waterzakken .niet ,kan vullen. Meermalen sterven de reizigers dan van dorst. In het jaar 1805 moest een karavaan, op weg maar Timbtuiotoo en bestaande uiit 2000 meoischen en 1,800 kiameolen, omkomen, omdat een der oasen welke men aandeed geen water nn'eer be vatte,. Het stuifzand echter brengt den reizigers ook vaak in nóg grootelr gevaar, dan giebrek aan water. Het gebeurt nl. dikwijls, dat hevige windnv'lagen deze uit gestrekte massa's zand in beweging stel len en doen opwarreien en ,als torenhoogo welken vooi'tjjagen. De geheele damp kring is dan één uitgestrekte wolk, welke de stralen der zon verduistert en Zoo dicht zwart is, dat do reiziger nauwelijks twee pias vóór zich kan zien. Daarbij' stlijlgt da hittei tot zulk een hoogen graad, dat me» schen en dieren door een Versmachtende dorst verstikken. Als een karavaan doog een zandstorm wordt overvallen, etappen allen van liun rijdieren af en werpen zich plat op den grond. Die kameelen verdra gen den Zandstorm het best; .zij' steken nl. hun koppen Wij' een naderenden storm in het Zancl en Mij'ven zoo staan, tot het ge vaar is geweken. Die reizigers in de Sa; hara vinden meerm|a,len uitgébileekte ge raamten van m'ensichen en dieren, meestal slachtoffers van de vreeselijke stormen. WAT MENIGEEN NIET WEET. Opl de kusten van Nooi-d-Alaska drijft oen „zweefsdhipl" rond, dat twae jaar geleden in 'het ijs vastzat en door de equipage word verlaten. Nu hebben de Epkimo's het er zich gemakkelijk' .op ge maakt. Een toonaiangieveind Oubaansich dag blad wendde zich met een .zeer dringend telegram tot een New-Yorktech nieuws agentschap met Ihlelh verzoek, om ter ge legenheid van het weder verschijnen van het 'blad veroorzaakt door d'e politieke onrust dei la,afcstp sppftheridhtein tel ©einen! Dezer dagen heeft men bij lilet af breken van een oud huis te Kopenhagen de koningskroon en den goudschat van koning Christiaan II, in een oude oasefte gevonden. Jaok Dempisy heeft voor altya de tbxsplort vaarwel gezegd. In grondstuk ken, die hem toebehoiorem, zijn pletro- leumk ronnen ontdekt en die wil Jack nu p lersoonlijk expCioiteeren. Bij het turfllag,gieren in Ooislt-Fries land is eien wollen hemd gevonden, waar van de ouderdom op 1700 jaar Ifon wor den. Ame'rikaansc'be psychologen hebben v,a,stgeateld, dat lachen en glimlachen dien arbeid bevordert. xn Zuid-Af'rika,, waar in sommige streken in drie jaar geen druplpel lietgeiu gevallen is, moeten 6 mElioen 0chia|pl:in w'e- geins' gelkek aan drinkwater omklomen. Het Lilip|ubter[pter, dait in het voo(r^ jaar in da Thoma-skerk te Leipizig in den eicht verbionden werd, is een. volmaiakt normaal kind geboren. Het was bij de geboorte 47 centimeter lang len woog 4 pond. Da dokters verklaren 'dit geval Vooc een der grootste zeldzaamheidlem. Londen hééft op iedorie 2000 inwoi- niers een politieagent. Onder aiutografiënverzamelaars is hef blekend, 'da,t van niemamid zoo moeilijk leien ha ndteekening te Veirkrijgein iis„ dan v,an den Paus, van Mussolini, van Lind bergh en van Greta Carbo. De kleinste man der were|ld is, qen Bosniër., die slechte 48 eM. groot is. Hij is 60 jaar oud. Oibchioion h|em veel aanlokkelijke aanbiedingen gemaakt zijn. hteieft hij altijd geweigerd zioh voor gel'd te laten zien. Hij ia eigenaar van eon hberembeidrijf. Een olifant verteert, dagelijks 200 pond hooi, mais en wortelen. Van de tien g'ezittien in Amerika helfc'hen er minstenis acht een hond,. Eien kat of een lander huisdier. Tusechein Mosklop ien Tifliis rijdt te- gemwoordig oen luxe-trein, idie va,n een blibliiotheiek cn een ion(bs|pianminglsiwa,goin voorzien is. In Roemenië brijgen de qolda.ben geen wittebrood meer. NOBEL. Mevrouw 'Raaf'ke verloioif'de haar doclh-! fer met Jhr, Ulbb Troofs van Troiefsimgen en nu moest,ein de verlo:ving©kla,arte|n da&r-; men natuurlijk in oveireenatamming ^ijin. De drukker Lqgde mevrouw verschillen de modellen yoor cn vraagt of het piapfer houtvrij moeit Zijn. „Houtvrij ze|gt mevrouw Raafkle yer'- ontwaardigd, omdat zij denkt, dut de drukker 'denkt, da,t z,e zich mo'eif bfe- krimp'en, „houtvTij Om de weerlicht nief! Doe er maar gerust hout in, maar neem dan oen edele houtsoortpalisander,, mahonie of' zoo iets DE DEUGD. .Da onderwijzer sprak op school over de ontwikkeling onzer schrijfbehoeften, over dan papyrus,, bet perkament «n het, pa pier, en nu moesten de taerlingem eten opstel maken oveir de voordealén en de ge- bruiksmogielijkheden van het papier. Da kleine Ben schrijft het volgende; „Het papier is voor lafe mogelijk'©, doeleinden geschikt. Het heéflt veel voordeieöien en is zeer deugdzaam." Do onderwijzer leest dit zonderlinge opstel. ,.B,en, waarom is bet papier deugde zanm?." vraagt hij verbluft. Meneer, mijn vader zegt altijfdp „Het papier is geduldig." REDDAME,. Een Amerikaan liet eens .©en recflanie voor zijn 'fabrikaat op schuurplapietr driuk' ken. Natuurlijk op den gladden kant. Alio voordeelen van zijn artikel Werden breed uitgemeten. Op! .de ruwe zijde stond met groote roode lafters: „Is mijn offerte niet overtuigend genoeg voor u,, dain moeit u 'n paar maal per dag deze zijde gebrui ken. Uw hersens zijn aan het roesten!" Bij IS TAFELMESSEN OESSERTMESSEN FRUITMESJES BROODZAGEN ZAKMESSEN SCHAREN GILLETTE-APPARATEN een nuttig Groote voorraad in alle prijzen. ALG. BOEKHANDEL v/h P. A. H. PIETERMAN St. Adriaanstr. 15 - Goes Voorhanden Fijne Borstplaat, Boterletter, Sint Nicolaas. Vraagt mijn zoete en zoute PALMIÊRS. Denkt om Brouwer's Weihnachtstollen. van alle DAMESHOEDEN, nog een flinke keuze In alle modellen, alsook groote malen. Tevens speciaal adres voor Bontwerken; wij maken en vermaken alle soorten Bontjassen. KORTE KERKSTRAAT 15 GOES U al gelet op de heer lijke smaak van Dat is eerst een echt stukje speculaas en kost slechts ÉÉN KWARTJE per half pond. Aanbevelend, In ruime keuze en diverse prijzen, voor ieders beurs, vindt ge Bezichtigt geregeld de Eta- I lage's. Steeds iets aparts Lange Vo'ststraat 58, GOES. Tel. 256 Dat vindt U bij ons; wij geven het beste voor den iaagsten prijs KLOKKEN - HORLOGES - HORLOGEBANDEN - KETTINGEN RINGEN - VULPOTLOODEN - AANSTEKERS - LEPELTJES, enz. Verlovingsringen (met cadeau) aan den Iaagsten prijs. vindt U zeer geschikte w. o. MODERNE THEE MEUBELS, WERK TAFELS, TRAVILJEUS, BLOEM- en ROOK TAFELS, DIVANS en pracht EIKEN KASTEN. Beleefd aanbevelend. Onze Sint Nicolaas-Etalage is vanaf Maandag 20 Nov. gereed en noodi- gen U beleefd uit tot een bezoek. Heden ontvangen een groote partij weike wij verkoopen aan extra lage prijzen. Al onze Wijnen zijn van de beste kwaliteiten. Alles eerste soort. Samos per flesch 100 cent (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Zoete Spaansche Wijn per flesch 100 cent (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Roode en Witte Port 75 en 95 cent (Beste) oude Port per fleseh 125 cent Salandra per flesch 100 cent Zoete Schilletjes 90 cent Boerejongens per literpot 100 cent (1 flesch Vruchtenwijn gratis) Boeremeisjes per literpot 110 cent (1 fleseh Vruchtenwijn gratis) Prima Advocaat per flesch 120 cent Advocaat (de Kip) per flesch 145 cent als goedkoop en lekker extra aanbevoleD. Prima Vruchten-Wijn, 12 voor slechts 60 ct. p. fi. Deze wijn is zeer geschikt voor 'n glaasje bij 't slachten.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6