ikenkachel oosendaal ZONEN oopt IMCOLAAS 1933 Kerkstr. 19, Goes St. Nicolaasfeest NATIONALE L_ Onze prijsvraag. iREEKE Ae toman van Robert Haftings 2, Goes, Telefoon 367 BAZAR CHE COURANT dres voor uw nstraat 63, Goes Berlicum (N.Br). ienste. te Goes, Letterbanket. itograaf - Goes neer personen te cadeau. en Lampen. idkoope uit prijs- iar alles is. Goes FEUILLETON IVSiddelburg Een onverwachte Sint-Nicoiaasvreugde. LEVENSVERZEKERING-BANK botterdam J Re Rentelooze leening aan verzekerden voor operatiekosten P „Mijn Familie". en inventarisatie- nmiddeliijk aan te PEL-ORGANISATIE AND. PATATES FRITES LOUWS, durende de chting zijn op 't plein DE" Goes nd. ALTIJD WARM RSRECHTEN. R „PLANKENLAND"! ing harer organisatie nog te stellen. d er goede kans is op vaste dit Blad. in Effecten. HTING. markturen zitting ia bnt nda Bank- sn Effactenzakan BÏULI.JK. 18174-30 48, GOES Aanbevelend. rijbewijzen in 24 ereed 6 a 50 cents dags geopend. ïstructie. - Oudste monstratie. G0EDK00PE PRIJZEN phoonplaten. (lokvogels) i TWEEDE BLAD, behoorende bij de „Nieuwe Zeeuwsche Courant" van IS November 1933 Aanbevelend, LIJST van aanlït.velcnswaardige adrnssen. Evenals vorige jaren pllaiatéeu, wij de adverteerders in onze SL-Niwlaasnrimmiefrtsi onder deze rubriek, cEe zleieir overzichtelijk gehouden is om Laar tot een goede gids itjè maken voor de lezers van dit 'Blad. Er zijn honderden vrienden van en. ible- laiiigst tillend en in dei „Nieuwe Zieletuiw" die 'tij hun inkbapeu. rekening houden met de annonces in -deizle courant, wetende, dait zij door direeten «teiun aan omzie, adver teerders, ook indirect hiun opga,am helpen. 11 begrijpt wiait voor gemak z'iji van deizie onderstaande lijst heiblbem. Maar ook degenen, al zijn hiet er uit den jaa.rd der zaak niet zoo helel veelll, die wa.t weinig animo hébben om die advertentie kolommen allen door tei wierken, viindem in deze opvattende reeks meinigetni prikkel pm met do annonces zelve eyem kjgninhs te maken. HAG. POLEY, Ganzeipoartstraa-t. MODERNE DAMES-MODES. HEULENBERG, St. J;aöolb^tr,a,altj. GS.OOTE KEUZE M'EUHEiLE'N. I'AN LUYK, Kade. FIJNE VLEEgC'HWAREN. l'AN OPDORP. Korte Kerkstraat BOTERLETTERS, MARSEPAIN. enz. FIRMA BLANKER ZN. .WIJN, LIKEUR. GEDISTILLEERD. 5.Ï. DiE RE.GT, Lange Kerkstraat 19. SPECULAAS EN LETTERBANKET. MDERIJ v. d. SCHUIJT VOOR UW. ST. -NICPAKEÏTEN. 'JAC. S NO O DIJK, Keizerstraat. EIJWIELEN, SPORTARTIKELEN. D. KLOOSTERMAN, St. JaooUsitraait, BANKET, SPECULAAS, enz. FIRMA W. DE JONOE, IC. Kerkstraat. UURWERKEN..RINGEN „enz. A. PRAANJE, Paipleigaaistnaat. RIJKE SORTEERING MEUBELEN. [POTTER ZOON, Lange; Kerkstraat. BOTER- EN BANKETLETTERS. yVE|EZ|ËPOiEL, 'Wijngaardstraat. DAMES- EN HEERENRIJWIELEN!. KLEINE BAZAR, St. Adriaianstraaftj. Geweldige voorraad CADEAUX. L. GOEMAN, De' Ruyterlaam. PIJ NE SPECULAAS. P. M. VAN UNEjN, Voorstad. SCHOENRiEPARATIE-EAHRjlEiK- MAGAZIJN „FOCUS", Lange Kerkstr. OPTIEK STAALWAREN. VAN ANROOY, St.-Adriaanstraaf. EAU DE COLOGNE SCHEERAPPARATEN. U- BROUWER, St.-Adriaanstraaifc. boterletters, 'borstplaat, enz. J. SPRiUIJT, Wijngaardstraat. FOTO'S. V. M, SIMONS, Lange Vorstsitxaait, GOUD ZILVER JUWEELEN. WED. HARMSEN, Lange Kerkstraat. ST.-NIC.GADEAUX. - 58 Rob wilde kaar een. «xjjfiksatie gleviem, maar mrs. Fowler voorkwam kem diiriöot. Het lieve kind keeüt me gisteravond aJVaa over ai verteld. Ze zon van ochtend geopereérd zijn en z|e- sdh|e|en te diaken -dat ze hiejfc niet miejex overleven ®°u. Anders was ze misschien "blijven Zwijgea. O, mi, Halting», n weelt niet Vat 'n gouden hartje dat kind .beieift. "«en woord heelt ze in nw nade|el geiztegd, Seen poging gedaan om u in te palmen of «I kaar zijde te krijgein. Ze b'esdhfui- 'gde n met geien woord, «ihcboion eemt n nie,(. kwalijk dat ik' het maar uw? heeleimanl aam als i u wtt ze gezégd hoéft: dat 't ^eteT word, zeg dan tegen hem 1er noodt spijt van heb ,gelhlad ;em dal ro/'11 plofte gehouden heb. 00 vriendelijke stem van de vrouw ak aangedaan, en de tramen klwamelD aar m de oogen, toen ze Rob's bleek e» A'na aind gezicht zag. J. VERHAGE, Lange' Vorstetiaaf. MAAT-SCHOENWERIK. HAWEiKO-I'AZAR, G-anzelpbiortstr-aat. ENORME SORT. SPEELGOED. A. C. VAN DiERi REST, L. Kerkstraat. GENEESMIDDELEN, .enz. ST. NICO LA ASARTIKELEN. T. FABiERjIJ DE- JONGE, L. Kerkstr. JUWELIER. KUNSTHANDEL WISSE. L'. Vorst;s|tr. SIERKUNST. K. BLANK, St. J,aöo!b|striaait. MEÜRELMAGAZIJN. FIRMA KNIERIEM, L, Vorstetraiat. GOUD, ZILVER, OPTIEK. MAISON GRENSEN, L. Vorste,tnaah DAMESHOEDEN, BONTWERKEN- J. M. POLDERMAN. Groots Markt. RADIO SANITAIR. D. BAKKER. L. Vorsteitnaat, BROOD, BESCHUIT, KOEK. JOH. BOS, Lamg|e Vorstsltnaait. HERREN- EN JONGENSM'OD(ES. MAG. BOHEMIA, La-mga Vorstótraat, HUISH. EN LUXE ARTIKELEN. Fa. WIED- F'ABERIJ D® JONGE. SPEELGOEDEREN, LEDERWAREN MAG. NEDERLAND, Lange Kerkstraat. BEIEREN- EN KINDERKLEEDING. J. DEi JONG® v./h. Pieterman, ROMANS, JONGENS- EN MEISJES,1- BOEKEN. i M. SIERVOGEL, St. JaieotNtraat. DELICATESSEN. FIR,MA VERTREGT, L. Vor-silslbraiait, MANUFACTUREN M:ODES. M. W. VERPLAKKE, St. J,aoohls|teaait. NUTTIGE; EN PRACT, CADEAUX. M. HOOGE|STEGER|, L. Vorstetagt. FIJNÉ, VLEESOHWAREN. MAGAZIJN „DE- STER", L. Kerlratnaiait. NUTTIGE GESCHENKEN. GOESCHE APOTHEEK, VooretiDid. GENEESMIDDELEN. J. DE GRAAG, Klokstaaiait. MEUBELS, BEDDEN, .KLElEP'EN. DROG. DEN HERDER, Groote Kade. VELERLEI ARTIKELEN. PARAPtUIEHUIS Lange Vorsteltaaait. FIJNE LEDERWAREN. O. v. d. KREEKE, 's-H-H|.kimidle|repstA HAARDEN, KACHELS, enz. Fa. SCHIPPER ZOON, Niquwstraat. LA N'DtB. WERKTUIGEN TECHN. BUREAU WiOLDERS. NUTTIGE; CADEAUX. FIRMA v. d. MIJLE ZOON, Dam. CHOCOLADE MARSEPAIN. FIRMA REEKERS, l. Giortsltr. heerenkleeiding NAARi MAAT. DENEVERS FREREiS, ZUIVER(E; NATUURIWIJNEN. SCHULTE EN TH IE ME. HET H.UIS MET DE ROOD® PILAREN. „IN DE TWAALF UREN", L. Delft. SIGARENMAGAZIJN. VAN 'T WESTENDE, Gortsteaait. RADIO-TOESTELLEN. Riet voelt zich niet rustig. Zioo jiuist hjeel't Mjoeder geizlegd dat Sinterklaas «en Welzioek kbint brengen. ®an beetje jaloersch Zijn a.antreikkelijike, I'risisiche. jonigenis- achtigiheid, die d'ein ouden Fergerston altijd Zoo voer hem ha,d ingenomen, trol' Piok ha,ar; imjlulsiief legde zij hagr hand o|p zijn arm. O. mr, Haftings, zei ze vertrouwelijk en het leek er niets op dat ze isflkaar tien minuten geleden voor het eerst in tan leven gezien hadden, ze is zlopi eöht waard, dat iemand van haar houdt en gloed vo,or ha,ar is Een oogeoiblik Wleel het stil. Toen vroeg Riolb' met een stem, heesch van zenuwach tigheid: Miag ik haar nu zien?, „Of Lent u biang dat het haar 'kwaad za] doen? Het is misschien h'afcer om ka,ar voor ta bereiden. Ze hoorde uw sltiem gister avond, t'en u den. dlokter hier naar toa bracht em toen haeilt ze zoo vreieis)elijk ge huild Alls u even wa,öhtien wilt, zal ik htet hlaiar vertellein. Maar voor het eerst liet Rob ziehi gel den. Neen ,zei hij kalm en ernstig. Ik wil haar zei1! alles vertellen. HOOFDSTUK XXHI. Rosalie, lia-g met haar gezicht van de fliiij/kt' izle naar de broertjes en zlimjjies, die kleit bericht mieit eien luid gejubeil begrola- ttójn. Nu ja, Izjij belioeven oolk niets te VrieeKen, 'Ze zlijjn imlmtrs aUleimaal erg .b|r|aaf jgleiweest. Maar bjijf Riet liet dat nog wiel eens wat te .weuschien over. En juist Verleden wqeik niog had zie iets uitgehaald, waarover ze nu wel aen beetje ini .angst vl&rQteerde. Bijl bkaea- Hairmsien was zte op visite geweest. Lang en prettig had ze met de kinderen gespeeld ein gestoeid tot ze eindelfjjk doodmoe en hoingierig b'innen- ikwamen. Dfó boerin had do taïlel .needs Igieidek't. „Spliuif maar bijl, kind1," 'tei vmu,w Harmsen en Riet, die haar mlaag voeldie jieuiken, liet zich dit geein tweemaal zejg,- gen. Hè, wat smaalkt'e alles lelk'kei' als je ztoo'n honger had. Bjijlna was alles opge peuzeld wat op tafel stond, alleen een schaaltje met gekookte 'eieren, bffieejf staan. Terwijl vrouw Harmsen de tafel aflr'uèni;- die, kreeg Riet opwans weer flein idlee om een streek uit te halen op hetzlejfdb moiaenb-lik votlvoerde ze dit ook. Onopigiemerkt pakte zie drie gakoolfta eieren van het schaaltje, .ging «r Stil letjes mee naar buiten «n stopte Ze in helt, kippenhok. Den volgenden dag Wraakt hoer Harmsen als naar gewoonte eieren ■bijl den dokter. „Lekker 'versdh, hooir; Jlansjie," -zei Wijl tegen heit diapstmeisjie- „Ik heb1 ze pas uit het hok gehaald." „Dat treilt, Harmsen," zei Jansljie, „ik ;ga juist beslag malleen oml ftenachjcfe te -Sakken. Ach, ach, wat had Jlansje ra,ar op haar meps gekeken toen ze een ei stuik sloeg om in het beslag te doen en het bleek' gelklookt tte z|ij|n. Tot driemaal toe was ze er ean tegengekomen, dat al Igiejhookt was. Eerst 'had ze erom ge lachen, maai- toen ze boer Hanmaen weer voorbij! zag komen, was ze bo|os pp ham Iglaworden, want ze dacht dat Wij 'lunair voor 'bet lap-je had gehouden. Hlarmten, die,' niets kwaads verwachtte, kleleik op 'zjijn beurt- ook weer raaln op, toen Jlansjie hem vroeg, sinds wanneer of ziijn liipplen gekookte eieren legden. Maar, daar hij Riet goed kende, blegitóep hiji al gauw waar- het Schoentje wrong. Aam dat allies dacht Riet, toen ze de aankondiging van het hooge bezoek vernam. Zoiu Sinter klaas weten, dat die goede boer Harmsen izpo'n standje had opgek>|o,pein wat Riet eigenlijk verdiend had. PiBtermain was met .zooveel dingen op de hopg.te, plveh- wiooig ,zie, dus wellicht Elou liiijl dit o(ok wteten, O heden, daar gin'g de deur ppen en verscheen de heilige bisschop, gevpil'gd door Piet. Vader geleidde hem naar eea staal en Piet ging terzijde staan. Op- lie beurt moesten ize allamlaal Wijl SinteiMaos ver- BchSjben. Hè, wat liep dat allies good af. Eindelijk moest Riet blij|den bisisdhoip k|om'e;n. Siehoiorvo-etend k!wa|m| ae niadeirblij. „Wel. wiek" tei Sint Nioolaian, „daar Ihfehben we Riet!" „!D|ag, Sinterklaas," zei zie bedrelmtalaM „En Riie)t, vertel m-e aens," z'ei Sinlnteit fclaas, „ben je nogaill braaf ge wielest?" Riet durfde SintetMaas niet aan, te kiijllten en ook haar antwoord ha|d Ze «ïbig niet klaar. iZenuwaidhtig fnom|mje3!de z'e mtet de vingers aan ha,ar schort. Van teuizlijlde izlag Ze, dat Piet met z|ij(n boosaalrdiglo izlw,arte mgen naar haar keökl Zon 'bjij het weten? „Nu, kind,'* spirals de Simt, „Wees maar niet Zoo verlegen; ik heib van Vadter en Mjoeder gehoord, dat je nogal je 'best doet tegenwoordig." Rtet haalde een Weetje verruimder addm'. „Maalr dat is waar ook', 'W be|b 'n boodscihajp voor je van bloer Harmsen." Liavlei dleugd, daar zlou ja het hebben. D|e moed zonk haar in de sohoenen; het seheiein wel, pf den grond onder haar voietan heten en weer ging. Stralk hield zla haar npigtein op 'de punntjes van haar piajnntloif'lietttyea gevestigd. „K|ij|k aae eens aa,n, RfeljU zei Sinteiklaas. Heel! langiZaam ging haiar 'hoofdje omhoiog en even sloeg, ze angstig de oog en naar dam bisschop- op. Maar, wat was dat nu?. K|ee(k hjijl niet deur afgewend, toen Robert Haftings voorzichtig da kamer binnenkwam. Zo had 'geslapen en was wakker gewordep door het geluid van y»e!tsta,p|pien in de emalïe gang. Het 'begon buiten ial donker te wor den. Het haardvuur taoverdie roste glan zen in de kleine kamer en die gioield g,af een warm-rozige tint aan haar gaziahlt. Rob sloot de deur ep bï-eaf eien oogen- MSbf met zijn hand op de kruki titaan. Er wiais iets buitengewoon liefs in htet iteiene figuurtje daar op bat 'bied ,en hij voelde zich geweldig aangegrepen doo-r de gie- daiebte dat dSit nu zijn vrouw was. Het Veirvulde hem met een grooit geiVoleJl v|an innigheid. Tc-rwijl hij daar stond draaide zij hieit hoof d op 'hét lrusiSen om em hup. oogein onit-moeltton elkaar Hij had ziöb - hieit wieierziian h|pel anders voorgesteldhij 'had gevreesd dait hot Xijnlij'k 'en gegeneerd zou zijp; maar het was in werkelijkheid zoo matuuiflajk, zk» v,an zelfsjpirekend ,en teenvoudig. Hij 'lijelp langzaam de kiaimer door en knield'e naast baar bed meier. Ze lag ^doodstil'haar wijd-open oogien schenen liet eemig Levemdte ,a,an haar pye- bbos'? Als ze goed gezien had llaöhte dis Siïnt. „Ja Riet", vervolgde Sint Nidoiaas', „je Itient toch boer Harmsen, wel, Wjl Vertelde me juist da,t je Verladen wtciak' ho,g hij kam. op be.zloe^k, bent geWeaist." Al d,e, mio-ed bégiai 'Riet, het laatste snippiertje hoop was nu vervlogen. Nu Zou hlijl matuurflijlk allies weten. Riet's lippen begonnen te triüen alsof er een huMbliitjlei opi komst was, maar al weer stelde dat liievte ge zicht van dten Sint haar gerust. „En wat dienk je nu wel dat bber Harmsen mla gevraagd heelflt?" vroeg Sinterklaas ver- dier. „Ik weet het nilet, Sinterklaas'', gaf Riet half huilend ten antwoord. Al meer en meer Zalk'te haar hoofd dp de iblorst. „Nu ikind als jij.htet niet weet, zal ik' het jte maar 'Zeggen," zei Sint Nicolaas. „Boer [Harmsen vond dat je ziijln kippen zioo'm mooi kunstje geleerd had, door ze glelkojoikl- 'te eieren te laten leggein en nu vraagt liaj of ja noig eens gauw tenulg; jtówani oiffil ze.te toeren hoe ze oolk' spiegel-eistern molatan leggen." Allen proesten van het lachen, ffiot ztelfs de heilige bisschop cm zjij'n kntec'ht schaterden, mee em Riet, die nog steeds met gebogen hoofd stond, laehttfe n.u ook door haar tranen, heen. Dlat ha,d za niet verwacht, jongen® wat lloiopt dat igoed af dacht zte blij -zich Zelf. Het volgend oogenMïk was al haar anlgst ver dwenen, want Piet b'cgon te strooien ten juist in haar richting vloog een vol len hand met lekkernijen op d-en grond. Tussehen de 'broers en Zusjes in grab belde ze dappler me». (Periscooinjej. „Als 't dan zdover is, dan zou ik nu toch wel graag dat 't kind „J|e bedoelt," zei hjijl, „dat 't kind naar 'jbjuiw familie Zal heeten....'" „jJla natuiurllijlb. Me dunkt."1 „Geen kwestie van." „'Waarom dan toeh niet. Moeder zloov zoo- graag,." „Jia, dat 'kan nu- wel 'zfijlm, maar ikl kan müjln falmilie toeh niet passeerera." „Passeerenzteg je. „En Jlantje dan en Treesje en Ria die heeten aJUehraal naar jouw familie en mloeder heeft pog niet eens earn pateldnid.'* ,jJ^, dat wteet ik no,u alïem'aal wfel,. maar je kijijjglt de grootste heffli'iei mlet Tante Cecil. Jle waat nu teeimmJaal' ho,e die er op gebrand is, dat zijl of haar man nu aan de beurt is." ,jJa, maar Imlotad-er is er ,o,olb pp gebrand en ,jJta, ja, kindje, dat weet ik wtel. Maiajr mijn familie." ,jJla, maar Sjrf, hom nou eens op met dat „mjjn falmilie" heb ik dan geen familie, 't Is toch odk trouwens de ge woonte dat anderen ook aian de beurt klomen. Waano|mi dan de kleine niet naar mjjin vader oif )m|oeder heeten. Laat Tante Cecil naar de „Z.wjijg, mlet dat gezanik. J|ij| heb't nu eenmaal 't land 'aa'n mïjjn familie. Tante Cecil is heusch de kwaadste niet." Da,ar stond het jonge moedertje foöh! wel heel erg van te kjijjken. zicht en helt was lalsof die -PAgem e|eu vr,a,a,g steldien die dia liplpiem niet wildiam uitspreken. Hij boog zijn hoiofü opi.dia slanke handl dia stil op de diaklein lag en sltamleMe Ik bleu terpgjgeikbmBn, 'RjoBjalile kun je me afflleis vergeven? Hét was niet veel walt hij te Zegglan had, maar voor haar was hlet genoeg; da klank van zijn istem. zei haar voffidotelide hoe volkomen zijn blerauw wias. Hij voelde d® vingers onder zijin waing bevenhij richtte zijn hootfld opl en. mam ha,air trillende handen in zijn -eigen greep. Ze blarstte in snikken uil traianlooz® snikken; het sdhieein adlslocf! al haia-r daij ]per-gieidraigen -en dapperi-varzwa- gjein leed zich ,een uitweg „zodkt in dezte hletvige 'huilhlui. Och, waarom 'hielblbem za m-e to»h miöt maar stil ïaitien -sltlerven; helt is alles mijn schuld igeiwieeisitik' had nooit mogeu toeiatemmen -om mlet j® te trouwen; ik was immers in mijn hart overtuigd dat het niet goed was wait ik' deed. AIsi ilt nok maar had kunnen vermoeden dlat je van e-en ander hield Rob's stem klonk manlijk vast Ijoea hij Onze St.-Niclol)alas|numlmlers, zijn dam weieir. flian hieit versdhijmen. Da Zakenmiensicihiein: helbben de- unieke g|efe|gemh©id' om goiad! en goedkoop te- advei-teeran -aamgegreipiein. De uitgave werd weer 'n suadee. Bij diui- zenden gezinnien komt vandaag de „Nieuj we Zeeuw" binnen. Da,ar Wordt voor ge zorgd. Dit is| «chiter nog niet v-oldoienclie. De ,anmonoes moeten ,oiolt hfekeklen wordieru Om niet te degradeienem 'tot louter adver- tenbie-l'lad dat o. i. door geien seriaua mensch gehieiel gélleZeu zial wordien, Zo-rg- diein wij voo-r zooveel lclolllommien tekst, dait hiet karakter van nieuwsblad behouden Miaef. Wij wifllein evenwlel bemeikètn, da,t ieder ia,dverteerdle|r voor honderd piroöenit zekerheid 'heeft, -dat zijn pubM-catiie alia koopprs ondier dei ooigen komt. V-andaar rieiedg onze -overzichtelijke üïjlslt van aan- beveleinswaiardiige adreisslen. Bovtandiein ver weven wij, .evenals -anderei jaren, mlet da ammoniaes een mtieressiainite prijsvraag, waarvan de ,piremi®s uit twaalf moiooie boek werken b'ie&taian. wij in deze ï-ubrielt twaialf zimnicn of fra-g-i inenten uit de in dat muimniier voorkom mende advertenties. ieder die ®ian de pirijsvraag mete: wil doen moet de advententieis!, w-aaruit: wij he-t regeltje atichlUten, oipboiakten ien mo-teeren. Na. he,t verscbijinien v,an den derde num mer kunnen de. opfoslsiingein tot Wloianisdag 6 D,e,c. a,an ons bureaui wioa-den ingezonden. Ieder kla,n aan -dieizie pirijisvra,ag meedoen. Dia meeste kanis om 'n bloekwark', totegie- weizen te krijgen hieieUt hïji of zij', di»' hali beste opgei-et lieielft en -allfe 36 ibedoieilde -advertenitd-eis oijieipioiorde. Dei namen v-an de gelukkigen worden in .het nummer van 9 Dec. bekend gte- maakt. Da eerste reeikls luidt ia®s volgt: 1. Da nieuwste modellen aan vermin derde prijzen. 2. En muidigcii U beleefd uit tot een bezoek. 3. U is dan zeker tevreden. 4. Heeft U al gelét epi 5. Kont es kijken. <i. Een .of meer personen. 7. Of weet hij iemand die zwak is. S. Steeds iel® aparts. 9. Gravure gratis. 10. Zware gevulde doozeu. 11. Nieuw is de damc.slasch zilvervos. 12. Er is zeker ietsi voor U bij. Tante Cecil de kwaadste niet?. Lieve hemel, dacht ze, de duivel' 'kaai proeilijk -erger z|ijn. Die benwaial, dia ruizie staolkta in all® gezinnetje® van alfa neefjes en nichtjes. Epn m»oi portret. Zlj'n familie-. Ze zweeg in 's hamielsnaalm' maar alk h)j! over zlij|n familie béaig was. Geljjk had ze dat Zo zjat te brolmtailen over zijn familie. D|aar veikHlaairde ieder zich zelf en zijj aEen eikaar, heilig. D» familie van de völ|mlaa|kteinDie speelden m«t hun geld en hmnj positie in een kléin 'provinciestadje den baas. Die voelden zich -antwoordde Mia.ar ik houd v,an nieoniaind anders... Eir is ge-en leaiklete yrouw qp die wteneW dia ik zou willen trouwen ia® ik' op hek oio-ge,nblili vrij w-asIk héb' gefileerd 'dat jij het geluk voor mij; bleiteebentdat ik nooit een trouwer dapperder em. liever vrouw kan krijigen .dan jij. W© zuilfani nu werkelijk -samen 'een niieiuw lieven fbb- glmieai. Rosialiiejie ihieiblfc er j^ejepx ïdieja V;a,n lióé li-elf ik VoiOir jö z;aU! zijn! Ik wel dal er g/eion woiorden te vinidledij zijn voioir d#. *ia,ni'er w,aar(op ik mie) -begieii jie ig1eidraig-e.il kek', maiar ik zial zargien idafc •.ea*^ geen sipioor V/aai kerifn/nerrnjg! jea* iaaJi nneiefc! 'bij kan oveiMiijirai. Zijn stern trilde van aandoeininjgiom kaar mond speel/dei -een zachte gflimladi. En ket oenigie wat 'j ij nu ta doen kdlt, zei hij opgewekt is e|opi gauiw mogielijk beter t© worden! Dat wil j© nu, toch zeker w-el, hé Rob 'sotaoif zijn -arm onder haar hoofd en trok ha,ar wat dichter maar zich to®. Hij wilde nog w,a,t zeggen, maar pfiotseiling liet zijn stem hem in den steek en met aen gébïoke-n snik verboig hij zijp gezicht ia de zachte weelde van haar donker 'haar. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5