OOK VATO WESTEN, goes H. JACOBS, Hu is hef tijd L.J.VAN 'T WESTENDE 1. DE GRAAS, Klok8lr.7,Tel.475 HOOGESTEGER Juist waf U zoekt Haard- of Keukenkachel Firma J. LUYKX, Roosendaal Bakkerij POTTER ZONEN laar koopt J. P. DE REGT, Lange Kerkstr. 19, Goes St. Nicotaa Vloer- en Tafelkleeden Sigaren-Magazijn „In de Twaalf Uren" St. Nicolaas FIRMA G. VERHEULE voor het aanschaffen van een radiotoestel. Philips NSF- en Teiefunken-toesteiien. Bakkerij n. KLOOSTERMAN, St. Jacobstraat, Goes HET PARAPLUIEHUIS JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES [ZEELAND) S. W. GABRIËLSE G. VAN DE KREEKE De (oman van Me Wij leveren uit voorraad: Vraagt gratis-demonstratie J. F. v. d. PUTTE. Fijne Lederwaren, Damestasschen, De mooiste ESectrische St. Nicolaas- cadeaux heeft OectroTechnisch Bureau N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank Prima Boterletters en Letterbanket. door enkele goedkoope etalage-prijzen (lokvogels) of afbeeldingen uit prijs couranten, in een zaak waar alles LAAG geprijsd is. Hoopt in LINTVELT'S BAZAR NIEUWE ZEEUWSCKE COURANT voor St.-Nicolaas-caclemix: Daar lieïb je gelijk in W door iielb Je gelijk: in Voor nuttige gesclienketi voor uw lievelingen - hem of haar - nergens» voordeeliger don in Magazijn $9IL9jM Kerkstraat Boter- of Banketletter, witen bruin Speculaas, KREUKELMARKT 14 - GOES. Lange e De GOESGHE APOTHEEK Hu is hef tijd. De mooie programma's beginnen! goedkoop en beste kwaliteit en franco thuis. Voor St. Nicolaas-Cadeau is het beste adres: Lang© Deift 17, Middelburg. Lang© Vorststraal 84, Goes Uf 'l'l 'Z MJS!|J8)I aBuei '\if ftSSIA y ^xnedpeo-see|ooi^|-|uis nieuw is da Oamestasch Zilver-Vos Lange Vorststraat 39, Goes. ZAAK OPGERICHT !880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. Jacob Valckeplein 4 - GOES ZEE ETALAGE Het goedkoopste adres voor uw Opril 's-Heer-Hendrikskinderenstraat 63, Goes U kent toch de V- O. V. Weet ge wat U biedt Toonselfonds „JAN GR0SFELD" Berlicum (N.GrJ. Hooge bijverdienste. „Hotel Zoutkeet" te Goes, J. A. A. K. SPRUIJT - Fotograaf Goes 12 Briefkaarten een of meer personen f1,00 met een groote cadeau. RADIO? Electrische Artikelen en Lampen. JAGs. VAN ZWEEDEN, Groote Markt 32, Goes, Telefoon 367 Goes FEUILLE ZATERDAG 18 NOVEMBER 1933 Een kiespijn poeder a 7>/s ets. van Dr. J. B. MEEISK en U bent gelukkig- bevrijd van kiespijn. Portret in de poeder en driehoekzegel E. M. B. achterop. Neemt niets anders bij uw drogist. Zaketuitje 6 poeders 425 ct. staat de zaal* van VAN WESTEN bekend al@ een van de besten. Groote sorteering in practlsche geschenken! Aanbevelend: Wilt U met de een heerlijke bezoekt dan de bakkerij van Vraagt ook onze Koekjes, alles prima kwaliteit. MF" Met de Toondagen hebben wij een groote sor teering Koeien en onze bekende Bolussen, Room broodjes, Krentenkoeken. Beleefd aanbevelend. Prima kwaliteit! (Naast C. JAMIN) Lage prijzen! is de BESTE hulp voor deze streek. TELEF. 399 VOORSTAD 11 PAPEGAAISTRAAT 6 - GOES BOEKHANDEL - PAPIERHANDEL - BOEKBINDERIJ - LIJSTENMAKERIJ Ruim gesorteerd in DOOZEN POSTPAPIER en CARTES, SWANPARKER- en WATERMAN VULPENHOUDERS. Groote keuze JONGENS- en MEISJESBOEKEN, KLEUR-, TEEKEN- en PRENTENBOEKEN, KOOKBOEKEN, MUZIEK- en KORAALBOEKEN, diverse soorten KINDERBIJBELS. De nieuwste BOEKWERKEN zijn steeds voorhanden. iriljr il""'- ÜS Gortstraat 343, MIDDELBURG 3 Walstraat 254, VLISSINGEN Meubels, Bedden, Dekens, Aanbevelend, ZURE HARING EN MOSSELS RECLAME-HAM ZURE ZULT PRESKOP FIJNE HAAGSCHE LEVERWORST BOTERHAMWORST CORNEDBEEF PRIMA SCHOUDERHAM „OLBA" 10 cent 25 cent 15 cent 15 cent 20 cent 20 cent 20 cent 20 cent per pot per half per half per half per half per half per half per ons pond pond pond pond pond pond levert U Fijne Banketletter a 12 cent per ons Fijnste Boterletter a 20 cent per ons Heerlijke Koekjes en onze bekende Speculaas in diverse prijzen. Beleefd aanbevelend. arana». jufsKb»j ■uoSejs jjoo n tunij hq jeeui 'uo^ooz a| Suej joiu fl ijaoqsq usq jooa sajpe )>]iqosa6 uaa pjsoz n vindt U in onze geweldige sorteering Dames-en Heeren Portemonnaies, Portefeuilles, Sigarenkokers, Reisnecassaires, Papier-, Naai en Theepotmandjes. witte wijnen: Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Samos supérieur p. 12 fl. f 12,00 Mistella (zoet) p. 12 fl. f 12,00 Graves supérieur p. 12 fl. f 15,60 St. Croix du Mont p. 12 fl. f 16,80 Hout Souternes p. 12 fl. f 19,80 roode wijnen Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 St. Juliëu p. Margeaux p. Chat. Beilevué p. Chat. Lafitte p. Petit Bourgogne p. Rossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,80 Origineeie Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. Doet U ook mee aan de OSMIA PRIJSVRAAG van „DE GOESSCHE BOEKHANDEL"? Ie prijs een OSMIA-VULPEN met levenslange garantie, waarde f 16,00 2e prijs een OSMA-VULPEN met 10 jaar garantie, waarde f 8.50 3e prijs een OSMA-VULPEN met 3 jaar garantie, waarde f 3,95 4e prijs een HOUTSNEDE IN LIJST, waarde 13,50. 5e prijs een MOOIE ROMAN, waarde f 3,25. 6e prijs een LUXE DOOS POST, waarde f 2,50. Vraagt gratis een circulaire met mededeelihg over deze interessante prijsvraag in „DE GOESSCHE BOEKHANDEL", W. van Klaveren, L. Kerkstr. 39, Goes N.B. Gedurende 14 dagen opruiming tegen halven prijs van ons mooie gebrandschilderde leder en houtwerk. Let wel 50 pet. korting dus. Steeds vrije toegang in onze zaak waar U alles overzichtelijk vindt uitgestald. M!DDELBUR@. HYPOTHEKEN: f 21.350.000, PANDBRIEVEN: f 21.150.000,- RESERVE: f 581.052,92 De Bank stelt verkrijgbaar: 4'/a PANDBRIEVEN tegen beurskoers in stukken van f 1000,f 500,en f 100, De Directie: Mr. M. C. VAN DER MINNE. Mr. G. W. A. DE VEER AARDAPPELTELERS welke geen inventarisatie- kaart ontvingen, gelieven deze onmiddellijk aan te vragen bij de districts-kantoren. GEWESTELIJKE AARDAPPEL-ORGANISATIE VOOR ZEELAND. is en blijft PATATES FRITES PATATES FRITES J. LOUWS, Ondergeteekende, C. maakt bekend, dat hij gedurende de Toondagen wegens afpachting zijn standplaats moet houden op van het „SLOT OSTENDE' 't plein Goes Beleefd aanbevelend. ALTIJD WARM ALTIJD WARM 50 crisis-reductie auteursrechten. vraagt catalogus en proefnummer „plankenland" Financieele instelling wenscht voor uitbreiding harer organisatie nog enkele R.-K. Heeren aan te stellen. Flinke positie, terwijl bij gebleken geschiktheid er goede kans is op vaste aanstelling. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Biad. Barakier en Commissionair in Effecten. SAFE DEPOSiT-INRICHTING. Houdt geregeld eiken dinsdag gedurende de markturen zitting ia bel an bevaslt zich beleafd aan voor alia voorkomende Bank- en Effaetonzakaa CONDITIBN ZEER RIVLLI.JK. 18174-30 LANGE KERKSTRAAT 48, GOES Aanbevelend. 12 Tip-top 25 cents I Voor rijbewijzen in 24 6 lang 25 cents uur gereed 6 a 50 cents Het Atelier is ook des Zondags geopend. TELEFUNKEMModernste constructie. - Oudste ervaring. - Vraagt demonstratie. GROOTE KEUZE GOEDKOOPE PRIJZEN Ook alle soorten Gramophoonplaten. Laat u niet overbluffen en u is tevreden Wij hebben dagelijks versch Wit en Bruin Speculaas en heerlijk Letterbanket. Aanbevelend, LIJST van aaiilinvclc adressen. Evenals vorige jaren p adverteerders in onze St.-N onder deze rubriek, die ziels gehouden is om blaar tolt eie maken voor de leiz'ers vam Er zijn honderden vricint langst elllanden imi die' „Ni die tij hun inkbojpea retoemi de annonoes in dszle ooiuram zij door direoten Steiun ia,a teerders, ook indirect hiun U biegrijpit wa.t voor gom; onderstaande lijst hebten. Ma,ar ook degenen, al zijn laard der zaak niet zoo, hele •weinig animo heibihein om kolommen allen doior te wei daze opivallliende reeks nienii met de annoneles z'elve maken. MAG. FOLEY, Ganzeipioo MODERNE DAME8-M( MEULENBERG, St. Ja oat GROOTE KEUZE ME' (VAN LUYK, Kade. FIJNE VLEESCHW'AR VAN OPDORP, Korte) Ka BOTERLETTERS, MAR FIRMA BLANKER Z .WIJN, LIKEUR. GED 3. V. BE REGT, Lange K SPECULAAS EN LET' REEBERIJ v. d. SCHU VOOR UW ST.-NIC.PA JAC. SNOODIJK, Keizei RIJWIELEN, SPORTA D. KLOOSTERMAN, St. BANKET, SPECULAA1 FIRMA W. DiEi JONGE, UURWERKEN.RINGE A. FR AAN,IE, Raipegaaisf RIJKE SORTEERING POTTER ZOON, Lang BOTER- EN BANKET] iWEiEiZiEROEL, Wdjmgaarc DAMES- EN HEERËtü KLEINE BAZAR, St. A Geweldige voorraad CA L. GOEMAN, De' Ruytei FIJNE SPECULAAS. P. M. VAN UNEN, Voor-s SCHOENREPARATIE- MAGAZIJN „FOCUS", Ld OPTIEK STAALWu? VAN ANROOY, St.-Adri; EAU D.E COLOGNE SCHEER APPARATEN. G. BROUWER, St.-Adria BOTERLETTERS, IIOll ENZ. J. SPRUIJT, Wijngaard) FOTO'S. A. M. SIMONS, Lange V< GOUD ZILVER iWED. HARMSEN, Lange ST.-NIC.CADEAUX. 58 - Rob wilde haar een es Waar mrs. Fowler vooirkw Het lieve kind heeflt lal'ras over u verteld, ochtend geopereerd zijn denken da,t ze heit niet Anders was ze mi 2wijgen. O, mr. Halting; 'n gouden hartje d: een woord heeft ze in nw Ëwn poging gedaan om u haar zij dei te krijgen lgde u met geien woorc 11 m,e kwalijk d I! k zeg ^)e L. Weiet u wat z j ni'elt beteT word, zeg' ik er nooit spijt van he "nai''n hblofte gehouden l-l 1 Vl'Lndelijka stem aangedaan en de t ?a.r h1 de oogen, toen ze ^haamd gezicht zag.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4