Manufacturen C. DE BESTE, Heeren-, Jongeheeren en Kinder- Kleeding. DOUWE EGBERTS DE HOFSTEDE 100 Canadaboomen Kattenburg Co. is het adres voor Heeren Hoeden - Petten Drukkerij N.Z.C. 11 Noord-Hollandsch Dagblad J. GEENSE, Opticien, Refractionist Qogondtf^ J Vestigt zich 20 Nov, a.s. P. J. DE MAN W. J. MAZZ0LA het Woonhuis met Erf Voorstad 83 - Goes Lange Kerkstraat 27-29 Voordea.s.St.Nicolaas uitgebreide keuze Fa. D. BAKKER VERLOOFD SCHULTE THIEME Noord-Holland Houdt uw OOGEN gezonden sterk. Wel Beter, niet Duurder. Adverteeren HE COURANT "tuinbouw^ TSZAKEN "berichten :rlijke stand ZATERDAG 18 NOVEMBER 1933 Advertentïèn te's-Heei-MsMe, CENTS Dinsdag 21 November 1933, t Woonhuis en Erf Woonhuis en Erf Werkplaats, Schuur en Erf, Woonhuis en Erf Woonhuis en Erf Woonhuis en Erf a.s. Maandag 20 November verkoopen Dinsdag 21 November 1933, HET HUIS met Werkplaats en Erf Maandagen 27 November en 4 December 1933 Vrijdag 1 December 1933, Te koop bij inschrijving 180 zieke en doode Olmeboomen a 18 zieke en doode Olmeboomen het Hakhout Te koop bij inschrijving BIETENMOLENS „De Vleeschauwer" Firma SCHIPPER Zn-, Goes brengen wij een ECHTE FRIESCHE HEEREN-BAAI ZEEUWSCH TARWEBROOD. BIJ PLUIMVEE Lange Vorststraat 49 - Goes VcMcsgebouw te Oslo. in het socialistische een brand uitgfetaa- rtetn tijd de driiiklkWijj Jet .socialistische "hoof d- lladef' wep?d veirnieiL'd. ^cliijmtijlk ontstaain door een. gedeelte 'van de I schade wordt geschat |.oiideirdduizlönd kronen. Ie hef fingen wpi granen. ann de granen, die zich do invoering van Ie lOtp! 15 Aug. j.l. on die |i izleffis KlopVer was v[olo(i*t~- de mo.mo.ploilii^ of' geheel weer wterd de regeering len "bij! invoer van gerst, f 0,50 per 100 Kg. te belaingrijWe graansooir;- granen in concurrentie hls darie ,aj!n oVereenJ Naira|urli]1kl viijtu tevens dezlei granen ,met dezle viinst loyeraenlfolmlstig 'be- kegens het overgaan der kan de vroegere Meel- legi'nwooirdige, oinder de lg0n(o|m!en liet gebeele be- dtenlandsdhe tarwehOiolem! bepalingen der Tarwe-' I lappcistennwG. Is een Kjoninlklijlfc besluit Ijbiji het maxitn;tun aantal lisiumptie-aardappelen, dat Ivoerd bandar Marvoierbe- lacht van 10 op 4. ank Middelburg. 17 Novetabter 1933. ^betalen: Ph. H., lmisvx. vonende te GraaW. .Vrfji-i H., 44 j., winkedier, bbendijke, thans te Jhoit- Igev. straf' voorw. meit 2 O., 24 jaar, lcooplman, ge-, rg, thans in voorarrest. I., 20 jaar, arbeider te St. Jm voorarrest, .4 mnd. gtev. ft voorarrest. Ivan gevaar vopr vlarkeep- |*ag: A. Th. V., 45 ja.ax, te de M., 19 jaar. reiziger, |-hans in voorarrest. 1 naad. k. Znid-Beveland te Goes ling van 17 November, t?15, Sjpinazie f78, Koollrapen f 1,10, Wdjn-t leoi f 0,80 allies per 100 Kg. 913. Koode kool f 1,50 |ol 1' 1,503,80, "Witte kool dhe kool 'f1,20, KropEjia odijvie f 0,602,80, Knols 20, allies fier 100 stukis. fderij £0,501 beiden per SenJ>la,u.we Druiven £53 67, Tomaten f 49. alle llirysantcn 213 jper 100 —13 pier 100 pot; Hazen fazanten 0,300,47, bei-» oren: (Jfohannes, z'.v. Fredec en Lena Ktorstanje. 1RG. Ondertrouwd: H. K. l B. P. Pluijmiers, 23 j. V', J. 'Gasiebbede Jonge, nselSnoep, z.M. de Ko-s ,z.L. E. Blommaert- M. D. W. SteijnSchotel, z, J. Melis, 72 j., geh. met GabiorenEhgna Cornelia, Pols en Franooise Dees; Lena, d. v. Marinus Bom van Boven; Jan Adriiaan, J.an Wiestistrate en Klazina tan Willem, z. v. Marinufl je Boeten. raderen waren, zieieffi plrak- Zelfs als er iemand gestraft wegens onnutte wo,orden, l'ks dienstbaar te ma'kön tot ld eens ('t is nu, al 540 jaren zeker bierdragep, die Pieter ;te, bij het dobbelen met zijn edrijPr gevloekt, waarvoor hij worden. Wat zouden Sche- jpieggen Dit was spoedig rnt er werden juist in de ïer nieuwe vensters ge- ji werd dus veroordeeld een de kosten te betalen. Zo° de stadsrekening van 22 92 tot 2!2 Aug. 1393: der Tegihele, van dat hij nieuwe glazien vensters in arner en, die ter siratewaart dde, 'houdende 62 voeten, elke Iers het Vootóeide koperdraad mt 31 soh. IteUn) van ijiZeren l haken, dienende ten hout- de voorz'eide kioperdgaden, ge- )ij den voorz. Jian, komt 'in 32 sdh. 2 ;gr., bijl viobrw.o|0|r!- hem ge|mlaakt in taswerk'. ;aald biijl "Pieter Willaierd, den .ger, bij wijlsdomlm© van dar ernissen van onnutte en om- die hij| sprak* in zSiin dobbel-* ell. grooten,"-. IIIEUWE ZEEUWSOHE COURANT i* Ondertrouwd P. JDE MAN, Arts, en Ma. C. BLIND. 9 November 1933. Huwelijksvoltrekking te Brielle 23 November 1933. Dorpstraat E 137, ARTS. Spreekuren S—9 v.m. en 77'/2 n.m. Telefoon 30. Neus- Keel- en Oorarts te GOES - Telefoon 395, houdt spreekuur RAVELIJN 1, dagelijks van 11 tot 1 uur (behalve des Woensdags) en volgens afspraak. Het spreekuur in de Zieken huizen vervalt hiermede. 3 ons café noir, choc, hagel, choc, nic nac, zandkoekjes 18 ets. 21 ons borstplaat, borst- plaatjes, amandel-spe culaas, rumboonen, pinda oublies, boter- brokken, huishoud- boonen, weespermop- pen, choc, pinda, frou- frouwafels 18 ets. 2 ons boterspeculaas 18 ets. 7 melkreepen 20 ets. 'n half pond banket letters, spoorbanket, amandelpoppen, sui kerbeesten 15 ets. 3 ons speculaas 30 ets. 'n half pond choc. lett. 58 ets. Boterletters, cfc 4 ons in doozen verpakt. Natuurboter, amande len, bloem, suiker en eieren. Beter kan'tniet! De Notaris E. C. VAN Dissel te Boes, zal op 32413-48 des avonds 81/, uur te Goes, in de «Prins van Oranje", ten verzoeke van de Erven van den heer W. KOK, publiek verkoopen onder Goes a/h Schipperswegeling no. 4, groot 1 A. 23 c.A.verhuurd aan N. Melieste voor f3 p. w, aldaar no. 2, groot 1 A. 28 c.A. verhuurd aan J. de Lange voor f 2,75 per week aldaar no. 66, groot 1 A. 69c.A.; ged. verhuurd aan K. J. Hengst- mangers voor f 1,70 p. w. en ged. in eigen gebruik aldaar no. 64 (hoek Oude Singel), groot 2 A. 3 c.A.verhuurd aan J. A. Luijks voor f 1,50 p. w. a/d Ouden Singel no. 68, groot jLAjeverhuurd aan J. A. H. •ticheler voor f 3,25 p. w. aldaar no. 56, groot 2 A. 70 c.A.; verhuurd aan L. Verbeemen voor f 2,75 per week allen voorzien van waterleiding. "Mere inlichtingen te bekomen ""«a kantore van den Notaris. Wij vragen connectie met LEURDERS in voor den verkoop van zeer voordeelige partij goederen. Brieven letters A. Z„ bureau van dit blad. Geweldige liquidatie Afbraak veiling te Goes, bij: dhr. Verhoeven (Voorstad) P. DE WILDE te Goes, zal t.o.v denrw. G Heijboer, '8-morgens 10 unr, 2 volle scheepsladingen afbraak, wegens algeheele opheffing sloope- rij terrein te Loosduinen van dhr. v. Beuzekom te den Haag, w.o. plm. 1250 Dak-. 750 vloer-, 800 zol der-, plm. 1500 dms. kraal-, schot-, en weegdeelen' w.o. veel gesch. en gepl. en geschilderd, tot 7 Mr. lang, w.o. 1, l1/. en li/s dm. dik, tot 30 cM. breed, 250 dansvloerdeelen (gre nen), 1500 schroten en rachters, 500 kastboorden, plm. 1500 balken, pla ten, gordings, baddings, w.o. veel zware en geschilderd en geschaafd 500 palen en staken, 2 x 3, 3 x 3, 4x4, partij platen, trappen, schoor steenmantels, rekken, 300 deuren, 200 ramen, branhout, 250 golfpla ten, verder te veel om op te noemen. Schitterend is deze partij, en wat het mooiste is, alles wordt aan al le prijzen verkocht. Bijzonder geschikt voor den boeren stand, H. H. aannemers, timmer lieden, enz. Men verzuime deze gelegenheid niet, een verre reis zal niemand spijten. 32486-45 Notaris A. TH, VERBIST te Goes is voornemens op des n.m. 8 uur, in de „Prins van Oranje" te GOES, krach tens art. 1223 B.W., in het openbaar te verkoopen aan de Wijngaardstraat num mer 23 te Goes, groot 2 Are, bewoond door den heer H. Vissers. Aanvaarding bij de betaling uiterlijk 2 Januari 1934. Het huis is te bezichtigen op 7 en 14 November telkens van 24 uur. 32354-27 Notaris VERBIST te Goes is voor- nemens op bij inzet bij toewijzing, telkens des namiddags één uur, in de herberg van dhr. M. Mabesone te Oostburg, ten verzoeke van den heer C. BEIRLANT te Brugge, in het openbaar te verkoopen: met zear vruchtbare Landerijen, in de gemeenten Cadzand, Zuidzande en Retranchement, nabij „Potjes", groot 43,71,07 H.A., in verschillende perceelen en combinaties. De hofstede, bewoond door dhr. P. van Dijke, is geheel gedraineerd en verkeerd in uitstekenden staat. Boekjes met kaarten verkrijgbaar ten kantore van den Notaris en in het ve: kooplokaal. 32419-31 Notaris A. TH. VERBIST te Goes is voornemens op des nam. om half vier, in de her berg van A. Vermeulen te Hein- kenszand, krachtens art. 1223 B.W., in het openbaar te verkoopen te Heinkenszand, kadaster sectie B nummer 1177, ^eigendom van dhr. J. J. Franke. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen, uiterlijk 16 Ja nuari 1934. 32527-20 Voor het zuiveren van woningen, bewoond of leeg staande, van wandgedierte e.a. insecten, onder garan tie, alsmede woning-inspec tie, naar Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes a contant I. van den heer J. A. TRIMPE BURGER te Kloetinge onder Kloetinge (metende tot 2,10 M.) staande op verschillende plaatsen Noord, van de Spoorlijn II. van den heer M. TRIMPE BURGER te Kloetinge onder Kloetinge (metende tot 2,10 M.1 staande te Abbekinderen B. in Jachthoek in het Zandputje. Breeder omschreven in notitiën, welke evenals .de conditiën op aanvrage verkrijgbaar zijn ten kan tore van Notaris VAN DISSEL te Goes, alwaar de inschrijvingen wor den ingewacht tot 23 November 1933, 3 uur. 32477-35 dikte tot 1.54 M. omtrek. Briefjes in te leveren tot en met 2 December 1933. Te bezichtigen en inlichtin gen by J. J. MOL, B118, Ovezand. ORIGINEELE aan verminderde prijzen Importeur Nieuwstraat 45 - Telefoon 10 7ec(ffzfartS Enz. Enz. De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! Hoe vlot mijn versje 't allerbest? Hoe krijg ik een idee Een potlood en een stuk papier, Een pijp tabak D E Clinge Doorenbos, de rake dichter-journalist en radio-minstreel, thuis aan zijn bureau; Clinge Doorenbos aan den arbeid, waarmee hij ons gemoed weet te beroeren, tot een lach of tot een traan. Clinge Doorenbos rookt Douwe Egberts Echte Friesche Heeren-Baai! En hoe hij over D E denkt, vertelt het leuke rijmpje, geschreven door hemzèlf, dat U hierboven leest. uit de oudste Friesche Tabaksfabriek, opgericht in 1753. Vanaf 10 ets per '/2 ons - 20 ets per ons en 50 ets per Va pond. M. 1 VERSCHAFT U WOLKEN VAN GENOT Tüarmwafcè-p inkten. von.^u-mrru X^rooLsVeru J}eiL PRIMA LANGE VORST STRAAT 22 BAKKERIJ - GOES ..GELD!!! Uitsluitend bedr. boven f 500. Alle doeleind. Bank- en parti culier geld. Vlug en billijk. Kostel. inl. Br. port. v. antw. POSTBOX 403 - ROTTERDAM met vrije keuken of kookge legenheid te Goes of Middel burg gevraagd door echtpaar. Brieven met prijsopgave onder no. 200 bur. van dit blad. SNOT DIPHTHERIE POKKEN, PEST bestrijdt men met succes met het wetenschappelijk en in de practijk getoetste ontsmettingsmiddel SULF0LIQUI0 D S. Bij elke hoeveelheid verkrijg baar in de Drogisterij IN'THUIS MET DE R00DE PILAREN TE MIDDELBURG. AFI vanat f 100 t-e-fre- WCLU drag. 6 °/0. OOK vooraankoop vee. Iedereen schrijft brief port antw. „DE ONDERLIN GE", SCHIEDAM. PRIMA LEVERKAAS 20 et. per ons SAKSISCHE LEVERWORST 16 et. per ons LUNCHWORST 16 ct. per ons KNAKWORSTJES [4 pair] 60 cent HAMSPEK 20 ct. per ons wv de GiNGjfoJdeURAAG Cj-p. J Groote. markt 2. ÖOE5. Telef. 2Ö4-. Zoekt U een afdoende sn succisiolli ricfims In Noord-Hollind bovenY? Pluist uwe aanbiedingen, aanvragan, bekendmakingen, enz. In hel - - - kat meest gelezen dagblad In Noord- Holland boven het Y, met idltia's nor Alkmaar, Helder, Hoorn, Por tarend an provincie - - - - Aanvragen voor advertentietarieven rlchtB men aan dn Administrate HOFPLEIN 8 ALKMAAR - - Telefoon 433 en 633 - - Meuwstei Slecht zien geeft U 'n gevoel van onzekerheid. Scherp zien bespaart U veel ongemak. Daarom regelmatig con trole en voor den Bril naar den VAKMAN. NAAR Telefoon No. 6. Aan huis te ontbieden. is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!!

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3